ÄLVDALEN Handlingsplan för mottagande av nyanlända elever i skolor och förskolor i Älvdalens kommun.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÄLVDALEN 20150610. Handlingsplan för mottagande av nyanlända elever i skolor och förskolor i Älvdalens kommun."

Transkript

1 Handlingsplan för mottagande av nyanlända elever i skolor och förskolor i Älvdalens kommun. 1

2 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 DEFINITIONER... 4 FÖRSTA MÖTET... 5 RIKTLINJER FRÅN ALLMÄNNA RÅD GÄLLANDE INTRODUKTIONEN:... 7 BILAGA FÖRSLAG PÅ INNEHÅLL I INFORMATIONSSAMTAL I ORDINARIE KLASS BILAGA CHECKLISTA FÖR SUCCESSIV ÖVERGÅNG TILL ORDINARIE KLASS BILAGA VÄLKOMST- OCH INSKRIVNINGSSAMTAL FÖR NYANLÄNDA BARN OCH UNGDOMAR PERSONLIGA UPPGIFTER BILAGA SAMTYCKE TILL INFORMATIONSUTBYTE FÖRSKOLAN BILAGA INTERVJUFRÅGOR VID FÖRSTA MÖTET MED FÖRSKOLEBARN LÄS MER:

3 Förord Skolverket kräver att kommunerna ska ha enhetliga rutiner och riktlinjer för hur man organiserar mottagandet av nyanlända i skolorna ( Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever ). Dessa riktlinjer ska vara ett stöd i verksamheten och förtydliga nödvändigheten av individanpassade lösningar. All personal ska känna till riktlinjerna och följa dem och dess intentioner. Skolverket definierar nyanlända elever som elever som inte har svenska som modersmål och som antingen bristfälligt eller inte alls behärskar det svenska språket vid skolstart eller under sin tid i grundskolan. Dessa elever vistas i Sverige under olika villkor och förhållanden. Några är asylsökande, andra kan redan ha fått uppehållstillstånd. I dagsläget anses nyanländ elev vara nyanländ i 2 år. Integreringen i det svenska samhället underlättas om barn/elever får en positiv start i skolan. Den forskning som finns på området visar att det är viktigt att kartlägga och värdera de nyanlända elevernas tidigare skolgång och kunskaper. Utifrån detta ska en individuell planering göras och en organisation så att den kompetens som är nödvändig för att utföra arbetet finns tillhands. Det är viktigt att all berörd personal får information om eleven så att alla kan hjälpas åt på bästa sätt. Vidare är det viktigt med uppföljning och utvärdering av de insatser som gjorts och revidera ev. brister. 3

4 Definitioner Det finns flera olika grupper av nyanlända invandrare i kommunen: Asylsökande: Är en person som i sin ansökan om uppehållstillstånd åberopar att han/hon är flykting, krigsvägrare eller att han/hon inte kan återvända till sitt hemland p.g.a. de politiska förhållandena. Migrationsverket ansvarar för beslut om permanent uppehållstillstånd (PUT) eller avvisning. Vid uppehållstillstånd tar Arbetsförmedlingen/kommun över ansvaret. Flyktingar: Är personer som Arbetsförmedlingen har ansvar för och de har uppehållstillstånd som kan vara antingen permanent eller tillfälligt. Anknytningsfall: Är en person som har uppehållstillstånd direkt och inte är asylsökande. Kvotflykting: En person som överförts till Sverige och som har uppehållstillstånd vid ankomsten. Ensamkommande barn: Är asylsökande under 18 år som kommer till Sverige utan vårdnadshavare. Arbetskraftsinvandring: Person som flyttat hit p.g.a arbete Nyanlända: Begreppet används om barn eller ungdomar som kommer till Sverige nära eller under sin skoltid i grundskolan, särskolan eller gymnasieskolan. De har inte svenska som modersmål och kan oftast inte tala eller förstå svenska. Eleverna anses vara nyanlända i 2 år. SVA-lärare: Lärare som undervisar i svenska som andraspråk. Andraspråk: Är ett språk som individen lär sig helt eller delvis efter sitt modersmål Modersmål: De språk som barnet lär sig först. Introduktionsgrupp: Grupp där nyanlända elever i grundskolan får introduktion och grundläggande ämneskunskaper. Begreppet finns inte i lagstiftningen. Tolk: Professionell utbildad tolk med tystnadsplikt som bokas av integrationspedagogen via en tolkförmedling. 4

5 Första mötet Så här arbetar vi i Älvdalens kommun Vi strävar efter att första träffen ska: - skapa förutsättningar för goda relationer med föräldrar och elev - ge oss möjlighet att ta del av föräldrarnas och elevens förväntningar, tankar och frågor - ge oss information för att kunna planera för elevens fortsatta skolgång, detta genom en bakgrundskartläggning i dagsläget enligt Linköpings kartläggningsmaterial Vilka som bör delta på första mötet: - rektor - integrationspedagog - kurator - skolsköterska - ev. SVA-läraren - tolk på plats eller via telefon Detta informerar vi om vid det första mötet: - kort om svenska skolsystemet, skolplikt och värdegrund - antal dagar i skolan, lovdagar/terminer - lunch - skolan är gratis för alla barn, böcker och annat material är gratis - barnet måste ha med sig egna idrottskläder - berätta vad barnet får lära sig i skolan FK-6: - fritidshemmets funktion - Vad behöver barnet ha med sig? Inneskor, kläder efter väder (regnkläder och gummistövlar, vinterkläder och vinterskor) för barnen är ute på alla raster Vi stävar efter att alla nyanlända ska få information skriven på modersmålet/skolspråket. Skolverket har även en broschyr som heter Skolan är till för ditt barn som finns översatt till flera olika språk som lämnas ut om den finns på aktuellt språk. 5

6 Papper att fylla i: Inskrivning i skola - uppgifter om eleven och uppgifter om vårdnadshavare (kontaktuppgifter till anhöriga) - ev. allergier eller specialkost - ev. barnomsorg Delaktighet och information Rektor/integrationspedagog informerar personalen i skola och på fritids om nyanlända barn. Klassläraren ansvarar för att informera eleverna. Se bilaga 1 om förslag på innehåll i informationssamtal till den mottagande klassen. Eleverna i klassen är viktiga och ska vara delaktiga i arbetet för att den nyanlända eleven ska integreras på att positivt sätt. Samarbete skolans personal All forskning visar på att bäst resultat uppnår man när skolans personal samarbetar kring de nyanlända barnen. Att man informerar varandra om elevens kunskaps-/sociala utveckling. Integrationspedagogen och SVA-läraren träffar personalen på de olika enheterna regelbundet för att kunna lämna ömsesidig information och ha ett bra samarbete. 6

7 Riktlinjer från allmänna råd gällande introduktionen: Kommunen bör ha riktlinjer för mottagande av nyanlända elever, se till att riktlinjerna är kända av skolans personal, se till att information om hur anmälan till skolan ska ske finns lätt tillgänglig för eleven och elevens vårdnadshavare. Skolan bör ha rutiner för hur mottagandet ska gå till, så snart som möjligt skapa goda och förtroendefulla relationer med elevens vårdnadshavare. Inskrivning i vanlig klass sker efter en introduktionsperiod och samtal med berörda parter. Bakgrundskartläggning samt modersmålskartläggningen ska vara genomförda och analyserade innan eleven placeras i klass. Ämneslärarna kartlägger elevens kunskaper i respektive ämne när förutsättningar finns. Bedömer lärarna att eleven inte når kunskapsmålen p.g.a. brister i det svenska språket ska ett åtgärdsprogram skrivas. Eleven har då rätt till ett studiestöd på sitt skolspråk. Rektor fattar beslut om studiestöd och ev. undervisning i mindre grupp. Innan klassplaceringen ska eleven få en introduktionsperiod för att få kunskaper om den svenska skolan och det svenska samhället samt en övergripande ämnesundervisning. Introduktion i klassen sker med stöd av integrationspedagogen. Integrationspedagogen lägger upp en individuell utvecklingsplan för eleven som utvärderas regelbundet. Detta i samråd lärarpersonalen och vårdnadshavare. Eleven får en individuell studiegång utifrån elevens behov och förutsättningar. Ett nära samarbete mellan integrationspedagogen, klasslärare och ämneslärare är av största vikt! Målet är att eleven ska undervisas inom ramen för klassens verksamhet i så stor utsträckning som möjligt. Modersmålsundervisning ska erbjudas om minst fem elever med samma modersmål ansöker om detta. Nationella prov utförs av respektive ämneslärare. 7

8 Integrationspedagogen schemalägger aktiviteter för elevens socialisering. Detta med hjälp av språkstöd på skolspråk/modersmål - fritidshem - idrott och hälsa - musik - slöjd/bild - hem- och konsumentkunskap - raster - friluftsdagar Uppföljningsmöte Några veckor efter skolstart har skolan ett uppföljningssamtal med elev och vårdnadshavare för att fånga upp nya frågor och planera för fortsatt studiegång. Detta möte kan genomföras med telefontolk och genomförs av integrationspedagogen och klassläraren. Det är viktigt med regelbunden kontakt med hemmet. Riktlinjer gällande individuell planering Allmänna råd Skolan bör kartlägga elevens läs- och skrivförmåga samt kunskaper i modersmålet, i svenska och i andra språk, kartlägga elevens kunskaper i olika ämnen beträffande begrepp, förståelse och förmåga till problemlösning, ha rutiner för hur och av vem kartläggningen ska genomföras och dokumenteras, genomföra kartläggningen fortlöpande genom återkommande strukturerade samtal med eleven och, om möjligt, elevens vårdnadshavare, överväga vilka för- respektive nackdelar undervisning i klass eller särskild grupp innebär för den aktuella eleven, ha beredskap att förändra sin organisation. 8

9 Det är viktigt att ämnesläraren gör en pedagogisk kartläggning av elevens erfarenheter och kunskaper i alla ämnen. Undervisningen måste ske utifrån elevens kunskaper och styrkor. Efter bedömningen av elevens behov ska det finnas tillgång till studiehandledning på skolspråket/modersmålet. Om kraven för modersmålsundervisning uppfylls ska denna påbörjas snarast möjligt. Det är även viktigt att skolledningen skapar förutsättningar för integrationspedagogen att kunna ha ett flexibelt arbetssätt. Behov av studiestöd och andra stödåtgärder för nyanlända elever måste kunna tillgodoses skyndsamt. Elevhälsan är en viktig resurs för de nyanlända barnen. Integrationspedagogen och klassläraren har ett nära samarbete med rektor och elevhälsa för att kunna erbjuda de nyanlända eleverna rätt stöd. I elevhälsan ingår rektor, specialpedagoger, kurator, studievägledare vid behov även psykolog och läkare. Riktlinjer gällande undervisningen Kommunen bör inventera behovet av och tillgången på modersmålslärare och lärare i svenska som andraspråk, vid behov samordna resurser mellan kommunens skolor. Det är viktigt att skolan organiserar undervisningen utifrån varje nyanländ elevs behov och förutsättningar, utgår från elevens förmågor, intressen och starka sidor, tar till vara elevens ämneskunskaper och utvecklar dem vidare, tillämpar arbetssätt som förenar språkutveckling och lärande av ämnesinnehåll, har en tydlig och känd ansvarsfördelning angående den enskilda elevens undervisning. Flerspråkighet ska ses som en resurs och inte som ett problem. Det är viktigt med ett språkutvecklande arbetssätt från förskolan och hela grundskolan. Överlämningar mellan de olika stadierna är av stor vikt. 9

10 Uppföljning och utvärdering U r skolverkets allmänna råd Kommunen bör utvärdera effekterna av de kommunala riktlinjerna, följa upp i vilken utsträckning behovet av modersmålslärare och lärare i svenska som andra språk kunnat tillgodoses inom kommunen. Skolan bör bedöma i vilken grad de nyanlända elevernas behov av modersmålsundervisning, studiehandledning och undervisning i svenska som andraspråk kunnat tillgodoses, regelbundet se över sina rutiner för mottagning och introduktion, utvärdera effekterna av placeringen för den enskilda eleven. Det är viktigt att man i den enskilda skolans kvalitetsredovisning uppmärksammar och analyserar situationen för de nyanlända barnen. Det är även skolans ansvar att följa upp och utvärdera undervisningen och skolsituationen i stort. Föräldrarna involveras när barnens skolarbete och skolsituation diskuteras och följs upp på utvecklingssamtal. Kompetensutveckling Kommunen bör identifiera behov av och samordna kompetensutveckling för den personal som har hand om utbildning. Skolan bör inventera personalens behov av kompetensutveckling, bedöma olika personalgruppers behov av särskild kompetensutveckling. 10

11 All skolpersonal behöver ha en samsyn på barns uppfostran i olika kulturer och ska bemöta eleverna utifrån ett interkulturellt perspektiv. Lärarna bör ha en grundläggande kunskap om vad andraspråksinlärning innebär och det ämnesspecifika språket i varje ämne. Kompetensutvecklingen bör även leda till ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen. 11

12 Bilaga 1. Förslag på innehåll i informationssamtal i ordinarie klass Namn på eleven som ska börja i klassen. Lite av den nya elevens bakgrund. Information om i vilket/vilka ämnen eleven ska delta i. Positiva konsekvenser av att det kommer en ny klasskamrat med annan bakgrund. Hur ska vi kunna hjälpa till så att eleven kommer att trivas i klassen? Om klassen inte föreslår faddrar, gör det! Be klassen komma på exempel på vad faddrar kan göra. ( T ex hämta eleven till första lektionen, bjuda in till kontakt.) Hur kan man prata om man inte kan varandras språk? Hur kan man som kompis hjälpa till när någon ska lära sig svenska? Vad kan man göra för att en elev ska trivas? Prata om att om det blir tokigt så beror det förmodligen på missförstånd. Vilka missförstånd kan uppstå? Hur kan man förstå en kulturkrock? Ge exempel på språkliga missförstånd. Ge exempel på kulturella missförstånd. Hur ser landet som vår nya klasskamrat kommer ifrån ut? Var ligger det? Vad kan vi lära oss om det landet? Prata om hur vi bemöter människor från andra länder med en annan kulturell bakgrund. Vi behöver inte resa runt jorden för att få samtala med någon som kanske har en annan syn på mat, kläder, religion etc. vi har ytterligare en bit av världen i vårt klassrum. 12

13 Bilaga 2. Checklista för successiv övergång till ordinarie klass Elevens namn: Börjar i klass: Blivande lärare/mentor: Från föreberedelseklass/ särskild undervisningsgrupp till ordinarie klass Utfört, datum signatur 1. Samtal med elev. 2. Rektor och berörd lärare/mentor informeras om att stegvis omskolning påbörjas. 3. Arbetslaget för årskursen informeras och påbörjar planering för mottagandet. 4. Berörda ämneslärare i ordinarie klass vidtalas. 5. Klassen informeras. 6. Den nya eleven besöker klassen. 7. Eleven och blivande ämneslärare träffas. 8. Eleven är med på sin första lektion. 9. Uppföljning 1. 13

14 Bilaga 3. Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn och ungdomar Personliga uppgifter ELEV Kön Pojke Flicka Personnummer Förnamn Efternamn Elevens nationalitet Bostadsadress Telefonnummer Mobilnummer E-post adress 14

15 Har eleven bott i flera länder, vilka? Modersmål Samtalsspråk i hemmet Status Asylsökande Kvotflykting/PUT Annat: ÖVRIGA FAMILJEMEDLEMMAR Moderns namn Telefonnummer Faderns namn Telefonnummer God man/annan vårdnadshavare Telefonnummer Vårdnadshavarens adress om annan än ovan SYSKON Namn Ålder Förskola/skola 15

16 ANDRA KONTAKTPERSONER 1:a hand 2:a hand Namn Namn Telefonnummer/mobilnummer Telefonnummer/mobilnummer E-post adress E-post adress Språk Språk UPPGIFTER IFYLLDA AV Namn Datum Namn Datum Personuppgifter hanteras enligt PUL 16

17 Dialog resan hit Beskriv/berätta om Hur såg din väg till Sverige ut? Hur upplevde du resan hit? Hur har du upplevt första tiden i Sverige? Dialog i Sverige Beskriv/berätta om Hur ser du på framtiden i Sverige? 17

18 Vilka förväntningar har du/vårdnadshavare på skolan? Har eleven besökt hälsocentral för: provtagning hälsosamtal hälsoundersökning vaccination Finns det något vi bör känna till och ta hänsyn till gällande elevens hälsa till exempel syn, hörsel, motorik, allergier, läkemedel, sjukdomar, svåra upplevelser, sömnsvårigheter, psykisk ohälsa etc.? Finns det något mer som ni tycker är viktigt för oss att känna till om eleven 18

19 Skolstart beräknas Tillåtelse att åka(bältad) i personals eller annan vuxens bil. Kan komma ifråga vid enstaka tillfällen, till exempel vid behov att skjutsa till hälsocentralen eller till och från någon aktivitet. Ja Nej Barnen blir ibland fotograferade i skolan, det kan vara bilder för barnens egen skull, som hjälpmedel i undervisningen för att dokumentera skolans verksamhet. En del bilder publiceras på skolans hemsida eller på hemsidor som på något vis samarbetar med skolan. Vårdnadshavare/god man ger tillstånd till publicering av bilder på vårt barn (på t.ex. skolans hemsida), se separat blankett Ja Nej Information om möjlighet till särskild kost har getts Ja Nej Blankett om särskild kost har fyllts i (använd den egna kommunens blankett) Ja Nej Information om möjlighet till modersmålsundervisning har getts Ja Nej Ansökan om modersmålsundervisning har fyllts i (använd den egna kommunens blankett) Ja Nej Information om studiehandledning har getts Ja Nej UPPGIFTER IFYLLDA AV Namn Datum 19

20 Namn Datum Bilaga4. Samtycke till informationsutbyte Elevens namn Personnummer 20

21 I kommunen samarbetar skola, flyktingmottagning/boende, integrationssamordnare och elevhälsa, för att nyanlända barn ska få en så bra introduktion som möjligt. I det samarbetet är det betydelsefullt att kunna utbyta information fortlöpande mellan de olika verksamheterna under den tid som barnet introduceras. För att kunna utbyta denna information behöver vi ett samtycke från barnets/elevens vårdnadshavare. Informationen kommer att används för ditt barns bästa och som vårdnadshavare kommer du att bli informerad och vara delaktig vid eventuella beslut om olika åtgärder. Personuppgifter hanteras enligt PUL. Jag samtycker till att inhämta de uppgifter om mitt barn, som kan finnas i de olika verksamheterna, för att kunna erbjuda mig och mitt barn ett bra stöd. Jag kan när som helst återkalla mitt samtycke. Samtycket gäller under perioden: den / 20 Vårdnadshavares/god man underskrift Vårdnadshavares/god man underskrift Förskolan Integrationspedagogen informerar förskolechefen om att det kommer nyanlända som i sin tur beslutar var barnet/barnen ska placeras och informerar berörd personal. En tid bokas för ett första möte med barnet, dess vårdnadshavare, integrationspedagog, förskolechef och personal på förskolan. Integrationspedagogen bokar tolk som antingen ska vara på plats eller tolkar samtalet via telefon. Det finns en broschyr, Förskolan är till för ditt barn, på skolverkets hemsida översatt till flera olika språk. Finns den på det aktuella språket så ger man denna till föräldrarna. Under mötet informerar man om inskolning och hur det går till. Man gör upp om inskolningstider. Man ber vårdnadshavarna berätta om barnet, barnets matvanor, ev allergier, sovtider och allt som kan vara av värde för personalen. 21

22 Efter 6-8 veckor har man ett uppföljningssamtal på förskolan med barnet, vårdnadshavare, integrationspedagog och personal. Om barnet kan prata får barnet berätta hur det trivs på förskolan. Man stämmer av hur den första tiden i förskolan har varit. 22

23 Bilaga6. Intervjufrågor vid första mötet med förskolebarn En första kartläggning Namn: Personnummer/ålder: Förskola: Avdelning: Vad heter du? Hur många år är du? Vilket land är ert hemland? Har ni bott i något annat land? När kom ni till Sverige? Älvdalen? Vilka består er familj av? 23

24 Är hela familjen här i Sverige? Vad har föräldrarna arbetat med? Kan föräldrarna läsa och skriva? Vilket är ert modersmål? Kan ni fler språk? Vilken religion har ni? Äter ni all slags mat? Är barnet allergisk mot något? Hur är barnets hälsotillstånd? 24

25 Har barnet genomgått hälsoundersökning? Förskolefarenhet Har du gått i förskola? Var? Hur många år? Varje dag? Hur upplevde eleven/barnet att det var? Finns det något som är viktigt för oss i förskolan att känna till om barnet? 25

26 Brukar barnet sova på dagtid? Har barnet någon trygghetssak? Napp, filt, nalle eller liknande? Vad tycker barnet om att leka med? Göra? Kan barnet simma? Vattenvana? UPPGIFTER IFYLLDA AV Namn Datum Namn Datum 26

27 Läs mer: Skolverket Allmänna råd och kommentarer: Den individuella utvecklingsplanen (2008) Allmänna råd och kommentarer: För arbete med åtgärdsprogram (2008:25) Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever (2008) Vid sidan av eller mitt i? om undervisningen för sent anlända elever i grund- och gymnasieskolan (2005) Förslag till mål och riktlinjer för nyanlända elever - Redovisning av ett regeringsuppdrag (2007) Andraspråksinlärning och flerspråkig ämnesundervisning en litteraturguide för alla som arbetar i skolan (2008 a) Slutrapport U2006/5104/S Nationell strategi för utbildning av nyanlända elever (2008) 27

Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn och ungdomar

Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn och ungdomar 1 (12) Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn och ungdomar Syfte Syftet med detta formulär är att det ska följa eleven från det att han/hon anländer till Sverige och genom elevens skolgång.

Läs mer

Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn i förskoleåldern

Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn i förskoleåldern Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn i förskoleåldern Syfte Syftet med detta formulär är att det ska följa eleven från det att han/hon anländer till Sverige och genom elevens skolgång. På

Läs mer

Lagersbergsskolan Handlingsplan för Nyanlända elever

Lagersbergsskolan Handlingsplan för Nyanlända elever 2015-03-16 Lagersbergsskolan Handlingsplan för Nyanlända elever Innehållsförteckning Handlingsplan för nyanlända elever på Lagersbergsskolan Lagersbergsskolans organisation kring nyanlända elever Välkomsten

Läs mer

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 1 Handlingsplan för nyanlända elever på Brevikskolan Med nyanlända elever avses elever som inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar

Läs mer

Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn i förskoleåldern

Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn i förskoleåldern 1 Namn: Välkomst- och inskrivningssamtal för nyanlända barn i förskoleåldern Syfte Syftet med detta formulär är att det ska följa barnet från det att han/hon anländer till Sverige och genom barnets skolgång.

Läs mer

Mottagning av nyanlända barn i grundskolan

Mottagning av nyanlända barn i grundskolan Mottagning av nyanlända barn i grundskolan Rekommendationer från projekt Barnintroduktion i Jämtlands län. Dessa rekommendationer är ett förslag på hur mottagande och inskolning av nyanlända flyktingbarn

Läs mer

Plan för mottagande och lärande för nyanlända Riktlinjer anpassas till aktuell skolform

Plan för mottagande och lärande för nyanlända Riktlinjer anpassas till aktuell skolform Plan för mottagande och lärande för nyanlända Riktlinjer anpassas till aktuell skolform Verksamhet Bildning Reviderad 2014-11-24 0 Innehållsförteckning Bakgrund, mål och syfte s 2 Mottagande s 3 Introduktion

Läs mer

Undervisning för nyanlända vid Hedlundaskolan

Undervisning för nyanlända vid Hedlundaskolan 20130902 Undervisning för nyanlända vid Hedlundaskolan 1 Innehållsförteckning Hedlundaskolan Världens skola!... 3 Anmälan av ny elev (nyanländ)... 3 Inskrivning... 4 Pedagogiskt samtal... 4 Introduktionsperiod

Läs mer

Handlingsplan för nyanlända barn och elever i Kungsbacka kommun.

Handlingsplan för nyanlända barn och elever i Kungsbacka kommun. Handlingsplan för nyanlända barn och elever i Kungsbacka kommun. Varje barn ha rätt till utbildning. Undervisningen ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter och respekt för mänskliga rättigheter.

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

Välkomst-, inskrivnings- och kartläggningssamtal med nyanlända ungdomar

Välkomst-, inskrivnings- och kartläggningssamtal med nyanlända ungdomar Välkomst-, inskrivnings- och kartläggningssamtal med nyanlända ungdomar GYMNASIESKOLAN Namn: I det här dokumentet finns fyra olika mallar för samtal med nyanlända barn och ungdomar i gymnasieskolan. Tanken

Läs mer

Mottagande och lärande för nyanlända Anpassas till aktuell skolform

Mottagande och lärande för nyanlända Anpassas till aktuell skolform Mottagande och lärande för nyanlända Anpassas till aktuell skolform Verksamhet Bildning Reviderad 2015-02-23 0 Innehållsförteckning Bakgrund, mål och syfte s 2 Mottagande s 3 Introduktion s 5 Individuell

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA ELEVER I SKOLAN

RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA ELEVER I SKOLAN Grästorps kommun Bildningsverksamheten 2014-08-21 RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA ELEVER I SKOLAN SKOLAN När skolan får kännedom om att ett nyanlänt barn har flyttat till kommunen

Läs mer

Handlingsplan för mottagande av nyanlända barn och elever,

Handlingsplan för mottagande av nyanlända barn och elever, Handlingsplan för mottagande av nyanlända barn och elever, Melleruds Kommun 2016 1 Innehåll Inledning s.2 Handlingsplan för mottagande av nyanlända barn i förskolan s.3 Mottagande av nyanlända elever s.4

Läs mer

VÄLKOMSTEN STENUNGSUND ARBETSGÅNG

VÄLKOMSTEN STENUNGSUND ARBETSGÅNG VÄLKOMSTEN STENUNGSUND ARBETSGÅNG 2016-08-11 1 Rutiner inskrivning, mottagning och överlämning Uppföljning och utvärdering Välkomstens riktlinjer som också är kommunövergripande utvärderas regelbundet

Läs mer

Handlingsplan för mottagandet av nyanlända elever med annat modersmål än svenska

Handlingsplan för mottagandet av nyanlända elever med annat modersmål än svenska Handlingsplan för mottagandet av nyanlända elever med annat modersmål än svenska Förord Skolverket definiera nyanlända elever som elever som inte har svenska som modersmål och som bristfälligt eller inte

Läs mer

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun

Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever. till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Riktlinjer för mottagandet av nyanlända barn och elever till förskolor och skolor i Oskarshamns kommun Dessa riktlinjer anpassas till aktuell skolform Uppdaterad 2013-02-20 Innehåll Mål... 3 Syfte... 3

Läs mer

VÄLKOMSTEN STENUNGSUND ARBETSGÅNG

VÄLKOMSTEN STENUNGSUND ARBETSGÅNG VÄLKOMSTEN STENUNGSUND ARBETSGÅNG 2016-02-16 1 Rutiner inskrivning, mottagning och överlämning Uppföljning och utvärdering Välkomstens riktlinjer som också är kommunövergripande utvärderas regelbundet

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd Utbildningschef Beslutsdatum Reviderat Handlingsplan Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumenttyp Fastställd Utbildningschef Beslutsdatum Reviderat Handlingsplan Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Dokumenttyp Fastställd Utbildningschef Beslutsdatum Reviderat Handlingsplan Utbildningschef 2014-08-15 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Anette Persson Castor Dokumentinformation Mottagande och 2 (7) Mottagande

Läs mer

Rutiner för mottagande av nyanlända elever GRÖ NKULLASKÖLAN. Lokal plan för Grönkullaskolan VT / HT 2014

Rutiner för mottagande av nyanlända elever GRÖ NKULLASKÖLAN. Lokal plan för Grönkullaskolan VT / HT 2014 2014 Rutiner för mottagande av nyanlända elever GRÖ NKULLASKÖLAN Lokal plan för Grönkullaskolan VT / HT 2014 140910 Innehåll Rutiner för... 0 mottagande av nyanlända elever... 0 GRÖ NKULLASKÖLAN... 0 BAKGRUND...

Läs mer

Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever,

Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever, Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever, Melleruds Kommun 2014 1 Inledning Sammanfattning av de rutiner som tillämpas i Melleruds kommun anpassade till Skolverkets skrifter: Allmänna råd för utbildning

Läs mer

Introduktionsteam: Lärare i svenska som andraspråk Socialpedagog Specialpedagog Modersmålslärare/studiehandledare

Introduktionsteam: Lärare i svenska som andraspråk Socialpedagog Specialpedagog Modersmålslärare/studiehandledare Introduktionsteam: Lärare i svenska som andraspråk Socialpedagog Specialpedagog Modersmålslärare/studiehandledare Nyanlända barn och elever i Kungsbacka kommun Vårt gemensamma ansvar Mottagandet ska vara

Läs mer

STORUMANS KOMMUN HANDLINGSPLAN. för mottagande av nyanlända elever med annat modersmål än svenska i Storumans kommun 2013-09-01

STORUMANS KOMMUN HANDLINGSPLAN. för mottagande av nyanlända elever med annat modersmål än svenska i Storumans kommun 2013-09-01 STORUMANS KOMMUN HANDLINGSPLAN för mottagande av nyanlända elever med annat modersmål än svenska i Storumans kommun 2013-09-01 Syfte: Att öka de lokala förutsättningarna för en introduktion som tillvaratar

Läs mer

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever i Mölndal.

Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever i Mölndal. Riktlinjer för nyanlända och flerspråkiga elever i Mölndal. Gällande från och med 2013-01-01 Rev: 2014 maj Kontaktinformation Modersmålsenheten Tanja Bozic Chef Modersmålsenheten Skolförvaltningen Besöksadress:

Läs mer

Rutin för mottagande av nyanlända barn och ungdomar i förskola och skola

Rutin för mottagande av nyanlända barn och ungdomar i förskola och skola Barn- och utbildningsförvaltningen RUTIN Datum 02015-04-30 Datum för beslut 2015-05-20 Beslutad av Tomas Hartikainen Förvaltningschef Sida 1(8) Dnr BUN/2015/0092/133 Revideras senast 2016-06-30 Rutin för

Läs mer

Rutiner & Riktlinjer. Rutiner för inskrivning, kartläggning och överlämning.

Rutiner & Riktlinjer. Rutiner för inskrivning, kartläggning och överlämning. Rutiner & Riktlinjer Rutiner för inskrivning, kartläggning och överlämning. VT 2016 1 Innehållsförteckning Rutiner inskrivning, kartläggning och överlämning... 1 Uppföljning och utvärdering... 1 Välkomstens

Läs mer

Nyanlända elevers integrering och lärande centrala faktorer ur ett språkpedagogiskt perspektiv

Nyanlända elevers integrering och lärande centrala faktorer ur ett språkpedagogiskt perspektiv Nyanlända elevers integrering och lärande centrala faktorer ur ett språkpedagogiskt perspektiv Symposium 2012 Lärarrollen i svenska som andraspråk Om att möta flerspråkiga elever i sin undervisning Nationellt

Läs mer

Rutiner & Riktlinjer. Rutiner för inskrivning, kartläggning och överlämning

Rutiner & Riktlinjer. Rutiner för inskrivning, kartläggning och överlämning Rutiner & Riktlinjer Rutiner för inskrivning, kartläggning och överlämning. 2015-01-07 Innehållsförteckning Rutiner inskrivning, kartläggning och överlämning... 1 Uppföljning och utvärdering... 1 Välkomstens

Läs mer

Mottagningsrutiner för barn och elever från andra länder än Sverige till förskolor, grundskolor och gymnasieskola i Ängelholms kommun

Mottagningsrutiner för barn och elever från andra länder än Sverige till förskolor, grundskolor och gymnasieskola i Ängelholms kommun Mottagningsrutiner - gymnasieskolan 8/25/2009 Diarienummer Mottagningsrutiner för barn och elever från andra länder än Sverige till förskolor, grundskolor och gymnasieskola i Ängelholms kommun Barn, elever

Läs mer

Handlingsplan för mottagande av nyanlända

Handlingsplan för mottagande av nyanlända Handlingsplan för mottagande av nyanlända BRICKEBACKENS SKOLA 2015-2016 Maggan Candemo, Nermina Prndelj, Daniel Poignant FÖRSTELÄRARE BRICKEBACKENS SKOLA Handlingsplan för nyanlända på Brickebackens skola

Läs mer

RUTINER FÖR UTBILDNING AV NYANLÄNDA ELEVER I HANINGE KOMMUN GFN 2016/268 och GVN 2017/47

RUTINER FÖR UTBILDNING AV NYANLÄNDA ELEVER I HANINGE KOMMUN GFN 2016/268 och GVN 2017/47 Juni 2017 RUTINER FÖR UTBILDNING AV NYANLÄNDA ELEVER I HANINGE KOMMUN GFN 2016/268 och GVN 2017/47 Inledning Dessa rutiner är en del av Utbildningsförvaltningens arbete med att skapa en utbildning som

Läs mer

Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever på Skäggetorpsskolan

Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever på Skäggetorpsskolan Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever på Skäggetorpsskolan Jelena Vasic lärare IK Mats Fahlgren lärare IK Kajsa Andersson rektor Agnetha Ehrenholm bitr rektor Organisation av nyanlända elever på

Läs mer

Plan för inskolning och överlämnande 2016

Plan för inskolning och överlämnande 2016 Plan för inskolning och överlämnande 2016 Frösön Orrviken Reviderad 20160222 Innehållsförteckning Utdrag ur läroplanerna 3 Rutiner för överlämnande 4 - Enskilda barn/elever 4 - Från förskola till skola

Läs mer

Gällstads förskola. Plan för mottagande av barn från andra kulturer och med annat modersmål

Gällstads förskola. Plan för mottagande av barn från andra kulturer och med annat modersmål Gällstads förskola Plan för mottagande av barn från andra kulturer och med annat modersmål 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Emma

Läs mer

Riktlinjer för utbildning av nyanlända barn och elever

Riktlinjer för utbildning av nyanlända barn och elever 1(9) Riktlinjer för utbildning av nyanlända barn och elever 2(9) Vilka är de nyanlända eleverna? (Ur Skolverkets allmänna råd) Begreppet nyanländ används om barn eller ungdomar som kommer till Sverige

Läs mer

TÅNGVALLASKOLANS HANDLINGSPLAN för arbete med elever i behov av särskilt stöd

TÅNGVALLASKOLANS HANDLINGSPLAN för arbete med elever i behov av särskilt stöd TÅNGVALLASKOLANS HANDLINGSPLAN för arbete med elever i behov av särskilt stöd Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd, och samverka för att göra skolan till

Läs mer

Nyanländas lärande. Linda Castell, Lund 16 september 2016

Nyanländas lärande. Linda Castell, Lund 16 september 2016 Nyanländas lärande Linda Castell, Lund 16 september 2016 Framgångsfaktorer Mina guldkorn Tydlig organisation röd tråd Tydlighet i roll- och ansvarsfördelning på alla nivåer Bemötande och förhållningssätt

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

Riktlinjer för nyanlända elevers utbildning

Riktlinjer för nyanlända elevers utbildning Styrdokument, riktlinjer Kundvalskontoret 2015-04-28 Björn Axén 08-590 970 85 Dnr Fax 08-59073340 UBN/2015:17 bjorn.axen@upplandsvasby.se Riktlinjer för nyanlända elevers utbildning Nivå: Utbildningsnämnden

Läs mer

ALLMÄNNA RÅD OCH KOMMENTARER 2008. Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever

ALLMÄNNA RÅD OCH KOMMENTARER 2008. Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever ALLMÄNNA RÅD OCH KOMMENTARER 2008 Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-post: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Riktlinjer för Borlänge kommuns mottagande och utbildning av nyanlända och flerspråkiga barn och elever

Riktlinjer för Borlänge kommuns mottagande och utbildning av nyanlända och flerspråkiga barn och elever Riktlinjer för Borlänge kommuns mottagande och utbildning av nyanlända och flerspråkiga barn och elever 2016-11-16 Innehåll Förord sidan 3 Bakgrund sidan 3 Syfte sidan 3 Definitioner och begrepp sidan

Läs mer

Mottagnings- och Överföringsrutiner Hedlundaskolans förberedelseklasser

Mottagnings- och Överföringsrutiner Hedlundaskolans förberedelseklasser Mottagnings- och Överföringsrutiner Hedlundaskolans förberedelseklasser Dokumenttyp Rutiner för Umeå kommun Dokumentägare Rektor Hedlundaskolan Dokumentinformation Dokumentnamn Överföringsdokument Dokumentansvarig

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014 ELEVHÄLSOPLAN Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll Läsåret 2013-2014 Urfjälls Montessoriskola Rektor Mette Sandh Urfjällsvägen 2 Telefon 08-581 740 42 196 93 Kungsängen E-mejl rektor@urfjall.se

Läs mer

Utbildning av nyanlända elever. - organisation i Nordmalings kommun

Utbildning av nyanlända elever. - organisation i Nordmalings kommun Utbildning av nyanlända elever - organisation i Nordmalings kommun 2010 INLEDNING Bakgrund Flyktingmottagningen i Nordmalings kommun har i enlighet med Umeåregionens samverkansavtal från 2002 om flyktingmottagande,

Läs mer

ÅTGÄRDSPROGRAM. Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd

ÅTGÄRDSPROGRAM. Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd ÅTGÄRDSPROGRAM Skolverket (2013). Arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd Att arbeta med åtgärdsprogram (Skolverket, 2013) Syftet med åtgärdsprogram Redskap för skolpersonal att stödja

Läs mer

Nyanlända barn och ungdomar. Projekt Flyktingsamverkan Västmanland

Nyanlända barn och ungdomar. Projekt Flyktingsamverkan Västmanland Nyanlända barn och ungdomar Projekt Flyktingsamverkan Västmanland Regional överenskommelse Barn och ungdomars skolundervisning och situation måste uppmärksammas, bland annat genom metodutveckling och kompetensspridning.

Läs mer

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Policy. för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Policy för barn- och elevhälsa MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Detta dokument har tagits fram för att beskriva arbetet med att stödja alla barn och elever i Härryda kommun i deras

Läs mer

Flerspråkiga och nyanlända barn i Skellefteå kommun

Flerspråkiga och nyanlända barn i Skellefteå kommun Flerspråkiga och nyanlända barn i Skellefteå kommun 2016-03-23 Flerspråkiga och nyanlända barn och elevers rättigheter kommunens skyldighet Alla barn och ungdomar har rätt till utbildning oavsett bakgrund.

Läs mer

Arbetsplan för nyanlända elever

Arbetsplan för nyanlända elever Förskola & Skola Arbetsplan för nyanlända elever Om vissa skolor i Nacka kommun fick profilera sig på olika språk, kunde en nyanländ elev placeras på en skola som valt att profilera sig på elevens modersmål.

Läs mer

Flerspråkighet i förskolan

Flerspråkighet i förskolan Flerspråkighet i förskolan en handledning 1 www.karlskoga.se Inledning Andelen barn som växer upp med ett eller flera språk utöver svenska ökar inom förskolan i Karlskoga kommun. Det är barn vars föräldrar

Läs mer

Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever i förskoleklass grundskola och gymnasieskola

Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever i förskoleklass grundskola och gymnasieskola Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever i förskoleklass grundskola och gymnasieskola Denna plan avser elever i skolor med Kristianstads kommun som huvudman. Beslutad av Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Mottagning och utbildning av flerspråkiga barn och elever

Mottagning och utbildning av flerspråkiga barn och elever Mottagning och utbildning av flerspråkiga barn och elever Organisation i Vännäs kommun 2014 Beslutat på ledarlag 2014-03-19 Innehåll FÖRUTSÄTTNINGAR, SYFTE OCH MÅL... 3 Syfte... 3 Mål... 3 ORGANISATION...

Läs mer

FRÅN BARNVAGN TILL MOPPE

FRÅN BARNVAGN TILL MOPPE 2016-2017 FRÅN BARNVAGN TILL MOPPE Luleå kommun 2016-2017 FRÅN BARNVAGN TILL MOPPE HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERLÄMNANDE OCH MOTTAGANDE INOM HEM - FÖRSKOLA - SKOLA Bakgrund Mål Syfte Förskolan är det första steget

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningens riktlinjer för mottagande av nyanlända barn och elever i förskola, grundskola och gymnasium

Barn- och utbildningsförvaltningens riktlinjer för mottagande av nyanlända barn och elever i förskola, grundskola och gymnasium DATUM 2012-03-12 GN 2012/45.636 1 Barn- och utbildningsförvaltningens riktlinjer för mottagande av nyanlända barn och elever i förskola, grundskola och gymnasium 2 Innehåll sida Inledning s 3 Definitioner

Läs mer

Kontaktinformation Språkcentrum Mölndal

Kontaktinformation Språkcentrum Mölndal Kontaktinformation Språkcentrum Mölndal Tanja Božić Chef Språkcentrum Mölndal Skolförvaltningen Besöksadress: Nämndemansgatan 3, våning 4 431 33 Mölndal Epost: tanja.bozic@molndal.se Tel: 031-315 20 47/mobil

Läs mer

START Stockholm träffar elevens vårdnadshavare eller i förekommande fall familjehem/god man/kontaktperson på HVBhem.

START Stockholm träffar elevens vårdnadshavare eller i förekommande fall familjehem/god man/kontaktperson på HVBhem. Från och med den 1 jan 2016 finns det särskilda bestämmelser för mottagande, bedömning och utbildning som riktar sig specifikt till nyanlända elever. Syftet är att stärka en likvärdig utbildning för alla

Läs mer

Strategiprogram för mångfald och likvärdighet

Strategiprogram för mångfald och likvärdighet Strategiprogram för mångfald och likvärdighet Strategi Fastställt av Barn- och utbildningsnämnden Datum för fastställande 2015-12-16 Giltighetstid 2015-12-16 årlig översyn Ansvarig funktion Diarienummer

Läs mer

Rutin för mottagande och skolgång för nyanlända elever på Norrtullskolan år 7-9

Rutin för mottagande och skolgång för nyanlända elever på Norrtullskolan år 7-9 Rutin för mottagande och skolgång för nyanlända elever på Norrtullskolan år 7-9 Rutiner för mottagande och skolgång för nyanlända elever på Norrtullskolan år 7-9 Söderhamns kommun arbetar för att alla

Läs mer

Studiehandledning på modersmål, från teori till praktik

Studiehandledning på modersmål, från teori till praktik Studiehandledning på modersmål, från teori till praktik 01 Språket är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. 01 Modersmål Studiehandledning Eget ämne Modersmålsläraren planerar

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Sid 3 Presentation av arbetssätt Sid 4 utifrån LGR 11 Sid 4 Normer och värden Kunskaper Sid 6 Elevers ansvar och inflytande

Läs mer

Vindelns Kommun. Presentation av kommunens arbete med mottagande av nyanlända. Lotta Lindgren Leena Westerlund Specialpedagoger i Vindelns Kommun

Vindelns Kommun. Presentation av kommunens arbete med mottagande av nyanlända. Lotta Lindgren Leena Westerlund Specialpedagoger i Vindelns Kommun Vindelns Kommun Presentation av kommunens arbete med mottagande av nyanlända. Lotta Lindgren Leena Westerlund Specialpedagoger i Vindelns Kommun Befolkning I kommunen bor ca 5300 personer varav 2500 i

Läs mer

Nyanlända och flerspråkiga barn och elever i förskolan och grundskolan

Nyanlända och flerspråkiga barn och elever i förskolan och grundskolan Nyanlända och flerspråkiga barn och elever i förskolan och grundskolan Statlig styrning Skollag Skolförordning Läroplaner Kursplaner Allmänna råd Med mera Kommunal styrning Luleå kommuns vision 2050 Riktning

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever

Utbildning för nyanlända elever Utbildning för nyanlända elever 2015-12-02 Åsa Strand Kunskapsresultat Behöriga till gymnasieskolan: 85 procent av eleverna födda i Sverige 26 procent av eleverna som kommit till Sverige de senaste fyra

Läs mer

Handlingsplan fo r mottagande av nyanla nda barn i fo rskolan. Uppdaterad 150316

Handlingsplan fo r mottagande av nyanla nda barn i fo rskolan. Uppdaterad 150316 Handlingsplan fo r mottagande av nyanla nda barn i fo rskolan. Uppdaterad 150316 Det första mötet med förskolan är betydelsefullt. De nyanlända har ryckts upp ur sin hemmiljö och kan bära på sorg, saknad

Läs mer

Riktlinjer för mottagning och undervisning för nyanlända barn och ungdomar i förskola och skola i Säters kommun

Riktlinjer för mottagning och undervisning för nyanlända barn och ungdomar i förskola och skola i Säters kommun Riktlinjer för mottagning och undervisning för nyanlända barn och ungdomar i förskola och skola i Säters kommun 2012-10-26 1 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 NYANLÄNDA ELEVER... 4 VILKA ÄR DE NYANLÄNDA

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling MAJÅKERS FÖRSKOLE OMRÅDE MAJÅKERS FÖRSKOLA

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling MAJÅKERS FÖRSKOLE OMRÅDE MAJÅKERS FÖRSKOLA Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling MAJÅKERS FÖRSKOLE OMRÅDE MAJÅKERS FÖRSKOLA 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Vad gäller för dig som förälder? 2. Vår definition av diskrimineringsgrunderna

Läs mer

ALLMÄNNA RÅD OCH KOMMENTARER Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever

ALLMÄNNA RÅD OCH KOMMENTARER Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever ALLMÄNNA RÅD OCH KOMMENTARER 2008 Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-post: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Välkommen till skolan!

Välkommen till skolan! Till dig som är vårdnadshavare Välkommen till skolan! Ditt barn ska börja i förskoleklassen eller grundskolan. Här får du veta mer om hur skolan i Sverige fungerar. Ju mer du vet, desto mer kan du påverka

Läs mer

Plan för inskolning och överlämnande förskola till skola. Barn- och utbildningsförvaltningen

Plan för inskolning och överlämnande förskola till skola. Barn- och utbildningsförvaltningen Plan för inskolning och överlämnande förskola till skola Barn- och utbildningsförvaltningen 2016-11-01 Utdrag ur läroplanerna Lpfö-98, reviderad 2010* 2.5 ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN Förskolan ska samverka

Läs mer

Dagens program. SMS-frågor VÄXA FÖR FRAMGÅNG. Nyanlända elever i fokus. Stöd och förutsättningar för nyanlända elevers lärande. Allmänna råd Bedömning

Dagens program. SMS-frågor VÄXA FÖR FRAMGÅNG. Nyanlända elever i fokus. Stöd och förutsättningar för nyanlända elevers lärande. Allmänna råd Bedömning Dagens program VÄXA FÖR FRAMGÅNG Stöd och förutsättningar för nyanlända elevers lärande 10.00 Nyanlända elever i fokus Organisation för mottagande Kartläggning: Steg 1 och 2 12.00 Lunch 13.00 Kartläggning:

Läs mer

BARN OCH UTBILDNING Strategiprogram för mångfald och likvärdighet

BARN OCH UTBILDNING Strategiprogram för mångfald och likvärdighet Bilaga 2 0 (13) BARN OCH UTBILDNING Strategiprogram för mångfald och likvärdighet Om arbetet med nyanlända och flerspråkiga barn och elever i Sundsvalls kommunala förskolor och skolor 1 (13) Innehåll Bästa

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA BARN OCH ELEVER I STENUNGSUNDS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA BARN OCH ELEVER I STENUNGSUNDS KOMMUN RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA BARN OCH ELEVER I STENUNGSUNDS KOMMUN 2016-08-11 1 Inledning Stenungsunds kommun tar emot nyanlända barn och elever i åldrarna 0-18 år. Barn 0-5

Läs mer

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING FÖR SOCIALTJÄNST, BVC, FÖRSKOLA OCH SKOLA INKLUSIVE ELEVHÄLSA Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Strategiprogram för mångfald och likvärdighet

Strategiprogram för mångfald och likvärdighet Strategiprogram för mångfald och likvärdighet om välkomnande av nyanlända barn, elever och familjer med annat modersmål än svenska, andraspråksinlärare, flerspråkighet, modersmålsstöd, modersmålsundervisning,

Läs mer

Elevers rättigheter i skolan -enligt Skolverket. Malmköping 2 juni 2014

Elevers rättigheter i skolan -enligt Skolverket. Malmköping 2 juni 2014 Elevers rättigheter i skolan -enligt Skolverket Malmköping 2 juni 2014 Rätten till utbildning Alla nyanlända barn och ungdomar i Sverige har rätt att gå i skolan. Denna rätt gäller oavsett skälet till

Läs mer

Hågadalsskolan 2016/17

Hågadalsskolan 2016/17 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Reviderad 160818 Hågadalsskolan 2016/17 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Hur gör ni pedagogisk kartläggning?

Hur gör ni pedagogisk kartläggning? LiSetten nummer 3/2013 hade tema pedagogisk kartläggning. I tidningen publicerades delar av en enkät om hur olika skolor arbetar med pedagogisk kartläggning. Detta dokument innehåller alla frågor och svar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FÖRBEREDELSEGRUPP Grundskola Enligt beslut i Kommunstyrelsen 2009.10.07, reviderad 2011.11.07

RIKTLINJER FÖR FÖRBEREDELSEGRUPP Grundskola Enligt beslut i Kommunstyrelsen 2009.10.07, reviderad 2011.11.07 RIKTLINJER FÖR FÖRBEREDELSEGRUPP Grundskola Enligt beslut i Kommunstyrelsen 2009.10.07, reviderad 2011.11.07 2 RIKTLINJER FÖR FÖRBEREDELSEGRUPP - grundskola Målsättning Målsättningen med en förberedelsegrupp

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Likvärdig utbildning i svensk grundskola? Elevers möjligheter att uppnå goda studieresultat

Läs mer

Utbildning av nyanlända elever i Hallstahammars kommun. Kommungemensamma riktlinjer för förskolan till gymnasium

Utbildning av nyanlända elever i Hallstahammars kommun. Kommungemensamma riktlinjer för förskolan till gymnasium Utbildning av nyanlända elever i Hallstahammars kommun Kommungemensamma riktlinjer för förskolan till gymnasium Dokumentinformation: Upprättad: 2011-02-07 Dokumentansvariga: Annechatrin Brandén, Anna Malmström,

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

Handlingsplan gällande barn i behov av särskilt stöd i Nässjö kommun.

Handlingsplan gällande barn i behov av särskilt stöd i Nässjö kommun. Handlingsplan gällande barn i behov av särskilt stöd i Nässjö kommun. Nässjö kommun organiserar sin förskoleverksamhet utifrån att den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan.

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

2013-03-19 HANDLINGSPLAN FÖR MOTTAGANDE OCH UTBILDNING AV NYANLÄNDA BARN OCH ELEVER I HALLSBERGS KOMMUN

2013-03-19 HANDLINGSPLAN FÖR MOTTAGANDE OCH UTBILDNING AV NYANLÄNDA BARN OCH ELEVER I HALLSBERGS KOMMUN 2013-03-19 HANDLINGSPLAN FÖR MOTTAGANDE OCH UTBILDNING AV NYANLÄNDA BARN OCH ELEVER I HALLSBERGS KOMMUN Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Definitioner och begrepp...3 3. Styrande dokument...4 4.

Läs mer

Plan för att öka nyanländas måluppfyllelse i grundskolan

Plan för att öka nyanländas måluppfyllelse i grundskolan Plan för att öka nyanländas måluppfyllelse i grundskolan 1. Framgångsfaktorer för en ökad måluppfyllelse för nyanlända elever Forskning på området pekar på ett antal centrala framgångsfaktorer i undervisningen

Läs mer

- Med betoning på det pedagogiska ledarskapet

- Med betoning på det pedagogiska ledarskapet Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Umeå och Luleå Om nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund - Med betoning på det pedagogiska ledarskapet Skolverket RUC, Umeå universitet RUC Luleå tekniska

Läs mer

Nyanlända elever i Hässleholms kommun Barn- och utbildningsförvaltningens riktlinjer

Nyanlända elever i Hässleholms kommun Barn- och utbildningsförvaltningens riktlinjer www.hassleholm.se Nyanlända elever i Hässleholms kommun Barn- och utbildningsförvaltningens riktlinjer Innehållsförteckning Skollagen anger grunden för utbildning i förskola och skola... 1 Skollagens definition

Läs mer

Hågadalsskolan 2015/16

Hågadalsskolan 2015/16 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN HÅGADALSSKOLAN Hågadalsskolan 2015/16 Reviderad 151202 Elevhälsoplan Elevhälsoplanen ska vara ett stöd och ett verktyg för alla som arbetar med eleverna på vår skola. Skolans elevhälsoarbete

Läs mer

Barnets bästa för flyktingbarn i förskolan. Johannes Lunneblad

Barnets bästa för flyktingbarn i förskolan. Johannes Lunneblad Barnets bästa för flyktingbarn i förskolan Johannes Lunneblad Migration Legal migration : Tvingad migration Familjeanknytning Illegal migration (pappers lösa) Flyktingar och nyanlända Konventionsflykting:

Läs mer

Stärk nyanlända elevers möjlighet att nå skolans kunskapsmål

Stärk nyanlända elevers möjlighet att nå skolans kunskapsmål Stärk nyanlända elevers möjlighet att nå skolans kunskapsmål UR KURSENS INNEHÅLL: Pedagogiska framgångsfaktorer vid undervisning av nyanlända elever för att öka deras möjlighet att nå skolans kunskapsmål

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning 2015-03-01 Innehållsförteckning Inledning... 1 Definitioner och begrepp... 2 Bakgrund... 5 Nyanlända elever och skolan nationellt... 5 Att möta nyanlända där de befinner sig...

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer för nyanländas elevers rätt till utbildning, inklusive checklista.

Göteborgs Stads riktlinjer för nyanländas elevers rätt till utbildning, inklusive checklista. Göteborgs Stads riktlinjer för nyanländas elevers rätt till utbildning, inklusive checklista. (beslutade av KF 2014-12-11, Dnr 0523/13) För unga nya göteborgare är utbildning och inkludering viktiga förutsättningar

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Riktlinjer för mottagande av och undervisning för nyanländ elev i Strängnäs kommuns utbildningsväsende

Riktlinjer för mottagande av och undervisning för nyanländ elev i Strängnäs kommuns utbildningsväsende 1/10 Beslutad när: 2017-11-23 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: Gäller för: Gäller fr o m: 2018-01-01 Dokumentansvarig: Uppföljning: Utbildningschef BUN/2017:319-003 Barn- och utbildningsnämndens verksamhet

Läs mer

Barnomsorg. Information till dig som är nyanländ i Avesta kommun. och har barn som är 1 till 6 år

Barnomsorg. Information till dig som är nyanländ i Avesta kommun. och har barn som är 1 till 6 år Barnomsorg Information till dig som är nyanländ i Avesta kommun och har barn som är 1 till 6 år Vad är barnomsorg? Det finns olika former av barnomsorg; språkstödjande allmän förskola, allmän förskola,

Läs mer

MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun

MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun MODELLOMRÅDET ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa SKOLNÄRVARO HANDLINGSPLAN för kommunala skolor i Enköpings kommun Skolplikt och elevens rätt till utbildning Enligt skollagen 7

Läs mer

ELEVERS. Skolintroduktion. på sent anlända. villkor

ELEVERS. Skolintroduktion. på sent anlända. villkor Skolintroduktion på sent anlända ELEVERS villkor R e s u r s e n h e t e n f ö r I n t r o d u k t i o n a v n y a n l ä n d a B a r n, R I B, G ö t e b o r g s S t a d Skolintroduktion på sent anlända

Läs mer