Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet"

Transkript

1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1

2 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3

3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är överens men lite händer... 6 Satsningar på kompetensutveckling ligger stilla... 8 Tjänstemännen utvecklas i jobbet...8 Motiverade till utveckling...9 Tjänstemännen vill lära sig och är beredda att byta arbetsgivare Men oro för att om de kan få motsvarande jobb...11 Utvecklas inte i takt med andra...12 Utnyttja den kompetens som finns...13 Vad lär medarbetarna sig genom kompetensutveckling? Lite kompetensutveckling för innovation...15 Vem bestämmer om kompetensutvecklingen? Skillnader mellan chefer och medarbetare...17 Slutsatser Mer kompetensutveckling för fler...20 Källförteckning

4 Inledning Tjänstemännen behöver under hela sitt yrkesverksamma liv utveckla och fördjupa sin kompetens för att anpassa sig efter förändringar som sker på arbetsmarknaden. Med uppdaterad kompetens är det lättare att byta både arbetsuppgifter och arbetsgivare, rörligheten ökar samtidigt som det skapar trygghet i arbetslivet. Den praxis som har utvecklats i tillämpningen av lagen om anställningsskydd, visar att det främst är kompetens som skapar trygghet i arbetet. Vi ser att många måste lämna sin anställning på grund av kompetensbrist även om det formellt uttrycks som arbetsbrist. Det är resultatet av att företag inte har investerat i kompetensutveckling i tillräcklig utsträckning. Idag genomförs ofta fel och för lite kompetensutveckling för att de som jobbar ska känna sig trygga på befintligt jobb men också på arbetsmarknaden i stort. Låga satsningar på kompetensutveckling minskar möjligheten till frivillig rörlighet och gör att många medarbetare hamnar i svåra situationer vid omorganisationer eller uppsägningar. De har fel eller föråldrad kompetens som inte efterfrågas av befintlig arbetsgivare och i värsta fall inte heller på arbetsmarknaden i stort. Unionen vill se ett arbetsliv där alla kan och får utvecklas yrkesmässigt. Att byta jobb, flytta mellan arbetsplatser och ta ett karriärsteg uppåt eller åt sidan innebär kunskapsspridning på arbetsmarknaden. Rörlighet mellan jobb skapar dynamik och ger fler möjlighet att utvecklas i sina yrkesliv. Att rätt person finns på rätt plats ökar produktiviteten på arbetsplatserna. Med den här undersökningen vill vi visa om det finns en vilja till utveckling och rörlighet bland tjänstemännen som behöver tas tillvara på arbetsmarknaden. Rapporten är sammanställd av Ulrika Hektor och Åsa Johansson på Unionens enhet för Politik, opinion och påverkan. Stockholm juni

5 Många är överens men lite händer Unionen vill se kontinuerliga och långsiktiga satsningar på kompetensutveckling eftersom de ökar företagens konkurrenskraft samtidigt som medarbetarnas omställningsbehov minskar och riskerna för arbetskrafts- och kompetensbrist minimeras. Att Sverige ska konkurrera med kunskap är både staten, näringslivet och de allra flesta arbetstagare överens om. Men trots det finns det outnyttjad kompetens och vilja till mer utveckling som behöver tas tillvara på arbetsmarknaden. Ett konkurrenskraftigt näringsliv berör alla eftersom det lägger grunden för tillväxt och välfärd. Kompetensutveckling för de anställda är avgörande för företagens utveckling och konkurrenskraft och därmed också för sysselsättningen. Därför behöver företagen se satsningar på kompetensutveckling och utbildning som investeringar som ger framtida avkastning. Eftersom kompetens är en färskvara och arbetslivet är kunskapsintensivt så finns ett ständigt behov av kompetensutveckling. Den enskilda medarbetaren har ett stort ansvar för sin egen kompetensutveckling genom att ta tillvara på de möjligheter som ges. Men staten och arbetsmarknadens parter behöver tillsammans utveckla en modell för att stödja och uppmuntra kompetensutveckling. Om det finns bra möjligheter att byta arbetsuppgifter på den egna arbetsplatsen minskar risken för arbeslöshet, samtidigt som arbetsgivarna utnyttjar de anställdas kompetens och potential på ett effektivt sätt. Välutbildade medarbetare ger minskade omställningskostnader, ökad flexibilitet och ökad produktivitet. Kompetensutvecklinsinsatser blir därför ett sätt för arbetsgivarna att minska sina risker och öka sina möjligheter. Frågorna vi ställer oss är om tjänstemännen känner sig trygga i sin kompetens för att byta jobb? Om tjänstemännen upplever att all deras kompetens tas tillvara i jobbet? Vilket inflytande har tjänstemännen över deras kompetensutveckling? 6

6 Så här gjordes undersökningen Undersökningen genomfördes av IPSOS och skickades ut under våren Frågeformuläret skickades ut till 8000 av Unionens medlemmar. Totalt var det 2350 tjänstemän som svarade på enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 29 procent. Av de svarande var 44 procent kvinnor och 55 procent män. Vi har brutit ner materialet på kön, ålder, utbildningsbakgrund, företagsstorlek och om man har en chefsbefattning eller inte. Där skillnader har upptäckts har vi valt att redovisa dessa. Vad gäller företagsstorlek och ålder har vi inte hittat några större skillnader. 7

7 Satsningar på kompetensutveckling ligger stilla Unionen har undersökt hur mycket kompetensutveckling som tjänstemännen får under de senaste åren. De senaste tre åren har Unionen frågat medlemmar varje månad om de under de senaste tolv månaderna fått möjlighet att ta del av någon planerad kompetensutveckling. Siffran har varit konstant under perioden och det är ungefär hälften av Unionens medlemmar som har fått den möjligheten. Tjänstemännen utvecklas i jobbet När omsättningen på jobb ökar så behöver vi utveckla vår kompetens hela tiden för att kunna ta nya jobb. När utbudet på arbetskraft minskar framöver så ökar behovet av att kontinuerligt utveckla de som redan finns på arbetsmarknaden så att de kan ta de nya jobb som skapas. De nya som kommer in på arbetsmarknaden kommer helt enkelt inte att vara tillräckligt många för att kunna ta de nya jobben. För att möta en hög omsättning på jobb och en hög efterfrågan på arbetskraft är det viktigt att de som jobbar idag känner att de utvecklas, eftersom de då lättare kan byta jobb. Det är glädjande att många känner att de utvecklas på jobbet men trots det så svarar närmare en fjärdedel att de inte utvecklas eller utvecklas lite på jobbet. Jag känner Q5_5 att jag Jag utvecklas känner på att mitt jag arbete utvecklas på mitt arbete procent instämmer inte alls instämmer helt och hållet vet ej 8

8 Motiverade till utveckling Att tjänstemän vill utvecklas är viktigt att ta tillvara på eftersom det ökar flexibiliteten på arbetsmarknaden. Möjligheten till utveckling på jobbet är också en av de viktigaste faktorerna när tjänstemän söker ett nytt jobb. Hälften av alla tillfrågade i vår undersökning svarar att möjligheten till kompetensutveckling är en av de viktigaste faktorerna när de söker nytt arbete.det visar vikten av att satsa på kompetensutveckling för de företag som vill locka till sig nya medarbetare. Q13_1 att få möjlighet att utveckla min kompetens är en Att få möjlighet att utveckla min kompetens är en av de viktigaste faktorerna när jag söker nytt arbete av de viktigaste faktorerna när jag söker nytt arbete procent instämmer inte alls instämmer helt och hållet vet ej Vår undersökning visar också tydligt att viljan till att utvecklas finns och således finns det en klar efterfrågan på kompetensutveckling, bara 16 procent av de som har svarat säger att de inte alls är motiverade till utveckling på jobbet. Vår undersökning visar alltså att en klar majoritet är motiverade att utvecklas på jobbet. 9

9 Jag känner mig motiverad att utvecklas på mitt arbete Q13_4 Jag känner mig motiverad att utvecklas på mitt arbete procent instämmer inte alls instämmer helt och hållet vet ej Tjänstemännen vill lära sig och är beredda att byta arbetsgivare Att byta jobb är ofta ett bra sätt att utveckla sin kompetens. En ökad frivillig rörlighet är värd att eftersträva eftersom det också bidrar till ökad produktivitet. Om fler frivilligt tog chansen att byta jobb skulle det stärka många på arbetsmarknaden. Unionens medlemmar är nyfikna och beredda på att byta jobb. Lite mer än en fjärdedel säger att de skulle byta arbetsgivare om de blev erbjudna ett arbete med ungefär samma position, lön och förmåner hos en annan arbetsgivare på samma ort. Om vi bryter ner materialet på kön kan vi se att 54 procent av männen skulle stanna kvar på sitt jobb och 42 procent av kvinnorna. 10

10 Jag skulle stanna hos min arbetsgivare även om jag erbjöds ett arbete med ungefär samma position, lön och förmåner hos en annan arbetsgivare på samma ort Q5_2 Jag skulle stanna hos min arbetsgivare även om jag erbjöds ett arbete med ungefär samma position, lön och förmåner hos en annan arbetsgivare på samma ort procent instämmer inte alls instämmer helt och hållet vet ej Men oro för att om de kan få motsvarande jobb Viljan och nyfikenheten till att byta jobb finns. Men över en tredjedel är osäkra på om de skulle kunna få ett motsvarande jobb någon annanstans. De känner sig otrygga på arbetsmarknaden utanför det nuvarande jobbet. Att vara kvar på sitt jobb med en känsla av osäkerhet kring den kompetens man har är inte bra. En person som sen tidigare är osäker på värdet av sin kompetens kan ligga illa till vid en omorganisation eller neddragning. I många fall bekräftas tidigare oro när medarbetaren i och med nya förhållanden får svårt att hävda sig i den befintliga organisationen och ofta också på arbetsmarknaden i stort. 11

11 Om jag Q5_3 skulle Om byta jag arbete skulle tror byta jag arbete att jag skulle tror jag kunna att jag få motsvarande skulle kunna jobb få någon annanstans motsvarande jobb någon annanstans procent instämmer inte alls instämmer helt och hållet vet ej Utvecklas inte i takt med andra När vi har ställt frågan om jag känner mig trygg i att min kompetens utvecklas i takt med anställda på andra företag svarar drygt 1/3 att de inte känner sig trygga i det. De är oroliga för att deras kompetens inte utvecklas i takt med andra. En oroskänsla av det slaget kan leda till inlåsningseffekter, vilket direkt motverkar den frivilliga rörligheten. Om vi sätter de här svaren i relation till hur många som vill utvecklas så ser vi att dagens arbetsplatser har stor potential att arbeta bättre med kompetensutveckling. 12

12 Q14_2 Jag känner mig trygg i att min kompetens utvecklas i takt med anställda på andra företag Jag känner mig trygg i att min kompetens utvecklas i takt med anställda på andra företag procent instämmer inte alls instämmer helt och hållet vet ej Utnyttja den kompetens som finns Att få utnyttja den kompetens man har som medarbetare är viktigt för att känna tillfredsställelse i jobbet. För bästa konkurrenskraft behöver företag utnyttja all kompetens som finns att tillgå. En tänkbar förklaring till att så få känner att de utnyttjar sin kompetens kan vara att företagen inte har möjlighet att använda all kompetens. Men om det beror på att företagen inte känner till den samlade kompetensen är det ett problem. Företag utnyttjar inte befintliga resurser. Endast en femtedel av tjänstemännen känner att all deras kompetens kommer till nytta på nuvarande jobb. När frågan formuleras något annorlunda så bekräftas bilden av att mycket kompetens går till spillo. För en effektiv arbetsmarknad och tillfredställelse hos de anställda så behöver rätt person med rätt kompetens vara på rätt ställe. Så många som en fjärdedel av Unionens medlemmar tycker att de har mer att ge på sin arbetsplats än vad de gör idag. Vi kan också se att ju högre utbildning desto mindre anser man att all sin kompetens kommer till nytta. Det kan bero på att personer med högre utbildning har en bredare kompetens där alla delar inte kommer till användning på deras jobb. 13

13 Jag tycker att min kompetens tas tillvara i mitt arbete Q14_4 Jag tycker att min kompetens tas tillvara i mitt arbete procent instämmer inte alls instämmer helt och hållet vet ej Vad lär medarbetarna sig genom kompetensutveckling? Kompetensutveckling kan genomföras med olika syften. Att bli bättre på jobbet man har idag eller för att mer allmänt höja sin kompetens. När man höjer sin kompetens mer allmänt stärker det medarbetarna även utanför den befintliga arbetsplatsen. Drygt en tredjedel tycker inte att den kompetensutveckling som de har tagit del av under året har lärt dem saker som de personligen har nytta av. En tolkning av vad tjänstemännen personligen har nytta av kan vara att de inte uppfattar att kompetensutvecklingen har stärkt dem i arbetslivet utanför den befintliga arbetsplatsen, det vill säga på arbetsmarknaden i stort. Av den kompetensutveckling som genomförs upplever de intervjuade att de främst lär sig saker som de har nytta av i sitt dagliga arbete, den vidareutvecklar det de redan kan i och med sin utbildning och sin arbetslivserfarenhet eller att kompetensutvecklingen har lärt dem saker som de kommer att ha nytta av i arbetet på sikt. Upplevelsen av vad kompetensutvecklingen ger varierar alltså något. 14

14 Den kompetensutveckling jag har tagit del av under året har lärt mig saker som jag kan ha nytta av personligen Q11_3 Den kompetensutveckling jag har tagit del av under året har lärt mig saker som jag kan ha nytta av personligen procent instämmer inte alls instämmer helt och hållet vet ej Lite kompetensutveckling för innovation Trots att många företag enligt våra tidigare undersökningar uppger att man vill satsa på kompetensutveckling som utvecklar företaget så genomförs den mesta kompetensutvecklingen med fokus på befintliga arbetsuppgifter. Så lite som 1/10 av de tillfrågade uppger att kompetensutvecklingen det senaste året har utvecklat förmågan att tänka nytt. Förutom att tillgången på kompetensutveckling generellt behöver öka så behöver vi investera i rätt kompetensutveckling som kan bidra till att utveckla företag. När vi vågar tänka nytt förbättras möjligheten till innovation vilket i längden bidrar till ett starkare näringsliv. Den kompetensutveckling Q11_5 Den kompetensutveckling jag har tagit del av jag under har tagit året har del utvecklat av under min året förmåga att lära och tänka nytt har utvecklat min förmåga att lära och tänka nytt procent instämmer inte alls instämmer helt och hållet vet ej 15

15 Vem bestämmer om kompetensutvecklingen? Kompetensutveckling behöver vara individanpassad för att människor ska känna att den ger mycket. Utvecklingsinsatser som är lika för stora grupper av medarbetare ger inte lika mycket som om insatserna är individanpassade. Medarbetare och chefer behöver vara överens om vilka kompetensutvecklingsinsatser som är bra för varje enskild individ. Med medarbetarnas inflytande på sin egen kompetensutveckling ökar motivationen och med stor sannolikhet även förmågan att ta till sig den. Därför är det oroväckande att endast 13 procent av de tillfrågade känner att de har ett stort inflytande över sin kompetensutveckling. Kvinnorna anser att de har mindre inflytande över sin egen kompetensutveckling. Knappt en tredjedel av kvinnorna instämmer helt eller delvis i att de känner att de har stort inflytande över sin egen kompetensutveckling jämfört med 45 procent av männen. Q5_4 Jag känner att jag har stort inflytande över min egen kompetensutveckling Jag känner att jag har stort inflytande över min egen kompetensutveckling procent instämmer inte alls instämmer helt och hållet vet ej 16

16 Skillnader mellan chefer och medarbetare För att ledare ska vara framgångsrika krävs att de får stöd och uppbackning i den organisationen som de befinner sig i. Cheferna behöver kompetensutveckling. Uppdraget som chef kräver människokännedom och särskild kompetens som till exempel att förstå grupprocesser, kommunikation, arbetsrätt, arbetsmiljö och förmågan att hantera svåra samtal. Därför är det viktigt att chefer får en introduktion i chefsarbete, stöd, handledning, kurser och erfarenhetsutbyte. Hälften av cheferna i undersökningen har genomgått kompetensutveckling kopplat till sitt arbete de senaste 12 månaderna. Cheferna anser i högre grad att de utvecklas i sina jobb än medarbetare. Så många som 65 procent instämmer helt eller delvis i påståendet jag känner att jag utvecklas på mitt arbete vilket kan jämföras med 45 procent av medarbetarna. Närmare hälften av cheferna känner sig trygga i att deras kompetens utvecklas i takt med anställda på andra företag medan endast 29 procent av medarbetarna upplever det samma. I rollen som chef ingår ofta en större frihet och ansvar och kanske också intresse för sin egen utveckling vilket gör att de kan se till att få/genomföra den kompetensutveckling som de anser sig behöva. Chefernas kompetens tas tillvara i större utsträckning än medarbetarnas. Så många som 60 procent av cheferna instämmer helt eller delvis i påståendet jag tycker att min kompetens tas tillvara i mitt arbete jämför med 43 procent av medarbetarna. 17

17 Slutsatser Tjänstemännen har mer att ge Många tjänstemän känner inte att all deras kompetens tas tillvara i deras arbete. Det tillsammans med att en del av den kompetensutveckling som äger rum inte kommer till nytta för tjänstemännen i deras befintliga arbetsuppgifter gör att det finns mycket outnyttjad kompetens på våra arbetsplatser. och får lite utveckling Motivationen att lära sig nytt och utvecklas i jobbet är hög hos många tjänstemän. Trots detta så genomför bara drygt hälften av Unionens medlemmar någon form av utvecklingsinsatser under ett år. När nära hälften av de tillfrågade känner att de inte utvecklas på jobbet eller utvecklas lite i jobbet finns ett problem på arbetsmarknaden. Kompetensnivån hos många förbättras eller förändras inte. Den kompetensutveckling som trots allt äger rum har lite fokus på att utveckla tjänstemännen i arbetslivet utanför befintlig arbetsplats. Det gynnar inte rörligheten på arbetsmarknaden. Enligt våra tidigare undersökningar så vill företagen satsa på kompetensutveckling som kan bidra till att utveckla företaget, men den här undersökningen tyder på att det inte främst är den kompetensutvecklingen som äger rum. Byter gärna jobb Det finns en nyfikenhet bland många tjänstemän som visar att de gärna byter jobb om de skulle bli erbjudna ett liknande arbete hos en annan arbetsgivare. Med kontinuerlig kompetensutveckling ökar tryggheten på arbetsmarknaden vilket i sin tur sannolikt skulle öka rörligheten på arbetsmarknaden. Oroliga för att inte hänga med Samtidigt som många kan tänka sig att byta jobb och frivilligt röra sig på arbetsmarknaden så känner många en oro för att deras kompetens inte utvecklas i takt med andra på andra företag. En stark känsla av detta kan i sig leda till inlåsningseffekter som varken gynnar medarbetare, företag eller arbetsmarknadens funktionssätt. 18

18 Små skillnader mellan kön Det skillnader som har upptäckts mellan könen är att kvinnor tenderar att ha mindre inflytande över sin egen kompetensutveckling. I övrigt har vi inte sett några större könsskillnader. Chefer känner sig tryggare än andra Undersökningen tyder på att chefernas kompetens tas tillvara på ett bättre sätt än medarbetarnas samtidigt som de känner att de utvecklas på jobbet i samma takt som andra på andra företag. Utifrån de svaren kan vi dra slutsatsen att de känner sig mer trygga på arbetsmarknaden än medarbetarna och de skulle lättare kunna få ett nytt jobb. 19

19 Mer kompetensutveckling för fler När kompetens är det som skapar framgång och trygghet både i befintligt arbete vid omorganisationer och på arbetsmarknaden i stort så behöver vi ett ökat fokus på frågan. Hur kan vi organisera kompetensutvecklingen i arbetslivet så att fler kan genomföra mer? Öka utbudet av kompetensutveckling När omsättningen av jobb ökar behöver vi nya sätt att arbeta med utveckling av kompetens. Därför förordar vi en kompetensutvecklingsmodell där fack, arbetsgivare och i förlängningen staten bidrar till att fler i arbetslivet kontinuerligt kan uppdaterad sin kompetens. Bra avtal om kompetensutveckling Genom att utveckla och arbeta efter våra kompetensutvecklingsavtal kan vi tillsammans med arbetsgivaren få arbetet med kompetensutveckling att fungera bättre. De ambitioner som finns angivna i centrala avtal behöver förverkligas genom aktiviteter på lokal nivå. Avtal om provuppsägning Vi behöver öka antalet medarbetare som fritt rör sig på arbetsmarknaden, som byter jobb. Ett avtal om provuppsägning skulle öka möjligheten att våga pröva ett nytt jobb. Ta vara på den kraft som finns Tjänstemännen vill lära sig och utvecklas. Svensk arbetsmarknad behöver ta tillvara den här kraften och skapa bättre förutsättningar för att investera i kompetens. Det behövs ett utbud av utbildningsmöjligheter som är anpassade för de som jobbar. För att det ska bli mer attraktivt för högskola och universitet att samverka med näringslivet så behöver samverkansuppgiften bli en kvalitetsaspekt vid tilldelning av medel. Validering och vägledning behöver också bli mer lättillgängligt för de som jobbar. 20

20 Investera i kompetens För att kunna öka företagens vilja till att investera i kompetens så behöver det bli skattemässigt fördelaktigt för företag att reservera medel till framtida kompetensutveckling. Dessa kan då användas i tider med lägre aktivitet. Kostnader för kompetensinvesteringar behöver klassas likt andra investeringar som en tillgång i balansräkningen som skrivs av under flera år för att inte belasta ett årsresultat. Fack och arbetsgivare tar initiativ Fack och arbetsgivare inom industrin utreder nu möjligheterna till hur en kompetensutvecklingsmodell kan se ut, med syfte att få mer kompetensutveckling genomförd i arbetslivet. Ett sätt att öka antalet medarbetare som får utveckling på jobbet är att inrätta en typ av kompetensutvecklingsmodell. Fack och arbetsgivare tar gemensamt ytterligare ansvar för att höja den generella kompetensnivån på arbetsmarknaden genom att avsätta resurser för mer generell kompetensutveckling, utvecklingsinsatser som inte är direkt kopplade till det nuvarande yrket. 21

21 Källförteckning Börnfeldt, Arbetsorganisation i praktiken en kritisk introduktion till arbetsorganisationsteori, SNS, 2009 Dahlström, Personalchefers syn på Sif och kompetensutveckling, 2004 Ekberg, Eklund, Ellström, Johansson, Tid för utveckling?, Studentlitteratur, 2006 Hektor, Kompetensutveckling så blir det verklighet i företagen, 2008 Hektor, En politik för kompetens, 2008 Hektor, Kompetensutveckling investering i företagets viktigaste resurs, 2007 Johansson, Att leda, leva och leverera en studie om chefers arbetssituation, 2010 Johansson, Fria eller förvirrade? en studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation, 2009 Kock, (red.), Arbetsplatslärande att leda och organisera kompetensutveckling, Studentlitteratur, 2010 Rolfer, Lönar sig utbildning?, FAS, 2006 Unionens arbetsmarknadspolitiska plattform,

22 Tjänstemännen behöver under hela sitt yrkesverksamma liv utveckla och fördjupa sin kompetens för att anpassa sig efter förändringar som sker på arbetsmarknaden. Med uppdaterad kompetens är det lättare att byta både arbetsuppgifter och arbetsgivare, rörligheten ökar samtidigt som det skapar trygghet i arbetslivet. Unionen vill se ett arbetsliv där alla kan och får utvecklas yrkesmässigt. Att byta jobb, flytta mellan arbetsplatser och ta ett karriärsteg uppåt eller åt sidan innebär kunskapsspridning på arbetsmarknaden. Rörlighet mellan jobb skapar dynamik och ger fler möjlighet att utvecklas i sina yrkesliv. Att rätt person finns på rätt plats ökar produktiviteten på arbetsplatserna. I rapporten Mer utveckling för fler - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet vill vi visa att det finns en vilja till utveckling och rörlighet bland tjänstemännen som behöver tas tillvara på arbetsmarknaden. Unionen är Sveriges största fackförbund i det privata näringslivet. Tillsammans skapar vi framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Olof Palmes gata Stockholm Tnr: 1523:1 ISBN: Upplaga: 3000 ex. Produktion: Unionen Tryck: NRS Sep 2011

23 Bl

24 Unionen

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Innehållsförteckning

Läs mer

kompetensutvecklingsbarometer En undersökning av kompetensutveckling bland medlemmar i Unionen

kompetensutvecklingsbarometer En undersökning av kompetensutveckling bland medlemmar i Unionen kompetensutvecklingsbarometer En undersökning av kompetensutveckling bland medlemmar i Unionen 1 Innehåll Innehåll...1 Förord... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Andel som har fått kompetensutveckling...

Läs mer

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation 1 Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Innehållsförteckning Förord.................................................................................................................................................

Läs mer

Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad

Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad En undersökning om det gränslösa arbetslivet Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad En undersökning om det gränslösa arbetslivet Innehållsförteckning Inledning...5 Det moderna

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

Bonus. ett bra sätt att styra, motivera och rekrytera vd?

Bonus. ett bra sätt att styra, motivera och rekrytera vd? Bonus ett bra sätt att styra, motivera och rekrytera vd? 1 Bonus ett bra sätt att styra, motivera och rekrytera vd? 2 3 Innehållsförteckning Ett bredare perspektiv i bonusdebatten................................................................................

Läs mer

En rapport om bemannings anställda

En rapport om bemannings anställda www.svensktnaringsliv.se JUNI 2012 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Paulo Silva Johannes Hylander Bemanningsanställda på svensk arbetsmarknad En rapport om bemannings anställda Innehåll

Läs mer

Akademikerrapport 2003

Akademikerrapport 2003 Akademikerrapport 2003 Förord Akademikerna blir allt fler. Nästan var tredje invånare i Sverige i åldern 25 64 år har i dag någon form av högskoleutbildning. Det efterfrågas ofta kunskaper om akademikerna

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Jag ser en ny gnista. Jag ser en personlig utveckling hos deltagarna och jag ser hur det sprids bland personalen. Utbildningen har gett oss energi och kunskap.

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Attityder mot äldre på arbetsmarknaden

Attityder mot äldre på arbetsmarknaden Attityder mot äldre på arbetsmarknaden Att vissa arbetsgivare ifrågasätter en äldre persons arbetsförmåga kan självklart vara befogat. Men kan man verkligen generalisera om äldre som grupp? 1 AMF Kerstin

Läs mer

Kompetens, var god HÖJ!

Kompetens, var god HÖJ! Av Anna Danielsson Öberg och Bengt Rolfer Kompetens, var god HÖJ! En bok om behovet av mer lärande i arbetslivet och hur det ska åstadkommas Författarna Anna Danielsson Öberg och Bengt Rolfer är frilansjournalister

Läs mer

Chef- och ledarskap inom statlig sektor. En rapport från Fackförbundet ST

Chef- och ledarskap inom statlig sektor. En rapport från Fackförbundet ST Chef- och ledarskap inom statlig sektor En rapport från Fackförbundet ST ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Tryck: Intellecta Tryckindustri, juni 2006. Upplaga: 4 000 ex.

Läs mer

Akademikerbarometer 3-2005

Akademikerbarometer 3-2005 Akademikerbarometer 3-2005 "Sveriges akademiker om arbete..." Jonas Bengtsson November 2005 Innehåll Sammanfattning 1. Akademikerbarometern om undersökningen 2. Sveriges akademiker om arbete 3. Sveriges

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Projektet Strängnäs Växer

Projektet Strängnäs Växer Utvärderingsrapport av : Projektet Strängnäs Växer European Minds Utvärderare: John Gunnarsson www.europeanminds.se INNEHÅLL KAP 1. Sammanfattning 3 KAP 2. Bakgrund till projektet 4 KAP 3. Utvärderarens

Läs mer

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Rapporten i sin helhet finns på www.civilekonomerna.se 1937-2012 Förbundet för Sveriges ekonomer 2 Ledarskapets betydelse för anställdas hälsa En civilekonom

Läs mer

DEL 12 BAKGRUNDSRAPPORT ARBETSMILJÖ, INFLYTANDE OCH UTVECKLING

DEL 12 BAKGRUNDSRAPPORT ARBETSMILJÖ, INFLYTANDE OCH UTVECKLING DEL 12 BAKGRUNDSRAPPORT ARBETSMILJÖ, INFLYTANDE OCH UTVECKLING 27 3 Bakgrundsrapport Arbetsmiljö, Inflytande & Utveckling Inledning Denna rapport är en av de tre särskilda rapporter som bildar en bakgrund

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Sökes: Attraktiva arbetsgivare

Sökes: Attraktiva arbetsgivare Sökes: Attraktiva arbetsgivare Sökes: Attraktiva arbetsgivare fakta och myter om ungdomar som arbetskraft bland arbetsgivare och ungdomar För företag är det viktigt att både betraktas som och att vara

Läs mer

Det börjar på toppen. En vägledning för bättre ledning

Det börjar på toppen. En vägledning för bättre ledning Det börjar på toppen En vägledning för bättre ledning 1 2 Förord............................................................................. 3 Inledning..........................................................................

Läs mer

Akademikerrapport 2005

Akademikerrapport 2005 Akademikerrapport 2005 Förord SACO har ett tydligt mandat från förbunden och medlemmarna att driva samhällsfrågor som är viktiga för medlemmarna. Utgångspunkten är medlemsintresset och samhällsintresset;

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer

Nya ägare nya utmaningar

Nya ägare nya utmaningar Nya ägare nya utmaningar UNI036_Nya_a gare_164x240_1051.1.indd 1 08-02-25 15.15.11 Nya ägare nya utmaningar UNI036_Nya_a gare_164x240_1051.1.indd 2-3 08-02-25 15.15.15 Innehållsförteckning Förord...6 Sammanfattning...

Läs mer

A2001:006. Under- och överutbildning på 2000-talets arbetsmarknad En förstudie av matchningen mellan utbildning och kvalifikationskrav

A2001:006. Under- och överutbildning på 2000-talets arbetsmarknad En förstudie av matchningen mellan utbildning och kvalifikationskrav A2001:006 Under- och överutbildning på 2000-talets arbetsmarknad En förstudie av matchningen mellan utbildning och kvalifikationskrav Under- och överutbildning på 2000-talets arbetsmarknad - en förstudie

Läs mer

Beslutat på förbundsmötet 2012. Vi bygger Vision!

Beslutat på förbundsmötet 2012. Vi bygger Vision! Beslutat på förbundsmötet 2012 Vi bygger Vision! 1 2 Inledning Vi har börjat formandet av ett nytt, modernt och attraktivt fackförbund där du som medlem alltid står i centrum. Förbundsstyrelsens utgångspunkt

Läs mer

Rapport 2012:4 ISSN 1650-7965. Fokus Attityd 2012. Om ungdomars attityd till arbete, utbildning och framtid

Rapport 2012:4 ISSN 1650-7965. Fokus Attityd 2012. Om ungdomars attityd till arbete, utbildning och framtid Rapport 2012:4 ISSN 160-796 Fokus Attityd 2012 Om ungdomars attityd till arbete, utbildning och framtid Fokus Attityd 2012 är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2012 Citera oss gärna men ange källa

Läs mer