eworkbarometern VÅREN 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "eworkbarometern VÅREN 2013"

Transkript

1 eworkbarometern VÅREN 2013

2 Innehåll Om eworkbarometern Bakgrund Kontakt Rörlighet på konsultmarknaden tema för vårens eworkbarometer 2013 Resultat från vårens undersökning Arvode Efterfrågan och konkurrens Flexibilitet Uppdrag Drivkrafter

3 eworkbarometern VÅREN 2013 Om eworkbarometern eworkbarometern är Sveriges största återkommande undersökning av konsultmarknaden. Undersökningen speglar konsultmarknadens förväntningar, drivkrafter och uppfattningar och ger en unik inblick i marknadsläget när den är som mest osäker, under vår och höst. Bakgrund eworkbarometern har sedan år 2005 varit en rullande årlig mätning. Från och med 2013 har eworkbarometern förändrats till innehåll och form. Mer utrymme har givits för attitydfrågor i syfte att stärka positionen som en objektiv marknadsundersökning. Syftet med eworkbarometern är att stimulera till dialog och att identifiera förbättringsområden. Undersökningen genomförs framförallt i ework Scandinavia AB:s nätverk av specialister, marknadens största konsultnätverk. Nätverket omfattar över specialister som sträcker sig från enmansföretagare till konsulter i stora bolag. Datainsamlingen sker genom enkätintervjuer. Enkäterna utgår från ett stående frågebatteri som kompletteras med relevanta frågor från gång till gång. Rapporten är en sammanfattning av resultaten, baserad på ett urval av de frågor som ingår i undersökningen. Undersökningen utfördes under våren personer svarade. 3

4 eworkbarometern VÅREN 2013 Kontakt För frågor och ytterligare kommentarer kring denna rapport, vänligen kontakta: Erik Thornberg, CMO +46 (0)

5 eworkbarometern VÅREN 2013 Det är snabba kast på konsultmarknaden. Efterfrågan kan plötsligt minska kraftigt på ett område, samtidigt kan det vara brist på konsulter på ett annat. 5

6 eworkbarometern VÅREN 2013 Rörlighet på konsultmarknaden tema för vårens eworkbarometer 2013 Allt fler av Sveriges konsulter tror på minskad efterfrågan och ökad! Det är en markant ökning av variationerna i konsulternas förväntningar om framtiden. Det framgår av vårens eworkbarometer, Sveriges största återkommande undersökning av konsultmarknaden med över 2000 svarande inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Det är snabba kast på konsultmarknaden. Efterfrågan kan plötsligt minska kraftigt på ett område, samtidigt kan det vara brist på konsulter på ett annat. Det här syns tydligt i eworkbarometern, där vi ser att enskilda specialistområden sticker ut. Det ställer höga krav på flexibilitet hos konsultleverantörer och enskilda konsulter, kommenterar Erik Thornberg, marknadschef på ework. eworkbarometern ger en unik inblick i konsultmarknaden när den är som mest osäker, vid början och mitten av året. En stående fråga är Hur tror du att efterfrågan kommer att utvecklas den närmaste 12-månadersperioden? 6

7 eworkbarometern VÅREN 2013 Efterfrågan flyttar snabbt mellan specialistområden Konsulterna ger en splittrad bild av efterfrågan på konsulttjänster rent generellt. Färre ser konsultmarknaden som stabil (38 procent jämfört med 44 procent för ett år sedan). Istället ökar andelen både för uppfattningen att efterfrågan minskar (22 procent jämfört med 18 procent för ett år sedan) och att den ökar (40 procent jämfört med 37 procent för ett år sedan). Mycket talar för att teknikskiften gör att efterfrågan ökar och minskar samtidigt inom olika specialistområden. I eworkbarometerns källmaterial framgår exempelvis att IOS-konsulter har en mer positiv uppfattning om ökande efterfrågan, medan Android-konsulter uppvisar en mer negativ förväntan. Intressant nog är optimismen större när frågan gäller konsultens eget kompetensområde. Kanske är det så att konsulten själv ser möjligheter att vara flexibel och anpassa sin profil till nya efterfrågeområden snabbare än marknaden generellt? De som tror på minskande efterfrågan inom sitt eget område är färre, 12 procent (15) och hela 53 procent (43) tror att den kommer öka åtminstone något. Vad gäller konkurrensen inom sitt kompetensområde från inhemska konsulter tror 32 procent att den ökar och 7 procent att den minskar, vilket indikerar förväntningar om något mindre konkurrens än i tidigare mätningar. av respondenterna att de är benägna att acceptera uppdrag utanför Norden var motsvarande siffra 47,5 procent. Konsulterna tror också att konkurrensen från utländska konsulter minskar i jämförelse med förra året. Det kan vara en effekt av att det inhemska utbudet idag är högre, och att därför konsulter från utlandet har svårare att hävda sig i konkurrensen. I år svarar 28 procent att de tror att denna konkurrens ökar, i jämförelse med 42 procent förra året. Förväntningarna om minskande konkurrens från utlandet och ökad benägenhet att själv resa utomlands för ett uppdrag kan vara ett uttryck för att den svenska konsultmarknaden helt enkelt bedöms ha svagare utsikter än utlandet generellt. Optimism kring arvodet För första gången tillfrågas konsulterna om sitt timarvode. Någon tydlig prispressartrend syns inte i eworkbarometern. Timarvodet som uppges av flest respondenter är 800 kronor, nära följt av 900 kronor. Även om de flesta (61 procent) förväntar sig att arvodet ligger kvar på den nivån så tror tre gånger fler att den kommer att stiga jämfört med de som tror att den kommer att minska. Konsulterna allt mer benägna att flytta till uppdragen En annan central fråga där svaren antyder en stor rörlighet i konsultkåren är Var kan du tänka dig att åta dig uppdrag?. Här syns en fortsatt ökning av andelen konsulter som kan tänka sig att ta uppdrag utomlands. Nu svarar hela 50 procent 7

8 eworkbarometern VÅREN 2013 RESULTAT FRÅN VÅRENS UNDERSÖKNING 8

9 eworkbarometern VÅREN 2013 ARVODE Vilket är ditt, alternativt dina konsulters genomsnittliga timpris idag? Procent Antal 500 eller mindre 6,9% ,4% ,8% ,7% ,8% ,8% % % ,4% ,9% eller mer 3,3% 61 Svarande 1874 Inget svar 189 Någon tydlig prispressartrend syns inte i eworkbarometern. Timarvodet som uppges av flest respondenter är 800 kronor, nära följt av 900 kronor. 65,1 procent tar mellan 700 och 1000 kr i genomsnittligt timpris. 9

10 eworkbarometern VÅREN 2013 ARVODE Vilket är ditt, alternativt dina konsulters genomsnittliga timpris idag? Verksamhetområde Total IT Teknik Verksamhetsutveckling 500 eller mindre 6,9% 7,1% 16,8% 3,3% 600 9,4% 10,1% 26,4% 2,4% ,8% 15,3% 23,2% 6,4% ,7% 22,8% 12,8% 12,1% ,9% 17,9% 10,4% 19,9% ,8% 12,9% 3,2% 19,9% % 7,6% 4,8% 10% ,9% 3,3% 0,8% 11,4% ,4% 1,1% 0,8% 2,8% ,9% 0,5% 0% 2,4% 1500 eller mer 3,3% 1,5% 0,8% 9,5% Svarande Inget svar Timarvodet varierar mellan verksamhetsområdena. Vanligast timarode för teknikkonsulterna är 600 följt av 700. Bland IT-konsulterna är 800 det vanligaste arvodet följt av 900 medan verksamhethetutveckling lönar sig bäst med 900 och 1000 som vanligaste timarvodet. 10

11 eworkbarometern VÅREN 2013 ARVODE Vilket är ditt, alternativt dina konsulters genomsnittliga timpris idag? Kön Total Man Kvinna 500 eller mindre 7% 6,4% 10% 600 9,4% 9,9% 6,6% ,8% 14,4% 11% ,7% 20% 18,2% ,8% 17,5% 19,1% ,9% 13,5% 15,7% % 7,7% 9,1% ,9% 4,9% 5,3% ,4% 1,6% 0,6% ,9% 0,8% 1,3% 1500 eller mer 3,2% 3,2% 3,1% Svarande Inget svar En något högre andel kvinnor än män (35 procent av kvinnorna jämfört med 32 procent av männen) säger sig ha ett arvode på 1000 kronor i timmen eller mer. Det tycks hänga samman med att arvodet för verksamhetskonsulter allmänt sett är högre, och att kvinnornas högre representation i den gruppen slår igenom. 11

12 Vad tror du om ditt, alternativt dina konsulters genomsnittliga timpris om 6 månader? eworkbarometern VÅREN 2013 ARVODE Procent Antal Minskar 8,1% 156 Oförändrat 61,3% 1180 Ökar 23,9% 460 Vet ej 6,7% 128 Svarande 1924 Inget svar ,3 procent tror att timpriset förblir oförändrat om 6 månader. Dock finns det en optimism kring arvodet, hela 23,9 procent tror att timpriset kan komma att öka, det är 3 gånger så många i jämförelse med de som tror att timpriset ska minska. 12

13 eworkbarometern VÅREN 2013 ARVODE Ditt alternativt dina konsulters genomsnittliga timpris om 6 månader? Kompetensområde IT Fördelat på verksamhetsområde samt kompetensområde är det marginella skillnader gällande timprisets utveckling det kommande halvåret jämfört. En klar majoritet tror på oförändrade arvoden. Bland IT-relaterade kompetensområdena finns störst optimism inom säkerhetskonsulting, följt av arkitekter. Områden med större pessimism kan skönjas är inom telekom och test. Total Infrastruktur Telekom Arkitekt Säkerhet ERP Projektledning Minskar 8,2% 8,6% 12,3% 4,8% 8,9% 10,9% 9,1% 12,2% 7,1% 6,20% 8,9% 7,9% 7,4% 6,7% 6,1% Oförändrat 58,1% 55,2% 56,5% 58,7% 54,8% 56,9% 60,3% 52,2% 56% 58,6% 55,4% 53,9% 62,3% 61,8% 61,4% Ökar 26,9% 29,9% 25% 30,4% 30,8% 28,5% 25,8% 24,8% 30,6% 26% 24,8% 27,6% 23,7% 24,5% 25,4% Vet ej 6,8% 6,3% 6,2% 6% 5,5% 3,6% 4,8% 10,7% 6,3% 9,3% 10,9% 10,5% 6,6% 7% 7,1% Svarande Inget svar Test.NET Java Android IOS BI/databas Övrig utveckling Annat 13

14 eworkbarometern VÅREN 2013 EFTERFRÅGAN OCH KONKURRENS Vad tror du om utvecklingen de kommande 12 månaderna? Inget svar Svarande Ökar mycket Ökar lite Vara oförändrad Minskar lite Minskar mycket Efterfrågan på konsulttjänster generellt? Efterfrågan inom ditt/dina kompetensområden? Konkurrensen inom ditt/dina kompetensområden från inhemska konsulter? Konkurrensen inom ditt/dina kompetensområden från utländska konsulter? 3% 19,1% 38% 36,3% 3,5% % 10,3% 34,4% 44,4% 8,9% ,8% 6,6% 60,8% 27,5% 4,3% ,6% 7,4% 62,9% 22,9% 5,2% Totalt

15 eworkbarometern VÅREN 2013 EFTERFRÅGAN OCH KONKURRENS 39,8 procent av respondenterna tror att efterfrågan generellt på konsulttjänster kommer att öka de kommande 12 månaderna. Det är en något mer optimistisk syn i jämförelse mot förra året då 37,1 procent trodde att efterfrågan skulle öka. 22,1 procent tror att efterfrågan generellt kommer att minska och även det är en ökning i jämförelse med förra året på 18,5 procent. Även efterfrågan inom sitt kompetensområde får en mer optimistisk siffra i år i jämförelse med förra året. Hela 53,3 procent av respondenterna tror att efterfrågan inom sitt kompetensområde kommer öka inom de kommande 12 månaderna, vilket är en ökning från förra året då 42,8 procent trodde efterfrågan skulle öka. 12,3 procent tror att efterfrågan ska minska, i förhållande till 15,1 procent förra året. Vad gäller konkurrensen inom sitt kompetensområde från inhemska konsulter så tror hela 60,8 procent att den förblir oförändrad Svaren ovan antyder att det finns en större osäkerhet generellt men mer optimism inom sitt kompetensområde. Vad gäller konkurrensen inom sitt kompetensområde från inhemska konsulter så tror hela 60,8 procent att den förblir oförändrad. 31,8 procent tror att den kommer att öka och 7,4 procent tror att den kommer att minska. I år tror man inte att konkurrensen inom sitt kompetensområde från utländska konsulter ökar lika mycket som man trodde förra året. I år svarar 28,1 procent att man tror den ökar, i jämförelse med 41,5 procent förra året. Istället tror man att konkurrensen blir mer oförändrad i jämförelse med förra året. 62,9 procent svarar i år att den blir oförändrad, mot 52,5 procent förra året. Detta är en indikation på att man kan tänka sig att flytta och anpassa sin kompetens men att man inom sitt område har lätt att få uppdrag. 15

16 eworkbarometern VÅREN 2013 EFTERFRÅGAN OCH KONKURRENS Efterfrågan på konsulttjänster generellt? Verksamhetsområde Total IT Teknik Minskar mycket 3% 3,4% 3,1% 1,7% Minskar lite 19,1% 18,6% 20,5% 20,2% Vara oförändrad 38,1% 39,1% 34,6% 36,1% Ökar lite 36,3% 35,7% 36,2% 38,2% Ökar mycket 3,5% 3,2% 5,5% 3,8% Svarande Inget svar Verksamhetsutveckling Vad gäller framtidsutsikterna är en något högre andel av verksamhetskonsulterna positiva om framtiden. IT-konsulterna har högst andel som förväntar sig oförändrad efterfrågan (39 procent), teknikkonsulterna har högst andel som väntar sig negativ utveckling (24 procent) men här är också variationen störst. 42 procent av teknikkonsulterna väntar sig en ökning av efterfrågan, samma siffra som för verksamhetskonsulter. 16

17 Efterfrågan på konsulttjänster generellt? Kompetensområde IT eworkbarometern VÅREN 2013 EFTERFRÅGAN OCH KONKURRENS Förväntningarna om efterfrågan varierar mellan olika specialistinriktningar. Detta ger stöd för tesen i rapporten att teknikskiften snabbt påverkar efterfrå gan från ett område till ett annat. Telekom sticker ut med störst andel som tror på negativ efterfrågeutveckling, 28 procent. Säkerhet sticker ut som det område där optimismen är störst, 52 procent av respondenterna tror på ökande efterfrågan. 17

18 eworkbarometern VÅREN 2013 EFTERFRÅGAN OCH KONKURRENS Har du personligen upplevt konkurrens från utländska konsulter under de senaste 12 månaderna? 34 procent av respondenterna säger sig ha upplevt konkurrens från utländska konsulter under de senaste 12 månaderna, vilket är en markant minskning i jämförelse mot förra året då 48,4 procent svarade det. Det torde betyda att konsulterna inte själva upplever någon tydlig trendmässig ökning av detta utan snarare en minskning. Mer än hälften säger att de aldrig stött på konkurrens från utländska konsulter. Det torde betyda att det finns ett tillgängligt utbud av konsulter i landet vilket höjer tröskeln för utländska konsulter att få uppdrag i Sverige. Procent Antal Ja, många gånger 6,4% 119 Ja, några gånger 27,6% 512 Nej, aldrig 58% 1078 Vet ej 8% 149 Svarande 1858 Inget svar 205 Konkurrens från utlandet uppfattas främst av konsulter med inriktning på IT. 37 procent av IT-konsulterna säger sig personligen ha stött på konkurrens från utländska konsulter, mot bara 24 procent av verksamhetskonsulterna. 18

19 eworkbarometern VÅREN 2013 FLEXIBILITET Var kan du tänka dig att åta dig uppdrag? Resultatet antyder i år en fortsatt ökning av benägenheten att acceptera uppdrag utomlands. I juni 2011 ansåg 30,7 procent sig vara beredda att ta ett uppdrag utanför Norden. I april 2012 ökade denna siffra markant till 47,5 procent och i år svarar hälften (50,1 procent) att de accepterar en flytt utanför Sverige. Även benägenheten att ta ett uppdrag i Sverige men inte utlandet samt att ta uppdrag i hela Norden men inte utanför ökar båda något. Procent Antal Enbart på hemorten 31% 506 I hela Sverige men inte i utlandet 10,4% 169 I hela Norden men inte utanför 8,6% 140 Även utanför Norden 50,1% 817 Svarande 1632 Inget svar 136 De starka och snabba förändringar som råder på konsultmarknaden antyder att konsulter idag är positiva till att anpassa sin kompetens och röra på sig utanför hemorten och få avsättning för den på den nya marknaden. 19

20 eworkbarometern VÅREN 2013 FLEXIBILITET Var kan du tänka dig att åta dig uppdrag? Verksamhetsområde Total IT Teknik Enbart på hemorten 30,9% 33,9% 38,5% 19,6% I hela Sverige men inte i utlandet I hela Norden men inte utanför 10,4% 9,7% 6,7% 13,4% 8,5% 8% 11,5% 9,4% Även utanför Norden 50,2% 48,4% 43,3% 57,5% Svarande Inget svar Verksamhetsutveckling Verksamhetskonsulterna är mer benägna att flytta till uppdragen. 67 procent kan tänka sig att ta uppdrag utomlands, merparten även utanför Norden. Av teknikkonsulterna är det 55 procent som är beredda att göra det, hela 38 procent kan bara tänka sig uppdrag på hemorten. Av IT-konsulterna är 56 procent öppna för att ta uppdrag utomlands, en hög andel men ändå klart lägre än motsvarande siffra för verksamhetskonsulter. 20

21 Var kan du tänka dig att åta dig uppdrag? Kompetensområde IT eworkbarometern VÅREN 2013 FLEXIBILITET Där 56 procent av IT-konsulterna var öppna för uppdrag utomlands tycks rörligheten variera beroende på inriktning. Konsulter inom Säkerhet (73 procent), Infrastruktur och ERP (69 procent vardera) utmärker sig som villigast att åta sig uppdrag utomlands. Minst benägna att åta sig uppdrag utanför hemorten är Javakonsulter följt av.net (43,6 respektive 41,4 procent). 21

22 eworkbarometern VÅREN 2013 UPPDRAG Har du någon gång varit på uppdrag via en konsultmäklare? Har du någon gång fått ut en konsult på uppdrag via en konsultmäklare? Procent Antal Ja 63,2% 1030 Nej 34,4% 561 Vet ej 2,5% 40 Svarande 1631 Inget svar 137 Procent Antal Ja 77,5% 169 Nej 21,1% 46 Vet ej 1,4% 3 Svarande 218 Inget svar 25 63,2 procent av respondenterna svarar att de varit på uppdrag via en konsultmäklare. 34,4 procent svarar nej, så det kan betyda att det finns flera potentiella konsulter att jaga in, alternativt att de konsulter som sökt inte fått jobbet. Denna fråga riktades mot konsultsäljare. Av dessa svarar hela 77,5 procent att de fått ut en konsult på uppdrag via en konsultmäklare. 22

23 eworkbarometern VÅREN 2013 UPPDRAG Hur stor betydelse anser du att konsultmäklare har för dina möjligheter att få uppdrag? Denna fråga är inte helt jämförbar med förra året pga ny formulering, men förtjänar ändå att belysas mot bakgrund av förra årets siffror. 77,1 procent av respondenterna svarar att konsultmäklare har viss, stor samt mycket stor betydelse. Det är en marginell minskning från förra året då 80,9 procent ansåg att konsultmäklare hade viss eller stor betydelse. Procent Antal Mycket stor betydelse 12,3% 201 Stor betydelse 25,5% 415 Viss betydelse 39,3% 641 Mycket liten betydelse 22,8% 372 Svarande 1629 Inget svar 139 Den absoluta merparten tycker alltså fortsatt att konsultmäklarna har en betydelse för deras möjligheter att få uppdrag. 23

24 eworkbarometern VÅREN 2013 DRIVKRAFTER Ange hur viktigt du anser att följande områden är för dig Svaren är återigen stabila. Även i år anses intressanta, utvecklande och lönsamma uppdrag vara viktigast för konsulten. Minst viktigt är administrativ avlastning. Möjlighet att kombinera arbete med familj och fritid samt möjlighet till flexibla arbetstider ökar något. 24

25 eworkbarometern VÅREN 2013 DRIVKRAFTER Ange hur viktigt du anser att följande områden är för dig Inte viktigt Mycket viktigt 25

26 Kontakt För frågor och ytterligare kommentarer kring denna rapport, vänligen kontakta: Erik Thornberg, CMO +46 (0)

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3 eworkbarometern HÖSTEN 2013 Innehåll Om eworkbarometern 3 Stigande optimism på konsultmarknaden tema för höstens eworkbarometer 2013 4 Resultat från höstens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse VINTER 2015 De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse Stark tro på ökad efterfrågan Media har stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

Stark tro på uppgång i Norge

Stark tro på uppgång i Norge SOMMAR 2015 Stark tro på uppgång i Norge Räntan och media påverkar mest Stabil utveckling på fritidshusmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2015 Ökat

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE Hög avkastning viktigare än låg risk Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord av Silentium under perioden 2012-11-27

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014 Bergvärme hetast Trendspaning Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust

Läs mer

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG Kerstin Eriksson Näringspolitiskt ansvarig, Famna Tillväxtrapport för idéburen vård och social omsorg Detta är den andra tillväxtrapporten som Famna

Läs mer

VINTER 2013. Optimism i Norge Tålmodiga danskar. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2013. Optimism i Norge Tålmodiga danskar. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2013 Optimism i Tålmodiga danskar Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VINTER 2013 I november besvarade tusentals fastighetsmäklare frågor om bostadsmarknaden

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Antalet personer som skriver högskoleprovet minskar

Antalet personer som skriver högskoleprovet minskar STATISTISK ANALYS Nils Olsson Utredningsavdelningen 8-563 88 4 nils.olsson@hsv.se Mer information hittar du på www.hsv.se Nummer: 26/12 Antalet personer som skriver högskoleprovet minskar Antalet personer

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer

Fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014

Fastighetsrapporten. En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014 Fastighetsrapporten En konjunkturindikator för fastighetsbranschen, oktober 2014 Förord För åttonde året publicerar Grant Thornton Fastighetsrapporten en temperaturmätare på hur 50 av Sveriges största

Läs mer

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering ENKÄT 2011 Riksbankens kartläggning av företagens lånebaserade finansiering Flera journalister och finansanalytiker har på senare år hävdat

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Mars 2 Rapporten presenterar marknadsriskpremien och andra kritiska komponenter som krävs för att kunna uppskatta avkastningskravet på den svenska aktiemarknaden.

Läs mer

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2014 Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Vinter 2014 Nordic Housing Insight är en

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Outsourcing Barometern - 2011

Outsourcing Barometern - 2011 Outsourcing Barometern - 2011 En årlig undersökning bland Sveriges kommuner 2011-01-18 TNS SIFOs konsult: Martin Elsässer P-1520 630 1 Innehåll Resultat i sammandrag 3 Hur studien genomfördes 6 Attityder

Läs mer

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark VÅR 2015 Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark Räntan påverkar den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006 Manpower Work life Rapport 2011 Drömjobbet 2011 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Manpower Work life har under flera år studerat förändringarna

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

Skandias plånboksindex. Juni, 2013 2013-06-26

Skandias plånboksindex. Juni, 2013 2013-06-26 Skandias plånboksindex Juni, 2013 2013-06-26 1 Sammanfattning Plånboksindex för juni: Hushållen mer optimistiska än någonsin Skandia redovisar stark framtidstro i sin undersökning av hushållens ekonomiska

Läs mer

Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation

Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation Placement Report 2012 Respondenterna Om Placement report Placement Report är marknadsundersökning som genomförts av studenter i årskurs

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Det flexibla arbetslivets möjligheter

Det flexibla arbetslivets möjligheter Statistik Det flexibla arbetslivets möjligheter Ett arbetsliv med individen i fokus Ett arbetsliv med individen i fokus Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Med moderna tekniska lösningar kan

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Mars 2015 Rapporten presenterar marknadsriskpremien och andra kritiska komponenter som krävs för att uppskatta avkastningskravet på den svenska aktiemarknaden.

Läs mer

Bilaga 3. Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete. Mall för ramavtal 2011-04-28. Dnr 2011/817/243 Sid. 1 (8)

Bilaga 3. Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete. Mall för ramavtal 2011-04-28. Dnr 2011/817/243 Sid. 1 (8) Bilaga 3 Konsulter för tjänster inom IT-relaterat utvecklingsarbete Mall för ramavtal 2011-04-28 Dnr 2011/817/243 Sid. 1 (8) SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, är en myndighet under

Läs mer

Skandias plånboksindex. September, 2013 2013-09-24

Skandias plånboksindex. September, 2013 2013-09-24 Skandias plånboksindex September, 2013 2013-09-24 1 Sammanfattning Plånboksindex för september: Hushållens optimism rasar dramatiskt Skandias senaste plånboksindex, som görs i samarbete med TNS Sifo, visar

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Studie mars 2012 Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Innehåll Introduktion... 3 Sammanfattning av årets studie... 4 Undersökningsmetodik...

Läs mer

Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004

Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004 Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004 Ökad arbetslöshet bland nyexaminerade ingenjörer Arbetslösheten bland ingenjörer ett år efter examen var våren 2004 ännu högre än året innan. 14 procent

Läs mer

Prioritering av finansiellt sparande inför 2010 Konsumentklimatet januari 2010. 1519303 Karna Larsson-Toll

Prioritering av finansiellt sparande inför 2010 Konsumentklimatet januari 2010. 1519303 Karna Larsson-Toll TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Prioritering av finansiellt sparande inför 2010 Konsumentklimatet januari

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Omvärldsspaning kommuner med eget revisionskontor

Omvärldsspaning kommuner med eget revisionskontor www.pwc.se Omvärldsspaning kommuner med eget revisionskontor Anders Haglund Torsten Sjöström Utredningsuppdrag ü att genom en omvärldsbevakning beskriva situationen i Sveriges kommuner med egna revisionskontor

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2006 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2006 Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, maj 2006 1 Sammanfattning Hushållsindex har sjunkit något, men hushållen upplever trots det den sammantagna privatekonomin som

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Naturvetarnas chefer inom skogen

Naturvetarnas chefer inom skogen Naturvetarnas chefer inom skogen Naturvetarna genomförde under ett par veckor under våren 2012 en enkät riktad till chefer i skogsbranschen. Syftet med enkäten var att fånga upp hur det ser ut för chefer

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

Swedbanks Stora småföretagarenkät

Swedbanks Stora småföretagarenkät Swedbanks Stora småföretagarenkät Internetbank för vardagen, personlig rådgivare för affärerna! Sammanfattning av undersökningen Swedbanks Stora småföretagarenkät är en undersökning av småföretagens behov

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

PwC:s Energiprisindex nov 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy

PwC:s Energiprisindex nov 2013 Basindustrins bränsleprisutveckling. www.pwc.se/energy Basindustrins bränsleprisutveckling www.pwc.se/energy Innehåll Bilagor Carl-Wilhelm Levert M: 0709-29 31 40 carl.levert@se.pwc.com Martin Gavelius M: 0709-29 35 29 martin.gavelius@se.pwc.com november 2013

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Pressmeddelande 030828 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Priserna för skogsfastigheter i Västernorrlands län och Norrbottens och Västerbottens kustland

Läs mer

Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald

Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald 2015 Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald Allt färre går från ord till handling vad gäller mångfald Det är positivt att fler inser betydelsen av att arbeta med mångfald, men tankeväckande

Läs mer

Teknikutbildningar har kommunikationsproblem

Teknikutbildningar har kommunikationsproblem Teknikutbildningar har kommunikationsproblem I framtiden kommer det att råda brist på IT-kompetens i Sverige. Antalet förstahandssökande till Civilingenjörsexamen och Högskoleingenjörsexamen med teknikinriktning

Läs mer

Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor. Februari 2014 / Solveig Friberg

Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor. Februari 2014 / Solveig Friberg Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor Februari 01 / Solveig Friberg 1. Allmänt Under slutet av 01 har elever i årskurs 8 och 9 besvarat en enkät om hur de ser på val av

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Arbetslivsundersökning 2011

Arbetslivsundersökning 2011 Technology Management Lunds Universitet 1 Arbetslivsundersökning 2011 TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2011. Detta är andra gången som en undersökning genomförs om vad

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Fackliga aktiviteter

Fackliga aktiviteter Kapitel 4 Fackliga aktiviteter Inledning Åren 2000 och 2001 var i genomsnitt 58 procent av befolkningen i åldrarna mellan 16 och 84 år, ungefär 4 miljoner personer, medlemmar i någon facklig organisation

Läs mer

Mars 2011 Svenskarnas skulder hos Kronofogden. Rapport från Soliditet

Mars 2011 Svenskarnas skulder hos Kronofogden. Rapport från Soliditet Mars 2011 Svenskarnas skulder hos Kronofogden Rapport från Soliditet 1 Svenskarnas skulder hos Kronofogden mars 2011 Sammanfattning Svenskarnas samlade skuld hos Kronofogdemyndigheten uppgick i mars 2011

Läs mer

Arbetsmiljöundersökning

Arbetsmiljöundersökning Arbetsmiljöundersökning 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget 4 Bakgrund och syfte 4 Undersöknings omfattning och gomförande 4 Svarsfrekvs och bortfall 4 Resultatet av datainsamling 4 Jämförelser Resultat

Läs mer

Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund

Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund Årskurs 2-enkät 2014 Kurt Westlund Elevernas trivsel och trygghet ligger konstant på en fortsatt hög nivå. Färre elever upplever sig dåligt bemötta, kränkta, utsatta för hot eller våld. Däremot försvagas

Läs mer

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 2014:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Arbetslinjen till

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Studenternas ekonomiska situation

Studenternas ekonomiska situation Studenternas ekonomiska situation En undersökning av Stockholms universitets studenters ekonomiska situation, sammanställd av Stockholms universitets studentkår 19 mars 2010 2010 Stockholms universitets

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

BATTERIER OCH ELAVFALL

BATTERIER OCH ELAVFALL BATTERIER OCH ELAVFALL En kunskaps- och attitydundersökning för Naturvårdsverket Utförd av Trivector Information, maj 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-05-26 1 Inledning

Läs mer

I huvudet på småföretagaren. - trender och tendenser under 2012

I huvudet på småföretagaren. - trender och tendenser under 2012 I huvudet på småföretagaren - trender och tendenser under 2012 Inte svårt att vara rätt försäkrad Småföretag utgör den allra största delen av svenskt näringsliv. Endast 3,5 procent av alla företag i Sverige

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

Ekerö kommun först att mäta aktivitet med IPAQ!

Ekerö kommun först att mäta aktivitet med IPAQ! Ekerö kommun först att mäta aktivitet med IPAQ! Till huvuduppgifterna i hälsoarbetet idag hör att främja en fysiskt aktiv livsstil. Resurserna är begränsade, varför det är viktigt att lägga de knappa medel

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande

Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande En sammanställning av resultat från,,,,, Kronobergs län,, och. Sammanfattning procent av männen som tränar på gym uppgav

Läs mer

EXPORTCHEFSINDEX - EMI

EXPORTCHEFSINDEX - EMI EXPORTCHEFSINDEX - EMI Andra kvartalet 14 14-05-15 BUSINESS SWEDEN 15 MAJ 14 EXPORTCHEFSINDEX MÄTNINGEN MAJ 14 EMI konstrueras av svaren på sju frågor där tre handlar om nuläget och fyra är framåtblickande.

Läs mer

Renovering och tillbyggnad med ROT-avdrag. Skicka en blankett till kunden så han kan begära skattelättnad själv, precis som förr.

Renovering och tillbyggnad med ROT-avdrag. Skicka en blankett till kunden så han kan begära skattelättnad själv, precis som förr. Renovering och tillbyggnad med ROT-avdrag Skicka en blankett till kunden så han kan begära skattelättnad själv, precis som förr. En presentation av Plåtslageriernas Riksförbunds ROT-enkät Plåtslageriernas

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell

Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell Sida: 1 av 7 Framskrivning av data i olika arbetsmarknadsstatus med simuleringsmodell Grundantagande för samtliga framskrivningar Basen i samtliga föreliggande framskrivningar har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013 Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Juni 2013 Horton International Sweden AB 2013 Executive

Läs mer

Undersökning om arbetsförhållanden 2013

Undersökning om arbetsförhållanden 2013 Arbetsmarknaden 0 Undersökning om arbetsförhållanden 0 Unga upplever allt oftare åldersdiskriminering i arbetet Unga upplever allt oftare åldersdiskriminering i arbetet De preliminära resultaten från Statistikcentralens

Läs mer

Sammanfattning. Skolelevers drogvanor 2014 9

Sammanfattning. Skolelevers drogvanor 2014 9 Sammanfattning I denna rapport redovisas resultat från de årliga drogvaneundersökningar som genomförs i årskurs 9 och gymnasiets år 2. Undersökningen i nian har genomförts sedan 1971, vilket gör det till

Läs mer

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009.

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Karriärrapport 2011 KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Syftet med undersökningen är att undersöka

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Mars 2015 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Effekter av bolånetaket

Effekter av bolånetaket Effekter av bolånetaket EN FÖRSTA UTVÄRDERING 6 APRIL 2011 April 2011 Dnr 11-1622 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Bolån efter taket en ögonblicksbild 4 Frågorna samt sammanfattning av bankernas svar 4 2 SAMMANFATTNING

Läs mer

Föreläsning 5. Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 5. Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 5 Pengar och inflation, Konjunkturer och stabiliseringspolitik Idag Pengar och inflation, del 2. Konjunkturer (förändringar i produktion på kort sikt): Definitioner. AD (Aggregated demand)-modellen.

Läs mer

Skuldkrisen sinkar julklappsbudgeten för 25% av svenskarna

Skuldkrisen sinkar julklappsbudgeten för 25% av svenskarna Pressmeddelande 2011-12-14 Skuldkrisen sinkar julklappsbudgeten för 25 av svenskarna Nätbanken Nordnet har genomfört en undersökning inför den stundande julhelgen och frågat svenskarna om sina julklappsinköp,

Läs mer

MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO. PeriScoop

MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO. PeriScoop MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO PeriScoop 1 /6 Ann Catrin tänker på dig För att ge våra kunder en möjlighet att lära känna oss på Perido lite bättre

Läs mer