Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever"

Transkript

1 Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1

2 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan skolorna samt meritvärdet för elever med utländsk bakgrund. Kvalitetssäkra modersmålsundervisning och studiehandledning/språkstöd. 2

3 Ansvarig kontaktperson Maria Nebel Tel: , E-post: Samordnare för nyanlända grundskolan Tullbro- Tånga- Skogstorp- och Söderområdet: Susanne Castro Tel: E-post: Ullaredsområdet: Bodil Samuelsson Tel: E-post: Ansvarig Modersmålsenheten Amorina Berg Tel: , E-post: 3

4 RIKTLINJER FÖR NYANLÄNDA Arbetsgång för nyanländ elev Inskrivningsmöte När en nyanländ elev kommer till någon av Falkenbergs skolor får kommunen samordnare information om detta och tar genast kontakt med eleven. Samordnaren initierar ett inskrivningsmöte med elev, föräldrar, rektor, klasslärare, skolsköterska, kurator, samordnare och tolk. Vid mötet ska föräldrar och barn ges möjlighet att berätta om sina tankar och förväntningar och en första kartläggning av elevens skolbakgrund görs. På inskrivningsmötet förklarar man bland annat upplägget av skolstarten, tittar på schema, tar personuppgifter, ger information om eventuell skolskjuts, tar uppgifter om hälsotillstånd, informerar om vilka stöd eleven har rätt till, modersmålsundervisning samt bestämmer tid för skolstart. Eleven får även information om klassplacering. Eleven placeras i åldersadekvat klass. 4 Elev som skrivs in i år 6-9 Undervisning i svenska på nybörjarnivå Eleven erbjuds undervisning i svenska på nybörjarnivå av samordnare/sva-lärare några timmar i veckan i en särskild undervisningsgrupp förlagd till Tullbroskolan eller i elevens hemskola. Syftet är att ge en första introduktion i det svenska språket och den svenska skolan, samt att göra en första kartläggning av elevens kunskaper. Övrig tid deltar eleven i klassens ordinarie undervisning. Tiden i nybörjarundervisningen varierar från elev till elev beroende på tidigare skolgång och inlärningstakt. Studiehandledning För att eleven ska få möjlighet att utveckla sina ämneskunskaper är det av största vikt att eleven får tillgång till studiehandledning på modersmålet. Studiehandledaren är även en viktig länk för ämnesläraren för att kunna kartlägga elevens kunskapsnivå och därmed kunna planera elevens undervisning

5 och ge lämpligt material. Prioriterade ämnen för studiehandledning är SO, NO och Matematik. Studiehandledning på modersmålet bekostas av respektive skola. Efter ca en månads tid i klassen kallar samordnare till en utvärderingsträff. Man utvärderar och funderar på ev. förändringar av åtgärder. Elev som skrivs in i F-5 Introduktionsguide Nyanlända elever i skolår F-5 deltar i undervisningen i den klass de klassplacerats i och följs av en introduktionsguide på sitt modersmål de första dagarna. Introduktionsguiden hjälper bl.a. eleven tillrätta i skolan, förklarar praktiska detaljer och ger eleven en första inblick i det svenska skolsystemet. Ett återbesök görs därefter efter två veckor. En introduktionsguide förklarar på modersmålet hur saker och ting fungerar och är med på lektioner, men närvarar även för att skapa elevkontakt på raster. Guiden är inte en tolk i det hänseende att det bara är översättning som behövs. Det viktiga är att 5 introduktionsguiden är med och visar och förklarar hur den svenska skolan fungerar. Vidare åker introduktionsguiden med ev. skolskjuts första dagen, går med till matsalen, går med till idrotten m.m. Introduktionsguiden bekostas centralt av Barn- och utbildningsförvaltningen ca. 25 tim/elev. Undervisning i svenska på nybörjarnivå Skolan ansvarar för att eleven får undervisning i svenska på nybörjarnivå. Samordnare tipsar om lämpligt material och om möjlighet finns kommer samordnare till eleven vid något tillfälle i veckan för undervisning.

6 Uppföljning Innan introduktionsguiden gjort sin tid hos eleven, kommer samordnaren på besök eller har kontakt via telefonsamtal både med guide och klass- eller SvA-lärare. Om eleven anses behöva fortsatt stöd på modersmålet är skolan skyldig att ge eleven det. Om möjlighet finns kan det vara lämpligt att Introduktionsguiden fortsätter att arbeta som Studiehandledare några timmar i veckan. Återbesök Efter ca två månader, hör samordnare av sig till samma klass- eller SvA-lärare för att höra hur utvecklingen ser ut. Elev som skrivs in i förskolan Samordnaren arbetar, tillsammans med pedagoger på den förskola som barnet kommer till, fram en individuell lösning för varje barn, beroende på behov. Det kan exempelvis handla om att en introduktionsguide är med de första dagarna eller att personalen kompetensutvecklas. 6 Vårt gemensamma ansvar Det är viktigt att klasslärarna informerar klassen att de ska få en ny klasskamrat och att klassen tillsammans är medvetna om hur viktigt det är att hjälpa eleven in i gemenskapen. Det kan vara en god idé att utse ett par faddrar som äter lunch med den nya eleven, hjälper till att hitta på skolan till idrott- och slöjdsalar etc. och umgås med eleven på rasterna. Elevernas språkutveckling pågår hela tiden och det är alla undervisande lärares gemensamma ansvar att stötta eleverna i den. Både studier i en särskild grupp och studier i en reguljär klass ställer krav på skolans medvetna arbete för att föra in eleven i skolans gemenskap och underlätta hennes eller hans lärande i alla ämnen. Stora krav ställs också på skolans flexibilitet när det gäller att under läsårets gång kunna ändra sin organisation, t.ex. tjänstefördelning och gruppindelningar, för att på bästa sätt möta nyanlända elevers behov. (Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever, Skolverket, 2008)

7 Basgrupp/Förberedelseklass Under läsåret 10/11 har det inte organiserats någon Basgrupp för nyanlända på heltid. Det finns en beredskap att starta upp en sådan med placering på Tullbroskolan ifall det kommer en grupp nyanlända elever i år 6-9 som har ingen eller lite skolbakgrund. Samordnare grundskolan Samordnarens uppdrag är att sköta kontakterna med FAMI och Migrationsverket samt hantera dialogen med den nyanlända elevens skola. Frågor från skolans håll gällande dessa elever skall gå via samordnaren. Samordnaren initierar ett inskrivningssamtal på skolan med rektor, skolsköterska/ kurator, klasslärare, elev och elevens vårdnadshavare. Detta säkerställer att det blir samma rutiner för alla elever. Inskrivningsdokument och kartläggning av språklig utveckling är samma i hela kommunen. Därefter har samordnaren regelbunden kontakt med berörd personal och har det övergripande ansvaret för elevens utveckling i skolan. Samordnaren följer elevens 7 språkliga och sociala utveckling och fördelar introduktionsguidernas arbete. För Ullareds del finns Bodil Samuelsson, som arbetar på motsvarande sätt i Ullareds skolor. Om en Basgrupp på heltid startar har samordnaren en nära kontakt med arbetslaget i basgruppen och följer upp introduktion i klass och initierar gradvis integrering i klassen. I uppdraget ingår även att rapportera resultat till barn- och utbildningsförvaltningen. Det ligger även i samordnarens roll att driva utvecklingen framåt om hur skolorna i Falkenbergs kommun hanterar målgruppens skolgång. Läxhjälp Samordnare/SvA-lärare Susanne Castro har läxhjälp riktad till elever i år 6-9 som håller på att lära sig svenska. Läxhjälpen är förlagd till Tullbroskolan. Kontakt: Susanne Castro, tel

8 8

9 MODERSMÅL OCH STUDIEHANDLEDNING Modersmålsundervisning Modersmål Grundskoleförordningen 2 kap. 9. Kommunen är skyldig att anordna modersmålsundervisningendast om det finns lämplig lärare och minst fem elever. Vissa språk, exempelvis samiska, finska och romani chib erbjuds även om det är färre elever än fem. Eleven ska få minst 60 min/vecka i sitt modersmål. Betyg ges i modersmål vid samma tillfälle som andra ämnen. Skolan bör uppmuntra eleverna att delta i Modersmålsundervisning eftersom: modersmålet har stor betydelse för barnets identitet och självkänsla modersmålet är grunden för barnets förmåga till inlärning barnet lär sig sitt andraspråk och andra ämnen lättare det är en stor fördel för samhället att många människor är flerspråkiga (Skolverkets webbsida: Tema Modersmål) 9 Det är frivilligt att anmäla sig, men en skyldighet att delta om eleven är anmäld. Anmälan görs på blanketten Ansökan om modersmålsundervisning och skickas till: Tångaområdets expedition Murarevägen 50, Falkenberg. Modersmålsträning I förskolan erbjuds barn med annat modersmål än svenska, modersmålsträning i viss omfattning. Detta för att stimulera barnens språkutveckling. Studiehandledning Grundskoleförordningen 5 kap. 2. En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål om eleven behöver det. Grundskoleförordningen 5 kap. 3. En elev som har rätt till modersmålsundervisning och som före sin ankomst till Sverige har undervisats på annat språk än sitt modersmål får ges studiehandledning på det språket i stället för modersmålet, om det finns särskilda skäl.

10 Studiehandledning är handledning på modersmålet som ges till elever som inte till fullo kan följa undervisningen på grund av otillräckliga kunskaper i svenska. Rektor har ansvar för att eleven får studiehandledning. Behovet skall vara dokumenterat i ett åtgärdsprogram. Kostnader för studiehandledning täcks av den egna skolans budget. Målsättning för studiehandledning är att: underlätta för eleven att få kunskaper i olika ämnen eleven ska få lära sig ord och begrepp på två språk eleven ska få hjälp att lära sig studieteknik eleven ska få möjlighet att utveckla både sitt modersmål och svenskan eleven ska kunna tillgodogöra sig undervisningen i den svenska klassen eleven ska känna trygghet och utveckla god självkänsla 10

11 SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Egen kursplan Ämnets syfte i utbildningen Elever med ett annat modersmål än svenska kan läsa svenska som andraspråk. Ämnet har en egen kursplan som tar sin utgångspunkt i den skillnad det innebär att använda ett andraspråk som redskap för lärande. Det är skolans ansvar att de elever som behöver det får följa kursplanen för svenska som andraspråk. Båda kursplanerna är lika krävande och ger om eleven uppnår betyget Godkänd behörighet till gymnasieskolans nationella program. Syftet med utbildningen i ämnet svenska som andraspråk är att eleverna skall uppnå en funktionell behärskning av det svenska språket som är i nivå med den som elever med svenska som modersmål har. Ytterst är syftet att eleverna ska uppnå förstaspråksnivå i svenska. Därmed får de förutsättningar att kunna leva och verka i det svenska samhället på samma villkor som elever med svenska som modersmål. (SKOLFS: 2000:135) 11

12 12 Barn- och utbildningsförvaltningen Storgatan Falkenberg Telefon (vxl): e-post:

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Dessa riktlinjer anpassas till aktuell skolform Uppdaterad 2013-02-20 Innehåll Mål... 3 Syfte... 3

Läs mer

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever i Mölndal.

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever i Mölndal. Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever i Mölndal. Gällande från och med 2013-01-01 Rev: 2014 maj Kontaktinformation Modersmålsenheten Tanja Bozic Chef Modersmålsenheten Skolförvaltningen Besöksadress:

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03 Utbildningen för nyanlända elever Skolinspektionens rapport 2014:03 Diarienummer 400-2012:5760 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Varför modersmålsundervisning? - en studie om elevers, lärares och föräldrars åsikter

Varför modersmålsundervisning? - en studie om elevers, lärares och föräldrars åsikter EXAMENSARBETE Hösten 2006 Lärarutbildningen Varför modersmålsundervisning? - en studie om elevers, lärares och föräldrars åsikter Författare Sofia Annerfors Malin Ferdinandsson Handledare Valdemar Holmstedt

Läs mer

Elevernas rätt till särskilt

Elevernas rätt till särskilt Revisionsrapport Elevernas rätt till särskilt stöd Viktor Prytz Staffanstorps kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammafattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och revisionskriterier...

Läs mer

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Skollagen (2010:800) 1 kap. 5 Utformning av utbildningen Var och en som verkar inom utbildningen ska främja

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

Kvalitetsgranskning i Leksands kommun och Åkerö skola

Kvalitetsgranskning i Leksands kommun och Åkerö skola 1 (17) Leksands kommun Box 331 793 27 LEKSAND Åkerö skola Gamla Siljansnäsvägen 15 793 33 LEKSAND Kvalitetsgranskning i Leksands kommun och Åkerö skola Skolinspektionens beslut Skolinspektionen har genomfört

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Varför modersmålsundervisning?

Varför modersmålsundervisning? Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och Samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Varför modersmålsundervisning? - Elever och lärare berättar Why mother-tongue education? - Pupils and teachers tellings

Läs mer

Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen

Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen 1(4) Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen Bakgrund Frågan om hur Vaggeryds kommun lyckas med sin flyktingmottagning och hur vi kan arbeta för att motverka främlingsfientlighet var ett återkommande

Läs mer

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd Handlingsplanen ligger till grund för att Irstaskolans elever i behov av särskilt stöd ska få bästa möjliga hjälp. Irstaskolan läsåret 2014-2015 20140825

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun 2014-05-07 Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Marianne Hedmar, rektor för komvux, Salems kommun Gemensam utvärdering

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL

VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL VERKSAMHETSPLAN ÅR 2011 2014 BETA SCHOOL 1. Inledning Beta School är en F-9 grundskola. Skolan har karaktärsämnena matematik, engelska och ämnet svenska som ligger högst på skolans timplan. IT är ett verktyg

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

PLAN för introduktion av nyanlända i Gullspångs kommun 2014-2016

PLAN för introduktion av nyanlända i Gullspångs kommun 2014-2016 PLAN för introduktion av nyanlända i Gullspångs kommun 2014-2016 Planen är gemensamt framtagen av Sociala verksamheten Barn- och utbildningsverksamheten AME och Lärcentrum Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Öst

Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Öst Inspektionsrapport från Skolverket 2004:54 Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Öst Skolrapporter Område Öst Adolfsbergs rektorsområde Brunnsparksskolan Bårslövs skola Elinebergsskolan Mörarps

Läs mer