TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21"

Transkript

1 TCO GRANSKAR: vidareutbildning behövs i kristid #6/09 Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige

2 Författare Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO e-post: Tel:

3 Inledning I dagens ekonomiska läge är det många som talar varmt om behovet av utbildning både för unga och för personer som redan har etablerat sig på arbetsmarknaden. Tyvärr har det hittills mest varit tomma ord. Satsningarna på studenterna och den högre utbildningen har uteblivit. Vår undersökning visar att det finns ett starkt stöd för att satsa mer på utbildningen. Hela 78 procent anser att det är viktigt att ge samhällsstöd för att människor ska ha möjlighet att vidareutbilda sig i tider av lågkonjunktur. I en opinionsundersökning som Novus Opinion genomförde på uppdrag av TCO april 2009, ställdes en rad frågor om bland annat vidareutbildning. Undersökningen omfattade ett riksrepresentativt urval om svenskar mellan 18 och 65 år. Vi var dock mest intresserade av personerna mellan 30 och 55 år då vi till största delen ville undersöka attityderna hos dem som redan är etablerade på arbetsmarknaden. Alla resultat avser med andra ord personer mellan 30 och 55 år om inget annat anges. Undersökningen visar att: 26 procent anser att de kommer att behöva komplettera sin utbildning i framtiden med studier på högskola eller universitet; 20 procent av dem som anser sig behöva en komplettering i sin utbildning menar att det är en nödvändighet om de ska vara säkra på att behålla sitt nuvarande jobb; 60 procent av dem som anser sig behöva en komplettering i sin utbildning vill göra det för att ha möjligheten att byta jobb i framtiden; 37 procent skulle känna sig tryggare på arbetsmarknaden med mer utbildning alternativt en mer färsk utbildning; 42 procent anser inte att de har fått tillräckligt mycket vidareutbildning av sin arbetsgivare; över hälften (65 procent) tror inte att de skulle klara sig ekonomiskt om de valde att utbilda sig; knappt hälften (49 procent) skulle välja att studera om de fick hjälp att finansiera sina levnadsomkostnader, vidaretutbildning behövs i kristid

4 I det nya arbetslivet är det viktigare än någonsin för individen att kontinuerligt underhålla sin kompetens och uppdatera sina kunskaper. Detta är självklart extra viktigt i tider av lågkonjunktur. TCO anser att det är av största vikt både för individen och för samhället att den som förlorar jobbet ska ha möjligheten att utveckla sin kompetens under tiden och därmed stå sig bättre när konjunkturen vänder. Arbetslivet förändras även när det inte är ekonomiska kriser. Återkommande i undersökningar som TCO har gjort är att många av dem som vill byta jobb, men inte tror att de kan göra det, anser att de inte har tillräcklig utbildning eller kompetens för att kunna byta jobb. Därför måste även den som går en utbildning av högsta kvalitet ha möjlighet att förnya sina kunskaper under livets gång. Det är själva grunden för att kunna hänga med i den snabba utvecklingen och gå från ett jobb till ett annat. Det finns därmed ett allt större behov för individer och företag att klara av snabba omställningar och att ta till sig ny kunskap. För individen riskerar svårigheten att byta arbete eller yrke att upplevas som en inlåsning. Detta kan leda till att den enskilde upplever maktlöshet och olust inför arbetet, att hennes ställning på arbetsmarknaden försvagas. På sikt finns även risken att det leder till problem med den psykiska eller fysiska hälsan. Sambandet mellan inlåsning och ohälsa är väl dokumenterat. 1 TCO-förbunden driver därför frågan om att stimulera och förbättra möjligheterna för parterna att teckna omställningsavtal så att individer med ohälsa bättre kan ta tillvara sin arbetsförmåga. Det är TCOs bestämda uppfattning att de länder som investerar mest i individers utbildning och trygghet i omställning kommer att klara sig bäst i konkurrensen. 1 Se exempelvis Wirkkala, L (2008) Mer utbildning ökar rörligheten, TCO granskar nr 11/08 4 vidaretutbildning behövs i kristid 2009

5 Metodbeskrivning Novus Opinion genomförde undersökningen på uppdrag av TCO. Novus Opinion äger en förrekryterad representativ webbpanel som rekryterats via olika rekryteringsmetoder. Främst rekryteras respondenter genom slumpmässiga telefonintervjuer och breda direktrekryteringsinsatser. Novus tillämpar inte självrekrytering. För att en webbundersökning ska bli representativ dras först ett representativt urval ur den totala panelen i åldersgruppen 18 till 74 år. Novus tar då hänsyn till kön, ålder, geografi och i vissa fall annan bakgrundsdata till exempel politisk preferens. Inbjudan till webbundersökningen går ut via e-post. Svarsfrekvensen blir normalt sett cirka 70 procent efter att svar har samlats in. Resultatet efterstratifieras med hänsyn till bortfall på kön, ålder, geografi och ibland politisk preferens. Panelmedlemmarna hanteras i ett panelhanteringssystem MARSC som garanterar ekonomisk ersättning för deltagande och korrekt handhavande av paneldata och urval. Novus utvärderar kontinuerligt svarsdata från olika datainsamlingsmetoder. Panelen fylls kontinuerligt på med både telefonrekryterade respondenter och respondenter rekryterade genom riktade personliga inbjudningar. Varje folkbokförd person i Sverige kan bara vara med en gång i panelen. Vid misstanke om dubbelt medlemskap kan panelmedlemmar uteslutas. Panelmedlemmar får heller inte deltaga i för många liknande undersökningar på för kort tid. Panelmedlemmen uppger vid registreringen hur ofta vederbörande kan tänka sig att svara på undersökningar. Den aktuella undersökningen genomfördes mellan den 14:e och den 16:e april. Urvalet var ett riksrepresentativt urval vad gäller kön, ålder och geografi i åldersgruppen 18 till 65 år. Urvalet drogs från Novus förrekryterade panel. Inbjudan skickades ut via e-post och undersökningen genomfördes via webben. De resultat som redovisas i den här rapporten rör dock de personer i urvalet som är mellan 30 och 55 år. Anledningen är att vi till största delen ville undersöka attityderna hos dem som redan är etablerade på arbetsmarknaden. Alla resultat som redovisas i rapporten avser med andra ord personer mellan 30 och 55 år om inget annat anges. vidaretutbildning behövs i kristid

6 Resultat Diagrammet nedan visar att många i åldrarna år som tror sig behöva fylla på med kunskap i framtiden. En dryg fjärdedel (26 procent) anser att de kommer att behöva söka sig till högskola eller universitet för en kunskapspåfyllnad. SCB har tidigare visat att 60 procent av dem som går ut gymnasiet vill påbörja högskolestudier inom tre år. 2 Det finns med andra ord ett stort tryck på att satsa på fler platser i högskolan. Det finns även ett starkt stöd för att satsa på fler platser visar en undersökning som TCO genomförde förra året. 3 Personer som redan idag har en högskoleutbildning är överrepresenterade bland dem som trots allt tror att det klarar sig med nuvarande utbildning. 2 SCB, (2007) Pressmeddelande nr 2007:361 3 Persdotter, K.(2008) Starkt stöd för satsningar på högre utbildning, TCO granskar nr 7/08 Diagram 1: Tror du att du kommer att behöva komplettera din utbildning i framtiden med kortare eller längre högskolestudier? Vet ej 9% Ja, aboslut 6% Nej, absolut inte 13% Ja, troligen 20% Nej, troligen inte 52% Det bör noteras att vi här enbart har ställt frågan om hur många som tror sig behöva komplettera sin utbildning med högskolestudier. Vi får alltså inte svar på frågan om man tror att man behöver annan form av vidareutbildning, exempelvis via sin arbetsgivare. De som tror att de behöver komplettera sin utbildning anger som främsta skäl att de tror det förbättrar deras möjligheter att byta jobb i framtiden (anges av 60 procent). 6 vidaretutbildning behövs i kristid 2009

7 Diagram 2: Om du tror att du skulle behöva komplettera din utbildning i framtiden, av vilken anledning känner du det behovet? 70% 60% 60% 50% 40% 30% 20% 20% 17% 10% 10% 2% 0% För att vara säker på att behålla mitt nuvarande jobb För att kunna byta jobb i framtiden Arbetssökande - behöver mer utbildning för att ha möjlighet att få ett jobb Vet ej Annat En femtedel av de svarande uppger att de behöver komplettera sin utbildning på högskola eller universitet för att vara säkra på att behålla sitt nuvarande arbete i framtiden. Det är något förvånande att det inte finns några signifikanta skillnader mellan personer med olika utbildningsbakgrund. Personer med grundskola eller gymnasieskola som högsta avslutade utbildning anger i ungefär lika stor utsträckning som personer som redan idag har någon form av högre utbildning att de behöver komplettera sin utbildning i framtiden för att vara säkra på att få behålla sitt jobb. Att slutsumman blir över hundra beror på att man kunde ange fler än ett alternativ till varför man ansåg sig behöva en kompletterande utbildning. Kunskapspåfyllnad kan också ge individen en ökad känsla av trygghet på arbetsmarknaden i och med att man kan känna att man lättare klarar av omställningar och att söka sig till nya arbeten eller områden. Av alla svaranden i åldrarna 30 till 55 år anger 37 procent att mer utbildning, alternativt en nyare utbildning, skulle göra att de kände sig tryggare på arbetsmarknaden (se diagram 3). Det är framför allt personer med en gymnasieutbildning som högsta avslutade utbildning som skulle uppleva en ökad känsla av trygghet med mer utbildning. vidaretutbildning behövs i kristid

8 Diagram 3: Skulle mer utbildning alternativt en nyare utbildning förändra din känsla av trygghet på arbetsmarknaden? Skulle absolut inte göra att jag känner mig tryggare 12% Vet ej 7% Skulle känna mig mycket tryggare 10% Skulle känna mig något tryggare 27% Skulle troligen inte göra att jag känner mig tryggare 44% En dryg fjärdedel anser, som vi redovisade ovan, att de i framtiden kommer att behöva komplettera sin utbildning med högskolestudier. Men påbyggnad av kunskap sker ju inte enbart inom högskola och universitet. Många personer får i mer eller mindre utsträckning vidareutbildning via sin arbetsgivare. Därför ville vi undersöka om man anser att man får tillräckligt mycket vidareutbildning inom ramen för sitt arbete. Diagram 4 visar att 42 procent inte anser att deras arbetsgivare satsar tillräckligt mycket på deras vidareutbildning. En majoritet är dock mer eller mindre nöjd med hur mycket vidareutbildning de har fått. Personer med en högskoleutbildning är något mindre missnöjda med den vidareutbildning de får via sitt arbete. 8 vidaretutbildning behövs i kristid 2009

9 Diagram 4: Tycker du att du har fått tillräckligt med vidareutbildning via din arbetsgivare? Nej, absolut inte 15% Vet ej Ja, absolut 12% Nej, i stort sett inte 26% Ja, i stort sett 44% Valet att gå från ett arbete till att börja studera beror självklart på många olika faktorer. En begränsande faktor kan vara ekonomin. Idag får en heltidsstudent på högskola eller universitet som får både studiebidrag och tar studielån drygt 1900 kronor per vecka (40 veckor om året). Vi ville därför veta hur man ser på möjligheterna att klara sig ekonomiskt om man skulle välja att vidareutbilda sig. Diagrammet nedan visar att en stor majoritet (65 procent) inte skulle klara ekonomin. Endast 11 procent uppger att de skulle klara sig bra ekonomiskt. Diagram 5: Om du skulle välja att vidareutbilda dig, skulle du klara dig ekonomiskt? Vet ej Ja, det skulle gå bra 11% Nej, det skullle absolut inte fungera 34% Ja, men det skulle gå mindre bra 20% Nej, det skulle troligen inte fungera 31% vidaretutbildning behövs i kristid

10 Knappt hälften (49 procent) anger att de skulle välja att studera om de fick hjälp att finansiera sina levnadsomkostnader, se diagram 6. Diagram 6: Om du skulle få hjälp att finansiera dina levnadsomkostnader skulle du då välja att studera? Nej, absolut inte 6% Vet ej 8% Ja, absolut 17% Nej, troligen inte 37% Ja, troligen 32% Vi ställde också frågan om hur man ser på behovet av att ge samhällsstöd för att människor ska ha möjlighet att vidareutbilda sig i tider av lågkonjunktur. Det finns ett stort stöd för denna typ av samhällsstöd, 78 procent tycker det är viktigt att ge samhällsstöd till vidareutbildning i en lågkonjunktur. Diagram 7: Anser du att det är viktigt att ge samhällsstöd för att människor ska ha möjlighet att vidareutbilda sig i tider av lågkonjunktur? Vet ej 12% Nej 10% Ja 78% 10 vidaretutbildning behövs i kristid 2009

11 Slutsatser Resultaten från vår undersökning visar att många i åldrarna 30 till 55 år känner ett behov av att komplettera sin utbildning på högskolan i framtiden för att stå sig bättre på arbetsmarknaden. De anser att det skulle öka tryggheten på arbetsmarknaden och möjligheten att byta jobb i framtiden. Men det handlar också om att vidareutbilda sig för att vara säker på att behålla sitt nuvarande jobb. Undersökningen visar också att det finns ett starkt stöd för att ge samhällsstöd för att människor ska ha möjlighet att vidareutbilda sig i tider av lågkonjunktur, nästan fyra av fem anser att det är viktigt. Många olika bedömare av den svenska ekonomin har lyft fram satsningar på studenterna genom höjning av studiemedlen som ett effektivt sätt att få fart på konsumtionen och den svenska ekonomin. Den studiesociala kommittén har föreslagit en höjning av studiemedlet med 400 kronor i månaden vilket är ett välkommet tillskott. Vad som händer med det förslaget är dock oklart i dagsläget. TCO har tidigare föreslagit en höjning av studiemedlen med 900 kronor i månaden eftersom flera beräkningar har visat att det motsvarar det extra tillskott i kassan en genomsnittlig student skulle behöva för att få ekonomin att gå runt. Vår undersökning visar att ekonomin är en begränsande faktor för människor som står i valet att gå från arbete till att vidareutbilda sig. Resultaten i vår undersökning visar att 65 procent inte tror att de skulle klara sig ekonomiskt om de skulle välja att vidareutbilda sig. Majoriteten av de svarande är idag etablerade på arbetsmarknaden. Om det var möjligt att få finansiellt stöd för att klara sina levnadsomkostnader, skulle nästan hälften (49 procent) välja att vidareutbilda sig. Det ekonomiska läget Sverige och omvärlden idag befinner sig i har aktualiserat frågan om nödvändigheten i att arbetskraften har en bred kunskapsbas. Möjligheterna att lära mer och att lära helt nytt måste vara många genom hela yrkeslivet för att ge individen chans att bättre klara omställningar och förändringar i arbetslivet. TCO anser att det är av största vikt både för individen och för samhället att den som förlorar jobbet ska ha möjligheten att utveckla sin kompetens under tiden och därmed stå bättre rustad när konjunkturen vänder. Men behovet att fylla på med kunskap genom hela yrkeslivet gäller inte enbart i dåliga tider både samhälle och individ tjänar på att in- vidaretutbildning behövs i kristid

12 dividen utbildar sig. Utbildningssystemet måste därför byggas ut för att tillgodose yrkesverksammas behov av återkommande kunskapspåfyllning och utbildning för nya jobb genom hela yrkeslivet. En dryg fjärdedel av de tillfrågade tror att de kommer att behöva komplettera sin utbildning i framtiden med kortare eller längre högskolestudier. Det behöver därför etableras en väl fungerande infrastruktur till stöd för det livslånga lärandet. För att möjligheterna att lära nytt genom hela livet ska vara reella måste även ekonomin fungera för den som vill vidareutbilda sig. Vår undersökning ger stöd till att ekonomin är en begränsande faktor. Ett system med kompetenskonton eller kompetensförsäkringar framstår allt mer som en nödvändig reform. Det mesta talar för att vi framöver kommer att behöva ännu fler välutbildade på arbetsmarknaden. Idag står vi inför en situation där ungdomskullarna ökar samtidigt som söktrycket till universitet och högskolor ökar på grund av den rådande lågkonjunkturen. Om vi vill behålla en utbildning av hög kvalitet krävs det en planering och en framförhållning så att högskolorna är förberedda på att ta emot fler studenter. Det får inte komma som en överraskning. En satsning på högskolesektorn måste därför komma i god tid. 12 vidaretutbildning behövs i kristid 2009

13 vidaretutbildning behövs i kristid

14 tjänstemännens centralorganisation l i n n é g a t a n 1 4, s t o c k h o l m tel , tco.se

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Snabbmätning Om ekonomiska prioriteringar

Snabbmätning Om ekonomiska prioriteringar Snabbmätning Om ekonomiska prioriteringar 2009-08-20 Metodbeskrivning Urval: Riksrepresentativt i åldersgruppen 18-74år vad gäller kön, ålder och geografi. g Urvalet dras från Novus förrekryterade panel.

Läs mer

2008-01-10 nr 1/08. 8 av 10 väljare. i sjukförsäkringen. TCO granskar. www.tco.se

2008-01-10 nr 1/08. 8 av 10 väljare. i sjukförsäkringen. TCO granskar. www.tco.se 2008-01-10 nr 1/08 8 av 10 väljare vill ha avtalsfrihet i sjukförsäkringen TCO granskar www.tco.se Författare: Kjell Rautio Samhällspolitisk utredare Avdelningen för samhällspolitik, TCO e-post: kjell.rautio@tco.se

Läs mer

Allmänheten om kollektivavtal

Allmänheten om kollektivavtal Akademikerförbundet SSR Allmänheten om kollektivavtal Rapport från opinionsundersökning 24 april 2009 Arne Modig 1 Sammanfattning Allmänheten om kollektivavtal Många svenskar har en positiv inställning

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar till jobb! Vägen till det första jobbet går oftast via

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar! Jusek jobbar för att det danska systemet med studentmedarbetare

Läs mer

Novus Parallellstudie Självrekryterade jämfört med Slumpmässigt rekryterade paneler. Torbjörn Sjöström VD Novus Group

Novus Parallellstudie Självrekryterade jämfört med Slumpmässigt rekryterade paneler. Torbjörn Sjöström VD Novus Group Novus Parallellstudie Självrekryterade jämfört med Slumpmässigt rekryterade paneler Torbjörn Sjöström VD Novus Group 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Om Novus - den nya generationens undersökningsföretag...

Läs mer

DIAGRAMRAPPORT ALLMÄNHETEN OM VÄLGÖRENHET. Kund: Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII Kontakt: Annika Prine Datum: 15 april 2013

DIAGRAMRAPPORT ALLMÄNHETEN OM VÄLGÖRENHET. Kund: Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII Kontakt: Annika Prine Datum: 15 april 2013 DIAGRAMRAPPORT ALLMÄNHETEN OM VÄLGÖRENHET Kund: Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII Kontakt: Annika Prine Datum: 15 april 2013 Peter Blid Tel: 0739-40 39 22 peter.blid@novus.se Målgrupp och

Läs mer

Ett studiemedelsystem som håller under hela arbetslivet

Ett studiemedelsystem som håller under hela arbetslivet Ett studiemedelsystem som håller under hela arbetslivet Ett studiemedelsystem som håller under hela arbetslivet Studiefinansieringssystemet är en viktig förutsättning för en fungerande akademi, för att

Läs mer

Var tionde hushåll saknar buffert

Var tionde hushåll saknar buffert Var tionde hushåll saknar buffert Kreditbarometer September 2014 Välkomen till Lindorffs kreditbarometer På senare år har svenskarnas skuldsättning debatterats flitigt. Hösten 2010 infördes ett bolånetak

Läs mer

Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys

Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys Bilaga 4 till rapport Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar (2015:13) Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys Enkätundersökningar utformning och bortfall Statskontoret har

Läs mer

Novus Allmänheten om Majblomman och dess tre sakpolitiska frågor. Juni 2010. 23 juni Helen Nilsson

Novus Allmänheten om Majblomman och dess tre sakpolitiska frågor. Juni 2010. 23 juni Helen Nilsson Novus Allmänheten om Majblomman och dess tre sakpolitiska frågor Juni 2010 23 juni Helen Nilsson 1862 Om undersökningen Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Majblomman. Intervjuerna

Läs mer

Skriande behov av fler speciallärare/specialpedagoger

Skriande behov av fler speciallärare/specialpedagoger Skriande behov av fler speciallärare/specialpedagoger Rapport från Lärarförbundet 2014-02-11 Svenska elevers kunskapsresultat sjunker och då är det viktigare än någonsin att alla elever får det stöd de

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

Skilda studieförutsättningar En analys av studier, studieekonomi och hälsa utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund

Skilda studieförutsättningar En analys av studier, studieekonomi och hälsa utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund Diarienummer 2014-000-000 Skilda studieförutsättningar En analys av studier, studieekonomi och hälsa utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund CSN, rapport 2014:8 2 Diarienummer 2014-219-6424 Diarienummer

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

studera i stockholm - en dyr affär

studera i stockholm - en dyr affär studera i stockholm - en dyr affär innehåll. 3. inledning. 13. budget. 4. Metod. den genomsnittliga studentten. arbete vid sidan av studier. 14. budget. studenten med barn. 5. diagram 6. 7. 8. 9. studiemedel

Läs mer

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Civilförsvarsförbundet Nya influensan Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Inledning Bakgrund På uppdrag av Civilförsvarsförbundet

Läs mer

December 2012. Unionens förslag för att möta de ökade varslen

December 2012. Unionens förslag för att möta de ökade varslen December 2012 Unionens förslag för att möta de ökade varslen 1 Sammanfattning av Unionens förslag Staten måste stimulera efterfrågan Se över om infrastruktursatsningar kan tidigareläggas Inför ett tillfälligt

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET Ung Vänster Juli 2014 För kontakt: 08-654 31 00 info@ungvanster.se Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011 Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2/3 och /11 Mikael Stattin Working paper 2/13 Department of Sociology 91 87 Umeå, Sweden Telephone: 9-786 5 www.umu.se Svenska befolkningens inställning

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan 2015:1 Jobbhälsobarometern 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan Delrapport 2015:1 Sveriges Företagshälsor 2015--10-05 Leder obehagskänslor

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

2014:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:2 Sveriges Företagshälsor 2014-10-23

2014:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:2 Sveriges Företagshälsor 2014-10-23 2014:2 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:2 Sveriges Företagshälsor 2014-10-23 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning; Yngre anställda passar illa!... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor...

Läs mer

Akademikerbarometer 2-2005

Akademikerbarometer 2-2005 Akademikerbarometer 2-2005 Utbildning & tillväxt Jonas Bengtsson JULI 2005 Innehåll Sammanfattning 1. Akademikerbarometern om undersökningen 2. Sveriges akademiker om tillväxt 3. Utbildning och tillväxt

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin Unga ska först! - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin En rapport från Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund www.ssu.se www.ssu.se Förord Arbetslösheten når nya rekordnivåer i

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

Svenskarnas syn på utvecklingen av elbilar

Svenskarnas syn på utvecklingen av elbilar Svenskarnas syn på utvecklingen av elbilar Svenskarnas syn på smarta nät och och hur infrastrukturen den förändrats de för senaste laddplatser åren. Undersökning från TNS/Sifo juni Undersökning från TNS

Läs mer

RAPPORT P4 SJUHÄRAD VALETS VIKTIGASTE FRÅGOR LOKALA OPINIONSFRÅGOR

RAPPORT P4 SJUHÄRAD VALETS VIKTIGASTE FRÅGOR LOKALA OPINIONSFRÅGOR RAPPORT P4 SJUHÄRAD VALETS VIKTIGASTE FRÅGOR LOKALA OPINIONSFRÅGOR Maj 2014 Sveriges Radio: Novus: Markus Boger Viktor Wemminger Torbjörn Sjöström Datum: 2014 05 19 Bakgrund och syfte Bakgrund Novus har

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

Studenters sommarekonomi

Studenters sommarekonomi Studenters sommarekonomi 1 Studenter förväntas att i första hand klara sin försörjning genom de allmänna studiemedlen. Under sommaren utgår inget studiemedel och det är då upp till studenterna själva att

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Bristande kvalitet i den högre utbildningen

Bristande kvalitet i den högre utbildningen Statistik Bristande kvalitet i den högre utbildningen Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Inledning Nästan 30 procent av alla nyexaminerade säger

Läs mer

Flexibel pension. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513

Flexibel pension. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513 Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen syftar bl a till att ta reda

Läs mer

Maj 2010. Turordningsreglerna missgynnar unga

Maj 2010. Turordningsreglerna missgynnar unga Maj 2010 Turordningsreglerna missgynnar unga Innehåll Sammanfattning och bakgrund... 3 Unga upplever att turordningsreglerna missgynnar... 4 Så gjordes undersökningen... 4 Slutsatser och policydiskussion...

Läs mer

Ungas utmaningar och möjligheter på arbetsmarknaden.

Ungas utmaningar och möjligheter på arbetsmarknaden. Ungas utmaningar och möjligheter på arbetsmarknaden. En rapport från McDonald s Kortfakta om undersökningen 4 7 procent av de cirka 1000 unga personer som tillfrågats i undersökningen är oroliga för att

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2005

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2005 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2005 Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, maj 2005 FÖRENINGSSPARBANKENS HUSHÅLLSBAROMETER Om undersökningen 3 Förändringar på totalnivå jämfört med förra årets undersökningar

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

En av fyra tror på omfattande automatisering

En av fyra tror på omfattande automatisering Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Många studier har under det senaste året visat att den snabba tekniska utvecklingen gör att ungefär hälften av alla jobb kommer kunna automatiseras

Läs mer

DIAGRAMRAPPORT. Peter Blid Tel: 0739-40 39 22 peter.blid@novus.se

DIAGRAMRAPPORT. Peter Blid Tel: 0739-40 39 22 peter.blid@novus.se DIAGRAMRAPPORT ALLMÄNHETEN OM IDEELLA ORGANISATIONER - OM MAN HADE OBEGRÄNSAT MED TID ELLER PENGAR Kund: Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII Kontakt: Annika Prine, Maria Ros Jernberg Datum:

Läs mer

UNIONEN ALLMÄNHETEN OM EGET FÖRETAGANDE

UNIONEN ALLMÄNHETEN OM EGET FÖRETAGANDE UNIONEN ALLMÄNHETEN OM EGET FÖRETAGANDE MINDRE MÄTNING I SYFTE ATT TITTA PÅ INTRESSET FÖR MENTORSKAP VID START AV FÖRETAG Kund: Unionen Kontakt: Åsa Märs Datum: 2014-09-18 Kontakt på Novus: Mats Elzén

Läs mer

Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson

Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen

Läs mer

Novus Unga om vården. Vårdförbundet. 2010-05-10 Lina Lidell

Novus Unga om vården. Vårdförbundet. 2010-05-10 Lina Lidell Novus Unga om vården Vårdförbundet 2010-05-10 Lina Lidell 1718 Om undersökningen Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Vårdförbundet. Intervjuerna har genomförts inom ramen för Novus

Läs mer

Skolan. en nationell angelägenhet. En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper

Skolan. en nationell angelägenhet. En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper Skolan en nationell angelägenhet En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper Skolan en nationell angelägenhet Juli 2011 Bakgrund Regeringen har sedan 2006 utrett

Läs mer

Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Nytillskott och rekryteringsbehov

Nytillskott och rekryteringsbehov Nytillskott och rekryteringsbehov Resultat på övergripande nivå Under de goda tillväxtåren i slutet av 199-talet och början av 2-talet ökade tillskottet av arbetskraft och alltfler rekryterades. Det innebar

Läs mer

Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning

Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning Marknadsundersökningens Dag 2009 Karin Stenebo, Apoteket AB Barbro Eriksson, CMA Centrum för Marknadsanalys AB Bakgrund Utblicken

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

Den ljusnande framtid är vår?

Den ljusnande framtid är vår? Den ljusnande framtid är vår? Hur unga och näringsliv ser på ungdomsarbetslösheten i Sverige En rapport från Sveriges största privata ungdomsarbetsgivare i samarbete med TNS Sifo 1 Korta fakta från undersökningen

Läs mer

Kommunernas infrastrukturinvesteringar

Kommunernas infrastrukturinvesteringar Kommunernas infrastrukturinvesteringar Rapport från Svevia, februari 2011 Om undersökningen Svevia har låtit genomföra en undersökning bland Sveriges kommuner om deras infrastruktursatsningar det kommande

Läs mer

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Investera i utbildning

Investera i utbildning Socialdemokraterna Investera i utbildning Politik för en kunskapsbaserad ekonomi 2 (12) Innehållsförteckning Investera i utbildning... 3 Nya utbildningspolitiska mål... 3 Högre resultat genom investeringar

Läs mer

Enkät om IT-stress 600 yrkesarbetande svenskar om psykisk belastning på grund av IT. Genomförd oktober 2011.

Enkät om IT-stress 600 yrkesarbetande svenskar om psykisk belastning på grund av IT. Genomförd oktober 2011. Enkät om IT-stress 600 yrkesarbetande svenskar om psykisk belastning på grund av IT. Genomförd oktober 2011. 600 svenskar tillfrågade om IT-stress I en unik enkät har 600 yrkesarbetande svenskar svarat

Läs mer

Högskolelyft. Stefan Löfven och Magdalena Andersson 20 september 2013

Högskolelyft. Stefan Löfven och Magdalena Andersson 20 september 2013 Högskolelyft Stefan Löfven och Magdalena Andersson 20 september 2013 Innehåll Den högre utbildningens utveckling Högskolelyftets sex delar Ökad efterfrågan på högutbildade 2500000 Prognos: efterfrågan

Läs mer

Det flexibla arbetslivets möjligheter

Det flexibla arbetslivets möjligheter Statistik Det flexibla arbetslivets möjligheter Ett arbetsliv med individen i fokus Ett arbetsliv med individen i fokus Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Med moderna tekniska lösningar kan

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2004

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2004 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2004 Rapport Hushållsbarometern våren 2004 Institutet för Privatekonomi Erika Pahne Maj 2004 Institutet för Privatekonomi 2 Föreningssparbankens HUSHÅLLSBAROMETER Inledning 4

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Företagarens vardag i Göteborg 2015

Företagarens vardag i Göteborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Göteborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 2005 Pressmaterial 2005-10-30 IT och lärarstuderande Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN KK-stiftelsen arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att stödja: forskning

Läs mer

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP)

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Särskild löneskatt slår hårt mot seniorer Vart femte företag i Sverige skulle minska antalet anställda över 65 år om

Läs mer

Sammanfattning av CMA-undersökningen

Sammanfattning av CMA-undersökningen Sammanfattning av CMA-undersökningen Syfte Syftet med undersökningen var att undersöka: - UF-deltagarnas attityder till Ung Företagsamhet - Vilken nytta de haft av Ung företagsamhet - Hur stor andel som

Läs mer

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs Mars 2010 Bemanningsföretagen behövs Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Majoriteten unga positiva till bemanningsföretag... 6 Många anser att bemanningsföretag förbättrar

Läs mer

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt?

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens Analys och omvärldsbevakning Syftet med analysarbetet

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet

Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet Sammanfattning Kvinnor som är födda på 70-talet kan inte räkna med att få samma pension som sina manliga kollegor trots

Läs mer

Läget för lärarlegitimationer 2014

Läget för lärarlegitimationer 2014 Läget för lärarlegitimationer 2014 SKL genomförde våren 2014 en enkätundersökning ställd till skolans huvudmän. Den syftar till att följa upp genomförandet av lärarlegitimationsreformen och bland annat

Läs mer

Allt trängre på landets fängelser. rapport från SEKO april 2010

Allt trängre på landets fängelser. rapport från SEKO april 2010 Allt trängre på landets fängelser rapport från SEKO april 2010 Ny undersökning från SEKO: Allt trängre på landets fängelser Det blir allt trängre på landets fängelser. Mer än varannan kriminalvårdare tycker

Läs mer

Effektiv kommunikation inom skolan

Effektiv kommunikation inom skolan Effektiv kommunikation inom skolan - skolledare om den egna arbetssituationen Microsoft Sverige, Anna Erman Synovate, David Ahlin 2008-11-10 Synovate 2007 1 Innehållsförteckning Syfte och metod Nyheter

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Företagarens vardag i Linköping 2015

Företagarens vardag i Linköping 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Linköping 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Den gränslösa arbetsplatsen

Den gränslösa arbetsplatsen Manpower Work life Rapport 2011 Den gränslösa arbetsplatsen Tidigare Work Life studier visar att gränsen mellan privat och professionellt liv suddas ut på arbetsmarknaden, mycket tack vare sociala mediers

Läs mer

Arbetsmarknad Massörer 2011

Arbetsmarknad Massörer 2011 Arbetsmarknad Massörer 211 En undersökning gjord av Branschrådet Svensk Massage Kroppsterapeuternas Yrkesförbund MIND Research AB Sammanfattning 75 av svenskarna har någon gång har provat på massage, 43

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 Innehållsförteckning Bakgrund... 4 Syfte... 4 Genomförande... 4 Statistikbeskrivning... 4 Bakgrundsvariabler... 5 Resultat... 8 Narkotika

Läs mer

Arbetsmiljöundersökning

Arbetsmiljöundersökning Arbetsmiljöundersökning 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget 4 Bakgrund och syfte 4 Undersöknings omfattning och gomförande 4 Svarsfrekvs och bortfall 4 Resultatet av datainsamling 4 Jämförelser Resultat

Läs mer

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 Tjänstemän om stress och press i arbetslivet Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

Studenternas ekonomiska situation

Studenternas ekonomiska situation Studenternas ekonomiska situation En undersökning av Stockholms universitets studenters ekonomiska situation, sammanställd av Stockholms universitets studentkår 19 mars 2010 2010 Stockholms universitets

Läs mer

Kristoffer Jarefeldt, Vd och ansvarig utgivare kristoffer@framtid.se 1 (10)

Kristoffer Jarefeldt, Vd och ansvarig utgivare kristoffer@framtid.se 1 (10) Framtid.se en undersökning om arbetsmarknadskunskap hos unga Denna undersökning baseras på frågeställningar under två olika perioder, mot två olika åldersgrupper. Totalt antal respondenter är 3.982 unga,

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

Allmänheten om energiuppgörelsen och energipolitiken 2009-02-06

Allmänheten om energiuppgörelsen och energipolitiken 2009-02-06 Allmänheten om energiuppgörelsen och energipolitiken 2009-02-06 INLEDNING METOD & UTFÖRANDE Novus Group Frågekonstruktion Novus Group International AB (publ) genomför marknadsundersökningar, opinionsundersökningar,

Läs mer

Tco är en unik organisation. Utanför de nordiska länderna finns

Tco är en unik organisation. Utanför de nordiska länderna finns Förord Tco är en unik organisation. Utanför de nordiska länderna finns ingen motsvarighet någon annanstans. Hur kan det komma sig att denna udda fackliga företeelse växte sig stark? Varför blev organisationsgraden

Läs mer

Effektmätning av gratistidningen

Effektmätning av gratistidningen Effektmätning av gratistidningen Nr 8, november 011 Kampanjnummer: 01150 Målgrupp: Konsument, villahushåll Utskicksperiod: måndag 7 november, v. 45, 011 Mätperiod: slutet v 45 början 48, 011 Mediaeffekter

Läs mer

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential?

Småföretagen + högskolan. =en outnyttjad potential? Småföretagen + högskolan =en outnyttjad potential? Rapport från Företagarna mars 2011 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 4 Få småföretag har kontakt med högskolan... 4 Östergötland

Läs mer