Lärarlyftet II Prioriteringar för höstterminen 2012, villkor för deltagande samt finansiering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lärarlyftet II Prioriteringar för höstterminen 2012, villkor för deltagande samt finansiering"

Transkript

1 Utbildningskontoret Lars Rehnberg TJÄNSTESKRIVELSE Barn- och ungdomsnämnden Bildningsnämnden Personalutskottet Kommunstyrelsen Lärarlyftet II Prioriteringar för höstterminen 2012, villkor för deltagande samt finansiering FÖRSLAG TILL BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDENS BESLUT 1. Barn- och ungdomsnämnden fastställer utbildningskontorets förslag till prioritering och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen. FÖRSLAG TILL BILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 1. Bildningsnämnden fastställer utbildningskontorets förslag till prioritering och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen. FÖRSLAG TILL PERSONALUTSKOTTETS BESLUT 1. Personalutskottet tillstyrker villkoren för deltagande i Lärarlyftet II enligt förslaget. FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 1. Kommunstyrelsen fastställer förslaget till villkor för deltagande inför Lärarlyftet II. 2. Finansiering för åren överlämnas till budgetberedningen. SAMMANFATTNING Från den 1 juli 2015 gäller att tillsvidareanställda lärare utan behörighetsgivande examen inte får sätta betyg. Dessa lärare har fyra år på sig att komplettera sin utbildning för att kunna ansöka om legitimation. Linköpings kommuns utbildningskontor har genomfört en manuell lärarkartläggning, där samtliga lärares och förskollärares examina gicks igenom, under hösten Utifrån den kartläggning som genomförts av utbildningsbehov har Utbildningskontoret gjort bedömningen att cirka 100 lärare inom grundskolan årligen behöver genomgå behörighetsgivande kompetensutveckling. Förslag till prioritering

2 2 (8) 2012/13 är inom grundskolans årskurser 1-3 i undervisningsämnena matematik, svenska och naturorienterande ämnen. I årskurs 4-6 bedöms att behörighetsgivande kurser i engelska ska prioriteras. De behörighetsgivande kurserna som behöver genomföras omfattar mellan 7,5 högskolepoäng (hp) upp till 30 hp. För gymnasieskolan prioriteras behörighetsgivande kurser i ämnena sociologi, pedagogik, juridik, arkitektur, kompletteringskurser i samhällskunskap och svenska för att ge de sista 30 hp upp till 120 hp som behövs för behörighet samt kompletteringskurser som ger behörighet i naturkunskap. För gymnasiesärskolan prioriteras komplettering högskolepoäng med 15 poäng för inriktningsspecifik komplettering för speciallärare och specialpedagoger mot utvecklingsstörning. För att kunna planera och genomföra kompetensutveckling för ett stort antal lärare samtidigt är det viktigt att kurserna erbjuds som till exempel distansutbildning med olika studietakt. Detta för att minimera vikariekostnaderna. Mot bakgrund av de förutsättningar som tidigare tillämpats och den utformning som den nu aktuella statliga satsningen på Lärarlyftet II innebär föreslås att tillsvidareanställda lärare i kommun med avlagd lärarexamen erbjuds möjlighet att komplettera sin examen med behörighetsgivande kurs/kurser inom Lärarlyftet II enligt följande: Urval av deltagande lärare i lärarlyftet II höstterminen 2012 sker med utgångspunkt från prioriterade skolformer, ämnen och årskurser. Ekonomiska villkor för studier i Lärarlyftet II motsvarar de som gällt under föregående satsning Lärarlyftet. Det innebär att 80 % av studietiden ingår i tjänsten, 20 % utgör den enskildes satsning genom tjänstledighet. Kurslitteratur finansieras genom arbetsgivaren och tillhör enheten där medarbetaren tjänstgör. Studierna bedrivs i olika studietakt utifrån ett verksamhetsperspektiv. Under den period fortbildningen pågår ska den i lärarens reglerade årsarbetstid avsatta tiden för kompetensutveckling i huvudsak användas för medverkan i Lärarlyftet II. Barn- och ungdomsnämnden respektive Bildningsnämnden föreslår i förslag till bokslutsdispositioner att finansiera deltagande i Lärarlyftet II hösten 2012 med ombudgeterade medel från 2011 års bokslut. Kommunstyrelsen beslutar om bokslutsdispositioner i särskilt ärende Barn- och ungdomsnämnden respektive Bildningsnämnden återkommer till budgetberedningen inför budget om behov av medel.

3 3 (8) BAKGRUND Nya reformer Under åren genomförs många reformer i svensk skola. En ny skollag gäller från den 1 juli En ny läroplan gäller för den obligatoriska grundskolan och en reviderad läroplan gäller för förskolan. Den nya läroplanen i grundskolan beskriver vilken värdegrund skolan vilar på och vilket uppdrag och vilka mål skolan har. Till läroplanen hör också kursplaner och kunskapskrav för samtliga ämnen. Kursplanen i varje ämne beskriver varför ämnet finns i skolan, vad syftet med undervisningen är och vilka kunskaper eleven ska ges möjlighet att utveckla. Kursplanen anger också ett centralt innehåll. Det är det obligatoriska innehåll som undervisningen i ämnet ska behandla. En ny betygsskala med fler betygssteg har också införts. Behörighetsförordning och legitimation En ny förordning (SFS 2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor är antagen och har därefter justerats vid flera tillfällen. I denna förordning finns det i anslutning till skollagen (2010:800) bestämmelser om vilken utbildning som krävs för att vara behörig att bedriva viss undervisning i skolväsendet och andra bestämmelser om behörighet för lärare. Förordningen innehåller även bestämmelser om legitimation för lärare och förskollärare och om utnämning till lektor i skolväsendet. Denna reform genomförs i flera steg från och med den 1 juli Motivet för att införa krav på legitimerade lärare och förskollärare i skolväsendet är att: kvalitetssäkra och utveckla verksamheten bidra till professionalism genom tydligare krav öka måluppfyllelsen för eleverna öka yrkets status - fler ska vilja bli lärare I bilaga 1 presenteras några exempel på behörighetsregler för de prioriteringar som föreslås och i bilaga 2 presenteras poänggränser för utökad behörighet. Skolverket fick under 2011 i uppdrag att legitimera landets lärare och förskollärare. Sammanlagt är det cirka redan examinerade och yrkesverksamma lärare som ska legitimeras. Avgörande för vilken behörighet läraren får är innehållet i examensbeviset. Lärarens behörighet bedöms alltså utifrån examensbeviset och inte lärarens tidigare tjänstgöring. I arbetet med att fastställa behörighet och utfärda legitimation utgår Skolverket från den skollag som riksdagen beslutat om och den behörighetsförordning som regeringen fastställt. En utgångspunkt i arbetet är att Skolverket ger läraren den behörighet han eller hon har rätt till enligt sitt examensbevis och behörighetsförordningen. Lärare och förskollärare som blivit anställda efter den 1 juli 2011 ska från och med 1 juli 2012 vara legitimerade för att få bedriva undervisning och sätta betyg. Lärare och förskollärare måste också från och med i juli 2012 vara legitimerad för att kunna bli anställd utan tidsbegränsning. För att kunna ansöka om legitimation måste man ha en lärar- eller förskollärarexamen. På legitimationen kommer att anges vilken eller vilka skolformer eller fritidshem, årskurser eller motsvarande, ämnen eller ämnesområden,

4 4 (8) som läraren eller förskolläraren är behörig att undervisa i. En lärare eller förskollärare kan, utöver sin behörighetsgivande examen, ha kompletterat med ytterligare behörighetsgivande utbildning som kan ge utökad behörighet. Från den 1 juli 2015 gäller att tillsvidareanställda lärare utan behörighetsgivande examen inte får sätta betyg. Dessa lärare har fyra år på sig att komplettera sin utbildning för att kunna ansöka om legitimation. Kartläggning Linköpings kommuns förskolor, grundskolor och grundsärskolor Linköpings kommuns utbildningskontor har genomfört en manuell lärarkartläggning, där samtliga lärares och förskollärares examina gicks igenom, under hösten Uppgifterna från den manuella kartläggningen, gällande grundskolan och grundsärskolan, har överförts till IT-stödet ProCompetence. Utbildningskontoret har även genomfört en enkätundersökning för att få en bild av kompetensutvecklingsoch rekryteringsbehov inom förskolan och grundskolan och grundsärskolan. Utifrån kartläggning och enkätundersökningar har det framkommit generella och specifika kompetensutvecklingsbehov i olika undervisningsämnen samt behörighetsgivande utbildningar i förskolan. I förskolan finns ca 800 anställda som förskollärare och av dessa visar enkätundersökningen att ca 140 inte kommer att kunna få legitimation som förskollärare. Av dessa har 87 lärarexamen mot grundskolan och 28 fritidspedagogexamen. För att kunna arbeta kvar som förskollärare behöver dessa utöka sin behörighet för att kunna få en legitimation som förskollärare. Därutöver finns 26 tillsvidareanställda som inte har tagit ut sin examen. I grundskolan i Linköpings kommun finns ca 1300 tillsvidareanställda lärare. Det generella kompetensbehovet inom årskurs 1-3 är främst i undervisningsämnena matematik, svenska och naturorienterande ämnen. I årskurs 4-6 är behovet i undervisningsämnena matematik, naturorienterande ämnen, engelska och teknik samt hem- och konsumentkunskap. I årskurs 1-6 även praktiskt- estetiska ämnen såsom musik, idrott och slöjd. Låg och mellanstadielärare har bred behörighet och täcker in många ämnen. När dessa lärare går i pension kommer det att uppstå kompetensgap. Lärare som är utbildade under åren saknar denna breda ämnesbehörighet. I årskurs 7-9 är kompetensbehovet mer jämnt fördelat men med fokus på undervisningsämnena matematik, svenska som andraspråk, engelska, naturorienterande ämnen och teknik. De nya behörighetsreglerna för grundsärskolan kommer att innebära stora kompetensutvecklingsbehov. För att vara behörig att undervisa i grundsärskolan krävs förutom lärarexamen i rätt skolform, ämnesbehörighet samt speciallärarexamen med specialisering mot utvecklingsstörning (90 hp). Inom grundsärskolan finns i dagsläget inga lärare som uppfyller kraven för behörighet inom denna skolform. Därför föreligger ett omfattande behov av kompetensutveckling. De kraftigt höjda behörighetskraven i grundsärskolan medför att Linköpings kommun kommer att få svårt att kunna uppfylla behörighetskraven innan år För gymnasieskolan består behovet främst av kompetensutveckling inom de nya ämnena sociologi, pedagogik, juridik och arkitektur. För sociologi och pedagogik

5 5 (8) kan det behövas upp till 90 hp och eftersom ämnena ingår i den största inriktningen på det största programmet behövs ett antal lärare med ny kompetens. För ämnena svenska och samhällskunskap är det aktuellt med kompletteringar från 90 hp till 120 hp då vissa lärare med examen i dessa ämnen bara har 90 hp. Ett annat behov kan vara kompletteringar för lärare som undervisar i naturkunskap. Flera av dessa lärare är ämneslärare i biologi och kemi och de behöver komplettera för att bli behöriga i naturkunskap. Ett annat problem är att många lärare har kurser i sin examen som inte är självklara till vilket ämne de skall räknas och innan de får sin legitimation är det oklart om de har något kompletteringsbehov eller inte. För gymnasiesärskolan är problemen med behörighet stora. I dagsläget finns det en lärare som kommer att vara behörig. För övriga, varav en del är behöriga specialpedagoger eller speciallärar,e behövs en komplettering mot utvecklingsstörning samt för några andra ett större kompetensutvecklingsbehov. Lärarlyftet II Staten genomför lärarfortbildning som innebär breddning av behörigheter. Lärarlyftet II riktar sig till tillsvidareanställda lärare med lärarexamen som undervisar i ämnen de saknar behörighet i. Även fritidspedagoger kommer att kunna delta och läsa praktisk-estetiska kurser. Utformningen av Lärarlyftet II är nära kopplad till den nya skollagen och införandet av lärarlegitimationen. Skolverket garanterar att kursutbudet inom Lärarlyftet II kommer att motsvara kraven i behörighetsförordningen. Skolverkets upphandlade kurser kommer att genomföras på landets högskolor/universitet. KOMMUNALA MÅL Barn- och ungdomsnämndens mål- och uppföljningsplan år : Alla elever ska uppnå minst nivån för godtagbara kunskapskrav i årskurs 3, 6 och 9. Bildningsnämndens effektmål: Öka genomsnittlig betygspoäng för flickor och pojkar i kommunens gymnasieskolor Öka andelen flickor och pojkar som fullföljer utbildningen inom fyra år i kommunala gymnasieskolor. Öka andelen flickor och pojkar i kommunala gymnasieskolor som är grundläggande behöriga till universitet och högskolestudier. Bildningsnämndens prioriterade aktiviteter: Öka andelen behöriga lärare

6 6 (8) ÅTGÄRDSFÖRSLAG Utbildningsförvaltningen i Linköpings kommun avser att delta i Lärarlyftet II från och med hösten Utbildningsinsatserna kommer att kräva en samplanering av vilka lärare som ska prioriteras. Inom utbildningsförvaltningen pågår under våren 2012 ett resurs- och tjänsteplaneringsarbete. För samtliga enheter och för förvaltningen som helhet sker en samordnad planering avseende behov av behörighetsgivande kurser och eventuell intern rörlighet av lärare. På grund av detta bemanningsarbete, som beräknas vara klart i april 2012, är prognoser i nuläget osäkra. Till detta bidrar att Skolverkets arbete med utfärdande av legitimationer har varit förenat med stora svårigheter i värdering och bedömning av redovisade kurser i tidigare lärarutbildningar i förhållande till behörighetsförordningen. Det råder i nuläget även osäkerhet om i vilken utsträckning som behörighetsförordningen kan komma att revideras ytterligare. Utifrån den kartläggning av utbildningsbehov som har genomförts har utbildningskontoret gjort bedömningen att cirka 100 lärare inom grundskolan årligen behöver genomgå behörighetsgivande kompetensutveckling. Förslag till prioritering 2012/13 är inom grundskolans årskurser 1-3 i undervisningsämnena matematik, svenska och naturorienterande ämnen. I årskurs 4-6 bedöms att behörighetsgivande kurser i engelska ska prioriteras. De behörighetsgivande kurserna som behöver genomföras omfattar mellan 7,5 högskolepoäng (hp) upp till 30 hp För gymnasieskolan prioriteras behörighetsgivande kurser i ämnena sociologi, pedagogik, juridik, arkitektur, kompletteringskurser i svenska för att ge de sista 30 hp upp till 120 hp som behövs för behörighet samt kompletteringskurser som ger behörighet i naturkunskap. För gymnasiesärskolan prioriteras komplettering med 15 hp för inriktningsspecifik komplettering för speciallärare och specialpedagoger mot utvecklingsstörning. För att kunna planera och genomföra kompetensutveckling för ett stort antal lärare samtidigt är det viktigt att kurserna erbjuds som till exempel distansutbildning med olika studietakt. Detta för att minimera vikariekostnaderna. Linköpings kommun vill vara starkt rustade och vill i god tid skapa möjlighet för våra rektorer och lärare att kunna arbeta enligt skollagens intentioner för en god utbildning och hög måluppfyllelse för våra elever. Det är även viktigt att den stora fortbildningsinsats som kommer att genomföras under åren inte drabbar eleverna, utan att verksamheten på förskolor och skolor fungerar, trots att delar av personalen genomgår fortbildning. Utbildningskontoret föreslår att ekonomiska förutsättningar för behörighetsgivande kurser inom Lärarlyftet II skapas redan inför höstterminen Omfattningen av behörighetsgivande kurser bör läggas på en nivå som även för kommande år kan bedrivas utifrån såväl ett verksamhets- som finansieringsperspektiv. En genomsnittlig kostnad per högskolepoäng med ersättningsvillkor för deltagande lärare motsvarande det tidigare statliga lärarlyftet skulle för grundskollärare motsvara cirka kronor och för gymnasielärare cirka kr per högskolepoäng och lärare. För att visa en grov uppskattning av resursbehovet över tid för grundskolans del presenteras följande resonemang:

7 7 (8) Ett poängutrymme med hp för grundskolan motsvarar en kostnad om 6 miljoner kr under höstterminen Ettusen högskolepoäng räcker till drygt 30 lärare som studerar på heltid alternativt 60 lärare på halvtid till en kostnad av kronor. Därutöver kan ytterligare cirka 8 % finansieras med statsbidraget. Det finns behov av en långsiktig finansiering under kommande läsår. Utbildningskontoret uppskattar att totalt 300 grundskolelärare under en treårsperiod behöver erbjudas kompetensutveckling i behörighetsgivande kurser. Om varje lärare läser 30 högskolepoäng (hp) innebär detta en årlig kostnad på grovt uppskattat 18 miljoner kronor. För gymnasieskolans del är kostnaden per högskolepoäng i genomsnitt kronor. Ett poängutrymme av cirka 180 hp motsvarar en kostnad på kronor. 180 hp räcker till 6 heltidsstuderande under höstterminen. Behovet inför 2013 och 2014 är svårt att uppskatta. VILLKOR FÖR DELTAGANDE Till skillnad från den föregående satsningen Lärarlyftet utgår inte riktade statsbidrag till huvudmän i samma omfattning, utan endast ett stimulansbidrag med 500 kr per högskolepoäng i alla ämnen utom matematik där stimulansbidraget är kr per högskolepoäng. Den nya Lärarlyftsatsningen är heller inte någon generell satsning för alla lärare. Alla kurser som ges inom Lärarlyftet II syftar till att ge läraren behörighet för given skolform, årskurs och ämne. Det är skolhuvudmannen som avgör om och hur man väljer att delta i Lärarlyftet II. Om arbetsgivaren beslutar att ta del av erbjudandet om statsbidrag för Lärarlyftet II kan arbetsgivaren bevilja ledighet enligt AB 26 utan lön eller med hela eller del av lönen. Mot bakgrund av de förutsättningar som tidigare tillämpats och den utformning som den nu aktuella statliga satsningen på Lärarlyftet II innebär föreslås att tillsvidareanställda lärare i kommun med avlagd lärarexamen erbjuds möjlighet att komplettera sin examen med behörighetsgivande kurs/kurser inom Lärarlyftet II enligt följande: Urval av deltagande lärare i lärarlyftet II höstterminen 2012 sker med utgångspunkt från ovanstående prioriterade skolformer, ämnen och årskurser. Ekonomiska villkor för studier i Lärarlyftet II motsvarar de som gällt under föregående satsning Lärarlyftet. Det innebär att 80 % av studietiden ingår i tjänsten, 20 % utgör den enskildes satsning genom tjänstledighet. Kurslitteratur finansieras genom arbetsgivaren och tillhör enheten där medarbetaren tjänstgör. Studierna bedrivs i olika studietakt utifrån ett verksamhetsperspektiv. Under den period fortbildningen pågår ska den i lärarens reglerade årsarbetstid avsatta tiden för kompetensutveckling i huvudsak användas för medverkan i Lärarlyftet II.

8 8 (8) FINANSIERING Till skillnad från den föregående satsningen Lärarlyftet utgår inte riktade statsbidrag till huvudmän i samma omfattning, utan endast ett stimulansbidrag med 500 kr per högskolepoäng i alla ämnen utom matematik där stimulansbidraget är kr per högskolepoäng. Resterande kostnad står huvudmannen för. Enligt förordningen om bidrag på lika villkor ska kommunen ge samma bidrag till fristående skolor, med avdrag för stimulansbidraget som respektive skolhuvudman ansöker om. Barn- och ungdomsnämnden respektive Bildningsnämnden föreslår i förslag till bokslutsdispositioner att finansiera deltagande i Lärarlyftet II hösten 2012 med ombudgeterade medel från 2011 års bokslut. Kommunstyrelsen beslutar om bokslutsdispositioner i särskilt ärende Samråd har skett med ekonomiavdelningen som tillstyrker förslaget. Barn- och ungdomsnämnden respektive Bildningsnämnden återkommer till budgetberedning inför budget angående behov av medel för lärarlyftet II. MBL Information enligt MBL 19 sker på utbildningsförvaltningens MBL. UTBILDNINGSKONTORET Lars Rejdnell Tommy Johansson KOMMUNLEDNINGSKONTORET Lena Rydin Hansson

Speciallärare INFORMATIONSMATERIAL

Speciallärare INFORMATIONSMATERIAL Speciallärare INFORMATIONSMATERIAL Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se ISBN: 978-91-7559-141-4 Grafisk

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor; SFS 2011:326 Utkom från trycket den 5 april 2011 utfärdad den 17 mars 2011.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare; SFS 2013:830 Utkom från trycket den 19 november 2013 utfärdad den

Läs mer

Handlingsplan för ökad behörighet i provarmdos förskolor, grund- och gymnasieskolor

Handlingsplan för ökad behörighet i provarmdos förskolor, grund- och gymnasieskolor Handlingsplan för ökad behörighet i provarmdos förskolor, grund- och gymnasieskolor Skollagen 2010:800 2 kap, 13-19 reglerar vilka som får undervisa i skolväsendet. Det är endast den som har legitimation

Läs mer

Legitimation för lärare och förskollärare

Legitimation för lärare och förskollärare Legitimation för lärare och förskollärare Var är vi nu? Antal beslutade legitimationer 1 mars 2013 80 000 Varför tar handläggningen tid? stor spännvidd; många examenstyper fördelade över drygt fyrtio års

Läs mer

Kartläggning av lärarlegitimation och förskollärarlegitimation 2016

Kartläggning av lärarlegitimation och förskollärarlegitimation 2016 Datum 2016-10-13 1(7) Handläggare Magnus Rehn Direkttelefon 0380-51 83 28 E-postadress magnus.rehn@nassjo.se Kartläggning av lärarlegitimation och förskollärarlegitimation 2016 Inledning I denna rapport

Läs mer

Din utbildning och lärarlegitimationen

Din utbildning och lärarlegitimationen Din utbildning och lärarlegitimationen Lärarlegitimationen - uppdraget Kvalitetssäkring och utveckling av verksamheten Bidra till professionalism genom tydligare krav Öka yrkets status fler ska bli lärare

Läs mer

Personalförsörjning med legitimerad personal i de tidigare årskurserna samt nyttjande av fritidspedagogernas kompetens.

Personalförsörjning med legitimerad personal i de tidigare årskurserna samt nyttjande av fritidspedagogernas kompetens. Personalförsörjning med legitimerad personal i de tidigare årskurserna samt nyttjande av fritidspedagogernas kompetens. Rapport mars 2014 Beslutad av förvaltningschefen 2014-03 - 18 1 Inledning I direktiv

Läs mer

Sammanfattning. Legitimation och ytterligare kvalifikationssteg för. Bilaga 2

Sammanfattning. Legitimation och ytterligare kvalifikationssteg för. Bilaga 2 Bilaga 2 I detta betänkande presenterar Lärarutredningen sina förslag till legitimation och ytterligare kvalifikationssteg för lärare och förskollärare. Förslagen innebär också att behörighetsreglerna

Läs mer

Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun

Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun Utbildningskontoret Lars Rehnberg Leo Gustafson TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2013-03-25 Reviderad 2013-04-09 Dnr KS Kommunstyrelsen Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun FÖRSLAG TILL BESLUT FÖRSLAG

Läs mer

Legitimation och skärpta behörighetsregler SOU 2008:52

Legitimation och skärpta behörighetsregler SOU 2008:52 Legitimation och skärpta behörighetsregler SOU 2008:52 Utredarens förslag Det ska krävas legitimation för att en lärare ska få undervisa och anställas utan tidsbegränsning i syfte att säkerställa hög och

Läs mer

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Juridisk vägledning Granskad september 2014 Mer om Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Ett legitimationssystem för lärare och förskollärare infördes år 2011. Legitimationssystemet

Läs mer

Läget för lärarlegitimationer 2014

Läget för lärarlegitimationer 2014 Läget för lärarlegitimationer 2014 SKL genomförde våren 2014 en enkätundersökning ställd till skolans huvudmän. Den syftar till att följa upp genomförandet av lärarlegitimationsreformen och bland annat

Läs mer

Uppdrag till Statens skojverk att svara för Lärarlyftet II

Uppdrag till Statens skojverk att svara för Lärarlyftet II Postadress TeJefonvaxe! [ post: reglslrator@educatlon.mlnlstry se 08-405 la 00 ~ --I--~ Regeringsbeslut 1:9 REGERINGEN 2011-10-06 U2011/5531/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm

Läs mer

Fritidspedagogers, speciallärares och specialpedagogers behörighet att undervisa m.m.

Fritidspedagogers, speciallärares och specialpedagogers behörighet att undervisa m.m. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2012-12-12 Handläggare: Anahitta Shaghoie Telefon: 08 508 33 664 Till Utbildningsnämnden 2013-01-17 Fritidspedagogers, speciallärares

Läs mer

Redovisning av uppdrag om hur stor del av undervisningen som bedrivs av behöriga lärare Dnr U2014/2048/GV

Redovisning av uppdrag om hur stor del av undervisningen som bedrivs av behöriga lärare Dnr U2014/2048/GV 1 (38) Redovisning av uppdrag om hur stor del av undervisningen som bedrivs av behöriga lärare Dnr U2014/2048/GV Härmed redovisas uppdraget om hur stor del av undervisningen som bedrivs av behöriga lärare

Läs mer

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-04-06 PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016 Den 15 oktober varje år rapporterar skolhuvudmännen elever och personal till SCB. Skolverket

Läs mer

Bilaga 1: Redovisning av statistik och statsbidrag

Bilaga 1: Redovisning av statistik och statsbidrag Bilaga 1: Redovisning av statistik statsbidrag Utbildningsnämnden Innehåll 1 Statistik för förskola pedagogisk omsorg... 2 1.1 Personaltäthet utbildningsnivå i förskolor i Danderyd... 2 2 Statistik för

Läs mer

Kompetenskartläggning förskola och skola vt 2012

Kompetenskartläggning förskola och skola vt 2012 Kompetenskartläggning förskola och skola vt 212 Innehåll Kompetenskartläggning... 1 förskola och skola vt 212... 1 Bakgrund, syfte och mål... 3 Tillvägagångssätt och genomförande... 4 Resultat förskola...

Läs mer

Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde

Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2012-02-23 Barn- och ungdomsnämnden Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta Catharina Rosencrantz (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, telefon

Läs mer

Lärarlegitimation och behörighet

Lärarlegitimation och behörighet Lärarlegitimation och behörighet Presentation 2015-06-15 för studenter på alternativa KPU (antagna VT15) Behörighetsförordningen Förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare

Läs mer

Förförståelse och framförhållning i kommunen

Förförståelse och framförhållning i kommunen Förförståelse och framförhållning i kommunen Identifierade frågeställningar om karriärvägar för lärare för att öka attraktiviteten för läraryrket kopplat till ökad måluppfyllelse fanns redan i grundarbete

Läs mer

Karriärvägar för lärare, svar på motion (S)

Karriärvägar för lärare, svar på motion (S) 2013-06-05 1 (7) Utbildningskontoret Dnr BOU 2012-376 Lars Rehnberg Dnr BIN 2012-208 Leo Gustafson Dnr KS 2012-551 Barn- och ungdomsnämnden Bildningsnämnden Karriärvägar för lärare, svar på motion (S)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:689) om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare; SFS 2013:70 Utkom från trycket den 5 mars 2013 utfärdad den 21 februari 2013. Regeringen föreskriver

Läs mer

Konsekvenser av skärpta behörighetsregler och legitimation för lärare och förskollärare

Konsekvenser av skärpta behörighetsregler och legitimation för lärare och förskollärare Cirkulärnr: 11:23 Diarienr: 11/2514 Arbetsgivarpolitik: 11-2:11 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Lärare, förskollärare, legitimation, behörighet, arbetsrätt Ulla Gummeson, Phia Moberg,

Läs mer

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-7608/2016 Sida 1 (10) 2016-10-07 Handläggare Elisabeth Forsberg-Uvemo Telefon: 08-50833010 Annika Risel Telefon: 08-50833607 Till

Läs mer

Universitetskanslersämbetets yttrande över Utbildning, undervisning och ledning reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51)

Universitetskanslersämbetets yttrande över Utbildning, undervisning och ledning reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51) YTTRANDE 1(5) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Jana Hejzlar 08-563 088 19 jana.hejzlar@uka.se Reg.nr Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Universitetskanslersämbetets yttrande över Utbildning,

Läs mer

Lärarlönelyftet. Rev Politiskt beslut om statsbidrag för höjda lärarlöner Utfärdad 11 februari 2016, SFS 2016:100

Lärarlönelyftet. Rev Politiskt beslut om statsbidrag för höjda lärarlöner Utfärdad 11 februari 2016, SFS 2016:100 Lärarlönelyftet Rev 201605120 Politiskt beslut om statsbidrag för höjda lärarlöner Utfärdad 11 februari 2016, SFS 2016:100 1 Lärarlönelyftet i korthet En regeringssatsning på kvalitet och attraktivitet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier; SFS 2016:100 Utkom från trycket den 23 februari 2016 utfärdad den 11 februari 2016.

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

Grundsärskolan är till för ditt barn

Grundsärskolan är till för ditt barn Grundsärskolan är till för ditt barn Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-690 95 76 Fax: 08-690 95 50 E-post: skolverket@fritzes.se Beställningsnummer: 14:1403

Läs mer

Efterled som används i examensbevisen

Efterled som används i examensbevisen som används i examensbevisen I tabellerna nedan framgår vilket kompetensområde respektive inriktning inom Lärarprogrammet ger i efterledet på examensbeviset. Om man läser två inriktningar kommer båda kompetensområdena

Läs mer

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 23 november 2016

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 23 november 2016 PM 2016:192 RIV (Dnr 110-1269/2016) En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 23 november 2016 Borgarrådsberedningen föreslår att

Läs mer

2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola

2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola 2014-03-11 Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Alliansregeringen vill öka kunskapsinriktningen i skolan. Utbildningen i Sverige ska ha

Läs mer

2 a kap. Nationella krav

2 a kap. Nationella krav Dnr: 2013:1116 Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:36) om villkor för behörighet för lärare och förskollärare med utländsk utbildning; beslutade den xx xx 2014. Med stöd av

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare och förskollärare

Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare och förskollärare Rättssekretariatet Elin Brunell Konsekvensutredning Dnr: 2013:903. 1 (8) Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare

Läs mer

Cirkulärnr: 14:34 Diarienr: 14/4662 P-cirknr: 14-2:14 Nyckelord:

Cirkulärnr: 14:34 Diarienr: 14/4662 P-cirknr: 14-2:14 Nyckelord: Cirkulärnr: 14:34 Diarienr: 14/4662 P-cirknr: 14-2:14 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Lärare, förskollärare, legitimation, behörighet, övergångsbestämmelser, arbetsrätt Ulrika Wallén,

Läs mer

2011-09-14. Vidare föreslås insatser för att fortbilda förskolelärare och förskolechefer inom två viktiga områden, barn i behov av

2011-09-14. Vidare föreslås insatser för att fortbilda förskolelärare och förskolechefer inom två viktiga områden, barn i behov av 2011-09-14 3,8 miljarder till lärarreformer Den globala skuldkrisen påverkar också Sverige. Tillväxten dämpas och arbetsmarknaden försämras. En stor osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen ställer

Läs mer

För att bli behörig i ett ämne krävs att sökanden har utbildning i ämnet.

För att bli behörig i ett ämne krävs att sökanden har utbildning i ämnet. Bilaga 1 Nationella krav Allmänt krav För att bli behörig i ett ämne krävs att sökanden har utbildning i ämnet. Förskollärare Sökandes utbildning ska vara en utbildning med förskollärarinriktning i utbildningslandet.

Läs mer

Grundsärskolan är till för ditt barn

Grundsärskolan är till för ditt barn Grundsärskolan är till för ditt barn Beställningsuppgifter: Wolters Kluwers kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-post: skolverket@wolterskluwer.se www.skolverket.se/publikationer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2014:458 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

Läs mer

Konsekvensutredning. Konsekvensutredning

Konsekvensutredning. Konsekvensutredning Rättssekretariatet Elin Brunell Dnr: 2013:1116 1 (6) Med stöd av bemyndigande i 3 kap. 2 och 4 kap. 13 förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare (behörighetsförordningen)

Läs mer

Gemensam timplan - ytterligare undervisningstid i matematik

Gemensam timplan - ytterligare undervisningstid i matematik Tjänsteskrivelse 1(2) Barn och utbildning 2016-05-04 BUN-2016-00243-1 Ove Lundberg Gemensam timplan - ytterligare undervisningstid i matematik Förslag till beslut Förvaltningen föreslår nämnden besluta

Läs mer

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2008-06-03 2008/6 Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Höstterminen 2007

Läs mer

Gemensam timplan - ytterligare undervisningstid i matematik

Gemensam timplan - ytterligare undervisningstid i matematik Tjänsteskrivelse 1(2) Barn och utbildning 2016-05-04 BUN-2016-00243-1 Ove Lundberg Gemensam timplan - ytterligare undervisningstid i matematik Förslag till beslut Förvaltningen föreslår nämnden besluta

Läs mer

SEMIARIUM: Lärarutbildning/Behörighet/Legitimation

SEMIARIUM: Lärarutbildning/Behörighet/Legitimation SEMIARIUM: Lärarutbildning/Behörighet/Legitimation Du som vill veta mer om vilka lärarutbildningar som finns idag och vad de innehåller, behörighet och legitimation, vem som behöver detta, hur saker hänger

Läs mer

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S)

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-02-04 Utbildningskontoret Dnr BOU 2013-309 Kathrin Hansson Dnr KS 2013-478 Barn- och ungdomsnämnden Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) UTBILDNINGSKONTORETS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare; SFS 2013:694 Utkom från trycket den 9 juli 2013 utfärdad den 27 juni

Läs mer

2013-04-05 U2013/2230/S

2013-04-05 U2013/2230/S Promemoria 2013-04-05 U2013/2230/S Utbildningsdepartementet Vissa frågor om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

Strategi för lönerevision 2017 för Lärarförbundet och LR i kombination med statlig satsning Lärarlönelyftet

Strategi för lönerevision 2017 för Lärarförbundet och LR i kombination med statlig satsning Lärarlönelyftet Lönerevision 2017 för Lärarförbundet och LR i kombination med statlig satsning Lärarlyftet Förskola, Grundskola och Gymnasieskola Information till medarbetare Strategi för lönerevision 2017 för Lärarförbundet

Läs mer

Likvärdig skola med hög kvalitet

Likvärdig skola med hög kvalitet Gävle Kommun Likvärdig skola med hög kvalitet Brynäs-Nynäs rektorsområde Likvärdig skola med hög kvalitet Bakgrund I september 2011 fick Barn & Ungdom i uppdrag av barn- och ungdomsnämnden att återkomma

Läs mer

Lärarlönelyftet. Riktlinjer för lärarlönelyftet inom Norrköpings kommun. Skolverket skriver

Lärarlönelyftet. Riktlinjer för lärarlönelyftet inom Norrköpings kommun. Skolverket skriver Lärarlönelyftet 2016-09-15 Riktlinjer för lärarlönelyftet inom Norrköpings kommun Dessa riktlinjer är framtagna av Utbildningskontorets ledningsgrupp i samarbete med Personalkontoret. De är baserade på

Läs mer

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2007-12-18 2007/11 Lärarutbildningen 2006/07: Färre nybörjare, men antalet utexaminerade

Läs mer

2014-03-30. Mer matematik i högstadiet

2014-03-30. Mer matematik i högstadiet 2014-03-30 Mer matematik i högstadiet Mer matematik i högstadiet Vi vill se mer kunskap i skolan, så att alla elever har möjlighet att nå kunskapsmålen. Alla ska få den grund som behövs för att kunna förverkliga

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9854 Södermalmskyrkan Org.nr. 802003-3687 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Södermalmskyrkans Kristna skola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Södermalmskyrkans

Läs mer

Två svenskämnenvarför. Lena Sjöqvist Anna Österlund

Två svenskämnenvarför. Lena Sjöqvist Anna Österlund Två svenskämnenvarför så lika? Lena Sjöqvist Anna Österlund En fråga vi måste ställa oss Svenska som andraspråk, varför så svårt att definiera? Universitetsämnet Ämnet i kursplanerna i Lgr 11 och Lgy 11

Läs mer

Uppföljning av Lärarlönelyftet

Uppföljning av Lärarlönelyftet 1 (17) Uppföljning av Lärarlönelyftet hösten 2016 Denna redogör för hur Lärarlönelyftet har fördelats under höstterminen 2016 (perioden 1 juli - 31 december 2016). Hösten 2016 var första gången som skolhuvudmän

Läs mer

Remiss - Utbildning för nyanlända elever - Mottagande och skolgång (Ds 2013:6)

Remiss - Utbildning för nyanlända elever - Mottagande och skolgång (Ds 2013:6) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-03-06 GSN-2013/93.619 1 (6) HANDLÄGGARE Ann-Britt Steen Hodin Tel. 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss - Utbildning för nyanlända

Läs mer

Remissvar - På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik

Remissvar - På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Katarina Sandberg 2016-11-01 BUN 2016/0859 0480-45 30 03 Barn- och ungdomsnämnden Remissvar - På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning

Läs mer

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser En evig kamp!? Skolans uppdrag Generella kompetenser Specialförberedelser Gymnasieskolans uppdrag (prop.2008/2009:199) Grundskolan ansvarar för att ge det var och en behöver Gymnasieskolan ska i högre

Läs mer

Omprövning av beslut för Internationella Engelska Skolan i Halmstad

Omprövning av beslut för Internationella Engelska Skolan i Halmstad w Skolinspektionen Beslut Internationella Engelska Skolan i Sverige 2014-05-28 AB 10) info@engelska.se 44-2014:81 Rektorn vid Internationella Engelska skolan i Halmstad tomas.andreasson.halmstad@engelska.se

Läs mer

Regeringen har även byggt ut lärar- och förskollärarutbildningarna under

Regeringen har även byggt ut lärar- och förskollärarutbildningarna under Promemoria 2016-09-12 U2016/03765/KOM Utbildningsdepartementet Nyheter för fler lärare: Fler vägar till och tillbaka till läraryrket Nyckeln till att förbättra kunskapsresultaten i den svenska skolan är

Läs mer

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2015

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2015 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-12-05 PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2015 Den 15 oktober varje år rapporterar skolhuvudmännen elever och personal till SCB. Skolverket

Läs mer

Bam- och utbildningsnämnden

Bam- och utbildningsnämnden KOMMUN 2007-12-06 aljungby 1(5) Barn- och utbildningskontoret Britt-Marie Zeylon Tel. 0372-789428 britt-marie.zeylon@ljungby.se Bam- och utbildningsnämnden Lirarlyftet Under åren 2007-2010 satsar regeringen

Läs mer

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version)

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version) Fakta om Friskolor - mars 2014 (Preliminär version) Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Vilka

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2015:9775 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Kviberg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9775 Tillsyn i Centrina

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Kommunkansliet, den, kl. 13.00-13.15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C), ordförande Per-Martin Svensson (M), 1:e vice ordförande Torgny Larsson (S), 2:a vice ordförande Tf.

Läs mer

utan sin vårdnadshavares medgivande, om det finns synnerliga

utan sin vårdnadshavares medgivande, om det finns synnerliga REGLEMENTE 1(5) Fastställt av skolnämnden den 20 juni 2012 SKN 50 Reglemente för mottagande till grundsärskola i Håbo kommun Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor

En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor Promemoria Utbildningsdepartementet 2016-08-23 U2016/03475/S En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 6 1 Författningsförslag... 12 1.1 Förslag

Läs mer

Utbildning, undervisning och ledning - reformvård till

Utbildning, undervisning och ledning - reformvård till YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-10-05 Avdelningen för Arbetsgivarpolitik Ulrika Wallén Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Utbildning, undervisning och ledning - reformvård till stöd för en bättre skola

Läs mer

Utökad undervisningstid i matematik

Utökad undervisningstid i matematik Promemoria 2012-07-09 U2012/3839/S Utbildningsdepartementet Utökad undervisningstid i matematik 2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Författningstext... 3 2.1 Förslag till lag om ändring i skollagen

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 20 Grundskola 19694910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 194910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Fakta om friskolor Februari 2015

Fakta om friskolor Februari 2015 Fakta om friskolor Februari 2015 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Ekhammarskolan Skolvägen 20 19634 KUNGSÄNGEN Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Upplands-Bro 0139 Grundskola 92284588 http://wwwupplands-brose/barn-och-utbildning/barn-och-unga-6-16-ar/kom

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Carl Josefsson (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Carl Josefsson (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Vissa skolfrågor Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 maj 2013 Maria Arnholm Carl Josefsson (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Läs mer

U2016/04953/UH

U2016/04953/UH Promemoria 2016-11-17 U2016/04953/UH Utbildningsdepartementet En flexiblare ämneslärarutbildning Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). I promemorian lämnas

Läs mer

Behöriga förskollärare och lärare i skola och vuxenutbildning läsåret 2014/15

Behöriga förskollärare och lärare i skola och vuxenutbildning läsåret 2014/15 1 (7) Behöriga förskollärare och lärare i skola och vuxenutbildning läsåret 2014/15 Sedan den 1 juli 2015 måste lärare och förskollärare ha legitimation för att självständigt få sätta betyg och för att

Läs mer

På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik

På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik Utbildningsförvaltningen Grundskoleavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (10) 2016-10-19 Handläggare Annika Risel Telefon: 08-50833607 Till Utbildningsnämnden 2016-11-24 På goda grunder - en åtgärdsgaranti

Läs mer

Fakta om friskolor Maj 2014

Fakta om friskolor Maj 2014 Fakta om friskolor Maj 2014 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet elever

Läs mer

ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer HT16

ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer HT16 ÄMNESLÄRAR- PROGRAMMET Ämneskombinationer HT16 Inriktning årskurs 7-9 (4,5 år, 270 hp) Huvudämne och kombinationer Bild 90 hp i kombination med Observera att godkänt färdighetsprov i Bild krävs. Historia

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan våren 2013

Slutbetyg i grundskolan våren 2013 Utbildningsstatistik 2013-09-30 1 (13) Slutbetyg i grundskolan våren 2013 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 2013. Syftet är att ge en beskrivning av

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2836 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) Mer kunskap i skolan

Motion till riksdagen: 2014/15:2836 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) Mer kunskap i skolan Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2836 av Tomas Tobé m.fl. (M, FP, C, KD) Mer kunskap i skolan Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Den här broschyren

Läs mer

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om satsningar på lärare och tillkännager detta för regeringen.

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om satsningar på lärare och tillkännager detta för regeringen. Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:1469 av Christer Nylander m.fl. (FP) Satsning på lärare Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om satsningar på

Läs mer

Investeringar i skolan för mer kunskap

Investeringar i skolan för mer kunskap Investeringar i skolan för mer kunskap Stefan Löfven Gustav Fridolin Aida Hadzialic 2 Sjunkande kunskapsresultat Resultat i PISA Poäng 520 Andel avgångselever i grundskolans årskurs 9 med behörighet till

Läs mer

Sammanställning av politisk information kring lärarlegitimationen

Sammanställning av politisk information kring lärarlegitimationen Sammanställning av politisk information kring lärarlegitimationen Ny legitimation skapar kaos I januari 2012 började reglerna för introduktionsår gälla alla nyutbildade lärare. För att bli legitimerad

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om nationella prov läsåret 2014/2015

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om nationella prov läsåret 2014/2015 1 (6) Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om nationella prov läsåret 2014/2015 Bakgrund Enligt skolförordningen (2011:185) ska nationella ämnesprov genomföras i de årskurser och ämnen

Läs mer

Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. Upplands Väsby kommun Kundvalskontoret 2014-12-03

Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. Upplands Väsby kommun Kundvalskontoret 2014-12-03 Resultat från de nationella proven 2014 för årskurs 9. kommun Kundvalskontoret 2014-12-03 Skolverket publicerade i november 2014 resultat från de nationella proven för grundskolans årskurs 9. Nationella

Läs mer

Införande av legitimation för all personal med eget ansvar för barn på skolorna, även fritidspedagogerna Motion (2012:5) av Jan Valeskog (S)

Införande av legitimation för all personal med eget ansvar för barn på skolorna, även fritidspedagogerna Motion (2012:5) av Jan Valeskog (S) Utlåtande 2012: RIV (322-258/2012) Införande av legitimation för all personal med eget ansvar för barn på skolorna, även fritidspedagogerna Motion (2012:5) av Jan Valeskog (S) Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Detta a r La rarlö nelyftet

Detta a r La rarlö nelyftet Senast uppdaterad: 2017-02-10 1 (12) Detta a r La rarlö nelyftet Allt du behöver veta om statsbidraget för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier. Det här dokumentet och den senaste

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-26 Mer kunskap bygger Sverige starkt Svensk utbildning ska hålla hög kvalitet och vara tillgänglig

Läs mer

Lärarlönelyftet. PISA-resultat, poäng, år 2000-2012. Källa: Skolverket/OECD

Lärarlönelyftet. PISA-resultat, poäng, år 2000-2012. Källa: Skolverket/OECD Lärarlönelyftet Nyckeln för att vända utvecklingen i den svenska skolan är skickliga och engagerade lärare. Regeringen kommer därför att investera 3 miljarder på årsbasis i ett lärarlönelyft. Syftet är

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Skrivelse angående legitimationsreformen konsekvenser och behov av justeringar

Skrivelse angående legitimationsreformen konsekvenser och behov av justeringar 16 december 2015 Till Utbildningsminister Gustav Fridolin Skrivelse angående legitimationsreformen konsekvenser och behov av justeringar Lärarförbundet vill med denna skrivelse uppmärksamma regeringen

Läs mer