Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Perspektiv på lärarlöner, del 11. Jobba i fristående skola = högre lön?"

Transkript

1 Perspektiv på lärarlöner, del 11 Jobba i fristående skola = högre lön?

2 Dags att satsa på lärarna i fristående skolor Lärarförbundet har under lång tid visat att lärarnas löner halkar efter. Vi har också under lång tid varnat för vilka konsekvenser detta för med sig; en nationell lärarkris där unga väljer bort yrket, där lärare lämnar yrket och där utbildningsplatser står tomma. Huvudorsaken är lönen. Många håller med oss om att lärarnas löner måste upp. Under 2012 stod lärarnas löner i fokus med en tuff avtalsrörelse som ledde till ett löneavtal som gav de kommunalt anställda lärarna mest av alla på arbetsmarknaden. Det är dock upp till bevis för landets kommuner att visa att man menar allvar med att satsa på lärarna även i år och kommande år. Nu drar nästa avtalsrörelse för lärarna igång med flera av de privata huvudmännens organisationer. Det är därför även upp till bevis för landets fristående skolor, där nya avtal ska tecknas. Också i denna avtalsrörelse kräver vi att lönenivåerna ska upp rejält och att lärarna i fristående skolor ska ha mer än andra. Privatanställda lärare ligger efter lönemässigt jämfört med andra grupper på arbetsmarknaden. Det visar på ett skriande behov av satsningar på denna lärar grupp. Lärarförbundet kommer att fortsätta att pressa på såväl de privata arbetsgivarna som kommunerna för att de ska säga ja till lärarnas lönekrav framöver. Att satsa på lärarna är att satsa på våra barn och unga. Att satsa på lärarna är att satsa på Sverige. Stockholm, februari 2013 Eva-Lis Sirén Ordförande Lärarförbundet

3 Lärarlöner i fristående skolor Svenska lärares löner har i flera decennier utvecklats sämre än andra gruppers löner på arbetsmarknaden. Detta har Lärarförbundet visat i en lång rad rapporter. Och löneläget är minst lika illa för lärare som är anställda av privata arbetsgivare. Lönegapet är kronor Om vi jämför de svenska lärarlönerna med andra yrkesgrupper med motsvarande utbildningslängd, som till exempel civilekonomer, systemvetare eller civilingenjörer, så skiljer det 2011 mer än kr i månaden i medellön mellan dessa och lärarna. Löner 2011 (kr/mån) Civilekonomer Systemvetare Civilingenjörer Gymnasielärare Elmontörer Grundskollärare Godshanterare och expressbud Maskinoperatörer Fordonsförare Förskollärare och fritidspedagoger Källa: SCB:s lönestrukturstatistik Rapport från Lärarförbundet 3

4 Yrken som är lönemässigt jämförbara med lärare är ofta yrken utan krav på högskoleutbildning. Lärare i Sverige må ha jämförbar utbildningslängd med civilingenjörer, men lönemässigt ligger de mer i nivå med yrken utan högskoleutbildning. Lönenivåer är ett uttryck för hur samhället värderar olika yrkens arbetsuppgifter. Med den utgångspunkten kan vi konstatera att hantering av styckegods i dag värderas högre än ansvaret för barns utveckling och utbildning i förskolan. Var fjärde skola är fristående En stor andel av skolorna, nästan var fjärde, är fristående. Samtidigt är de fristående skolorna ofta små, vilket gör att bara var sjätte elev går där. Friskolelärarnas andel av lärarnas totala årsarbetskraft är ännu mindre. ANDEL FRISKOLOR Skolor/ Förskolor Förskola Förskoleklass Grundskola Gymnasieskola Summa Kommunala Fristående Andel fristående 27% 15% 17% 23% 23% Lärare (heltidstjänster) Kommunala Fristående Andel fristående 16% 10% 14% 22% 15% Kommunala Barn/ elever Fristående Andel fristående 19% 10% 13% 26% 17% Källa: Skolverkets statistik 4 Rapport från Lärarförbundet

5 Bättre i fristående skolor? Fristående skolor vill gärna framstå som bättre än de kommunala, med goda studieresultat och effektiv resursanvändning. I den dagliga verksamheten är det lärarna som hanterar resurserna och som tillsammans med eleverna åstadkommer studieresultaten. Då kan man tycka att lärarlönerna borde vara högre i fristående skolor än i kommunala, men Lärarförbundets granskning visar att så inte är fallet. I Sverige i dag är alla lärare felavlönade. Såväl kommunalt anställda som privatanställda lärare har orimligt låga löner. Utifrån Lärarförbundets statistik över medlemmarnas löner, har vi jämfört lärarlönerna i olika sektorer. I den här rapporten har vi valt att jämföra det största avtalsområdet för fristående skolor, Almega Tjänsteföretagen, med det kommunala avtalsområdet. Att jämföra löner mellan sektorer är komplicerat eftersom grupperna ofta ser olika ut. Man måste först korrigera för andra olikheter mellan de grupper man jämför, det som kallas att standardväga lönerna, för att vara någorlunda säker på att det faktiskt är löneskillnaden mellan privat och kommunal sektor som man jämför. Yngre lärare i fristående skolor Lärare i fristående skolor är i genomsnitt yngre än sina kommunalt anställda kollegor. Visserligen är ålder inget lönekriterium, men eftersom erfarenhet ofta leder till större skicklighet är det rimligt att detta resulterar i högre lön. Så är det i de flesta yrken. Även om lärarna har en sammanpressad lönestruktur, bör man vid lönejämförelser korrigera för olika ålderssammansättning bland lärarna på respektive avtalsområde. Flest friskolor i större städer Fristående skolor återfinns i större utsträckning i större städer. Till exempel gick 21 procent av grundskoleeleverna i Stockholms län i fristående skolor läsåret 2011/2012, medan bara fyra procent gjorde det i Värmlands län. I de större städerna är löneläget för lärare generellt sett högre än i mindre städer och på landsbygden. Även om denna skillnad är lägre för lärare än för flertalet andra yrken, måste man också korrigera för detta om man vill göra en rättvisande jämförelse mellan fristående skolor och kommunala skolor. Rapport från Lärarförbundet 5

6 Lärarlöner år 2011 Förskollärare och fritidspedagog Grundskollärare Gymnasielärare Kr/mån Almega Tjänsteföretagen Sveriges Kommuner och landsting Källa: Lärarförbundets lönestatistik, standardvägd utifrån ålder och kommuntyp Olika löner i fristående och kommunala skolor Vår granskning visar att det finns en löneskillnad mellan kommunal och privat sektor som inte beror på åldersstruktur eller geografi. Vi kan konstatera att för förskollärare och fritidspedagoger skiljer det i praktiken ingenting i lön mellan sektorerna. I takt med att eleverna blir äldre, ökar skillnaden i lön mellan lärare i privat och kommunal sektor. Grundskollärare i fristående skolor tjänar nästan 500 kronor mindre i månaden än de i kommunala skolor. För gymnasielärare är motsvarande skillnad kronor. Genomsnittslönen för kommunalt anställda lärare har ökat med mer än de 4,2 procent som deras avtal garanterade för 2012, vilket är mer än vad övriga avtal gav. Får inte de privat anställda lärarna rejäla lönepåslag när nya avtal tecknas 2013, kommer gapet till de kommunalt anställda lärarna öka ytterligare. Lönen är en nyckelfråga för att höja kvaliteten i skolan och för att fler ska vilja vara och bli lärare. De fristående skolornas såväl som kommunernas utmaning att höja lärarlönerna är stor. 6 Rapport från Lärarförbundet

7 Har fristående skolor råd att betala lika mycket? Faktum är att de fristående skolorna borde ha råd att betala lika mycket eller mer i löner som de kommunala skolorna. Det finns ett ekonomiskt utrymme för högre löner i friskolan, genom ersättningssystemet och den lägre lärartätheten i de fristående skolorna. Skolpengen möjliggör högre löner I dag finns ett ersättningssystem, skolpengen, som enkelt innebär att kommunen betalar ut ett belopp för varje elev. Detta gäller oavsett om huvudmannen är fristående eller kommunal. Det medför att om kostnaderna per elev i den kommunala skolan blir högre, kommer även skolpengen att bli högre. Förra året slöts ett nytt kommunalt löneavtal som för 2012 garanterar löneökningar på lägst 4,2 procent. Det innebär att skolpengen kommer att öka för såväl kommunala som fristående skolor. Lägre lärartäthet i fristående skolor På ett viktigt område skiljer sig de fristående skolorna från de kommunala de har lägre lärartäthet. Fristående skolor finns i huvudsak i de mer tätbefolkade delarna i landet, där lärartätheten är lägre också i den kommunala skolan, men även när man tar hänsyn till det har fristående skolor en klart lägre lärartäthet. Eftersom den totala lönesumman ska delas på färre personer, bör fristående skolor kunna betala mer i lön än de kommunala. Men faktum är att de fristående, som visats ovan, betalar mindre för jämförbara lärare. Rapport från Lärarförbundet 7

8 Lärartätheten och lönerna grundskolan Lärartäthet i grundskolan Antal lärare per 100 elever Fristående skolor med allmän inriktning 7,3 Samtliga fristående skolor 7,6 Samtliga kommunala skolor 8 Riket totalt 7,9 Källa: Skolverkets statistik I hela riket går det i genomsnitt 7,9 lärare per 100 elever i grundskolan. Lärartätheten varierar mellan kommunala och fristående skolor. I de fristående skolorna finns 7,6 lärare per 100 elever, motsvarande siffra i de kommunala skolorna är 8,0. Fristående skolor med allmän inriktning är de som drar ner snittet, skolor med övriga inriktningar drar upp det. De sistnämnda har dock få av eleverna eftersom det stora antalet elever går på fristående skolor med allmän inriktning. Om de fristående skolorna skulle använda en lika stor andel av skolpengen till lärarlöner som de kommunala skolorna gör, skulle till exempel en månadslön på kronor i en genomsnittlig kommunal skola motsvaras av kronor på en genomsnittlig fristående skola med allmän inriktning. Detta enbart utifrån skillnaden i lärartäthet. 8 Rapport från Lärarförbundet

9 Lärartätheten och lönerna gymnasieskolan Lärartäthet i gymnasieskolan Antal lärare per 100 elever Fristående skolor med allmän inriktning 6,8 Samtliga fristående skolor 6,9 Samtliga kommunala skolor 8,5 Riket totalt 8,1 Källa: Skolverkets statistik På fristående gymnasieskolor finns det 6,9 lärare per 100 elever, medan motsvarande siffra i de kommunala skolorna är 8,5. I fristående gymnasieskolor med allmän inriktning finns det 6,8 lärare per 100 elever. Genomsnittet för samtliga gymnasieskolor i landet är 8,1. Om vi återigen räknar med i lön i den kommunala skolan borde friskolan med allmän inriktning, utifrån sin lägre lärartäthet, kunna betala i lön om en lika stor andel av varje elevs skolpeng skulle gå till lärarlöner som i den kommunala. Varför betalar fristående skolor inte högre lärarlöner? I denna rapport har vi valt att inte titta på vilket ekonomiskt utrymme som kan finnas i de privata skolkoncernerna i form av vinst och koncernbidrag. Däremot konstaterar vi att eftersom de fristående skolorna med skolpengen får lika mycket betalt per elev, samtidigt som de har lägre lärartäthet, borde de generellt ha möjlighet att betala minst lika höga lärarlöner som de kommunala skolorna. Rapport från Lärarförbundet 9

10 Fakta som gör ont Är lärarlönerna verkligen så låga? Ja! Läs och sprid fakta ur bland annat Lärarförbundets rapportserie Perspektiv på lärarlöner: lararforbundet.se/efterlysning lärare saknas 2020 enligt SCB. För att behålla lärare + locka unga till yrket måste lönerna upp. 1 av 4 högskolestudenter kunde tänka sig att bli lärare, men lät bli. Oftast på grund av den låga lönen. 3 av 10 platser på lärarutbildningen stod tomma hösten Studenterna själva säger att lönen är för låg. Ansvar som en vd, men lönen då? Lärarnas chefer, skolledarna, sätter lönetaket i skolan. Det är för lågt. Efter 15 år i yrket tjänar två danska lärare lika mycket som tre svenska. Dags att ta klivet över sundet? Mer än fem miljoner = löneskillnaden mellan en grundskollärare och en lika välutbildad systemvetare under ett yrkesliv. Och då har vi inte räknat med pensionen. Bara 5 av 100 föräldrar skulle i första hand rekommendera läraryrket till sina barn. Orsak: låg status. Fler skulle rekommendera sina barn att bli snickare eller elektriker. Statligt anställda lärare har lika låga löner som lärarna i kommunerna. Vad gör regeringen? Jämfört med en lika välutbildad civilingenjör får en grundskollärare mer än kronor mindre i plånboken varje månad. Det betyder flera miljoner under ett yrkesliv. Dessutom försämras pensionen. Efter 15 år i yrket tjänar en svensk grundskollärare sämre än kollegor i många andra länder. I en jämförelse av OECD-länder hamnar svenska lärarlöner på en föga smickrande 24:e plats av 37. I takt med att kvinnorna har blivit fler i läraryrket har också lönerna blivit lägre jämfört med andra grupper lärare, fyra av tio, överväger att lämna yrket och huvudskälet är lönen. 10 Rapport från Lärarförbundet

11 Vill du veta mer om lärarlöner? Läs vår rapportserie Perspektiv på lärarlöner lararforbundet.se/lararloner. Perspektiv på lärarlöner, del 5 Perspektiv på lärarlöner, del 6 Är det lönt att bli lärare? Ge bra lärare högre lön en lärarexamen måste bli mera värd funderar på att lämna läraryrket Perspektiv på lärarlöner, del 7 Lärarlönerna igår, idag och imorgon Rapport från Lärarförbundet Perspektiv på lärarlöner, del 9 Varifrån ska alla nya lärare komma? Perspektiv på lärarlöner, del 8 Högre lärarlöner i Sveriges grannländer Perspektiv på lärarlöner, del 10 Högre lärarlöner ger bättre skolresultat 11

12 Lägre lärarlöner i de fristående skolorna Form: FWD Reklambyrå Tryck: Trosa Tryckeri 4000 ex Feb 2013 Lärare har halkat efter lönemässigt under många år i jämförelse med andra yrkesgrupper. Det har Lärarförbundet visat i en rad rapporter. En ny granskning av lärarlönerna i den privata sektorn visar att lärarna i fristående skolor har lägre lön än sina kollegor i de kommunala skolorna. Även privatanställda lärare har halkat efter andra jämförbara grupper på arbetsmarknaden. Lärare i Sverige är felavlönade kommunalt anställda lärare lika väl som privat anställda. Lärare i fristående skolor har dock ännu lägre löner. En privatanställd gymnasielärare tjänar i snitt kronor mindre i månaden jämfört med en kommunalt anställd gymnasielärare. Hos många av de fristående skolorna borde det finnas ett ekonomiskt utrymme att betala högre löner. Exempelvis ger lägre lärartäthet utrymme att höja lärarlönerna. Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation med medlemmar. Alla lärarkategorier är medlemmar från förskola till högskola.

Perspektiv på lärarlöner, del 6. Ge bra lärare högre lön. 80 000 funderar på att lämna läraryrket

Perspektiv på lärarlöner, del 6. Ge bra lärare högre lön. 80 000 funderar på att lämna läraryrket Perspektiv på lärarlöner, del 6 Ge bra lärare högre lön 80 000 funderar på att lämna läraryrket Höj lönerna och behåll duktiga lärare 4 av 10 lärare funderar på att lämna yrket, det kan vi visa i en ny

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 9. Varifrån ska alla nya lärare komma?

Perspektiv på lärarlöner, del 9. Varifrån ska alla nya lärare komma? Perspektiv på lärarlöner, del 9 Varifrån ska alla nya lärare komma? Ja, vem ska stå i klassrummet om 10, 20 och 30 år? De som tycker att vi är ett särintresse när vi kräver högre lärarlöner har fel. Faktum

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 7. Lärarlönerna igår, idag och imorgon

Perspektiv på lärarlöner, del 7. Lärarlönerna igår, idag och imorgon Perspektiv på lärarlöner, del 7 Lärarlönerna igår, idag och imorgon Efterlysning: Högre lärarlöner Lärarlönerna har fått stå tillbaka i ett historiskt perspektiv. Det är en utveckling som har blivit allt

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 8. Högre lärarlöner i Sveriges grannländer

Perspektiv på lärarlöner, del 8. Högre lärarlöner i Sveriges grannländer Perspektiv på lärarlöner, del 8 Högre lärarlöner i Sveriges grannländer Gör som våra grannländer: värdera lärarna högre Lärarförbundet granskar här lärarnas löner i ett internationellt perspektiv. Sverige

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 3

Perspektiv på lärarlöner, del 3 Perspektiv på lärarlöner, del 3 en oroande framtidsspaning Rapport från Lärarförbundet 2010-03-05 Nu brådskar det! Kan det verkligen vara så att kvinnodominerade yrken idag, en bit in på 2000-talet, fortfarande

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 5. Är det lönt att bli lärare? en lärarexamen måste bli mera värd

Perspektiv på lärarlöner, del 5. Är det lönt att bli lärare? en lärarexamen måste bli mera värd Perspektiv på lärarlöner, del 5 Är det lönt att bli lärare? en lärarexamen måste bli mera värd Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation med 230 000 medlemmar. Alla lärarkategorier är medlemmar

Läs mer

Höj lönen hejda lärarkrisen

Höj lönen hejda lärarkrisen Höj lönen hejda lärarkrisen Perspektiv på läraryrket LÖN Politikerna sitter på lösningen till lärarkrisen! Min dröm var att bli lärare och det var en dröm som jag delade med många. Det var många sökanden

Läs mer

Höj lönen hejda lärarkrisen

Höj lönen hejda lärarkrisen Höj lönen hejda lärarkrisen Perspektiv på läraryrket LÖN Politikerna sitter på lösningen till lärarkrisen! Min dröm var att bli lärare och det var en dröm som jag delade med många. Det var många sökanden

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 10. Högre lärarlöner ger bättre skolresultat

Perspektiv på lärarlöner, del 10. Högre lärarlöner ger bättre skolresultat Perspektiv på lärarlöner, del 10 Högre lärarlöner ger bättre skolresultat Det lönar sig att betala lärarna bättre Varför talas det så tyst om att högre lärarlöner leder till bättre elevresultat? Det är

Läs mer

Sverige behöver fler lärare

Sverige behöver fler lärare Sverige behöver fler lärare Perspektiv på läraryrket LÄRARBRIST Kunskap kommer inte av sig själv Om kunskap kom av sig själv skulle lärarbristen inte vara ett problem. Men nu är det inte riktigt så. Saknas

Läs mer

En rapportserie om skolledaryrket del 1. Ansvar som en vd men lönen då?

En rapportserie om skolledaryrket del 1. Ansvar som en vd men lönen då? En rapportserie om skolledaryrket del 1 Ansvar som en vd men lönen då? Dags att satsa på skolledares löner! Att vara skolledare är som att vara vd för ett medelstort svenskt företag, säger rektorn Lena

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. En stor livsuppgift med låg livslön. en undersökning av lärarlönerna i. Umeå

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. En stor livsuppgift med låg livslön. en undersökning av lärarlönerna i. Umeå EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND En stor livsuppgift med låg livslön en undersökning av lärarlönerna i Umeå En stor livsuppgift med låg livslön en undersökning av lärarlönerna i Umeå Förord Vem vill

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. En stor livsuppgift med låg livslön. en undersökning av lärarlönerna i. Stockholm

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. En stor livsuppgift med låg livslön. en undersökning av lärarlönerna i. Stockholm EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND En stor livsuppgift med låg livslön en undersökning av lärarlönerna i Stockholm En stor livsuppgift med låg livslön en undersökning av lärarlönerna i Stockholm Förord

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. En stor livsuppgift med låg livslön. en undersökning av lärarlönerna i. Göteborg

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. En stor livsuppgift med låg livslön. en undersökning av lärarlönerna i. Göteborg EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND En stor livsuppgift med låg livslön en undersökning av lärarlönerna i Göteborg En stor livsuppgift med låg livslön en undersökning av lärarlönerna i Göteborg Förord

Läs mer

Sätt lärarna i första klass

Sätt lärarna i första klass Handelskammarens rapport Sätt lärarna i första klass En rapport om skolan, löner och resultat 2 Handelskammarens rapport: Sätt lärarna i första klass. Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund: Varför

Läs mer

jobbet och lönen Hur ser det ut i kommuner, landsting och regioner?

jobbet och lönen Hur ser det ut i kommuner, landsting och regioner? jobbet och lönen Hur ser det ut i kommuner, landsting och regioner? Jobbet och lönen Hur ser det ut i kommuner, landsting och regioner? Upplysningar om innehållet: Charlotta Janson Josephsson charlotta.janson.josephsson@skl.se

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Sundsvall: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Sundsvall: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Sundsvall: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Sundsvall: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Luleå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Lärarna i Luleå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Lärarna i Luleå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning inför Skolans Dag 2014 Lärarna i Luleå: Kommunen klarar inte sitt uppdrag En lokal undersökning

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. En stor livsuppgift med låg livslön. en undersökning av lärarlönerna

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. En stor livsuppgift med låg livslön. en undersökning av lärarlönerna EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND En stor livsuppgift med låg livslön en undersökning av lärarlönerna En stor livsuppgift med låg livslön en undersökning av lärarlönerna Förord Vem vill bli lärare

Läs mer

Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö

Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö Rapport Det behövs ett lyft för skolan och förskolan En rapport från Moderaterna i Malmö Introduktion Malmö står inför stora utmaningar inom skolan de kommande åren. Skolresultaten behöver förbättras,

Läs mer

Jobb som gör skillnad

Jobb som gör skillnad Jobb som gör skillnad VAD TYCKER UNGA OM VÄLFÄRDENS YRKEN? Jobb som gör skillnad 1 Förord Välfärdssektorn sysselsätter över en miljon människor. Det är nästan en fjärdedel av hela den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Varför har kvinnor lägre lön än män?

Varför har kvinnor lägre lön än män? februari 2012 Varför har kvinnor lägre lön än män? En rapport om strukturella löneskillnader. Varför har kvinnor lägre lön än män? 2012 Varför har kvinnor lägre lön än män? Lönerna är lägre i sektorer

Läs mer

REN FAKTA OM KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER REN FAKTA 1

REN FAKTA OM KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER REN FAKTA 1 REN FAKTA OM KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER REN FAKTA 1 REN FAKTA 2 Förord Det finns många föreställningar och uppfattningar om kommuner, landsting och regioner och den verksamhet som de ansvarar för.

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

Svenska högstadie- och gymnasielärares rörlighet på arbetsmarknaden

Svenska högstadie- och gymnasielärares rörlighet på arbetsmarknaden Svenska högstadie- och gymnasielärares rörlighet på arbetsmarknaden Krzysztof Karbownik Sara Martinson RAPPORT 2014:11 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut

Läs mer

Investera i utbildning

Investera i utbildning Socialdemokraterna Investera i utbildning Politik för en kunskapsbaserad ekonomi 2 (12) Innehållsförteckning Investera i utbildning... 3 Nya utbildningspolitiska mål... 3 Högre resultat genom investeringar

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 1 Röster om facket och jobbet Rapport 1 av 5 2011 Synen på löner och löneskillnader Innehåll Sammanfattning.3 1 Inledning...6 2 Rimlig lön för olika yrken..7 3 Synen på löneskillnader mellan yrken..22

Läs mer