Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola"

Transkript

1

2 Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola

3 Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Alliansregeringen vill öka kunskapsinriktningen i skolan. Utbildningen i Sverige ska ha hög kvalitet, för elevernas skull, men också för jobben. Vi vill ha en skola som ger alla elever möjlighet att växa utifrån sina egna förutsättningar. Så får alla barn en god start i livet. Vi vill att svenska föräldrar ska veta att när deras barn kommer hem från skolan har de lärt sig något nytt och blivit väl behandlade. Genom att utbilda och stärka arbetskraften får vi ett rikare och bättre Sverige. Det är bra för människor, för jobben och för Sveriges konkurrenskraft. För att stärka den svenska skolan presenterar vi i dag ett Lågstadielyft, för att ytterligare höja kvaliteten i undervisningen i lågstadiet, och satsningar på tioårig grundskola. Utrymmet i svensk ekonomi är begränsat de kommande åren. Inriktningen är att få de offentliga finanserna tillbaka till balans och överskott. Det betyder att alla reformer behöver vara finansierade, krona för krona. Alliansregeringen har från första dagen arbetat för att förbättra den svenska skolan. Det väljer vi att fortsätta med. Vi har genomfört flera viktiga förändringar. Tidigare uppföljning av elevernas kunskaper, tydligare mål och skärpta behörighetskrav på de lärare som ska undervisa är några exempel. Vi har också tillfört betydande resurser för att stärka skolan, bland annat genom stora fortbildningssatsningar som Lärarlyftet II, Mattelyftet och Läslyftet och genom karriärtjänstreformen för lärare, där statliga pengar finansierar högre löner för särskilt skickliga lärare. Alla våra reformer syftar till att kunskap på nytt ska stå i fokus i skolan. Alliansregeringens satsningar på skolan innebär att staten i år satsar cirka 7 miljarder kronor mer på utbildningsväsendet än 2006, från förskola till vuxenutbildning. Ekonomiska resurser är viktiga, men för att skolan ska bli bättre måste resurserna användas på bästa sätt. Vi ser att elevens framgång i skolan grundläggs redan i lågstadiet, genom tidiga insatser för att se och stötta alla elever. Lågstadielyftet som vi presenterar i dag handlar om att utbilda fler lågstadielärare och satsa på högre kvalitet i elevernas utbildning genom mindre klasser. Dessutom presenterar vi hur mycket vi vill satsa på tioårig grundskola, med skolstart vid sex års ålder och fyraårigt lågstadium. Samlat ger satsningen: Mindre klasser eller fler lärare i klassrummet Fler halvklasstimmar Fler anställda speciallärare Tioårig grundskola med fyraårigt lågstadium Fler utbildade lågstadielärare

4 Lågstadielyftet del 1: Mindre klasser Regeringen presenterar i dag Lågstadielyftet, som bl.a. innebär ett statsbidrag på 2 miljarder kronor för att höja kvaliteten på undervisningen i lågstadiet. Skolorna får möjlighet att använda pengarna för att exempelvis minska storleken på klasserna, ha fler lärare i klassrummet, ha fler halvklasstimmar eller anställa fler speciallärare. Statsbidraget är en permanent satsning fr.o.m och omfattar förskoleklassen t.o.m. årskurs 3. Vi behöver höja kvaliteten på undervisningen under lågstadieåren. Det är viktigt med tidiga insatser för att alla elever ska få hjälp i tid, för att kunna hänga med i andra ämnen. Alliansregeringen ser Lågstadielyftet som en viktig hjälp för att stärka de första skolåren för de ca elever som varje år befinner sig i förskoleklass till och med årskurs 3. Lärartätheten i den svenska grundskolan är klart bättre än OECD-snittet. Bättre resultat kommer inte enbart att nås genom att öka resurserna och personalen. Resurserna måste också användas på rätt sätt. Internationell forskning visar att mindre klasser under de första skolåren kan ge positiva effekter på elevernas resultat, särskilt om lärarens kompetens utnyttjas på bästa sätt. I dag finns skillnader mellan skolorna vad gäller såväl klasstorlekar och hur undervisningen organiseras som vilka förutsättningar som finns för att göra förändringar. Med Lågstadielyftet får varje kommunal och fristående skola möjlighet att själv bestämma hur de vill använda statsbidraget, utifrån sina egna förutsättningar och behov. Mindre klasser är en möjlighet, men även halvklasser kan vara ett alternativ. Med halvklasstimmar får läraren mer tid för varje elev och det blir dessutom lugnare och ökad studiero i klassrummet. Lågstadielyftet ska också kunna ge möjlighet att anställa fler speciallärare. Alliansregeringen presenterade nyligen att speciallärarutbildningen kommer att byggas ut, med 600 nybörjarplatser per år, från och med Lågstadielyftet handlar om att eleverna ska möta fler utbildade lärare. Det betyder t.ex. två utbildade lärare i en klass, snarare än fler elevassistenter. För att de mindre undervisningsgrupperna ska ge största möjliga effekt på resultaten ska statsbidraget delvis också kunna användas för att utveckla arbetssätten, t.ex. med kompetensutveckling eller moderna lärverktyg.

5 Tioårig grundskola Drygt 1,4 miljarder kronor per år bör gå till den permanenta finansieringen av tioårig grundskola och förlängd skolplikt. Dessutom behövs olika fortbildningsinsatser m.m. som förbereder för reformen, för sammanlagt nära en miljard kronor under åren Tidigare i år aviserade regeringen att en tioårig grundskola med skolstart vid sex års ålder ska införas. Förskoleklassen ska inte bara bli obligatorisk. Den ska bli en ny årskurs 1 i grundskolan. När ämnen införs i förskoleklassen ska eleven bl.a. ha rätt till särskilt stöd för att nå kunskapskraven i t.ex. svenska och matematik. Det blir alltså tidigare insatser för elever i behov av särskilt stöd. Regeringen har också aviserat att de enda som framöver ska vara behöriga att undervisa i det som nu är förskoleklassen är lågstadielärare. Grundskoleutredningen ska senast sommaren 2015 lämna förslag på exakt hur tioårig grundskola med skolstart vid sex års ålder ska införas, inklusive förslag om övergångsregler och tidplan. För att kunna genomföra reformen så snabbt som möjligt presenterar regeringen nu vad reformen beräknas kosta. Förslaget gör det möjligt att införa tioårig grundskola läsåret 2017/18, dvs. för barn som är födda Lågstadielyftet del 2: Utbilda fler lågstadielärare Alliansregeringen vill att fler lågstadielärare ska utbildas så att fler elever kan möta duktiga lärare. Därför vill vi att förskollärare som i dag arbetar i förskoleklassen ska få fortbildning. Vi vill även att lågstadielärarutbildningen ska byggas ut. Med möjligheten till mindre klasser och halvklasser växer behovet av utbildade lågstadielärare, dvs. de som i dag är grundlärare med inriktning mot F-3 (förskoleklass t.o.m. årskurs 3). Dessutom blir behovet än större när tioårig grundskola införs, eftersom det innebär att lågstadielärare ska undervisa i fyra årskurser, dvs. fler elever. Regeringen har därför två förslag som syftar till att utbilda fler lågstadielärare. För det första vill vi ta tillvara befintlig kompetens hos dem som jobbar i förskoleklassen. Bland de som i dag arbetar där finns flera olika personalkategorier och drygt hälften av arbetet utförs av förskollärare. Vi vill att de som är legitimerade förskollärare och är tillsvidareanställda i förskoleklass ska få en skräddarsydd fortbildning. Deras befintliga utbildning bör kompletteras med

6 kunskaper om bl.a. läs- och skrivinlärning. Det ska de kunna tillgodogöra sig under en utbildning som motsvarar ett års heltidsstudier. Tillsammans med den arbetslivserfarenhet de redan har ska fortbildningen leda till lärarlegitimation och behörighet att undervisa i F 3. Under de fyra första åren kan över förskollärare i förskoleklassen ges möjlighet att delta i denna fortbildning. Fortbildningen ska kunna läsas på halvfart under två år. Under tiden går förskolläraren ned till 75 procents arbetstid, men behåller hela lönen. Nedsättningen i arbetstiden ska betalas till hälften av staten, till hälften av arbetsgivaren. För det andra vill vi utöka antalet platser på lärarutbildningen, med inriktning mot F-3, så att vi får fler utbildade lågstadielärare. Läsåret 2013/2014 antogs drygt studenter till F-3-lärarutbildningen. Antalet nybörjarplatser bör utökas med 700, en ökning med närmare 40 procent. Ökat söktryck betyder att det finns goda förutsättningar att bygga ut antalet platser på utbildningarna. Från 2008 till 2013 har antalet behöriga förstahandssökande till lärarutbildningarna ökat med ca 40 procent Behöriga förstahandssökande till lärarutbildningen Endast ht. Källa: SCB

7 Kostnad för Lågstadielyftet och tioårig grundskola Förslagen kommer att aviseras i den ekonomiska vårpropositionen och kommer som konkreta förslag i höstens budgetproposition. De av Alliansregeringens förslag som presenteras i dag innebär en permanent nivåhöjning om cirka 3,7 miljarder kronor per år. I utbildningspaketet ingår också fler delar, både sådant som har aviserats och sådant som kommer att aviseras. Förslag (mnkr) Perm effekt Dagens förslag Lågstadielyftet del 1: Mindre klasser Tioårig grundskola och förlängd skolplikt (permanenta kostnader) Utbilda fler lågstadielärare fortbildning av förskollärare m.m. Lågstadielyftet del 2: Utbilda fler lågstadielärare ordinarie lärarutbildning SUMMA UTGIFTSEFFEKT dagens förslag Tidigare aviserade förslag Matte- och NO-lärare fler utbildningsplatser och examenspremie Speciallärare fler utbildningsplatser och examenspremie Förskollärare fler utbildningsplatser Förskolepaket SUMMA UTGIFTSEFFEKT dagens förslag och tidigare aviserade förslag

8 Bakgrund: Tidiga insatser och regeringens reformer Regeringen har sedan 2006 stärkt det pedagogiska innehållet i förskolan, bl.a. med nya mål i läroplanen och fortbildning för förskolepersonalen. Många av regeringens skolsatsningar har haft en tydlig lågstadieprofil. Den elev som inte hänger med de första åren utan saknar basfärdigheterna att kunna läsa, skriva och räkna riskerar att halka efter och få större problem senare under skoltiden. För att fler elever ska klara grundskolan behövs det tidiga insatser; stöd och stimulans i tidig ålder. För att eleverna ska klara skolan är det avgörande att de når kunskapsmålen i årskurs 3. I årskurs 3 finns det nu tydliga kunskapskrav för eleverna. Till dessa mål hör nationella prov, för att lärarna ska kunna följa upp hur eleverna har klarat kunskapskraven och hjälpa dem som behöver extra stöd. Lärarna ska varje år ge skriftliga omdömen till föräldrarna om hur det går för eleven. En särskild läsa-skriva-räkna-satsning har också genomförts. Det innebar statsbidrag för olika satsningar till skolornas huvudmän, med syfte att öka måluppfyllelsen, t.ex. genom fortbildning av lärare. I den elevhälsosatsning som pågår fördelas statsbidrag för personalförstärkningar av bl.a. speciallärare och specialpedagoger inom elevhälsan. Speciallärarutbildningen, som togs bort under Socialdemokraternas tid vid makten, har Alliansregeringen återinfört Antalet platser byggs dessutom ut i och med budgetpropositionen för Slutligen innebär den nya lärarutbildningen att det på nytt utbildas särskilda lågstadielärare (grundlärare med inriktning mot arbete i F-3). För dessa blivande lärare krävs bl.a. minst en termins studier i matematik.

2014-03-13. Mer kunskap med sommarskola

2014-03-13. Mer kunskap med sommarskola 2014-03-13 Mer kunskap med sommarskola Mer kunskap med sommarskola Alliansregeringen vill öka kunskapsinriktningen i skolan. Med en utbildning av hög kvalitet kan fler elever nå målen och få en god grund

Läs mer

2014-03-12. Läxhjälp i skolan för alla

2014-03-12. Läxhjälp i skolan för alla 2014-03-12 Läxhjälp i skolan för alla Läxhjälp i skolan för alla Skolan ska se varje elev och tidigt upptäcka den som behöver mer stöd. Alliansregeringen vill stärka kunskapsinriktningen i skolan, med

Läs mer

Utbildning bygger Sverige starkt

Utbildning bygger Sverige starkt Utbildning bygger Sverige starkt Inledning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap i skolan, högre kvalitet

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

2015-09-01. Promemoria. Investeringar i skolan för mer kunskap

2015-09-01. Promemoria. Investeringar i skolan för mer kunskap Promemoria 2015-09-01 Investeringar i skolan för mer kunskap I skolan läggs grunden för resten av våra liv. En bra skolgång skapar stora valmöjligheter på arbetsmarknaden medan en dålig skolgång riskerar

Läs mer

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner före 2018. Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till

Läs mer

rapport från lärarnas riksförbund Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare om fortbildning och utvecklingen av matematikundervisningen

rapport från lärarnas riksförbund Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare om fortbildning och utvecklingen av matematikundervisningen rapport från lärarnas riksförbund Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare om fortbildning och utvecklingen av matematikundervisningen Så vill lärarna lyfta matematiken 2 200 matematiklärare

Läs mer

Investera i utbildning

Investera i utbildning Socialdemokraterna Investera i utbildning Politik för en kunskapsbaserad ekonomi 2 (12) Innehållsförteckning Investera i utbildning... 3 Nya utbildningspolitiska mål... 3 Högre resultat genom investeringar

Läs mer

Miljöpartiet presenterar förslag för lek och skapande i skolan: Lust, nyfikenhet och lek för ett framgångsrikt lärande

Miljöpartiet presenterar förslag för lek och skapande i skolan: Lust, nyfikenhet och lek för ett framgångsrikt lärande 2014-05-31 Miljöpartiet presenterar förslag för lek och skapande i skolan: Lust, nyfikenhet och lek för ett framgångsrikt lärande Bakgrund Det är för många barn en omvälvande sak att börja skolan. Inte

Läs mer

Maxtak mindre barngrupper i förskolan

Maxtak mindre barngrupper i förskolan 2014-06-29 PM Maxtak mindre barngrupper i förskolan - För att vända resultaten i skolan krävs tidiga insatser. Forskning visar att barn som gått i en förskola av hög kvalitet når högre resultat i grundskolan.

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet

Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet Kunskapslinjen börjar med Ledarskapet 30 skolor som lyckats Rapport från den moderata utbildningskommitténs skolresa 2013/14 Innehåll Sammanfattning 3 En positiv rapport från skolan 3 Inledning 4 Skolan

Läs mer

Område: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14

Område: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14 Partistyrelsens yttrande Riksstämman 2007 Område 9 Handläggare: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14 Område: Version Utbildning. Lära för livet 3 Slutlig version: Ja Nej 5 10 Yttrandet svarar

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018

En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018 En kunskapsskola i världsklass Västeråsmoderaternas skolprogram för 2014-2018 Inledning Vi moderater vill ha en skola som präglas av kunskap, arbetsro och trygghet, där varje elev ska kunna utveckla sin

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 300 000 nya jobb 24 förslag för att göra ett bra Sverige bättre I dag för tio år sedan bildades Alliansen.

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Regeringens förslag på statsbudget för 2015 ur ett elevperspektiv

Regeringens förslag på statsbudget för 2015 ur ett elevperspektiv Sida 1 av 10 Regeringens förslag på statsbudget för 2015 ur ett elevperspektiv Bakgrund På hösten varje år presenterar regeringen en budgetproposition som föreslår vad staten ska ta ut för skatter och

Läs mer

Utvärdering av två kompletterande lärarutbildningar ULV och VAL I

Utvärdering av två kompletterande lärarutbildningar ULV och VAL I Rapport 2012:7 R Utvärdering av två kompletterande lärarutbildningar ULV och VAL I www.hsv.se Rapport 2012:7 R Utvärdering av två kompletterande lärarutbildningar ULV och VAL I Högskoleverket Luntmakargatan

Läs mer

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan 1. Inledning Omkring 1880, när den tyske filosofen Friedrich Nietzsche var 38 år fick han problem

Läs mer

Statsbudgeten för 2015 Alliansens förslag

Statsbudgeten för 2015 Alliansens förslag 2014-12-05 1 (13) CIRKULÄR 14:52 Ekonomi och styrning Signild Östgren EJ Kommunstyrelsen Ekonomi/finans Statsbudgeten för 2015 Alliansens förslag Den 3 december beslutade riksdagen att anta Alliansens

Läs mer

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen 2014-08-10 PM Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen I dag är gymnasieexamen den stora vattendelaren på svensk arbetsmarknad. Utan en gymnasieexamen är det mycket svårt att få jobb och kraven

Läs mer

Examenspremier till vissa lärare

Examenspremier till vissa lärare Promemoria 2014-06-17 U2014/4064/SF Utbildningsdepartementet Examenspremier till vissa lärare 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Det finns en stor brist på utbildade lärare inom vissa områden...

Läs mer

Sverige behöver fler lärare

Sverige behöver fler lärare Sverige behöver fler lärare Perspektiv på läraryrket LÄRARBRIST Kunskap kommer inte av sig själv Om kunskap kom av sig själv skulle lärarbristen inte vara ett problem. Men nu är det inte riktigt så. Saknas

Läs mer

Utveckling i Jönköpings förskolor och grundskolor

Utveckling i Jönköpings förskolor och grundskolor Utveckling i Jönköpings förskolor och grundskolor Vid Barn- och Utbildningsnämndens möte 2014-06-10 antogs budgetförslag för 2015. I bilaga 2 finns underlag avseende jämförelse-nyckeltal. Resurstilldelning

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Språk på sparlåga. Rapport från Lärarnas Riksförbund

Språk på sparlåga. Rapport från Lärarnas Riksförbund Språk på sparlåga Språk på sparlåga Innehåll Inledning 3 Lärarnas Riksförbunds slutsatser 5 Undersökningsmetod 8 Bakgrundsfrågor 9 Frågeblock A1 22 Frågeblock A2 - grundskola 22 Frågeblock A2 - gymnasieskola

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer