Alumnstudie av naturvetarkemister

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alumnstudie av naturvetarkemister"

Transkript

1 Alumnstudie av naturvetarkemister En enkätundersökning riktad till dem som tagit en magisterexamen i kemi från Uppsala universitet mellan åren vt 2008 Kursexpeditionen för kemi Marie Chajara Svensson November 2008

2 INNEHÅLL Bakgrund och syfte 3 Genomförande och bearbetningar... 3 Urval och svarsfrekvens 4 Frågor till alumnerna (med redovisning av inkomna svar) Vilka eventuella övriga examen har de?. 5 Hur snabbt fick de sitt första kemijobb (alt. påbörjade forskarutbildning)?. 5 Har de varit arbetslösa sedan de tog sin examen och i så fall hur länge? 6 Vad har de för sysselsättning idag? 6 Följdfrågor till dem som har kemijobb: Inom vilka sektorer arbetar de?.. 7 Vilken typ av anställning har de? 7 Känner de att deras arbete motsvarar deras utbildningsnivå?.. 7 Är de nöjda med sina arbeten?.. 8 Hur mycket tjänar de? 8 En lönejämförelse mellan personer med och utan doktorsexamen.. 9 2

3 Bakgrund och syfte Det har inte gjorts någon alumnstudie bland naturvetarstudenterna i kemi sedan Då skedde detta i samband med Högskoleverkets nationella utvärdering av kemiämnet. För att få en bättre bild av vad det blivit av våra studenter efter examen, men även för att få möjlighet att göra personliga intervjuer med några av dem, har vi under 2008 genomfört en enkätundersökning. Fokus i denna undersökning ligger på alumnernas situation på arbetsmarknaden. Det hade varit önskvärt att genomföra en mer omfattande enkät som även hade tagit upp synen på kemistudierna, men Enheten för kvalitet och utvärdering som centralt på universitetet utför alumnstudier kunde inte ta sig an vårt uppdrag förrän tidigast hösten 2008 och vi valde därför att själva genomföra en mer begränsad undersökning. Syftet med undersökningen har varit att få svar på hur arbetsmarknaden ser ut för våra utexaminerade kemistudenter, eftersom vi har en skyldighet gentemot presumtiva studenter att kunna svara på frågor kring detta. Ett annat syfte var som tidigare nämnts att få möjlighet att genomföra några mer omfattande intervjuer i syfte att undersöka hur deras kemiutbildning vid Uppsala universitet varit till hjälp då de sökt jobb och kunna ge exempel på vad man kan arbeta med som naturvetarkemist. Genomförande och bearbetning Vid planeringen av genomförandet fick vi råd av Enheten för kvalitet och utvärdering om vad vi skulle tänka på. Eftersom ett av våra syften var att få några studenter att även medverka i senare intervjuer gjorde de oss uppmärksamma på att de flesta svarar nej på en sån fråga i en enkät enligt tidigare erfarenheter. Om så skulle bli fallet kunde vi sedan inte spontant kontakta dem igen för en förfrågan. Vi valde därför att gå ut med en kombination av enkätutskick och telefonuppringning. Vi sökte ut de som tagit en magisterexamen med huvudämnet kemi vid Uppsala universitet f o m t o m Utsökningen gjordes via studentregistret Uppdok som också håller adresser på f d studenter uppdaterade via folkbokföringsregistret varje år i september. Det var 365 personer som tagit ut en magisterexamen i kemi under den valda perioden. Av dessa var 1 avliden och 10 ej svensktalande och dessa uteslöts därför ur undersökningen. Den 15 maj skickade vi ut enkäten med frågor (se bilaga 1) tillsammans med ett följebrev (se bilaga 2) och frankerat svarskuvert. Vi fick tillbaka 14 kuvert i retur p g a felaktig adress. Av de svar som kom in såg vi att många kunde tänka sig att bli kontaktade. Vi hade dock redan anlitat en student som skulle ringa runt och hon ringde och fick svar från ett drygt trettiotal studenter. Då detta var tidskrävande och nu heller ej nödvändigt valde vi att istället skicka ut enkäten på nytt med ett nytt följebrev (se bilaga 3) för att få in fler svar. Målet var att minst få in svar från två tredjedelar som enligt Enheten för kvalitet och utvärdering var ett minimum för att få statistiskt relevanta resultat. Vi fick in 256 svar av 340 möjliga (365 minus 1 avliden, 10 ej svensktalande och 14 felaktiga adresser) vilket motsvarar 75%. Svaren har förts in på protokoll för hand för att sen enklare 3

4 kunna räknas ihop fråga per fråga. I denna rapport redovisas procentuella fördelningar där avrundning gjorts till hela procentenheter. Urval och svarsfrekvens Enkäten skickades ut till de 365 personer som har tagit ut en magisterexamen i kemi mellan åren vt 2008 vid Uppsala universitet. Av dessa var 1 avliden och 10 utländska. Dessa uteslöts ur undersökningen. Vidare så returnerades enkäten p g a felaktig adress i 14 fall. et inkomna svar är 256 vilket medför en svarsfrekvens på 75 procent (256 av 340). 4

5 Frågor och svar Vilka eventuella övriga examen har de? Tabell 1. Har du någon annan eftergymnasial examen utöver din magisterexamen i kemi? Ingen övrig examen % Doktorsexamen i kemi % Övriga examen* % Lärarexamen 15 6 % Doktorsexamen inom annat område 8 3 % % * Exempel på svar: kandidatexamen i geovetenskap, högskoleingenjör i kemiteknik, kandidatexamen i media och kommunikation, labbassistent, engelska, magisterexamen i biologi, glasdesign, kandidat i miljövetenskap, vetenskapsjournalistik, kandidatexamen i franska, läkarexamen, licentiatexamen i kemi eller annat område, arkeologi, biomedicinsk analytiker, kulturveteanskapligt utbildningsprogram, bachelor of Arts, MBA. Hur snabbt fick de sitt första kemijobb? Tabell 2. Hur lång tid efter avslutade studier fick du ditt första kemiarbete (eller påbörjade forskarutbildning)? Fick arbete redan innan avslutad utbildning % Mindre än en månad % 1-6 månader % 7-12 månader 12 5 % Mer än 12 månader 6 2 % Aldrig haft något kemiarbete 10 4 % Ej svarat på frågan 11 4 % % 5

6 Har de varit arbetslösa sen de tog sin examen och i så fall hur länge? Tabell 3. Har du varit arbetslös sedan du tog din magisterexamen i kemi? Om JA, hur länge? Nej % Ja, mindre än en månad 13 5 % Ja, mellan 1-3 månader 19 7 % Ja, mellan 3-6 månader 22 9 % Ja, mellan 6-12 månader % Ja, mer än 12 månader 14 5 % Ej svarat på frågan 1 1 % Totalt % Vad har de för sysselsättning idag? Tabell 4. Vilken är din nuvarande huvudsakliga sysselsättning? Kemijobb (varav 11% föräldralediga) % Doktorerar % Arbete inom annat område än kemi eget val 8 3 % Arbete inom annat område än kemi ofrivilligt 6 2 % Arbetslös 5 2 % Studerar 4 2 % Sjukskriven 2 1 % Totalt % 6

7 Följande frågor är endast besvarade av de 193 personer som har ett kemijobb Inom vilka sektorer arbetar de? Tabell 5. Inom vilken arbetsmarknadssektor har du för närvarande anställning? Privat % Statlig % Kommunal 12 6 % Eget företag 3 2 % Totalt % Vilken typ av anställning har de? Tabell 6. Vilken typ av anställning har du för närvarande? Tillsvidareanställning % Tidsbegränsad anställning % Eget företag 3 2 % Timarvode 1 1 % Totalt % Känner de att deras arbete motsvarar deras utbildningsnivå? Tabell 7. Hur väl stämmer dina nuvarande arbetsuppgifter med din utbildningsnivå? Allt för kvalificerade 1 1 % Något för kvalificerade 10 5 % Motsvarar min utbildningsnivå % Något för okvalificerade % Alltför okvalificerade 2 1 % Totalt % 7

8 Är de nöjda med sina arbeten? Figur 1. Är du nöjd med ditt Är nuvarande du nöjd med arbete? ditt nuvarande arbete? 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Instämmer helt och hållet Instämmer inte alls Hur mycket tjänar de? Tabell 8. Vilken är din nuvarande totala månadsinkomst? Ange bruttoinkomst före skatteavdrag. Om du arbetar deltid, omvandla till heltid. Med total månadsinkomst menar vi fast lön + ev. naturaförmåner + ev. resultatlön/bonus/provision % % % % % % Ej svarat på frågan 14 7 % Totalt % 8

9 Lönejämförelse mellan personer med och utan doktorsexamen Tabell 9. Utan doktorsexamen Med doktorsexamen % 5 % % 23 % % 30 % % 15 % % 14 % % 8 % 6 Ej svarat på frågan 10 9 % 5 % % 100 % 74 9

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet Efter examen Jobb och löner för nyexaminerade 2013 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Juseks arbetsmarknadsundersökning Sedan slutet

Läs mer

naturvetare examinerade läsåret 2010/11 Akademisk utbildning en språngbräda för karriären

naturvetare examinerade läsåret 2010/11 Akademisk utbildning en språngbräda för karriären Naturvetarnas undersökning bland naturvetare examinerade läsåret 00/ Akademisk utbildning en språngbräda för karriären Naturvetarna Tryck: januari 0 Rapportförfattare: Marita Teräs & Elisabeth Möller.

Läs mer

Alumnstudie: Civilingenjörsutbildningen i molekylär bioteknik och bioinformatik (X)

Alumnstudie: Civilingenjörsutbildningen i molekylär bioteknik och bioinformatik (X) Alumnstudie: Civilingenjörsutbildningen i molekylär bioteknik och bioinformatik (X) Enkätundersökning riktad till de med godkänt examensarbete i Molekylär bioteknik eller Bioinformatik under åren 11 Institutionen

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Civilekonomer tre år efter examen

Civilekonomer tre år efter examen Civilekonomer tre år efter examen Rapport år 2013 Vilken väg har de tagit? 1. Civilekonomer i arbetslivet 2013 Rapport om civilekonomer som utexaminerades år 2009 Förord Rapporten Civilekonomer tre år

Läs mer

STUDIER LEDER TILL NYTT JOBB

STUDIER LEDER TILL NYTT JOBB EFTER EN UPPSÄGNING: STUDIER LEDER TILL NYTT JOBB EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET EFTER EN UPPSÄGNING: STUDIER LEDER TILL NYTT JOBB EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET COPYRIGHT 2014 TRR TRYGGHETSRÅDET

Läs mer

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015 Vägen till det första jobbet 1. Förord Rapporten En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen ger svar på frågor om vilken väg som ekonomer utexaminerade

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 14 Lina Collin All 15/236 Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Karriäruppföljning 2015. Per-Anders Östling

Karriäruppföljning 2015. Per-Anders Östling Karriäruppföljning 2015 Per-Anders Östling 1 Innehåll Inledning... 3 Metod... 4 Arbetsliv... 7 Inträde på arbetsmarknaden... 7 Meriter vid tjänstetillsättning... 9 Nuvarande sysselsättning... 11 Egenföretagande...

Läs mer

Akademikerrapport 2003

Akademikerrapport 2003 Akademikerrapport 2003 Förord Akademikerna blir allt fler. Nästan var tredje invånare i Sverige i åldern 25 64 år har i dag någon form av högskoleutbildning. Det efterfrågas ofta kunskaper om akademikerna

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

Vart tar studenterna vägen 2011? Undersökning av 2007 års svenska alumner från Högskolan i Jönköping

Vart tar studenterna vägen 2011? Undersökning av 2007 års svenska alumner från Högskolan i Jönköping Vart tar studenterna vägen 2011? Undersökning av 2007 års svenska alumner från Högskolan i Jönköping Jan Johansson, Högskoleservice November 2011 Innehåll 1. Population och metod 3 2. Bostadsort före och

Läs mer

Uppföljningsundersökning av kostekonomer kost- och friskvårdspedagoger samt restaurangmanager

Uppföljningsundersökning av kostekonomer kost- och friskvårdspedagoger samt restaurangmanager Institutionen för mat, hälsa och miljö, MHM Uppföljningsundersökning av kostekonomer kost- och friskvårdspedagoger samt restaurangmanager Kerstin Bergström Barbara Rosengren Augusti, 2007 INLEDNING...

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Engagera sig lagom en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator för personlig assistans

Läs mer

Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys

Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys Bilaga 4 till rapport Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar (2015:13) Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys Enkätundersökningar utformning och bortfall Statskontoret har

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS

Läs mer

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005 Brukarundersökning Alkoholhandläggare Socialförvaltningen 2005 2 INNEHÅLL SID INLEDNIN.. 3 Bakgrund. 3 Syfte 3 Metod.. 3 Urval.. 4 Svarsfrekvens Svar uppdelat efter kön 4 4 RESULTAT.. 5 Vad tycker restaurangägarna

Läs mer

Studenter om den studiesociala utredningen. SFS, TCO och Tria

Studenter om den studiesociala utredningen. SFS, TCO och Tria Studenter om den studiesociala utredningen SFS, TCO och Tria Förord Högskolestudier är en heltidssysselsättning och förutsätter att studenter dels har en rimlig studiemedelsnivå och dels ett fullgott socialt

Läs mer

Kandidatupplevelse 2014

Kandidatupplevelse 2014 R E K R Y T E R I N G S BY R Å N Kandidatupplevelse 2014 Utdrag ur en undersökning från Wise Professionals Genomförd av YouGov Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes av opinions- och marknadsundersökningsföretaget

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2007 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Förändring för framtiden 3 Om 3 Kommunikatören 4 Om undersökningen 5 Målgrupp 7 Upplägg & Genomförande 7 Svarsfrekvens 7 Resultatredovisning

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

Orsaker till studieavbrott

Orsaker till studieavbrott Rapport 2010:23 R Orsaker till studieavbrott www.hsv.se Rapport 2010:23 R Orsaker till studieavbrott Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post

Läs mer

TSL 2013:6 Hur gick det sen?

TSL 2013:6 Hur gick det sen? TSL :6 Hur gick det sen? Tre år efter jobbcoachning Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb.

Läs mer