Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun"

Transkript

1 Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Dessa riktlinjer anpassas till aktuell skolform Uppdaterad

2 Innehåll Mål... 3 Syfte... 3 Ordförklaringar... 3 Mottagande... 5 Introduktion... 6 Individuell planering... 7 Undervisningen... 7 Uppföljning och utvärdering... 8 Kompetensutveckling... 9 Checklista vid mottagningsmöte Frågeformulär vid mottagande Liten ordlista! Förslag på information Bra länkar som hjälper dig att komma i gång! Fadder Hur kan jag hjälpa dig?

3 Mål Alla barn och ungdomar har rätt till god utbildning både under den tiden de söker asyl och efter att de beviljats uppehållstillstånd. Målet är att alla elever ska nå målen i skolan. Barn som anses bosatta i utlandet hos sina vårdnadshavare har samma rätt till utbildning i grundskolan eller grundsärskolan som barn som anses bosatta i Sverige, om vårdnadshavarna eller en av dem är svenska medborgare. Den kommun där barnet stadigvarande vistas ska anses som barnets hemkommun vid tillämpningen av skollagen (2010:800). Frågan om mottagande av ett sådant barn prövas på begäran av barnets vårdnadshavare. SF 4:1 Syfte Att upprätta riktlinjer för hur nyanlända elever tas emot i Oskarshamns kommun samt säkerställa nyanlända elevers rätt till en likvärdig skola. Genom upprättande av riktlinjer kommer vi även att stärka måluppfyllelsen samt ge möjlighet till en god social gemenskap. Riktlinjerna skall främst fungera som ett stöd i verksamheten samt framhålla vikten av individanpassning och behovet av särskilt stöd i undervisningen. All berörd personal skall informeras om riktlinjernas intentioner och ges möjlighet att följa dem. Ordförklaringar Nyanländ elev Med nyanlända elever avses elever som inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar svenska språket och som anländer nära skolstarten eller under sin skoltid i grundskolan, gymnasieskolan eller motsvarande skolformer. (Skolverket) Flykting Person som har fått uppehållstillstånd i Sverige för att man har ett behov av skydd. Kvotflykting Person som fått uppehållstillstånd i Sverige innan de kommer. IFO, Arbete och Integration börjar arbeta med dem direkt. Avtal finns i Oskarshamns kommun för mottagande av kvotflyktingar Asylsökande Barn som omfattas av 29 kap. 2 andra stycket 1 skollagen (2010:800) ska tas emot så snart det är lämpligt med hänsyn till deras personliga förhållanden. Det bör dock ske senast en månad efter ankomsten. Förordning (2011:506). Asylsökande är person som själv söker sig till ett land och där uppger sig vara i behov av skydd (asyl) men som ännu inte fått sin ansökan avgjord. Migrationsverket har ett antal boenden i Oskarshamns kommun för asylsökande. Kommunen har rätt till särskild ersättning från staten för vissa av de kostnader den har för asylsökande. Ensamkommande flyktingbarn Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så kallade ensamkommande barn. 3

4 Familjeanknytning En person som kan bevisa att han eller hon har bott tillsammans med en släkting som är bosatt i Sverige och har ett beroende- förhållande till denne. Modersmålsstöd Förskolan och förskoleklassen ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får nöjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. SL 8:10 Modersmålsundervisning I grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska en elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om 1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och 2. eleven har grundläggande kunskaper i språket. Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. SL 10:10, 11:10 och 15:19 Studiehandledning: En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det. En elev som ska erbjudas modersmålsundervisning och som före sin ankomst till Sverige har undervisats på ett annat språk än modersmålet får ges studiehandledning på det språket i stället för på modersmålet, om det finns särskilda skäl. SF 5:4 Svenska som andra språk SF 5:14-15 Undervisning i svenska som andraspråk ska, om det behövs, anordnas för 1. elever som har ett annat språk än svenska som modersmål, 2. elever som har svenska som modersmål och som har tagits in från skolor i utlandet, och 3. invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en vårdnadshavare. Rektorn beslutar om undervisning i svenska som andraspråk för en elev. Undervisning i svenska som andraspråk ersätter undervisning i svenska. Svenska som andraspråk får därutöver anordnas 1. som språkval i grundskolan och specialskolan, 2. som elevens val, eller 3. inom ramen för skolans val. SFI En person har rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 16 år, om han eller hon 1. är bosatt i landet, och 2. saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge. SL 22:13 4

5 Mottagande Skolverkets Allmänna råd Kommunen bör ha riktlinjer för mottagande av nyanlända elever, se till att riktlinjerna är kända av skolans personal, se till att information om hur anmälan till skolan ska ske finns lätt tillgänglig för eleven och elevens vårdnadshavare. Skolan bör ha rutiner för hur mottagandet ska gå till, så snart som möjligt skapa goda och förtroendefulla relationer med elevens vårdnadshavare Riktlinjer i Oskarshamn Beroende på om eleven är asylsökande, ensamkommande barn, kvotflyktingar eller invandrare ser första kontakten olika ut. Kvotflyktingar/flyktingar får hjälp av Arbete och Integration med första kontakten. Asylsökande får hjälp av Migrationsverket som kontaktar skolområdets kontaktperson. När det gäller ensamkommande flyktingbarn kontaktas också kontaktpersonen på boendet. Invandrare som kommer till Sverige med familjeanknytning hänvisas att ta direktkontakt med skolan. Servicekontoret hjälper familjer som kommer på egen hand med de första kontakterna. Syftet med mottagningsmötet är att skapa goda kontakter och relationer med eleven och familjen samt lyssna till deras tankar och förväntningar. att ge eleven bästa möjliga förutsättningar för en trygg skolstart. att informera om den svenska förskolan/skolan och förväntningar på elev och föräldrar. Eleven samt vårdnadshavare kallas till ett välkomstsamtal på skolan. Rektor eller förskolechef, blivande pedagoger, SYV (vid behov), elevhälsa och tolk deltar vid mötet. Kontaktperson från Arbete och Integration initierar mötet och deltar när det gäller kvotflyktingar. Viktigt vid det första mötet är att skolan får en bild av elevens tidigare skolgång eller tid i förskola samt kunskaper som eleven inhämtat i sitt hemland. Om eleven kommer via Arbete och Integration har en hälsokontroll skett genom Landstinget. Om eleven kommer via Migrationsverket ansvarar de hälsokontrollen. Information om denna hälsokontroll lämnas från Landstinget till skolhälsovården eller annan ansvarig. Pedagogerna informerar om verksamheten samt går igenom hur en vanlig vecka kan se ut enligt checklista för mottagningsmöte, bilaga 1. Vid mottagningsmötet används frågeformuläret, bilaga 2. Vid behov fylls bilaga 3 i, med hjälp av tolk, som ett stöd för kommunikationen mellan lärare och elev. I samband med mottagningsmötet lämnas ett introduktionsschema, detta gäller de närmsta två veckorna. Elev och vårdnadshavare får även med sig en information där allt ifrån sjukanmälan till Internetlänkar finns. Förslag på hur informationen kan se ut finns i bilaga 4. Avslutningsvis går vi en rundvandring på förskolan/skolan. 5

6 All information som skolan får del av under mötets gång samlas i ett intervjuformulär samt ligger till grund för en pedagogisk utredning. (Frågeformulär se bilaga 2). Spara som namn på egen plats i datorn. Dokumentationen delges berörda och sparas i elevakten. Om eleven har anmält sig till modersmålsundervisning skickas formuläret till chefen för resursteamet. Kontaktpersonen från Arbete och Integration som deltar vid mottagningsmötet kan välja att börja fylla i den individuella introduktionsplanen. Om vårdnadshavaren ger sitt tillstånd som får skolan denna när den är klar. Introduktion Skolverkets Allmänna råd Kommunen bör verka för att samarbetet mellan olika berörda parter i närsamhället utvecklas. Skolan bör ha fastställt vilket innehåll skolintroduktionen ska ha, ha rutiner för nyanlända elevers introduktion i klassen, återkommande ge eleven och elevens vårdnadshavare information om skolans värdegrund, mål och arbetssätt. Riktlinjer i Oskarshamn Introduktionen utgår från varje individs förutsättningar och förkunskaper. Om behov finns och om det är möjligt tillhör eleven en förberedelseklass under introduktionen och följer då ett introduktionsschema. Modersmålslärare (om sådan finns) och eleven träffas. När det finns behov och är möjligt utses en fadder till eleven. Faddern kan ha stöd av bilaga 5. Om eleven har en anpassad studiegång och ett eget schema kan det innebära att eleven inte att går hela dagar i skolan den första tiden. IFO, Arbete och Integration tar hänsyn till detta. Kommunen etablerar ett samarbete med Arbetsförmedlingen så att de får en förståelse för introduktionen. Introduktionen kan vara olika lång utifrån elevens behov. Skolan tar reda på om språkresurser i elevens modersmål finns bland andra elever, lärare eller andra medarbetare på skolan. 6

7 Individuell planering Skolverkets Allmänna råd Skolan bör kartlägga elevens läs- och skrivförmåga samt kunskaper i modersmålet, i svenska och i andra språk, kartlägga elevens kunskaper i olika ämnen beträffande begrepp, förståelse och förmåga till problemlösning, ha rutiner för hur och av vem kartläggningen ska genomföras och dokumenteras, genomföra kartläggningen fortlöpande genom återkommande strukturerade samtal med eleven och, om möjligt elevens vårdnadshavare, överväga vilka för- respektive nackdelar undervisning i klass eller särskild grupp innebär för den aktuella eleven, ha beredskap att förändra organisationen. Riktlinjer i Oskarshamn Målet med en individuell planering är att ta vara på de ämneskunskaper eleven har och att utveckla dessa vidare. Nyanlända elever kan ha goda kunskaper i både teoretiska och praktiskestetiska ämnen. Att få sina tidigare kunskaper bedömda och validerade, är en bekräftelse på att det man tidigare lärt sig är värdefullt. Betygskriterier och mål går ej att direkt översätta. Utifrån kartläggningen upprättar skolan tillsammans med elev och vårdnadshavare, en individuell studieplan. Undervisningen Skolverkets Allmänna råd Kommunen bör inventera behovet av och tillgången på modersmålslärare och lärare i svenska som andraspråk, vid behov samordnas resurser mellan kommunens skolor. Det är viktigt att skolan organiserar undervisningen utifrån varje nyanländ elevs behov och förutsättningar, utgår från elevens förmågor, intressen och starka sidor, tar till vara elevens ämneskunskaper och utvecklar dem vidare, tillämpar arbetssätt som förenar språkutveckling och lärande av ämnesinnehåll, har en tydlig och känd ansvarsfördelning angående den enskilda elevens undervisning. Riktlinjer i Oskarshamn En nyanländ elev startar ofta sin skolgång med ett individuellt schema. Eleven har rätt till studier i lika stor omfattning som andra elever i samma ålder. Heltidsstudier med möjlighet till anpassning utifrån individuella behov erbjuds. Varje elev ska ha en individuell utvecklingsplan. När särskilda anpassningar krävs beslutar rektor om att en pedagogisk 7

8 utredning och åtgärdsprogram ska upprättas. Elevens undervisning i en grupp för nyanlända ska omfatta många ämnen och ge en så bred grund som möjligt att bygga vidare på. Behöriga lärare i respektive ämne ska i möjligaste mån undervisa. Eleven ska ges möjlighet att läsa ämnen integrerat med andra elever så fort detta är möjligt. Målet är att eleven ska nå alla kunskapskrav. Uppföljning och utvärdering Skolverkets Allmänna råd Kommunen bör utvärdera effekterna av de kommunala riktlinjerna, följa upp i vilken utsträckning behovet av modersmålslärare och lärare i svenska som andra språk kunnat tillgodoses inom kommunen. Skolan bör bedöma i vilken grad de nyanlända elevernas behov av modersmålsundervisning, studiehandledning och undervisning i svenska som andraspråk kunnat tillgodoses, regelbundet se över sina rutiner för mottagning och introduktion, utvärdera effekterna av placeringen för den enskilda eleven. Riktlinjer i Oskarshamn Riktlinjerna för mottagande av nyanlända barn och elever till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun togs fram 2010 i samförstånd av BUF och IFO har en revidering gjorts av BUF. Denna delges IFO. Uppföljningen av mottagandet, introduktionen, undervisningen och resultaten för de nyanlända är en del av skolområdenas systematiska kvalitetsarbete. När det gäller uppföljning och utvärdering av modersmålsundervisning och studiehandledning har chefen för resursteamet ett särskilt ansvar för att detta sker. Det är viktigt att skolan kontinuerligt tillsammans med elev och vårdnadshavare går igenom och utvärderar elevens individuella utvecklingsplan för att ge eleven bästa möjliga undervisning, och mest optimala undervisningsgrupp. Så långt det är möjligt bör elevens vårdnadshavare delta tillsammans med eleven när skolarbetet och skolsituationen diskuteras, följs upp och planeras vidare. Flyktingsekreteraren är välkommen att delta så länge ansvaret kvarstår och vårdnadshavaren godkänner deltagandet. 8

9 Kompetensutveckling Skolverkets Allmänna råd Kommunen bör identifiera behov av och samordna kompetensutveckling för den personal som har hand om utbildning. Skolan bör inventera personalens behov av kompetensutveckling, bedöma olika personalgruppers behov av särskild kompetensutveckling Riktlinjer i Oskarshamn Varje skolområde inventerar medarbetarnas behov av kompetensutveckling i samband med att den årliga kompetensutbildningsplanen tas fram. Pedagoger som har läst SVA kan med fördel ges möjlighet och utrymme att dela med sig av sina kunskaper till alla kollegor på skolan. 9

10 Bilaga 1 Checklista vid mottagningsmöte Om eleven kommer via Arbete och Integration ansvarar de för att boka tolk i övriga fall ansvarar skolan. Presentation av alla som deltar i mötet Förklara att det är ett första möte för att planera barnets/elevens första tid i förskolan/skolan. Det kommer att bli fler möten för fortsatt planering. Pedagogerna kommer också att ha möten och utvecklingssamtal för att föräldrarna ska få information om barnets/elevens utveckling. Det här mötet är till för att ta reda på så mycket om barnet/eleven och familjens bakgrund för att kunna hjälpa barnet/eleven på bästa sätt. Presentera förskolan/skolan kort, gärna med hjälp av några bilder. Antal barn och vuxna, att det arbetar både män och kvinnor, skolsköterska, kurator, skolläkare vårdcentral, bibliotek För att få låna behöver man ett lånekort. Föräldrarna måste skriva under att barnen får ha ett lånekort. Böcker på barnens hemspråk finns på huvudbiblioteket i centrum och kan också beställas. Barnen är försäkrade både i skolan och på fritiden Barnen får äta kostnadsfri lunch i skolan. Gå igenom ordningsreglerna Målen i Läroplan och Kursplan styr allt arbete i skolan visa skolverkets sida på det egna språket. Vårdnadshavaren måste alltid meddela om barnet/eleven inte kommer till skolan. Aktuell information från elevhälsan Dela ut aktuellt informationsmaterial Berätta om skolmaterial, idrott, ombyteskläder, dusch mm. Berätta om hur busskort ska användas. Fyll i mottagningsblanketten. Lämna den omgående till skolassistenten för inskrivning. Blanketten delges undervisande lärare. Originalet förvaras i elevakten. Fyll i blanketten för anpassad studiegång när det är aktuellt. Lämna den omgående till skolassistenten för inskrivning. Blanketten delges undervisande lärare. Originalet förvaras i elevakten. Visa lokalerna Om eleven önskar delta i modersmålsundervisning skickas frågeformuläret till resursteamschefen. Frågeformulär vid mottagande Frågeformulär - bilaga 2 10

11 Bilaga 3 Liten ordlista! Fylls i av tolk eller vårdnadshavare på modersmålet Vad heter du? Var bor du? Vilken klass går du i? Förstår du? Hemma I skolan Rast I dag I morgon Lov Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Ledig Förmiddag eftermiddag en dag en natt en vecka inne ute 11

12 Bilaga 4 Förslag på information Anpassas till de olika skolområdena/verksamheterna Välkommen till skolområde! Vi vill börja med att hälsa dig välkommen till vår skola,..skolan. Det är vår förhoppning att denna information ska bidra till att du snabbt finner dig tillrätta på skolan. Vid sjukdom Vid sjukdom görs en sjukanmälan på tfn För att eleven inte ska få oanmäld frånvaro är det viktigt att vårdnadshaveren sjukanmäler sitt barn. Vi vill att sjukanmälan görs mellan Om eleven blir sjuk under dagen vänder eleven sig till skolsköterskan eller sin lärare. Närvaro Alla elever har skyldighet att infinna sig punktligt till lektioner och närvara vid alla aktiviteter enligt sitt schema. Vi är restriktiva med att bevilja ledighet under terminstid. Om du behöver vara ledig hämtar du en ansökningsblankett hos din lärare, på expeditionen eller via skolans hemsida. Praktisk information Läromedel lånar eleven av skolan. Elever i skolår 7-9 får ett skåp där de kan förvara böcker, ytterkläder mm. Eleven måste själv köpa ett hänglås till sitt skåp. Skolan ansvarar ej för värdesaker. Skollunchen är gratis och det finns olika rätter att välja emellan. Alla elever är försäkrade. Försäkringen gäller både under skoltid och fritid. Skolhälsovården är kostnadsfri. För samtal och rådgivning finns vår kurator att tillgå. Kuratorn har tystnadsplikt. En tolk kan finnas med och har också tystnadsplikt. Lämna upphittade saker till din lärare eller till expeditionen. Har du tappat något så fråga din lärare eller på expeditionen Efter 14 dagar skickas allt av värde till polisens hittegodsavdelning. Viktiga telefonnummer Din lärare: Din modersmålslärare:

13 SYV, 0491 Rektor: 0491 Expeditionen, Skolsköterska: Kurator: Skolområdets vision ORDNINGSREGLER FÖR 13

14 Bra länkar som hjälper dig att komma i gång!

15 Bilaga 5 Fadder Hur kan jag hjälpa dig? Visar lokalerna, var tar man maten och hur lämnar man brickan efter maten, toaletterna, lektionssalarna, skolgården, idrotten, expeditionen samt skolsköterskans mottagning. Hjälper eleven att läsa schemat samt passa tider. Hjälper eleven vid idrottstillfällena. Hjälper till att tolka eller förklara om/när det behövs. Finns som stöd på raster. 15

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 1 2 Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar April 2012 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Arbetsplan 2015-2018 Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Vi utbildar världsmedborgare! 0 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

2011-08-01 HANDBOK. Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN

2011-08-01 HANDBOK. Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN 2011-08-01 HANDBOK Samverkan BUN/SN För barn som far illa eller riskerar att fara illa SÄTERS KOMMUN Innehållsförteckning SAMVERKAN FÖR BARN SOM FAR ILLA, ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 1 INLEDNING...

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skollag; utfärdad den 23 juni 2010. SFS 2010:800 Utkom från trycket den 6 juli 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Skolväsendet

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Checklista för ett bra mottagande av ensamkommande flyktingbarn

Checklista för ett bra mottagande av ensamkommande flyktingbarn Checklista för ett bra mottagande av ensamkommande flyktingbarn Vår vision är en värld där Barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter är tillgodosedda. Det är en värld som respekterar

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun

Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun 2015-03-31 Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T E L E F O N E - P O S T P LUS G I R O Box 803, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 barn.skolnamnden@norrtalje.se

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03 Utbildningen för nyanlända elever Skolinspektionens rapport 2014:03 Diarienummer 400-2012:5760 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Upplysningar om innehållet: Åsa Ernestam,

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning 2 I Sverige ska barn med funktionsnedsättning ha samma möjligheter och rättigheter som alla andra

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Elevernas rätt till särskilt

Elevernas rätt till särskilt Revisionsrapport Elevernas rätt till särskilt stöd Viktor Prytz Staffanstorps kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammafattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och revisionskriterier...

Läs mer

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Rekommendationer från tio kommuner och Barnombudsmannen i en dialog den 8 december 2010 Dnr 9.5:0874/ 10 Barnombudsmannen Box

Läs mer

Borås Stad Dalsjöskolan

Borås Stad Dalsjöskolan Borås Stad Dalsjöskolan Skolan skall klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter som elever och deras vårdnadshavare har

Läs mer