Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet"

Transkript

1 Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

2

3 Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3

4 Innehåll Det moderna arbetslivet Undersökningen Alltid på jobbet? Smartphones gör oss mer tillgängliga Mail i mobilen vanligt Tjänstemännen är mer tillgängliga Smartphonestressen finns där fortfarande Många väljer själva när de kollar sin mail Slutsatser Kontoret på fickan

5 Det moderna arbetslivet Dagens arbetsliv förändras snabbt. Det är bland annat en konsekvens av en oupphörlig teknikutveckling som ökar möjligheterna att vara ständigt tillgänglig. I det moderna arbetslivet har självbestämmandet lett till att jobben för många tjänstemän känns gränslösa. Det är ofta den enskilde medarbetaren som själv tvingas sätta gränserna för sitt arbetsliv. Självbestämmandet är bra så länge det tillåter den enskilde att växa och utvecklas i sitt arbete, samt att det finns tid för återhämtning och avkoppling för att också på lång sikt kunna göra ett bra jobb. När tiden mellan arbetsliv och privatliv luckras upp kan tjänstemännen överskrida rumsliga och tidsmässiga ramar för att hinna med arbetet. Det kan i ett första steg handla om att öka arbetsinsatsen, dra in på pauser och tid för reflektion, dra in eller hoppa över lunchen. Är inte det tillräckligt kan det hända att man arbetar mer än den formellt utsatta tiden. Det vill säga man använder sin fritid till arbete. Det kan även gå så långt att man börjar jobba på helger och under semestrar, samt när man är sjuk. Därmed finns det ofta inga tydliga gränser för var arbetet slutar och när fritiden börjar. Sammantaget visar tidigare studier att många tjänstemän jobbar när de är lediga, att tjänstemännen själva styr över när de kollar mailen, och att många är negativt stressade av jobbet. Syftet med denna undersökning är att se i vilken utsträckning tjänstemännen upplever en gränslös arbetssituation. Vi vill borra djupare i vissa frågor kring mobilanvändande i jobbet. Samtidigt gör vi en jämförelse av andra liknande studier vi har gjort. Undersökningen är sammanställd av Åsa Märs, sektionschef vid enheten för politik, opinion och påverkan (POP). Undersökningen Undersökningen genomfördes via webbaserade intervjuer i Novus Sverigepanel under maj månad Totalt var det 2282 tjänstemän i privat sektor som svarade på enkäten. Av dessa var 61 procent män och 39 procent kvinnor. 5

6 Alltid på jobbet? Arbetet kan ske var som helst och när som helst. Detta ger frihet men får till följd att individen i hög grad behöver göra viktiga avgränsningar och prioriteringar på egen hand. Jobbet knyts därmed närmare den enskilda medarbetare som då själv får reglera sin arbetstid. Flextid, mobiltelefon och bärbar dator möjliggör en gränslös arbetssituation. När vi i princip kan arbeta när och var som helst ökar också förväntningarna på vad vi ska hinna med att göra. Att arbeta övertid är inte något nytt utan det är snarare sättet vi gör det på som har förändrats. Tekniken har gett oss möjlighet att vara tillgängliga på ett nytt sätt. Tjänstemän anpassar sig omedvetet eller medvetet till den nya tekniken. Ibland finns det ett outtalat krav på att vara ständigt uppkopplad. Och när vi inte kan vara uppkopplade kan det leda till att vi känner att vi inte hänger med eller missar något viktigt. Smartphones gör oss mer tillgängliga När tekniken blir snabbare anpassar tjänstemännen sina förväntningar efter det, och kraven kan öka från arbetsgivarnas och kundernas sida. Det gäller inte minst krav på att vara tillgänglig och snabbt svara på inkommande samtal och mail. Att svara på ett samtal efter arbetstid, att svara på ett mail på mobilen eller bara kolla av mobilen då och då för att se om det har kommit något mail kanske inte ter sig så farligt. Men det kan störa sammanhängande återhämtning som är viktig för att kunna koppla av från jobbet. Finns det krav egna eller kommande utifrån att ständigt hålla koll på mobil och mail och hoppa mellan arbetsuppgifter kan det leda till att vi presterar sämre. Om vi dessutom håller koll på mobilen och på mailen när vi är lediga finns det en reell risk för negativ stress, som minskar produktiviteten på både kort och lång sikt. 6

7 Mail i mobilen vanligt Hela 3/4 delar av tjänstemännen har mobiltelefon i sitt arbete. Det är en liten ökning från för ett år sedan. Bland dem som har mobiltelefon i sitt arbete är det 2/3 delar som har möjlighet att ta emot mail. Tjänstemännen är mer tillgängliga Undersökningen visar att tjänstemännen i stor utsträckning kollar sin jobbmail efter ordinarie arbetstid. Så många som 65 procent instämmer helt eller delvis i påståendet att jag kollar ofta min jobbmail efter ordinarie arbetstid. Det är en ökning jämfört med tidigare studier som Unionen gjort då det var ungefär hälften som instämde helt eller delvis. Jag kollar ofta min jobbmail efter ordinarie arbetstid (via mobiltelefon/och eller via datorn) Jag kollar ofta min jobbmail efter ordinarie arbetstid (via mobiltelefon/och eller via datorn) 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 Procent 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0,0 1) Instämmer inte 2) Instämmer delvis inte 3) Instämmer varken eller 4) Instämmer delvis 5) Instämmer helt 7

8 Smartphonestressen finns där fortfarande En positiv effekt av smartphones är att det går smidigt att snabbt svara på mail eller att kolla om du har fått något mail. Nackdelen är att det kan bli oerhört stressande, eftersom det förväntas att du ska vara tillgänglig på mobilen. Kraven kan komma från olika håll. Arbetsgivare kanske kräver att medarbetarna ständigt måste läsa sin mail i mobilen och kunder kan ställa krav på tillgänglighet. Ibland kommer inte kraven från någon annan än oss själva. Tjänstemännen vill hänga med och kollar därför av mail och telefon på fritiden för att de är rädda att missa något. På påståendet om tjänstemännen upplever det stressande att kunna ta emot mail i mobiltelefonen svarar 17 procent att de tycker det är stressande. Det är ungefär lika många som för ungefär ett år sedan. Förra året var det 44 procent som inte instämde i påståendet att det var stressande. I år noterar vi att det är 35 procent som inte instämmer. Därmed minskar den andel som helt kan avvisa att det är stressande att ta emot mail i mobilen. Jag upplever det som stressande att kunna ta emot mail i mobiltelefonen Jag upplever det som stressande att kunna ta emot mail i mobiltelefonen 40,0 35,0 30,0 25,0 Procent 20,0 15,0 10,0 5,0,0 1) Instämmer inte 2) Instämmer delvis inte 3) Instämmer varken eller 4) Instämmer delvis 5) Instämmer helt 8

9 När vi ställer frågan om tjänstemännen upplever att möjligheten att kunna kolla av jobbmailen underlättar mitt arbete och gör mig mindre stressad, är det så många som 2/3-delar som instämmer helt eller delvis. Trots det verkar det vara knappt en sjättedel som inte eller delvis inte instämmer i påståendet. Detta understryker vikten av att det finns tydliga förväntningar på hur tillgängliga tjänstemännen ska vara. Samtidig visar det också att ny teknik inte upplevs som något entydigt positivt bland alla medarbetare vilket kan kräva ytterligare arbetsmiljöinsatser från arbetsgivarhåll. Exempelvis i form av specifika utbildningsinsatser eller mer generell kompetensutveckling bland tjänstmännen för att minska de eventuellt negativa effekter av nya IT-lösningar. Jag upplever att möjligheten att kunna kolla av jobbmailen underlättar mitt arbete och gör mig mindre stressad Jag upplever att möjligheten att kunna kolla av jobbmailen underlättar mitt arbete och gör mig mindre stressad 35,0 30,0 25,0 20,0 Procent 15,0 10,0 5,0,0 1) Instämmer inte 2) Instämmer delvis inte 3) Instämmer varken eller 4) Instämmer delvis 5) Instämmer helt 9

10 Många väljer själva när de kollar sin mail På påståendet Jag upplever att jag själv väljer när jag kollar av mobilen är det hälften som instämmer helt. Jämfört med 60 procent i förra undersökningen. Trots det är det 10 procent som inte eller delvis inte instämmer. Det pekar också på att det i större omfattning är krav från omgivningen arbetsgivare och/eller kunder som bestämmer i vilken utsträckning tjänstemännen kollar mailen på mobilen och därmed jobbar. Pågår detta på arbetstid är det ett mindre problem, men det kan ha negativa effekter om en ökad tillgänglighet innebär att tjänstemännen inte får tid för återhämtning och möjlighet att koppla av från jobbet. Jag upplever att jag själv väljer när jag kollar av mailen i mobilen Jag upplever att jag själv väljer när jag kollar av mailen i mobilen 70,0 60,0 50,0 40,0 Antal 30,0 20,0 10,0,0 1) Instämmer inte 2) Instämmer delvis inte 3) Instämmer varken eller 4) Instämmer delvis 5) Instämmer helt 10

11 Slutsatser Studien visar att tjänstemännen i hög grad har mobiltelefon i sina jobb. Samtidig är det inte så stora skillnader mellan tidigare studier med avseende på hur tjänstemännen upplever att ha kontoret på fickan. Det finns många positiva effekter av att ha en mer flexibel arbetssituation med jobbmailen kopplad till mobiltelefonen men det finns också vissa varningssignaler. När tekniken blir snabbare anpassar tjänstemännen sina förväntningar och kraven kan öka från arbetsgivarnas och kundernas sida. Smartphones blir ett allt vanligare arbetsverktyg för tjänstemännen. Många kollar sin mobiltelefon och mail i mobiltelefonen utanför ordinarie arbetstid. Denna undersökning visar att trenden med stadigt större krav från omgivningen om att vara tillgänglig på mobilen ökar. Det gäller inte minst krav på att vara tillgänglig och snabbt svara på inkommande samtal och mail. Tjänstemännen verkar överlag vara nöjda med den här utvecklingen. Vi har dock inte sett alla aspekter på denna utveckling. Det finns exempelvis fortfarande en betydande andel tjänstemän som tycker att det är stressande att ta emot mail i mobiltelefonen. Tillgängligheten kan störa den sammanhängande återhämtningen som är viktig för att kunna koppla av och på sikt orka med jobbet. Om vi ständigt håller koll på mobilen och på mailen när vi är lediga finns det en risk att vi aldrig kopplar av från jobbet. En utveckling med allt mer gränslöshet i jobbet kan potentiellt få negativa konsekvenser både för den enskilda individen, men även för företagen och samhället i stort om den inte tas på allvar. Mobilanvändning och tillgänglighet i jobbet ska hanteras som en viktig del i dagens arbetsmiljö och därmed arbetsmiljöarbetet i det moderna arbetslivet. 11

12 Kontoret på fickan Unionen kan se att arbetssituationen förändras allt snabbare för dagens tjänstemän bland annat som en konsekvens av förbättrade möjligheter att vara ständigt tillgänglig för arbetsgivare och kunder via mobilen. Därför anser vi att: En rimlig arbetsbelastning är arbetsgivarens ansvar Arbetsgivaren har ansvar för en god arbetsmiljö oavsett var arbetet sker. Vid hög belastning och höga krav bör tid och möjlighet finnas att få återhämtning under en period. Reflektion är nödvändig för att kunna utvecklas och bli bättre på det man gör. Arbetsgivaren har ansvar för arbetstiden och ska se till att regler och lagar efterföljs. Arbetsgivaren tjänar också på att upprätthålla en god arbetsmiljö för tjänstemännen, eftersom en för stor arbetsbelastning på sikt kan riskera att urholka både företagens och tjänstemännens konkurrenskraft. Det kan bli en konsekvens om det varken finns tid och ork för kompetensutveckling och kreativitet. En för hög intensitet i arbetslivet kan enbart ge kortsiktiga vinster med stora framtida kostnader för den enskilde, för företaget och för samhället som konsekvens. Rätt och möjlighet att hitta balansen mellan arbete och fritid Tid till återhämtning i arbetet är viktigt. Efter krävande arbetsinsatser eller tidspressade projekt behövs det återhämtning. Att känna att krafterna och engagemanget kommer tillbaka är nödvändigt för att på längre sikt göra ett bra jobb. Återhämtning kräver att man sover gott och har möjlighet att ta igen sig under sin vakna tid. Fritid har ett värde i sig och får aldrig ses som potentiell arbetstid. Den del av vår personlighet som vi inte hinner förverkliga i arbetslivet ges utrymme och näring på fritiden. 12

13 Teknikutveckling måste hänga ihop med resten av organisationen Teknikutvecklingen går fort och kommer att fortsätta att göra det. Det är viktigt att vi tar tillvara teknikutvecklingen på bästa sätt för att stödja tjänstemännen i sina jobb. När organisation, ledarskap och teknik anpassas till nya förhållanden skapas hållbara och stimulerande arbeten. Det centrala är i detta sammanhang, att nya IT-lösningar anpassas till organisationen inte tvärtom. Den vardagliga verksamheten och tjänstemännens arbetsmiljö ska stödjas av nya IT-system och IT-lösningar. Tre enkla sätt att gå med i Unionen: 1. Fyll i, riv av, vik ihop och skicka in formuläret här nedanför. Vi betalar portot. 2. Ansök direkt på webben eller 3. Ring Jag vill bli medlem i Unionen Namn Personnummer E-postadress Telefon Arbetsgivare, fullständigt namn Arbetsplatsadress Postnr Ort Månadslön, före skatt Beskrivning av mina arbetsuppgifter och ansvar kr kr kr kr kr kr Jag är chef

14 Unionen SVARSPOST Kundnummer Malmö

15

16 I det moderna arbetslivet har självbestämmande lett till att jobben för många tjänstemän känns gränslösa. En del av förklaringen till detta är den allt snabbare teknikutveckling bland annat med smartphones, som ökar möjligheterna för att vara ständigt tillgänglig. Arbetet kan ske var som helst och när som helst. I rapporten Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet analyserar vi i vilken utsträckning tjänstemännen upplever en gränslös arbetssituation, vilka förväntningar omgivningen har på tillgänglighet och hur det påverkar tjänstemännens arbetsmiljö. Unionen är Sveriges största fackförbund i det privata näringslivet tillsammans skapar vi framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Tnr: Upplaga: 3000 ex Illustration: Tove Hennix Tryck: nrs Sep 2012 Olof Palmes Gata Stockholm Tel

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer

Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad

Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad En undersökning om det gränslösa arbetslivet Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad En undersökning om det gränslösa arbetslivet Innehållsförteckning Inledning...5 Det moderna

Läs mer

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation 1 Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Innehållsförteckning Förord.................................................................................................................................................

Läs mer

Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx personal som handelsvara? Xxxxxxxxxx Tjänstemännens IT-miljö personal som 2013 handelsvara? ingen ljusning i sikte Xxxxxxxxxx personal som handelsvara? Xxxxxxxxxx personal som handelsvara? Xxxxxxxxxx

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Rapporten i sin helhet finns på www.civilekonomerna.se 1937-2012 Förbundet för Sveriges ekonomer 2 Ledarskapets betydelse för anställdas hälsa En civilekonom

Läs mer

Frågor och svar om arbetstid

Frågor och svar om arbetstid Frågor och svar om arbetstid 1 Känner du också att arbetstid och fritid flyter ihop ibland? Ny teknik och nya arbetssätt gör att du kan jobba var som helst, när som helst och hur mycket som helst. Var

Läs mer

TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det

TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det 1 2 Förord I den här rapporten presenteras resultaten från Unionens årliga undersökning om IT-användning och IT-miljö. Det är allmänt känt

Läs mer

kompetensutvecklingsbarometer En undersökning av kompetensutveckling bland medlemmar i Unionen

kompetensutvecklingsbarometer En undersökning av kompetensutveckling bland medlemmar i Unionen kompetensutvecklingsbarometer En undersökning av kompetensutveckling bland medlemmar i Unionen 1 Innehåll Innehåll...1 Förord... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Andel som har fått kompetensutveckling...

Läs mer

Bonus. ett bra sätt att styra, motivera och rekrytera vd?

Bonus. ett bra sätt att styra, motivera och rekrytera vd? Bonus ett bra sätt att styra, motivera och rekrytera vd? 1 Bonus ett bra sätt att styra, motivera och rekrytera vd? 2 3 Innehållsförteckning Ett bredare perspektiv i bonusdebatten................................................................................

Läs mer

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER! 4:2013 GULDNAPPEN Är din arbetsplats föräldravänlig? Gränslöst arbetsliv Höstens kampanjtema Unionen + Farmaciförbundet = sant Från den 1 januari 2014 DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS

Läs mer

SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING. Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö

SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING. Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö 3 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 6 SAMMANFATTNING 7 Starka sidor av tjänstemännens IT-miljö 7 Svaga sidor av tjänstemännens

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2009 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Kommunikatörerna trotsar krisen 3 Om 3 Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 5 Målgrupp 5 Upplägg & Genomförande 5 Svarsfrekvens 5 Resultatredovisning

Läs mer

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Revisionsrapport Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Augusti 2009 Håkan Lindahl Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Unionenvecka. med balanstema

Unionenvecka. med balanstema Vårens Unionenvecka, Avtalsrörelsen, Nya profilprodukter i webbshopen, Nominera din vardagshjälte, Ta ansvar ny antalogi, Kongressen 2011 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag

Läs mer

hetluft 6/10 Gränslösningar Nytt erbjudande gör det lättare för dig att värva fler medlemmar

hetluft 6/10 Gränslösningar Nytt erbjudande gör det lättare för dig att värva fler medlemmar Höstens Unionenvecka, Gränslösa arbetslivet, Nytt kampanjmedlemskap, Årets Guldnappsvinnare, Avtalsrörelsen igång igen, Värva din chef hetluft 6/10 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Inledning Fixa ventilationen!, Ledningen bryr sig inte eller Varför lyssnar vi alltid på samma radiokanal?. Kommentarerna från

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

Vad som är fel med lönebildningen i Sverige, och vad vi kan göra åt det. Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer

Vad som är fel med lönebildningen i Sverige, och vad vi kan göra åt det. Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Hög tid för en modern arbetsmarknad Vad som är fel med lönebildningen i Sverige, och vad vi kan göra åt det. Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Innehållsförteckning Lönesättning i takt

Läs mer

Wise Happiness 2014. En undersökning om vad som driver lycka. Linda Frej, Wise IT

Wise Happiness 2014. En undersökning om vad som driver lycka. Linda Frej, Wise IT Wise Happiness 2014 En undersökning om vad som driver lycka Linda Frej, Wise IT Vad driver lycka? Pensionärer, män och danskar drar rent statistiskt vinstlotten i årets undersökning. Men det är viktigt

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Handlingskraft på plats För dig som är notarie

Handlingskraft på plats För dig som är notarie Om Jusek Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar medlemmarnas utbildning, karriär, trygghet och villkor. Med cirka 80 000

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer