Förbundskrav utväxlade den 5 februari års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden. En lön att leva av

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010. 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden. En lön att leva av"

Transkript

1 Förbundskrav utväxlade den 5 februari års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden En lön att leva av Utvecklingen för svensk besöksnäring har under de senaste tio åren varit exceptionellt god. Branschen har haft omsättningsökningar på närmare 10 procent enskilda år. Under innevarande avtalsperiod har besöksnäringen gjort sina bästa resultat någonsin (all time high 2007). En stor del av detta resultat kan härledas till professionella arbetare inte minst genom ett gott utfört arbete från Hotell- och restaurangfackets medlemmar. Besöksnäringen är den snabbast växande sektorn på svensk arbetsmarknad. Hotelloch restaurangfacket är berett att bidra till att svensk besöksnäring utvecklas positivt. Förbundet eftersträvar att utveckla avtalen så att branschen får ett gott anseende. Därför är det hög tid arbetsgivarna uppvärderar Hotell- och restaurangfackets medlemmars arbete i besöksnäringen. För att attrahera kompetent personal till branschen så att den utvecklas positivt är det väsentligt att anställningsvillkoren följer övrig arbetsmarknad. Det extremt låga löneläget kräver också rättmätiga löneökningar på minst 745 kronor per heltidsanställd och månad, varav 125 kronor är en jämställdhetssatsning. Antalet anställda inom hotell- och restaurangbranschen har ökat väsentligt med närmare årsarbeten eller med drygt 25 procent mellan 2005 och Tyvärr tyder allt på att de flesta av dem endast fått tidsbegränsade anställningar. I Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares (SHR) verksamhetsberättelse för 2008 bekräftar denna utveckling, eftersom den procentuella förändringen av andelen visstidsanställningar ökat med drygt 40 procent mellan åren 2004 till 2008 och för tillsvidareanställda med ca 20 procent. Vid 2007 års kollektivavtalsförhandlingar åtog sig SHR att verka för att de anställda som under en längre anställningstid med sysselsättningsgrader på 17 till 19 timmar i veckan skulle få utökad sysselsättning till 20 timmar eller mer. Tyvärr syns inte detta åtagande i statistiken. Vi landar i stort på samma arbetstidsmått för 2008 som vi hade 2005, ungefär 90 timmar arbetad tid per månad (i september månad). 36 procent arbetar deltid och hela 28 procent av förbundets medlemmar har någon form av tidsbegränsad anställning. Andra förbund som också har hög andel tidsbegränsade anställningar är Kommunal med 14 procent och Handels som har 11 procent. 1

2 Förändringarna i lagen om anställningsskydd som gjordes den 1 juli 2007 angående allmän visstidsanställning har i kombination med extraanställning uppenbart undergrävt arbetstagarens anställningsskydd. Arbetsgivarorganisationen har också på ett tydligt sätt bidragit till denna utveckling. Hotell- och restaurangfacket har tillsammans med övriga LO-förbund utarbetat en avtalsplattform inför kommande kollektivavtalsförhandlingar där rätten till en tillsvidareanställning stärks, liksom rätten till heltid. Heltid en rättighet deltid en möjlighet. En stor andel anställda i branschen är unga vilket framgår såväl av den gemensamma statistiken som i SCB:s officiella statistik. För dem som är anställda i hotell och restaurangbranschen som helhet är genomsnittsåldern lite drygt 30 år. I Ungdomsstyrelsens rapport Ung idag 2009 framgår det att mellan 2001 och 2009 beräknas andelen åringar med låg ekonomisk standard ökat från 12 till 23 procent. Ökningen beräknas vara särskilt kraftig bland unga som bor själva. Den största ökningen beräknas bland ensamstående unga med barn, där andelen med låg ekonomisk standard ökade från 19 till 63 procent. En förhållandevis stor andel av dem arbetar inom servicesektorn. Det kan inte vara rimligt att denna grupp ska stå tillbaka vad gäller sina rättigheter på arbetsmarknaden för såväl anställningstrygghet som rätten till heltid och en anständig lön att leva av. Förbundet kräver vid denna avtalsförhandling att löneutvecklingen och övriga anställningsförhållanden för dessa grupper ska följa den utveckling som gäller för övriga inom kollektivavtalsområdet. Förbundet anser att parterna måste ta krafttag i kommande avtalsförhandlingar för att minimera andelen visstidsanställda och deltidsanställda inom branschen. Vi anser att det finns stora potentialer och tillräckligt många goda företag i branschen för att kunna vända denna nedåtgående spiral. Tyvärr kan förbundet konstatera att våra medlemmar inte har följsamhet med övriga anställda på arbetsmarknaden. Vi yrkar därför på rejäla lönehöjningar och kraftfulla minimilönehöjningar. Det är också viktigt att minimilönehöjningarna hanteras separat i förhållande till utgående löner. I LO-förbundens gemensamma avtalsplattform har förbunden enats om att det görs krafttag mot strukturell lönediskriminering som beror på att kvinnodominerade yrkesområden regelmässigt undervärderas. Förbunden har därför gemensamt enats om att yrka på ett utökat löneutrymme genom en särskild pott på 125 kronor för branscher där förtjänstläget är under kronor per heltidsanställd och månad. Hotell- och restaurangbranschen är en bransch som domineras av kvinnor. Ett stort antal av de anställda är utlandsfödda. 2

3 Vi anser att förbundets yrkanden ligger inom ramen för en samhällsekonomi i balans och att besöksnäringen även fortsättningsvis kan ha en positiv utveckling. Vår uppfattning är att arbetsuppgifterna kan utvecklas såväl innehållsmässigt som tekniskt och att förtjänstläget kan höjas i enlighet med förbundets yrkande för dem som är sysselsatta i branschen. Nedanstående yrkanden avser en ettårig avtalsperiod. Löner Löneskillnaderna mellan kvinno- och mansdominerade yrken och områden på arbetsmarknaden ska tydligt minska och avtalsområden med lågt löneläge ska erhålla ett större utrymme. Utgående löner höjs generellt med 745 kr per heltidsanställd och månad, vilket inkluderar särskild pott på 125 kronor. Då avtalsområdet har en lägre genomsnittlig förtjänst än kronor per månad ska en särskild pott på minst 125 kr per heltidsanställd och månad tillfalla avtalsområdet. Avtalets minimilöner höjs med 620 kronor per heltidsanställd och månad samt att minimilöner och utgående löner hanteras separat. Ungdomslönen höjs lika mycket som övriga yrkesgrupper. Löneform Månadslön ska vara huvudregel vid längre anställningstid än en månad. Höjda ersättningar Samtliga ersättningar i avtalen, inklusive lägsta semesterlön höjs med 3,9 %. 3

4 Rätt till heltid Trygga anställningar Många av Hotell- och restaurangfacket medlemmar arbetar idag ofrivillig deltid. Förbundet yrkar därför att avtalet ska stärka arbetstagarnas rätt till heltid, genom förstärkt rätt till heltid vid nyanställningar och förstärkt rätt till högre sysselsättningsgrad för deltidsanställda arbetstagare. Hotell- och restaurangfacket yrkar på att avtalet ska innehålla regler som förstärker arbetstagarnas rätt till tillsvidareanställning och företrädesrätt som motverkar ett slentrianmässigt användande av tidsbegränsade anställningar. Överenskommelse om rehabilitering och en utvecklad omställningsförsäkring Regler vid inhyrning av arbetskraft Villkorsförändringar i avtalsförsäkringarna Finansiering av utbildning Medlemmens skydd vid sjukdom och vid tidsbegränsad anställning måste stärkas. Detta skall ske genom omställningsstöd för återgång i arbetet eller stöd till nytt arbete. Som stöd för detta skall LO och Svenskt Näringsliv träffa överenskommelse om förändringar i villkoren för omställningsstöd. Avtalet ska innehålla regler som förstärker det fackliga inflytandet vid inhyrning och begränsar arbetsgivarens möjlighet att kringgå lagen om anställningsskydd genom att använda inhyrd arbetskraft istället för personer som har företrädesrätt enligt lagen. LO har vid kongressen 2008 fattat beslut om vilka förbättringar som är önskvärda i avtalsförsäkringarna och som ska bli föremål för förhandlingar med Svenskt Näringsliv. Se bilaga 1. Villkorsförändringar i avtalsförsäkringarna En omfattande utbildning av bolagsstyrelserepresentanter och skyddsombud har tidigare bedrivits med stöd av särskilda statliga medel, vilka regeringen avskaffat. Detta har påverkat förutsättningarna för en effektiv samverkan mellan fack och arbetsgivare lokalt och ställer krav på parterna på arbetsmarknaden att lösa frågan. Allmänna villkor Kap 2 Anställningens ingående och upphörande Tillsvidareanställning ska vara huvudregel och heltid en rättighet. Kraftig begränsning och hårdare kontrollregler införs i kol- 4

5 lektivavtalet för extra anställning. Ökad rätt till heltidsanställning och utökad sysselsättningsgrad. Arbetsgivaren ska utfärda tjänstgöringsintyg och arbetsgivarintyg inom 14 dagar från det att den anställde så begär. Kap 3 arbetstid Tydligare skrivningar införs i kollektivavtalet om att arbetsgivaren ska upprätta skriftligt arbetstidsschema. Reglerna för Ob-ersättning ska ändras så att midsommar, jul och nyårsafton jämställs med sön- och helgdag dvs från kl till påföljande dag. Kap 4 ledighet Texten angående rätten till permission ändras från kan till ska. Permission kan beviljas i följande fall ändras till Permission ska beviljas i följande fall Gruppen nära anhörig i utökas med styvföräldrar. Kap 7 Ordningsregler Besked om icke lagstadgad ledighet. Arbetsgivaren ska inom 14 dagar ge besked om begärd ledighet beviljas eller ej. Bilaga 2 Årsarbetstidsavtal Frivillig övertid tas bort Övrigt De yrkanden om förslag till ändringar och tillägg som görs av Hotell- och restaurangfacket i Gröna Riksavtalet ska i de fall det är tillämpligt även implementeras i övriga avtal och supplement till kollektivavtalet som är träffat mellan Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare och Hotell- och restaurangfacket. 5

6 SHR Turistavtalet Turistavtalet upphör att gälla från och med den 1 maj Vi förbehåller oss rätten att komplettera yrkandena under förhandlingarna. Stockholm den 5 februari 2010 Hotell- och restaurangfacket Ella Niia Förbundsordförande 6

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 10 Starka kollektivavtal Kongress 2013 Starka kollektivavtal Innehåll Inledning...3 Enlångsiktigstabillönebildning...4 Vårakollektivavtal...5 Jämställdalöner...8 Individuellalönesättningssystem...10

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Ny reglering av tidsbegränsad anställning

Ny reglering av tidsbegränsad anställning Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2007 Ny reglering av tidsbegränsad anställning - Konsekvenser för bemanningsbranschen? Författare: Ann-Sofie Liljergren

Läs mer

Löneskillnader mellan kvinnor och män. En rapport om löneskillnader mellan Kommunals medlemmar

Löneskillnader mellan kvinnor och män. En rapport om löneskillnader mellan Kommunals medlemmar Löneskillnader mellan kvinnor och män En rapport om löneskillnader mellan Kommunals medlemmar 1 Löneskillnader mellan kvinnor och män www.kommunal.se 2 Produktion: Kommunals press-och informationsenhet

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Kampen mot all form av diskriminering är av central betydelse för

Kampen mot all form av diskriminering är av central betydelse för Handels rapporterar Kampen mot all form av diskriminering är av central betydelse för Handels Underlag för utarbetande av handlingsplan syftande till att stärka Handels arbete mot diskriminering En rapport

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

Lönar det sig? en tillbakablick

Lönar det sig? en tillbakablick Lönar det sig? en tillbakablick Lönenivåer, lönespridning och löneutveckling i landsting och regioner 1994 2002 Juli 2003 Upplysningar om rapportens innehåll lämnas på Landstingsförbundet av: Statistiker

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

Så mycket bättre? En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg.

Så mycket bättre? En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg. Så mycket bättre? En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg. Så mycket bättre? En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL OM LÖNER OCH ALLMÄNNA VILLKOR GILTIGT 2015-01-01 OCH TILLS VIDARE

KOLLEKTIVAVTAL OM LÖNER OCH ALLMÄNNA VILLKOR GILTIGT 2015-01-01 OCH TILLS VIDARE KOLLEKTIVAVTAL OM LÖNER OCH ALLMÄNNA VILLKOR GILTIGT 2015-01-01 OCH TILLS VIDARE KOLLEKTIVAVTAL om löner och allmänna anställningsvillkor mellan BANKINSTITUTENS ARBETSGIVAREORGANISATION (BAO) och FINANSFÖRBUNDET

Läs mer

Personliga assistenters arbetssituation

Personliga assistenters arbetssituation 1 Personliga assistenters arbetssituation www.kommunal.se 2 Fakta och debatt De senaste rapporterna: De äldre och sjukvården. Av Tor Hatlevoll. Äldreomsorgen en lägesbeskrivning. Av Hans Öman. Anställningskostnad.

Läs mer

Korttidsarbete. Ett partsgemensamt förslag för Sverige

Korttidsarbete. Ett partsgemensamt förslag för Sverige Korttidsarbete Ett partsgemensamt förslag för Sverige En partsgemensam rapport från Gruvornas Arbetsgivareförbund, GS, IF Metall, Industri- och KemiGruppen, Skogsindustrierna, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet,

Läs mer

Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006 2009 Rapportserie 2011:1 Arbetsgivarverket Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006-2009 2011-01-26 Dnr 1101-0034 Innehåll Om arbetad

Läs mer

Info från förbundsledning & förhandlingsavdelning. Svenska Elektrikerförbundet. Kontakt 08-412 82 82. postbox.fk@sef.se. Moderna arbetsvillkor

Info från förbundsledning & förhandlingsavdelning. Svenska Elektrikerförbundet. Kontakt 08-412 82 82. postbox.fk@sef.se. Moderna arbetsvillkor Svenska Elektrikerförbundet. Kontakt 08-412 82 82. postbox.fk@sef.se Info från förbundsledning & förhandlingsavdelning AVTALAT Moderna arbetsvillkor vi backar inte tillbaka! Är det ojämställt att kräva

Läs mer

Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln?

Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln? Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln? Jag tror helt enkelt inte på den här idén med att sänka löner. I så fall så borde vi redan ha sett detta eftersom vi kraftigt har sänkt

Läs mer

Kongress 2005. Malmö

Kongress 2005. Malmö Häfte E, del 2: Välfärd nya behov, nya möjligheter Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte E del 2 Välfärd nya behov, nya möjligheter Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör barn och familjepolitik

Läs mer

Konsekvenser av LAS En kartläggning av anställningsskyddets effekter i svenska teknikföretag

Konsekvenser av LAS En kartläggning av anställningsskyddets effekter i svenska teknikföretag Konsekvenser av LAS En kartläggning av anställningsskyddets effekter i svenska teknikföretag Förord I stenhård global konkurrens exporterar svenska teknikföretag varor och tjänster till världsmarknaden.

Läs mer

Löneavtal mellan Svensk Scenkonst och Unionen

Löneavtal mellan Svensk Scenkonst och Unionen 1 Löneavtal mellan Svensk Scenkonst och Unionen 1. Löner 1.1 Regler för lönesättning Utgångspunkter Företag som är lönsamma och utvecklas skapar ekonomiska förutsättningar för en reallöneutveckling. Det

Läs mer

Shadé Jalali Rapport November 2013. Ett anständigt liv

Shadé Jalali Rapport November 2013. Ett anständigt liv Shadé Jalali Rapport November 2013 Ett anständigt liv Publicerat i december 2013 www.arenagruppen.se Saltmätargatan 22 113 59 Stockholm Telefon 08-52 25 74 41 info@arenagruppen.se FÖRORD För två, tre decennier

Läs mer

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN UTVECKLING & TJÄNSTER 2013-04-01 2016-03-31. Tjänstemannaavtalen

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN UTVECKLING & TJÄNSTER 2013-04-01 2016-03-31. Tjänstemannaavtalen 4813 ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN UTVECKLING & TJÄNSTER 2013-04-01 2016-03-31 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Övriga avtal mellan parterna 3 Allmänna anställningsvillkor 5 1 Avtalets omfattning 5

Läs mer

AVTALS- OCH MEDLEMSFÖRSÄKRINGAR (AVF)

AVTALS- OCH MEDLEMSFÖRSÄKRINGAR (AVF) AVTALS- OCH MEDLEMSFÖRSÄKRINGAR (AVF) Motionerna AVF 1 AVF 25 MOTION AVF 1 Byggnads Västerbotten För tidigare medlemmar i Bleck och Plåt så ingår hemförsäkringen i medlemskapet, Plåtförtroendemannaklubben

Läs mer

vä l fä r d på de lt i d Välfärd på deltid.indd 1 Välfärd på deltid.indd 1 08-02-15 14.39.39 08-02-15 14.39.39

vä l fä r d på de lt i d Välfärd på deltid.indd 1 Välfärd på deltid.indd 1 08-02-15 14.39.39 08-02-15 14.39.39 välfärd på deltid Välfärd på deltid.indd 1 08-02-15 14.39.39 Välfärd på deltid.indd 2 08-02-15 14.39.40 laura hartman (red.) V lfärd på deltid sns förlag Välfärd på deltid.indd 3 08-02-15 14.39.40 sns

Läs mer

Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län

Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län December 2013 Innehåll Inledning... 2 Sysselsättningsgrad och deltidsarbete... 2 Uttag av föräldrapenning bland kvinnor och män... 5 Fungerande välfärd

Läs mer