eworkbarometern VÅREN 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "eworkbarometern VÅREN 2013"

Transkript

1 eworkbarometern VÅREN 2013

2 Innehåll Om eworkbarometern Bakgrund Kontakt Rörlighet på konsultmarknaden tema för vårens eworkbarometer 2013 Resultat från vårens undersökning Arvode Efterfrågan och konkurrens Flexibilitet Uppdrag Drivkrafter

3 eworkbarometern VÅREN 2013 Om eworkbarometern eworkbarometern är Sveriges största återkommande undersökning av konsultmarknaden. Undersökningen speglar konsultmarknadens förväntningar, drivkrafter och uppfattningar och ger en unik inblick i marknadsläget när den är som mest osäker, under vår och höst. Bakgrund eworkbarometern har sedan år 2005 varit en rullande årlig mätning. Från och med 2013 har eworkbarometern förändrats till innehåll och form. Mer utrymme har givits för attitydfrågor i syfte att stärka positionen som en objektiv marknadsundersökning. Syftet med eworkbarometern är att stimulera till dialog och att identifiera förbättringsområden. Undersökningen genomförs framförallt i ework Scandinavia AB:s nätverk av specialister, marknadens största konsultnätverk. Nätverket omfattar över specialister som sträcker sig från enmansföretagare till konsulter i stora bolag. Datainsamlingen sker genom enkätintervjuer. Enkäterna utgår från ett stående frågebatteri som kompletteras med relevanta frågor från gång till gång. Rapporten är en sammanfattning av resultaten, baserad på ett urval av de frågor som ingår i undersökningen. Undersökningen utfördes under våren personer svarade. 3

4 eworkbarometern VÅREN 2013 Kontakt För frågor och ytterligare kommentarer kring denna rapport, vänligen kontakta: Erik Thornberg, CMO +46 (0)

5 eworkbarometern VÅREN 2013 Det är snabba kast på konsultmarknaden. Efterfrågan kan plötsligt minska kraftigt på ett område, samtidigt kan det vara brist på konsulter på ett annat. 5

6 eworkbarometern VÅREN 2013 Rörlighet på konsultmarknaden tema för vårens eworkbarometer 2013 Allt fler av Sveriges konsulter tror på minskad efterfrågan och ökad! Det är en markant ökning av variationerna i konsulternas förväntningar om framtiden. Det framgår av vårens eworkbarometer, Sveriges största återkommande undersökning av konsultmarknaden med över 2000 svarande inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Det är snabba kast på konsultmarknaden. Efterfrågan kan plötsligt minska kraftigt på ett område, samtidigt kan det vara brist på konsulter på ett annat. Det här syns tydligt i eworkbarometern, där vi ser att enskilda specialistområden sticker ut. Det ställer höga krav på flexibilitet hos konsultleverantörer och enskilda konsulter, kommenterar Erik Thornberg, marknadschef på ework. eworkbarometern ger en unik inblick i konsultmarknaden när den är som mest osäker, vid början och mitten av året. En stående fråga är Hur tror du att efterfrågan kommer att utvecklas den närmaste 12-månadersperioden? 6

7 eworkbarometern VÅREN 2013 Efterfrågan flyttar snabbt mellan specialistområden Konsulterna ger en splittrad bild av efterfrågan på konsulttjänster rent generellt. Färre ser konsultmarknaden som stabil (38 procent jämfört med 44 procent för ett år sedan). Istället ökar andelen både för uppfattningen att efterfrågan minskar (22 procent jämfört med 18 procent för ett år sedan) och att den ökar (40 procent jämfört med 37 procent för ett år sedan). Mycket talar för att teknikskiften gör att efterfrågan ökar och minskar samtidigt inom olika specialistområden. I eworkbarometerns källmaterial framgår exempelvis att IOS-konsulter har en mer positiv uppfattning om ökande efterfrågan, medan Android-konsulter uppvisar en mer negativ förväntan. Intressant nog är optimismen större när frågan gäller konsultens eget kompetensområde. Kanske är det så att konsulten själv ser möjligheter att vara flexibel och anpassa sin profil till nya efterfrågeområden snabbare än marknaden generellt? De som tror på minskande efterfrågan inom sitt eget område är färre, 12 procent (15) och hela 53 procent (43) tror att den kommer öka åtminstone något. Vad gäller konkurrensen inom sitt kompetensområde från inhemska konsulter tror 32 procent att den ökar och 7 procent att den minskar, vilket indikerar förväntningar om något mindre konkurrens än i tidigare mätningar. av respondenterna att de är benägna att acceptera uppdrag utanför Norden var motsvarande siffra 47,5 procent. Konsulterna tror också att konkurrensen från utländska konsulter minskar i jämförelse med förra året. Det kan vara en effekt av att det inhemska utbudet idag är högre, och att därför konsulter från utlandet har svårare att hävda sig i konkurrensen. I år svarar 28 procent att de tror att denna konkurrens ökar, i jämförelse med 42 procent förra året. Förväntningarna om minskande konkurrens från utlandet och ökad benägenhet att själv resa utomlands för ett uppdrag kan vara ett uttryck för att den svenska konsultmarknaden helt enkelt bedöms ha svagare utsikter än utlandet generellt. Optimism kring arvodet För första gången tillfrågas konsulterna om sitt timarvode. Någon tydlig prispressartrend syns inte i eworkbarometern. Timarvodet som uppges av flest respondenter är 800 kronor, nära följt av 900 kronor. Även om de flesta (61 procent) förväntar sig att arvodet ligger kvar på den nivån så tror tre gånger fler att den kommer att stiga jämfört med de som tror att den kommer att minska. Konsulterna allt mer benägna att flytta till uppdragen En annan central fråga där svaren antyder en stor rörlighet i konsultkåren är Var kan du tänka dig att åta dig uppdrag?. Här syns en fortsatt ökning av andelen konsulter som kan tänka sig att ta uppdrag utomlands. Nu svarar hela 50 procent 7

8 eworkbarometern VÅREN 2013 RESULTAT FRÅN VÅRENS UNDERSÖKNING 8

9 eworkbarometern VÅREN 2013 ARVODE Vilket är ditt, alternativt dina konsulters genomsnittliga timpris idag? Procent Antal 500 eller mindre 6,9% ,4% ,8% ,7% ,8% ,8% % % ,4% ,9% eller mer 3,3% 61 Svarande 1874 Inget svar 189 Någon tydlig prispressartrend syns inte i eworkbarometern. Timarvodet som uppges av flest respondenter är 800 kronor, nära följt av 900 kronor. 65,1 procent tar mellan 700 och 1000 kr i genomsnittligt timpris. 9

10 eworkbarometern VÅREN 2013 ARVODE Vilket är ditt, alternativt dina konsulters genomsnittliga timpris idag? Verksamhetområde Total IT Teknik Verksamhetsutveckling 500 eller mindre 6,9% 7,1% 16,8% 3,3% 600 9,4% 10,1% 26,4% 2,4% ,8% 15,3% 23,2% 6,4% ,7% 22,8% 12,8% 12,1% ,9% 17,9% 10,4% 19,9% ,8% 12,9% 3,2% 19,9% % 7,6% 4,8% 10% ,9% 3,3% 0,8% 11,4% ,4% 1,1% 0,8% 2,8% ,9% 0,5% 0% 2,4% 1500 eller mer 3,3% 1,5% 0,8% 9,5% Svarande Inget svar Timarvodet varierar mellan verksamhetsområdena. Vanligast timarode för teknikkonsulterna är 600 följt av 700. Bland IT-konsulterna är 800 det vanligaste arvodet följt av 900 medan verksamhethetutveckling lönar sig bäst med 900 och 1000 som vanligaste timarvodet. 10

11 eworkbarometern VÅREN 2013 ARVODE Vilket är ditt, alternativt dina konsulters genomsnittliga timpris idag? Kön Total Man Kvinna 500 eller mindre 7% 6,4% 10% 600 9,4% 9,9% 6,6% ,8% 14,4% 11% ,7% 20% 18,2% ,8% 17,5% 19,1% ,9% 13,5% 15,7% % 7,7% 9,1% ,9% 4,9% 5,3% ,4% 1,6% 0,6% ,9% 0,8% 1,3% 1500 eller mer 3,2% 3,2% 3,1% Svarande Inget svar En något högre andel kvinnor än män (35 procent av kvinnorna jämfört med 32 procent av männen) säger sig ha ett arvode på 1000 kronor i timmen eller mer. Det tycks hänga samman med att arvodet för verksamhetskonsulter allmänt sett är högre, och att kvinnornas högre representation i den gruppen slår igenom. 11

12 Vad tror du om ditt, alternativt dina konsulters genomsnittliga timpris om 6 månader? eworkbarometern VÅREN 2013 ARVODE Procent Antal Minskar 8,1% 156 Oförändrat 61,3% 1180 Ökar 23,9% 460 Vet ej 6,7% 128 Svarande 1924 Inget svar ,3 procent tror att timpriset förblir oförändrat om 6 månader. Dock finns det en optimism kring arvodet, hela 23,9 procent tror att timpriset kan komma att öka, det är 3 gånger så många i jämförelse med de som tror att timpriset ska minska. 12

13 eworkbarometern VÅREN 2013 ARVODE Ditt alternativt dina konsulters genomsnittliga timpris om 6 månader? Kompetensområde IT Fördelat på verksamhetsområde samt kompetensområde är det marginella skillnader gällande timprisets utveckling det kommande halvåret jämfört. En klar majoritet tror på oförändrade arvoden. Bland IT-relaterade kompetensområdena finns störst optimism inom säkerhetskonsulting, följt av arkitekter. Områden med större pessimism kan skönjas är inom telekom och test. Total Infrastruktur Telekom Arkitekt Säkerhet ERP Projektledning Minskar 8,2% 8,6% 12,3% 4,8% 8,9% 10,9% 9,1% 12,2% 7,1% 6,20% 8,9% 7,9% 7,4% 6,7% 6,1% Oförändrat 58,1% 55,2% 56,5% 58,7% 54,8% 56,9% 60,3% 52,2% 56% 58,6% 55,4% 53,9% 62,3% 61,8% 61,4% Ökar 26,9% 29,9% 25% 30,4% 30,8% 28,5% 25,8% 24,8% 30,6% 26% 24,8% 27,6% 23,7% 24,5% 25,4% Vet ej 6,8% 6,3% 6,2% 6% 5,5% 3,6% 4,8% 10,7% 6,3% 9,3% 10,9% 10,5% 6,6% 7% 7,1% Svarande Inget svar Test.NET Java Android IOS BI/databas Övrig utveckling Annat 13

14 eworkbarometern VÅREN 2013 EFTERFRÅGAN OCH KONKURRENS Vad tror du om utvecklingen de kommande 12 månaderna? Inget svar Svarande Ökar mycket Ökar lite Vara oförändrad Minskar lite Minskar mycket Efterfrågan på konsulttjänster generellt? Efterfrågan inom ditt/dina kompetensområden? Konkurrensen inom ditt/dina kompetensområden från inhemska konsulter? Konkurrensen inom ditt/dina kompetensområden från utländska konsulter? 3% 19,1% 38% 36,3% 3,5% % 10,3% 34,4% 44,4% 8,9% ,8% 6,6% 60,8% 27,5% 4,3% ,6% 7,4% 62,9% 22,9% 5,2% Totalt

15 eworkbarometern VÅREN 2013 EFTERFRÅGAN OCH KONKURRENS 39,8 procent av respondenterna tror att efterfrågan generellt på konsulttjänster kommer att öka de kommande 12 månaderna. Det är en något mer optimistisk syn i jämförelse mot förra året då 37,1 procent trodde att efterfrågan skulle öka. 22,1 procent tror att efterfrågan generellt kommer att minska och även det är en ökning i jämförelse med förra året på 18,5 procent. Även efterfrågan inom sitt kompetensområde får en mer optimistisk siffra i år i jämförelse med förra året. Hela 53,3 procent av respondenterna tror att efterfrågan inom sitt kompetensområde kommer öka inom de kommande 12 månaderna, vilket är en ökning från förra året då 42,8 procent trodde efterfrågan skulle öka. 12,3 procent tror att efterfrågan ska minska, i förhållande till 15,1 procent förra året. Vad gäller konkurrensen inom sitt kompetensområde från inhemska konsulter så tror hela 60,8 procent att den förblir oförändrad Svaren ovan antyder att det finns en större osäkerhet generellt men mer optimism inom sitt kompetensområde. Vad gäller konkurrensen inom sitt kompetensområde från inhemska konsulter så tror hela 60,8 procent att den förblir oförändrad. 31,8 procent tror att den kommer att öka och 7,4 procent tror att den kommer att minska. I år tror man inte att konkurrensen inom sitt kompetensområde från utländska konsulter ökar lika mycket som man trodde förra året. I år svarar 28,1 procent att man tror den ökar, i jämförelse med 41,5 procent förra året. Istället tror man att konkurrensen blir mer oförändrad i jämförelse med förra året. 62,9 procent svarar i år att den blir oförändrad, mot 52,5 procent förra året. Detta är en indikation på att man kan tänka sig att flytta och anpassa sin kompetens men att man inom sitt område har lätt att få uppdrag. 15

16 eworkbarometern VÅREN 2013 EFTERFRÅGAN OCH KONKURRENS Efterfrågan på konsulttjänster generellt? Verksamhetsområde Total IT Teknik Minskar mycket 3% 3,4% 3,1% 1,7% Minskar lite 19,1% 18,6% 20,5% 20,2% Vara oförändrad 38,1% 39,1% 34,6% 36,1% Ökar lite 36,3% 35,7% 36,2% 38,2% Ökar mycket 3,5% 3,2% 5,5% 3,8% Svarande Inget svar Verksamhetsutveckling Vad gäller framtidsutsikterna är en något högre andel av verksamhetskonsulterna positiva om framtiden. IT-konsulterna har högst andel som förväntar sig oförändrad efterfrågan (39 procent), teknikkonsulterna har högst andel som väntar sig negativ utveckling (24 procent) men här är också variationen störst. 42 procent av teknikkonsulterna väntar sig en ökning av efterfrågan, samma siffra som för verksamhetskonsulter. 16

17 Efterfrågan på konsulttjänster generellt? Kompetensområde IT eworkbarometern VÅREN 2013 EFTERFRÅGAN OCH KONKURRENS Förväntningarna om efterfrågan varierar mellan olika specialistinriktningar. Detta ger stöd för tesen i rapporten att teknikskiften snabbt påverkar efterfrå gan från ett område till ett annat. Telekom sticker ut med störst andel som tror på negativ efterfrågeutveckling, 28 procent. Säkerhet sticker ut som det område där optimismen är störst, 52 procent av respondenterna tror på ökande efterfrågan. 17

18 eworkbarometern VÅREN 2013 EFTERFRÅGAN OCH KONKURRENS Har du personligen upplevt konkurrens från utländska konsulter under de senaste 12 månaderna? 34 procent av respondenterna säger sig ha upplevt konkurrens från utländska konsulter under de senaste 12 månaderna, vilket är en markant minskning i jämförelse mot förra året då 48,4 procent svarade det. Det torde betyda att konsulterna inte själva upplever någon tydlig trendmässig ökning av detta utan snarare en minskning. Mer än hälften säger att de aldrig stött på konkurrens från utländska konsulter. Det torde betyda att det finns ett tillgängligt utbud av konsulter i landet vilket höjer tröskeln för utländska konsulter att få uppdrag i Sverige. Procent Antal Ja, många gånger 6,4% 119 Ja, några gånger 27,6% 512 Nej, aldrig 58% 1078 Vet ej 8% 149 Svarande 1858 Inget svar 205 Konkurrens från utlandet uppfattas främst av konsulter med inriktning på IT. 37 procent av IT-konsulterna säger sig personligen ha stött på konkurrens från utländska konsulter, mot bara 24 procent av verksamhetskonsulterna. 18

19 eworkbarometern VÅREN 2013 FLEXIBILITET Var kan du tänka dig att åta dig uppdrag? Resultatet antyder i år en fortsatt ökning av benägenheten att acceptera uppdrag utomlands. I juni 2011 ansåg 30,7 procent sig vara beredda att ta ett uppdrag utanför Norden. I april 2012 ökade denna siffra markant till 47,5 procent och i år svarar hälften (50,1 procent) att de accepterar en flytt utanför Sverige. Även benägenheten att ta ett uppdrag i Sverige men inte utlandet samt att ta uppdrag i hela Norden men inte utanför ökar båda något. Procent Antal Enbart på hemorten 31% 506 I hela Sverige men inte i utlandet 10,4% 169 I hela Norden men inte utanför 8,6% 140 Även utanför Norden 50,1% 817 Svarande 1632 Inget svar 136 De starka och snabba förändringar som råder på konsultmarknaden antyder att konsulter idag är positiva till att anpassa sin kompetens och röra på sig utanför hemorten och få avsättning för den på den nya marknaden. 19

20 eworkbarometern VÅREN 2013 FLEXIBILITET Var kan du tänka dig att åta dig uppdrag? Verksamhetsområde Total IT Teknik Enbart på hemorten 30,9% 33,9% 38,5% 19,6% I hela Sverige men inte i utlandet I hela Norden men inte utanför 10,4% 9,7% 6,7% 13,4% 8,5% 8% 11,5% 9,4% Även utanför Norden 50,2% 48,4% 43,3% 57,5% Svarande Inget svar Verksamhetsutveckling Verksamhetskonsulterna är mer benägna att flytta till uppdragen. 67 procent kan tänka sig att ta uppdrag utomlands, merparten även utanför Norden. Av teknikkonsulterna är det 55 procent som är beredda att göra det, hela 38 procent kan bara tänka sig uppdrag på hemorten. Av IT-konsulterna är 56 procent öppna för att ta uppdrag utomlands, en hög andel men ändå klart lägre än motsvarande siffra för verksamhetskonsulter. 20

21 Var kan du tänka dig att åta dig uppdrag? Kompetensområde IT eworkbarometern VÅREN 2013 FLEXIBILITET Där 56 procent av IT-konsulterna var öppna för uppdrag utomlands tycks rörligheten variera beroende på inriktning. Konsulter inom Säkerhet (73 procent), Infrastruktur och ERP (69 procent vardera) utmärker sig som villigast att åta sig uppdrag utomlands. Minst benägna att åta sig uppdrag utanför hemorten är Javakonsulter följt av.net (43,6 respektive 41,4 procent). 21

22 eworkbarometern VÅREN 2013 UPPDRAG Har du någon gång varit på uppdrag via en konsultmäklare? Har du någon gång fått ut en konsult på uppdrag via en konsultmäklare? Procent Antal Ja 63,2% 1030 Nej 34,4% 561 Vet ej 2,5% 40 Svarande 1631 Inget svar 137 Procent Antal Ja 77,5% 169 Nej 21,1% 46 Vet ej 1,4% 3 Svarande 218 Inget svar 25 63,2 procent av respondenterna svarar att de varit på uppdrag via en konsultmäklare. 34,4 procent svarar nej, så det kan betyda att det finns flera potentiella konsulter att jaga in, alternativt att de konsulter som sökt inte fått jobbet. Denna fråga riktades mot konsultsäljare. Av dessa svarar hela 77,5 procent att de fått ut en konsult på uppdrag via en konsultmäklare. 22

23 eworkbarometern VÅREN 2013 UPPDRAG Hur stor betydelse anser du att konsultmäklare har för dina möjligheter att få uppdrag? Denna fråga är inte helt jämförbar med förra året pga ny formulering, men förtjänar ändå att belysas mot bakgrund av förra årets siffror. 77,1 procent av respondenterna svarar att konsultmäklare har viss, stor samt mycket stor betydelse. Det är en marginell minskning från förra året då 80,9 procent ansåg att konsultmäklare hade viss eller stor betydelse. Procent Antal Mycket stor betydelse 12,3% 201 Stor betydelse 25,5% 415 Viss betydelse 39,3% 641 Mycket liten betydelse 22,8% 372 Svarande 1629 Inget svar 139 Den absoluta merparten tycker alltså fortsatt att konsultmäklarna har en betydelse för deras möjligheter att få uppdrag. 23

24 eworkbarometern VÅREN 2013 DRIVKRAFTER Ange hur viktigt du anser att följande områden är för dig Svaren är återigen stabila. Även i år anses intressanta, utvecklande och lönsamma uppdrag vara viktigast för konsulten. Minst viktigt är administrativ avlastning. Möjlighet att kombinera arbete med familj och fritid samt möjlighet till flexibla arbetstider ökar något. 24

25 eworkbarometern VÅREN 2013 DRIVKRAFTER Ange hur viktigt du anser att följande områden är för dig Inte viktigt Mycket viktigt 25

26 Kontakt För frågor och ytterligare kommentarer kring denna rapport, vänligen kontakta: Erik Thornberg, CMO +46 (0)

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3 eworkbarometern HÖSTEN 2013 Innehåll Om eworkbarometern 3 Stigande optimism på konsultmarknaden tema för höstens eworkbarometer 2013 4 Resultat från höstens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer

Till soliga, regniga och äldre dagar

Till soliga, regniga och äldre dagar RAPPORT Till soliga, regniga och äldre dagar en rapport om svenskarnas syn på eget sparande, privat pensionssparande och sparandet inom avtalspensionen Länsförsäkringar, juni 2010 Om undersökningen Undersökningen

Läs mer

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2009 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Kommunikatörerna trotsar krisen 3 Om 3 Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 5 Målgrupp 5 Upplägg & Genomförande 5 Svarsfrekvens 5 Resultatredovisning

Läs mer

Fastighetstempen 2014:Q1

Fastighetstempen 2014:Q1 Fastighetstempen fångar aktuella trender och bedömningar hos landets större fastighetsbolag och finansiella aktörer Fastighetstempen 2014:Q1 7 av 10 företag tror på ökade hyresintäkter. Se sidan 5 6 säger

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Pressmeddelande 22 november, 2012

Pressmeddelande 22 november, 2012 Pressmeddelande 22 november, 212 Ju större bolån, desto sämre amorteringsvilja Tre av fyra hushåll med bolån amorterar, men ju större bolånen är desto mindre amorterar man. Flest amorterare finns i grupperna

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Hushållsbarometern våren 2012

Hushållsbarometern våren 2012 Hushållsbarometern våren 2012 Erika Pahne Institutet för Privatekonomi Maj 2012 swedbank.se/privatekonomi Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Resultat; utfall och förändringar... 5 Om undersökningen...

Läs mer

Förstagångsköparen under 26

Förstagångsköparen under 26 Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2012 Bankernas restriktiva utlåning påverkar mest Svårare låna till småhus Förstagångsköparen under 26 Mäklarsamfundet presenterar:

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Naturvetarnas chefer inom skogen

Naturvetarnas chefer inom skogen Naturvetarnas chefer inom skogen Naturvetarna genomförde under ett par veckor under våren 2012 en enkät riktad till chefer i skogsbranschen. Syftet med enkäten var att fånga upp hur det ser ut för chefer

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Unga röster om facket Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Lars Wennberg, Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Lars Ericson, Swedbank September 2009 Innehåll INNEHÅLL...

Läs mer

Småhus kräver fler visningar

Småhus kräver fler visningar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Stark bostadsmarknad Bankerna påverkar mest Småhus kräver fler visningar Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande

Läs mer

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Här skapas jobben småföretagen som nyanställer En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Innehåll Småföretagen Sveriges jobbskapare 3 Sammanfattning

Läs mer

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2013 Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Allt färre känner oro inför bostadsbeslut Trendbrott - fler tror på stigande

Läs mer

Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu

Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2014 Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu Bostäder säljs snabbare än i fjol Oron har minskat och optimismen

Läs mer

Arbetsmarknadens påverkan ökar

Arbetsmarknadens påverkan ökar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2012 Arbetsmarknadens påverkan ökar Färre bud och fler visningar g n i n a p s d en och ombonat men TrVarmt också ljust och fräscht!

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Gäller fr o m 1 januari 2006 Brevvanor - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Pappret i det papperslösa samhällets tidevarv Ett brev betyder så mycket.

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Inledning Fixa ventilationen!, Ledningen bryr sig inte eller Varför lyssnar vi alltid på samma radiokanal?. Kommentarerna från

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer