Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad"

Transkript

1 Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad En undersökning om det gränslösa arbetslivet

2

3 Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad En undersökning om det gränslösa arbetslivet

4 Innehållsförteckning Inledning...5 Det moderna arbetslivet...6 Alltid på jobbet...7 Stress och tidiga signaler på stress...13 Slutsatser...18 Balans i tid...19 Källor

5 Inledning Dagens tjänstemän befinner sig många gånger i komplexa miljöer som karaktäriseras av globalisering, snabb teknisk utveckling, minskande och begränsade resurser, samt ökad kostnadsjakt. Företag rationaliserar, omstrukturerar, använder tillfällig arbetskraft och kräver flexibilitet, lojalitet och engagemang från medarbetare. Alla dessa faktorer påverkar tjänstemännens vardag. Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet har traditionellt karaktäriserats av tydliga ramar för var arbetet utfördes, hur arbetsuppgifterna utfördes och när man behövde vara tillgänglig. Det har funnits tydliga regleringar av arbetet i tid, rum, organisation och arbetsvillkor. Många arbetar fortfarande på bestämda tider och platser, med en befattningsbeskrivning och ett tydligt anställningskontrakt. Men allt fler har arbetsförhållanden där detta luckras upp och arbetet präglas av gränslöshet och flexibilitet. Målet med undersökningen är att fånga upp trender i det moderna arbetslivet och se vad dessa får för inverkan på tjänstemännens dagliga arbetssituation. Men också vad dessa trender får för konsekvenser för tjänstmännens livssituation och privatliv. Dessutom vi vill följa upp tidigare studier för att se om det har skett några skillnader. Rapporten är sammanställd och skriven av Åsa Johansson på Unionens enhet för politik, opinion och påverkan och Daniel Gullstrand på Unionens Avtalsenhet Mats Engström Samhällspolitisk chef 5

6 Det moderna arbetslivet Arbetslivet förändras. Idag ser vi framför allt två motsatta trender i arbetslivet. Den ena trenden styckar upp arbetet allt mer när arbetsdelningen ökar, resultatet är att medarbetarna har svårare att styra sitt eget arbete, både när det gäller takt, schemaläggning och inflytande i allmänhet. I den andra trenden ser vi att tjänstemännen arbetar i arbetssituationer som är mer lösa, obestämda och gränslösa. Att fysiskt kunna jobba var som helst och när som helst är en realitet för många. Gränsöverskridande samverkan med andra aktörer så som kunder och leverantörer blir allt vanligare. Ett ökat självbestämmande har gjort arbetssituationen mer gränslös för individen. Den gränslösa arbetssituationen kan upplevas som positiv men kan också vara mycket pressande. Bland Unionens medlemmar syns båda de här trenderna, i den här rapporten har vi valt att fokusera på den senare. När tiden mellan arbetsliv och privatliv luckras upp kan tjänstemännen överskrida rumsliga och tidsmässiga ramar för att hinna med arbetet. Det kan i ett första steg handla om att öka arbetsinsatsen, dra in på pauser och tid för reflektion, dra in på eller hoppa över lunchen. Är inte det tillräckligt kan det hända att man arbetar mer än den formellt utsatta tiden. Det vill säga man använder sin fritid till arbete. Därmed finns det inga tydliga gränser för var arbetet slutar. Det kan gå så långt att man börjar jobba på helger och under semestrar, eller till och med när man är sjuk. Undersökningen Undersökningen genomfördes i YouGov Sveriges Internetpanel och genomfördes under 3 8 novmeber Undersökningen är genomförd bland män och kvinnor i åldern år i Sverige. En inbjudan till undersökningen har skickats ut via e-post. Dessa personer viktas så de utgör ett representativt urval av den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region. Målgruppen är tjänstemän som arbetar i den privata sektorn. 998 personer svarade på undersökningen. Vi har även gjort jämförelser mellan kön, ålder, om man har barn i hushållet och utbildning. Där vi har upptäckt större skillnader har vi valt att kommentera dessa löpande i rapporten. 6

7 Alltid på jobbet Arbetet kan ske var som helst och när som helst. Arbetsgivarna ger de anställda möjlighet att jobba både utanför normal arbetstid och utanför arbetsplatsen. Detta ger frihet men får till följd att individen i hög grad behöver göra viktiga avgränsningar och prioriteringar på egen hand. Det blir upp till den enskilde att reglera sin arbetstid. Möjligheten att själv kunna påverka och styra det egna arbetet är ofta positivt ur hälsosynpunkt. Gränslösheten ger frihet men också en ökad risk för stress. När gränsen mellan arbete och fritid suddas ut försvinner ofta viktiga återhämtningsperioder. Vi behöver tider av återhämtning, både för att göra ett bra jobb och för att hålla hela arbetslivet. Det finns här en stor risk att tillgängligheten sänker kvaliteten på åter hämtningsperioderna. Stor tillänglighet Unionen har i flera studier undersökt om tjänstemännen upplever sig vara tillgänglig efter ordinarie arbetstid. I den här undersökningen har vi frågat hur ofta tjänstemännen använder sin fritid för arbete. Hur ofta använder du din fritid för arbete? % ) Aldrig 2) Sällan 3) Ibland 4) Ofta 5) Alltid 7

8 20 procent använder ofta eller alltid sin fritid för arbete och hela 39 procent gör det ibland. 13 procent måste ofta eller alltid ta med jobbet hem för att hinna med sina arbetsuppgifter och 31 procent måste göra det ibland. Det är vanligt att när, som vi tidigare nämnt, tidsramarna inte håller för jobbet att tjänstemännen tar med sig jobbet hem. Detsamma verkar gälla för helger och lediga dagar där det är ungefär lika många som måste jobba helger och lediga dagar för att hinna med sina arbetsuppgifter. Hur ofta måste du ta med jobbet hem för att hinna med dina arbetsuppgifter? % ) Aldrig 2) Sällan 3) Ibland 4) Ofta 5) Alltid 8

9 Hur ofta måste du arbeta under helger och lediga dagar för att hinna med dina arbetsuppgifter? % ) Aldrig 2) Sällan 3) Ibland 4) Ofta 5) Alltid Det kanske inte ter sig så farligt att jobba en helg eller ledig dag någon gång ibland. Men det är viktigt att komma ihåg att det kan störa den sammanhängande återhämtning som är viktig för att kunna koppla av och på sikt orka med jobbet. Att ständigt hålla koll på mobil och mail och hoppa mellan olika arbetsuppgifter kan innebära att vi presterar sämre. Om vi dessutom håller koll på mobilen och mailen när vi är lediga och använder vår lediga tid till att jobba riskerar vi på sikt vår hälsa. 9

10 Ofta tillgänglig för kunder Förändringstakten är hög hos många företag och kundkraven har blivit allt högre. För att möta dessa utvecklingstendenser måste företag och anställda vara kundfokuserade. I fokus står ofta det som är värdeskapande för kunden. Detta smittar också av sig i att kunder många gånger förväntar sig att leverantörer är ständigt tillgängliga. När vi ställer frågan om Jag är tillgänglig efter ordinarie arbetstid för att underlätta för kunder/ klienter är det så många som 44 procent som instämmer helt eller delvis i påståendet. Det är en viss övervikt av män som instämmer i påståendet. Jag är tillgänglig utanför ordinarie arbetstid för att underlätta för kunder/klienter? % ) Instämmer inte 2) Instämmer delvis inte 3) Instämmer varken eller 4) Instämmer delvis 5) Instämmer helt 10

11 I en jämförelse mellan om man är tillgänglig för kunder eller om det förväntas av ens arbetsgivare är det inte lika många som anser att arbetsgivaren förväntar sig det. Ungefär en tredjedel instämmer helt eller delvis i påståendet att deras arbetsgivare förväntar sig att de är tillängliga efter ordinarie arbetstid. Undersökningen tyder på att det finns en hög lojalitet hos tjänstemännen. Lojaliteten är en tillgång och ett förtroende som arbetsgivarna också måste möta upp med ett gott arbetsmiljöarbete för att kunna behålla i framtiden. Min arbetsgivare förväntar sig att jag är tillgänglig efter ordinarie arbetstid % ) Instämmer inte 2) Instämmer delvis inte 3) Instämmer varken eller 4) Instämmer delvis 5) Instämmer helt 11

12 Många vill slippa vara tillgängliga På frågan om man vill slippa vara tillgänglig efter ordinarie arbetstid är det 42 procent som instämmer helt eller delvis att man vill slippa det. Dessutom är det många som svarar instämmer varken eller. Kvinnor instämmer i högre grad att de skulle vilja slippa vara tillgängliga efter ordinarie arbetstid än män. Det hänger förmodligen ihop med att kvinnor ofta tar ett större ansvar för hemarbete och därför skulle vilja slippa vara tillgängliga efter ordinarie arbetstid. Jag skulle vilja slippa vara tillgänglig efter ordinarie arbetstid % ) Instämmer inte 2) Instämmer delvis inte 3) Instämmer varken eller 4) Instämmer delvis 5) Instämmer helt 12

13 Stress och tidiga signaler på stress Slimmade organisationer där tjänstemännen utsätts för höga krav och ständiga förändringar är en återkommande bild av dagens arbetsliv. Det kan vara svårt att räcka till för allt och alla. Många upplever att tempot och kraven i tillvaron har ökat. Vanliga orsaker till stress i arbetslivet är bland annat höga effektivitetskrav, tidsbrist och krav som inte överensstämmer med tjänstemännens förmåga att hantera dem. Det är då ohälsa uppstår. Nästan 30 procent instämmer helt eller delvis i påståendet Jag känner mig ofta negativt stressad på grund av jobbet. Lite mer än 20 procent instämmer inte alls och cirka en fjärdedel delvis inte i påståendet. Men det är många tjänstemän som känner sig negativt stressade av jobbet. I tidigare studier har vi ställt samma fråga och siffran 30 procent har varit oförändrad de senaste tre åren. Tjänstemännens upplevelser av stress har alltså inte förändrats. Det verkar som att kvinnorna i undersökningen känner sig mer stressade än männen. 35 procent av kvinnorna instämmer helt eller delvis att de ofta känner sig negativt stressade. Motsvarande andel för männen är en fjärdedel. Jag känner mig ofta negativt stressad % ) Instämmer inte 2) Instämmer delvis inte 3) Instämmer varken eller 4) Instämmer delvis 5) Instämmer helt 13

14 Sömnsvårigheter koppat till jobbet vanligt En signal om att man är stressad är att ha sömnsvårigheter kopplat till sitt jobb. Stress är en naturlig reaktion på en obalans som uppstår när vi ställer för höga krav på vad vi ska klara av. Problemet förvärras när vi inte låter kroppen vila och återhämta sig så att den återskapar balans och jämvikt mellan belastning och resurser. Sömn behövs för att kroppen och hjärnan ska få vila, återhämta sig och bearbeta intryck. I påståendet Jag har sista månaden haft sömnsvårigheter relaterat till mitt jobb är det så många som en fjärdedel som instämmer helt eller delvis i det. Vi kan således dra slutsatsen att på grund av jobbet har många svårt att återhämta sig med hjälp av sin dagliga sömn. Jag har den senaste månaden haft sömnsvårigheter relaterat till mitt jobb % ) Instämmer inte 2) Instämmer delvis inte 3) Instämmer varken eller 4) Instämmer delvis 5) Instämmer helt 14

15 Nära och kära ser tillgängligheten Ibland kan det vara svårt att upptäcka själv att man jobbar för mycket. Däremot kan ens närmasta vänner ibland upptäcka att man lägger mycket tid på sitt jobb. I påståendet Min familj/mina vänner påpekar ofta att jag arbetar för mycket instämmer en fjärdedel helt eller delvis. Kvinnor anser i högre utsträckning än män att deras familj/vänner påpekar att de arbetar för mycket. Min familj/mina närmaste vänner påpekar ofta att jag arbetar för mycket % ) Instämmer inte 2) Instämmer delvis inte 3) Instämmer varken eller 4) Instämmer delvis 5) Instämmer helt I tidigare studier har det visat sig att inflytande över den egna arbetstiden är viktig för föräldrar. Men att vi ständigt är tillgängliga speglar sig också i att tjänstemännen har mindre tid för familjen. Av de som är sambos/gifta och har hemmavarande barn anser en femtedel att de ofta är upptagna av jobb och har mindre tid för familjen under sin ledighet. 15

16 Jag upplever att jag ofta är upptagen av mitt arbete efter ordinarie arbetstid och har mindre tid med familjen (bas gift/sambo eller hemmavarande barn) % ) Instämmer inte 2) Instämmer delvis inte 3) Instämmer varken eller 4) Instämmer delvis 5) Instämmer helt Tänker på jobbet när man är ledig En annan signal på att jobbet tar stor plats i sitt liv är att man har svårt att koppla bort arbetet på sin fritid. En tredjedel instämmer hel eller delvis i påståendet att Jag har svårt att koppla bort arbetet på min fritid. Det är många som tänker på jobbet när de skulle vara lediga. När kvaliteten på återhämtningen urholkas ökar också riskerna för stress och stressrelaterade sjukdomar, förutom att påverka tjänstemännens vardagsliv och livssituation. 16

17 Jag har ofta svårt att koppla bort arbetet på min fritid % ) Instämmer inte 2) Instämmer delvis inte 3) Instämmer varken eller 4) Instämmer delvis 5) Instämmer helt 17

18 Slutsatser Många jobbar när de är lediga Tjänstemännen använder tid från sin fritid för jobb. Det är viktigt att hitta en balans mellan privatliv och arbetsliv så att inte det ena livet går ut över det andra. Framför allt är det ofta privatlivet som blir lidande. I och med företagens starka kundfokus är det många som är tillgängliga för kunder/klient efter arbetstid. Många skulle vilja slippa Det är tydligt att många skulle vilja slippa vara ständigt tillgängliga. Stressen finns där Det är en stressig tillvaro för många tjänstemän. Kvinnorna verkar mer stressade. Många stressforskare menar att vi orkar hålla ett högt tempo under vissa perioder, men att få skulle klara det under ett helt arbetsliv. För att undvika stress krävs också att det är en god kvalitet på vår återhämtning, det får vi inte med krav på tillgänglighet. Många signaler på stress Stress som ohälsa och relaterat till ditt jobb kan vara svår att upptäcka. Men en tidig signal om att det är svårt att koppla av från jobbet är att inte kunna sova ordentligt. I undersökningen kan vi se att många tjänstemän har svårt att koppla bort tankarna från jobbet. Dessutom har många den senaste månaden haft sömnproblem kopplat till sitt arbete. Få skillnader jämfört med tidigare studier Det gränslösa arbetslivet tenderar att fortsätta. Mätningen visar att det är mycket små skillnader jämfört med tidigare undersökningar som Unionen har gjort. 18

19 Balans i tid Unionen kan se att arbetslivet förändras och därmed förändras arbetssituationen för många av Unionens medlemmar. Därför anser vi att: En rimlig arbetsbelastning är arbetsgivarens ansvar Arbetsgivaren har ansvar för en god arbetsmiljö oavsett var arbetet sker. Vid hög belastning och höga krav bör tid och möjlighet finnas för återhämtning under en period. Reflektion är nödvändig för att kunna utvecklas och bli bättre på det man gör. Arbetsgivaren har ansvar för arbetstiden och ska se till att regler och lagar efterföljs. Arbetsgivaren tjänar också på att upprätthålla en god arbetsmiljö för tjänstemännen, på sikt riskerar arbetsbelastningen att urholka både företagens och tjänstemännens konkurrenskraft då det varken finns tid och ork för kompetensutveckling och kreativitet. En hög intensitet i arbetslivet kan ge kortsiktiga vinster med stora framtida kostnader för den enskilde, för företaget och för samhället. Rätt och möjlighet att hitta balansen mellan arbete och fritid Tid till återhämtning i arbetet är viktigt. Särskilt efter krävande arbetsinsatser eller tidspressade projekt. Att känna att krafterna och engagemanget kommer tillbaka är nödvändigt för att på längre sikt göra ett bra jobb. Återhämtning kräver att man sover gott och har möjlighet att ta igen sig under sin vakna tid. Fritid har ett värde i sig, fritid får aldrig ses som potentiell arbetstid. Den del av vår personlighet som vi inte hinner förverkliga i arbetslivet ges utrymme och näring på fritiden. 19

20 Förebyggande hälsovård i form av företagshälsovård och friskvård Signalerna på stress är svåra att upptäcka dessutom ofta väldigt individuella. Att satsa på förebyggande hälsovård och friskvård är ett sätt att förebygga stress och ohälsa. Chefer har en viktig uppgift att vid samtal med medarbetare fånga upp tidiga signaler och hålla sig uppdaterad med god arbetsmiljökunskap. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att tillräckliga kunskaper finns på företaget för att alla ska kunna ta sitt arbetsmiljöansvar. Ett bra företagshälsovårdsavtal är en billig försäkring för en framtida bra arbetsmiljö. I de fall där tillgängligheten inte kan undvikas eller regleras är det viktigt att arbetsgivaren ser ifall det finns möjlighet till kompensation som motsvarar de återhämtningsperioderna vi har rätt till. Denna kompensation bör tas fram i samarbete med företagshälsovården. Flexibiliteten kan inte bara vara ensidig I arbetsgivarens strävan efter flexibilitet kan inte tjänstemännen vara de enda som ska anpassa sig. Vi vill se tjänstemän med inflytande över sin arbetssituation, även när det betyder att arbetsgivaren måste se över hur verksamheten leds och planeras. 20

21 Källor Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson, Lundberg, Gränslöst arbete, 2005 Beskow och Zika-Viktorsson, På gott och ont en studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation, 2008 Beskow, Utveckla arbetsplatsen, Unionens checklista för organisation och ledarskap, 2008 Börnfelt, Arbetsorganisation i praktiken en kritisk introduktion till arbetsorganisationsteori, 2009 Jalali och Lövgren, Gränslösa föräldrar en studie om föräldraskap och arbetstid, 2010 Johansson, Fem trender på arbetsplatsen, 2009 Johansson, Fria eller förvirrade en studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation, 2009 Johansson, Är gränsen nådd? en temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation,

22 22

23 23

24 Unionen ger dig krafter utöver det vanliga på jobbet Tre enkla sätt att bli medlem: 1. Fyll i, vik ihop och skicka in formuläret här nedan. Vi betalar portot. 2. Ansök direkt på 3. Ring Jag vill bli medlem i Unionen Namn Personnummer E-postadress Telefon Arbetsgivare, företagets fullständiga namn Arbetsplatsadress Postnr Ort Månadslön, före skatt Beskrivning av mina arbetsuppgifter och ansvar kr kr kr kr kr kr Jag är chef

25 KLIPP HÄR

26 Unionen har i tidigare studier visat på att tjänstemännens fått en alltmer gränslös arbetssituation. Framför allt flyter arbetstid och fritid alltmer ihop. I rapporten Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad En undersökning om det gränslösa arbetslivet undersöker vi i vilken utsträckning tjänstemännen är tillgängliga och vilka konsekvenser det får för återhämtning som är nödvändig för att man ska kunna göra ett bra jobb. Unionen är Sveriges största fackförbund i det privata näringslivet tillsammans skapar vi framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Tnr: 1658:1 ISBN: December 2011 Upplaga: ex Illustration: Tove Hennix Produktion: BLomquist & Co Tryck: Vitt Olof Palmes Gata Stockholm Tel

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation 1 Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Innehållsförteckning Förord.................................................................................................................................................

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Frågor och svar om arbetstid

Frågor och svar om arbetstid Frågor och svar om arbetstid 1 Känner du också att arbetstid och fritid flyter ihop ibland? Ny teknik och nya arbetssätt gör att du kan jobba var som helst, när som helst och hur mycket som helst. Var

Läs mer

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö ST 2012. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Så gör du som kollega. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Så gör du som kollega. handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Så gör du som kollega handledning vid psykisk ohälsa på arbetsplatsen Det bästa är naturligtvis att köra med öppna kort från början. Men då gäller det att känna både sig själv och sjukdomen. Och framförallt

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap. Ann Bergman och Lars Ivarsson. En utmaning för handeln som arbetsplats

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap. Ann Bergman och Lars Ivarsson. En utmaning för handeln som arbetsplats Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap Ann Bergman och Lars Ivarsson Tillgänglighet för arbetsgivare, familj och kund En utmaning för handeln som arbetsplats Karlstad University Studies

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Må bra på och av arbetet. Arbetsmiljöpolitisk plattform

Må bra på och av arbetet. Arbetsmiljöpolitisk plattform Må bra på och av arbetet Arbetsmiljöpolitisk plattform Innehållsförteckning Balans i livet...................................................................................................... 3 En arbetsplats

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER

HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER TILLGÅNG I ARBETSLIVET? Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Psykologi 15 hp Antonia Axelsson Mikaela Hansson HT-2013 INSTITUTIONEN FÖR

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Det är lite ge och ta

Det är lite ge och ta Sofia Bergkvist Det är lite ge och ta En kvalitativ studie om Work-Life Balance och utförandet av privata angelägenheter på arbetstid It's a little give and take A Study on Work-Life Balance and the conduct

Läs mer

Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010.

Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010. Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010. En rapport och enkätundersökning av Sveriges Ingenjörer under 2010. 1 Karriär

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd Fler arbetade timmar för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Författare: Anna Werkelin Ahlin och Simon Vinge Kommunal 2013-03-19

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig!

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! OBS detta dokument är ett särtryck omfattande bokens inledning samt de avsnitt som tydligast hänger samman med tid. 2005 Fredrik Warberg, Jörgen Larsson och

Läs mer

Arbetsmiljö i förändring och utveckling

Arbetsmiljö i förändring och utveckling Arbetsmiljö i förändring och utveckling Text Gunnar Sundqvist 1 Innehåll Arbetsmiljö i förändring och utveckling... 2 Förord - syfte... 2 Förord ett arbetsliv i förändring... 2 Del 1 Historisk utveckling

Läs mer

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik och målet om en jämlik arbetsmarknad Handels utredningsgrupp Josefine Boman & Agneta Berge Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer

Trendspaning inom media och kommunikation

Trendspaning inom media och kommunikation Trendspaning inom media och kommunikation 1 2 Därför trendspanar Unionen Unionens målsättning är att bidra till utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet för förbundets medlemmar. För att göra det

Läs mer

Det flexibla arbetslivets möjligheter

Det flexibla arbetslivets möjligheter Statistik Det flexibla arbetslivets möjligheter Ett arbetsliv med individen i fokus Ett arbetsliv med individen i fokus Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Med moderna tekniska lösningar kan

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer