Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S)"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Utbildningskontoret Dnr BOU Kathrin Hansson Dnr KS Barn- och ungdomsnämnden Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) UTBILDNINGSKONTORETS FÖRSLAG TILL BESLUT Förslag till Barn- och ungdomsnämndens beslut: 1. Utbildningskontorets förslag till yttrande tillstyrks. Förslag till Kommunstyrelsens beslut: 1. Utbildningskontorets förslag till yttrande tillstyrks. Förslag till Kommunfullmäktiges beslut: 1. Motionen besvaras med hänvisning till utbildningskontorets yttrande SAMMANFATTNING Socialdemokraterna i Linköpings kommun har i en motion till Kommunfullmäktige föreslagit att utbildningskontoret ska utreda hur läxhjälp erbjuds på alla grundskolor och gymnasieskolor som drivs i kommunal regi inom befintlig budgetram. Med anledning av riksdagens beslut om skattesubventionerad läxhjälp för gymnasieelever ser socialdemokraterna skattesubventionerad läxhjälp som en snedfördelning av resurser i samhället som riskerar att utarma skolans resurser. Nedan redovisas utbildningskontorets svar på motionen hur kommunala grund- och gymnasieskolor använder resurser inom budgetram för att på olika sätt erbjuda elever olika former av läxhjälp som en del i arbetet mot ökad måluppfyllelse. Kommunfullmäktige föreslås besvara motionen med hänvisning till utbildningskontorets yttrande. Beslutsunderlag: Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (s).docx Motionen.pdf

2 2 (6) KOMMUNALA MÅL Barn- och ungdomsnämndens mål- och uppföljningsplan Varje elev ska utmanas i sitt lärande för att utvecklas maximalt Skolan ska vara likvärdig och utjämna elevers skilda förutsättningar Alla elever ska uppnå minst nivån för godtagbara kunskapskrav i årskurs 3, 6 och 9 Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 ska, över tid, öka på varje skola Alla elever som slutar grundskolan ska, utifrån sitt önskemål om gymnasieprogram, vara behöriga antingen till yrkesprogram eller högskoleförberedande program. REDOVISNING I motionen ges utbildningskontoret i uppdrag att utreda hur läxhjälp erbjuds på alla grundskolor och gymnasieskolor i kommunal regi. Läxa är inte ett entydigt begrepp och har här tolkats som flera olika åtgärder som skolorna erbjuder för att elever ska uppnå ökad måluppfyllelse. Grundskolan De kommunala grundskolorna i Linköpings kommun organiserar och erbjuder hjälp med skolarbete på varierande sätt. Nedan följer en kortfattad presentation av några åtgärder som tillämpas på kommunala grundskolor. Barn- och ungdomsnämndens satsningar Exempel på hur skolor organiserar läxläsning/stöd med skolarbete i arbetet med ökad måluppfyllelse Ett flertal skolor som arbetar med så kallad samlad skoldag erbjuder läxläsning på eftermiddagstid. Läxläsning inryms i det samlade schemat. Det finns skolor där lärare har avsatt tid i sin tjänstgöring för att erbjuda läxläsning/stöd. Några skolor samarbetar med Linköpings universitet, då studenter från universitetet hjälper elever med läxor och arbetsuppgifter under eftermiddagstid. På andra skolor har man disponerat schemat så att man skapat tid för måluppfyllelse (TFM). Denna tid används till att arbeta med exempelvis uppgifter som man inte hunnit avsluta, tiden kan även användas till att arbeta med hemuppgifter av olika slag. På några skolor som bedriver undervisning i årskurs F-6 har man ett samarbete mellan skolan och fritidshemmet som innebär att skolans specialpedagog erbjuder läxhjälp på fritidshemmet. Detta görs efter överenskommelse med föräldrarna. Motiven för att göra denna överenskommelse kan vara att föräldrarna exempelvis inte känner att de kan hjälpa sitt barn, att det blir ständiga konflikter hemma när läxan ska göras, att barnet är trött efter en dag i skolan och på fritidshemmet etc.

3 3 (6) Sommarskola Sektionen för resurs- och stödverksamhet anordnar sommarskola för elever i årskurs 9 som inte når kunskapskraven i svenska, matematik och engelska för att få behörighet till gymnasieskolan. Sommarskolan bedrivs under två veckor efter vårterminens slut. Sommarskola anordnas också för nyanlända elever år 4-9 och som är inskrivna i Internationella klasser har plats för 40 elever. Sommarskolan organiseras under tre veckor av sommarlovet, måndag till fredag kl I skolan undervisar lärare med olika ämneskompetenser med stöd av modersmålspedagoger. Teori varvas med olika aktiviteter för att främja elevernas språk- och kunskapsutveckling samtidigt som eleverna får meningsfull sysselsättning under sommarlovet. Lov- och eftermiddagsskola Barn- och ungdomsnämnden tog i februari 2013 ett beslut om att erbjuda lov- och eftermiddagsskola för elever i Linköpings grundskolor (BOU 2013:68) med följande motivering: Arbetet med att stärka måluppfyllelsen sker i första hand under den timplanebundna delen genom att på olika sätt utveckla arbetssätt och arbetsformer. En åtgärd för att förbättra elevernas möjligheter att nå betyget E kan vara att erbjuda lov- och eftermiddagsskola. Följande krav ställdes på de skolor som önskade delta i verksamheten: För att ersättning ska utgå krävs att det för respektive elev finns ett åtgärdsprogram samt att en överenskommelse är tecknad med vårdnadshavare. Undervisningen ska ske utanför den timplanebundna delen. Lov- och eftermiddagsskola gäller endast för elever som riskerar att inte uppnå betyget E i respektive ämne. Undervisningen ska ske av behöriga lärare. Finansiering skedde från barn- och ungdomsnämndens budget för grundskolan. Barn- och ungdomsnämnden äskande medel för denna verksamhet till Kommunstyrelsen. Beslutet innebar att grundskolor gavs möjlighet att genomföra lov- och eftermiddagsskola för elever i årskurs 4-9. För vårterminen 2013 utgavs 100 kr per elev och timma i ersättning för genomförd verksamhet. Sammanlagt ansökte 31 skolenheter om att få medel till lov- och eftermiddagsskola. En uppföljning skedde i maj Skolenheterna redovisade då att sammanlagt 9457 timmar använts till denna verksamhet till en sammanlagd summa av kronor. Verksamheten genomfördes med drygt elever. Utvärderingen visade att skolorna organiserat lov- och eftermiddagsskolan på olika sätt och både lärare, elever och vårdnadshavare uppskattat verksamheten. En rektor skriver: Föräldrarna är tacksamma och har fått en lugnare situation hemma då de själva har svårt att hjälpa eleverna eftersom många saknar eller har kort egen skolbakgrund. De saknar ord och begrepp i svenska språket vilket begränsar deras egen möjlighet att hjälpa sitt barn i skolarbetet. Eleverna bedöms nu efter lov- och eftermiddagsskola ha större möjlighet att öka sin måluppfyllelse i svenska, svenska som andra språk och matematik. Flera elever har nu möjlighet att bli godkända i idrott genom att de klarat moment i idrott så som exempelvis simkravet.

4 4 (6) Inför höstterminen 2013 har grundskolorna erbjudits möjlighet att ansöka om medel till lov- och eftermiddagsskola. Sammanlagt har hälften av skolenheter åk 4-9 ansökt om cirka kronor till denna verksamhet och inför vårterminen 2014 har ansökningar inkommit till utbildningskontoret för samma summa. Skolsatsningar i stadsdelarna Barn- och ungdomsnämnden har genomfört riktade skolsatsningar i bostadsområdena Berga, Ryd och Skäggetorp. Satsningarna genomförs för att öka likvärdigheten och för att ge elever i vissa av kommunens stadsdelar förutsättningar för högre måluppfyllelse. Insatserna har bland annat inneburit möjligheter att införa samlad skoldag och fritidsaktiviteter på skolorna och tillgång till läxhjälp på somaliska, arabiska och svenska. Utvecklingsarbete för mottagande av nyanlända elever och det fortsatta arbetet med elevernas måluppfyllelse Det finns elever som kommer till Linköping i förskoleåldern och skolans tidiga årskurser och det finns elever som kommer hit under grundskolans senare årskurser. För samtliga elever är målet att nå så långt i sin kunskapsutveckling att man blir behörig att söka till gymnasieskolans yrkesprogram och högskoleförberedande program. För att säkerställa att eleverna ges ett likvärdigt stöd utifrån de individuella behoven har Barn- och ungdomsnämnden har tagit beslut om en rad insatser för elever som kommer till Sverige och Linköping (BOU ). Exempel på insatser är den pedagogiska kartläggning som startar när en ny elev kommer till Linköping och tas emot av en mottagningsenhet. Elever erbjuds stöd i form av studiehandledning och modersmålsundervisning via sektionen för resurs- och stödverksamhet. Så kallade internationella klasser finns i tre områden. På varje skola i de tre områdena finns en pedagog med samordningsansvar för elever med annat modersmål med uppdraget att ansvara för den fortsatta kartläggningen av elevens kunskaper och behov samt fungera som en länk mellan den internationella klassen, studiehandledare, modersmålslärare och klasslärare/ämneslärare i den grupp där eleven ska börja efter den internationella klassen. Studiehandledning Studiehandledning på modersmålet är en lagstadgad rättighet och är ett viktigt stöd för elevernas kunskapsutveckling. Modersmålsundervisning erbjuds efter önskemål och utgör även det ett stöd för eleven i arbetet mot ökad måluppfyllelse. Försöksverksamhet statsbidrag gällande utökad undervisningstid i svenska för nyanlända elever Statsbidrag beviljas för nyanlända elever i årskurs 6-9 som deltar i undervisning i svenska eller svenska som andraspråk. Linköpings kommun har blivit antagen i försöksverksamheten och deltar under hela perioden Linköpings kommun har för höstterminen 2013 erhållit statsbidrag för 139 elever. Eleverna får då undervisning som omfattar minst 105 timmar per läsår utöver den ordinarie undervisningen och ska undervisas av lärare som är behöriga att undervisa i dessa årskurser i svenska eller svenska som andraspråk Denna verksamhet ingår som en del i arbetet med att stödja elevernas kunskapsutveckling och nå högre måluppfyllelse.

5 5 (6) Barn- och ungdomsnämndens planerade satsningar Skolverket har fått regeringens uppdrag att fördela statsbidrag till kostnader för förstärkningar inom elevhälsan. Medel för 2014 finns att söka om del av tjänst finansieras av kommunen. Ansökan om personalförstärkning inom grundskolan för 2014 gäller 20 tjänster som speciallärare/specialpedagoger. Dessa tjänster skall riktas mot arbete med elever i behov av stöd. Planerade statliga satsningar Utbildningsdepartementet meddelande i september 2013 en rad planerade åtgärder för att höja kunskapsresultaten för elever som inte når målen. Regeringen tänker tillsätta en utredning om obligatorisk sommarskola för de elever som efter årskurs 9 inte har behörighet till gymnasieskolans nationella program. För elever som även efter sommarskolan inte har uppnått behörighet kommer utredningen att ta fram förslag om förlängd skolplikt. I januari 2014 presenterades promemorian tre förslag för stärkt grundskola. Ett av de förslag som då presenterades rörde obligatorisk sommarskola, en väg att arbeta mot ökad måluppfyllelse. Den elev som bara saknar godkänt betyg i något ämne för att bli behörig till ett nationellt program kanske inte behöver mer än några veckors koncentrerade studier för att klara även det ämnet. Regeringen vill ge dessa elever möjlighet till sommarskola. En nyinrättad grundskoleutredning ska föreslå hur en skyldighet för huvudmän att erbjuda sommarskola kan utformas och genomföras. Utredningen ska också överväga om det ska vara obligatoriskt för eleverna att delta. Sommarskolan ska vara till för de elever som efter nuvarande årskurs 9 inte har nått behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan. Även efter nuvarande årskurs 8 kan sommarskola göra stor nytta för elever som löper risk att inte nå behörighet till ett nationellt program. Gymnasieskolan Läxor i traditionell mening förekommer i begränsad omfattning inom gymnasieskolan. Eleverna arbetar strukturerat med olika typer av arbetsuppgifter/beting som skall stödja lärandet och öka måluppfyllelsen. Ibland behöver tid avsättas utanför lektionstid för att klara uppgifterna, uppnå lärande och öka måluppfyllelsen detta jämställs här med begreppet läxa. Samtliga skolor erbjuder olika former av öppna verksamheter där elever kan få hjälp med skolarbetet. Man har olika namn på dessa verksamheter t ex Pedagogisk verkstad, Akademin. Här erbjuds i olika omfattning stöd och lärarhjälp i olika ämnen och kurser. Utöver detta erbjuds hjälp till enskilda elever som har behov av detta. Stöd i matematik erbjuds genom att räknestugor finns på flera skolor och mattecoacher från universitetet ger elever extra handledning på distans. På en skola erbjuds specialundervisning i matematik på distans, dvs möjlighet att få hjälp från hemmet. På en skola erbjuds också hjälp i kemi enligt modell räknestuga för att ge elever tillgång till extra hjälp.

6 6 (6) I engelska finns extra stödresurser inlagda i en av lärarnas tjänster, vilken nyttjas främst genom intensivläsning för vissa elever under en kortare tidsperiod. Specialläraren arbetar med insatser på individ- och gruppnivå allt eftersom behovet uppstår. På en skola har varje klass 60 min/vecka i schemalagd tid, måluppfyllelsetid, som används till att ge stöd till läxläsning. ÅTGÄRDSFÖRSLAG Utbildningskontoret fick i motionen uppdrag att utreda hur läxhjälp erbjuds till elever på kommunala grund- och gymnasieskolor. I yttrande har vi beskrivit hur läxhjälp idag erbjuds i olika varianter på kommunens skolor. Den redovisade beskrivningen föranleder ett besvarande av motionen, varför utbildningskontoret föreslår att motionen besvaras med hänvisning till redovisat yttrande. SAMRÅD Samråd har skett med bildningsavdelningen som tillstyrker förslag till yttrande. MBL Information enligt 19 är genomförd. KOMMUNLEDNINGSKONTORET UTBILDNINGSKONTORET Joakim Kärnborg Lars Rehnberg Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola

2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola 2014-03-11 Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Alliansregeringen vill öka kunskapsinriktningen i skolan. Utbildningen i Sverige ska ha

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk Beslut Kunskapsskolan Bagaregatan 6 611 31 Nyköping 2010-05-12 1 (14) Dnr: 40-2009:1853 Kunskapsskolan i Sverige AB Box 19246 120 08 Stockholm Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna

Läs mer

Utbildning av nyanlända elever. kommungemensamma riktlinjer för grundskola och gymnasieskola

Utbildning av nyanlända elever. kommungemensamma riktlinjer för grundskola och gymnasieskola Utbildning av nyanlända elever kommungemensamma riktlinjer för grundskola och gymnasieskola Utbildning av nyanlända elever kommungemensamma riktlinjer för grundskola och gymnasieskola Kommuner som har

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Plan för introduktionsprogram, revidering

Plan för introduktionsprogram, revidering KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Bylund Björn 2014-11-25 UAN-2014-0498 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Plan för introduktionsprogram, revidering Kontoret

Läs mer

Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg.

Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg. TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-09-01 Diarienummer FG/2015:190 Utredning om pedagogisk omsorg Förslag till beslut Nämnden godkänner förvaltningens utredning om pedagogisk omsorg. Sammanfattning Förvaltningen

Läs mer

2015-09-01. Promemoria. Investeringar i skolan för mer kunskap

2015-09-01. Promemoria. Investeringar i skolan för mer kunskap Promemoria 2015-09-01 Investeringar i skolan för mer kunskap I skolan läggs grunden för resten av våra liv. En bra skolgång skapar stora valmöjligheter på arbetsmarknaden medan en dålig skolgång riskerar

Läs mer

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp 2013-10-18 1 (16) Dnr 400-2013:3681 särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Bakgrund Det

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03 Utbildningen för nyanlända elever Skolinspektionens rapport 2014:03 Diarienummer 400-2012:5760 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Dessa riktlinjer anpassas till aktuell skolform Uppdaterad 2013-02-20 Innehåll Mål... 3 Syfte... 3

Läs mer

2014-03-13. Mer kunskap med sommarskola

2014-03-13. Mer kunskap med sommarskola 2014-03-13 Mer kunskap med sommarskola Mer kunskap med sommarskola Alliansregeringen vill öka kunskapsinriktningen i skolan. Med en utbildning av hög kvalitet kan fler elever nå målen och få en god grund

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av Elevhälsans arbete vid Beta School i Stockholms kommun.

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av Elevhälsans arbete vid Beta School i Stockholms kommun. Skolinspektionen Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av Elevhälsans arbete vid Beta School i Stockholms kommun Skolinspektionen w * «v 1(14) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Beta School Resultat

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse BAKGRUND Forsmarks skola har fram till ht 2013 varit

Läs mer

Strategisk plan 2015-2017

Strategisk plan 2015-2017 Dnr BUN-2014-38 Dpl 01 sid 1 (14) BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Tjänsteyttrande 2014-04-02 Christina Widén, 054-540 29 02 christina.widen@karlstad.se Strategisk plan 2015-2017 Dnr BUN-2014-38 Dpl 01 Ärende

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2015. Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2015 Barn- och utbildningsnämnden Innehåll DRIFTBUDGET... 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 VIKTIGA HÄNDELSER 2015... 3 1. SKOLINSPEKTIONENS BESLUT... 4 2. ATT FÖRBÄTTRA KUNSKAPSRESULTATETEN...

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Kvalitetsrapport, bildningsverksamheten, läsåret 2013/2014

Kvalitetsrapport, bildningsverksamheten, läsåret 2013/2014 Bildning Elisabet Björklund Datum 2014-10-09 Sida 1(15) Kvalitetsrapport, bildningsverksamheten, läsåret 2013/2014 1. Kvalitetsrapporten gäller läsåret 2013/2014 och omfattar enbart de statligt uppsatta

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Tid: Måndagen den 21 september kl. 18.30 Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Sune Hemmingsson och Sten-Olof Eklund Valberedning Kl. 17.

Tid: Måndagen den 21 september kl. 18.30 Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Sune Hemmingsson och Sten-Olof Eklund Valberedning Kl. 17. KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-09-21 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Tid: Måndagen den 21 september kl. 18.30 Plats: Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Sune Hemmingsson och Sten-Olof

Läs mer

Kvalitetsgranskning i Leksands kommun och Åkerö skola

Kvalitetsgranskning i Leksands kommun och Åkerö skola 1 (17) Leksands kommun Box 331 793 27 LEKSAND Åkerö skola Gamla Siljansnäsvägen 15 793 33 LEKSAND Kvalitetsgranskning i Leksands kommun och Åkerö skola Skolinspektionens beslut Skolinspektionen har genomfört

Läs mer