SMIL. Alumniundersökning. Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SMIL. Alumniundersökning. Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN"

Transkript

1 SMIL Alumniundersökning Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

2 Innehållsförteckning Bakgrundsfrågor Bakgrund Inskrivning och examensår Inriktning Vidare studier Första arbetet Första arbetet Tid till första arbetet Första lönen Utbildningens relevans på första arbetet Var fanns första arbetet Väg till första arbetet Nuvarande arbetssituation Nuvarande arbete Nuvarande arbete Inom vilken bransch finns nuvarande arbete. 17 Arbetsuppgifter Arbetsgivare Miljöfrågor Organisation Väg till nuvarande arbete Kommun Månadslön Enkätfabriken: Alumniundersökning april

3 Bakgrund Bakgrund Svarsfrekvens Enkätfabriken har för Handelshögskolan i Göteborg genomfört en undersökning bland tidigare studenter på samhällsvetenskaplig miljövetarprogram (SMIL). Syftet med undersökningen är att kartlägga vad de tidigare studenterna arbetat med sedan avslutade studier. Enkäten skickades ut till totalt 505 tidigare studenter. Av dessa hade totalt 300 svarat på hela enkäten när undersökningen stängde. Svarsfrekvensen slutade därmed på 59%. Svarsfrekvens Genomförande Undersökningen genomfördes genom en kombination av pappers- och webbenkäter. Två påminnelseutskick har gjorts för att uppmuntra personerna att svara. Efter undersökningen valdes även 50 studenter ut som en del av en bortfallsanalys, samtliga dessa kontaktades via telefon. Undersökningen genomfördes av Enkätfabriken under februari till april För mer information om Enkätfabriken, besök Då ingen information fanns tillgänglig gällande hela populationens sammansättning baseras istället bortfallsanalysen enbart på de bortfallsintervjuer som genomfördes. En jämförelse mellan svaren från de som svarade via enkäten och de som svarade på bortfallsenkäten har genomförts. Analysen visar att det inte finns några signifikanta skillnader avseende om alumnen har arbete, vilken inriktning på programmet alumnen gick, när alumnen to examen eller om nuvarande arbete är relevant eller ej. Vi utgår därför från att de 300 alumner som svarat är representativa för hela populationen. Enkätfabriken: Alumniundersökning april

4 Bakgrund I den första delen fick alumnerna svara på några bakgrundfrågor. Som det framgår i cirkeldiagrammet har 73% kvinnor och 27% män har deltagit i undersökningen. Median- och medelåldern för respondenterna som deltagit är 31 år och merparten av respondenterna finns i spannet år Kön Enkätfabriken: Alumniundersökning april

5 Examensår I denna del fick respondenterna ange när de påbörjade och avslutade sina studier på SMIL-programmet. Fördelningen vad gäller inskrivningsår på programmet är relativt jämnt fördelat mellan åren och avslutande år är framförallt mellan Totalt svarade 7 procent att de inte tagit examen ännu. Som orsak till detta angavs en mängd olika skäl där studietrötthet och personliga orsaker var de mest frekvent förekommande. Vilket år avslutade du din utbildning på SMIL-programmet? Enkätfabriken: Alumniundersökning april

6 Inriktning Vad gäller vald inriktning på SMIL-programmet är det relativt jämnt fördelat mellan de olika inriktningarna men något fler, 25% totalt, har haft miljöplanering som inriktning på programmet. Inriktning på programmet Enkätfabriken: Alumniundersökning april

7 Vidare studier I denna del fick respondenterna en fråga om de vidareutbildat sig efter avslutade studier på SMIL-programmet, samt vilken nivå de fortsatta studierna i så fall var på. 49% av respondenterna har inte vidareutbildat sig efter att de gått SMIL-programmet. Högst andel som har vidareutbildat sig är studenter som inom SMIL-programmet valt inriktningen miljöplanering. I övrigt är det relativt jämnfördelat bland inriktningarna och andelen som har och som inte har studerat vidare. Har du vidareutbildat dig efter dina studier på smilprogrammet? Vidare studier baserat på examensår Innan eller senare Vidareutbildning uppdelat på inriktning Totalt Nej 64% 23% 49% Ja, utbildning på kandidatnivå 7% 8% 8% Ja, utbildning på magisternivå 10% 15% 12% Ja, utbildning på masternivå 8% 42% 19% Ja, forskarutbildning 4% 2% 3% Ja, annat 8% 10% 8% Totalt 100% 100% 100% Enkätfabriken: Alumniundersökning april

8 Första arbetet 84% av respondenterna har vid undersökningstillfället fått ett första arbete medan 12% anger att de studerar och 5% är arbetssökande. Andel som fått första arbetet GRAF ANDEL SOM FÅTT SITT FÖRSTA ARBETE Enkätfabriken: Alumniundersökning april

9 Tid till första arbetet Totalt hade 28% redan arbete klart innan de tog examen och för 26% av respondenterna tog det 0-3 månader innan de fick sitt första arbete. Bland alumner med inriktningen miljöpolitik finns den största andelen (11%) som inte fått arbete efter avslutade studier. Bland de som gått programmet med inriktningen humanekologi finns den största andelen (35%) där det tog mer än 6 månader efter avslutade studier att få det första arbetet. Hur lång tid tog det från att du slutade på programmet till att du fick ditt första arbete? Tid till första arbete uppdelat på inriktning Hade arbete klart innan examen Humanekologi Miljöekonomi Miljöplanering Miljöpolitik Uthålligt företagande 21% 28% 29% 28% 33% 0-6 månader 35% 46% 40% 45% 48% Mer än sex månader 35% 24% 27% 17% 17% Har ej hittat arbete efter avslutade studier 8% 2% 4% 11% 2% Totalt 100% 100% 100% 100% 100% Enkätfabriken: Alumniundersökning april

10 Första lönen 72% hade en ingångslön på kr i sitt första arbete och 21% hade en ingångslön på mindre än kr. 16% av de som inriktat sig på uthålligt företagande hade en ingångslön på kr. I tabellen längst ner till höger framgår det att de som har tagit examen 2009 eller senare generellt har haft något bättre ingångslöner än de som tog examen innan Vilken månadslön hade du som ingångslön i ditt första arbete efter examen (innan skatt)? Ingångslön uppdelat på inriktning Humanekologi Miljöekonomi Miljöplanering Miljöpolitik Uthålligt företagande Mindre än kr 26% 16% 22% 14% 22% kr 67% 80% 75% 76% 59% kr 7% 0% 3% 7% 16% kr 0% 2% 0% 2% 2% Mer än kr 0% 2% 0% 0% 0% Totalt 100% 100% 100% 100% 100% Enkätfabriken: Alumniundersökning april

11 Relevans på första arbetet 71% anser att kunskaperna från SMIL-programmet var ganska eller mycket relevanta för det första arbetet medan 13% har svarat att kunskaperna inte var relevanta. I tabellen till höger framgår programmets relevans för första arbetet uppdelat på inriktningarna. SMIL-programmets relevans uppdelat på om studenten avslutat sina studier på programmet Avslutat studierna Ej avslutat studierna Ja, mycket relevant 35% 29% Var dina kunskaper från SMILprogrammet relevant för ditt första arbete? Ja, ganska relevant 36% 53% Ja, i liten utsträckning relevant 17% 6% Nej 13% 12% Totalt 100% 100% Nej 13% SMIL-programmets relevans uppdelat på inriktning Ja, i liten utstra0 6 æ ær &VÆWf 16% Humanekologi Miljöekonomi Miljöplanering Miljöpolitik Uthålligt företagande Ja, ganska relevant 37% Ja, mycket relevant 36% 39% 34% 35% 33% Ja, ganska relevant 36% 31% 42% 37% 37% Ja, mycket relevant 34% Ja, i liten utsträckning relevant 16% 16% 14% 19% 16% Nej 11% 14% 11% 9% 14% Totalt 100% 100% 100% 100% 100% 0% 10% 20% 30% 40% Enkätfabriken: Alumniundersökning april

12 Var fanns första arbetet De flesta av alumnerna fick sitt första jobb i ett mindre företag (20%), större företag (18%), i kommun (18%) eller på en statlig myndighet (17%). Inom vilken typ av organisation var ditt första arbete? Humanekologi Miljöekonomi Miljöplanering Miljöpolitik Uthålligt företagande Mindre företag (1-49 anställda) 27% 16% 17% 12% 25% Mellanstort företag ( anställda) Större företag (mer än 500 anställda) 16% 12% 6% 17% 14% 7% 27% 8% 12% 43% Statlig myndighet 14% 18% 23% 26% 4% Kommun 25% 4% 37% 14% 8% Landsting 5% 2% 2% 2% 0% Universitet 5% 16% 5% 12% 0% Annat 2% 4% 3% 5% 6% Enkätfabriken: Alumniundersökning april

13 Väg till första arbetet Alumnerna fick även ange vägen till sitt första arbete. 37% fick det första arbetet eftersom det var utannonserat och 33% fick arbetet genom kontakter. De som inriktat sig på miljöpolitik har i störst utsträckning fått sitt första arbete genom kontakter. Hur fick du ditt första arbete uppdelat på inriktning Humanekologi Miljöekonomi Miljöplanering Miljöpolitik Uthålligt företagande Arbetet var utannonserat 30% 43% 36% 26% 45% Genom kontakter 32% 29% 33% 43% 31% Genom examensarbete 11% 6% 6% 2% 8% Sökte upp arbetsplatsen 18% 6% 19% 17% 8% Annat 9% 16% 6% 12% 8% Totalt 100% 100% 100% 100% 100% Enkätfabriken: Alumniundersökning april

14 Nuvarande arbetssituation Efter frågorna om det första arbetet fick respondenterna i denna del svara på frågor som berör den nuvarande arbetssituationen. 64% av respondenterna har vid undersökningstillfället en tillvidaretjänst och 16% har en projektanställning/tillfällig anställning. 5% är arbetssökande. 22% av de som tog examen 2009 eller senare har en projektanställning/tillfällig anställning, jämfört med 7% bland de som tog examen innan år % av de som tog examen innan 2009 är arbetssökande jämfört med 6% som tog examen efter eller under Vilken är din nuvarande arbetssituation? Arbetssituation uppdelat på examensår Enkätfabriken: Alumniundersökning april

15 Nuvarande arbete Lite mer än hälften, 55%, har haft det nuvarande arbetet längre än 2 år, 26% har haft arbetet i 7-24 månader och 20% har haft arbetet i upp till ett halvår. Hur lång tid har du haft nuvarande arbete? Enkätfabriken: Alumniundersökning april

16 Studiernas relevans på nuvarande arbete 62% anser att kunskaperna från SMIL-programmet är ganska eller mycket relevanta för det nuvarande arbetet medan 16% inte anser att de är relevanta. Är dina kunskaper från SMIL-programmet relevant för ditt nuvarande arbete? SMIL-programmets relevans uppdelat på om studenten avslutat sina studier på programmet Avslutat studierna Ej avslutat studierna Ja, mycket relevant 33% 13% Ja, ganska relevant 30% 31% Ja, i liten utsträckning relevant 23% 6% Nej 14% 50% Totalt 100% 100% SMIL-programmets relevans uppdelat på inriktning Störst andel som anser att kunskaperna är mycket relevanta för nuvarande arbetet finns bland de som valt inriktningen humanekologi medan störst andel av de som inte anser att kunskaperna är relevanta finns bland de som inriktat sig på miljöekonomi. Humanekologi Miljöekonomi Miljöplanering Miljöpolitik Uthålligt företagande Ja, mycket relevant 41% 33% 31% 33% 27% Ja, ganska relevant 23% 27% 36% 30% 29% Ja, i liten utsträckning relevant 21% 19% 20% 23% 29% Nej 16% 21% 13% 14% 16% Totalt 100% 100% 100% 100% 100% SMIL-programmets relevans uppdelat på examensår Tog examen innan 2009 Tog examen 2009 eller senare Ja, mycket relevant 35% 39% Ja, ganska relevant 35% 30% Ja, i liten utsträckning relevant 23% 18% Nej 7% 13% Totalt 100% 100% Enkätfabriken: Alumniundersökning april

17 Inom vilken bransch finns nuvarande arbete Här fick respondenterna ange vilken typ av bransch det nuvarande arbetet tillhör. 24% anger att de i nuläget arbetar inom offentlig förvaltning och försvar och 18% har valt svarsalternativet annat. Inom vilken bransch är ditt nuvarande arbete? 9% av alumnerna har angett att de arbetar inom konsultverksamhet, 8% inom transport, magasinering och kommunikation och 7% inom forskning och utveckling. Enkätfabriken: Alumniundersökning april

18 Arbetsuppgifter Respondenterna fick även en fråga om vilka deras huvudsakliga arbetsuppgifter är gällande det nuvarande arbetet. Efterföljt av svarsalternativet annat som 28% angett kommer projektledning som 22% uppger vara den huvudsakliga arbetsuppgiften och 14% har angett administration. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? Enkätfabriken: Alumniundersökning april

19 Arbetsgivare Totalt svarade 246 personer på frågan och dessa personer finns fördelade på cirka olika arbetsgivare. I tabellen nedan redovisas de sex vanligaste arbetsgivarna. Totalt svarade 42 personer att de arbetade för en kommun och hälften av dessa finns inom Göteborgs Stad. 26 personer svarade att de arbetade för en myndighet och vanligast var Trafikverket och Energimyndigheten. Av de 21 personer som arbetade på ett universitet eller en högskola återfanns 19 av 21 på antingen Chalmers eller Göteborgs universitet. Vanligaste arbetsgivarna ARBETSGIVARE Antal Göteborgs Stad med bolag 21 Göteborgs universitet 16 Länsstyrelsen 8 Volvo 7 Trafikverket 4 Energimyndigheten 4 Enkätfabriken: Alumniundersökning april

20 Miljöfrågor 44% av respondenterna anger att de i det nuvarande arbetet jobbar med miljöfrågor till en andel mellan %, dvs. mer än hälften av arbetstiden. 23% anger att de inte alls arbetar med miljöfrågor. Bland de som valt inriktningen uthålligt företagande och miljöekonomi finns den lägsta andelen som arbetar mellan % av arbetstiden med miljöfrågor. Hur stor andel av arbetstiden i ditt nuvarande arbete rör miljöfrågor? Andel av tiden som rör miljöfrågor uppdelat på inriktning Humanekologi Miljöekonomi Miljöplanering Miljöpolitik Uthålligt företagande 0% 20% 26% 14% 23% 38% 1-25% 16% 28% 19% 23% 27% 26-50% 4% 9% 16% 7% 4% 51-75% 16% 9% 11% 7% 4% % 44% 30% 40% 40% 27% Totalt 100% 100% 100% 100% 100% Enkätfabriken: Alumniundersökning april

21 Organisation Här ställdes samma fråga om typ av organisation som tidigare i undersökningen, men nu gällande den nuvarande arbetsplatsen. 19% av respondenterna arbetar vid undersökningstillfället i ett större företag, 19% arbetar i kommun, 18% på en statlig myndighet och 16% arbetar i ett mindre företag. Inom vilken typ av organisation arbetar du? Enkätfabriken: Alumniundersökning april

22 Väg till nuvarande arbete 44% av alumnerna fick sitt nuvarande arbete genom att arbetet var utannonserat och 29% fick det genom kontakter. De som valt inriktningen humanekologi har i störst utsträckning fått sitt nuvarande arbetet genom kontakter. Hur fick du ditt nuvarande arbete? Humanekologi Miljöekonomi Miljöplanering Miljöpolitik Uthålligt företagande Arbetet var utannonserat 33% 54% 42% 43% 44% Genom kontakter 36% 22% 31% 33% 29% Genom examensarbete 10% 2% 2% 0% 4% Sökte upp arbetsplatsen 10% 4% 10% 10% 6% På annat sätt 12% 17% 15% 14% 17% Totalt 100% 100% 100% 100% 100% Enkätfabriken: Alumniundersökning april

23 Kommun En majoritet av respondenterna arbetar i Göteborg. Vanligaste kommun därefter är Stockholm. Kategorin utomlands är troligen underskattad då enkäten enbart skickats till adresser i Sverige och med svenskt svarskuvert. I vilken kommun finns ditt nuvarande arbete? 9% 21% 12% 3% 55% Göteborg Stockholm Annan kommun Västra Götaland Annan kommun Sverige Utomlands Enkätfabriken: Alumniundersökning april

24 Månadslön 87% har en nuvarande månadslön i spannet kr. Lite mer än hälften av alla som läst miljöplanering har en lön mellan kr. Bland de som inriktat sig på humanekologi finns den största andelen som har en lön på mindre än kr, och är 14%. De som har tagit examen innan 2009 har generellt högre löner än de som tog examen 2009 eller senare. Vilken är din nuvarande månadslön (innan skatt)? Humanekologi Miljöekonomi Miljöplanering Miljöpolitik Uthålligt företagande Mindre än kr 14% 4% 5% 5% 4% kr 57% 48% 39% 48% 43% kr 27% 39% 53% 41% 45% kr 2% 7% 3% 5% 6% Mer än kr 0% 2% 0% 2% 2% Totalt 100% 100% 100% 100% 100% Tog examen 2009 eller senare Tog examen innan 2009 Mindre än kr 8% 2% kr 61% 27% kr 32% 57% kr 0% 11% Mer än kr 0% 3% Totalt 100% 100% Enkätfabriken: Alumniundersökning april

25 Studierna 74% instämmer eller instämmer helt i påståendet att de generellt sett är nöjda med utbildningen på SMIL-programmet medan 7% inte instämmer. Jag är generellt sett nöjd med min utbildning på SMIL-programmet Enkätfabriken: Alumniundersökning april

Technology Management Lunds Universitet

Technology Management Lunds Universitet Technology Management Lunds Universitet Arbetslivsundersökning 2013 1 TM arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning år 2013. Årets undersökning är den andra i raden som kartlägger

Läs mer

RAPPORT. PTP-enkät 2009 1(10)

RAPPORT. PTP-enkät 2009 1(10) RAPPORT PTP-enkät 2009 1(10) INLEDNING Bakgrund 1995 genomförde Psykologförbundet för första gången en undersökning till dem som tagit psykologexamen mellan två tidpunkter för att bland annat få en bild

Läs mer

Technology Management Lunds Universitet. Arbetslivsundersökning 2012 1. Technology Management

Technology Management Lunds Universitet. Arbetslivsundersökning 2012 1. Technology Management Technology Management Lunds Universitet Arbetslivsundersökning 2012 1 Technology Management TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2012. Årets undersökning är den tredje i raden

Läs mer

TM Arbetslivsundersökning

TM Arbetslivsundersökning 1 TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2010. Detta är första gången som en systematisk undersökning sker av vad TM-alumni arbetar med, i vilka branscher de verkar, vad de

Läs mer

Arbetslivsundersökning 2011

Arbetslivsundersökning 2011 Technology Management Lunds Universitet 1 Arbetslivsundersökning 2011 TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2011. Detta är andra gången som en undersökning genomförs om vad

Läs mer

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete Enheten för statistik om utbildning och arbete Rapport Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden Postadress Besöksadress Telefon Fax Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM Karlavägen 100 08-506

Läs mer

RAPPORT. PTP enkät För kontakt: Mahlin Olsson, (11)

RAPPORT. PTP enkät För kontakt: Mahlin Olsson, (11) RAPPORT PTP enkät 2011 För kontakt: Mahlin Olsson, 08-567 06 407 mahlin.olsson@psykologforbundet.se 2011-10-05 1(11) INLEDNING Bakgrund 1995 genomförde Psykologförbundet för första gången en undersökning

Läs mer

Vart tar studenterna vägen 2011? Undersökning av 2007 års svenska alumner från Högskolan i Jönköping

Vart tar studenterna vägen 2011? Undersökning av 2007 års svenska alumner från Högskolan i Jönköping Vart tar studenterna vägen 2011? Undersökning av 2007 års svenska alumner från Högskolan i Jönköping Jan Johansson, Högskoleservice November 2011 Innehåll 1. Population och metod 3 2. Bostadsort före och

Läs mer

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009.

KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Karriärrapport 2011 KTH genomför vartannat år en Karriäruppföljning på sina alumner 2-3 år efter examen. Årets undersökning omfattar alumner med examensår 2008-2009. Syftet med undersökningen är att undersöka

Läs mer

Riksbankschef eller utredare vad sysslar nationalekonomerna med egentligen?

Riksbankschef eller utredare vad sysslar nationalekonomerna med egentligen? Riksbankschef eller utredare vad sysslar nationalekonomerna med egentligen? En studie över arbetsmarknaden för nationalekonomer Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Institutionen för nationalekonomi

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen Efter examen En uppföljning av 2010 års examensstudenter Företagsekonomiska institutionen Utbildning som ger arbete Företagsekonomiska institutionen erbjuder utbildningar för framtidens kvalificerade ekonomer

Läs mer

Miljövetare och miljö- och hälsoskyddsinspektörer i arbetslivet

Miljövetare och miljö- och hälsoskyddsinspektörer i arbetslivet Miljövetare och miljö- och hälsoskyddsinspektörer i arbetslivet Rapport baserad på alumniundersökning 2009 Lunds universitet Naturvetenskapliga fakulteten Institutionen för miljövetenskaplig utbildning

Läs mer

Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010

Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010 Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010 Av Ida Johansson, Ledamot Förbundsstyrelsen Inledning: Att bevaka samt försvara läkarstudenters intressen på arbetsmarknaden är en av Medicine

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Det handlar om kärlek. Läsåret 2013/2014

Det handlar om kärlek. Läsåret 2013/2014 Det handlar om kärlek Läsåret 2013/2014 I samarbete med 2 Sammanfattning av resultatet Totalt har 2 716 elever svarat på enkäten före skolveckan och 1 698 elever har svarat på enkäten efter skolveckan.

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation

Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation Placement Report 2012 Respondenterna Om Placement report Placement Report är marknadsundersökning som genomförts av studenter i årskurs

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Antal svar: 30 Antal medarbetare: 47 Svarsfrekvens: 63,8% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Vad tänkte vi på när vi skapade SMIL egentligen? Gunnar Köhlin Miljöekonom Tidigare ordf för Samhällsvetenskapliga miljövetarprogrammet

Vad tänkte vi på när vi skapade SMIL egentligen? Gunnar Köhlin Miljöekonom Tidigare ordf för Samhällsvetenskapliga miljövetarprogrammet Vad tänkte vi på när vi skapade SMIL egentligen? Gunnar Köhlin Miljöekonom Tidigare ordf för Samhällsvetenskapliga miljövetarprogrammet Utbildning för hållbar utveckling Personlig definition: Förmedling

Läs mer

Bristande kvalitet i den högre utbildningen

Bristande kvalitet i den högre utbildningen Statistik Bristande kvalitet i den högre utbildningen Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Inledning Nästan 30 procent av alla nyexaminerade säger

Läs mer

Vart tog de vägen? En uppföljning av tidigare studenter vid Politices Magisterprogrammet vid Uppsala universitet.

Vart tog de vägen? En uppföljning av tidigare studenter vid Politices Magisterprogrammet vid Uppsala universitet. Vart tog de vägen? En uppföljning av tidigare studenter vid Politices Magisterprogrammet vid Uppsala universitet. Uppsala januari 2007 1 Bakgrund till studien Politices magisterprogrammet vid Uppsala universitet

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Umeå Universitet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Tiina Stridh Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att

Läs mer

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Slutrapport Örebro universitet Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och Urval... 4 Svarsfrekvens... 4 Disposition... 4 Resultat... 5 Fråga 1. Vilken skola...

Läs mer

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet 20140624 Sida 1 Innehåll Om studien Bakgrund, syfte och mål Metod Om de svarande Resultatredovisning Inställning till föräldraledighet Bilaga 1 Inbjudningsmail Sida

Läs mer

Webbenkät för Lunds universitet

Webbenkät för Lunds universitet Webbenkät för Lunds universitet Webbenkät Utlösare: Del 1: Besök på webbplatsen Del 2: Spenderat 2 minuter på webbplatsen. Visas bara till dem som har valt att svara på del 1. Data insamlad under 24 dagar

Läs mer

Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004

Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004 Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004 Ökad arbetslöshet bland nyexaminerade ingenjörer Arbetslösheten bland ingenjörer ett år efter examen var våren 2004 ännu högre än året innan. 14 procent

Läs mer

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram

Utbildningsplan. för. Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram Utbildningsplan för Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram 180 högskolepoäng 180 credits (ECTS) Fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd 2007-03-12 1. Inrättande och fastställande Denna utbildningsplan

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

VTDV Vart tog de vägen

VTDV Vart tog de vägen VTDV Vart tog de vägen Undersökning av hur det gått för de som avslutade sina studier vid någon av fritidsledarskolorna under 2013 Vart tog de vägen? Redovisning av Fritidsledarskolornas undersökning genomförd

Läs mer

Utvärdering av SFX April-juni 2011

Utvärdering av SFX April-juni 2011 Utvärdering av SFX April-juni 211 KOMMUNFÖRBUNDET 2 (9) Sammanfattning Denna undersökning har gjorts av Arlen Herrera, student på Södertörns Högskola, på uppdrag av Kommunförbundet Stockholms Län, KSL.

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 HVB hem Farsta Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens

Läs mer

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad RAPPORT DECEMBER 0 David de Courcy ScandInfo Marketing Research, Pnr: Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och syfte Målgrupp och metod Frågeområden Delgrupper

Läs mer

Här finns framtidens chefer

Här finns framtidens chefer Statistik Här finns framtidens chefer Rapport om unga akademikers syn på chefskap Magnus Hedberg, vd på Jusek Här finns framtidens chefer Juseks arbetsmarknadsundersökning visar att det finns en god framtida

Läs mer

april 2014 Unga om drömjobbet Studenter och unga yrkesverksamma om attraktiva jobb

april 2014 Unga om drömjobbet Studenter och unga yrkesverksamma om attraktiva jobb april 2014 Unga om drömjobbet Studenter och unga yrkesverksamma om attraktiva jobb Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning... 4 Drömjobbet Där jag har intressanta arbetsuppgifter, bra arbetskamrater

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Ökade löneskillnader i privat sektor

Ökade löneskillnader i privat sektor Statistik Ökade löneskillnader i privat sektor Juseks undersökning av nyexaminerade 2010 Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Ökade löneskillnader

Läs mer

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Statistik Synen på karriären Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare 2 Att kompetensutveckla sin personal är både en väg för arbetsgivaren att nå bättre

Läs mer

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 2014:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Arbetslinjen till

Läs mer

Undersökning bland Biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Anna Ihrfors Wikström Oktober 2011

Undersökning bland Biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Anna Ihrfors Wikström Oktober 2011 Undersökning bland Biståndshandläggare inom äldreomsorgen Anna Ihrfors Wikström Oktober 2011 1 Sammanfattning Sju av tio biståndshandläggare anser att antalet arbetsuppgifter har ökat Sex av tio biståndshandläggare

Läs mer

STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING. Många studenter arbetar gratis

STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING. Många studenter arbetar gratis STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING Många studenter arbetar gratis Kompetens ska värderas även i pengar Högskolor och universitet har ett viktigt uppdrag i att stärka studenternas ställning inför arbetslivet.

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Om ledarskapet och andra förutsättningar för en bra arbetsmiljö. En rapport från SKTF

Om ledarskapet och andra förutsättningar för en bra arbetsmiljö. En rapport från SKTF Om ledarskapet och andra förutsättningar för en bra arbetsmiljö En rapport från SKTF Juni 23 Sammanfattning och reflektioner Kännetecknande för olika yrken inom Svenska kyrkan är att de är relativt enkönade.

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

VTDV Vart tog de vägen

VTDV Vart tog de vägen VTDV Vart tog de vägen Undersökning av hur det gått för de som avslutade sina studier vid någon av fritidsledarskolorna under 2012 Vart tog de vägen? Redovisning av Fritidsledarskolornas undersökning våren

Läs mer

Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade

Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Statistik Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Att

Läs mer

Kartläggning samhällsvetare. Kontakt: Stina Andersson Novus: Gun Pettersson/Viktor Wemminger Datum: 2015-04-10

Kartläggning samhällsvetare. Kontakt: Stina Andersson Novus: Gun Pettersson/Viktor Wemminger Datum: 2015-04-10 Kontakt: Stina Andersson Novus: Gun Pettersson/Viktor Wemminger Datum: 2015-04-10 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s räkning genomfört en uppdatering på kartläggningen

Läs mer

EUROSTUDENT V. En kort inblick i studenternas ekonomi

EUROSTUDENT V. En kort inblick i studenternas ekonomi EUROSTUDENT V En kort inblick i studenternas ekonomi En kort inblick i studenternas ekonomi EUROSTUDENT V En kort inblick i studenternas ekonomi - EUROSTUDENT V Universitets- och högskolerådet 2015 Avdelningen

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Alumnstudie av civilingenjörer i kemiteknik

Alumnstudie av civilingenjörer i kemiteknik Alumnstudie av civilingenjörer i kemiteknik En enkätundersökning riktad till dem som tagit en civilingenjörsexamen i kemiteknik från Uppsala universitet sedan programmets start. Ht 1996 Vt 2008 Kursexpeditionen

Läs mer

Uppföljnings- och Alumni-undersökning. bland personer som tagit doktorsexamen. vid naturvetenskapliga fakulteten 1990-1998.

Uppföljnings- och Alumni-undersökning. bland personer som tagit doktorsexamen. vid naturvetenskapliga fakulteten 1990-1998. Uppföljnings- och Alumni-undersökning bland personer som tagit doktorsexamen vid naturvetenskapliga fakulteten 1990-1998 Resultatrapport 2006-04-28 Skrivkraft Magnus Lindgren Uppföljnings- och Alumni-undersökning

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Studenter vill arbeta med hållbarhet men är dåligt rustade

Studenter vill arbeta med hållbarhet men är dåligt rustade Studenter vill arbeta med hållbarhet men är dåligt rustade Om undersökningen NCC har tillsammans med karriärsplattformen Sustainergies genomfört en enkätstudie bland 1 036 studenter från Sveriges 21 största

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare Socialförvaltningen i Örebro kommun Brukarundersökning Bemötande våren 2012 Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Redovisning av frågor

Läs mer

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet.

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet. RAPPORT VÅRDFÖRBUNDET www.vardforbundet.se Eget företagande Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Resultatredovisning I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Ingenjörsbarometern 2012

Ingenjörsbarometern 2012 Ingenjörsbarometern 2012 www.ingenjörskarriär.se 1 Innehåll Om undersökningen OM UNDERSÖKNINGEN 3 Bakgrund och syfte 3 Genomförande 3 SAMMANFATTNING 4 VAD ÖNSKAR SIG INGENJÖRERNA AV EN POTENTIELL ARBETSGIVARE?

Läs mer

Alumnstudie av naturvetarkemister

Alumnstudie av naturvetarkemister Alumnstudie av naturvetarkemister En enkätundersökning riktad till dem som tagit en magisterexamen i kemi från Uppsala universitet mellan åren 1998 - vt 2008 Kursexpeditionen för kemi Marie Chajara Svensson

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Företagsläkarnas och skolläkarnas lönestatistik november 2013

Företagsläkarnas och skolläkarnas lönestatistik november 2013 Stockholm 2014-04-25 Till Läkarförbundets yrkes- och lokalföreningar Nr 3 2014 Företagsläkarnas och skolläkarnas lönestatistik november 2013 Bakgrund och svarsfrekvens Läkarförbundet skickade i januari

Läs mer

1100 högskolestudenters syn på statliga myndigheter som arbetsgivare

1100 högskolestudenters syn på statliga myndigheter som arbetsgivare 1100 högskolestudenters syn på statliga myndigheter som arbetsgivare Ekonomi, IT, juridik, samhällsvetenskap samt teknik Hösten 2008 Vad är viktigast vid valet av din framtida arbetsplats? Stimulerande

Läs mer

ATT LÄRA SIG ARBETA. Studenter vid Göteborgs universitet bedömer arbetslivsanpassningen

ATT LÄRA SIG ARBETA. Studenter vid Göteborgs universitet bedömer arbetslivsanpassningen Studenter vid Göteborgs universitet bedömer arbetslivsanpassningen av undervisningen Daniel Berlin/Enheten för analys och utvärdering RAPPORT: 2014:03 Dnr: V 2014/306 GÖTEBORGS UNIVERSITET Enheten för

Läs mer

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Stockholm. September-oktober 2006

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Stockholm. September-oktober 2006 Psoriasisförbundet Enkätundersökning bland medlemmar i Stockholm September-oktober 2006 Bakgrund Psoriasis är en allvarlig kronisk sjukdom som drabbar hud och leder och ny forskning visar att psoriasis

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar till jobb! Vägen till det första jobbet går oftast via

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Alumnstudie 2015 Energi- och miljöprogrammet

Alumnstudie 2015 Energi- och miljöprogrammet Alumnstudie 2015 Energi- och miljöprogrammet Sammanställd av: Linda Widetoft Abstrakt Energi- och miljöprogrammet startades år 2006 och under sommaren 2015 har en Alumnstudie genomförts för att se var

Läs mer

Lärarbarometern. Undersökning juni/juli

Lärarbarometern. Undersökning juni/juli Lärarbarometern Undersökning juni/juli 16 september 2015 Lärarbarometern som drivs av Lektion.se har genomfört en undersökning om vad lärare tycker ska ske med utbildningspolitiken efter valet. Enkäten

Läs mer

Vad hände sedan? En uppföljning av 2012 års examensstudenter

Vad hände sedan? En uppföljning av 2012 års examensstudenter Vad hände sedan? En uppföljning av 2012 års examensstudenter På Handelshögskolan utbildas morgondagens ekonomer och jurister Handelshögskolan - i ständig utveckling Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Läs mer

Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011

Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011 HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR 2011 1 (5) HANDLÄGGARE Folkhälsoutvecklare Ylva Bryngelsson TELEFON 0522-69 6148 ylva.bryngelsson@uddevalla.se Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011 Bakgrund

Läs mer

Var femte akademiker utan jobb. ARBETSMARKNADSUNDERSÖKNING 2006 Nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Var femte akademiker utan jobb. ARBETSMARKNADSUNDERSÖKNING 2006 Nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Var femte akademiker utan jobb ARBETSMARKNADSUNDERSÖKNING 2006 Nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om undersökningen Målgrupp: Juseks undersökning genomförs

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2 Så rekryterar företagen medarbetare s rekryteringsenkät 2010 del 2 Inledning Hur hittar företagen de medarbetare de behöver? Och vilka rekryteringsvägar fungerar bra? Mot bakgrunden av att vart femte rekryteringsförsök

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

Studenternas ekonomiska situation

Studenternas ekonomiska situation Studenternas ekonomiska situation En undersökning av Stockholms universitets studenters ekonomiska situation, sammanställd av Stockholms universitets studentkår 19 mars 2010 2010 Stockholms universitets

Läs mer

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %.

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %. Emma Nilsson 0413-622 61 2014-01-13 Medarbetarenkät Vård och Omsorg 2013 Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Karolinska Institutet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att kartlägga

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten

Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten 2008 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Vad hände sedan? En uppföljning av 2011 års examensstudenter

Vad hände sedan? En uppföljning av 2011 års examensstudenter Vad hände sedan? En uppföljning av 2011 års examensstudenter På Handelshögskolan utbildas morgondagens ekonomer och jurister Layout och grafisk form: Daniel Karlsson, Johanna Haglund Flemström Text och

Läs mer

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning Brukarundersökning Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning 009 Bakgrund Sedan 003 arbetar socialförvaltningen i Tingsryd med Balanserad styrning som metod att styra sin verksamhet. I den Balanserad

Läs mer

Arvodesenkät. Resultat 2014. Egenföretagare. www.dik.se/lonestatistik

Arvodesenkät. Resultat 2014. Egenföretagare. www.dik.se/lonestatistik Resultat 2014 Egenföretagare Arvodesenkät www.dik.se/lonestatistik DIK:s arvodesstatistik för egenföretagare baseras på en årlig enkät som vänder sig till förbundets medlemmar som angett att de bedriver

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Enheten för Medie- och Kommunikationsvetenskap Lunds Universitet. Alumniundersökning Michael Rübsamen

Enheten för Medie- och Kommunikationsvetenskap Lunds Universitet. Alumniundersökning Michael Rübsamen Enheten för Medie- och Kommunikationsvetenskap Lunds Universitet Alumniundersökning 1998 2007 Michael Rübsamen Om ämnet medie och kommunikationsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap är ett samhällsvetenskapligt

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Rapport till Unionen om egenföretagare juli 2016

Rapport till Unionen om egenföretagare juli 2016 -research Rapport till Unionen om egenföretagare juli SKOP har på uppdrag av Unionen genomfört en undersökning bland egenföretagare (solo-företagare). Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 18 april

Läs mer

Kontakt: Linda Solberg & Martin Björklind

Kontakt: Linda Solberg & Martin Björklind Kontakt: Linda Solberg & Martin Björklind 08-567 06 400 förnamn.efternamn@psykologforbundet.se 2016-09-08 RAPPORT PTP enkät 2016 INLEDNING I detta dokument presenteras Psykologförbundets PTP-enkät 2016.

Läs mer

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom 1 Innehållsförteckning Förord sid 3 Sammanfattning och slutsatser sid 4 Resultat av Unionens undersökning av arbete vid sjukdom sid

Läs mer

PSORIASIS en hud- och ledsjukdom som begränsar arbetsförmågan och sociala relationer. Stor enkätundersökning bland 2000 medlemmar i Psoriasisförbundet

PSORIASIS en hud- och ledsjukdom som begränsar arbetsförmågan och sociala relationer. Stor enkätundersökning bland 2000 medlemmar i Psoriasisförbundet Kortrapport av: PSORIASIS en hud- och ledsjukdom som begränsar arbetsförmågan och sociala relationer Stor enkätundersökning bland 2000 medlemmar i Psoriasisförbundet Fakta om undersökningen BAKGRUND Psoriasisförbundet

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

HR Commitment presenterar. Statistik gällande 2016 års löner för Compliance Officers i Sverige

HR Commitment presenterar. Statistik gällande 2016 års löner för Compliance Officers i Sverige HR Commitment presenterar Statistik gällande 216 års löner för Compliance Officers i Sverige 2 Inledning HR Commitment har i samarbete med Compliance Forum tagit fram en lönestatistik för Sveriges Compliance

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Mittuniversitetet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att kartlägga

Läs mer

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning januari - juni 2011 Till kontaktperson för yrkesvux. Om byte av kontaktperson för yrkesvux sker, ska detta meddelas till Skolverket.

Läs mer

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet

Läs mer

Umeå universitet Kemiska institutionen 2011-05-10. Vad gör våra studenter efter avlagd examen?

Umeå universitet Kemiska institutionen 2011-05-10. Vad gör våra studenter efter avlagd examen? Umeå universitet Kemiska institutionen Rapport 2011-05-10 Vad gör våra studenter efter avlagd examen? En enkät skickades i mars 2011 ut till personer som avlagt kandidat-, magister-, högskoleeller civilingenjörsexamen

Läs mer

Rekryteringsbehov. i Grafiska Företagens medlemsföretag t o m våren Rekryteringsundersökning Grafiska Företagen

Rekryteringsbehov. i Grafiska Företagens medlemsföretag t o m våren Rekryteringsundersökning Grafiska Företagen Rekryteringsbehov i s medlemsföretag t o m våren 2020 är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin. Våra 450 medlemsföretag med ca 14 000 anställda utvecklar, förpackar och distribuerar

Läs mer