Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004"

Transkript

1 Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004

2 Ökad arbetslöshet bland nyexaminerade ingenjörer Arbetslösheten bland ingenjörer ett år efter examen var våren 2004 ännu högre än året innan. 14 procent svarade nu att de sökt men inte fått något jobb jämfört med 10 procent förra året. Andelen bland civilingenjörer var 11 procent och bland högskoleingenjörer 14 procent. De kvinnliga ingenjörerna hade en arbetslöshet på 14 procent och de manliga på 13 procent. Bland de olika utbildningsinriktningarna har datateknik och elektroteknik högst arbetslöshet med 19 respektive 17 procent medan byggteknik och lantmäteri låg lägst med 6 respektive 3 procent. Det motsvarar förhållandena bland Civilingenjörsförbundets samtliga yrkesverksamma medlemmar och kan förklaras av svallvågorna efter IT-bubblan och Ericssonkrisen. Osäkrare anställningar Anställningsförhållandena har försämrats: Endast 67 procent av dem med jobb hade en fast anställning mot 78 procent året innan. Andelen visstidsanställda hade ökat från 13 till 21 procent och provanställda från 3 till 6 procent. Generellt ökar tidsbegränsade anställningar under en lågkonjunktur. Arbetsgivaren behöver inte konkurrera om arbetskraften och erbjuda en säkrare anställningsform. Nästan en tredjedel har jobb som inte motsvarar utbildningen högskolan bäst i klassen Av dem som har jobb svarade nästan en tredjedel (31 procent) att deras jobb inte alls eller bara i någon grad motsvarade deras utbildningsnivå. Det innebär att ungefär två tredjedelar (69 procent) tycker att jobbet helt eller till stora delar motsvarade utbildningsnivån. Bryter vi ner resultaten på branschnivå finns störst andel med adekvata jobb i högskolan med övriga branscher en bra bit efter (se nedan). I högskolan är de flesta doktorander vilket ställer stora krav på kunskaper från grundutbildningen. Konsultbranschen kräver också goda förkunskaper för att konsulterna ska kunna åta sig varierande uppdrag. Det förklarar varför dessa branscher ligger högst på listan. I verkstadsindustrin och övrig tillverkningsindustri har ett antal ingenjörer fått mindre kvalificerade jobb som lagerarbete och bilmontering. Inom kommunerna återfinns några ingenjörer inom vårdområdet, andra som lärare eller lärarvikarier. Det medför att de branscherna har lägst andel ingenjörer med jobb som motsvarar utbildningen. Störst andel Universitet/högskolor 93% Tekniska konsulter 77% Datakonsulter 76% Kemi och läkemedel 73% Skog 72% En diversifierad arbetsmarknad På CF brukar vi säga att ingenjörer kan göra allt. De nyexaminerade ingenjörernas verksamhet spänner också över vida fält från forskning och utveckling som är den största gruppen (21%) till lantmäteri och brandteknik med en procent vardera. Verksamhetsområde - Privat sektor Forskning/Utveckling Konstruktion Projektering Planering/beredning Produktionsledning Miljöarbete Administration Medicinsk teknik Annat arbete Systemering/Programmering Konsult Kvalitet Marknadsföring/Försäljning IT-konsult Logistik Undervisning/utbildning Trainee Gruppen Annat arbete omfattar ungefär 500 personer (15%). Av dessa har ungefär 200 jobb som motsvarar deras utbildningsnivå. Bland de övriga 300 svaren finns jobb som väktare, byggnadsarbetare och IT-support. Den största gruppen är fabriks- och industrijobb som till exempel bilmontering och lagerarbete. Två andra stora grupper är laboratoriearbete och säljare av olika slag. Svar som ITsupport och helpdesk tyder på mindre kvalificerade datajobb. Flera arbetade med drift och underhåll. På vårdområdet, både av barn och äldre, återfanns några ingenjörer medan andra arbetade som lärare eller lärarvikarie. Jobben kommer säkert att ge nyttiga erfarenheter och i en del fall leda vidare till mer kvalificerade uppgifter men det är ändå ett slöseri med både samhällets och individens resurser att inte använda högutbildade ingenjörer i adekvata jobb. CF anser att statsmakterna måste satsa mer pengar på forskning och utveckling i tider då företagen drar ner på de områdena. De investeringarna skulle både ge jobb till ingenjörer och på sikt ökad tillväxt i Sverige. Minst andel (bortsett från diverse restgrupper) Verkstadsindustri 66% Kommuner 66% Öv. tillverkn.industri 65%

3 En knagglig väg till jobbet Mer än hälften av dem som har jobb fick sitt första arbete före eller inom en månad efter examen men många fick vänta längre. En femtedel fick det mer än sex månader efter examen. En fjärdedel fick det första jobb de sökte medan hälften fick söka mer än fem jobb innan de hade framgång. Antalet sökta jobb hade ökat jämfört med förra året; i år hade 38 procent sökt mer än 10 jobb jämfört med 30 procent förra året. Antal sökta jobb Vänta inte på annonsen använd det personliga nätverket Det bästa sättet att skaffa sig ett jobb var genom bekanta och det personliga nätverket. En femtedel hade fått jobb på det sättet vilket var en ökning från förra året (15%). Bara 12 procent hade fått jobb via tidningsannons vilket var en minskning från förra året (15%). På en svår arbetsmarknad är det viktigt att försöka hitta egna vägar till jobbet! De informella sätten, bekanta, erbjudande från arbetsgivaren samt själv kontakta arbetsgivaren gav hälften av jobben. 20% % 10% 0 st 1-5 st 6-10 st st st över 50 st 5% 0% Bekanta, mittpersonliganätverk Fickerbjudandedirektfrånarbetsgivaren Kontaktadesjälvarbetsgivaren Tidningsannons Viahögskolan, t ex arbetsmarknadsdag, examensarbete Annonspåinternet/företagetswebbtjänst Arbetsförmedlingen Rekryteringsföretag LagtinminCVpåinternetdatabas Annat Undersökningen gjordes 1 till 1,5 år efter examen. De flesta hade då fortfarande sitt första jobb men bland de övriga hade en femtedel tidigare haft ett jobb som inte svarade mot deras utbildning, en tiondel hade haft ett jobb som svarade mot deras utbildning och knappt en tiondel hade studerat vidare (se diagram). Det lönade sig att ta ett jobb om man kunde hitta det än att studera vidare. Hade ett annat arbete som motsvarade min utbildning Hade ett annat arbete som inte motsvarade min utbildning Studerade vidare Var arbetslös Annat Direkt till nuvarande arbete Löneanspråk lönar sig Över hälften av de svarande framförde inga löneanspråk vid anställningstillfället. De fick 9 procent lägre lön än de som hade begärt en viss lön. Det är en ökning både i andel och löneskillnad jämfört med förra året. Motsvarande tal var då en tredjedel och 7 procent. Förklaringen är troligen att den försämrade arbetsmarknaden gjort att många inte vågar ställa lönekrav. CF:s erfarenhet är att ingen förlorar ett jobb på grund av för höga lönekrav däremot kan en låg lön vara svår att höja senare. Lönesättningen av ingenjörer är individuell och differentierad. Det gör att den enskilde förhandlar om sin lön, speciellt vid anställningstillfället. Vi ställde därför flera frågor kring lönen, bland annat om vilka lönekrav man ställt och vilken lön man sedan fick. Resultaten redovisas i tabellen, i kolumnen bredvid, för civilingenjörer och högskoleingenjörer uppdelade på kvinnor och män. De kvinnliga civilingenjörerna begärde lika höga löner som de manliga men fick 500 kronor/månad mindre (medianvärde). För högskoleingenjörerna gällde i stället att männen begärde 500 kronor/månad mer i snitt men fick inte mer än sina kvinnliga kollegor! Andelen som framförde löneanspråk var 48 procent både bland kvinnliga och manliga ingenjörer. Medianlönerna för civilingenjörerna var 500 kronor/månad lägre än i förra årets undersökning. För högskoleingenjörerna var de oförändrade. Normalt brukar ingångslönerna för ingenjörer stiga från år till år men även här spelar den sämre arbetsmarknaden en roll.

4 Löner vid anställningstillfället Civilingenjörer Män Kvinnor Medel Median Antal Medel Median Antal Begärd Erhållen Högskoleingenjörer Män Kvinnor Medel Median Antal Medel Median Antal Begärd Erhållen Rätt utbildningsnivå ger bäst utdelning Mer än utbildningsinriktningen avgör utbildningsnivån lönen både bland civilingenjörer och bland högskoleingenjörer. De som svarat att de har ett jobb som motsvarar deras utbildningsnivå helt eller till stora delar tjänar mer än de som svarat att de har ett jobb med rätt utbildningsinriktning. Civilingenjörer som har ett jobb som motsvarar deras utbildningsnivå tjänar i snitt kronor mer i månaden än de vars jobb inte alls eller bara i någon grad motsvarar den. För högskoleingenjörer är skillnaden kronor/månad det vill säga ännu större. Skillnaderna vid jobb som motsvarar respektive inte motsvarar utbildningsinriktningen är mindre: för civilingenjörer 500 kronor/månad och för högskoleingenjörer 700 kronor/ månad. Anser du att ditt jobb motsvarar din utbildning vad gäller inriktning och nivå? Civilingenjörer Högskoleingenjörer Medel Median Medel Median Utbildningsinriktning Helt, Till stora delar I någon grad, Inte alls Utbildningsnivå Helt, Till stora delar I någon grad, Inte alls Ett okvalificerat jobb lönar sig bättre än att studera vidare Civilingenjörer som hade haft ett okvalificerat jobb tjänade i genomsnitt kronor mer i månaden än de som hade studerat vidare efter examen. För högskoleingenjörerna var skillnaden mindre, 500 kronor/månad, men även här lönade det sig att ta ett jobb som inte motsvarade utbildningen. Om du inte gick direkt till ditt nuvarande arbete, vad gjorde du däremellan? Civilingenjörer Medel Median Antal svar Ett annat jobb motsv utbildning Ett annat jobb ej motsv utbildning Studerade vidare Var arbetslös Annat Högskoleingenjörer Medel Median Antal svar Ett annat jobb motsv utbildning Ett annat jobb ej motsv utbildning Studerade vidare Var arbetslös Annat Framtidsperspektiv Med erfarenheter från minst ett jobb svarar ingenjörerna att det är goda möjligheter till bra arbetskamrater och kompetensutveckling som blir viktigast när de söker ett nytt jobb. Därefter kommer möjligheterna att påverka i arbetet och en bra chef. Trygghet i anställningen har gått uppåt på listan över viktigast (från 46% till 52%). Nästan två tredjedelar av de svarande kunde tänka sig att arbeta utomlands en längre tid. Det är då att märka att i bortfallet finns många ingenjörer som redan arbetar eller studerar utomlands. Ingenjörsyrket är internationellt vilket avspeglar sig i de höga talen liksom i det faktum att det finns många globala svenska företag. Det finns dock samtidigt en risk att ingenjörerna flyr Sverige om de inte får rimliga lönevillkor här. Vad är viktigt för dig när du söker ett jobb? Bra arbetskamrater Goda möjligheter till kompetensutveckling Möjlighet att påverka i arbetet Bra chef Trygghet i anställningen Bra företagsledning Arbetsgivaren positiv till föräldraledighet Hög lön Internationella karriärmöjligheter 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Viktigt Ganska viktigt Inte så viktigt Inte alls viktigt

5 Ökat uttag av övertid CF rekommenderar nyexaminerade att inte förhandla bort rätten till övertidsersättning vid anställningstillfället. Skälen är både ekonomiska de vet helt enkelt inte hur mycket övertid ett jobb kräver och arbetsmiljömässiga, utan ersättning ökar risken för stora uttag med stressrelaterade besvär som följd. I undersökningen hade 40 procent inte rätt till övertidsersättning. Mer än hälften (59%) hade en genomsnittlig arbetstid på mer än 40 timmar. 16 procent hade mer än 45 timmar genomsnittlig veckoarbetstid! Tidigare undersökningar inom förbundet har visat att övertidsuttaget ökar med åldern vilket gör dessa tal för ingenjörer i början av sin yrkeskarriär extra alarmerande. De är också genomgående högre än förra årets tal. Av de svarande ansåg 19 procent att de jobbade mer övertid än de önskade. Också detta är en ökning från förra året då andelen var 17 procent.

6 Bakgrundsfakta: Rapporten bygger på en undersökning som gjordes våren 2004 bland samtliga som tagit examen från en teknisk högskoleutbildning under tiden 1 september 2002 till 31 augusti Namn och adresser erhölls från högskolorna eller deras alumniföreningar. Enkäten skickades i april per post med en påminnelse i maj. Den gick ut till personer varav eller 52 procent svarade. Av respondenterna var 67 procent män och 33 procent kvinnor. Januari ex. Tryckeri Edita Västra Aros. Foto: Åsa Magnusson. Box Stockholm Tfn Fax E-post Hemsida

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet Efter examen Jobb och löner för nyexaminerade 2013 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Juseks arbetsmarknadsundersökning Sedan slutet

Läs mer

Akademikerrapport 2003

Akademikerrapport 2003 Akademikerrapport 2003 Förord Akademikerna blir allt fler. Nästan var tredje invånare i Sverige i åldern 25 64 år har i dag någon form av högskoleutbildning. Det efterfrågas ofta kunskaper om akademikerna

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2007 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Förändring för framtiden 3 Om 3 Kommunikatören 4 Om undersökningen 5 Målgrupp 7 Upplägg & Genomförande 7 Svarsfrekvens 7 Resultatredovisning

Läs mer

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2009 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Kommunikatörerna trotsar krisen 3 Om 3 Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 5 Målgrupp 5 Upplägg & Genomförande 5 Svarsfrekvens 5 Resultatredovisning

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män

Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män Rön om lön och kön Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män Sammanfattning Löneskillnader mellan kvinnor och män existerar i de flesta delar av arbetsmarknaden. Män har högre genomsnittliga

Läs mer

Akademikerrapport 2005

Akademikerrapport 2005 Akademikerrapport 2005 Förord SACO har ett tydligt mandat från förbunden och medlemmarna att driva samhällsfrågor som är viktiga för medlemmarna. Utgångspunkten är medlemsintresset och samhällsintresset;

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Karriäruppföljning 2015. Per-Anders Östling

Karriäruppföljning 2015. Per-Anders Östling Karriäruppföljning 2015 Per-Anders Östling 1 Innehåll Inledning... 3 Metod... 4 Arbetsliv... 7 Inträde på arbetsmarknaden... 7 Meriter vid tjänstetillsättning... 9 Nuvarande sysselsättning... 11 Egenföretagande...

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

2011 Eva Löfbom. Akademiker som företagare. Rapport från en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar

2011 Eva Löfbom. Akademiker som företagare. Rapport från en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar 2011 Eva Löfbom Akademiker som företagare Rapport från en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar Akademiker som företagare Rapport från en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar Eva

Läs mer

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken Din lön Lönestatistik Dags för lönesamtal? Använd statistiken Innehåll Om statistiken 3 Samtal om lön 4 Lönesamtalet steg för steg 7 Använd Saco Lönesök 8 Hela arbetsmarknaden 10 Lön och löneutveckling

Läs mer

Din förtjänst. En tidning om ingenjörslöner från Sveriges Ingenjörer. Ta kontrollen över lönesamtalet Experterna tipsar s 4

Din förtjänst. En tidning om ingenjörslöner från Sveriges Ingenjörer. Ta kontrollen över lönesamtalet Experterna tipsar s 4 Din förtjänst En tidning om ingenjörslöner från Sveriges Ingenjörer Så mycket tjänar svenska ingenjörer s 9 Ta kontrollen över lönesamtalet Experterna tipsar s 4 Sakligt grundad lön En självklarhet? s

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015 Vägen till det första jobbet 1. Förord Rapporten En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen ger svar på frågor om vilken väg som ekonomer utexaminerade

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Civilekonomer tre år efter examen

Civilekonomer tre år efter examen Civilekonomer tre år efter examen Rapport år 2014 Vilken väg har de tagit? 1. Civilekonomer i arbetslivet 2014 Rapport om civilekonomer som utexaminerades år 2010 Förord Rapporten Civilekonomer tre år

Läs mer

Kommunikatören Hammer & Hanborg

Kommunikatören Hammer & Hanborg Kommunikatören 2010 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund & Syfte 4 Målgrupp 4 Upplägg & Genomförande 4 Svarsfrekvens 4 Resultatredovisning 5 Undersökningens resultat 6 1 Nuvarande arbetssituation

Läs mer

Ingenjörsbarometern 2013

Ingenjörsbarometern 2013 Ingenjörsbarometern 2013 WWW.INGENJÖRSKARRIÄR.SE 1 Innehåll OM UNDERSÖKNINGEN 3 Introduktion 3 Genomförande av Ingenjörsbarometern 2013 3 SAMMANFATTNING 4 DEL 1: VAD ÖNSKAR SIG INGENJÖRERNA AV EN POTENTIELL

Läs mer

Studentenkäten 2015. Synen på examensarbete, examen och eget företagande

Studentenkäten 2015. Synen på examensarbete, examen och eget företagande Studentenkäten 2015 Synen på examensarbete, examen och eget företagande SAMMANFATTNING Sveriges Ingenjörer gjorde under vintern 2014/15 en kvantitativ studie över hur förbundets studerandemedlemmar ser

Läs mer

Civilekonomer tre år efter examen

Civilekonomer tre år efter examen Civilekonomer tre år efter examen Rapport år 2013 Vilken väg har de tagit? 1. Civilekonomer i arbetslivet 2013 Rapport om civilekonomer som utexaminerades år 2009 Förord Rapporten Civilekonomer tre år

Läs mer

Akademikerbarometer 3-2005

Akademikerbarometer 3-2005 Akademikerbarometer 3-2005 "Sveriges akademiker om arbete..." Jonas Bengtsson November 2005 Innehåll Sammanfattning 1. Akademikerbarometern om undersökningen 2. Sveriges akademiker om arbete 3. Sveriges

Läs mer

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21

TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 TCO GRANSKAR: vidareutbildning behövs i kristid #6/09 Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21 Författare Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO

Läs mer

I fokus: Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år

I fokus: Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år I fokus: Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 2004-05-03 VÅRDFÖRBUNDET RAPPORT NR 2004:4UR Susanna Hammarberg I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 2 Sammanfattning 17,2

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS

Läs mer

STUDIER LEDER TILL NYTT JOBB

STUDIER LEDER TILL NYTT JOBB EFTER EN UPPSÄGNING: STUDIER LEDER TILL NYTT JOBB EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET EFTER EN UPPSÄGNING: STUDIER LEDER TILL NYTT JOBB EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET COPYRIGHT 2014 TRR TRYGGHETSRÅDET

Läs mer

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2 Så rekryterar företagen medarbetare s rekryteringsenkät 2010 del 2 Inledning Hur hittar företagen de medarbetare de behöver? Och vilka rekryteringsvägar fungerar bra? Mot bakgrunden av att vart femte rekryteringsförsök

Läs mer