Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?"

Transkript

1 Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång?

2 Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det gör att många ingenjörer lämnar sektorn i en tid då tusentals ingenjörer måste rekryteras bara på ett par års sikt. Medellönen för en kommunanställd ingenjör är inte ens 80 procent av en privatanställd ingenjörs, i landstingen ofta ännu lägre. Det är i längden ingen hållbar löne- och utvecklingspolitik; särskilt inte i ett läge då kommuner och landsting måste konkurrera om ett allt större antal av de ingenjörer som finns. Sveriges landsting och kommuner välfärdssektorn står inför stora utmaningar för att utvecklas effektivt, attraktivt och regionalpolitiskt hållbart. Sveriges Ingenjörer menar att teknik och tekniskt kunnande är en hävstång för samhällsutveckling. Många regionala dilemman kan också lösas med utveckling och investeringar i teknik och kunskapsinnehåll. Ingenjörer kommer därför att spela en avgörande roll för vilka kommuner och landsting som kommer att vara framgångsrika i samtiden och i framtiden. Kommunal verksamhet är i vissa stycken unik. Många av verksamheterna präglas av starkt teknikfokus, från stadsbyggnadskontor till reningsverk. De senaste åren visar även att driftsäkerheten inom flera kommunala verksamheter behöver förstärkas, inte minst vattenförsörjningen. Även landstingen kännetecknas av samma drag, inte minst inom sjukvården och infrastrukturområdet där tillförlitlighet är av största vikt. Teknikinnehållet ökar hela tiden och därför ökar också behovet av gedigen hög teknisk kompetens. Inom såväl landsting som kommuner ökar ständigt IT-innehållet i verksamheten. Både inom vård och omsorg ökar mängden teknik, inte minst på individnivå och i hemmen. Inköp av tekniska tjänster kräver teknisk beställarkompetens. Ingenjören är en gemensam nämnare! För landets kommuner och landsting finns det stora vinster att hämta om de väljer att rekrytera fler ingenjörer. Det räcker inte heller bara att nyrekrytera. Ska kommuner och landsting kunna behålla sina ingenjörer måste både lönerna och löneutvecklingen bli betydligt bättre! Att medellönen för en kommunalt anställd ingenjör inte ens är 80 procent av en privatanställd ingenjörs är på sikt förödande. Inom landstingen, särskilt bland yngre grupper, är lönenivån ännu lägre. Morgondagens ingenjörer kommer inte att nöja sig med att bara vara delvis nöjda. Spännande och intressanta arbetsuppgifter kommer inte att räcka som konkurrensfaktorer. Undersökningar från såväl SKL 1 som Ingenjörsbarometern 2 anger att de inte kommer att nöja sig med de villkor som välfärdssektorn idag erbjuder. SKL skriver att välfärdssektorn bland unga generellt förknippas med möjlighet att få göra skillnad och hjälpa andra. Sektorn förknippas även med möjligheten att träffa mycket människor i arbetet och trevliga kollegor. Karriärmöjligheterna inom välfärdssektorn bedöms däremot vara störst för till exempel ingenjörer och det är också dessa, tillsammans med bland annat ekonomer och jurister, som förknippas med status och hög lön. Emellertid förknippar bara drygt 20 procent av respondenterna ingenjörsyrket med något som är viktigt eller betydelsefullt. I toppen av betydelsefulla yrken finns vård-, omsorg- och läraryrken. SKL:s undersökning visar att en stor del av dagens unga kan tänka sig att arbeta som ingenjörer, och att det är ett yrke de kan se som långsiktigt. Däremot förknippas inte välfärdssektorn med begrepp som hög status, flexibilitet eller stolthet över sin arbetsgivare. Inte heller karriärmöjligheterna eller löneutvecklingen bedöms som goda. Ingenjörsbarometern från 2013 visar att bland redan anställda inom kommuner och landsting så är faktorer som kollektivavtal och kompetensutveckling viktigt men att konkurrenskraftiga löner och karriärmöjligheter är inte är lika viktigt som för kollektivet som helhet. Man anser inte heller att deras arbetsgivare erbjuder starka varumärken eller arbeten som ger hög status. Detta är dock människor som redan valt att arbeta inom välfärdssektorn som prioriterar så, inte de som man behöver locka till sig i konkurrensen om kompetensen. 1 Sveriges Kommuner och Landsting. Undersökningarna som hänvisas till är Här finns Sveriges viktigaste jobb (2011) och Jobb som gör skillnad (2013). 2 Ingenjörsbarometern är en undersökning som genomförs i samarbete mellan tidningen Ny Teknik och Sveriges Ingenjörer. 1

3 Ingenjörsbarometern listar vidare olika faktorer som yngre ingenjörer anser vara värdefulla hos en arbetsgivare. Flexibla arbetstider, konkurrenskraftig lön, möjligheter till kompetensutveckling och karriärutveckling är faktorer av stor betydelse. Högt upp på listan finns även trygg och säker anställning. Det senare återfinns även bland faktorer som välfärdssektorn förknippas med, men det finns en stor utmaning att hantera: Ingen av de faktorer som nämndes som viktiga är något som välfärdssektorn förknippas med. Vår rapport visar att landets kommuner och landsting står inför en stor generationsväxling vad gäller ingenjörer. Även SKL har flera gånger pekat på det framtida rekryteringsbehovet och menar att välfärdssektorn under de närmaste tio åren kommer att behöva rekrytera ungefär ingenjörer och tekniker till olika tjänster inom sektorn. 3 I november 2013 skrev SKL i ett pressmeddelande att bland annat ingenjörer är en grupp med särskilt goda framtidsutsikter i välfärdssektorn. Orsakerna är såväl pensionsavgångar som ökad efterfrågan på de tjänster som välfärdsektorn idag producerar. Men, och det är ett stort men: Välfärdssektorn konkurrerar om ingenjörerna på en tuff marknad där löner, karriär, utvecklingsmöjligheter och goda villkor har en allt större betydelse. SCB anger i sin Arbetskraftbarometer 4 att ingenjörer är och kommer att bli en bristkompetens på hela arbetsmarknaden. Ska kommuner och landsting kunna rekrytera ingenjörskompetens i den omfattning som krävs i den konkurrens det kommer att vara behövs mycket och långsiktigt arbete. Att ingenjörer tillför en unik kompetens som bidrar till produktivitetsutveckling är en effekt som våra landsting och kommuner varken kan eller har råd att avvara. Den kommunal- och landstingsanställda ingenjörens bidrag till verksamheten talar för sig självt. Det är dags att börja betala för denna resurs. Sveriges Ingenjörer anser att: Ingenjörernas betydelse för välfärdssektorn måste synliggöras för att bibehålla och utveckla välfärden Ingenjörer ska ha attraktiva villkor, marknadsmässiga ingenjörslöner och goda förutsättningar till löneutveckling Arbetsgivare inom välfärdssektorn måste synliggöra karriärs- och utvecklingsmöjligheter för att kunna attrahera ingenjören till sin verksamhet 3 Artikeln publicerad på SKL s hemsida Statistiska Centralbyrån, Rapport 2013:3: Arbetskraftbarometern 13. December

4 Den lönemässiga utmaningen Statistiken är entydig. Ingenjörer i kommunal sektor har lägre total 5 månadslön än vad privatanställda ingenjörer har. Oavsett var ingenjören bor i landet är medellönen lägre i kommuner och landsting än i privat sektor. 6 Medellönen för en kommunanställd ingenjör är inte ens 80 procent av en privatanställd ingenjörs, för landstingen ofta ännu lägre. Detta är inte hållbart om kommunerna och landstingen ska ha en chans att kunna konkurrera om arbetskraften Ingenjören värderas till 80 procent Kommunal Privat Landsting Diagrammet nedan visar skillnaderna i lön mellan en privatanställd respektive kommunalt och landstingsanställd ingenjör i olika åldersgrupper. Oavsett ålder har den privatanställda ingenjören högre lön Total månadslön i kronor efter län och arbetsmarknadssektor Källa: Sveriges Ingenjörers löneenkät 2013 Löneklyftan växer snabbt Total månadslön i kronor Kommunal efter födelseår Privat och Landsting arbetsmarknadssektor Källa: Sveriges Ingenjörers löneenkät 2013 Ska kommunerna och landstingen även framöver kunna behålla och rekrytera ingenjörer över tid måste både lönerna bli högre och löneutvecklingen bättre! 5 Total månadslön definieras som grundlön med tillägg för förmåner. 6 Det finns idag 20 landsting i Sverige. Det innebär ett landsting i varje län utom i Gotlands län, där Gotlands kommun också handhar de uppgifter som annars ligger på landstinget. I Västra Götalands län, Skåne län och Hallands län har landstingen fått utökade uppgifter och kallas vanligen regioner, även om de formellt fortfarande är landsting. I Kalmar respektive Kronobergs län är svarsfrekvensen för låg för att ett representativt värde ska kunna redovisas i diagrammet. 3

5 Den demografiska utmaningen En annan av kommunernas utmaningar är åldersstrukturen. Diagrammet nedan visar hur förbundets medlemmar i olika åldersgrupper fördelar sig mellan kommunerna, landstingen och den privata sektorn. 7 25% 20% 15% 10% 5% Hög medelålder i kommuner och landsting 0% Kommun Landsting Privat Källa: Sveriges Ingenjörers medlemsregister Statistiken visar att nästan 30 procent av ingenjörerna inom både landets kommuner och landsting kommer att gå i pension inom tio år. Förlänger vi tidsperioden till hur stor andel som har 20 år kvar i yrket så kommer kommunerna att tappa 53 procent av sina ingenjörer under denna tid. För landstingen är motsvarande siffra 58 procent. De som idag har mer än 20 år kvar räcker inte på långa vägar till för att ersätta pensionsavgångarna. Dessutom framgår det allt tydligare att det inte bara räcker att ersätta de som lämnar, verksamheten måste också öka antalet ingenjörer. Nyrekryteringarna kommer alltså att bli relativt större då det är betydligt större andel äldre medarbetare i kommunal sektor än i privat. Kommunerna kommer också att behöva rekrytera en allt större andel av varje årskull. Behovet av teknisk kompetens i kommunerna ökar, så rekryteringsandelen kommer att bli ännu större. Ska kommunerna kunna rekrytera denna större andel måste villkoren bli bättre. Att även i fortsättningen betala drygt 20 procent lägre löner än i privat sektor är inte en hållbar löne- och utvecklingspolitik. 7 Åldersfördelning av Sveriges Ingenjörers medlemmar. Diagrammet visar hur stor andel av de anställda som är födda under vilka år. Till exempel går det att utläsa att färre än fem procent av alla landstingsanställda ingenjörer är födda 1984 eller senare. 4

6 Den jämställda utmaningen Av det totala antalet kommunalt anställda medlemmar i Sveriges Ingenjörer är andelen kvinnor ca 38 procent. 8 Men sett till hur ålderfördelningen ser ut är andelen kvinnor större bland de yngre medlemmarna medan andelen män dominerar i de äldre grupperna. För landstingen är andelen ca 28 procent. Andelen kvinnor bland förbundets yrkesverksamma medlemmar är ca 25 procent. 60% Allt större andel kvinnor 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kommun Landsting Privat Källa: Sveriges Ingenjörers medlemsregister Andelen kvinnor är större i varje femårskull och antalet kvinnor är således större än männens i alla åldersgrupper födda 1974 och senare. För landstingens del är det endast den yngsta gruppen som har en större andel kvinnor än män. Män i privat sektor tjänar mest Kommun, kvinnor Kommun, män Privat, kvinnor Privat, män Ingångslön, kronor/månad, för nyutexaminerade civilingenjörer Källa: Sveriges Ingenjörers löneenkät 2013 Välfärdssektorn kännetecknas av att personalen domineras av kvinnor. Kvinnor har generellt sett lägre löner än män. Både kommuner och landsting måste börja lönekonkurrera med den privata sektorn för att vinna framtidens ingenjörer hade nyutexaminerade kvinnor inom välfärdssektorn högre ingångslön än män hade män, liksom alla andra år där vi har tillförlitlig statistik, åter högre ingångslöner 9. 8 Kvinnor som andel av den totala populationen i respektive åldersgrupp och arbetsmarknadssektor. Källa: Sveriges Ingenjörers medlemsregister. 9 Sveriges Ingenjörer har uppgifter från 2007 och framåt. En del år är dock populationerna så små att några tillförlitliga jämförelser inte går att göra. Av samma skäl är även landsting och kommuner sammanslagna i detta diagram. 5

7 Den geografiska utmaningen För många kommuner är inte bara åldersstrukturen på den egna personalen av stor betydelse. Det handlar till stor del också om tillgången på ingenjörer i arbetskraften. De flesta mindre och medelstora högskolorna utbildar högskoleingenjörer så att en viss närhet till utbildningsorterna och därmed nyexaminerade ingenjörer finns. Utmaningen är snarare hur dessa ska attraheras att ta en kommunal anställning alls. Andel ingenjörer 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Kommuner i storstadsregioner har flest ingenjörer Källa: SCB Andra kommuner med relativt stor andel ingenjörer i arbetskraften, mellan cirka åtta till nio procent, är bland andra Lidingö, Kungälv, Ludvika, Hammarö, Staffanstorp, Nacka, Trollhättan, Örnsköldsvik och Borlänge. Kännetecknande för dessa och de i diagrammet ovan är att de ofta ligger i en storstadsregion och har nära till en utbildningsort för civilingenjörer eller har en eller flera dominerande teknikfokuserade arbetsgivare på orten. Orterna med lägst andel ingenjörer kännetecknas oftast av att de ligger i glesbygd och har ett längre avstånd till utbildningsorter. 4% Kommuner i glesbygd har få ingenjörer Andel ingnejörer 3% 2% 1% 0% Källa: SCB Samtliga orter utom Strömstad och Aneby i diagrammet ovan präglas också av större ut- än inflyttning. Ska de rekrytera ingenjörer krävs bra villkor för att gå emot flyttströmmen. 6

8 Sveriges Ingenjörer Box 1419, Stockholm, Besöksadress Malmskillnadsg. 48, Tel , Fax

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Utbildning och arbetsmarknad

Utbildning och arbetsmarknad Utbildning och arbetsmarknad De senaste decennierna har relationen mellan den högre utbildningen och arbetsmarknaden debatterats alltmer. Debatten handlar ofta om hur och i vilken utsträckning de som examineras

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 9. Varifrån ska alla nya lärare komma?

Perspektiv på lärarlöner, del 9. Varifrån ska alla nya lärare komma? Perspektiv på lärarlöner, del 9 Varifrån ska alla nya lärare komma? Ja, vem ska stå i klassrummet om 10, 20 och 30 år? De som tycker att vi är ett särintresse när vi kräver högre lärarlöner har fel. Faktum

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Framtidsjobb i Kalmar. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet

Framtidsjobb i Kalmar. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Framtidsjobb i Kalmar Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Fackförbundet ST hösten 2009. Den här rapporten presenterar en nedbrytning av resultaten från en större undersökning.

Läs mer

Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen

Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen Framtida problem, behov och möjligheter Dnr 0903-0149-15 Rapportserie 2009:1 Arbetsgivarverket Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen Framtida

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

EN CHEFSROLL FÖR FRAMTIDEN

EN CHEFSROLL FÖR FRAMTIDEN EN CHEFSROLL FÖR FRAMTIDEN LEDARNAS FRAMTIDSBAROMETER 2014 ALLA VINNER PÅ ETT BRA LEDARSKAP VI ARBETAR FÖR ATT SVERIGE SKA HA VÄRLDENS BÄSTA CHEFER LEDARNAS FRAMTIDSBAROMETER 2014 DAGS ATT ANTA UTMANINGEN

Läs mer

Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2016

Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2016 1 Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2016 Framtidsutsikter November 2011 Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2016 Redaktör Eva Oscarsson Spelbyggaren Fredrik Larsson har drömjobbet.

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

Sverige behöver fler lärare

Sverige behöver fler lärare Sverige behöver fler lärare Perspektiv på läraryrket LÄRARBRIST Kunskap kommer inte av sig själv Om kunskap kom av sig själv skulle lärarbristen inte vara ett problem. Men nu är det inte riktigt så. Saknas

Läs mer

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen EIO 2012 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 6 2 Anställda i EIO:s medlemsföretag... 6 3 Resultat

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

OM FLER JOBBAR MER HELTIDSFRÅGAN I VÄLFÄRDEN

OM FLER JOBBAR MER HELTIDSFRÅGAN I VÄLFÄRDEN OM FLER JOBBAR MER HELTIDSFRÅGAN I VÄLFÄRDEN Om fler jobbar mer HELTIDSFRÅGAN I VÄLFÄRDEN Upplysningar om innehållet: Bodil Umegård, bodil.umegard@skl.se Redaktör: Helena Färnsten Skribent: Jeanette Neij

Läs mer

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige Näringspolitisk strategi Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige VI SER MÖJLIGHETERNA SOM UTVECKLAR SVERIGE Det är svårt att överskatta ingenjörernas roll för välstånd och utveckling i Sverige. Från

Läs mer

Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2015. November 2010. Redaktör Ossian Wennström

Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2015. November 2010. Redaktör Ossian Wennström Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2015 November 2010 Redaktör Ossian Wennström Omslag: Nikoo Bazsefidpay, 25 år, blev färdig tandläkare för två år sedan. Idag arbetar hon på Folktandvården

Läs mer

Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län

Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län December 2013 Innehåll Inledning... 2 Sysselsättningsgrad och deltidsarbete... 2 Uttag av föräldrapenning bland kvinnor och män... 5 Fungerande välfärd

Läs mer

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd Fler arbetade timmar för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Författare: Anna Werkelin Ahlin och Simon Vinge Kommunal 2013-03-19

Läs mer

Jobb på Sveriges landsbygder? Ja tack!

Jobb på Sveriges landsbygder? Ja tack! Jobb på Sveriges landsbygder? Ja tack! Så tillfredsställs arbetskraftsbehovet på Sveriges landsbygder med arbetskraftsreserven i Sveriges miljonprogram INNEHÅLL 5 Vill arbetssökande miljonprogramsbor pröva

Läs mer

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademiker år 2018 November 2013 Redaktör Eva Oscarsson Social ingenjör med solsken i blick Malin Hanssons stora fritidsysselsättning är att arbeta med det ideella

Läs mer

Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för ett urval av akademikeryrken år 2013

Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för ett urval av akademikeryrken år 2013 Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för ett urval av akademikeryrken år 2013 November 2008 Omslag: Marina Kalafatidis är legitimerad sjukgymnast och arbetar inom Västerås stad med att behandla och hjälpa

Läs mer

Ledarskap i äldreomsorgen. En rapport från Kommunal och Vision

Ledarskap i äldreomsorgen. En rapport från Kommunal och Vision Ledarskap i äldreomsorgen En rapport från Kommunal och Vision Innehållsförteckning Förord 4 Inledning 5 Hur upplever cheferna förutsättningarna för ledarskap? 6 Vad anser medarbetarna? 7 Slutsatser och

Läs mer

Här vill studenterna jobba och bo

Här vill studenterna jobba och bo Där de härliga lagrarna gro Här vill studenterna jobba och bo juni 2014 Rapporten i punktform Handelskammaren har genomfört två undersökningar: en bland 390 sydsvenska studenter (varav 277 civilekonom-

Läs mer

Så möter vi rekryteringsutmaningarna

Så möter vi rekryteringsutmaningarna SVERIGES VIKTIGASTE JOBB Så möter vi rekryteringsutmaningarna i vården och omsorgen Så möter vi rekryteringsutmaningarna i vården och omsorgen 1 Så möter vi rekryteringsutmaningarna i vården och omsorgen

Läs mer

Om behovet av ingenjörer

Om behovet av ingenjörer PM Om behovet av ingenjörer Arbetslivsanknytning, utbud och efterfrågan samt genomströmning för högskolans ingenjörsutbildningar Box 1419, 111 84 Stockholm, Besöksadress Malmskillnadsgatan 48, Tel 08-613

Läs mer