Så mycket bättre? 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så mycket bättre? 2016"

Transkript

1 Så m yctt Så mbyc? ke t bä e keret?b r t t ä t e k c ättre Så my? En jä m i priv förelse a En jämförelse av anstaällni va t chngsv ner illko tällnlöner or ocholö kom nrsoch svillkmun g ingsv i priva in m t n och kom ll. ä alt t rg drive unaoms s o n äldre n s a org. m ill v o a re l e t ld ls ä re d n e fö v r m iven kor och l En jä nalt dri u m ä ön m o ldreo k ch msor er i privat o g. Så mycket bättre? En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg Uppdaterade siffror från 2014 års rapport: Så mycket bättre? Nya uppdaterade siffror 2016

2

3 Så mycket bättre? 2016 En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg

4 Innehållsförteckning Inledning... 5 Bakgrund... 6 Så mycket bättre?... 7 Anställningsvillkor och löner inom äldreomsorgen... 8 Sammanfattning och kommentarer... 13

5 Inledning Under 2014 presenterade Kommunal rapporten Så mycket bättre? en jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg. Syftet med rapporten var att följa upp några av de argument som lyftes fram som stöd för den privatisering av välfärdstjänster som gjorts de senaste decennierna, närmare bestämt argumenten som berör de anställdas villkor. Den grundläggande tanken i argumentet att privatisering skapar bättre arbetsvillkor är att ökad privatisering ger fler utförare av äldreomsorg. Med fler arbetsgivare skapas konkurrens om arbetskraften och de anställda kan byta jobb till de arbetsgivare som ger bättre arbetsvillkor. På så sätt skapas en rörelse uppåt mot bättre löner och villkor. Eftersom offentliga arbetsgivare, i konkurrensen om arbetstagare, måste följa med i utvecklingen förbättras villkoren och löneutvecklingen även för dem som är anställda inom det offentliga. Givet att detta argument för ökad privatisering har relevans, borde villkoren för de anställda inom privat driven äldreomsorg vara bättre än, eller minst lika bra som inom kommunalt driven äldreomsorg. Detta undersöktes i rapporten Så mycket bättre? (2014) där arbetsvillkoren inom privat och kommunalt driven äldreomsorg jämfördes. Rapporten visade att privatisering och konkurrens inte hade lett till förbättrade arbetsvillkor för undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen.. I denna redogörelse uppdateras de diagram i Så mycket bättre? (2014) som bygger på statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). Eftersom ingen ny medlemsundersökning har gjorts uppdateras inte avsnittet i den förra rapporten som handlar om de anställdas upplevelse av sitt arbete. Redogörelsen inleds med en kort bakgrundsbeskrivning följt av en sammanfattning av Så mycket bättre?. Därefter görs en genomgång av de uppdaterade diagrammen vilka handlar om tidsbegränsade anställningar, deltidsanställningar och medellönen för heltidsanställda. Redogörelsen avslutas med en sammanfattning och några kommentarer. 5

6 Bakgrund Under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet började teorier kring organisation och styrning som benämns New Public Management (NPM) få genomslag inom offentlig sektor. Utvecklingen har beskrivits som vågor av NPM. En första våg som överförde managementfilosofi och organisationssyn från den privata sektorn till den offentliga. Den andra vågen kom i och med att verksamheter bolagiseras och privatiseras. NPM har inte en entydig definition men några grundläggande tankar är karakteristiska, till exempel målstyrning, fokus på output, prestationsmätning och konkurrensutsättning 1. Konkurrensen är också den mekanism som åberopas, och refereras till, när förespråkarna menar att ökad privatisering skulle förbättra arbetsvillkoren för de som arbetar inom vård och omsorg. I takt med att tankarna kring NPM fick fäste i riksdag, landsting och kommuner har andelen privata utförare ökat. Inom vård och omsorg har andelen privatanställda ökat från drygt fem procent i början av 1990-talet till nästan var fjärde anställd under år Diagram 1: Antalet anställda inom vård och omsorg, offentligt respektive privat Källa: SCB 1 Szebehely, M, (2011). Insatser för äldre och funktionshindrade i privat regi. i L. Hartman, Konkurrensens konsekvenser. Vad händer med svensk välfärd? (ss ). Stockholm: SNS Förlag 6

7 Så mycket bättre? (2014) En generell slutsats i rapporten Så mycket bättre? (2014) var att oavsett driftsform så är villkoren för undersköterskor och vårdbiträden i äldreomsorgen alltför dåliga. Rapporten visade också att privatisering och konkurrens inte har lett till förbättrade arbetsvillkor för undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen. Nedan följer en sammanfattning av resultaten: Andelen tidsbegränsat anställda i privat driven äldreomsorg är 32 procent. Det är fyra procentenheter fler än i kommunalt driven äldreomsorg. Andelen deltidsanställda i privat driven äldreomsorg är 69 procent. Det är sex procentenheter fler än i kommunalt driven äldreomsorg. Andelen anställda som arbetar deltid för att de inte hittat/ fått en heltidsanställning är 45 procent i privat driven äldreomsorg. Det är elva procentenheter fler än i den kommunalt drivna äldreomsorgen. Undersköterskor och vårdbiträden har lägre löner i privat än i kommunalt driven äldreomsorg. Skillnaden i total lön inom båda sektorerna för heltidsanställda, det vill säga lön inklusive tillägg för till exempel ob och övertid, var i genomsnitt 900 kronor per månad Grundlönerna visar på samma mönster som de totala lönerna. Den genomsnittliga grundlönen var 1900 kronor högre i månaden i kommunalt än i privat driven äldreomsorg år Möjligheterna till lönekarriär är inte större i privat än i kommunalt driven äldreomsorg. Lönespridningen är större i privat äldreomsorg, men det är i huvudsak en lönespridning nedåt. De med högst lön har ungefär lika hög lön i privat som i kommunalt driven äldreomsorg medan de med lägst lön har lägre lön i privat än kommunalt driven äldreomsorg. Kommunals medlemmar som arbetar i privat vinstdriven äldreomsorg är generellt sett något mindre nöjda med sitt arbete än vad anställda i kommunalt driven äldreomsorg är. De känner inte att de har större inflytande och delaktighet i arbetet än de kommunalt anställda medlemmarna och de anser inte att deras arbetsplats är bättre organiserad. Medlemmar som arbetar i ideellt driven äldreomsorg är mer nöjda än medlemmar i både vinstdriven och kommunalt driven äldreomsorg. De känner också en större delaktighet och inflytande över sitt arbete, är mer nöjda med hur verksamheten är organiserad och är mer nöjda med sin närmaste chef. 7

8 Anställningsvillkor och löner inom äldreomsorgen Tidsbegränsade anställningar Tidsbegränsade anställningar, ofta kallat visstidsanställningar, är vanligare inom vård och omsorg jämfört med genomsnittet för hela arbetsmarknaden, cirka 20 procent respektive 17 procent. 2 Äldreomsorgen är en av de verksamheterna som inkluderas i vård och omsorg, med en stor andel tidsbegränsat anställda. Andelen undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen som är anställda på tidsbegränsade anställningar är 30 procent. Det är en ökning med cirka fem procentenheter sedan år Ökningen av andelen tidsbegränsat anställda sker inom såväl privat som kommunalt driven äldreomsorg, även om andelen varit klart högre inom privat driven äldreomsorg sedan år Under 2015 var andelen tidsbegränsade anställda sex procentenheter högre inom privat driven äldreomsorg än inom kommunalt driven äldreomsorg. Diagram 2: Andel tidsbegränsat anställda inom äldreomsorgen Källa: SCBs Arbetskraftsundersökning (AKU) Deltidsanställningar Deltidsansanställningar inom äldreomsorgen är mycket vanligt förekommande och omfattade under 2015 drygt 63 procent av all äldreomsorgspersonal, vilket kan jämföras med hela arbetsmarknaden där andelen deltidsanställda är cirka 21 procent. Andelen deltidsanställda undersköterskor och vårdbiträden har dock minskat sedan år 2008, då motsvarande andel var cirka 66 procent. Hela minskningen kan hänföras till en minskning inom den kommunalt drivna äldreomsorgen. Tendensen inom äldreomsorgen i privat regi är att andelen deltidsanställda ökar. År 2015 skilde det sju procentenheter mellan de båda driftsformerna. 2 Kommunal,(2015). Flexibilitetens pris - en rapport om anställningstrygghet i privat och offentlig vår och omsorg Stockholm: Kommunal. 8

9 Diagram 3: Andel deltidsanställda inom äldreomsorgen Källa: SCBs Arbetskraftsundersökning (AKU) Det finns flera orsaker till att deltidsarbetet är så pass utbrett. Forskning har visat att deltid till stor del är knuten till kön och de olika normer beträffande förvärvsarbete som finns för kvinnor och män. Deltidsarbete är vanligast inom kvinnodominerade yrken, verksamheter som i första hand sysselsätter män erbjuder oftare heltidsanställningar. Det är också skillnad mellan personer som arbetar deltid på en heltidstjänst och personer som har en deltidstjänst. Många kvinnor i arbetaryrken har inte en heltidstjänst i botten. 3 Det kan vara frivilligt att gå ner i arbetstid. En egen vald strategi med syfte att kunna vara mer med barnen, samt att ha mer fokus och ork till privatlivet. Det kan också vara en ofrivillig situation som många kvinnor hamnar i på grund av andras bedömningar av vad de kan och borde göra. Män å andra sidan väljer sällan att arbeta deltid eller att arbeta nära hemmet när de får barn. 4 En annan orsak till deltidsarbete är att de anställda inte har fått eller hittat en heltidsanställning. Bland samtliga deltidsarbetande undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen är det 38 procent som uppger detta som orsak. Det är dock betydligt vanligare inom privat än kommunalt driven äldreomsorg, 50 procent respektive 35 procent. 3 Kommunal. (2016). Jämlik jämställdhet - rapport från jämställdhetspolitiska utredningen. Stockholm: Kommunal. 4 Kommunal,

10 Diagram 4: Andel deltidsanställda som arbetar deltid för att de inte fått/ hittat en heltidsanställning Källa: SCBs Arbetskraftsundersökning (AKU) Löner Ett frekvent förekommande argument för privatisering av välfärdstjänsterna har handlat om löner. Att jämföra löner kan vara komplicerat, speciellt när en stor andel av de anställda är deltidsanställda. I officiell statistik från SCB redovisas oftast lönerna för heltidsanställda sammanvägda med lönerna för deltidsanställda. De deltidsanställdas löner räknas i dessa redovisningar upp till heltidslöner, baserat på hur stor andel av en heltidstjänst de deltidsanställda arbetar. Kommunal ser problem med att en sådan uppräkning eftersom den görs utifrån olika förutsättningar. För att få en rättvis jämförelse mellan olika driftsformer redovisas därför lönen för heltidsanställd personal. 5 I diagrammet nedan redovisas den totala lönen för heltidsanställda undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen. Total lön inkluderar hela den lön som den anställda får ut, det vill säga grundlön plus tillägg i form av exempelvis obersättning, övertidsersättning och jourersättning. Kommunalt heltidsanställda inom äldreomsorgen har under hela perioden från 2008 till 2014 en högre total lön än de privatanställda och de privatanställda har dessutom successivt halkat efter. Under år 2014 hade heltidsanställda inom kommunalt driven äldreomsorg kr mer i månaden än de som var anställda inom privat driven äldreomsorg. Det är också anmärkningsvärt att total lön för de privatanställda minskade från 2013 till För mer info kring varför Kommunal bara redovisar heltidsanställdas löner se Så mycket bättre? ( 2014) 10

11 Diagram 5: Total lön heltidsanställda inom äldreomsorgen Källa: SCBs Lönestrukturstatistik När det gäller grundlönerna för heltidsanställda undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen visar de på samma mönster som de totala lönerna. De heltidsanställda undersköterskorna och vårdbiträdena inom kommunalt driven äldreomsorg har högre grundlön än motsvarande inom privat driven äldreomsorg. Skillnaden har dessutom ökat under perioden från 2008 till Under år 2014 var skillnaden kronor i månaden. Diagram 6: Grundlön heltidsanställda inom äldreomsorgen Källa: SCBs Lönestrukturstatistik 11

12 Den skillnad som finns i genomsnittlig total lön (se diagram 5) mellan kommunalt och privat heltidsanställda beror till stor del på att den privat drivna äldreomsorgen har en större lönespridning nedåt, vilket går att se i diagram 7. I diagram 7 redovisas lönerna för första och tredje kvartilen för de båda driftsformerna. Den nedre, första, kvartilen för de privatanställda med heltid är kronor för år Det innebär att en av fyra sysselsatta har en lön som är lägre och tre av fyra har en lön som är högre än kronor i månaden. Under samma år är den övre, tredje, kvartilen för de privatanställda kronor. Vilket betyder att tre av fyra sysselsatta har en lön som är lägre och en av fyra har en lön som är högre än kronor i månaden. För den kommunalt drivna äldreomsorgen var motsvarande siffror kronor för den nedre kvartilen och kronor för den övre, vilket i båda fall ligger högre än privatsektor. Skillnaden i lön år 2014 mellan den nedre och övre kvartilen blir då 4500 kronor för privatanställda och 3000 kronor för den kommunalt drivna omsorgen. Lönespridningen i privat sektor tyder inte på att det är större chans att göra lönekarriär här, utan på att lönerna för de 25 procent med lägst lön är lägre i privat än i kommunalt driven äldreomsorg. Diagram 7: Lönespridning total lön heltidsanställda (Övre=3:e kvartil, Nedre=1:a kvartil) Källa: SCBs Lönestrukturstatistik Lönespridningen inom respektive driftsform har ökat sedan år Inom kommunalt driven äldreomsorg har förändringen dock varit marginell. Den nedre kvartilens andel av den övre år 2008 var drygt 90 procent. År 2014 låg andelen på 89 procent, vilket tyder på att löneökningen för både de med lägst och högst lön varit konstant och i proportion till varandra. Ökningen inom privat driven äldreomsorg är större. Den nedre kvartilens andel av den övre har gått ned från knappt 87 procent till drygt 82 procent mellan åren 2008 till Det tyder på att den ökade lönespridningen inom privat driven äldreomsorg beror på en sämre löneutveckling för dem med de lägsta lönerna. År 2012 hade de med högst lön ungefär lika hög lön i privat som i kommunalt driven äldreomsorg. År 2014 var den totala lönen för den övre kvartilen kronor högre i kommunalt jämfört med privat driven äldreomsorg. 12

13 Sammanfattning och kommentarer Under de senaste decennierna har antalet privata utförare av välfärdstjänster ökat i Sverige. Ett argument som används flitigt av förespråkare för ökad privatisering är att arbetsvillkoren för de anställda skulle förbättras om det fanns fler arbetsgivare att välja mellan. Om dessa tankar stämmer borde villkoren vara bättre än, eller minst lika bra, för de anställda inom privat driven äldreomsorg, än inom kommunalt driven äldreomsorg (det vill säga om offentliga arbetsgivare följer med i utvecklingen). Rapporten Så mycket bättre? från 2014 visar att det här inte stämmer. Trots ökad privatisering är arbetsvillkoren för privat anställda undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen sämre, än för de anställda inom den kommunalt drivna vården. Denna redogörelse som är en uppföljning av Så mycket bättre? bekräftar slutsatserna och visar att skillnaderna mellan de olika driftsformerna ökat ytterligare sedan rapporten först presenterades. Andelen tidsbegränsat anställda inom privat driven äldreomsorg har ökat ytterligare sedan år 2013 och var år 2015 uppe i 35 procent. Även inom kommunalt driven äldreomsorg har andelen tidsbegränsat anställda ökat från 28 till 29 procent. Skillnaden i andelen deltidsanställda i privat respektive kommunalt driven äldreomsorg ökar ytterligare. År 2015 skilde det sju procentenheter mellan de båda driftformerna, 69 procent inom privat driven äldreomsorg respektive 62 procent inom kommunalt driven äldreomsorg. År 2012 hade undersköterskor och vårdbiträden i privat regi lägre löner än de som arbetade i kommunal regi. Skillnaden i total lön för heltidsanställda var 2012 i genomsnitt 900 kronor i månaden. År 2014 hade denna skillnad ökat med 100 procent till kronor i månaden. Den totala lönen för privatanställda minskade dessutom mellan år 2013 och Den genomsnittliga grundlönen var kronor högre i kommunalt än i privat driven äldreomsorg år Under år 2014 var skillnaden kronor. Lönespridningen är större i privat äldreomsorg, men det är i huvudsak en lönespridning nedåt. År 2012 hade de med högst lön ungefär lika hög lön i privat som i kommunalt driven äldreomsorg medan de med lägst lön har lägre lön i privat än kommunalt driven äldreomsorg. År 2014 var den totala lönen för den övre kvartilen kronor högre i kommunalt jämfört med privat driven äldreomsorg. Den generella slutsatsen är att oavsett driftsform är arbetsvillkoren för undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen alltför dålig. Rapporten visar även att argumentationen att privatiseringar inom välfärdssektorn skulle ge ökade löner och bättre arbetsvillkor, inte ser ut att stämma. 13

14

15

16 Under de senaste decennierna har antalet privata utförare av välfärdstjänster ökat i Sverige. Ett argument som används flitigt av förespråkare för ökad privatisering är att arbetsvillkoren för de anställda skulle förbättras om det fanns fler arbetsgivare att välja mellan. Om dessa tankar stämmer borde villkoren vara bättre eller minst lika bra (det vill säga om offentliga arbetsgivare följer med i utvecklingen) för de anställda inom privat driven äldreomsorg som inom kommunalt driven äldreomsorg. I den här rapporten synar Kommunal detta argument. Art Nr Så mycket bättre? En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg. Kommunal 2016

Så mycket bättre? En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg.

Så mycket bättre? En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg. Så mycket bättre? En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg. Så mycket bättre? En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

Personal inom vård och omsorg

Personal inom vård och omsorg Personal inom vård och omsorg Antal anställda I november år 20081 fanns totalt 252 200 anställda (månadsavlönade) inom vård och omsorg i kommunerna vilket framgår av tabell 1. Det är en minskning med 1

Läs mer

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN Dags för ett feministiskt systemskifte i välfärden Det drar en feministisk våg över Sverige. Den feministiska rörelsen är starkare än på mycket länge

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna

Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Rapport av Annakarin Wall, Kommunal 2013 Kommunal Visstid på livstid? - En rapport

Läs mer

Fler anställda och fler som arbetar heltid

Fler anställda och fler som arbetar heltid PM 2016-03-30 1 (6) Fler anställda och fler som arbetar heltid Uppgifterna är hämtade ur personalstatistiken för kommuner och landsting 2015. Antalet anställda ökar i kommuner och landsting Antalet månadsavlönade

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Attityd till arbetet... 5 3

Läs mer

Mångfald i äldreomsorgen

Mångfald i äldreomsorgen Mångfald i äldreomsorgen Mångfald i äldreomsorgen - Om anställningsvillkor för utlandsfödda medlemmar i Kommunal Rapport av: Yeshiwork Wondmeneh Kommunal 2013 Innehåll Sammanfattning 5 Inledning 6 Födelsebakgrund

Läs mer

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016 STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Lågt löneläge för akademiker anställda av Sundsvalls kommun...

Läs mer

Pensioner och deltidsarbete

Pensioner och deltidsarbete Pensioner och deltidsarbete Innehåll sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 10 sid 11 sid 12 Inledning Deltidsarbetets omfattning Deltidsarbetete per sektor Deltidsarbete per avtalsområde Regionala skillnader

Läs mer

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång?

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång? Den kommunala ingenjören Kostnad eller tillgång? Inledning Sveriges kommuner står inför stora utmaningar för att nå en effektiv, attraktiv och regionalpolitiskt hållbar utveckling. Många regionala dilemman

Läs mer

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003 mellan kvinnor och män 2003 Sofia Nilsson 17 Löneutvecklingen 2002-2003 Mellan 2002 och 2003 ökade de genomsnittliga lönerna 18 mest i landstingskommunal sektor, där de ökade med 4,4 procent, och med en

Läs mer

Arbetstider år 2009. Heltids- och deltidsarbete, vanligen arbetad tid och arbetstidens förläggning efter klass och kön år 1990 2009

Arbetstider år 2009. Heltids- och deltidsarbete, vanligen arbetad tid och arbetstidens förläggning efter klass och kön år 1990 2009 FAKTAMATERIAL/STATISTIK Arbetstider år 9 Heltids- och deltidsarbete, vanligen arbetad tid och arbetstidens förläggning efter klass och kön år 199 9 Författare Mats Larsson, Arbetslivsenheten Innehåll =

Läs mer

VALFILM OM VÄLFÄRDEN. Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014

VALFILM OM VÄLFÄRDEN. Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014 VALFILM OM VÄLFÄRDEN Carin Jämtin, partisekreterare Jan Larsson, valledare 29 juli 2014 VAD ÄR KVALITET FÖR DE ÄLDRE? Flexibilitet att få påverka innehållet i omsorgen Kontinuitet att få omges med samma

Läs mer

Fakta om tidsbegränsade anställningar

Fakta om tidsbegränsade anställningar Fakta om tidsbegränsade anställningar Flera former av tidsbegränsade anställningar Som tidsbegränsat anställda räknas personer med allmän visstidsanställning (AVA), vikariat och säsongsanställning. Tidsbegränsade

Läs mer

Ständigt standby. - en rapport om visstidsanställdas villkor. Rapport av Emma Ölmebäck, Kommunal 2011

Ständigt standby. - en rapport om visstidsanställdas villkor. Rapport av Emma Ölmebäck, Kommunal 2011 Ständigt standby - en rapport om visstidsanställdas villkor Rapport av Emma Ölmebäck, Kommunal 2011 Innehåll Sammanfattning 3. 4 Om rapporten 4. 5 Begrepp i rapporten...4. 5 De otrygga anställningarna

Läs mer

. 1' ()7- O 9 L~[---= Så mycket bättre? En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg.

. 1' ()7- O 9 L~[---= Så mycket bättre? En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg. . 1'41 1014 -()7- O 9 L~[---= Så mycket bättre? En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg. Så mycket bättre? En jämförelse av anställningsvillkor och löner

Läs mer

Fler ska arbeta heltid i framtiden

Fler ska arbeta heltid i framtiden HELTIDSPLANEN Fler ska arbeta heltid i framtiden Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. Välfärdens behov av kompetens

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2016

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2016 Fått arbete I december fick 842 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Håkan Lindell Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, september 2017 Lämnat arbetslöshet för arbete Antalet personer som fått arbete uppgick till

Läs mer

Vem kan rädda den svenska välfärden?

Vem kan rädda den svenska välfärden? Fokus på arbetsmarknad och utbildning Den svenska välfärden Vem kan rädda den svenska välfärden? Johan Jönsson 7 Kan vi bevara den svenska välfärden? Hur ska det i så fall gå till? Alla vet vi att välfärd

Läs mer

Språngbräda eller återvändsgränd? Struktur och utveckling av de atypiska anställningsformerna. Johan Kreicbergs September 2011

Språngbräda eller återvändsgränd? Struktur och utveckling av de atypiska anställningsformerna. Johan Kreicbergs September 2011 Språngbräda eller återvändsgränd? Struktur och utveckling av de atypiska anställningsformerna Johan Kreicbergs September 2011 Förord 1 Förord Jobben är ständigt i fokus i den politiska debatten i Sverige.

Läs mer

Ditt ansvar ska synas på lönen

Ditt ansvar ska synas på lönen Din chefslön 2016 2 Ditt ansvar ska synas på lönen Att vara chef kan vara det roligaste och mest utvecklande du gör i ditt arbetsliv, men det kan också vara tufft och innebära stora utmaningar. Du ska

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Helåret 2009

Kommunalarnas arbetsmarknad. Helåret 2009 Kommunalarnas arbetsmarknad Helåret 2009 Kommunalarnas arbetsmarknad Helåret 2009 Innehåll Sammanfattning 7 Stor variation av antalet anställda inom välfärdstjänster under 1990-2009 8 Många av välfärdsarbetarna

Läs mer

Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik

Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik 2 Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik Innehåll De höga krav som följer med chefskapet ska synas på lönen... 3 Chefslönestatistik... 4 Saco Lönesök även för dig

Läs mer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång, februari 2011 Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer - en statistisk

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

Högskoleutbildning lönar sig allt sämre

Högskoleutbildning lönar sig allt sämre Högskoleutbildning lönar sig allt sämre Lönerna för högskoleutbildade jämfört med gymnasieutbildade, den så kallade högskolepremien ökade trendmässigt från början av 1980-talet fram till början av 2000-talet.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2016 Arbetslöshet fortsätter öka i Halland Sedan drygt ett år tillbaka ökar arbetslösheten

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda november 2015 och oktober 2016 2015-11-01 2016-10-31 987 83,9 % 930 82,7 % 190 16,1 % 195 17,3 % Totalt 1177 1125 Antalet anställda har

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län december månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län december månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Salomonsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län december månad 2016 De till arbete minskade något I slutet av december 2016 påbörjade cirka

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län april månad 2015 Arbetslöshet minskar inte längre Arbetslösheten har minskat sedan början av 2014.

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön?

Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön? Perspektiv på lärarlöner, del 11 Jobba i fristående skola = högre lön? Dags att satsa på lärarna i fristående skolor Lärarförbundet har under lång tid visat att lärarnas löner halkar efter. Vi har också

Läs mer

Ditt ansvar ska synas på lönen

Ditt ansvar ska synas på lönen Din chefslön 2017 2 Ditt ansvar ska synas på lönen Att vara chef kan vara det roligaste och mest utvecklande du gör i ditt arbetsliv, men det kan också vara tufft och innebära stora utmaningar. Du ska

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av september månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Visby september månad 2014 Jim Enström Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Gotlands län september månad 2014 2 238 (7,9 %) 1 058 kvinnor (7,6 %) 1 180

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Ditt ansvar ska synas på lönen

Ditt ansvar ska synas på lönen Din chefslön 2015 2 Ditt ansvar ska synas på lönen Att vara chef kan vara det roligaste och mest utvecklande du gör i ditt arbetsliv, men det kan också vara tufft och innebära stora utmaningar. Du ska

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2016

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2016 Fått arbete I augusti fick 1 118 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID

VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID Sätt er gärna partsgemensamt med personer från samma kommun, landsting eller region SYFTE MED DAGEN 1) Presentera manual för heltidsplan 2) Inspiration till att starta

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Jämtlands län Östersund, 170510 Maria Salomonsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 De till arbete minskade I slutet av april 2017 påbörjade cirka 636 av alla som var inskrivna

Läs mer

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg?

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Frukostseminarium Äldrecentrum 16 maj 2017 Marta Szebehely, Anneli Stranz & Rebecka Strandell Institutionen för socialt arbete Stockholms universitet Vem ska arbeta

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik, tittat på vad som är utmärkande för de lokala

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015 Fått arbete I juli fick 954 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I juli för ett

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2016

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2016 Fått arbete I oktober fick 987 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av mars månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av mars månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö, 11 april 2014 Vera Opacic Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kronobergs län mars 2014 7 978 (8,6 %) 3 525 kvinnor (8,0 %) 4 453 män (9,0 %) 1

Läs mer

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Robertsfors kommun Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Perioden 2017-2019 Robertsfors kommuns jämställdhetsplan 2017-2019 1. Inledning Robertsfors kommuns definition av jämställdhet är att kvinnor och

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län januari månad 2017

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län januari månad 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Salomonsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län januari månad 2017 De till arbete ökade något I slutet av januari 2017 påbörjade cirka 656

Läs mer

Rapport 2017:6 En vitbok om kvinnors arbetsmiljö

Rapport 2017:6 En vitbok om kvinnors arbetsmiljö Rapport 2017:6 En vitbok om kvinnors arbetsmiljö Organisera för en jämställd arbetsmiljö från ord till handling En vitbok från Arbetsmiljöverkets regeringsuppdrag Kvinnors arbetsmiljö 2011-2016. Innehåll

Läs mer

Livslångt lärande. Ann-Charlotte Larsson och Peter Öberg 16

Livslångt lärande. Ann-Charlotte Larsson och Peter Öberg 16 Fokus på arbetsmarknad och utbildning Ann-Charlotte Larsson och Peter Öberg 16 Alla vuxna skall ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av augusti månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av augusti månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Visby augusti 2014 Jim Enström Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Gotlands län månad 2014 2 020 (7,1 %) 954 kvinnor (6,9 %) 1 066 män (7,4 %) 529 18-24

Läs mer

Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010. 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden. En lön att leva av

Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010. 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden. En lön att leva av Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden En lön att leva av Utvecklingen för svensk besöksnäring har under de senaste tio åren varit

Läs mer

Arbetsmarknadsläget mars 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget mars 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 14 april 2015 Anna Arwidsson Hansen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget mars 2015 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under mars liksom under

Läs mer

Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning

Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning Staffan Brantingson 3 Bland tre undersökta yrkesgrupper har privatanställda chefer mest att tjäna på en högskoleutbildning. För denna

Läs mer

Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken

Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken Sofia Löfgren, SCB John Ekberg, Medlingsinstitutet Almedalen 3 juli 2014 Statistikens betydelse och nytta för samhället SCB

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i februari 2016

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i februari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i februari 2016 Fått arbete I februari fick 1 177 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jämtlands län i slutet av oktober månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jämtlands län i slutet av oktober månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Östersund oktober månad 2013 Maria Salomonsson Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jämtlands län oktober 2013 5 230 (8,3 %) 2 315 kvinnor (7,7 %) 2 915

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2016 Arbetslösheten fortsätter att öka i Halland Kungsbacka har fortfarande den

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jämtlands län i slutet av september månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jämtlands län i slutet av september månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Östersund oktober månad 2013 Maria Salomonsson Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jämtlands län september 2013 5 130 (8,1 %) 2 335 kvinnor (7,7 %) 2

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gotlands län oktober månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Gotlands län oktober månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jim Enström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gotlands län oktober månad 2014 Fått arbete I oktober 2014 fick cirka 189 personer inskrivna vid länets Arbetsförmedling

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 Svagt minskad arbetslöshet i februari Arbetslösheten har varit oförändrad i

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2015

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2015 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2015 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Omsorg för heltid Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Omsorg för heltid Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Omsorg för heltid Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning det

Läs mer

Deltid i Norden. NIIK 22 oktober 2013

Deltid i Norden. NIIK 22 oktober 2013 Deltid i Norden NIIK 22 oktober 2013 Maria Hemström Hemmingsson Delegationen för jämställdhet i arbetslivet maria.hemstrom@regeringskansliet.se Part-time work, gender and economic distribution in the Nordic

Läs mer

Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län

Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län December 2013 Innehåll Inledning... 2 Sysselsättningsgrad och deltidsarbete... 2 Uttag av föräldrapenning bland kvinnor och män... 5 Fungerande välfärd

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015 Minskad arbetslöshet sedan ett år tillbaka Arbetslösheten minskade

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö augusti månad 2013 Vera Opacic Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län augusti 2013 8 412 (11,3 %) 3 809 kvinnor (10,9 %) 4 503 män (11,7

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Osakliga löneskillnader ett överdrivet problem

PRESSMEDDELANDE. Osakliga löneskillnader ett överdrivet problem PRESSMEDDELANDE För ytterligare upplysningar, kontakta: Gunilla Hansén-Larson tfn 08-700 14 61, 070-514 61 00, Elisabet Sundén Ingeström, tfn 08-700 14 05 22 maj 2002 Osakliga löneskillnader ett överdrivet

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län Valdete Hashani Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 600 påbörjade något arbete I Kronobergs län påbörjade omkring 600 personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län?

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Jönköpings län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på

Läs mer

Deltid som otrygghet och strategi

Deltid som otrygghet och strategi Deltid som otrygghet och strategi EN RAPPORT OM DELTIDSARBETE BLAND KOMMUNALS MEDLEMMAR Deltid som otrygghet och strategi EN RAPPORT OM DELTIDSARBETE BLAND KOMMUNALS MEDLEMMAR MADELEINE EHLIN Innehåll

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2016 Fått arbete I juli fick 875 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete. I juli

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2015 Arbetslöshet fortsätter öka men bara i södra Halland Arbetslösheten ökar för tredje

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, december 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, december 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, december 2016 Antalet personer som går till arbete fortsätter att minska

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2016

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i april 2016 Fått arbete I april fick 1 655 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Byt lön. dags för jämställda löner

Byt lön. dags för jämställda löner Byt lön dags för jämställda löner Byt lön Hög dags tid för jämställda löner löner Innehåll Inledning... 5 Historisk tillbakablick... 5 Löneskillnaden idag... 6 Olika mått på löneskillnader... 8 Individuell

Läs mer

Lönerapport år 2008. Löner och löneutveckling år 1997 2007

Lönerapport år 2008. Löner och löneutveckling år 1997 2007 Lönerapport år 2008 Lönerna ökade i genomsnitt med 3,8 procent för arbetare och 3,6 procent för tjänstemän år 2007. Det är första gången på tio år som lönerna ökat mer för arbetare än för tjänstemän. Löneskillnaden

Läs mer

februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader.

februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader. februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader. Varför har kvinnor lägre lön än män? 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Vision fortsätter

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 FAKTAUNDERLAG Jönköpings län 2017-04-10 Ida Karlsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 Färre personer går till arbete Av samtliga sökande på Arbetsförmedlingen i Jönköpings län påbörjade

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i november 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i november 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i november 2014 Fått arbete I november fick 1 112 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 685

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gävleborgs län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Gävleborgs län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda nov 2013 okt 2014 Tillsvidareanställda 2013-11-01 2014-10-31 Kvinnor 986 85 % 992 85 % Män 175 15 % 177 15 % Totalt 1161 1169 Ett mått

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gotlands län november månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Gotlands län november månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jim Enström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gotlands län november månad 2014 Fått arbete I november2014 fick 182 personer inskrivna vid länets Arbetsförmedling

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2015 Arbetslöshet fortsätter öka i mellersta Halland Kungsbacka har fortfarande

Läs mer

Facklig anslutning år 2015

Facklig anslutning år 2015 ARBETSMARKNAD Facklig anslutning år 2015 Facklig anslutning bland anställda efter klass och kön år 1990 2015 Författare: Mats Larsson, Arbetslivsenheten Innehåll Sammanfattning... 2 1 Facklig anslutning

Läs mer

Ledarskap i äldreomsorgen. En rapport från Kommunal och Vision

Ledarskap i äldreomsorgen. En rapport från Kommunal och Vision Ledarskap i äldreomsorgen En rapport från Kommunal och Vision Innehållsförteckning Förord 4 Inledning 5 Hur upplever cheferna förutsättningarna för ledarskap? 6 Vad anser medarbetarna? 7 Slutsatser och

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2017

Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2017 Fler män fick ett arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön?

Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön? Perspektiv på lärarlöner, del 11 Jobba i fristående skola = högre lön? Dags att satsa på lärarna i fristående skolor Lärarförbundet har under lång tid visat att lärarnas löner halkar efter. Vi har också

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, december månad 2013 Vera Opacic Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län december 2013 8 751 (11,7 %) 3 867 kvinnor (11 %) 4 884 män (12,3

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2014 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Bokslut över jämställdhetsarbetet

Bokslut över jämställdhetsarbetet Bokslut över jämställdhetsarbetet Socialdemokraternas misslyckande med att uppnå de jämställdhetspolitiska målen augusti 2006 www.centerpartiet.se Sammanfattning Riksdagen röstade 1994 igenom en proposition

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, januari 2017

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, januari 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Håkan Lindell Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, januari 2017 Sökande som fått arbete Antalet personer som fått arbete uppgick till 1 530

Läs mer