Svårare för skolorna att rekrytera lärare Rektorernas upplevelser av rekryteringsmöjligheterna av lärare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svårare för skolorna att rekrytera lärare Rektorernas upplevelser av rekryteringsmöjligheterna av lärare 2012-09-19"

Transkript

1 Svårare för skolorna att rekrytera lärare Rektorernas upplevelser av rekryteringsmöjligheterna av lärare

2 Inledning Enligt Sveriges Kommuner och Landstings, SKL:s, prognoser behöver man rekrytera lärare fram till 2020 bland annat för att täcka de stora pensionsavgångarna. Var fjärde lärare kommer att gå i pension inom 10 år. De nyutexaminerade lärare som ska ersätta dem kommer dessvärre att vara alltför få. Unga studenter väljer bort läraryrket till förmån för bättre betalda yrken. SCB räknar med att Sverige kommer att ha en brist på ca lärare år Det kommer att bli svårt att hitta behöriga lärare vilket i sin tur kan leda till fler obehöriga lärare i skolan samt att gruppstorlekarna ökar. Lämnar fler lärare yrket blir bristen större. I en mätning som Lärarförbundet tidigare presenterat uppger lärare att de överväger att byta yrke. Sverige står inför en nationell lärarkris. Därför är den pågående avtalsrörelsen en angelägenhet för alla. Den pekar ut vägen för Sveriges framtid som kunskapsnation. Om inte lönerna höjs, vem ska då stå i klassrummen och ge våra barn livsnödvändiga kunskaper om 10, 20 och 30 år? I denna undersökning framgår det tydligt att rektorer runt om i landet upplever att det redan idag har blivit svårare att rekrytera lärare än för fem år sedan. Den nationella lärarbristen knackar redan på dörren. 2

3 Slutsatser och sammanfattning Grundskolerektorer runt om i landet upplever att det har blivit svårare att rekrytera lärare än för fem år sedan. Det visar denna undersökning som Exquiro gjort på uppdrag av Lärarförbundet. Upplevelsen av rekryteringssvårigheterna skiljer sig åt beroende på kommungrupp. Jämfört med för fem år sedan upplevs rekryteringsproblemet har ökat mest i glesbygdskommuner och varuproducerande kommuner. I storstäderna är bilden blandad. Rektorerna i Stockholm upplever att det har blivit klart svårare att rekrytera lärare de senaste fem åren. I Göteborg har rekryteringsläget knappast förändrats under perioden, medan rektorerna i Malmö bedömer att det har blivit något svårare än för fem år sedan. Generellt över hela landet anses estetiskt-praktiska lärare vara den lärarkategori som är svårast att rekrytera. Därefter är det grundskollärare av olika slag med inriktning mot naturvetenskapliga ämnen och matematik, grundskollärare för senare år med inriktning mot språk, speciallärare, förskollärare och fritidspedagoger. Storstäderna och deras förorter avviker dock genom att det är lätt att rekrytera estetiskt-praktiska lärare där. Däremot är det extra svårt i dessa kommuner att rekrytera grundskollärare med inriktning mot tidigare år i matematik och naturvetenskap samt förskollärare. 3

4 Resultatredovisning Nästan alla Sveriges skolor behöver rekrytera lärare varje nytt läsår. Viss rörlighet är naturlig, men att nästintill varje skola behöver rekrytera visar på ett problem, att lärarbristen kryper allt närmare. Allt för många skolor har redan idag inte behörig personal i den utsträckning som de borde ha. Problemet kommer också att bli större genom skärpta behörighetsbestämmelser i kombination med att det kommer att uppstå lärarbrist. Nästan alla skolor har försökt rekrytera lärare På frågan Har ni försökt rekrytera någon lärare till höstterminen 2012? svarar sammantaget 93 procent av de tillfrågade rektorerna ja. De kommungrupper där det är vanligast att man har behövt rekrytera är i storstäderna och dess förorter, där 94 respektive 93 procent har försökt rekrytera till höstterminen i 2012 (i Stockholm är det till och med 96), om man även ser till föregående läsår så är det 99 procent av skolorna i storstädernas förorter som har försökt rekrytera. Vad för slags lärare har man försökt rekrytera Den direkta frågan var Vad för slags lärare sökte skolan vid den senaste rekryteringen? och den ställdes endast till de skolor där det skett en rekrytering Förskollärare Fri4dspedagog Lärare åk 1-3 Lärare åk 4-6 Lärare åk 7-9 Lärare prak4skt- este4ska ämnen Annan lärare Alla skolor Skolor som inte har högstadium Skolor som har högstadium Skolor som inte har förskola, förskoleklass eller fri4dshem 4

5 Den lärargrupp som är mest eftersökt är lärare i årskurserna 4-6, följd av lärare i årskurserna 1-3 samt lärare i praktiskt estetiska ämnen. På skolor med äldre elever (finns högstadium) eller som saknar förskola mm (ofta renodlade högstadieskolor) är det lärare i årskurserna 7-9 och praktiskt estetiska ämnen som är mest efterfrågade. Om vi ser på hur efterfrågan på lärare är fördelad på de olika kommungrupperna framträder vissa saker tydligt. Det skiljer sig åt vilken slags lärare som söks. Här har vi valt att gruppera de tio kommungrupperna i fyra grupper, storstadsområdena, större städer med sina förorter, glesbygd/glesbefolkade plus turismkommuner och slutligen övriga Alla Storstadsområdena Större städer+förorter Glesbygd/glesbefolkad + turism Övriga kommuner Förskollärare Fri4dspedagog Lärare åk 1-3 Lärare åk 4-6 Lärare åk 7-9 Lärare prak4skt- este4ska ämnen Annan lärare Behovet av olika slags lärare skiljer sig åt. I storstadsområdena, och i viss mån gruppen övriga kommuner, är det i hög utsträckning lärare mot de yngre åren som söks. I de större städerna med förorter är det mer jämt spritt och i glesbygdskommuner är det en övervikt åt lärare mot de senare åren, inte minst praktiskt-estetiska lärare. 5

6 Är det svårt att rekrytera lärare Bilden av om det är svårt eller lätt att rekrytera är långtifrån entydig. Den beror på vilkens sorts lärare som söks och var någonstans i landet skolan ligger. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vid senaste rekryteringen Generellt i kommunen I dag jämfört med för fem år sedan =Mycket svårt au rekrytera behöriga lärare =Mycket läu au rekrytera behöriga lärare Vet ej Medelvärde (höger skala) (5=100, 4=75, 3=50, 2=25, 1=0) Generellt kan det inte sägas vara lätt att rekrytera lärare. På det skapade indexet (där 5=100, 4=75, 3=50, 2=25 och 1=0) är medelvärdet 54, vilket motsvarar svaret varken lätt eller svårt. Generellt i kommunen är värdet 52, vilket motsvarar samma svar. Värt att notera är dock skillnaden i spridning mellan svaren på de båda frågorna. På den generella är det mycket färre som använder sig av extremvärdena än när det handlar om den specifika rekrytering som de gjorde senast. Det tyder på att det råder stor skillnad i att rekrytera olika slags lärare vissa är svårrekryterade och andra lättrekryterade. Tydligt är dock att rektorerna bedömer att det har blivit svårare att rekrytera lärare idag än vad det var för fem år sedan, men nästan tre av tio anser att det är svårare än tidigare och indexet hamnar på 45. 6

7 Hur upplevs det att rekrytera behöriga lärare i olika slags kommuner? För att jämförelsen ska bli enkel väljer vi här att presentera indexvärdena för varje kommungrupp. Senaste rekryteringen Generella bilden Jämfört med för fem år sedan Storstäder Storstadsförorter Större städer Förorter till större städer Pendlingskommuner Turism- och besöksnärings Varuproducerande Glesbygdskommuner Tätbefolkad region Glesbefolkad region Stockholm Göteborg Malmö På frågan hur rekryteringsläget ser ut generellt i kommunen har glesbygdskommunerna det allra svårast. Men även kommuner i glesbefolkad region, turism- och besöksnäringskommuner, varuproducerande kommuner och pendlingskommuner har ett indexvärde under 50. Lättast går det för skolor i kommuner i tätbefolkad region. För storstadsområdena och större städer och deras förorter (i många fall nära en högskola med lärarutbildning) är det något lättare. När det gäller storstäderna avviker dock Malmö där rektorerna bedömer att det generellt är svårrekryterat. Jämfört med för fem år sedan anger rektorerna att rekryteringsproblemet har ökat mest i glesbygdskommuner och varuproducerande kommuner. I storstäderna är det dock en stor skillnad mellan Stockholm, där det är det har blivit väsentligt svårare att rekrytera och Göteborg där det knappast har förändrats jämfört med för fem år sedan. I Malmö bedömer rektorerna att det har blivit något svårare, men försämringen är inte lika kraftig som i Stockholm. 7

8 Olika svårt att rekrytera olika lärare 90 procent av alla rektorer anger att det finns vissa lärare som är mer svårrekryterade än andra. De mest markanta skillnaderna är att rektorer i pendlingskommuner och i glesbefolkad region tycker det i mindre utsträckning. Det finns också en skillnad beroende på om skolan har högstadium eller inte, i de fall man har det så upplever man i högre grad att vissa lärarkategorier är svårrekryterade. Vilka lärare är det då som är svåra att rekrytera? Svårast att rekrytera tycks estetiskt-praktiska lärare vara. Lättast har det varit att rekrytera lärare till åk Estetiskt-praktiska lärare är den lärarkategori som anses vara svårast att rekrytera. Därefter är det grundskollärare av olika slag med inriktning mot naturvetenskapliga ämnen och matematik, grundskollärare för senare år med inriktning mot språk, speciallärare, förskollärare och fritidspedagoger. Det är naturligtvis skillnader när det gäller vilka kommuner det handlar om och beroende på vilken slags skola som rektorn basar för. Storstäderna och dess förorter utmärker sig till exempel genom att det är lätt att rekrytera estetiskt-praktiska lärare där, vilket sannolikt förklaras av det är i storstäderna som det finns större lärarutbildningar med dessa inriktningar. Att det är lärarutbildningen som är den troliga förklaringen stärks av den skillnad som är mellan de tre storstäderna, rekryteringen bedöms vara lättast i Stockholm, där lärare i alla estetiskt praktiska ämnen utbildas, och svårast i Malmö, där utbildning bara finns i några av ämnena. Samtidigt är det extra svårt i dessa kommuner att rekrytera 8

9 grundskollärare med inriktning mot tidigare år i matematik och naturvetenskap och förskollärare. Här är förklaringen snarare att de senaste årens växande barnkullar framför allt har handlat om storstadsområdena. Intressantast är dock skillnaden på hur man ser på rekryteringsmöjligheterna generellt alternativt uppfattar om man de facto har försökt rekrytera specifik lärare. I tabellen nedan är de celler där försökt rekrytera en viss lärare och rektorns bedömning av om det är svårt att rekrytera en sådan fetade. Försökt rekrytera Gsk lä tidig år Ma/NO Gsk lä sen år språk Gsk lä senare år NO EPlärare Speciallärare Förskollärare Gsklä senare år Ma Förskollärare Fritidspedagog Lärare åk Lärare åk Lärare åk Estetiskt praktisk lärare Annan lärare Alla Fri. ped Som vi ser är det mycket vanligare den som har sökt en specifik lärarkategori också upplever denna som mer svårrekryterad. Varannan rektor som har sökt en praktisktestetisk lärare bedömer dessa som svårrekryterade, mot drygt var tredje i snitt. Drygt var tredje rektor som har sökt en fritidspedagog bedömer dessa som svårrekryterade mot knappt var tionde av samtliga. Var fjärde rektor som har sökt en förskollärare bedömer dessa som svårrekryterade, mot var tionde i snitt. Samma förhållande gäller i det närmaste för den som har sökt en senare lärare, ungefär var fjärde anger att det är svårt att rekrytera en sådan oberoende av vilken inriktning av de svårrekryterade, mot ungefär var tionde snitt. Det är dubbelt så vanligt att den rektor som har sökt en annan lärare anser att det är svårt att rekrytera speciallärare/specialpedagoger. 9

Sverige behöver fler lärare

Sverige behöver fler lärare Sverige behöver fler lärare Perspektiv på läraryrket LÄRARBRIST Kunskap kommer inte av sig själv Om kunskap kom av sig själv skulle lärarbristen inte vara ett problem. Men nu är det inte riktigt så. Saknas

Läs mer

Höj lönen hejda lärarkrisen

Höj lönen hejda lärarkrisen Höj lönen hejda lärarkrisen Perspektiv på läraryrket LÖN Politikerna sitter på lösningen till lärarkrisen! Min dröm var att bli lärare och det var en dröm som jag delade med många. Det var många sökanden

Läs mer

Höj lönen hejda lärarkrisen

Höj lönen hejda lärarkrisen Höj lönen hejda lärarkrisen Perspektiv på läraryrket LÖN Politikerna sitter på lösningen till lärarkrisen! Min dröm var att bli lärare och det var en dröm som jag delade med många. Det var många sökanden

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 9. Varifrån ska alla nya lärare komma?

Perspektiv på lärarlöner, del 9. Varifrån ska alla nya lärare komma? Perspektiv på lärarlöner, del 9 Varifrån ska alla nya lärare komma? Ja, vem ska stå i klassrummet om 10, 20 och 30 år? De som tycker att vi är ett särintresse när vi kräver högre lärarlöner har fel. Faktum

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 3

Perspektiv på lärarlöner, del 3 Perspektiv på lärarlöner, del 3 en oroande framtidsspaning Rapport från Lärarförbundet 2010-03-05 Nu brådskar det! Kan det verkligen vara så att kvinnodominerade yrken idag, en bit in på 2000-talet, fortfarande

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS

Läs mer

Rapport 2009:7 R. Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen beskrivning och analys

Rapport 2009:7 R. Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen beskrivning och analys Rapport 2009:7 R Man ska bli lärare! Den ojämna könsfördelningen inom lärarutbildningen beskrivning och analys Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Stäm upp! Om musikämnet i svensk grundskola. En undersökning från Lärarnas Riksförbunds Forum för kultur och kommunikation

Stäm upp! Om musikämnet i svensk grundskola. En undersökning från Lärarnas Riksförbunds Forum för kultur och kommunikation Stäm upp! Om musikämnet i svensk grundskola En undersökning från Lärarnas Riksförbunds Forum för kultur och kommunikation Sammanfattning och förslag Sammanfattning Lärarnas Riksförbunds forum för kultur

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare?

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? En analys av studenter antagna till lärarutbildning hösten 2014 Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? En analys

Läs mer

Språk på sparlåga. Rapport från Lärarnas Riksförbund

Språk på sparlåga. Rapport från Lärarnas Riksförbund Språk på sparlåga Språk på sparlåga Innehåll Inledning 3 Lärarnas Riksförbunds slutsatser 5 Undersökningsmetod 8 Bakgrundsfrågor 9 Frågeblock A1 22 Frågeblock A2 - grundskola 22 Frågeblock A2 - gymnasieskola

Läs mer

Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola

Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola 2015-06-12 1(18) Dnr 402 2014:4207 Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola Sammanfattning Sverige står inför en förväntad brist på utbildade behöriga lärare och förskollärare de

Läs mer

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Unga röster om facket Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Lars Wennberg, Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Lars Ericson, Swedbank September 2009 Innehåll INNEHÅLL...

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 6. Ge bra lärare högre lön. 80 000 funderar på att lämna läraryrket

Perspektiv på lärarlöner, del 6. Ge bra lärare högre lön. 80 000 funderar på att lämna läraryrket Perspektiv på lärarlöner, del 6 Ge bra lärare högre lön 80 000 funderar på att lämna läraryrket Höj lönerna och behåll duktiga lärare 4 av 10 lärare funderar på att lämna yrket, det kan vi visa i en ny

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

Här finns Sveriges viktigaste jobb. En rekryteringsprognos för välfärdssektorn

Här finns Sveriges viktigaste jobb. En rekryteringsprognos för välfärdssektorn Här finns Sveriges viktigaste jobb En rekryteringsprognos för välfärdssektorn Här finns Sveriges viktigaste jobb En rekryteringsprognos för välfärds sektorn Upplysningar om innehållet: Britt-Inger Kajnäs,

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Lärares kontakter och samverkan med föräldrar

Lärares kontakter och samverkan med föräldrar Lärares kontakter och samverkan med föräldrar Lars Erikson Rapporter i Pedagogik, Örebro universitet, 14 Lärares kontakter och samverkan med föräldrar Lars Erikson 1 Rapportens tillkomst och utformning

Läs mer

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001 4 Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Temoundersökning genomförd 2001 Internationella programkontoret Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Genomförd april 2001

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

UNDERSÖKNING FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Allt annat än lärare! 1 000 gymnasieelever om sina drömyrken och sina kommande utbildningsval

UNDERSÖKNING FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Allt annat än lärare! 1 000 gymnasieelever om sina drömyrken och sina kommande utbildningsval UNDERSÖKNING FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Allt annat än lärare! 1 000 gymnasieelever om sina drömyrken och sina kommande utbildningsval Allt annat än lärare! 1 000 gymnasieelever om sina drömyrken och sina

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 8. Högre lärarlöner i Sveriges grannländer

Perspektiv på lärarlöner, del 8. Högre lärarlöner i Sveriges grannländer Perspektiv på lärarlöner, del 8 Högre lärarlöner i Sveriges grannländer Gör som våra grannländer: värdera lärarna högre Lärarförbundet granskar här lärarnas löner i ett internationellt perspektiv. Sverige

Läs mer

Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008

Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008 December 2009 Elna Johansson Dyslexipedagog Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008 Postadress Förvaltning/71 205 06 Malmö Besöksadress Studentcentrum

Läs mer

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Inflyttningsstudie Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Sammanfattning Syftet med denna studie har varit att få en djupare kunskap om vilka faktorer som styr när personer väljer att byta bostadsort.

Läs mer

Maria har ordet. Maria Pettersson Kommunalråd & ordförande i Ungdomskommittén

Maria har ordet. Maria Pettersson Kommunalråd & ordförande i Ungdomskommittén 2 Maria har ordet Det här är Ludvika kommuns första LUPP-rapport. LUPP står för Lokal uppföljning av den lokala ungdomspolitiken och är en stor enkät som ungdomar i kommunens samtliga högstadie- och gymnasieklasser

Läs mer

Lärarnas VFU kan bli bättre utbildningens praktiklänk ännu svag

Lärarnas VFU kan bli bättre utbildningens praktiklänk ännu svag Lärarnas VFU kan bli bättre utbildningens praktiklänk ännu svag Rapport från Lärarförbundet Student 2014-07-03 Sverige står inför en nationell lärarkris. Den måste mötas på många plan, bland annat genom

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer