augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna"

Transkript

1 augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer

2 Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer 2012 Inledning Sveriges kommuner behöver de bästa ekonomerna för att ha goda förutsättningar för styrning och därmed kunna leverera bra resultat i skola, omsorg, socialtjänst, teknisk service med mera. Ekonomifrågorna är viktiga och centrala i alla kommuner. Eftersom ekonomer behövs inom alla branscher och på hela arbetsmarknaden är konkurrensen om de bästa ekonomerna stor. Landets kommuner behöver strategiskt se över hur man lockar till sig och rekryterar nya medarbetare med rätt kompetens, och behåller de kompetenta medarbetare man redan har. I den här undersökningen har landets kommunala ekonomichefer bland annat fått svara på frågor om hur man bedömer att man kan erbjuda konkurrenskraftiga villkor i form av lön, karriärmöjligheter och intressanta arbetsuppgifter till ekonomer. Undersökning visar att det finns förbättringsområden, inte minst när det gäller karriärmöjligheter och lön. Det är ett resultat att ta på allvar. Vi ser att välfärdstjänsternas kvalitet och tillgänglighet i hög grad är beroende av arbetsvillkoren för de yrkesverksamma som utför dem. Om vi vill ha en högkvalitativ välfärd som utvecklas och är i framkant så måste det också finnas förutsättningar att kunna rekrytera den bästa kompetensen till sektorn. Annika Strandhäll Förbundsordförande Vision

3 Sammanfattning Mer än hälften av ekonomicheferna tror att det blir svårt att rekrytera ekonomer med rätt kompetens de närmaste tre åren Nio av tio bedömer att man kan erbjuda intressanta arbetsuppgifter Enbart fyra av tio anser sig kunna erbjuda goda karriärmöjligheter för att attrahera vid nyrekrytering Så få som tre av tio anser sig kunna erbjuda konkurrenskraftig lön vid nyrekrytering Kort om undersökningen Undersökningen genomfördes under perioden 31 maj - 18 juni Alla ekonomichefer i landets kommuner ingår i urvalet. Totalt har 306 ekonomichefer i kommuner och stadsdelar haft möjligheten att besvara enkäten. Undersökningen genomfördes genom en enkät som sändes ut via e-post. När undersökningen avslutades hade det inkommit 119 svar, vilket ger en svarsfrekvens på 39 procent. Det är inget statistiskt säkerställt resultat men utifrån tidigare undersökningar bedömer vi att svaren ger en representativ bild. Svaren kommer från såväl små som stora kommuner och med en regional spridning. Sida 2

4 Vision kommenterar I årets undersökning är många av landets ekonomichefer tveksamma till sin egen organisations förmåga att konkurrera om de bästa medarbetarna. Mer än hälften tror att det kommer bli svårt att bemanna organisationen med ekonomer som har rätt kompetens. Endast fyra av tio bedömer att man kan erbjuda konkurrenskraftiga villkor i form av karriärmöjligheter, när det gäller lön så är det ännu sämre. Redan för fyra år sedan, 2008, gjorde Vision en undersökning som tydligt visade att det måste skapas långsiktiga strategier för att hantera en allt större konkurrens om olika viktiga yrkesgrupper, som ekonomer, framöver. Det konstaterades att lön och andra villkor som karriärmöjligheter och kompetensutveckling blir viktiga medel för att kunna behålla och rekrytera duktiga ekonomer. Idag vittnar många ekonomichefer om att man börjar känna av konkurrensen om medarbetarna, men åtgärderna är fortfarande otillräckliga. Det är Visions förhoppning att den här rapporten ska bidra till en fördjupad diskussion. Några viktiga frågor som Vision driver God och jämställd löneutveckling Kommunalekonomernas löner måste höjas. Idag är löneskillnaden mellan ekonomer som arbetar i offentlig respektive privat sektor stor. Det handlar om strukturella löneskillnader. Män arbetar främst i privat sektor och kvinnor i offentlig. I sektorer där de flesta är kvinnor tjänar alla, inklusive männen, mindre än i sektorer där det jobbar flest män. Ett annat problem är att kvinnliga ekonomer generellt tjänar mindre än manliga. Karriär och kompetensutveckling Ta tillvara och utveckla ekonomernas kompetens. Intressanta arbetsuppgifter finns men ekonomer måste också kunna gå vidare in i nya utmaningar och känna att man utvecklas. Det ska finnas möjlighet att röra sig i organisationen, både på bredden och på höjden. Eller utvecklas där man står, då behövs kontinuerlig kompetensutveckling. Hållbart arbetsliv och ett fungerande livspussel Mer egenkontroll för minskad stress och press. Vision har fokus på arbetsmiljöfrågorna med målet att bidra till ett utvecklande arbetsliv. Anställda ska trivas, ha inflytande och utvecklas med en god hälsa som en förutsättning för ett gott liv där jobb och familj kan kombineras. Schyst upphandling Våga ställ schysta krav vid upphandling. Ekonomer har i sin yrkesroll möjlighet att bidra till en hållbar miljö och ett socialt ansvarstagande. Vision står för schysta villkor, både i Sverige och utomlands, bland annat genom att ställa såväl miljömässiga som etiska krav vid offentlig upphandling Sida 3

5 Kommunernas ekonomiska utveckling I Ekonomirapporten. Om kommunernas och landstingens ekonomi april 2012 gör SKL bedömningen att kommunernas ekonomiska resultat 2012 kan bli mycket bra, därefter tror man att resultaten försvagas successivt. Det är främst engångseffekter i form av återbetalning av AFA försäkringspremier som enligt rapporten antas stärka resultatet I Visions undersökning instämmer drygt hälften av ekonomicheferna i att SKLs bedömningen stämmer för den egna kommunen. Förutsättningarna skiljer sig emellertid mycket mellan olika kommuner. Ungefär fyra av tio ekonomichefer tror på en befolkningsökning. Ju större kommunen är, desto mer sannolikt att ekonomichefen tror på en positiv utveckling. Effekterna av urbaniseringen blir allt tydligare och innebär utmaningar både för de kommuner som växer och de som krymper. Växande kommuner måste ofta bygga ut den kommunala servicen, inte minst barnomsorgen kan vara svår att hinna med. Kommuner med krympande befolkning förväntas minska kostnaderna samtidigt som man i regel har en åldrande befolkning och stora geografiska avstånd. Vision tror på en ökad samverkan över kommungränserna för att klara utmaningarna. Mindre kommuner kan exempelvis i större utsträckning gå samman för att klara rekryteringen till strategiska expertfunktioner. Sida 4

6 Ekonomichefernas bedömning av kommunernas konkurrenskraft när det gäller förutsättningar att rekrytera medarbetare Andel i procent som tror det kommer bli svårt respektive lätt att bemanna organisationen med ekonomer som har rätt kompetens de närmaste tre åren. 100% 80% 60% 54% 40% 41% 20% 0% 5% Lätt att rekrytera Svårt att rekrytera Kan ej bedöma Mer än hälften av ekonomicheferna (54 procent) tror att det blir svårt att rekrytera ekonomer med rätt kompetens de närmaste tre åren. Kommentarer från ekonomichefer: Vi måste marknadsföra ekonomiyrket bättre och påverka universiteten så att de har utbildning som är bättre anpassas till offentlig verksamhet Tillgången eller bristen på den har mycket att göra med det geografiska läget av vår kommun. Vi har inte lätt att locka unga högutbildade om vi inte förbättrar villkoren mer än i städerna Sida 5

7 Andel i procent som bedömer att man kan erbjuda konkurrenskraftiga villkor i form av intressanta arbetsuppgifter för att locka de bästa ekonomerna vid nyrekrytering. Kan ej bedöma 1% Kan inte erbjuda intressanta arbetsuppgifter 7% Kan erbjuda intressanta arbetsuppgifter 92% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Nästan alla ekonomichefer, nio av tio (92 procent), bedömer att man kan erbjuda intressanta arbetsuppgifter. Det är ett mycket positivt resultat. Dock ser vi att kommunerna har ett arbete framför sig när det gäller att marknadsföra sig som arbetsgivare, och de intressanta arbetsuppgifter man har att erbjuda frågade Vision medlemmar inom ekonomiområdet om vad som gör en arbetsgivare attraktiv. Åtta av tio (80 procent) svarade då att intressanta arbetsuppgifter gör en arbetsgivare attraktiv. Samtidigt associerade bara knappt hälften (47 procent) sin nuvarande arbetsgivare med intressanta arbetsgivare. Sida 6

8 Andel i procent som bedömer att man kan erbjuda konkurrenskraftiga villkor i form av karriärmöjligheter för att locka de bästa ekonomerna vid nyrekrytering. Kan ej bedöma 10% Kan inte erbjuda karriärmöjligheter 47% Kan erbjuda karriärmöjligheter 42% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Omkring fyra av tio ekonomichefer (42 procent) bedömer att man kan erbjuda goda karriärmöjligheter, medan fem av tio (47 procent) gör bedömningen att man inte kan det. När Vision 2008 frågade medlemmar inom ekonomiområdet om karriärmöjligheter på den egna arbetsplatsen, svarade nästan varannan kommunanställd att det inte fanns karriärmöjligheter. En fjärdedel visste inte om det fanns några karriärmöjligheter. Kommentarer från ekonomichefer: Svårt att bedöma karriärmöjligheter och intressanta arbetsuppgifter eftersom detta är väldigt individuellt. I en liten kommun förekommer många delade tjänster som innebär att de kvalificerade arbetsuppgifterna måste kompletteras med enklare och rutinmässiga arbetsuppgifter. Detta kan vara tillfredställande för vissa men inte för andra Vi har outsourcat vår ekonomifunktion förutom ekonomidirektör och verksamhetscontroller Sida 7

9 Andel i procent som bedömer att man kan erbjuda konkurrenskraftiga villkor i form av lön för att locka de bästa ekonomerna vid nyrekrytering. Kan ej bedöma 9% Kan inte erbjuda konkurrenskraftig lön 58% Kan erbjuda konkurrenskraftig lön 33% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ungefär tre av tio ekonomichefer (33 procent) bedömer att man kan erbjuda konkurrenskraftig lön, medan så många som sex av tio (58 procent) bedömer att man inte kan det. I Visions undersökning 2008 bland medlemmar inom ekonomiområdet visade det sig att knappt två av hundra associerade sin nuvarande arbetsgivare med hög lön. En av tio bedömde att man hade bra löneförmåner i övrigt. Kommentarer från ekonomichefer: Jag tror inte ingångslönen är problemet utan att löneutvecklingen är för dålig på sikt. För att få de bästa ekonomerna måste de känna att det finns utvecklingspotential Kommunerna kommer aldrig inom något område kunna konkurrera med lön för att få de bästa medarbetarna Lönenivån vid nyrekrytering kan vara problematisk i förhållande till andra grupper och befintlig personal, men inte rent ekonomiskt eftersom det är udda tjänster och inte stora grupper Sida 8

10 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer För frågor om rapporten, kontakta Visions strateg inom chef- och ledarskapsfrågor Jonas Karlsson Presskontakter Maria Martinsson eller Visions förbundsordförande Annika Strandhäll

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

januari 2013 Upphandla eller följa upp?

januari 2013 Upphandla eller följa upp? januari 2013 Upphandla eller följa upp? En rapport om upphandlingens villkor och utvecklingsmöjligheter Upphandla eller följa upp? en rapport om upphandlingens villkor och utvecklingsmöjligheter Inledning

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

januari 2013 Om bara chefen var bättre

januari 2013 Om bara chefen var bättre januari 2013 Om bara chefen var bättre Kvalitet i äldreomsorgen, lika enkelt som ledarskap? Om bara chefen var bättre - Kvalitet i Äldreomsorgen, lika enkelt som ledarskap? 2013 Förord Diskussionen kring

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

IT i välfärdens tjänst

IT i välfärdens tjänst september 2014 Rapport om välfärdens digitala arbetsmiljö IT i välfärdens tjänst Inledning Med hjälp av IT kan samhällsservicen nu vara mer tillgänglig än tidigare. Människor förväntar sig i allt högre

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Ledarskap i äldreomsorgen. En rapport från Kommunal och Vision

Ledarskap i äldreomsorgen. En rapport från Kommunal och Vision Ledarskap i äldreomsorgen En rapport från Kommunal och Vision Innehållsförteckning Förord 4 Inledning 5 Hur upplever cheferna förutsättningarna för ledarskap? 6 Vad anser medarbetarna? 7 Slutsatser och

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Här vill studenterna jobba och bo

Här vill studenterna jobba och bo Där de härliga lagrarna gro Här vill studenterna jobba och bo juni 2014 Rapporten i punktform Handelskammaren har genomfört två undersökningar: en bland 390 sydsvenska studenter (varav 277 civilekonom-

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER Avsedd för Sveriges kommuner och landsting Dokumenttyp Rapport Datum April 2014 FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Medarbetarundersökning 2013 Vetlanda kommun, Vetab och Witalabostäder Vetlanda kommun den 24 oktober 2013 Malin Claesson och Annika Edvardsson HR-avdelningen 1 Inledning Medarbetarundersökning har tidigare

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Rapport Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Innehållsförteckning Sida Sammanfattning och Åtgärdsarbete 3-4 Bakgrund och Syfte 5 Metod och Svarsfrekvens 5-7 Information

Läs mer

Sverige behöver fler lärare

Sverige behöver fler lärare Sverige behöver fler lärare Perspektiv på läraryrket LÄRARBRIST Kunskap kommer inte av sig själv Om kunskap kom av sig själv skulle lärarbristen inte vara ett problem. Men nu är det inte riktigt så. Saknas

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

Så mycket bättre? En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg.

Så mycket bättre? En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg. Så mycket bättre? En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg. Så mycket bättre? En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven

Läs mer