Att leda, leva och leverera. En studie om chefers arbetssituation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att leda, leva och leverera. En studie om chefers arbetssituation"

Transkript

1 Att leda, leva och leverera En studie om chefers arbetssituation

2

3 Att leda, leva och leverera En studie om chefers arbetssituation

4 Innehållsförteckning Förord... 5 Mer kunskap om chefernas arbetssituation... 6 Chefens arbetssituation... 7 Chefernas gränser tänjs ut Leda, leva och leverera vad säger studien råd till cheferna Källor

5 Förord Arbetsplatser och organisationer förändras. Chefer leder verksamheten på arbetsplatser som har blivit mer gränslösa. Dessutom jobbar de själva i dessa gränslösa situationer. Att vara chef är ofta en svår uppgift. Förväntningar på chefer kommer från många olika håll. De har ofta ett stort ansvar, perioder av mycket stress och svårt att kombinera chefsrollen med privatlivet. I den här rapporten presenteras en undersökning om chefers arbetssituation och gränslöst arbete som Unionen gjort. Rapporten är framtagen av Samhällspolitiska enheten och är en del i enhetens rapportserie. Rapporten är skriven av Åsa Johansson på Samhällspolitiska enheten under Ingela Marklund Tf Enhetschef 5

6 Mer kunskap om chefernas arbetssituation Arbetslivet förändras. Ständiga organisationsförändringar och verksamhetsutveckling är en verklighet för många tjänstemän. Moderna företag måste kontinuerligt och relativt snabbt kunna anpassa sin verksamhet till omvärldens krav. Marknadens efterfrågemönster ger därför tydliga avtryck på arbetsplatserna. I en rapport som Unionen har tagit fram kan fem utvecklingstendenser urskiljas på hur arbetet och organisationer har förändrats. Organisationer har blivit mer personalsnåla, kompetensberoende, IT-systemstyrda, gränslösa och röriga, det vill säga i högre grad styrda utifrån en global marknad och mer projektstyrda. Nätverk blir allt viktigare för att utföra arbetsuppgifter både för chefer och medarbetare. För att möta denna utveckling ställs det höga krav på chefer att kunna utöva sitt ledarskap. Chefer spelar en stor roll på arbetsplatser. Deras agerande skapar ett klimat och normer för vad som är accepterat. Till exempel gällande vilka tider chefer jobbar och hur mycket de jobbar. I den här rapporten undersöks chefernas arbetssituation. Syftet är att undersöka vilken utsträckning cheferna upplever en gränslös arbetssituation och jämföra cheferna med de som inte har en ledande befattning. Dessutom vill vi se om det går att förena ledarrollen med ett liv där det råder balans mellan arbete och fritid. Studien är en fördjupning av undersökningen som gjordes i rapporten Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. De frågeställningar som vi söker svar på är: Hur upplever chefer sin arbetssituation? Har chefer möjlighet att ha balans mellan arbete och fritid? Finns det skillnader mellan chefer och medarbetare? Målet med studien är att höja kunskapen om hur Unionens chefsmedlemmar kan få det bättre på jobbet. Genom att förstå problem och framgångsfaktorer som chefen upplever i sin arbetssituation kan vi arbeta för att skapa rätt förutsättningar för cheferna och i sin tur även medarbetarna. 6

7 Chefers arbetssituation Ledning i det moderna arbetslivet Chefens uppgift är att skapa goda förutsättningar för varje enskild medarbetare att utföra sitt arbete, att synliggöra kompetens och tillvarata medarbetarnas erfarenheter och innovativa förmåga. I uppgifterna ingår att leda, det vill säga sätta upp mål och strategier samt att följa upp dessa, organisera och prioritera arbetet. Dessutom är det viktigt att ta ett aktivt personalansvar, det vill säga se till att medarbetare utvecklas och mår bra. Chefsrollens karaktärsdrag blir allt viktigare i kristider och i ett mer konkurrensutsatt näringsliv. Dagens ledare befinner sig många gånger i komplexa miljöer som karaktäriseras av globalisering, snabb teknisk utveckling, minskande och begränsade resurser, samt ökade kostnader. Företag downsizar, omstrukturerar, använder tillfällig arbetskraft och kräver flexibilitet från medarbetare. Alla dessa faktorer påverkar chefers vardag. Det behövs ett chefskap som når goda resultat i näringslivet och kan bidra till tillväxt och konkurrenskraft för Sverige. I rapporten Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation var en av slutsatserna att chefer behöver vara mer närvarande. Vilket betyder att chefer spelar en stor roll i hur deras medarbetare upplever sin arbetssituation. Till exempel saknar många i studien individuella utvecklingsplaner. Det är den närmsta chefen som ska se till att individuella utvecklingssamtal genomförs och att samtalet resulterar i en plan. Feedback var också en bristvara för många i studien. Det är viktigt med kontinuerlig feedback, men kanske ännu viktigare i organisationer som präglas av gränslöshet. Slutsatserna i studien visar att chefen har en viktig funktion för att medarbetare ska må bra på och av jobbet. Gränserna suddas ut även för chefen När tiden mellan arbetsliv och privatliv luckras upp kan chefen överskrida rumsliga och tidsmässiga ramar för att hinna med arbetet. Det är vanligt att arbeta mer. Det kan handla om att öka arbetsinsatsen, dra in på pauser och tid för reflektion, dra in eller hoppa över lunchen. Är inte det tillräckligt kan det hända att man arbetar mer än den formellt avtalade tiden eftersom arbetet ofta styrs snarare av mål och resultat- 7

8 uppfyllelse än av tid. Därmed finns det inga tydliga gränser för var arbetet slutar. Det kan vara svårt att avgöra när arbetet är tillräckligt bra och det är svårt att överlåta jobbet på någon annan. Det kan gå så långt att man börjar jobba helger och under semestrar. Dessutom kanske man jobbar fast man är sjuk. Förväntningar på chefen kommer från olika håll I dagens chefsroll ligger ofta ett stort ansvar, mycket stress och svårt att kombinera chefsrollen med privatlivet. Förväntningarna som ställs kommer delvis från de underordnade medarbetarna men också från den överordnade ledningen i organisationen. Dessutom finns det förväntningar på chefsrollen att vara tillänglig för sina medarbetare. Det är dessutom så att dessa två förväntningar mycket väl kan stå i motsats till varandra vilket försvårar situationen för chefen. Förväntningar finns även från familj och vänner i privatlivet. En ledare har alltså en mängd förväntningar att möta i sitt dagliga liv. Det är när dessa förväntningar börjar inverka för mycket på varandra som en obalans mellan arbetslivet och privatlivet kan uppstå. Det finns ett ömsesidigt beroende mellan chefer och medarbetare. Där förväntningar och arbetsuppgiftsfördelning formas över tid. Chefens roll består dels av samverkan med medarbetare och dels sin egen roll som medarbetare. Samverkan med medarbetare innebär samarbete, stöd och tillgänglighet. Att delegera ansvar och fatta beslut. I rollen som medarbetare för chefen ingår utveckling av det egna ledarskapet, rapportering, kontroll och administration. Det blir upp till chefen att balansera förväntningar från olika håll. 8

9 Underställda Privatliv Administration Överordnade Arbetsliv Utveckling Chefen sätter trenden för klimatet Chefer måste ha de rätta förutsättningarna att göra ett bra jobb. En arbetsplats som inte har dessa förutsättningar skapar dåliga villkor för alla medarbetare. Ledaren är en förebild och ledarens arbetssituation har en spill-over effekt på hela arbetsplatsen. Chefer har ofta höga krav på sig. Höga krav är i sig inte farligt. Höga krav kan till och med upplevas som stimulerande och utvecklande. Men det förutsätter man har kontroll över arbetet. Kontroll och inflytande ger förutsättningar att hantera kraven. Men saknar man inflytande kan de ökade kraven bli en mardröm. Höga krav utan inflytande skapar stress. Kontroll över arbetet handlar dels om inflytande och möjligheter. Dels inflytandet över själva arbetet: hur det ska utföras, vilka arbetsuppgifter som ska utföras, i vilken ordning, när de ska utföras och när man kan ta paus. Hur man helt enkelt lägger upp sin arbetsdag och hur arbetsuppgifterna ska utföras. Dessutom måste chefer arbetsleda andra, prioritera och fördela arbetet till underställda. Inflytandet handlar också om kontroll över själva arbetssituationen. Att ha inflytande över arbetstider, att kunna ge förslag på förändringar och delta i beslut om förändringar. Att kunna delta i det långsiktiga planerandet och utvecklingsarbetet på arbetsplatsen, vilket i sin tur förutsätter att ledningen är bra på att informera och konsultera sina anställda. Om man som chef inte finns i den absoluta toppen så är cheferna ofta länken mellan ledningen och medarbetare. Vilket ställer höga krav på kommunikation. 9

10 Höga krav utan kontroll är påfrestande. Men höga krav med tillräcklig kontroll aktiverar och motiverar den anställde att lära sig nya saker. Om man dessutom känner socialt stöd från chefer och arbetskompisar upplever man större tillfredställelse i jobbet. Dessutom måste cheferna själva vara ett stöd för de underställda. Fakta om studien Undersökningen gjordes av IPSOS Eureka på uppdrag av Unionen. Undersökningen genomfördes av IPSOS Eurekas webbpanel och besvarades av 1000 tjänstemän inom näringslivet under våren Sammanställning och analys har gjorts av Unionen. Av 1000 svarande hade 225 personer en chefsbefattning, det vill säga 23 procent. Av cheferna i studien är fördelningen 36 procent kvinnor och 64 procent män. De flesta chefer är mellan år eller äldre. De flesta chefer har varit anställda mer än tio år på sin nuvarande arbetsplats. De flesta chefer har en högskoleutbildning. Cheferna finns framförallt i småföretag (1 25 anställda) eller företag med mer än 1000 anställda. 10

11 Chefernas gränser tänjs ut Många chefer trivs Närmare åtta av tio chefer anser att deras arbete är intressant och stimulerande, och ungefär lika många trivs på sitt arbete. Det är glädjande att så många trivs och har utvecklande jobb men trots det verkar det inte saknas problemområden i chefernas arbetssituation. Teknik och nya digitala beteenden Genom ny teknik har allt fler fått en mer mobil arbetssituation vad gäller möjligheten att alltid vara uppkopplad och nåbar oavsett var man befinner sig. Detta ger unika möjligheter om tekniken används på rätt sätt. Arbetet behöver inte begränsas till ett skrivbord, arbetsplats eller mötesrum. Den anställde behöver inte längre fysiskt vara med på möten utan kan ta del av informationen vid ett annat tillfälle eller annan plats. Att chefer bör vara tillgängliga utanför kontor och arbetstid än andra anses ofta vara en del av deras arbete. Ungefär lika många av cheferna som medarbetarna har flextid. Chefer har i högre utsträckning mobiltelefon och bärbar dator i sitt arbete än medarbetarna vilket gör att de mer tillgängliga. Flextid Mobiltelefon Bärbar dator Chefer 71 % 83 % 66 % Medarbetare 66 % 58 % 46 % 11

12 Tidsbrist och jobba på fritiden är vanligt Många chefer upplever brist på tid för eftertanke och reflektion. Tidsbristen kan resultera i att man mister kontrollen över verksamheten. Konsekvensen kan bli en dålig arbetssituation inte bara för chefen själv utan även för de underställda medarbetarna. Cheferna jobbar mycket. Fyra av tio chefer jobbar mellan timmar/vecka jämfört med en av tio medarbetare. Undersökningen visar att cheferna är i stor utsträckning tillgängliga utanför ordinarie arbetstid. Att ha möjligheten att vara tillgänglig utanför arbetstid kan vara befriande för några men det kan samtidigt vara oerhört stressande att aldrig kunna koppla av från jobbet. Hela fyra av tio chefer känner dessutom att de måste vara tillgängliga utöver sin ordinarie arbetstid varje dag. Tre av tio chefer använder dagligen tid från sin fritid för arbete. Slår man ihop variablerna någon gång i veckan och varje dag använder cheferna i högre utsträckning tid från sin fritid för arbete jämfört med medarbetarna. Vilket i sig inte är så förvånande eftersom många förväntar sig att chefen ständigt ska vara tillgänglig. Nästan hälften av cheferna har sitt jobb tillhands även på fritiden. Hälften av cheferna kollar jobbmail varje dag utöver ordinarie arbetstid. Många chefer har arbetsmobilen påslagen även efter arbetstid. Endast en av tio stänger av sin mobil efter arbetstid, detta kan ju bero på att de använder mobilen för privatbruk. Inte heller vid semester stänger de av mobilen. Hela fyra av tio chefer har arbetsmobilen påslagen mer eller mindre hela tiden under semester/ledighet. Sammantaget kan vi konstatera att cheferna är ständigt tillgängliga. Frågan är om det är självvalt eller att det finns en förväntan att vara tillgänglig högre upp i organisationen. Kvinnorna mindre tillgängliga utanför ordinarie arbetstid Vi har gjort jämförelser utifrån kön. Män jobbar i större utsträckning utanför ordinarie arbetstid. Även om underlaget i denna undersökning är för magert för att dra några generella slutsatser så finns det tendenser att kvinnor tar mer ansvar för hemarbete än män även bland cheferna. Tidigare studier som Unionen har gjort visar att kvinnor som är chefer tar större ansvar för hushållsarbetet och ägnar mer tid åt barnen och deras aktiviteter. Män tar mer hand om underhållsarbete, till exempel 12

13 reparationer av hus/lägenhet och bil. Vi ser att män i högre utsträckning än kvinnor använder tid från sin fritid för arbete. Det hänger förmodligen ihop med att hushållsarbetet sker varje dag och underhållsarbetet kan du mer styra själv över när du behöver göra. Ingen annan kan göra jobbet Att cheferna är tillgängliga utöver sin ordinarie arbetstid och använder tid från sin fritid beror delvis på att det är svårt att överlåta sina arbetsuppgifter till någon annan. Fler chefer instämmer inte alls eller delvis inte i påståendet att de kan överlåta arbetsuppgifter om de blir sjuka eller har för mycket att göra till någon annan. Att inte hälften av cheferna kan göra det är inte så förvånande eftersom de i sin roll förmodligen i större utsträckning hanterar frågor som inte kan överlämnas. Men att det är så många medarbetare som fyra av tio som inte kan överlåta sina arbetsuppgifter till någon annan är mer förvånande. Möjlighet att överlåta arbetsuppgifter till andra om man blir sjuk eller har för mycket att göra Chefer Medarbetare % Instämmer inte alls Inställer delvis inte Varken instämmer eller inte Instämmer delvis Instämmer helt Vet ej 13

14 Hög arbetsbelastning och stressnivå Tidigare studier som Unionen har gjort visar att många chefer upplever att de har alldeles för mycket att göra. Framförallt tenderar rapportering och administration att uppta mycket av cheferna tid. Flertalet chefer i den här studien tycker inte att deras arbetsbelastning är rimlig. En fjärdedel av cheferna instämmer inte alls eller delvis inte i påståendet att deras arbetsbelastning är rimlig. Tre av tio chefer anser att de är negativt stressade eller frustrerade av sitt arbete. Dessutom är det fler kvinnor som känner sig stressade än män. Det verkar som om chefer i hög utsträckning måste anpassa sina arbetsuppgifter och arbetstid till kunder, chefer och arbetskamrater. Sju av tio säger att de helt eller delvis måste anpassa innehållet i sina arbetsuppgifter till kunder. Hälften måste anpassa innehållet i sina arbetsuppgifter till andra chefer och fyra av tio till arbetskamrater. Detsamma verkar gälla arbetstid men inte i lika stor utsträckning. Kunderna styr i hög utsträckning om du måste anpassa din arbetstid. Som chef behöver du i högre utsträckning anpassa din tid till chefer och ledning än medarbetarna. Tre av tio måste anpassa arbetstiden till arbetskamraterna Anpassning av arbetsuppgifter till olika grupper Kunder/klienter Chefer/ledare/ledning Arbetskamrater/ projektmedlemmar % Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 14

15 Många projekt och tillfälliga arbetsgrupper Projektformer eller tillfälliga arbetsgrupper finns idag i nästan alla slags verksamheter. Detta är ett svar på organisationers behov av flexibilitet och att kunna anpassa sig till varierande efterfrågan. Det är också ett resultat av ett behov att organisera samarbete över olika kompetensoch avdelningsgränser. Variation kan vara utvecklande och roligt, samtidigt som växlandet mellan projekt och grupper har visat sig kunna leda till en alltför splittrad arbetssituation, vilket i sin tur skapar stress. Enligt Unionens tidigare undersökning jobbar fyra av tio av de tillfrågade i en eller flera projektgrupper eller andra tillfälliga arbetsgrupper. Av cheferna är det hälften som arbetar i en eller fler projektgrupper eller tillfälliga arbetsgrupper. Hälften av cheferna finns på flera arbetsplatser jämfört med en knapp tredjedel av medarbetarna. Oftast finns projektgrupperna på den egna arbetsplatsen. Men cheferna finns oftare på flera olika arbetsplatser än den egna. Kompetensutvecklingen brister För att ledare ska vara framgångsrika krävs att de får stöd och uppbackning i den organisationen som de befinner sig i. Cheferna behöver kompetensutveckling. Uppdraget som chef kräver människokännedom och särskild kompetens som till exempel att förstå grupprocesser, kommunikation, arbetsrätt, arbetsmiljö och ha förmåga att hantera svåra samtal. Därför är det viktigt att chefer får en introduktion i chefsarbete, stöd, handledning, kurser och erfarenhetsutbyte. Hälften av cheferna i undersökningen har genomgått kompetensutveckling kopplat till sitt arbete de senaste 12 månaderna. Cheferna anser i högre utsträckning att de har tydligare kunskapskrav i sin yrkesroll än medarbetarna. Det beror förmodligen på att cheferna tenderar att i högre utsträckning själva utforma innehållet i sina arbetsuppgifter, det är ju inte så förvånande utan är en del i chefsrollen. Det finns dessutom större krav på att cheferna de sätter sig in i nya områden och söker ny kunskap. Det är arbetsklimatet och tid för reflektion som stimulerar människor till nytänkande och initiativ på arbetsplatser. Att kunna reflektera i sitt arbete behövs för återhämtning och möjlighet att kunna göra sitt jobb 15

16 bättre och utvecklas. En fjärdedel av de tillfrågade anser inte att de har utrymme för reflektion i sitt arbete. Det är fler män som anser att de har utrymmet. Kompetenskraven ökar samtidigt som tiden för lärande, kompetensutveckling och reflektion minskar. Det kan naturligtvis vara så att cheferna alltid upplever brist på kompetensutveckling och stöd i arbetet men det kan också indikera ett problem, det vill säga att en stor del av cheferna inte utvecklar sitt ledarskap. Det kan i sin tur på sikt skapa problem med att chefer inte är tillräckligt kompetenta för sin uppgift. Cheferna behöver ofta planera om och bedöma svåra situationer Chefer upplever i stor utsträckning att de har för mycket att göra. Rapportering och administration tenderar att uppta mycket av chefernas tid som tidigare har nämnts. Chefer får i högre utsträckning planera om på grund av att det kommer in nya arbetsuppgifter. Sex av tio av cheferna får göra det ofta eller alltid jämfört med fyra av tio av medarbetarna. Cheferna måste ensamma bedöma hur svåra situationer ska hanteras, och inte så förvånande ligger det i chefsrollen att göra just detta. Det som är mer förvånande är att gruppen medarbetare inte skiljer så mycket från chefsgruppen. Mer än var tredje chef instämmer helt i påståendet att de ensamma måste bedöma hur svåra situationer ska hanteras jämfört med en av tio medarbetare. Fler chefer än medarbetarna instämmer i påståendet att mitt ansvarsområde på jobbet är tydligt. Feedback och vägledning viktigt när pressen är stor Den ökade konkurrensen mellan enheter och företag gör att det ställs krav på att snabbt visa resultat och kunna anpassa sig. Feedback från sin chef på prestationer är en förutsättning för att utvecklas i jobbet. Feedback är ett verktyg för utveckling och förbättring. Dessutom är det viktigt att feedback är ett verktyg i hela organisationen det vill säga att det är naturligt att ta och ge feedback. Chefer tenderar att få mer feedback på sitt arbete från närmsta chef än medarbetarna. Men det finns inga större skillnader mellan chefer och medarbetare i om man 16

17 får för lite vägledning i sitt arbete eller om man har en individuell utvecklingsplan. I ekonomiskt kärva tider är pressen på chefen extra stor. Chefen leder och stöttar sina medarbetare samtidigt som han eller hon ibland tvingas skära i verksamheten. Många chefer har det sista året varit med om en personalneddragning. Bland cheferna har fem av tio fått fler arbetsuppgifter på grund av personalneddragningen, jämfört med fyra av tio av medarbetarna. 17

18 Leda, leva och leverera vad säger studien? Många chefer trivs men chefskapet är krävande på många sätt. Chefer anser att de har mycket att göra, hög arbetsbelastning och stor tidspress. Förväntningarna är stora på chefen. Chefen är den som ska leda medarbetare som befinner sig i den allt mer gränslösa organisationen. Det finns en del utmaningar med det. När chefsrollen alltmer handlar om att finnas tillgänglig för självgående medarbetare bör det kanske finnas en gräns för hur många medarbetare som det är möjligt att ha samtidigt? Vissa saker skiljer mellan chef och medarbetare men inte allt De skillnader som vi ser mellan chefer och medarbetare finns framförallt inom tid, rum och organisation. Det vill säga när cheferna arbetar är mer varierande än medarbetarna. Jobbet tenderar att flyta in i privatlivet mer. Dessutom jobbar de mer i projekt och tillfälliga arbetsgrupper. Skillnaderna är mycket små i det som gäller om man initierar, planerar sina egna arbetsuppgifter och bedömer när det är klart. Detta är inte så förvånande med tanke på att det är naturliga arbetsuppgifter i chefsrollen. Det stärker våra tidigare studier om att arbetslivet har blivit mer gränslöst för alla tjänstemän i allmänhet. Det vill säga man är sin egen ledare, man planerar och initierar sina egna arbetsuppgifter, man bedömer själv när det är klart och har stort ansvar över sin kompetensutveckling. Detta är en utveckling som har vuxit sig stark de senaste tio åren. I verksamheter som ständigt förändras är det viktigt att veta att man är på rätt väg, då är feedback och återkoppling bra verktyg. Det verkar som om cheferna får feedback på deras prestationer i större utsträckning än medarbetarna. Grunden för vägledning ligger i den individuella utvecklingsplanen. Arbetar mycket på sin fritid Cheferna känner att de måste vara tillgängliga utöver sin ordinarie arbetstid varje dag. Mobilen och jobbmailen är ständigt påslagna. Detta kan upplevas som bra för vissa men en hård press för andra. Teknik tvingar fram nya beteenden i hur och hur mycket cheferna jobbar. Det är viktigt att hitta en balans mellan privatliv och arbetsliv. Så inte det 18

19 ena livet går ut över det andra. Framförallt är det ofta privatlivet som blir lidande. Det är lätt att ta med arbetslivet till privatlivet, men det är svårare att göra tvärtom. Gränslöst arbete påverkar sannolikt kvinnors arbetssituation mer än mäns genom att kvinnor fortfarande har huvudansvaret för det mesta arbetet i hemmet. 19

20 5 råd till cheferna Unionen ser att arbetslivet förändras och i sin tur förändras arbetssituationen för många chefer. Det gäller att ta vara på det positiva i det moderna arbetslivet. När organisationen och ledarskapet anpassas till de nya förhållandena skapas hållbara och stimulerande arbeten både för chefer och medarbetare. 1. Rimlig arbetsbelastning Oavsett om du är chef eller inte, har arbetsgivaren ett ansvar för en bra arbetsmiljö. Vid hög arbetsbelastning som många av cheferna i denna undersökning har, behövs återhämtning. Chefer är inte ett undantag utan ska ha en rimlig arbetssituation vad gäller arbetstid och arbetsbelastning. 2. Utveckla ledarskapet I ett allt mer föränderligt arbetsliv behövs mer utrymme att också utveckla ledarskapet kontinuerligt. Chefen måste ta eget ansvar för att få den utveckling som är nödvändig. För sin egen skull men också för medarbetarnas och därmed verksamhetens. Viktiga kompetenser för chefer är kommunikation, arbetsrätt, arbetsmiljö, att kunna ta svåra och nödvändiga samtal. 3. Erfarenhetsutbyte med andra chefer Att utbyta erfarenheter med andra chefer, i samma organisation och/ eller genom nätverk i omvärlden kan behövas när det känns lite ensamt mellan medarbetarna och ledningen. Eftersom så stor andel av cheferna upplever samma gränslösa arbetssituation kan det inte vara några problem att hitta andra att bolla med, jämföra med och byta tips med. 4. Underskatta inte spill-over effekten Det är viktigt att chefen kan hantera medarbetare som väljer att sätta sina gränser på olika sätt. Någon, kanske precis som chefen, gärna har jobbmail och telefon påslagen jämt och mår bäst av det. Någon annan känner kanske att den bästa lösningen är att sätta en gräns. Chefen får inte förutsätta att alla hanterar möjligheten att vara tillgänglig på samma 20

21 sätt. Vill chefen skicka ett mail en söndagskväll kan det fungera, men räkna inte med att alla läser det innan måndagen. Det gäller att vara uppmärksam på den spill-over effekt till de underställda som man faktiskt har som chef. 5. Att kunna överlämna till andra Anställda i allmänhet och chefer i synnerhet svarar ofta att de inte ser någon att överlåta arbetsuppgifterna på. Detta kanske delvis är en ofrånkomlig konsekvens av nya arbetssätt. Cheferna bör tillsammans med sina medarbetare upprätta beredskapsplaner kring hur backupen löses om någon försvinner från jobbet av ena eller andra skälet. 21

22 Källor Publicerat material Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson, Lundberg, Gränslöst arbete, 2005 Beskow och Zika-Viktorsson, På gott och ont en studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation, 2008 Beskow, Utveckla arbetsplatsen, Unionens checklista för organisation och ledarskap, 2008 Bruzelius och Skärvad, Integrerad organisationslära, nionde upplagan, 2004 Börnfelt, Arbetsorganisation i praktiken en kritisk introduktion till arbetsorganisationsteori, 2009 Gatu, Hållbara arbetsplatser botemedel mot ett sjukt arbetsliv?, 2002 Hektor, Kompetensutveckling, investering i företagets viktigaste resurs, 2007 Huuska och Weigelt, Arbetsmiljöbarometern, Unionen, 2008 Jalali, Eriksson och Sjöberg, Chefskap och föräldraskap, Unionen, 2009 Johansson, Fem trender på arbetsplatsen, 2009 Johansson, Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation, 2009 Otter von, Aktivt arbetsliv om dagens behov och framtidens möjligheter, 2004 TCO, Det moderna arbetslivets chef, 2009 VINNOVA, Leading companies in a global age Managing the Swedish way, Isaksson, 2008 VINNOVA, Är svensk management konkurrenskraftig, Gullers grupp, 2007 Zika-Viktorsson, Att arbeta i projekt Sifmedlemmars erfarenheter av projektarbete och projektledning, SU,

23

24 Chefer har många gånger en svår uppgift. Förväntningar kommer från olika håll. Chefer spelar en stor roll på arbetsplatsen. Deras agerande skapar ett klimat för vad som är accepterat till exempel vad gäller arbetstider och arbetsbelastning. Dessutom måste de ges rätt förutsättningar att vara chefer och leda medarbetare. Om chefer har en dålig arbetssituation har många gånger även medarbetarna det. Rapporten Att leda, leva och leverera En studie om chefers arbetssituation undersöker Unionen chefers arbetssituation och gör jämförelse med de utan en chefsbefattning. Studien visar att chefer trivs på sina jobb, men har en hög arbetsbelastning och stressnivå. Unionen är Sveriges största fackförbund i det privata näringslivet. Tillsammans skapar vi framgång genom utveckling, trygghet och glädje. Olof Palmes gata Stockholm Tnr: 1376:1 ISBN: Upplaga: 3000 ex Illustration: Klas Fahlén Produktion: Unionen Tryck: NRS November 2010

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer

Att ha kontoret i mobiltelefonen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Att ha kontoret i mobiltelefonen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen.

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Innehållsförteckning Är gränsen nådd?.........................................................................................

Läs mer

Fria eller förvirrade i det moderna arbetslivet. - en studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation

Fria eller förvirrade i det moderna arbetslivet. - en studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Fria eller förvirrade i det moderna arbetslivet - en studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation 1 Innehållsförteckning Fria eller förvirrade i det moderna arbetslivet... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation 1 Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Innehållsförteckning Förord.................................................................................................................................................

Läs mer

Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad

Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad En undersökning om det gränslösa arbetslivet Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad En undersökning om det gränslösa arbetslivet Innehållsförteckning Inledning...5 Det moderna

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

Mer utveckling för fler. - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 2 Mer utveckling för fler... 2 - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet... 2 Inledning... 4 Många är överens

Läs mer

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Innehållsförteckning

Läs mer

Gränslösa föräldrar. en studie om föräldraskap och arbetstid

Gränslösa föräldrar. en studie om föräldraskap och arbetstid Gränslösa föräldrar en studie om föräldraskap och arbetstid 1 2 Gränslösa föräldrar en studie om föräldraskap och arbetstid Alla, oavsett kön, bör ha samma möjligheter att delta på lika villkor i arbetslivet.

Läs mer

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 Tjänstemän om stress och press i arbetslivet Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom 1 Innehållsförteckning Förord sid 3 Sammanfattning och slutsatser sid 4 Resultat av Unionens undersökning av arbete vid sjukdom sid

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ

SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ 2017-05-23 1 (7) SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ Här hittar du en checklista som fokuserar särskilt på chefens arbetsmiljö. Den bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

En bransch att må bra i

En bransch att må bra i En sammanfattning av slutsatser och åtgärder 2012 2013 Lotta Linderson 2013-10-18 1 Bakgrund och syfte I december 2011 gjordes en medlemsundersökning med fokus på stress. Nära hälften av medlemmarna, 6019

Läs mer

Stressbarometern 2013

Stressbarometern 2013 Stressbarometern 2013 1,2 miljoner löntagare och 15 förbund i samverkan Stressbarometern 2013 Konflikter: 21 Trygghet: 21 Personligt stöd: 22 Förutsättningar: 31 Arbetsbelastning: 33 Uppskattning: 35 Kontroll:

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Medarbetarsamtal MALL TILL SAMTALEN INKLUSIVE CHECKLISTA SAMT INDIVIDUELL PLANERING

Medarbetarsamtal MALL TILL SAMTALEN INKLUSIVE CHECKLISTA SAMT INDIVIDUELL PLANERING Medarbetarsamtal MALL TILL SAMTALEN INKLUSIVE CHECKLISTA SAMT INDIVIDUELL PLANERING 2016 Effektiva medarbetarsamtal Medarbetarsamtal är ett viktigt instrument för organisationen och medarbetare att utvecklas

Läs mer

Sammanfattning. Slutsatser

Sammanfattning. Slutsatser Sammanfattning Chefer är viktiga för att skapa attraktiva och välfungerande jobb inom välfärden. Samtidigt är många chefer hårt pressade av hög arbetsbelastning, stort personalansvar och knappa resurser.

Läs mer

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen En rapport från SKTF Maj 3 Inledning SKTF har genomfört en medlemsundersökning med telefonintervjuer bland ett slumpmässigt

Läs mer

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet 2016 Unionen

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet 2016 Unionen Tjänstemän om stress och press i arbetslivet 2016 Unionen Kontakt: Tobias Brännemo Kontakt Novus: Mats Elzén & Anita Bergsveen Datum: 17 oktober 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

PM: Kreativt klimat i det privata arbetslivet

PM: Kreativt klimat i det privata arbetslivet PM: Kreativt klimat i det privata arbetslivet Annika Zika-Viktorsson & Hans Björkman En innovation är en idé som omsatts i praktiken. En innovation kan vara en ny produkt eller tjänst, men också något

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Hållbart chefskap 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Teknik, ekonomi och organisationsformer gör arbetslivet alltmer

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

RAPPORT FÖRSTA LINJENS CHEFER ARBETE, UTVECKLING OCH ORO Kund: Akademikerförbundet SSR Kontakt: Stina Andersson, Anna Ihrfors-Wikström

RAPPORT FÖRSTA LINJENS CHEFER ARBETE, UTVECKLING OCH ORO Kund: Akademikerförbundet SSR Kontakt: Stina Andersson, Anna Ihrfors-Wikström RAPPORT FÖRSTA LINJENS CHEFER ARBETE, UTVECKLING OCH ORO Kund: Akademikerförbundet SSR Kontakt: Stina Andersson, Anna Ihrfors-Wikström Datum: 8 mars, 2012 Kicki Molin Tel: 0709-957015 Kicki.molin@novusgroup.se

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Flexibelt arbete. KUNSKAPER FÖR EN BÄTTRE ARBETSDAG camilla.enocksson@prevent.se

Flexibelt arbete. KUNSKAPER FÖR EN BÄTTRE ARBETSDAG camilla.enocksson@prevent.se Flexibelt arbete 1 KUNSKAPER FÖR EN BÄTTRE ARBETSDAG camilla.enocksson@prevent.se Några faktorer av betydelse Globalisering Ökad konkurrens Föränderlig marknad Mobilitet Växande tjänstesektor 2 Flexibelt

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplats Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Information Melleruds Kommun höst 2009 Samtliga

Läs mer

Den gränslösa arbetsplatsen

Den gränslösa arbetsplatsen Manpower Work life Rapport 2011 Den gränslösa arbetsplatsen Tidigare Work Life studier visar att gränsen mellan privat och professionellt liv suddas ut på arbetsmarknaden, mycket tack vare sociala mediers

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Summering. Gränslöst arbete gränshantering, livsbalans och hälsa TEK Halmstad 25 september 2013 Fil. dr. Christin Mellner

Summering. Gränslöst arbete gränshantering, livsbalans och hälsa TEK Halmstad 25 september 2013 Fil. dr. Christin Mellner Summering Gränslöst arbete gränshantering, livsbalans och hälsa TEK Halmstad 25 september 2013 Fil. dr. Christin Mellner 2 Tre samverkande utvecklingar bakom framväxten av det nya arbetslivet * Den nya,

Läs mer

Gränslöshet i arbetslivet En studie av gränslöshet mellan jobb och privatliv i fem europeiska länder

Gränslöshet i arbetslivet En studie av gränslöshet mellan jobb och privatliv i fem europeiska länder Gränslöshet i arbetslivet En studie av gränslöshet mellan jobb och privatliv i fem europeiska länder 1 2 Innehåll Förord... 4 Inledning...5 Arbetstider, tillgänglighet och policy...8 Upplevelse av balans

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Chefer och föräldraskap

Chefer och föräldraskap Chefer och föräldraskap T-113865 Akademikerförbundet SSR: Stina Andersson Synovate Temo: Arne Modig Datum: 2007-04-24 Sammanfattning Chefer och föräldraskap 8 av 10 chefer har bra balans mellan privatliv

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal UTVECKLINGSSAMTAL Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal Detta är ett stödmaterial för planering och förberedelser av utvecklingssamtal och innehåller tre delar: 1. Syfte med utvecklingssamtal 2.

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Nova Futura - Bosse Angelöw

Nova Futura - Bosse Angelöw ARBETSGLÄDJE Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se www.friskverktyget.se

Läs mer

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Hållbart chefskap 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Teknik, ekonomi och organisationsformer gör arbetslivet alltmer

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Chefskap och föräldraskap

Chefskap och föräldraskap Chefskap och föräldraskap Chefskap och föräldraskap Chefer spelar en stor roll på en arbetsplats. Deras agerande skapar riktlinjer och normer för vad som är gångbart. Unionen har, genom följande undersökning,

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAD ARBETSLUST

PROGRAM FÖR ÖKAD ARBETSLUST ARBETSGLÄDJE ARBETSGLÄDJE 1. Systematiskt arbetsglädjearbete 2. Att skapa och uppmärksamma framgångar 3. Ge uppskattning, uppmuntran 4. Utvecklande och meningsfulla arbetsuppgifter kompetensutveckling

Läs mer

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk?

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Myter kring stigande sjukfrånvaro Att skapa friska organisationer 1 Jobbet är en friskfaktor Psykisk ohälsa och stigande sjukfrånvaro är växande samhällsproblem

Läs mer

Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Guide till stöd för utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare

Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Guide till stöd för utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare Utvecklingssamtal vid Umeå universitet Guide till stöd för utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare Personalenheten februari 2017 Utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare I chefsrollen ingår

Läs mer

STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet

STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet STs jobbsökarguide tips och råd på vägen mot drömjobbet 1 ST, 2015. Produktion: STs kommunikationsenhet. Tryck: Vitt Grafiska, juni 2015. Upplaga 2 000 ex. Beställ fler exemplar på www.st.org. Artikelnr

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang Nyckelfaktorer Denna bild visar faktorer som används som nyckeltal, Key Performance Indicators (KPI) i AHA-metoden. KPI ger en snabb överblick på övergripande nivå av arbetsmiljö och hälsa. KPI består

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram Sammanfattning Presentation Om undersökningen Metoden som använts

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön Lönekartläggning lönar sig Kön ska inte avgöra lön Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Unionen anser...4 Förord...5 Bakgrund...6 Resultat av mätning 2009...7 3 Sammanfattning Lönegapet mellan kvinnor

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Jobbet alltid närvarande. en studie om tjänstemännens gränslösa arbetsliv

Jobbet alltid närvarande. en studie om tjänstemännens gränslösa arbetsliv Jobbet alltid närvarande en studie om tjänstemännens gränslösa arbetsliv 1 2 Innehåll Förord... 4 Bakgrund...5 Syfte med undersökningen...5 Det gränslösa arbetslivet...5 Information om undersökningen...6

Läs mer

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare:

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare: SKYDDSROND: Arbetsbelastning datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: chef: skyddsombud: övriga deltagare: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om medarbetarnas

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten Socialförvaltningen Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb

Läs mer

Kommunikations lösningar och välmående på svenska arbetsplatser 2011 Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo

Kommunikations lösningar och välmående på svenska arbetsplatser 2011 Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo KommuniKationslösningar och välmående på svenska arbetsplatser 1 Kommunikations lösningar och välmående på svenska arbetsplatser 11 Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo Kommunikationslösningar

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 22 / Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb och postala enkäter.

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Linköpings Universitet Medicin och hälsa (IMH) ÖVERSIKT 07 Arbetsplatsindikator Övrigt Förutsättningar i organisationen Medarbetarsamtal och lönesamtal

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

KRANKANDE SÄRBEHANDLING - MOBBING

KRANKANDE SÄRBEHANDLING - MOBBING Antaget i kommunstyrelsen. den 18 december 1996 260 POLICY MOT.. KRANKANDE SÄRBEHANDLING - MOBBING.. Policy mot kränkande särbehandling - mobbning i Lekebergs kommun Ingen anställd i Lekebergs kommun skall

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Medarbetarenkät 2010

Medarbetarenkät 2010 Medarbetarenkät 2010 Kön Kön 1.Man 11(8%) 2.Kvinna 133(92%) Enhet 1.Vård och Omsorg 144(100%) Enhet Vård och Omsorg 1.Nybog/brandkårsg 5(3%) 2.Pers. assistans 13(9%) 3.Skogsdungen/Solglänta Daglig verk.

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

Unionens riktlinjer om gränslöst arbetsliv

Unionens riktlinjer om gränslöst arbetsliv Unionens riktlinjer om gränslöst arbetsliv 1 2 Innehåll Unionens riktlinjer om gränslöst arbetsliv...7 Unionen och det gränslösa arbetslivet... 10 Bakgrund det gränslösa växer i tjänstemännens vardag...10

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Innehållsförteckning ! "! #$! ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ 0 " % 10 " 1 #.. %$$ 3. 3",$ %& 3. $& 3,./ 6, $,%0 6, $.%0 ".!

Innehållsförteckning ! ! #$! ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ 0  % 10  1 #.. %$$ 3. 3,$ %& 3. $& 3,./ 6, $,%0 6, $.%0 .! Innehållsförteckning! "! #$! %%& ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ " % 1 " $$% 2% 1 #.. %$$ 3. 3",$ %& 3. $& %( * #"+$.%* %- 41$,,5-3,./ 6, $,% 6, $.% 7, 18,9$: ".! ;,%(,$( 1%%( * 6, $,%* % $$* 1%%* 6, $,%-

Läs mer

Hälsa och balans i arbetslivet

Hälsa och balans i arbetslivet Hälsa och balans i arbetslivet 34 % tror Lorem sig inte kunna ipsumarbeta som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar Hälsa och balans i

Läs mer

Unionen Privata tjänstemän om att vobba 2015

Unionen Privata tjänstemän om att vobba 2015 Privata tjänstemän om att vobba 2015 27/01 2015 Unionen Privata tjänstemän om att vobba 2015 Kund: Unionen Kontakt: Peter Tai Christensen Datum: 2015-01-27 1 Unionen Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Vägen till väggen. - Diskussionsmaterial

Vägen till väggen. - Diskussionsmaterial Pe rs on al Vägen till väggen - Diskussionsmaterial 1 Likgiltighet, irritation, ångest, trötthet, huvudvärk, magont, dåligt minne, sömnsvårigheter, minskad sexlust, dra sig undan sociala kontakter, negativa

Läs mer

Enkät om IT-stress 600 yrkesarbetande svenskar om psykisk belastning på grund av IT. Genomförd oktober 2011.

Enkät om IT-stress 600 yrkesarbetande svenskar om psykisk belastning på grund av IT. Genomförd oktober 2011. Enkät om IT-stress 600 yrkesarbetande svenskar om psykisk belastning på grund av IT. Genomförd oktober 2011. 600 svenskar tillfrågade om IT-stress I en unik enkät har 600 yrkesarbetande svenskar svarat

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

januari 2015 Vision om en god introduktion

januari 2015 Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Inledning Under hösten 2014 genomförde Vision en enkät till drygt 10 000 av våra medlemar

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005

Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005 Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005 Ledarenkäten genomförs med syfte att ta reda på hur du upplever ditt arbete och förutsättningarna för att utöva ledarskapet. Enkäten innehåller också en del bakgrundsfrågor,

Läs mer

Landstingets chefsmodell

Landstingets chefsmodell Landstingets chefsmodell www.lio.se Anteckningar Lust att vara chef Varför ska en ung och ambitiös människa välja att jobba som chef? Hur får vi duktiga chefer att stanna kvar i sina viktiga roller? Dessa

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm #mitthässleholm Bilderna är hämtade från Hässleholms kommuns Instagram-konto. Medarbetare har fotograferat och publicerat bilder från sin arbetsvardag. Dela gärna dina historier, bilder och filmer och

Läs mer

Linnéuniversitetet. Prestationsanalys 2015

Linnéuniversitetet. Prestationsanalys 2015 Linnéuniversitetet Prestationsanalys 2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅN 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen Förmågan att väcka engagemang och samtidigt utveckla medlemskapet är avgörande för att kunna växa som förbund. Unionen har genom att se och möta medlemmarnas behov lyckats nå vårt mål om att bli 600 000

Läs mer

Samtliga kategorier. Instämmer. Helt. Nästan helt. Knappast. Inte alls 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 40% 30% 20% 10%

Samtliga kategorier. Instämmer. Helt. Nästan helt. Knappast. Inte alls 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 40% 30% 20% 10% Samtliga kategorier 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplatsutveckling Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Medarbetarundersökning Höst 2005 Samtliga

Läs mer