Fria eller förvirrade i det moderna arbetslivet. - en studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fria eller förvirrade i det moderna arbetslivet. - en studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation"

Transkript

1 Fria eller förvirrade i det moderna arbetslivet - en studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation 1

2 Innehållsförteckning Fria eller förvirrade i det moderna arbetslivet... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 En gränslösarbetssituation... 4 Ständigt tillgänglig... 4 Organisationens gränser otydligare... 4 Medarbetaren tvingas sätta egna gränser... 5 Fakta om undersökningen... 6 Alltid på jobbet - mobilitet... 7 Trivsel men stressen lurar runt hörnet... 7 Förutsättningarna finns att jobba var och när som helst... 7 Gränserna för arbetets början och slut suddas ut... 7 Alltid tillgänglig... 7 Organisationens gränser otydliga... 9 Många jobbar i projekt eller tillfälliga arbetsgrupper... 9 Ständigt ny kunskapsinhämtning... 9 Utrymme för reflektion och nya idéer... 9 Brist på feedback och vägledning Tjänstemännen får sätta sina egna gränser Eget ansvar, men svårt att veta när man är klar Själv ansvarig för att jobbet blir gjort Mycket (om)planering och många arbetsuppgifter Finns det skillnader mellan könen? Män har förutsättningarna för att jobba utanför kontoret och jobbar oftare utanför kontoret Männen tar mer tid från sin frihet till jobb Skillnader i utveckling Slutsatser Fria eller förvirrade Är gränsen nådd? Källor

3 Inledning Företag verkar på en global marknad. I tider av globalisering behövs arbetssätt och ledarskap som når goda resultat i näringslivet och kan bidra till tillväxt och konkurrenskraft för Sverige. För att nå framgång blir det nödvändigt att utveckla organisationsformer som stödjer den utveckling som eftersträvas i företaget, samt bidra till att säkra och utnyttja de resurser och den kompetens som krävs för att ge organisationen konkurrenskraft. Dagens tjänstemän befinner sig många gånger i komplexa miljöer som karaktäriseras av globalisering, snabb teknisk utveckling, minskande och begränsade resurser, samt ökade kostnader. Företag downsizar, omstrukturerar, använder tillfällig arbetskraft och kräver flexibilitet från medarbetare. Alla dessa faktorer påverkar tjänstemännens vardag. Tjänstemannaarbetet har traditionellt karaktäriserats av tydliga ramar för var arbetet utfördes, hur arbetsuppgifterna utfördes och när man behövde vara tillgänglig. Det har funnits tydliga yttre regleringar av arbete i tid, rum, organisation och arbetsvillkor. Många arbetar fortfarande på bestämda tider och platser, med en befattningsbeskrivning och ett tydligt anställningskontrakt. Men allt fler har arbetsförhållanden där detta luckras upp och arbetet präglas av gränslöshet och flexibilitet. Rapporten syftar till att undersöka tjänstemännen gränslösa arbetssituation. Undersökningen har tre olika utgångspunkter. För det första utifrån mobilitet det vill säga fysisk gränslöshet att kunna jobba var som helst när som helst. Andra utgångspunkten är organisationens gränslöshet med till exempel ökad projektifiering och samarbete mellan företag. Och slutligen individens gränslöshet det vill säga ökat självbestämmande och ansvar i sitt arbete. Dessutom har vi undersökt eventuella könsskillnader. Målet är att höja kunskapen kring hur Unionens medlemmar kan få det bättre på jobbet. Genom kunskap om problem och framgångsfaktorer finns förutsättningar att ta tillvara det som fungerar bra i arbetssituationen och förbättra det som fungerar sämre. Rapporten har utarbetats av Åsa Johansson på Samhällspolitiska enheten under

4 En gränslösarbetssituation Organisationer tenderar att blir mer gränslösa. Gränslösheten kan beskrivas på tre sätt. För det första finns en ökad fysik gränslöshet (mobilitet) för tjänstemannen i dess arbetssituation som har att göra med att teknik möjliggör den mobila arbetssituationen. För det andra tenderar organisationen att luckras upp genom gränsöverskridande samverkan där den egna organisationen i större utsträckning samverkar med kunder och leverantörer. Slutligen saknar arbetssituationen tydliga gränser för individen, då en ökning av självbestämmande har skett. Fysisk gränslöshet med hjälp av mobil teknik. Mobilitet. Organisatorisk gränslöshet. Individens gränslöshet. Position/roll. Varför organisationer har blivit mer gränslösa är inte helt enkelt att ge ett bra svar på. Det finns en rad olika orsaker till att gränslösheten har ökat. Dels beror det på att tekniken idag ger andra möjligheter och kan utnyttjas inom och mellan organisationer. Dels beror det på företagens större fokus på att minimera kostnader och jakt på större marknader. Genom nätverk och allianser söker företaget samarbete utanför organisationen. På senare år har även interna marknader inom företag blivit viktigare i organisationer. Ett större självbestämmande och egenkontroll över sitt arbete kan också innebära att arbetssituationen blir och känns mer gränslös. Ständigt tillgänglig Genom ny teknik har tjänstemännen i många fall fått en mer mobil arbetssituation vad gäller möjligheten att alltid vara uppkopplad och nåbar oavsett var man än befinner sig. Många tjänstemän har förutsättningarna för en gränslösare arbetssituation med hjälp av mobiltelefon, bärbardator och flextid. Arbetssituationen har också förändrats med ny teknik på jobbet till exempel finns det ofta möjlighet till e-mötessystem och chat. Detta ger unika möjligheter om tekniken används på rätt sätt. Arbetet begränsas inte längre till ett skrivbord eller mötesrum. När gränserna suddas ut för vad som är ledig tid och arbetad tid är det upp till medarbetaren att själv dra gränserna. Det kan handla om att stänga av telefonen, att inte ta med arbete hem eller att inte kolla av sin e-post hemma. Den gränslösa arbetssituationen är bra så länge den enskildes arbete underlättas eller att utveckling sker i arbetet. Att ha en bärbar dator i knäet eller att ta emot och svara på e-post på en mobilskärm upplevs inte alltid som tillfredställande ur arbetsmiljösynpunkt. Organisationens gränser otydligare Gränsöverskridande samverkan har blivit allt vanligare. Det har blivit svårare att se var organisationen slutar och var nästa börjar. Alltfler tjänstemän har idag kontakt med företagets leverantörer och kunder, och även ibland med sina konkurrenter. I dagens just in time, underbemanning och resurssnåla organisationer läggs mer tid på att skapa kontakter med leverantörer som är med i utformandet och de specialönskemål som kunden har för produkten eller tjänsten. Nya arbetssätt där olika funktioner till exempel marknad, inköp, tillverkning, forskning arbetar parallellt och integrerat, skapar nya arbetssituationer. På grund av detta införs matrisorganisationer, projektorganisationer som ett sätt att hantera den interna komplexiteten och för att få en bättre överblick samt att uppnå högre kostnadseffektivitet. 4

5 Utveckling sker i tvärfunktionella arbetsgrupper där underleverantörer tar på sig mer av det praktiska utvecklingsarbetet. Det talas ofta om värdeskapande affärsnätverk där både leverantörer och kunder ingår i den värdeskapande processen på företaget. IT har möjliggjort gränslösheten i och med att det går snabbt och säkert att överföra information inom och mellan organisationer. Konsekvensen blir att nätverksbyggandet ökar och kraven på ökad kunkskap. Detta påverkar organisationen genom att mycket tid läggs på att upprätta, underhålla, utveckla sociala kontakter och kund- och leverantörsnätverk. När vissa delar av verksamheten läggs ut på leverantörer ökar kraven på samordning. Det personliga nätverket blir oerhört viktigt för att få sitt arbete genomfört. Problem uppstår för tjänstemannen när mycket av tiden läggs på kommunikation och nätverksbyggande, så andra arbetsuppgifter bli lidande. Nya idéer och utveckling blir ofta eftersatt när tiden inte räcker till. Medarbetaren tvingas sätta egna gränser Det finns ytterligare en tendens att arbetssituationen för tjänstemannen upplevs som mer gränslös än tidigare. Ett problem är att det saknas tydliga gränser för var arbetet börjar och slutar. Individen går med ett stort engagemang in i och har själv ansvaret att uppgift en ska bli färdig i tid. Ett ökat självbestämmande har bland annat lett till att arbetssituationen känns gränslös. Att själv skapa initiativ och att hela tiden hänga med, ligga i framkant, driva utvecklingen och kanske till och med sälja sig själv och göra sig attraktiv på företaget är upp till tjänstemannen själv. Resultatet blir att gränslösheten å ena sidan ger ett ökat mått av självbestämmande i arbetet och å andra sidan innebär det ett ökat personligt ansvar. Känslan av att inte räcka till och att inte vara kompetent nog kan leda till bristande motivation. Följden blir att tid till reflektion och kunskapsinhämtning ofta blir eftersatt och kommer i andra hand. Det är mer och mer den enskilde medarbetaren som tvingas dra gränserna. 5

6 Fakta om undersökningen Undersökningen gjordes av IPSOS Eureka på uppdrag av Unionen. Undersökningen genomfördes i IPSOS Eurekas webbpanel och besvarades av 1000 tjänstemän inom näringslivet. Sammanställning och analys har gjorts av Unionen. 91 procent hade en tillsvidare anställning. 9 procent hade olika typer av visstidsanställningar. Storlänen dominerar bland de svarande med 32 procent i Stockholm, 16 procent från Västra Götaland, 12 procent i Skåne och resten i övriga län. 43 procent av de svarande jobbar inom industri och 43 procent jobbar inom tjänstesektorn. 1 Av dem som svarade på enkäten var 53 procent kvinnor och 47 procent män. De flesta som intervjuades (35 procent) var mellan 40 och 49 år. 22 procent var över 50 år och äldre. 12 procent mellan år och 14 procent mellan år. Endast 4 procent var under 20 år. 14 procent valde att inte svara på frågan. 23 procent hade en chefsbefattning. 13 procent jobbade deltid och 86 procent heltid. De flesta har varit anställda mer än 10 år på sin nuvarande arbetsplats (25 procent). 14 procent har varit anställda mindre än ett år. 15 procent mellan 1-2 år, 12 procent mellan 2-3 år, 14 procent 3-5 år och 21 procent mellan 5-10 år på sin nuvarande arbetsplats. 27 procent av respondenterna jobbar i småföretag med mindre än 25 anställda. 20 procent jobbar i företag med anställda, 17 procent jobbar i företag med anställda, 6 procent i företag med anställda och 25 procent jobbar i företag med mer än 1000 anställda. 1 Indelningen i industrisektor och tjänstesektor har skett genom sammanslagning av vilken bransch de tillfrågade jobbar i. 14 procent har valt att inte placera in sig i någon bransch. 6

7 Alltid på jobbet - mobilitet Trivsel men stressen lurar runt hörnet Det stora flertalet tjänstemän upplever att de i det stora hela är mycket nöjda med sitt arbete. De upplever även deras arbete som meningsfullt, intressant och stimulerade. Hela 71 procent instämmer helt eller delvis i att de trivs på jobbet. 31 procent instämmer helt i påståendet att deras arbete är intressant och stimulerande. Trots detta verkar det som om stress och upplevelsen av att man inte utvecklas positivt i sitt arbete inte riktigt hänger ihop med att trivas på jobbet. Hela 37 procent av de tillfrågade instämmer helt eller delvis i påståendet att de känner sig negativt stressad eller frustrerad av sitt arbete. Endast 10 procent instämmer inte alls i påståendet. 25 procent anser att de utvecklas positivt i sitt arbete. Men hela 14 procent instämmer inte alls eller delvis inte att man utvecklas positivt i sitt arbete. Dessutom tenderar tjänstemännen att jobba mer än 40 timmar i veckan. 40 procent jobbar mellan timmar i veckan och hela 17 procent jobbar 46 timmar upptill 60 timmar i veckan. Trots detta instämmer 64 procent av de tillfrågade helt eller delvis att deras arbetstid är rimlig. 71 procent av tjänstemännen trivs på jobbet Förutsättningarna finns att jobba var och när som helst Flextid, mobiltelefon och bärbardator möjliggör en gränslös arbetssituation En hög andel av tjänstemännen har flextid. Hela två tredjedelar styr själva över den tid de börjar och slutar om dagarna. Bärbar dator och mobiltelefon möjliggör att inte ha fasta former för sitt arbete. 64 procent har en mobiltelefon och hälften av de tillfrågade har en bärbar dator i sitt arbete. Närmare hälften av de tillfrågade (47 procent) har jobbmobilen alltid påslagen även efter arbetstid. En tredjedel säger att de har den påslagen ibland. Närmare en tredjedel har arbetsmobilen påslagen mer eller mindre hela tiden vid semester och ledighet. Att kolla sina jobbmail på sin fritid är vanligt bland de tillfrågade. Hälften av de tillfrågade kollar sina jobbmail på sin fritid eller vid ledighet varje dag eller minst 1-2 gånger i veckan. 64 procent av tjänstemännen har mobiltelefon i jobbet 50 procent av tjänstemännen har bärbardator Gränserna för arbetets början och slut suddas ut Arbetet kan ske var som helst och när som helst. Arbetsgivarna ger de anställda möjlighet att jobba både utanför normal arbetstid och utanför arbetsplatsen. Detta ger frihet men får till följd att individen i hög grad behöver göra viktiga avgränsningar och prioriteringar på egen hand. Det finns dessutom negativa konsekvenser med att inte vara på sin arbetsplats. Närvaro på arbetsplatsen är viktigt av sociala och lärande skäl och för att man ska kunna påverka sin arbetssituation 2. Av tjänstemännen är det två tredjedelar som utför sitt arbete till största delen på kontoret men hela en fjärde del av tjänstemännen utför sitt arbete både på och utanför kontoret. Alltid tillgänglig En stor del av tjänstemännen måste vara tillgängliga utöver ordinarie arbetstid. Att varje vecka dra inpå luncher, jobba över eller ta med jobb hem och jobba kvällar och helger är för många mer regel än undantag. 39 procent måste vara tillgänglig varje dag eller någon gång i 2 Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson, Lundberg, 2005 Gränslöst arbete socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet. 7

8 veckan utöver sin ordinarie arbetstid. En femte del måste vara tillgängliga varje dag utöver sin ordinarie arbetstid. 35 procent beslutar själva över den utökade tillgängligheten och 14 procent är det chefen som bestämmer, men i de flesta fall 49 procent beslutar de tillfrågade själva och deras chef tillsammans om den utökade tillgängligheten. 30 procent av de tillfrågade använder tid från sin ledighet någon gång i veckan och 12 procent använder tid från sin ledighet dagligen. Hela 20 procent anser att de ofta har arbetet till hands även på sin fritid och 25 procent har det ibland. 12 procent av tjänstemännen använder dagligen tid från sin ledighet för arbete 8

9 Organisationens gränser otydliga Många jobbar i projekt eller tillfälliga arbetsgrupper Projektformer eller tillfälliga arbetsgrupper finns idag i nästan alla slags verksamheter. Dessa tillfälliga grupper blir allt fler och vanligare på våra arbetsplatser. Detta är ett svar på organisationers behov av flexibilitet och att kunna anpassa sig till varierande efterfrågan på varor och tjänster. Det är också ett resultat av att behovet att organisera samarbete över olika kompetens- och avdelningsgränser. 40 procent av tjänstemännen jobbar i en eller flera projektgrupper eller andra tillfälliga arbetsgrupper. På frågan hur många projektgrupper som man jobbar i är det hela 64 procent som jobbar i 2-4 projektgrupper samtidigt. Oftast finns projektgrupperna på den egna arbetsplatsen (63 procent). Men 37 procent av de tillfrågade säger att de har projektgrupper som finns på olika arbetsplatser och av dessa är det 35 procent som finns i andra länder än i Sverige. Att gå ut och in i olika arbetsgrupper med olika arbetsmetoder och mål, som är belägna på olika platser i företaget, är ett bidrag till att en arbetssituation kan upplevas som gränslös. Variation kan vara utvecklande och roligt, samtidigt som växlandet mellan projekt och grupper har visat sig kunna leda till en alltför splittrad arbetssituation, vilket i sin tur skapar stress procent av tjänstemännen jobbar i projekt och tillfälliga arbetsgrupper Ständigt ny kunskapsinhämtning Frågor som rör kompetensutveckling och kompetensförsörjning är viktigt både för individen och för företaget. Moderna verksamheter ställer krav på bredd i kompetens hos individer, liksom på samarbete mellan olika och kompletterande kompetenser i grupper. Samtidigt som kompetenskraven ökar minskar tiden för lärande, kompetensutveckling och reflektion. Dagens tjänstemän behöver hantera komplexa uppgifter liksom gränsöverskridande samarbete och ta ansvar för såväl den egna som organisationens utveckling. Vid sidan av nödvändig sakkunskap och socialkompetens behövs kunskap om vad man ska lära och hur det egna lärandet ska gå till. 66 procent av de tillfrågade anser (helt eller delvis) att kunskapskraven som finns på dem i deras jobb är tydliga. Och 40 procent instämmer helt i att mina arbetsuppgifter kräver att jag fortlöpande sätter mig in i nya områden och söker ny kunskap. För att kunskap, människor och verksamhet ska utvecklas måste arbetet organiseras så att det sker ett kontinuerligt lärande. Medarbetarna måste ges förutsättningar för att ta ansvar för egen, andras och organisationens lärande och utveckling. Utrymme för reflektion och nya idéer Det är klimatet och tid för reflektion som stimulerar människor till nytänkande och initiativ på arbetsplatser. 23 procent av tjänstemännen instämmer inte alls eller delvis inte i påståendet att det finns utrymme för reflektion i sitt arbete. 39 procent (instämmer helt eller delvis) anser att det finns det tid för reflektion i sitt arbete. Det är oroväckande få som instämmer att de hinner med att tänka ut nya idéer och utveckla dessa. Endast 9 procent instämmer i påståendet. Nästan en fjärdedel av tjänstemännen instämmer inte alls eller delvis inte i att de hinner med att tänka ut nya idéer och utveckla dessa. Tidsbristen är ett problem på många håll i arbetslivet. För att skapa en kreativ miljö på arbetsplatsen krävs det luft i planering. Då skapas innovationer och utvecklingen går framåt för både företag och medarbetare. 9 procent av tjänstemännen anser att de hinner tänka ut nya idéer och utveckla dessa 3 Zika-Viktorsson A, Att arbeta i projekt. Sif-rapport

10 Brist på feedback och vägledning Den ökade konkurrensen mellan enheter och företag gör att det ställs krav på att snabbt visa resultat och kunna anpassa sig. Feedback från sin chef på prestationer i jobbet är en förutsättning för att utvecklas i jobbet. Feedback är ett verktyg för utveckling och förbättring. En fjärdedel av tjänstemännen instämmer inte alls eller delvis inte att jag får tillräcklig feedback på mitt arbete från min närmaste chef. 56 procent instämmer helt eller delvis att jag måste själv bedöma hur svåra situationer ska hanteras. En fjärdedel anser att de får för liten vägledning i sitt arbete. Ytterligare ett verktyg för att veta om man är på rätt väg är att ha en individuell utvecklingsplan. Av de tillfrågade är det förvånansvärt få som har det. En tredjedel instämmer helt eller delvis i påståendet att det finns en individuell utvecklingsplan för dem. En fjärdedel instämmer inte alls i påståendet att de har en individuell utvecklingsplan. ¼ av tjänstemännen har inte en individuell utvecklingsplan 10

11 Tjänstemännen får sätta sina egna gränser Eget ansvar, men svårt att veta när man är klar Utan klara direktiv om vad som ska utföras blir det nödvändigt att själv kunna identifiera och definiera sina arbetsuppgifter, själv kunna sätta upp mål, planera, organisera och slutligen bedöma kvaliteten på sitt utförande. Eget ansvar och höga kvalifikationskrav har länge lyfts fram som en del av det goda arbetet. Hela 28 procent av de tillfrågade anser att de i mycket hög utsträckning själva utformar innehållet i deras arbetsuppgifter och 35 procent i stor utsträckning. Hela 37 procent anser att det ofta eller ibland är svårt att avgöra när en arbetsuppgift är klar. Att ha tydliga deadlines kan var bra för att veta när en uppgift ska vara klar och ger möjlighet till planera sin tid bättre. Endast 17 procent av de tillfrågade anser att det alltid finns tydliga deadlines när deras arbetsuppgifter ska vara klara. Hela 40 procent anser att det sällan eller ibland finns tydliga deadlines. Själv ansvarig för att jobbet blir gjort Men det finns risker med att det blir otydligt vad du förväntas göra och konsekvensen kan bli att du i princip kan jobba hur mycket som helst. Ungefär hälften (51 procent) har ansvaret att reglera sin egen arbetsbelastning. Häften (52 procent) anser att det ofta eller ibland är otydligt vad du förväntas åstadkomma i sitt arbete. Att jobbet inte blir gjort när man är sjuk eller har för mycket att göra kan leda till stress och sjuknärvaro på arbetsplatserna. 42 procent instämmer inte alls eller delvis inte i att man kan överlåta arbetsuppgifter till någon annan om man blir sjuk eller har för mycket att göra. Trots detta instämmer 55 procent av de tillfrågade helt eller delvis att deras arbetsbelastning är rimlig, 17 procent instämmer dock inte. 42 procent av tjänstemännen kan inte överlåta arbetsuppgifter till någon annan om man blir sjuk eller har för mycket att göra Mycket (om)planering och många arbetsuppgifter Gränslöst arbete kräver hög grad av planering och strukturering, egen gränsdragning mellan olika roller och ständig anpassning till nya förhållanden. 70 procent anser (helt eller delvis) att deras ansvarsområde är tydligt. 41 procent får ofta eller ibland planera om på grund av att det kommer in nya arbetsuppgifter, 7 procent får alltid göra det. När gränsdragningen mellan olika roller och arbetsuppgifter blir otydlig eller misslyckas kan det läggas nya arbetsuppgifter i de olika arbetsrollerna. 38 procent känner ibland att de har svårt att klara av sitt jobb tillräckligt bra på grund av för många arbetsuppgifter. 45 procent anser att de har svårt att klara av sitt jobb tillräckligt bra på grund av svåra och komplexa arbetsuppgifter. I den ständiga anpassningen till förändrade förutsättningar läggs mycket tid på planering och omplanering. 11

12 Finns det skillnader mellan könen? Vi har också gjort jämförelser utifrån kön. Kvinnor har i högre utsträckning visstidsanställningar än män (12 procent av kvinnorna och 6 procent av männen). Kvinnor och män har ungefär samma utbildningsnivå i undersökningen. Ungefär 20 procent av kvinnorna jobbar deltid jämfört med 6 procent av männen. Både kvinnor och män tenderar att jobba över 40 timmar i veckan. 46 procent av kvinnorna jobbar 40 timmar eller upp till 60 timmar i veckan och samma siffra för männen är hela 69 procent. Män har förutsättningarna för att jobba utanför kontoret I jämförelser utifrån kön har männen i större utsträckning förutsättningar för en gränslösare arbetssituation och att kunna utföra sitt jobb utanför kontoret. Det är möjligheten att utnyttja flextid, tillgång till mobiltelfon och bärbar dator. Större andel män har flextid än kvinnor. (73 procent män och 62 procent kvinnor). Män har i större utsträckning mobiltelefon i arbetet (78 procent av männen och 52 procent av kvinnorna). Fler män har bärbardator i sitt arbete (64 procent män och 40 procent kvinnor). och jobbar oftare utanför kontoret Män utför sitt arbete i större utsträckning utanför eller både på och utanför kontoret än kvinnor. (45 procent män och 23 procent kvinnor). Fler män har mobilen påslagen även efter arbetstid (82 procent män och 72 procent kvinnor). Fler män kollar sina jobbmail på fritiden vid ledighet. (37 procent av männen och 21 procent av kvinnorna). Inga större skillnader mellan kvinnor och män vad gäller att ha mobilen påslagen vid semester/ledighet. Männen tar mer tid från sin frihet till jobb 47 procent av männen måste vara tillgängliga någon gång i veckan eller varje dag utöver sin ordinarie arbetstid jämfört med kvinnorna där siffran är 31 procent. Kvinnornas chefer bestämmer oftare om den utökade tillgängligheten (16 procent av kvinnorna och 12 procent av männen) Hälften av de tillfrågade männen tar varje dag eller någon gång i veckan tid från sin fritid för arbete. Jämfört med en tredjedel av kvinnorna. Män har i högre grad ofta eller alltid sitt arbete till hands även på sin fritid (23 procent av kvinnorna och 33 procent av männen). 46 procent av kvinnorna jobbar mer än 40 timmar i veckan jämfört med männen som jobbar 69 procent mer än 40 timmar. Att en femtedel av kvinnorna jobbar deltid inverkar förmodligen på siffrorna. Att jobba deltid är oftast ett medvetet val att inte jobba mer än just den tiden som är sagt. Det vill säga de som jobbar deltid är mer rädda om sin fritid. Skillnader i utveckling Individuell utvecklingsplan är ett stöd för att veta att man är på rätt väg i sitt jobb. Större andel kvinnor instämmer inte alls eller delvis inte i påståendet att det finns en individuell utvecklingsplan för mig. (47 procent kvinnor och 37 procent män). 12

13 Slutsatser Tidsmedvetenhet blir viktigare Trots att många tjänstemän trivs och är nöjda med sina arbeten är det alltfler som känner sig stressade eller känner att de inte utvecklas positivt i sitt arbete. Många har förutsättningar för att kunna ha en mer gränslösarbetssituation, så som bärbar dator, mobiltelefon och flextid. Arbetstiderna ser ut att suddas ut alltmer. Du kan jobba när och hur som helst. Men tiden i sig spelar inte en mindre roll utan det är snarare kraven på tidsmedvetenhet som blir viktigare. Det för över ett ansvar till tjänstemännen, som själva måste hantera sin tid så att hon/han orkar med arbetsbördan. De flesta har betalt för tid i jobbet men uppgifterna spränger tidsramarna man tar med jobbet hem eller jobbar på helger. Dessutom gör tekniken att människor ständigt är tillgängliga. Brist på tidsramar ställer krav på att tiden måste övervinnas. Från fasta former till flytande uppgifter och grupper Tjänstemännen har ofta en beskrivning av vad de förväntas göra och vad som avgränsar deras arbete, och i sin tur får betalt för. Många tjänstemän jobbar på arbetsplatser med krav på snabba förändringar. Ett sätt för arbetsgivaren att hantera förändringar är att ha tillfälliga arbetsgrupper och projektgrupper. Det vill säga den fasta formen tenderar att ersättas av mer informella och tillfälliga strukturer. Eget ansvar för (om) planering, flexibilitet och gränsdragning Tjänstemännen tenderar att lägga mycket tid på planering och omplanering. Och verkar dessutom ha oklara direktiv av vad som ska utföras. Det blir då nödvändigt att själv definiera sina arbetsuppgifter och när de ska vara klara. Den ideale medarbetaren ska vara självgående, utveckla sina relationer och sin kompetens, samt visa på initiativ- och handlingskraft. Framoch motgångar blir starkt individkopplade. Individen sätter sig själv på spel och får själv ta konsekvenserna av sina handlingar. I framgång kan det finnas en stark upplevelse av ökad kompetens och frihet. I motgång kan det finnas brist på bekräftelse och stöd. När det går bra så är det lätt att jobba hur mycket som helst. Brist på feedback och vägledning För att veta att man är på rätt väg i en verksamhet som ständigt förändras är feedback ett bra verktyg. Grunden för feedback är att medarbetarna har en individuell utvecklingsplan som grund för att kunna ta emot och ge feedback. Det är förvånansvärt få som har individuella utvecklingsplaner. Kunskap, reflektion och nya idéer får ofta stå tillbaka Tjänstemännen känner inte att de hinner med kunskapsinhämtning, reflektion och idéutveckling. Samtidigt som vi ser att kompetenskraven ökar minskar tiden för lärande kompetensutveckling och reflektion. Männen arbetar mer gränslöst Kvinnor har fortfarande huvudansvar för de flesta obetalda sysslorna i hemmet. Att männen tar mer tid av sin frihet till att jobba är ett resultat av det. De flesta kvinnor har inte den möjligheten. Kvinnor har lägre befattningar än män och den gränslösa arbetssituationen beror delvis på det. Det vill säga att män har både förutsättningarna i jobbet att de i större utsträckning har mobiltelefon, bärbar dator och flextid, men även förutsättningarna på hemmaplan att ha en friare situation. Det blir upptill den enskilde att sätta upp gränser mellan arbete, hem och familj. Av tradition tar kvinnor ett större ansvar för det obetalda hemarbetet. I 13

14 längden kan utvecklingen för kvinnor halka efter vilket också ses i att de i mindre utsträckning har en individuell utvecklingsplan än män. 14

15 Fria eller förvirrade Är gränsen nådd? Många tjänstemän trivs i med den gränslösa arbetssituationen, som ofta är både intressant och stimulerande. 71 procent instämmer helt eller delvis i att de trivs på jobbet. Men det finns baksidor med arbetssituationen. Arbetets gränslöshet ger frihet, man kan arbeta var man vill och när man vill. Tjänstemännen bestämmer i hög utsträckning själva över sin egen tid och att sätt upp sina egna mål. Det känns ofta positivt och utvecklande. Men när feedback på prestationer uteblir och man är osäker på om man har gjort tillräckligt. När arbetsdagen är slut framför datorn på kvällen hemma och när kompetensutveckling har prioriterats bort än en gång. Då kommer otillfredsställelsen och stressen krypande. I framtiden kommer arbetsplatser och arbetssituationer sannolikt bli mer gränslösa. Det gäller att ta tillvara det positiva i det moderna arbetslivet. När organisation och ledarskap anpassas till de nya förhållandena skapas hållbara och stimulerande arbeten. I ledarskap där det finns en tydlighet i mål, kvalitetskrav och tidsåtgång för arbetsuppgifterna. Alla måste ha en chans att göra ett bra jobb. Tid måste avsättas till reflektion och lärande. Att ständigt känna sig otillräcklig och att jobbet är halvgjort påverkar negativt i hela organisationen och företagets framtid. Det är viktigt att hitta en balans mellan privatliv och arbetsliv. Så inte det ena livet går ut över det andra. Framförallt är det ofta privatlivet som blir lidande. Det är lätt att ta med arbetslivet till privatlivet, men det är svårare att göra tvärtom. Det bör finnas tillfällen för att kunna falla tillbaka en period för återhämtning vid hög arbetsbelastning. + - Intressanta arbeten Stimulerande Frihet Självbestämmande Utveckling Flexibilitet och anpassning Stress Otydliga gränser Otydliga mål Kompetensutarmande Otydligt ledarskap 15

16 Källor Publicerat material Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson, Lundberg, Gränslöst arbete, 2005 Beskow och Zika-Viktorsson, På gott och ont en studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation, 2008 Beskow, Utveckla arbetsplatsen, Unionens checklista för organisation och ledarskap, 2008 Björkman och Zika-Viktorsson, Kreativitetsboken, öka kreativiteten och innovationsförmågan på jobbet, 2008 Bruzelius och Skärvad, Integrerad organisationslära, nionde upplagan, 2004 Börnfelt, Arbetsorganisation i praktiken en kritisk introduktion till arbetsorganisationsteori, 2009 Hektor, Kompetensutveckling, investering i företagets viktigaste resurs, 2007 Johansson, Unionen, Fem trender på arbetsplatsen, 2009 Otter von, Aktivt arbetsliv om dagens behov och framtidens möjligheter, 2004 Otter von, Ute och inne i svenskt arbetsliv, 2003 Zika-Viktorsson, Att arbeta i projekt Sifmedlemmars erfarenheter av projektarbete och projektledning, SU,

Att ha kontoret i mobiltelefonen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Att ha kontoret i mobiltelefonen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen.

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Innehållsförteckning Är gränsen nådd?.........................................................................................

Läs mer

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation 1 Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Innehållsförteckning Förord.................................................................................................................................................

Läs mer

Att leda, leva och leverera. En studie om chefers arbetssituation

Att leda, leva och leverera. En studie om chefers arbetssituation Att leda, leva och leverera En studie om chefers arbetssituation Att leda, leva och leverera En studie om chefers arbetssituation Innehållsförteckning Förord... 5 Mer kunskap om chefernas arbetssituation...

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad

Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad En undersökning om det gränslösa arbetslivet Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad En undersökning om det gränslösa arbetslivet Innehållsförteckning Inledning...5 Det moderna

Läs mer

Mer utveckling för fler. - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 2 Mer utveckling för fler... 2 - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet... 2 Inledning... 4 Många är överens

Läs mer

Summering. Gränslöst arbete gränshantering, livsbalans och hälsa TEK Halmstad 25 september 2013 Fil. dr. Christin Mellner

Summering. Gränslöst arbete gränshantering, livsbalans och hälsa TEK Halmstad 25 september 2013 Fil. dr. Christin Mellner Summering Gränslöst arbete gränshantering, livsbalans och hälsa TEK Halmstad 25 september 2013 Fil. dr. Christin Mellner 2 Tre samverkande utvecklingar bakom framväxten av det nya arbetslivet * Den nya,

Läs mer

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom 1 Innehållsförteckning Förord sid 3 Sammanfattning och slutsatser sid 4 Resultat av Unionens undersökning av arbete vid sjukdom sid

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

PM: Kreativt klimat i det privata arbetslivet

PM: Kreativt klimat i det privata arbetslivet PM: Kreativt klimat i det privata arbetslivet Annika Zika-Viktorsson & Hans Björkman En innovation är en idé som omsatts i praktiken. En innovation kan vara en ny produkt eller tjänst, men också något

Läs mer

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Innehållsförteckning

Läs mer

En bransch att må bra i

En bransch att må bra i En sammanfattning av slutsatser och åtgärder 2012 2013 Lotta Linderson 2013-10-18 1 Bakgrund och syfte I december 2011 gjordes en medlemsundersökning med fokus på stress. Nära hälften av medlemmarna, 6019

Läs mer

Flexibelt arbete. KUNSKAPER FÖR EN BÄTTRE ARBETSDAG camilla.enocksson@prevent.se

Flexibelt arbete. KUNSKAPER FÖR EN BÄTTRE ARBETSDAG camilla.enocksson@prevent.se Flexibelt arbete 1 KUNSKAPER FÖR EN BÄTTRE ARBETSDAG camilla.enocksson@prevent.se Några faktorer av betydelse Globalisering Ökad konkurrens Föränderlig marknad Mobilitet Växande tjänstesektor 2 Flexibelt

Läs mer

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 Tjänstemän om stress och press i arbetslivet Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete AttraktivtArbete En kompetensmiljö för attraktivt arbete 2010 #1 Anställda vill göra ett bra arbete Det är viktigt att känna att man gör ett bra arbete och att det man gör är viktigt. Dessa två saker är

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA 71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA FÖRORD Varje dag möter vi människor som tillhör, eller

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplats Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Information Melleruds Kommun höst 2009 Samtliga

Läs mer

Kommunikations lösningar och välmående på svenska arbetsplatser 2011 Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo

Kommunikations lösningar och välmående på svenska arbetsplatser 2011 Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo KommuniKationslösningar och välmående på svenska arbetsplatser 1 Kommunikations lösningar och välmående på svenska arbetsplatser 11 Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo Kommunikationslösningar

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Hälsa och balans i arbetslivet

Hälsa och balans i arbetslivet Hälsa och balans i arbetslivet 34 % tror Lorem sig inte kunna ipsumarbeta som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar Hälsa och balans i

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk?

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Myter kring stigande sjukfrånvaro Att skapa friska organisationer 1 Jobbet är en friskfaktor Psykisk ohälsa och stigande sjukfrånvaro är växande samhällsproblem

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Tabell 1 Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning Sthlm:s polismyndighet

Tabell 1 Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning Sthlm:s polismyndighet Tabell 1 Betygsindex, medel och sfördelning Sthlm:s polismyndighet Antal ande: 4 323 ande : 73 n och sfördelning för frågorna i Polisens medarbetarundersökning. På en skala 1-10 har medarbetarna för varje

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar

januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar Upphandlares villkor och förutsättningar Januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar Inledning Upphandlare har en nyckelposition inom offentlig

Läs mer

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet 2016 Unionen

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet 2016 Unionen Tjänstemän om stress och press i arbetslivet 2016 Unionen Kontakt: Tobias Brännemo Kontakt Novus: Mats Elzén & Anita Bergsveen Datum: 17 oktober 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Stressbarometern 2013

Stressbarometern 2013 Stressbarometern 2013 1,2 miljoner löntagare och 15 förbund i samverkan Stressbarometern 2013 Konflikter: 21 Trygghet: 21 Personligt stöd: 22 Förutsättningar: 31 Arbetsbelastning: 33 Uppskattning: 35 Kontroll:

Läs mer

Gränslöshet i arbetslivet En studie av gränslöshet mellan jobb och privatliv i fem europeiska länder

Gränslöshet i arbetslivet En studie av gränslöshet mellan jobb och privatliv i fem europeiska länder Gränslöshet i arbetslivet En studie av gränslöshet mellan jobb och privatliv i fem europeiska länder 1 2 Innehåll Förord... 4 Inledning...5 Arbetstider, tillgänglighet och policy...8 Upplevelse av balans

Läs mer

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen En rapport från SKTF Maj 3 Inledning SKTF har genomfört en medlemsundersökning med telefonintervjuer bland ett slumpmässigt

Läs mer

Jobbet alltid närvarande. en studie om tjänstemännens gränslösa arbetsliv

Jobbet alltid närvarande. en studie om tjänstemännens gränslösa arbetsliv Jobbet alltid närvarande en studie om tjänstemännens gränslösa arbetsliv 1 2 Innehåll Förord... 4 Bakgrund...5 Syfte med undersökningen...5 Det gränslösa arbetslivet...5 Information om undersökningen...6

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7 Medarbetarenkät 2014 / Piteå Svarsfrekvens: 80,7 1 2 Piteå Mål och uppdrag 66,5% 24,2% 6,8% 2,5% 4,8 Kompetens och utveckling 71% 22,3% 5,4% 1,3% 4,9 Information 80,7% 16,7% 2,3% 0,3% 5,1 Medarbetarskap

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Enkät om IT-stress 600 yrkesarbetande svenskar om psykisk belastning på grund av IT. Genomförd oktober 2011.

Enkät om IT-stress 600 yrkesarbetande svenskar om psykisk belastning på grund av IT. Genomförd oktober 2011. Enkät om IT-stress 600 yrkesarbetande svenskar om psykisk belastning på grund av IT. Genomförd oktober 2011. 600 svenskar tillfrågade om IT-stress I en unik enkät har 600 yrkesarbetande svenskar svarat

Läs mer

Medarbetarundersökning Totalrapport

Medarbetarundersökning Totalrapport Medarbetarundersökning 2016 Totalrapport Ålder % 18-34 år 21% 35-44 år 25% 45-54 år 29% 55+ 25% Ack. svar 3461 Anställningstid % Mindre än ett år 1-2 år 13% 3-5 år 15% 6-10 år 14% Mer än tio år 49% Ack.

Läs mer

Chefer och föräldraskap

Chefer och föräldraskap Chefer och föräldraskap T-113865 Akademikerförbundet SSR: Stina Andersson Synovate Temo: Arne Modig Datum: 2007-04-24 Sammanfattning Chefer och föräldraskap 8 av 10 chefer har bra balans mellan privatliv

Läs mer

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Med hjälp av dialogkorten kan en god dialog stimuleras och viktiga frågor lyftas fram. Dialogkorten syftar till att hitta de resurser som bidrar till att skapa hållbart

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor Tom 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att det är roligt att gå till

Läs mer

Medarbetarenkät 2010

Medarbetarenkät 2010 Medarbetarenkät 2010 Kön Kön 1.Man 11(8%) 2.Kvinna 133(92%) Enhet 1.Vård och Omsorg 144(100%) Enhet Vård och Omsorg 1.Nybog/brandkårsg 5(3%) 2.Pers. assistans 13(9%) 3.Skogsdungen/Solglänta Daglig verk.

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 3,94 4,15 3,80 4,17 3,25 4,64 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Vårt. personalpolitiska. program

Vårt. personalpolitiska. program Vårt personalpolitiska program 2 Innehåll Inledning 5 Personal- och arbetsmiljöpolicy 7 Personalstrategi 9 Övergripande mål för personalarbetet 19 Omslagsbild: Lydia Lehtonen och Erik Lööv, projektledare

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Magelungen Medarbetarundersökning 2016

Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Total Magelungen Antal svarande: 307 st 307 64 % Innehållsförteckning Sammanfattning 3 NMI - Nöjd Medarbetar Index 5 Enkätområden 10 Helhet 11 Arbetssituation 13

Läs mer

Smarta företag. En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01. Smarta företag TNS 1525977

Smarta företag. En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01. Smarta företag TNS 1525977 En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01 Innehåll 1 Resultat i sammandrag 3 2 Bakgrund och metod 5 3 : Index 9 4 Mobilt arbetssätt 33 5 Virtuella möten 35 6

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Den gränslösa arbetsplatsen

Den gränslösa arbetsplatsen Manpower Work life Rapport 2011 Den gränslösa arbetsplatsen Tidigare Work Life studier visar att gränsen mellan privat och professionellt liv suddas ut på arbetsmarknaden, mycket tack vare sociala mediers

Läs mer

Information. Västerviks kommunkoncern Beställda: 3306 Antal svarande: 2653 Svarsfrekvens: 80,2% Skala 1-10 där 1-4 är lågt, 5-7 mellan och 8-10 högt.

Information. Västerviks kommunkoncern Beställda: 3306 Antal svarande: 2653 Svarsfrekvens: 80,2% Skala 1-10 där 1-4 är lågt, 5-7 mellan och 8-10 högt. Information Arbetsbelastning Arbetsbelastning forts. Återhämtning Mål och resultat Samarbete/Gemenskap Samarbete/Gemenskap forts. Ledarskap Arbetstillfredställelse Delaktighet Hälsa Jämförelsevärden Värderingsfaktorer

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Samtliga kategorier. Instämmer. Helt. Nästan helt. Knappast. Inte alls 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 40% 30% 20% 10%

Samtliga kategorier. Instämmer. Helt. Nästan helt. Knappast. Inte alls 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 40% 30% 20% 10% Samtliga kategorier 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplatsutveckling Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Medarbetarundersökning Höst 2005 Samtliga

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 Medarbetarenkät 2014 / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 1 2 Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Mål och uppdrag 59,8% 27,2% 10,4% 2,7% 4,6 Kompetens och utveckling 62,5%

Läs mer

Unionen Privata tjänstemän om att vobba 2015

Unionen Privata tjänstemän om att vobba 2015 Privata tjänstemän om att vobba 2015 27/01 2015 Unionen Privata tjänstemän om att vobba 2015 Kund: Unionen Kontakt: Peter Tai Christensen Datum: 2015-01-27 1 Unionen Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 2016-03- 31 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

Gränslösa föräldrar. en studie om föräldraskap och arbetstid

Gränslösa föräldrar. en studie om föräldraskap och arbetstid Gränslösa föräldrar en studie om föräldraskap och arbetstid 1 2 Gränslösa föräldrar en studie om föräldraskap och arbetstid Alla, oavsett kön, bör ha samma möjligheter att delta på lika villkor i arbetslivet.

Läs mer

Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa

Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa Sveriges Företagshälsor Företagshälsovårdens branschorganisation Sveriges Företagshälsors medlemmar utgör huvuddelen av branschen som består av mer

Läs mer

Unionens riktlinjer om gränslöst arbetsliv

Unionens riktlinjer om gränslöst arbetsliv Unionens riktlinjer om gränslöst arbetsliv 1 2 Innehåll Unionens riktlinjer om gränslöst arbetsliv...7 Unionen och det gränslösa arbetslivet... 10 Bakgrund det gränslösa växer i tjänstemännens vardag...10

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg?

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Frukostseminarium Äldrecentrum 16 maj 2017 Marta Szebehely, Anneli Stranz & Rebecka Strandell Institutionen för socialt arbete Stockholms universitet Vem ska arbeta

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Chefernas ojämlika arbetsmarknad

Chefernas ojämlika arbetsmarknad Tema jämställdhet/mångfald: Bilder för presentation Chefernas ojämlika arbetsmarknad Ledarna: Temo AB: Olle Hernborg David Ahlin, Anna-Karin Bärjed Datum: 2006-03 - 17 Sida 2 Ledarnas Chefsbarometer 2006

Läs mer

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS Riksgälden Presentation Medarbetarundersökning 2014 TNS Syfte med medarbetarundersökningen Undersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår organisation, vårt sätt

Läs mer

Telenor Mobility Report 2012

Telenor Mobility Report 2012 Telenor Mobility Report 2012 Sverige, maj 2012 Sammanfattning beslutsfattare och användare Bakgrund och genomförande Telenor har genomfört en undersökning om mobilt arbetssätt och den mobila vardagen i

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Hållbart arbete. så utvecklar vi arbetet

Hållbart arbete. så utvecklar vi arbetet Hållbart arbete så utvecklar vi arbetet Hållbart arbete en överlevnadsfråga IF Metall utgår ifrån att arbetsorganisationen är nyckeln till utveckling. Att utveckla både produktion och arbetsuppgifter är

Läs mer

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Hållbart chefskap 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Teknik, ekonomi och organisationsformer gör arbetslivet alltmer

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Resultat Medarbetarenkäten 2014 Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Medarbetarenkäten 2014 Medarbetarenkäten utgår ifrån Lunds kommuns medarbetarpolicy. Enkäten består av frågor om verksamheten,

Läs mer

Det flexibla arbetslivets möjligheter

Det flexibla arbetslivets möjligheter Statistik Det flexibla arbetslivets möjligheter Ett arbetsliv med individen i fokus Ett arbetsliv med individen i fokus Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Med moderna tekniska lösningar kan

Läs mer

Nova Futura - Bosse Angelöw

Nova Futura - Bosse Angelöw ARBETSGLÄDJE Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se www.friskverktyget.se

Läs mer

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen Förmågan att väcka engagemang och samtidigt utveckla medlemskapet är avgörande för att kunna växa som förbund. Unionen har genom att se och möta medlemmarnas behov lyckats nå vårt mål om att bli 600 000

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram Sammanfattning Presentation Om undersökningen Metoden som använts

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten Medarbetaren i samverkan medarbetarsamtalet Malmö högskolas samverkansavtal med Dnr Mahr 19-2012/488 har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Guide till stöd för utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare

Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Guide till stöd för utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare Utvecklingssamtal vid Umeå universitet Guide till stöd för utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare Personalenheten februari 2017 Utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare I chefsrollen ingår

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Artikelnummer: 502007-6 Foto: Nordic Photos Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Dygnets alla timmar antogs på kongressen 1999. 2005 prövades

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 Resultat -06 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplatsutveckling Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Medarbetarenkät Höst -07

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Guide till bättre balans i livet.

Guide till bättre balans i livet. Guide till bättre balans i livet. En praktisk handledning för både arbetsgivare och anställda. Balans i livet kan betyda mycket. Hur ska vi alla kunna kombinera arbete med privatliv utan att det kostar

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 22 / Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb och postala enkäter.

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Mer än hälften av allt jobb går att utföra på distans

Mer än hälften av allt jobb går att utföra på distans Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 I takt med att internet blivit en del av våra liv så har våra jobb blivit alltmer mobila. Många arbetsuppgifter är idag inte beroende av

Läs mer

Dela och lär-dagen 4 oktober 2016

Dela och lär-dagen 4 oktober 2016 Dela och lär-dagen 4 oktober 2016 Tema: Likvärdighet, Etik & Moral Anette Granberg Utvecklingsledare kultur Område kultur och ideell sektor, Regional utveckling Region Örebro län Dagens arbetsliv Etik

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer