(Framsida) Unga om drömjobbet. Studenter och unga yrkesverksamma om attraktiva jobb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "(Framsida) Unga om drömjobbet. Studenter och unga yrkesverksamma om attraktiva jobb"

Transkript

1 (Framsida) Unga om drömjobbet Studenter och unga yrkesverksamma om attraktiva jobb januari

2 2

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Inledning... 5 Sammanfattning... 6 Det här tycker SKTF... 8 Fakta om undersökningen Resultat Drömjobbet hur ser det ut? Var kan man hitta drömjobbet? Studenters bild av kommun och landsting Finns drömjobbet i offentlig sektor? Vart vill man söka sig? Drömjobb i praktiken? Hur tycker de unga yrkesverksamma att arbetet motsvarar förväntningarna Djupdykning intressanta arbetsuppgifter, bra arbetskamrater, karriär och lön

4 4

5 Inledning Välfärdssektorn sektor står inför stora utmaningar. Sverige har en åldrande befolkning, något som dels kan innebära ökade kostnader för vår gemensamt finansierade välfärd, men som framförallt innebär en generationsväxling på arbetsmarknaden. I kommuner och landsting märks generationsväxlingen tydligt, där kommer 44 procent av de anställda inom offentlig sektor att lämna arbetsmarknaden fram till Generationsväxlingen påverkar hela arbetsmarknaden. För första gången någonsin väntas antalet nytillträdande ungdomar bli lägre än antalet åldersavgångar, på riksplanet. Och offentlig sektor påverkas särskilt. Det är den sektor där generationsväxlingen är störst, näst efter jord- och skogsbrukssektorn. Ungefär personer kommer att lämna arbetsmarknaden fram till 2025, och med nuvarande inflöde av yrkesverksamma sker ett tillskott av personer. Det innebär att skillnaden mellan tillträdande och avgångar utifrån nuvarande förutsättningar uppgår till cirka personer. (Arbetsförmedlingen Ura 2010:5) Den offentliga sektorn riskerar att få betydande svårigheter att fylla åldersavgångarna med ny arbetskraft, och det krävs att fler yngre väljer att arbeta inom den sektorn. Därtill har en stor förändring i kunskapskraven skett, och för många av de arbetsuppgifter inom välfärdssektorn som tidigare förutsatte gymnasiekompetens krävs det nu akademisk utbildning. SKTFs medlemmar är de som leder och administrerar vår välfärd. SKTF tycker att det är självklart att vi i Sverige ska jobba för att ha världens bästa välfärd, men vi ser också att välfärdstjänsternas kvalitet och tillgänglighet i hög grad är beroende av arbetsvillkoren för de yrkesverksamma som utför dem. Om vi vill ha en högkvalitativ välfärd som utvecklas och är i framkant så måste vi också ha den bästa kompetensen till sektorn. Välfärdssektorn måste kunna locka till sig yngre och mer välutbildad arbetskraft. Hur kan man då uppnå detta? Det har varit vår utgångspunkt i denna rapport. Vi har genomfört en undersökning bland högskolestuderande och unga yrkesverksamma inom SKTFs område för att undersöka hur de ser på offentlig och privat sektor som arbetsgivare. Vi vill ta reda på både vad som upplevs positivt med vår sektor, och vad som behöver förbättras för att locka ny välutbildad arbetskraft. Vi vill genom kunskapsinhämtning och påverkan bidra till att lyfta fram alla de spännande jobb som finns inom välfärdssektorn, men också visa på de områden där våra arbetsgivare har en utmaning att anta om man ska lyckas rekrytera rätt kompetens för att fortsätta utveckla och förbättra välfärden. Eva Nordmark, ordförande i SKTF 5

6 Sammanfattning Den offentliga sektorn står inför en stor generationsväxling. Ungefär personer kommer att lämna arbetsmarknaden fram till 2025, och skillnaden mellan tillträdande och avgångar utifrån nuvarande förutsättningar uppgår till ett underskott på cirka personer. (Arbetsförmedlingen Ura 2010:5) Välfärdssektorn måste kunna locka till sig yngre och mer välutbildad arbetskraft. Hur kan man då uppnå detta? Det har varit vår utgångspunkt i denna rapport där vi i två webbenkäter frågat såväl studenter som de som varit i arbetslivet ett tag hur de ser på frågor som rör detta. Drömjobbet där jag har intressanta arbetsuppgifter, bra arbetskamrater och får utvecklas som person Det viktigaste för såväl gruppen studenter som gruppen unga yrkesverksamma när de söker jobb är intressanta arbetsuppgifter, bra arbetskamrater och personlig utveckling. Även bra balans mellan privatliv och arbetsliv är viktigt för båda grupperna, medan goda karriärmöjligheter är viktigare för studenter och trygg anställningsform viktigare för de unga yrkesverksamma. Var kan man hitta drömjobbet? Bilden av kommun och landsting i behov av förändring När studenter får associera till kommun och landsting som arbetsgivare hamnar de faktorer som både studenter och unga yrkesverksamma värderar högt långt ner. Intressanta arbetsuppgifter, bra arbetskamrater, personlig utveckling och karriärmöjligheter rankas lågt. Bara 15 procent av studenterna förknippar kommun och landsting med intressanta arbetsuppgifter. 38 procent associerar privata företag med detsamma. ersonlig utveckling associerar 27 procent av studenterna med privata företag som arbetsgivare, enbart 6 procent med kommun och landsting. Enbart en procent av studenterna associerar kommun/landsting med hög lön. 53 procent förknippar privata företag med detta Detta visar tydligt på att bilden av kommun och landsting har tydliga förbättringsområden. Men det finns också tydliga positiva associationer. Knappt fyra av tio associerar till balans mellan arbetsliv och privatliv och sju av tio till och trygg anställningsform. Den totala bilden av studenters associationer med kommun/landsting och privat sektor är inte ensidig, utan båda sektorerna associeras med såväl viktiga som mindre viktiga faktorer. Dock associeras privat sektor i högre utsträckning med de faktorer som såväl studenter som unga yrkesverksamma finner viktiga. Fler av dessa faktorer hamnar högre upp, och de anges av en större andel av de svarande. Kommuner och landsting har ett stort arbete att göra med hur de upplevs utåt. otential till drömjobb finns i välfärdssektorn men åtgärder krävs Många tycker att de har spännande och viktiga jobb. Åtta av tio tycker att de i stor eller viss utsträckning får utföra intressanta arbetsuppgifter hos sin nuvarande arbetsgivare och Mer än nio av tio tycker att de absolut eller delvis har bra arbetskamrater. Fem av tio tycker att deras arbete kommer till nytta för samhället, och att detta är en av anledningarna till att deras arbetsgivare levt upp till förväntningarna. Men klara problemområden finns också. Enbart 15 procent associerar sin nuvarande arbetsgivare med personlig utveckling. Låga två procent förknippar sin nuvarande arbetsgivare med hög lön, och det är den främsta anledningen till att man anser att arbetsgivaren inte har levt upp till förväntningarna. Flera anledningar är bristande vidareutbildning och dåligt ledarskapsstöd. 6

7 Mer än hälften (53 procent) av de unga yrkesverksamma menar att det inte så mycket eller inte alls finns utrymme för dem att göra karriär hos sin nuvarande arbetsgivare. Framtida rekryteringen en utmaning Enbart 15 procent av studenterna vill i första hand arbeta i offentlig sektor, medan 43 procent vill arbeta inom privat sektor. Det är ett uppenbart problem i den situation som välfärdssektorn befinner sig, där generationsväxlingen kommer att vara omfattande och rekryteringsbehovet stort. Ännu mer oroande är att siffrorna för de unga yrkesverksamma enbart ser marginellt bättre ut. Enbart en av fem unga yrkesverksamma vill i första hand arbeta inom offentlig sektor om de byter jobb. Det positiva är att något fler än hälften av de unga yrkesverksamma och drygt 40 procent av studenterna svarar att det inte spelar någon roll vilken arbetsgivare de söker sig till. Här finns det potential för välfärdssektorn att rekrytera, men det kräver att man gör ett gediget arbete med marknadsföring och med de aspekter som idag utgör ett problem. 7

8 Det här tycker SKTF Vi vet att det inom välfärdssektorn finns många spännande jobb som nu och de kommande åren, tack vare den generationsväxling som nu pågår, kommer att vara lediga. Inte minst kommer det att finnas många chefsjobb. Vi vet också att det kommer att ställas helt andra krav i form av utbildning och kompetens hos de som ska ta över dessa jobb om vi ska ha möjlighet att utveckla och förbättra vår gemensamma välfärd. Ska kommuner, landsting och regioner klara av att rekrytera den bästa och mest kvalificerade arbetskraften kommer man att behöva bli bättre på ett antal områden. Marknadsföring SKTF har tidigare lyft fram behovet av marknadsföring. Kommuner, landsting och regioner måste bli mycket bättre på att synas och finnas bland studenter och unga välutbildade för att berätta om alla de spännande jobb som finns inom sektorn. Vi tror att en av anledningarna till att kommuner och landsting sällan finns med på listor över önskade arbetsplatser bland studenter helt enkelt är att man har en diffus bild av vilka jobb som finns. SKTF har också påtalat behovet av att mindre kommuner, som kan ha svårt att rekrytera på grund av geografiskt läge eller annat, går samman med andra mindre kommuner i området om vissa centrala tjänster för att marknadsföra sig och få lättare att rekrytera. Generationsväxlingsprogram Ett annat sätt att få fart på generationsväxlingen, minska arbetslösheten bland unga och marknadsföra de jobb som finns i välfärdssektorn tycker SKTF är att satsa resurser från statens sida för ett generationsväxlingsprogram i kommuner och landsting. Det skulle skapa möjligheter att få in unga och välutbildade samtidigt som de som inom kort ska gå i pension får möjlighet att överföra all den kunskap och kompetens man besitter efter år av arbete inom sektorn. Det borgar både för utvecklad kvalitet i välfärden och en smidig övergång för såväl unga yrkesverksamma som de som ska gå i pension. Men vi tror också att kommuner, landsting och regioner har ett antal uppgifter att som arbetsgivare ta itu med för att vara konkurrenskraftiga och kunna locka till sig rätt arbetskraft. Det handlar om konkurrenskraftiga löner, karriärmöjligheter, kompetensutveckling, bra ledarskap, möjlighet till personlig utveckling med mera. En jämställdhetskommission för konkurrenskraftiga löner När det gäller konkurrenskraftiga löner vill SKTF se en jämställdhetskommission där arbetsmarknadens parter tillsammans med regeringen sätter sig ner för att diskutera det faktum att både kvinnor och män i kvinnodominerade branscher alltid tjänar sämre än kollegorna i manligt dominerade branscher. Och hur man gör för att komma till en lösning på det problemet. Kvinnor och män med god utbildning kommer inte att nöja sig med arbeten där man blir strukturellt lönediskriminerad. Vi vill naturligtvis att våra arbetsgivare inom kommuner och landsting tar varje tillfälle själv att förbättra löneläget för de anställda och bli mer konkurrenskraftiga. Men vi tror också att en verklig förändring kräver ett samhälleligt gemensamt tag om lönebildningen och normen för denna. 8

9 Utveckling av ledarskapet SKTF har också länge lyft vikten av ett bra ledarskap och av goda förutsättningar för chefer att vara bra chefer och ledare. Det handlar om att ha rimligt många underställda för att kunna ha en god dialog med medarbetare, om administrativt stöd till chefer, om en god dialog med politikerna i politiskt styrd verksamhet och så vidare. Bra chefer med goda förutsättningar att vara chefer är en förutsättning för att medarbetare ska känna sig delaktiga, känna inflytande, trivas och göra ett gott jobb. Vi skulle kunna fortsätta att göra listan lång över förslag och idéer som förbättrar kommuners, landstings och regioners möjligheter att rekrytera den arbetskraft man behöver med den rätta kompetensen. Vi gör inte det här men vill gärna vara med och bidra till den diskussionen i så många sammanhang som möjligt. Den här rapporten ska ses som ett bidrag till en fortsatt sådan diskussion. Mer om våra tankar och idéer hittar du också på 9

10 Fakta om undersökningen Vi har via ett webbverktyg skickat ut en enkät till högskolestuderande (Tria-medlemmar ) och en till unga yrkesverksamma i SKTF, upp till 35 år. Syftet med undersökningen var att ta reda på vad studenter och unga yrkesverksamma inom SKTFs verksamhetsområde anser är viktigt i valet av arbetsgivare, hur man ser på offentlig och privat sektor som arbetsgivare och vilka faktorer som är betydelsefulla. Enkäten till våra medlemmar besvarades av 802 unga yrkesverksamma. Av dessa är 71 procent kvinnor och 29 procent män, vilket stämmer överens med SKTFs medlemsbas i stort. Ungefär lika många, 42 respektive 41 procent, är mellan 30 och 35 år, och mellan 25 och 29 år. 14 procent är under 25 år. En majoritet, 44 procent, av de unga yrkesverksamma har en universitets- eller högskoleutbildning som överstiger tre år. 13 procent har en universitets- eller högskoleutbildning kortare än tre år och 21 procent har en eftergymnasial yrkesutbildning. 17 procent har en gymnasieutbildning, och en mycket liten andel, drygt en procent, har som mest grundskoleutbildning. 4 procent har angivit annan utbildning. Enkäten till de högskolestuderande Tria-medlemmarna besvarades av 3980 personer. Av dessa är de flesta, 48 procent, under 25 år följt av gruppen mellan 25 till 29 år vilken utgör 29 procent. 14 procent är äldre än 35 år och nio procent är mellan 30 till 34 år. Könsfördelningen hos de studenter som besvarade enkäten var även här något ojämn, 60 procent av de svarande var kvinnor och 40 procent män. 1 Tria är SKTFs, Fackförbundet STs och Unionens gemensamma organisation för studerande vid högskolor och universitet. 10

11 Resultat Hur ser drömjobbet ut? Vi ställde frågan Vad är viktigast för dig när du ska välja arbetsgivare? till studenterna och de unga yrkesverksamma. Vi bad dem att välja maximalt tre alternativ från en lista, eller fylla i egna associationer. Tabell 1. Vad är viktigast för dig när du ska välja arbetsgivare? Fördelning av svar från studenter. Vad är viktigast för dig när du väljer arbetsgivare? Fördelning av svar från unga yrkesverksamma. Intressanta arbetsuppgifter 79% Intressanta arbetsuppgifter 75% Bra arbetskamrater 45% Bra arbetskamrater 52% ersonlig utveckling 42% ersonlig utveckling 40% Bra balans mellan arbetsliv och privatliv 32% Trygg anställningsform 33% Goda karriärmöjligheter 30% Bra balans mellan arbetsliv och privatliv 29% Trygg anställningsform 24% Flexibel arbetstid 22% Hög lön 22% Hög lön 21% Möjlighet till vidareutbildning 19% Närhet/bra avstånd till jobbet 21% Närhet/bra avstånd till jobbet 17% Möjlighet till vidareutbildning 17% Bra personalpolitik 17% Bra personalpolitik 16% Flexibel arbetstid 15% Goda karriärmöjligheter 16% Bra fysisk arbetsmiljö 14% Bra fysisk arbetsmiljö 10% Gott rykte och anseende 12% Bra förmåner 8% Bra förmåner 9% Gott rykte och anseende 6% Annat, vänligen specificera 2% Annat (vänligen specificera) 2% De faktorer som studenterna värderar högst är Intressanta arbetsuppgifter Bra arbetskamrater ersonlig utveckling Bra balans mellan arbetsliv och privatliv Goda karriärmöjligheter Intressanta arbetsuppgifter värderas högst med stor marginal. Närmare åtta av tio studerande tycker att det är viktigt när de ska välja arbetsgivare. Mer än två av fem tycker att bra arbetskamrater och personlig utveckling är viktigt, och ungefär en av tre värderar bra balans mellan privatliv och arbetsliv samt goda karriärmöjligheter. Överraskande nog kommer hög lön först på sjunde plats när studenterna får ranka de viktigaste faktorerna, och anges som viktigt av drygt en av fem studenter. Detta skulle dock kunna bero på att studenterna räknar med att deras högskoleutbildning ska ge dem en relativt hög lön redan från början. 11

12 Vi ställde samma fråga till unga yrkesverksamma inom SKTFs område. De fem faktorer som unga yrkesverksamma värderar högst är: Intressanta arbetsuppgifter Bra arbetskamrater ersonlig utveckling Trygg anställningsform Bra balans mellan arbetsliv och privatliv De tre högst rankade faktorerna stämmer överrens med studenternas värderingar. Även här toppar intressanta arbetsuppgifter med stor marginal. Något fler unga anställda, relativt sett, värderar bra arbetskamrater i jämförelse med studenterna. Trygg anställningsform som de unga anställda sätter på fjärde plats sätter studenter på sjätte plats, och bra balans mellan arbetsliv och privatliv som hos studenterna kommer på fjärde plats kommer hos de unga anställda på femte plats. Goda karriärmöjligheter, som kommer på femte plats för studenterna kommer först på elfte plats hos de unga yrkesverksamma. Hög lön värderas lika högt av de unga yrkesverksamma som av studenterna och hamnar på sjunde plats. Det är också ungefär lika många, en av fem, som tycker att detta är viktigt. 12

13 Var kan man hitta drömjobbet? Vi har undersökt vad studenter och unga yrkesverksamma ser som de viktigaste faktorerna när de ska välja arbetsgivare. Men hur står sig offentlig respektive privat sektor mot dessa prioriteringar? Vi har ställt frågorna Vad associerar du med att arbeta i kommun/landsting? och Vad associerar du med att arbeta i ett privat företag? till studenterna. Vi har formulerat frågan med kommun/landsting istället för offentlig sektor, då det är i kommunen och landstingen som SKTFs medlemmar, och en stor del av välfärdsjobben, finns. Studenterna har på båda frågorna fått välja maximalt tre alternativ från en lista, eller fylla i egna associationer. Tabell2. Vad associerar du med att arbeta i kommun/landsting? Fördelning av svar från studenter. Trygg anställningsform 71% Bra förmåner 13% Bra balans mellan arbetsliv och privatliv 37% Flexibel arbetstid 11% Närhet/bra avstånd till jobbet 24% Annat, vänligen specificera 9% Bra personalpolitik 21% Gott rykte och anseende 7% Möjlighet till vidareutbildning 18% ersonlig utveckling 6% Intressanta arbetsuppgifter 15% Goda karriärmöjligheter 5% Bra fysisk arbetsmiljö 14% Hög lön 1% Bra arbetskamrater 13% De fem faktorer studenterna främst förknippar med att arbeta i kommun eller landsting är: Trygg anställningsform Bra balans mellan arbetsliv och privatliv Närhet/bra avstånd till jobbet Bra personalpolitik Möjlighet till vidareutbildning De faktorer som både studenter och unga yrkesverksamma värderar högt kommer här ganska långt ner. Intressanta arbetsuppgifter kommer på sjätte plats, bra arbetskamrater på åttonde och personlig utveckling på trettonde plats, tredje sist. Goda karriärmöjligheter, som studenter rankar högt hamnar här näst sist. Bra balans mellan arbetsliv och privatliv hamnar dock på andra plats, vilket kan ses som positivt, och trygg anställningsform som de unga yrkesverksamma värderar högt hamnar här i topp. Värt att notera är den särställning som trygg anställningsform innehar. Sju av tio studenter associerar detta med kommun/landsting, medan enbart knappt fyra av tio associerar den näst högst rankade faktorn, bra balans mellan arbetsliv och privatliv, med kommun/landsting. 13

14 Vi ställde samma fråga till studenterna rörande att arbeta i privat sektor. Tabell 3. Vad associerar du med att arbeta i ett privat företag? Fördelning av svar från studenter. Hög lön 53% Bra arbetskamrater 13% Goda karriärmöjligheter 52% Bra fysisk arbetsmiljö 10% Intressanta arbetsuppgifter 38% Bra personalpolitik 10% ersonlig utveckling 27% Bra balans mellan arbetsliv och privatliv 9% Bra förmåner 26% Annat, vänligen specificera 8% Flexibel arbetstid 23% Trygg anställningsform 6% Möjlighet till vidareutbildning 18% Närhet/bra avstånd till jobbet 5% Gott rykte och anseende 17% Det man främst förknippar med att arbeta i ett privat företag är: Hög lön Goda karriärmöjligheter Intressanta arbetsuppgifter ersonlig utveckling Bra förmåner Här ser man en tydlig skillnad i bilden av ett privat företag som arbetsgivare i relation till bilden av kommun/landsting. Intressanta arbetsuppgifter och personlig utveckling, som ligger i topp hos både studenter och unga yrkesverksamma kommer här på plats tre och fyra, högt upp. Bra arbetskamrater kommer dock först på nionde plats. Goda karriärmöjligheter, som är viktigt för studenterna kommer här mycket högt upp, medan bra balans mellan privatliv och arbetsliv kommer först på tolfte plats och trygg anställningsform är rankat näst sist. Sammanfattning Den totala bilden av studenters associationer med kommun/landsting och privat sektor är således inte ensidig, båda sektorerna associeras med såväl viktiga som mindre viktiga faktorer. Dock associeras privat sektor i högre utsträckning med de faktorer som såväl studenter som unga yrkesverksamma finner viktiga. Fler av dessa faktorer hamnar högre upp, och de anges av en större andel av de svarande. Kommun och landsting har alltså ett problem. Oaktat i hur stor utsträckning de än må uppfylla de faktorer som rankas högt av studenter så spelar detta mindre roll så länge de inte uppfattas göra detta. Bilden av arbeten inom välfärdssektorn blir här av stor vikt i förmågan att locka till sig arbetskraft med god kompetens, särskilt i den allt starkare konkurrenssituation som kommer att uppstå i och med generationsväxlingen inom offentlig sektor och arbetsmarknaden i stort. Vi vet att det finns många spännande arbetsuppgifter i välfärdssektorn, våra medlemsundersökningar säger detta gång på gång. å samma sätt vet vi att många gör en arbetsinsats som man upplever som värdefull. Dessa synpunkter återkommer i nästa avsnitt där vi har frågat unga yrkesverksamma om deras arbetsgivare. 14

15 Finns drömjobbet i offentlig sektor? Bilden av kommun och landsting är således inte en helt oproblematisk sådan. För att komplettera denna har vi undersökt hur unga SKTF-medlemmar själva uppfattar sina arbetsgivare. Skiljer sig verkligheten från bilden av kommun/landsting? Vi ställde frågan Vad associerar du med din nuvarande arbetsgivare? till de unga yrkesverksamma, där de fick välja maximalt tre alternativ från en lista, eller fylla i egna associationer. Tabell 4. Vad associerar du med din nuvarande arbetsgivare? Fördelning av svar från unga yrkesverksamma. Bra arbetskamrater 55% Gott rykte och anseende 8% Intressanta arbetsuppgifter 44% Bra fysisk arbetsmiljö 8% Trygg anställningsform 38% Bra personalpolitik 6% Flexibel arbetstid 37% Bra förmåner 4% Närhet/bra avstånd till jobbet 36% Annat, vänligen specificera 4% Bra balans mellan arbetsliv och privatliv 21% Goda karriärmöjligheter 3% ersonlig utveckling 15% Hög lön 2% Möjlighet till vidareutbildning 9% De fem faktorer som unga medarbetare associerar med din nuvarande arbetsgivare är: Bra arbetskamrater Intressanta arbetsuppgifter Trygg anställningsform Flexibel arbetstid Närhet/bra avstånd till jobbet De två faktorer som hamnar högst är här bra arbetskamrater och intressanta arbetsuppgifter, vilket också är de faktorer som värderas högst av både studenter och unga yrkesverksamma, om än i omvänd ordning. ersonlig utveckling, som kommer på tredje plats när respondenterna får ranka vilka faktorer som är viktigast för dem när de väljer arbetsgivare, kommer här först på sjunde plats och anges enbart av 15 procent av de svarande. De faktorer som hamnar längst ner är alarmerande nog goda karriärmöjligheter och hög lön. Enbart två procent av de unga anställda associerar hög lön med sin nuvarande arbetsgivare. Trots bitvis låga siffror är det dock en större andel unga yrkesverksamma som associerar sin arbetsgivare med de faktorer som studenter och unga yrkesverksamma anser är viktiga än det är studenter som associerar kommun/landsting med dessa faktorer. Verkligheten för de unga anställda överträffar alltså, till viss del mycket stort, studenters bild av kommun/landsting. Men även om flera av de högst rankade faktorerna som studenter och unga yrkesverksamma anger som viktiga i valet av arbetsgivare återfinns i de unga yrkesverksammas associationer med sin nuvarande arbetsgivare så finns det skillnader i hur stor andel som gör dessa positiva kopplingar gentemot hur många som rankar faktorerna som viktiga. 15

16 Exempelvis kan man se att även om faktorn intressanta arbetsuppgifter hamnar högst på båda listorna så är det 31 procentenheter fler som har angivit att detta är viktigt än som angivit att de associerar sin nuvarande arbetsgivare med denna faktor. Utifrån en sådan jämförelse kan vi se vilka utvecklings- respektive framgångsområden som finns. Utvecklingsområden är således: Medan framgångsområden är: Intressanta arbetsuppgifter Flexibel arbetstid ersonlig utveckling Trygg anställningsform Hög lön Bra arbetskamrater Goda karriärmöjligheter Bra personalpolitik Här finns det tydliga indikatorer på potentiella områden att kommunicera utåt i rekryteringsarbetet, och områden där förbättringsarbete krävs. Unga yrkesverksamma har intressanta arbetsuppgifter och bra arbetskamrater De två högst värderade faktorerna i valet av arbetsgivare för både studenter och unga yrkesverksamma är intressanta arbetsuppgifter och bra arbetskamrater. Hur tycker de unga yrkesverksamma att dessa återspeglas i deras arbete. Vi ställde frågan Tycker du att du får utföra intressanta arbetsuppgifter hos din nuvarande arbetsgivare? till de unga yrkesverksamma. Diagram 1. Tycker du att du får utföra intressanta arbetsuppgifter hos din nuvarande arbetsgivare? Fördelning av svar från unga yrkesverksamma. Ja, i stor utsträckning 32 % Ja, i viss utsträckning 52 % Nej, ganska lite 12 % Nej, inte alls 3 % Vet ej 1 % Åtta av tio tycker att de i stor eller viss utsträckning får utföra intressanta arbetsuppgifter hos sin nuvarande arbetsgivare, vilket visar på en överlag positiv bild. Ungefär var tredje svarar att de i stor utsträckning får utföra intressanta arbetsuppgifter, medan drygt hälften menar att det får göra detsamma i viss utsträckning. Drygt en av tio tycker dock att de i ganska liten utsträckning eller inte alls får utföra intressanta arbetsuppgifter. 16

17 Vi ställde även frågan Tycker du att du har bra arbetskamrater hos din nuvarande arbetsgivare? Här svarar mer än nio av tio att de tycker att de absolut eller delvis har bra arbetskamrater. Drygt fyra av tio tycker absolut att de har bra arbetskamrater. Diagram 2. Tycker du att du har bra arbetskamrater hos din nuvarande arbetsgivare? Fördelning av svar från unga yrkesverksamma. Ja, absolut 45 % Ja, delvis 48 % Nej, inte särskilt 6 % Nej, inte alls 1 % Vet ej 0 % Sammanfattning Verkligheten för de unga yrkesverksamma överträffar, till viss del mycket stort, studenters bild av kommun/ landsting. Många associerar intressanta arbetsuppgifter och bra arbetskamrater med sin arbetsgivare, och svarar även att dessa faktorer uppfylls i deras arbete. Detta är en positiv bild! Men stor förbättringspotential finns. Få associerar faktorer som personlig utveckling, hög lön och goda karriärmöjligheter med sin arbetsgivare, och överlag så finns det markanta skillnader i hur stor andel som kopplar sin nuvarande arbetsgivare till de faktorer som bedöms viktiga av studenter och unga yrkesverksamma vid val av arbetsgivare. Studenters bild av kommun och landsting är inte helt rättvisande, men stor förbättringspotential finns. 17

18 Vart vill man söka sig? Var vill studenter arbeta efter sin utbildning hur attraktiva är olika arbetsgivare i deras ögon? Och hur resonerar de unga yrkesverksamma? Vi ställde frågan Hos vilken typ av arbetsgivare skulle du vilja arbeta i första hand? till studenterna. Flest, drygt 40 procent, anger att de vill arbeta i privat företag i första hand, och något färre säger att det inte spelar någon roll. Däremot är det endast knappa 16 procent som anger offentlig arbetsgivare som sitt förstahandsval! Till de unga yrkesverksamma ställde vi en snarlik fråga, Om du skulle byta jobb, hos vilken typ av arbetsgivare skulle du vilja jobba i första hand? Här anger de flesta, ungefär hälften, att det inte spelar någon roll, medan lite mindre än en av tre anger privat företag som sitt förstahandsval och ungefär en av fem offentlig arbetsgivare. Diagram 3. Hos vilken typ av arbetsgivare skulle du vilja jobba i första hand? 50 % Offentlig arbetsgivare rivat företag Spelar ingen roll 40 % 30 % 20 % 10 % Studenter Unga yrkesverksamma Även hos de som idag arbetar i offentlig sektor är det alltså enbart en av fem som anger offentlig arbetsgivare som sitt förstahandsval, och hos studenter den arbetskraft som ska träda in på arbetsmarknaden under generationsväxlingen är det än färre. Men samtidigt är det stora andelar av både studenter och unga yrkesverksamma som anger att det inte spelar någon roll för dem vilken typ av arbetsgivare de arbetar hos. Det innebär att de lika gärna arbetar hos en offentlig som en privat arbetsgivare, och här finns det stor potential för välfärdssektorn att rekrytera. Vilka faktorer är det som lockar när studenter vill arbeta i ett privat företag respektive hos en offentlig arbetsgivare? Vi ställde följdfrågan om Varför vill du helst arbeta i ett privat företag? till de studenter som angav att de ville arbeta på ett privat företag i första hand. å samma sätt fick de som svarat att de ville arbeta hos en offentlig arbetsgivare svara på frågan om varför. De fick ange maximalt tre alternativ som svar på frågan. 18

19 Tabell 5. Varför vill du helst arbeta... Fördelning av svar från studenter....på ett privat företag?...hos en offentlig arbetsgivare? Finns intressanta jobb där 68% Mitt arbete kommer till nytta för samhället 50% Bra lön 53% Trygghet 47% Bra karriärmöjligheter 52% Finns intressanta jobb där 25% Stora utmaningar 35% Bra förmåner 14% Stor frihet 26% Stora utmaningar 13% Det jag vill jobba med finns bara där 23% Det jag vill jobba med finns bara där 13% Bra förmåner 16% Lågt arbetstempo 11% Högt arbetstempo 9% Bra karriärmöjligheter 9% Mitt arbete kommer till nytta för samhället 7% Stor frihet 8% Trygghet 3% Annat, vänligen specificera 6% Annat, vänligen specificera 3% Bra lön 5% Lågt arbetstempo 0% Högt arbetstempo 1% De studenter som angav att de främst skulle vilja jobba i ett privat företag motiverade detta främst med: Finns intressanta jobb där Bra lön Bra karriärmöjligheter Medan de som främst skulle vilja jobba hos en offentlig arbetsgivare istället framhöll: Mitt arbete kommer till nytta för samhället Trygghet Finns intressanta jobb där Att det finns intressanta jobb är således en faktor som återfinns som anledning att välja både privata och offentliga arbetsgivare, men det rankas högre av de som har valt privat företag. I övrigt är bra lön och karriärmöjligheter utmärkande för privat sektor, medan dessa återfinns långt ner hos offentlig arbetsgivare. Att mitt arbete kommer till nytta för samhället är den viktigaste anledningen till varför man vill arbeta hos en offentlig arbetsgivare, följt av trygghet. 19

20 Drömjobb i praktiken? Hur tycker de unga yrkesverksamma att arbetet motsvarar förväntningarna Vad tycker då de unga yrkesverksamma inom SKTFs område om sina arbeten? å vilka sätt har deras arbetsgivare levt upp till de förväntningar de hade innan de började, och på vilka sätt har de inte gjort det? Tabell 6. å vilket sätt anser du att din arbetsgivare... de förväntningar du hade när du först anställdes? 2 Fördelning av svar från unga yrkesverksamma. lever upp till...inte lever upp till Jag har intressanta arbetsuppgifter 52% Dålig lön 48% Mitt arbete kommer till nytta för samhället 47% Bristande/dåligt ledarskapsstöd 45% Trygghet 32% Bristande/dålig kompetensutveckling 27% Stor frihet 29% Dåliga karriärmöjligheter 24% Stora utmaningar 21% Dåliga förmåner 19% Bra kompetensutveckling 11% Högt arbetstempo 18% Högt arbetstempo 11% Bristande/dåligt administrativt stöd 16% Bra ledarskapsstöd 10% Otryggt 12% Bra förmåner 7% Finns inga stora utmaningar 11% Bra administrativt stöd 6% Annat (vänligen specificera) 8% Bra lön 5% Det jag vill jobba med finns inte där 5% Bra karriärmöjligheter 4% Arbetsuppgifterna är inte intressanta 4% Annat (vänligen specificera) 4% Har ingen frihet där 4% Lågt arbetstempo 2% Lågt arbetstempo 3% De främsta anledningarna till att arbetsgivaren lever upp till förväntningarna är: Jag har intressanta arbetsuppgifter Mitt arbete kommer till nytta för samhället Trygghet Då intressanta arbetsuppgifter toppar listan för vad som är viktigt när man väljer arbetsgivare för både studenter och unga yrkesverksamma är det positivt att detta område är det där man främst upplever att arbetsgivaren har infriat förväntningarna. Dock är det enbart drygt hälften av de unga yrkesverksamma som upplever detta, vilket är problematiskt. Nästan lika många upplever att deras arbete kommer till nytta för samhället. Trygghet, stor frihet och stora utmaningar kommer också högt upp på listan. När de unga yrkesverksamma anser att arbetsgivaren inte lever upp till förväntningarna är istället de främsta anledningarna: Dålig lön Bristande/dåligt ledarskapsstöd Bristande/dålig kompetensutveckling Hög lön återkommer här som den mest framträdande bristfaktorn. 2 Respondenterna fick ange maximalt tre svarsalternativ. 20

21 Bristande/dåligt ledarskapsstöd kan ses korrespondera med det faktum att bra personalpolitik inte är något som de unga yrkesverksamma associerar med sin arbetsgivare i särskilt stor utsträckning. Även bristande/ dålig kompetensutveckling anges här som en av de främsta anledningarna till att arbetsgivaren inte lever upp till förväntningar. Detta är en faktor som kan tänkas hänga ihop med personlig utveckling, en viktig faktor för både studenter och unga anställda, men som rankats lågt i såväl studenternas associationer med kommun/landsting och de unga yrkesverksammas associationer med sin nuvarande arbetsgivare. Sammanfattning Även här finns det tydliga positiva aspekter, likväl som områden där förbättring är nödvändig. Här fortsätter också det mönster vi har sett tidigare. Många unga yrkesverksamma tycker att de har intressanta arbetsuppgifter, och att deras arbete kommer till nytta för samhället. Dessutom hamnar stor frihet och stora utmaningar högt upp, vilket inte helt bekräftar den bild som finns av kommun/landsting som arbetsgivare. Återigen visar detta på den potential som finns i välfärdssektorns spännande jobb men samtidigt finns klara förbättringsområden. Lönen återkommer här som det stora problemet, liksom kompetensutveckling, men även det bristande ledarskapsstödet är ett problem enligt de unga anställda. 21

22 Djupdykning intressanta arbetsuppgifter, bra arbetskamrater, karriär och lön De två högst värderade faktorerna för både studenter och unga yrkesverksamma är intressanta arbetsuppgifter och bra arbetskamrater. Vi har redan konstaterat att en majoritet av de unga yrkesverksamma upplever att de i stor eller ganska stor utsträckning har detta hos sin nuvarande arbetsgivare. Däremot kan det vara intressant att gräva djupare i dessa faktorer, som upplevs mycket viktiga av såväl studenter som unga yrkesverksamma. Vad innebär de mer specifikt? å samma sätt vill vi undersöka vad det faktiskt innebär för studenter och unga yrkesverksamma att göra karriär. Vi tittar också närmare på lönefrågan. Intressanta arbetsuppgifter För att ta reda på detta frågade vi respondenterna vad intressanta arbetsuppgifter respektive bra arbetskamrater innebär för dem. De fick välja maximalt tre alternativ från en lista, eller fylla i egna associationer. Tabell 7. Vad innebär intressanta arbetsuppgifter för dig? Fördelning av svar från studenter. Vad innebär intressanta arbetsuppgifter för dig? Fördelning av svar från unga yrkesverksamma. Att jag får tänka och agera självständigt 51% Att jag får tänka och agera självständigt 58% Att jag får utnyttja min fantasi och kreativitet 50% Att jag kan hjälpa andra 47% Att jag bidrar till företagets framgång 37% Att jag får utnyttja min fantasi och kreativitet 43% Att jag kan hjälpa andra 37% Att det jag gör påverkar människor i deras vardag 34% Att jag får möjlighet att jobba med att lösa svåra 35% Att jag bidrar till företagets framgång 28% uppgifter Att jag får vara med och fatta viktiga beslut och har 33% Att jag får ha mycket dialog med andra människor 28% mycket att säga till om Att jag gör en samhällsinsats 30% Att jag får vara med och fatta viktiga beslut och har 26% mycket att säga till om Att det jag gör påverkar människor i deras vardag 30% Att jag får möjlighet att jobba med att lösa svåra 26% uppgifter Att jag får ha mycket dialog med andra människor 30% Att jag gör en samhällsinsats 23% Annat,vänligen specificera 2% Annat, vänligen specificera 2% Flexibel arbetstid 15% Goda karriärmöjligheter 16% Bra fysisk arbetsmiljö 14% Bra fysisk arbetsmiljö 10% Gott rykte och anseende 12% Bra förmåner 8% Bra förmåner 9% Gott rykte och anseende 6% Annat, vänligen specificera 2% Annat (vänligen specificera) 2% Totalt sett är de fem högst värderade innebörderna av intressanta arbetsuppgifter enligt studenterna: Att jag får tänka och agera självständigt Att jag får utnyttja min fantasi och kreativitet Att jag kan hjälpa andra Att jag bidrar till företagets framgång Att jag får möjlighet att jobba med att lösa svåra uppgifter 22

23 De fem högst värderade innebörderna av intressanta arbetsuppgifter är för de unga yrkesverksamma: Att jag får tänka och agera självständigt Att jag kan hjälpa andra Att jag får utnyttja min fantasi och kreativitet Att det jag gör påverkar människor i deras vardag Att jag bidrar till företagets framgång De unga anställdas syn på intressanta arbetsuppgifter skiljer sig således till viss del från studenterna. Bland annat hamnar faktorn att jag kan hjälpa andra högre, men framförallt har faktorn att det jag gör påverkar människor i deras vardag klättrat från plats åtta till plats fyra. Detta stämmer överens med den bild vi har av våra medlemmars syn på sina arbetsuppgifter utifrån medlemsundersökningar. Väldigt många är glada och stolta över att man har arbetsuppgifter som gör skillnad och direkt påverkar människor. Bra arbetskamrater Vi ställde frågan till studenterna och de unga yrkesverksamma om vad bra arbetskamrater innebär för dem. Även här fick de välja maximalt tre alternativ från en lista, eller fylla i egna associationer. Tabell 8. Vad innebär bra arbetskamrater för dig? Fördelning av svar från studenter. Vad innebär bra arbetskamrater för dig? Fördelning av svar från unga yrkesverksamma. Att vi har roligt tillsammans på jobbet 83% Att vi har roligt tillsammans på jobbet 87% Att många har ett personligt engagemang i arbetet 62% Att det är högt i tak för förslag och förändring 60% Att jag blir sedd för den jag är 54% Att många har ett personligt engagemang i arbetet 51% Att det är högt i tak för förslag och förändring 52% Att jag blir sedd för den jag är 51% Att vi kommer från olika bakgrunder 18% Att vi kommer från olika bakgrunder 18% Att det är många i min ålder på arbetsplatsen 9% Att det är många i min ålder på arbetsplatsen 9% Att många är högutbildade 8% Annat, vänligen specificera 4% Annat, vänligen specificera 5% Att många är högutbildade 2% Här är det således följande faktorer som enligt studenterna innebär bra arbetskamrater: Att vi har roligt tillsammans på jobbet Att många har ett personligt engagemang i arbetet Att jag blir sedd för den jag är Att det är högt i tak för förslag och förändring Att vi kommer från olika bakgrunder å samma fråga svarade de unga yrkesverksamma som följer. Deras fem högst rankade faktorer som innebär bra arbetskamrater är: Att vi har roligt tillsammans på jobbet Att det är högt i tak för förslag och förändring Att många har ett personligt engagemang i arbetet Att jag blir sedd för den jag är Att vi kommer från olika bakgrunder 23

24 Studenter såväl som unga yrkesverksamma har således liknande uppfattning om vad bra arbetskamrater innebär, även om de värderar olika faktorer olika inbördes. Karriär Att göra karriär betraktas i allmänhet som en viktig och eftersträvansvärd del i yrkeslivet. Men även här är det berättigat att ställa frågan vad karriär är, och även hur attraktivt det är för studenterna och de unga anställda. Vi har även undersökt hur våra medlemmar ser på sina karriärmöjligheter. Hur ser studenter och unga medlemmar på att göra karriär i sitt kommande och nuvarande yrkesliv? Vi ställde frågan Vad innebär karriär för dig? till dem. Tabell 9. Vad innebär karriär för dig? Fördelning av svar från studenter. Vad innebär karriär för dig? Fördelning av svar från unga yrkesverksamma. Att mina arbetsuppgifter blir mer kvalificerade och intressanta 48% Att mina arbetsuppgifter blir mer kvalificerade och intressanta Att jag får bra löneutveckling 35% Att jag får bra löneutveckling 29% Att jag kan få en bättre position snabbt 7% Annat, vänligen specificera 4% Att jag får en bättre titel 6% Att jag kan få en bättre position snabbt 3% Annat, vänligen specificera 3% Att jag får en bättre titel 2% 62% För de flesta av studenterna, knappt hälften, innebär karriär att arbetsuppgifterna blir mer kvalificerade och intressanta. Detta följs av en dryg tredjedel som anser att det innebär en bra löneutveckling. För de unga yrkesverksamma är det samma faktorer som pekas ut när de får svara på frågan om vad karriär innebär för dig. Att arbetsuppgifterna blir mer kvalificerade och intressanta rankas högst, men högre av de unga anställda än av studenterna. Drygt sex av tio anger detta, mot knappt fem av tio av studenterna. Att jag får en bra löneutveckling kommer på andra plats även bland de unga yrkesverksamma, men väljs av 29 procent av dessa, i kontrast till 35 procent bland studenterna. Intressanta och kvalificerade arbetsuppgifter upplevs således som en viktigare indikator på karriär av de respondenter som är ute i arbetslivet, än av de som studerar. Hos studenterna värderas bra löneutveckling relativt högre än hos de unga yrkesverksamma, även om det också är viktigt för många av de unga yrkesverksamma. Detta skulle kunna tyda på att den uppfattning man som student har om arbetslivet är just en uppfattning, och att prioriteringarna förändras när man får uppleva arbetslivet på riktigt. Respondenterna fick även svara på frågan Är det viktigt för dig att göra karriär? Tabell 10. Är det viktigt för dig att göra karriär? Fördelning av svar från studenter. Är det viktigt för dig att göra karriär? Fördelning av svar från unga yrkesverksamma. Ja 42% Ja 35% Nej 17% Nej 23% Kanske 35% Kanske 37% Vet ej 6% Vet ej 5% 24

25 För en majoritet av såväl studenter som unga yrkesverksamma är det definitivt eller kanske viktigt att göra karriär. Något fler studenter svara ja på frågan, medan fler unga yrkesverksamma svarar kanske. Det är också en större andel bland de unga anställda som svarar nej på frågan och menar att det inte är viktigt för dem att göra karriär. Även här kan det tyda på att uppfattningen om vad som är viktigt ändras när man kommer ut i arbetslivet. De unga yrkesverksamma fick även svara på frågan Anser du att det finns utrymme för dig att göra karriär hos din nuvarande arbetsgivare? Diagram 4. Anser du att det finns utrymme för dig att göra karriär hos din nuvarande arbetsgivare? Fördelning av svar från unga yrkesverksamma. Ja, absolut 8 % Ja, delvis 37 % Nej, inte särskilt 40 % Nej, inte alls 13 % Vet ej 2 % Här ser vi oroande resultat. Ungefär 45 procent tycker att det absolut eller delvis finns utrymme för dem att göra karriär hos sin nuvarande arbetsgivare, medan cirka 53 procent menar att det inte så mycket eller inte alls finns utrymme för detta. Över hälften tycker alltså att det inte finns utrymme för dem att göra karriär hos sin arbetsgivare. Då tre av fyra studenter svarar ja eller kanske på frågan om det är viktigt att göra karriär är detta oroväckande. 25

26 Lön Studenterna har fått frågan om Vilken månadslön förväntar du dig på sitt första jobb? där de flesta svarade mellan och upp till , och ganska många även kr i månaden. Tabell 11. Vilken månadslön förväntar du dig på ditt första jobb? Fördelning av svar från studenter. Mindre än kronor 11% kronor 51% kronor 32% kronor eller mer 5% Detta stämmer till stor del med verkligheten. De unga yrkesverksamma har fått svara på frågor om sin lön. Det är dock något fler som tjänar under kronor i månaden före skatt, och något färre som tjänar mellan kr i månaden före skatt. Tabell 12. Vilken månadslön har du före skatt? Fördelning av svar från unga yrkesverksamma. Mindre än kronor 20% kronor 50% kronor 25% kronor eller mer 5% De unga yrkesverksamma är överlag missnöjda med sin lön, vilket bekräftar bilden av lönenivåerna som ett av de största problemen för den offentliga sektorn. Mellan 40 procent till över 50 procent anger att de är ganska eller mycket missnöjda med sin lön i förhållande till sin arbetsinsats, utbildning och till sina kollegors lön. Diagram 5-7. Hur nöjd är du med din lön i förhållande till: Fördelning svar från unga yrkesverksamma. Din arbetsinsats Din utbildning Dina kollegors lön 25 % 7 % 22 % 11 % 19 % 6 % 25 % 25 % 21 % 22 % 23 % 28 % 15 % 21 % 31 % Mycket nöjd Ganska nöjd Varken eller Ganska missnöjd Mycket missnöjd 26

27 SKTF är ett partipolitiskt obundet fackförbund för offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. Idag är vi cirka medlemmar. För frågor om undersökningens genomförande kontakta Sanna Fransson För frågor om undersökningen innehåll, kontakta SKTFs förbundsordförande Eva Nordmark resskontakt resschef eter Bloch SKTF Direkt Facklig rådgivning måndag till fredag mellan 8 och 20, eller 27

april 2014 Unga om drömjobbet Studenter och unga yrkesverksamma om attraktiva jobb

april 2014 Unga om drömjobbet Studenter och unga yrkesverksamma om attraktiva jobb april 2014 Unga om drömjobbet Studenter och unga yrkesverksamma om attraktiva jobb Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning... 4 Drömjobbet Där jag har intressanta arbetsuppgifter, bra arbetskamrater

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /IT-specialister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

Personalchefsbarometern

Personalchefsbarometern Personalchefsbarometern kommuner maj 2011 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Det här tycker SKTF... 4 Sammanfattning... 5 Fakta om undersökningen... 6 Resultat... 7 Viktiga personalstrategiska frågor...

Läs mer

Ojämställt ledarskap

Ojämställt ledarskap SKTFs undersökning om det ojämställda ledarskapet en jämförande studie om chefers förutsättningar inom mansdominerad respektive kvinnodominerad verksamhet. Ojämställt ledarskap Oktober 2008 1 Inledning

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Pengar är inte allt. (men inte heller helt oviktigt )

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Pengar är inte allt. (men inte heller helt oviktigt ) Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Pengar är inte allt (men inte heller helt oviktigt ) En undersökning kring vad ekonomer förknippar med en attraktiv

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /Ekonomer. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /Ekonomer. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer. Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 2009

SKTFs personalchefsbarometer. Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 2009 SKTFs personalchefsbarometer Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 29 Januari 29 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden. SKTF och våra medlemmar vill tillsammans med

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om lokal politisk information i den största kommunen i alla län och regioner Juni 21 Inledning I september i år är det val.

Läs mer

Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna

Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna En undersökning om vilka konsekvenser det får om stadshusledningens förslag att ta bort 5-7 administrativa tjänster verkställs. 7 februari 27

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Växjö Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare. juni 2013

Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare. juni 2013 Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare juni 2013 Hur står det till med jämställdheten egentligen? Unga välutbildade kvinnor och män ser en jämställd arbetsmarknad som något självklart. Men vad

Läs mer

Personalchefsbarometern 2012

Personalchefsbarometern 2012 Personalchefsbarometern 2012 Personalchefsbarometern 2012 Inledning Det här är Visions återkommande personalchefsbarometer. Vision har under flera år drivit på i frågan om att kommunerna måste kunna locka

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /Jurister. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /Jurister. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! /Jurister Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik

Läs mer

Chefer och den kommunala lönesättningsprocessen

Chefer och den kommunala lönesättningsprocessen Chefer och den kommunala lönesättningsprocessen En undersökning om lönesättande chefers syn på sin uppgift och sina möjligheter inom ramen för lönesystemet. 18 april 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder,

Läs mer

Stockholms Universitet Masterprogrammet i Statsvetenskap Praktikrapport Fackförbundet SKTF. Praktikrapport

Stockholms Universitet Masterprogrammet i Statsvetenskap Praktikrapport Fackförbundet SKTF. Praktikrapport Praktikrapport Praktik - Fackförbundet SKTF Omfattning: 2010-09-01-2011-01-21. 20 veckor (30 hp), heltid. Handledare: Besöks-/Postadress: Therese Svanström Andersson, Stabschef SKTF. 08-7896533 / 070-2983244

Läs mer

januari 2015 Vision om en god introduktion

januari 2015 Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Inledning Under hösten 2014 genomförde Vision en enkät till drygt 10 000 av våra medlemar

Läs mer

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission SKTFs rapport Slut på rean i kommuner och landsting dags för en jämställdhetskommission Mars 2011 Inledning SKTF fortsätter sitt arbete med att påvisa hur ojämställd den svenska arbetsmarknaden är och

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Lars Andrén. Behöver staten ett gemensamt arbetsgivarvarumärke?

Lars Andrén. Behöver staten ett gemensamt arbetsgivarvarumärke? Lars Andrén Behöver staten ett gemensamt arbetsgivarvarumärke? En liten sektor med kända verksamheter Sveriges minsta arbetsmarknadssektor 250 000 anställda (kommunoch landsting ca 1,1 miljoner, privat

Läs mer

Jobb i välfärden en dubbel förlustaffär för välutbildade kvinnor. januari 2014

Jobb i välfärden en dubbel förlustaffär för välutbildade kvinnor. januari 2014 Jobb i välfärden en dubbel förlustaffär för välutbildade kvinnor januari 2014 Inledning Medarbetarna är välfärdens viktigaste resurs. Det är Vision övertygade om. För att fortsätta ha världens bästa välfärd,

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014 Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter Ekonomichefsrapport 2014 Inledning Att ta med det ekonomiska perspektivet och ekonomiska analyser vid verksamhetsförändringar borde vara

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA 71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA FÖRORD Varje dag möter vi människor som tillhör, eller

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuner och landstings syn på lönekartläggning. Lönekartläggning behövs!

SKTFs undersökning om kommuner och landstings syn på lönekartläggning. Lönekartläggning behövs! SKTFs undersökning om kommuner och landstings syn på lönekartläggning. Lönekartläggning behövs! December 27 2 Inledning SKTF har under många års tid hävdat, och jobbat för, att lönekartläggning är ett

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 2010 - Medborgarnas syn på lokalt politiskt inflytande i den största kommunen i alla län och regioner Augusti 2010 Inledning I september i år är det val. Välfärden och

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

1100 högskolestudenters syn på statliga myndigheter som arbetsgivare

1100 högskolestudenters syn på statliga myndigheter som arbetsgivare 1100 högskolestudenters syn på statliga myndigheter som arbetsgivare Ekonomi, IT, juridik, samhällsvetenskap samt teknik Hösten 2008 Vad är viktigast vid valet av din framtida arbetsplats? Stimulerande

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

Lars Andrén. Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn

Lars Andrén. Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn Lars Andrén Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn En liten sektor med kända verksamheter Sveriges minsta arbetsmarknadssektor 250 000 anställda (kommunoch landsting ca 1,1 miljoner,

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Om undersökningen Onlineundersökning i Universums regi mellan 13 maj och 4 juni 2014. Cirka 1100 svarande. Utgångspunkt är motsvarande undersökning

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Attityd till arbetet... 5 3

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006 Manpower Work life Rapport 2011 Drömjobbet 2011 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Manpower Work life har under flera år studerat förändringarna

Läs mer

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Statistik Synen på karriären Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare 2 Att kompetensutveckla sin personal är både en väg för arbetsgivaren att nå bättre

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1 Idé & framtid LEdarna sveriges chefsorganisation alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer 2014 Ledarna 1 verksamhetsidé Ledarna är en organisation för chefer.

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Vad vill du? Innehåll. Jag vill

Vad vill du? Innehåll. Jag vill Jag vill. Jag vill Innehåll veta mer 3 vara delaktig 4 5 utvecklas 6 7 ha mer tid för ungarna, och för annat än jobbet 8 11 göra karriär och ha ett gott ledarskap 12 13 Vad vill du? I den här broschyren

Läs mer

Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1. Kalla chefen chef!

Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1. Kalla chefen chef! Chefsbarometer 2007 - delrapport 1 Kärt barn har många namn heter det. I så fall är Sveriges chefer sannerligen populära! En chefs främsta uppgift är att skapa resultat i den verksamhet han eller hon

Läs mer

KVINNOR HAR KRONOR LÄGRE LÖN ÄN MÄN. Lönegapet mellan kvinnor och män OM JUSEKS MEDLEMMARS LÖNER OCH LÖNESAMTALETS BETYDELSE

KVINNOR HAR KRONOR LÄGRE LÖN ÄN MÄN. Lönegapet mellan kvinnor och män OM JUSEKS MEDLEMMARS LÖNER OCH LÖNESAMTALETS BETYDELSE KVINNOR HAR 3 500 KRONOR LÄGRE LÖN ÄN MÄN Lönegapet mellan kvinnor och män OM JUSEKS MEDLEMMARS LÖNER OCH LÖNESAMTALETS BETYDELSE 2 Sammanfattning OFÖRKLARADE LÖNESKILLNADER MELLAN KÖNEN INOM JUSEKS MEDLEMSGRUPPER

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och mångfald Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Sammanfattning... 3 Så jobbar chefen med mångfald... 4 Chefen och de sju diskrimineringsgrunderna... 8 Mångfald och

Läs mer

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016 STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Lågt löneläge för akademiker anställda av Sundsvalls kommun...

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Luleå Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

Del 1. Ett värdigt liv inom äldreomsorgen. Vad är det?

Del 1. Ett värdigt liv inom äldreomsorgen. Vad är det? SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 1 Ett värdigt liv inom äldreomsorgen Vad är det? Augusti 2007 2 Inledning Samma dag som förslaget från Göran Hägglund och Maria Larsson om att

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Varför har kvinnor lägre lön än män?

Varför har kvinnor lägre lön än män? februari 2012 Varför har kvinnor lägre lön än män? En rapport om strukturella löneskillnader. Varför har kvinnor lägre lön än män? 2012 Varför har kvinnor lägre lön än män? Lönerna är lägre i sektorer

Läs mer

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen En rapport från SKTF Maj 3 Inledning SKTF har genomfört en medlemsundersökning med telefonintervjuer bland ett slumpmässigt

Läs mer

Varannan svensk är nära sitt drömjobb

Varannan svensk är nära sitt drömjobb Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Sedan 2008 har Manpower Group tagit reda på svenskarnas syn på drömjobbet vilket det är, hur man når dit, och vad en arbetsgivare kan göra

Läs mer

Lönekartläggning behövs!

Lönekartläggning behövs! SKTFs utökade undersökning om personalchefers syn på lönekartläggning. Lönekartläggning behövs! (Uppdaterad version) Mars 28 2 Inledning SKTF har under många års tid hävdat, och jobbat för, att lönekartläggning

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning

PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning 1 PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Företaget måste förtjäna lojalitet Ifrågasätter auktoriteter Frågar varför Kräver insyn och transparens Förväntar sig tillit Vill ha varierande arbetsuppgifter

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 3 Hur ser du på framtiden för egen del? Pessimistiskt (1-) Optimistiskt (4-5) Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 03-05-13 16: data.pdf 78 3 RADAR 03 78 A1 Studerar du på gymnasiet eller gör du

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik

Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik 2 Sveriges Ingenjörers chefslönestatistik Innehåll De höga krav som följer med chefskapet ska synas på lönen... 3 Chefslönestatistik... 4 Saco Lönesök även för dig

Läs mer

Ditt ansvar ska synas på lönen

Ditt ansvar ska synas på lönen Din chefslön 2015 2 Ditt ansvar ska synas på lönen Att vara chef kan vara det roligaste och mest utvecklande du gör i ditt arbetsliv, men det kan också vara tufft och innebära stora utmaningar. Du ska

Läs mer

Möt morgondagens ledare Om 80-talisternas syn på chef- och ledarskap

Möt morgondagens ledare Om 80-talisternas syn på chef- och ledarskap KAIROS FUTURE Om 80-talisternas syn på chef- och ledarskap En sammanfattning av studien Morgondagens Ledare November 2015 Det pågår ett trendbrott i synen på arbete och arbetsliv. Det blir tydligt när

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

statliga arbetsgivare finns med på listan över de tio arbetsgivare som juridikstudenter rankar som mest attraktiva. Källa: Universum, 2016.

statliga arbetsgivare finns med på listan över de tio arbetsgivare som juridikstudenter rankar som mest attraktiva. Källa: Universum, 2016. 6st statliga arbetsgivare finns med på listan över de tio arbetsgivare som juridikstudenter rankar som mest attraktiva. Källa: Universum, 2016. statliga myndigheter är med och arrangerar Hack for Sweden,

Läs mer

Skolan lyckas inte förebereda eleverna för yrkeslivet i tillräcklig utsträckning

Skolan lyckas inte förebereda eleverna för yrkeslivet i tillräcklig utsträckning Sammanfattning av undersökningen Undersökningen visar att det finns stora skillnader mellan stora och små företag i hur man ser på olika kompetenser, men framför allt hur man ser på skolans uppdrag och

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

AVSKAFFA TJEJTAXAN NU

AVSKAFFA TJEJTAXAN NU Juseks undersökning bland nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare år 2007. AVSKAFFA TJEJTAXAN NU Ingångslöneskillnaderna ökar dramatiskt 2 Om Juseks arbetsmarknadsundersökning

Läs mer

En bransch att må bra i

En bransch att må bra i En sammanfattning av slutsatser och åtgärder 2012 2013 Lotta Linderson 2013-10-18 1 Bakgrund och syfte I december 2011 gjordes en medlemsundersökning med fokus på stress. Nära hälften av medlemmarna, 6019

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 2 Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov September 2007 2 Förord SKTF organiserar ungefär 5000 medlemmar inom äldreomsorgen. Viktiga

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004

Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004 Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004 Ökad arbetslöshet bland nyexaminerade ingenjörer Arbetslösheten bland ingenjörer ett år efter examen var våren 2004 ännu högre än året innan. 14 procent

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Lönesamtalet. Att tänka på

Lönesamtalet. Att tänka på Lönesamtalet Att tänka på Bakgrund Sedan slutet av 1980-talet är individuell lönesättning Vårdförbundets lönestrategi. Individuell lönesättning och utvecklingssamtal stämmer bättre med vår syn på kunskap

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer