TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TCO GRANSKAR: vidareutbildning #6/09. Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige. 2009-04-21"

Transkript

1 TCO GRANSKAR: vidareutbildning behövs i kristid #6/09 Stort behov av vidareutbildning i lågkonjunkturens Sverige

2 Författare Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO e-post: Tel:

3 Inledning I dagens ekonomiska läge är det många som talar varmt om behovet av utbildning både för unga och för personer som redan har etablerat sig på arbetsmarknaden. Tyvärr har det hittills mest varit tomma ord. Satsningarna på studenterna och den högre utbildningen har uteblivit. Vår undersökning visar att det finns ett starkt stöd för att satsa mer på utbildningen. Hela 78 procent anser att det är viktigt att ge samhällsstöd för att människor ska ha möjlighet att vidareutbilda sig i tider av lågkonjunktur. I en opinionsundersökning som Novus Opinion genomförde på uppdrag av TCO april 2009, ställdes en rad frågor om bland annat vidareutbildning. Undersökningen omfattade ett riksrepresentativt urval om svenskar mellan 18 och 65 år. Vi var dock mest intresserade av personerna mellan 30 och 55 år då vi till största delen ville undersöka attityderna hos dem som redan är etablerade på arbetsmarknaden. Alla resultat avser med andra ord personer mellan 30 och 55 år om inget annat anges. Undersökningen visar att: 26 procent anser att de kommer att behöva komplettera sin utbildning i framtiden med studier på högskola eller universitet; 20 procent av dem som anser sig behöva en komplettering i sin utbildning menar att det är en nödvändighet om de ska vara säkra på att behålla sitt nuvarande jobb; 60 procent av dem som anser sig behöva en komplettering i sin utbildning vill göra det för att ha möjligheten att byta jobb i framtiden; 37 procent skulle känna sig tryggare på arbetsmarknaden med mer utbildning alternativt en mer färsk utbildning; 42 procent anser inte att de har fått tillräckligt mycket vidareutbildning av sin arbetsgivare; över hälften (65 procent) tror inte att de skulle klara sig ekonomiskt om de valde att utbilda sig; knappt hälften (49 procent) skulle välja att studera om de fick hjälp att finansiera sina levnadsomkostnader, vidaretutbildning behövs i kristid

4 I det nya arbetslivet är det viktigare än någonsin för individen att kontinuerligt underhålla sin kompetens och uppdatera sina kunskaper. Detta är självklart extra viktigt i tider av lågkonjunktur. TCO anser att det är av största vikt både för individen och för samhället att den som förlorar jobbet ska ha möjligheten att utveckla sin kompetens under tiden och därmed stå sig bättre när konjunkturen vänder. Arbetslivet förändras även när det inte är ekonomiska kriser. Återkommande i undersökningar som TCO har gjort är att många av dem som vill byta jobb, men inte tror att de kan göra det, anser att de inte har tillräcklig utbildning eller kompetens för att kunna byta jobb. Därför måste även den som går en utbildning av högsta kvalitet ha möjlighet att förnya sina kunskaper under livets gång. Det är själva grunden för att kunna hänga med i den snabba utvecklingen och gå från ett jobb till ett annat. Det finns därmed ett allt större behov för individer och företag att klara av snabba omställningar och att ta till sig ny kunskap. För individen riskerar svårigheten att byta arbete eller yrke att upplevas som en inlåsning. Detta kan leda till att den enskilde upplever maktlöshet och olust inför arbetet, att hennes ställning på arbetsmarknaden försvagas. På sikt finns även risken att det leder till problem med den psykiska eller fysiska hälsan. Sambandet mellan inlåsning och ohälsa är väl dokumenterat. 1 TCO-förbunden driver därför frågan om att stimulera och förbättra möjligheterna för parterna att teckna omställningsavtal så att individer med ohälsa bättre kan ta tillvara sin arbetsförmåga. Det är TCOs bestämda uppfattning att de länder som investerar mest i individers utbildning och trygghet i omställning kommer att klara sig bäst i konkurrensen. 1 Se exempelvis Wirkkala, L (2008) Mer utbildning ökar rörligheten, TCO granskar nr 11/08 4 vidaretutbildning behövs i kristid 2009

5 Metodbeskrivning Novus Opinion genomförde undersökningen på uppdrag av TCO. Novus Opinion äger en förrekryterad representativ webbpanel som rekryterats via olika rekryteringsmetoder. Främst rekryteras respondenter genom slumpmässiga telefonintervjuer och breda direktrekryteringsinsatser. Novus tillämpar inte självrekrytering. För att en webbundersökning ska bli representativ dras först ett representativt urval ur den totala panelen i åldersgruppen 18 till 74 år. Novus tar då hänsyn till kön, ålder, geografi och i vissa fall annan bakgrundsdata till exempel politisk preferens. Inbjudan till webbundersökningen går ut via e-post. Svarsfrekvensen blir normalt sett cirka 70 procent efter att svar har samlats in. Resultatet efterstratifieras med hänsyn till bortfall på kön, ålder, geografi och ibland politisk preferens. Panelmedlemmarna hanteras i ett panelhanteringssystem MARSC som garanterar ekonomisk ersättning för deltagande och korrekt handhavande av paneldata och urval. Novus utvärderar kontinuerligt svarsdata från olika datainsamlingsmetoder. Panelen fylls kontinuerligt på med både telefonrekryterade respondenter och respondenter rekryterade genom riktade personliga inbjudningar. Varje folkbokförd person i Sverige kan bara vara med en gång i panelen. Vid misstanke om dubbelt medlemskap kan panelmedlemmar uteslutas. Panelmedlemmar får heller inte deltaga i för många liknande undersökningar på för kort tid. Panelmedlemmen uppger vid registreringen hur ofta vederbörande kan tänka sig att svara på undersökningar. Den aktuella undersökningen genomfördes mellan den 14:e och den 16:e april. Urvalet var ett riksrepresentativt urval vad gäller kön, ålder och geografi i åldersgruppen 18 till 65 år. Urvalet drogs från Novus förrekryterade panel. Inbjudan skickades ut via e-post och undersökningen genomfördes via webben. De resultat som redovisas i den här rapporten rör dock de personer i urvalet som är mellan 30 och 55 år. Anledningen är att vi till största delen ville undersöka attityderna hos dem som redan är etablerade på arbetsmarknaden. Alla resultat som redovisas i rapporten avser med andra ord personer mellan 30 och 55 år om inget annat anges. vidaretutbildning behövs i kristid

6 Resultat Diagrammet nedan visar att många i åldrarna år som tror sig behöva fylla på med kunskap i framtiden. En dryg fjärdedel (26 procent) anser att de kommer att behöva söka sig till högskola eller universitet för en kunskapspåfyllnad. SCB har tidigare visat att 60 procent av dem som går ut gymnasiet vill påbörja högskolestudier inom tre år. 2 Det finns med andra ord ett stort tryck på att satsa på fler platser i högskolan. Det finns även ett starkt stöd för att satsa på fler platser visar en undersökning som TCO genomförde förra året. 3 Personer som redan idag har en högskoleutbildning är överrepresenterade bland dem som trots allt tror att det klarar sig med nuvarande utbildning. 2 SCB, (2007) Pressmeddelande nr 2007:361 3 Persdotter, K.(2008) Starkt stöd för satsningar på högre utbildning, TCO granskar nr 7/08 Diagram 1: Tror du att du kommer att behöva komplettera din utbildning i framtiden med kortare eller längre högskolestudier? Vet ej 9% Ja, aboslut 6% Nej, absolut inte 13% Ja, troligen 20% Nej, troligen inte 52% Det bör noteras att vi här enbart har ställt frågan om hur många som tror sig behöva komplettera sin utbildning med högskolestudier. Vi får alltså inte svar på frågan om man tror att man behöver annan form av vidareutbildning, exempelvis via sin arbetsgivare. De som tror att de behöver komplettera sin utbildning anger som främsta skäl att de tror det förbättrar deras möjligheter att byta jobb i framtiden (anges av 60 procent). 6 vidaretutbildning behövs i kristid 2009

7 Diagram 2: Om du tror att du skulle behöva komplettera din utbildning i framtiden, av vilken anledning känner du det behovet? 70% 60% 60% 50% 40% 30% 20% 20% 17% 10% 10% 2% 0% För att vara säker på att behålla mitt nuvarande jobb För att kunna byta jobb i framtiden Arbetssökande - behöver mer utbildning för att ha möjlighet att få ett jobb Vet ej Annat En femtedel av de svarande uppger att de behöver komplettera sin utbildning på högskola eller universitet för att vara säkra på att behålla sitt nuvarande arbete i framtiden. Det är något förvånande att det inte finns några signifikanta skillnader mellan personer med olika utbildningsbakgrund. Personer med grundskola eller gymnasieskola som högsta avslutade utbildning anger i ungefär lika stor utsträckning som personer som redan idag har någon form av högre utbildning att de behöver komplettera sin utbildning i framtiden för att vara säkra på att få behålla sitt jobb. Att slutsumman blir över hundra beror på att man kunde ange fler än ett alternativ till varför man ansåg sig behöva en kompletterande utbildning. Kunskapspåfyllnad kan också ge individen en ökad känsla av trygghet på arbetsmarknaden i och med att man kan känna att man lättare klarar av omställningar och att söka sig till nya arbeten eller områden. Av alla svaranden i åldrarna 30 till 55 år anger 37 procent att mer utbildning, alternativt en nyare utbildning, skulle göra att de kände sig tryggare på arbetsmarknaden (se diagram 3). Det är framför allt personer med en gymnasieutbildning som högsta avslutade utbildning som skulle uppleva en ökad känsla av trygghet med mer utbildning. vidaretutbildning behövs i kristid

8 Diagram 3: Skulle mer utbildning alternativt en nyare utbildning förändra din känsla av trygghet på arbetsmarknaden? Skulle absolut inte göra att jag känner mig tryggare 12% Vet ej 7% Skulle känna mig mycket tryggare 10% Skulle känna mig något tryggare 27% Skulle troligen inte göra att jag känner mig tryggare 44% En dryg fjärdedel anser, som vi redovisade ovan, att de i framtiden kommer att behöva komplettera sin utbildning med högskolestudier. Men påbyggnad av kunskap sker ju inte enbart inom högskola och universitet. Många personer får i mer eller mindre utsträckning vidareutbildning via sin arbetsgivare. Därför ville vi undersöka om man anser att man får tillräckligt mycket vidareutbildning inom ramen för sitt arbete. Diagram 4 visar att 42 procent inte anser att deras arbetsgivare satsar tillräckligt mycket på deras vidareutbildning. En majoritet är dock mer eller mindre nöjd med hur mycket vidareutbildning de har fått. Personer med en högskoleutbildning är något mindre missnöjda med den vidareutbildning de får via sitt arbete. 8 vidaretutbildning behövs i kristid 2009

9 Diagram 4: Tycker du att du har fått tillräckligt med vidareutbildning via din arbetsgivare? Nej, absolut inte 15% Vet ej Ja, absolut 12% Nej, i stort sett inte 26% Ja, i stort sett 44% Valet att gå från ett arbete till att börja studera beror självklart på många olika faktorer. En begränsande faktor kan vara ekonomin. Idag får en heltidsstudent på högskola eller universitet som får både studiebidrag och tar studielån drygt 1900 kronor per vecka (40 veckor om året). Vi ville därför veta hur man ser på möjligheterna att klara sig ekonomiskt om man skulle välja att vidareutbilda sig. Diagrammet nedan visar att en stor majoritet (65 procent) inte skulle klara ekonomin. Endast 11 procent uppger att de skulle klara sig bra ekonomiskt. Diagram 5: Om du skulle välja att vidareutbilda dig, skulle du klara dig ekonomiskt? Vet ej Ja, det skulle gå bra 11% Nej, det skullle absolut inte fungera 34% Ja, men det skulle gå mindre bra 20% Nej, det skulle troligen inte fungera 31% vidaretutbildning behövs i kristid

10 Knappt hälften (49 procent) anger att de skulle välja att studera om de fick hjälp att finansiera sina levnadsomkostnader, se diagram 6. Diagram 6: Om du skulle få hjälp att finansiera dina levnadsomkostnader skulle du då välja att studera? Nej, absolut inte 6% Vet ej 8% Ja, absolut 17% Nej, troligen inte 37% Ja, troligen 32% Vi ställde också frågan om hur man ser på behovet av att ge samhällsstöd för att människor ska ha möjlighet att vidareutbilda sig i tider av lågkonjunktur. Det finns ett stort stöd för denna typ av samhällsstöd, 78 procent tycker det är viktigt att ge samhällsstöd till vidareutbildning i en lågkonjunktur. Diagram 7: Anser du att det är viktigt att ge samhällsstöd för att människor ska ha möjlighet att vidareutbilda sig i tider av lågkonjunktur? Vet ej 12% Nej 10% Ja 78% 10 vidaretutbildning behövs i kristid 2009

11 Slutsatser Resultaten från vår undersökning visar att många i åldrarna 30 till 55 år känner ett behov av att komplettera sin utbildning på högskolan i framtiden för att stå sig bättre på arbetsmarknaden. De anser att det skulle öka tryggheten på arbetsmarknaden och möjligheten att byta jobb i framtiden. Men det handlar också om att vidareutbilda sig för att vara säker på att behålla sitt nuvarande jobb. Undersökningen visar också att det finns ett starkt stöd för att ge samhällsstöd för att människor ska ha möjlighet att vidareutbilda sig i tider av lågkonjunktur, nästan fyra av fem anser att det är viktigt. Många olika bedömare av den svenska ekonomin har lyft fram satsningar på studenterna genom höjning av studiemedlen som ett effektivt sätt att få fart på konsumtionen och den svenska ekonomin. Den studiesociala kommittén har föreslagit en höjning av studiemedlet med 400 kronor i månaden vilket är ett välkommet tillskott. Vad som händer med det förslaget är dock oklart i dagsläget. TCO har tidigare föreslagit en höjning av studiemedlen med 900 kronor i månaden eftersom flera beräkningar har visat att det motsvarar det extra tillskott i kassan en genomsnittlig student skulle behöva för att få ekonomin att gå runt. Vår undersökning visar att ekonomin är en begränsande faktor för människor som står i valet att gå från arbete till att vidareutbilda sig. Resultaten i vår undersökning visar att 65 procent inte tror att de skulle klara sig ekonomiskt om de skulle välja att vidareutbilda sig. Majoriteten av de svarande är idag etablerade på arbetsmarknaden. Om det var möjligt att få finansiellt stöd för att klara sina levnadsomkostnader, skulle nästan hälften (49 procent) välja att vidareutbilda sig. Det ekonomiska läget Sverige och omvärlden idag befinner sig i har aktualiserat frågan om nödvändigheten i att arbetskraften har en bred kunskapsbas. Möjligheterna att lära mer och att lära helt nytt måste vara många genom hela yrkeslivet för att ge individen chans att bättre klara omställningar och förändringar i arbetslivet. TCO anser att det är av största vikt både för individen och för samhället att den som förlorar jobbet ska ha möjligheten att utveckla sin kompetens under tiden och därmed stå bättre rustad när konjunkturen vänder. Men behovet att fylla på med kunskap genom hela yrkeslivet gäller inte enbart i dåliga tider både samhälle och individ tjänar på att in- vidaretutbildning behövs i kristid

12 dividen utbildar sig. Utbildningssystemet måste därför byggas ut för att tillgodose yrkesverksammas behov av återkommande kunskapspåfyllning och utbildning för nya jobb genom hela yrkeslivet. En dryg fjärdedel av de tillfrågade tror att de kommer att behöva komplettera sin utbildning i framtiden med kortare eller längre högskolestudier. Det behöver därför etableras en väl fungerande infrastruktur till stöd för det livslånga lärandet. För att möjligheterna att lära nytt genom hela livet ska vara reella måste även ekonomin fungera för den som vill vidareutbilda sig. Vår undersökning ger stöd till att ekonomin är en begränsande faktor. Ett system med kompetenskonton eller kompetensförsäkringar framstår allt mer som en nödvändig reform. Det mesta talar för att vi framöver kommer att behöva ännu fler välutbildade på arbetsmarknaden. Idag står vi inför en situation där ungdomskullarna ökar samtidigt som söktrycket till universitet och högskolor ökar på grund av den rådande lågkonjunkturen. Om vi vill behålla en utbildning av hög kvalitet krävs det en planering och en framförhållning så att högskolorna är förberedda på att ta emot fler studenter. Det får inte komma som en överraskning. En satsning på högskolesektorn måste därför komma i god tid. 12 vidaretutbildning behövs i kristid 2009

13 vidaretutbildning behövs i kristid

14 tjänstemännens centralorganisation l i n n é g a t a n 1 4, s t o c k h o l m tel , tco.se

Studenter om den studiesociala utredningen. SFS, TCO och Tria

Studenter om den studiesociala utredningen. SFS, TCO och Tria Studenter om den studiesociala utredningen SFS, TCO och Tria Förord Högskolestudier är en heltidssysselsättning och förutsätter att studenter dels har en rimlig studiemedelsnivå och dels ett fullgott socialt

Läs mer

Ungdomsrapporten 2013. Ungdomsbarometern AB 2013, resultaten i denna rapport får exklusivt spridas av Skandia 1

Ungdomsrapporten 2013. Ungdomsbarometern AB 2013, resultaten i denna rapport får exklusivt spridas av Skandia 1 Ungdomsrapporten 2013 Ungdomsbarometern AB 2013, resultaten i denna rapport får exklusivt spridas av Skandia 1 Ett rikare liv I en tid då kortsiktiga beslut påverkar vårt samhälle och då fokus är på snabba

Läs mer

TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG

TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG #5/09 En undersökning om utbildningens lönsamhet. 2009-04-12 Författare: Jana Fromm, utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO e-post: jana.fromm@tco.se

Läs mer

Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys

Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys Bilaga 4 till rapport Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar (2015:13) Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys Enkätundersökningar utformning och bortfall Statskontoret har

Läs mer

kompetensutvecklingsbarometer En undersökning av kompetensutveckling bland medlemmar i Unionen

kompetensutvecklingsbarometer En undersökning av kompetensutveckling bland medlemmar i Unionen kompetensutvecklingsbarometer En undersökning av kompetensutveckling bland medlemmar i Unionen 1 Innehåll Innehåll...1 Förord... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Andel som har fått kompetensutveckling...

Läs mer

GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014

GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014 GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014 Bakgrund Unga och jobb är ett ämne som debatteras flitigt, på arbetsplatser, i politiken och inte minst i media. Problemet med debatten är att

Läs mer

Kompetens, var god HÖJ!

Kompetens, var god HÖJ! Av Anna Danielsson Öberg och Bengt Rolfer Kompetens, var god HÖJ! En bok om behovet av mer lärande i arbetslivet och hur det ska åstadkommas Författarna Anna Danielsson Öberg och Bengt Rolfer är frilansjournalister

Läs mer

Till soliga, regniga och äldre dagar

Till soliga, regniga och äldre dagar RAPPORT Till soliga, regniga och äldre dagar en rapport om svenskarnas syn på eget sparande, privat pensionssparande och sparandet inom avtalspensionen Länsförsäkringar, juni 2010 Om undersökningen Undersökningen

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer

Uppdrag: jobb! Arbetsförmedlares recept för att få fler i arbete

Uppdrag: jobb! Arbetsförmedlares recept för att få fler i arbete Uppdrag: jobb! Arbetsförmedlares recept för att få fler i arbete Fackförbundet ST våren 2012. Referens: Ann-Britt Bern, utredare: 072-212 99 77 Ann-britt.bern@st.org Roger Syrén, utredare: 070 600 51 24,

Läs mer

Akademikerrapport 2003

Akademikerrapport 2003 Akademikerrapport 2003 Förord Akademikerna blir allt fler. Nästan var tredje invånare i Sverige i åldern 25 64 år har i dag någon form av högskoleutbildning. Det efterfrågas ofta kunskaper om akademikerna

Läs mer

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09

TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO GRANSKAR: BOSTADSBRISTEN FÖR UNGA OCH STUDENTER #10/09 TCO i samarbete med SUS. 2009-09-16 Författare: Jana Fromm Utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO (föräldraledig) Kristina Persdotter

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet.

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet. RAPPORT VÅRDFÖRBUNDET www.vardforbundet.se Eget företagande Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Resultatredovisning I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

December 2012. Unionens förslag för att möta de ökade varslen

December 2012. Unionens förslag för att möta de ökade varslen December 2012 Unionens förslag för att möta de ökade varslen 1 Sammanfattning av Unionens förslag Staten måste stimulera efterfrågan Se över om infrastruktursatsningar kan tidigareläggas Inför ett tillfälligt

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Akademikerbarometer 3-2005

Akademikerbarometer 3-2005 Akademikerbarometer 3-2005 "Sveriges akademiker om arbete..." Jonas Bengtsson November 2005 Innehåll Sammanfattning 1. Akademikerbarometern om undersökningen 2. Sveriges akademiker om arbete 3. Sveriges

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

I fokus: Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år

I fokus: Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år I fokus: Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 2004-05-03 VÅRDFÖRBUNDET RAPPORT NR 2004:4UR Susanna Hammarberg I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 2 Sammanfattning 17,2

Läs mer

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Gäller fr o m 1 januari 2006. Brevvanor. - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Gäller fr o m 1 januari 2006 Brevvanor - en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Pappret i det papperslösa samhällets tidevarv Ett brev betyder så mycket.

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

MAJ 2015. Lönesättning för motivation och produktivitet

MAJ 2015. Lönesättning för motivation och produktivitet MAJ 2015 Lönesättning för motivation och produktivitet Författare: Edel Karlsson Håål och Jonatan Hedin, Svenskt Näringsliv. Förord I den här undersökningen kommer medarbetare på svensk arbetsmarknad till

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Bonus. ett bra sätt att styra, motivera och rekrytera vd?

Bonus. ett bra sätt att styra, motivera och rekrytera vd? Bonus ett bra sätt att styra, motivera och rekrytera vd? 1 Bonus ett bra sätt att styra, motivera och rekrytera vd? 2 3 Innehållsförteckning Ett bredare perspektiv i bonusdebatten................................................................................

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare Kairos Future & WES Maj 2014 Stjärnkraft en sammanfattning stjarnkraft_a4_20s.indd 1 1 2014-04-30 09:32 Kompetenta ledare morgondagens bristvara

Läs mer

Pensionsrapport. viktiga frågor som påverkar pensionsområdet

Pensionsrapport. viktiga frågor som påverkar pensionsområdet Pensionsrapport 2014 viktiga frågor som påverkar pensionsområdet Det är vi som arbetat med Pensionsrapport 2014 Carina Blomberg Trygghetsekonom carina.blomberg@amf.se Johanna Sarfati Trygghetsekonomi johanna.sarfati@amf.se

Läs mer