Barn, kompetens och karriär

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn, kompetens och karriär"

Transkript

1 Barn, kompetens och karriär 1

2 2

3 Förord Ett föräldravänligt arbetsliv gynnar alla. Unionen har tidigare publicerat ett flertal rapporter för att kartlägga småbarnsföräldrars vardag och mäta föräldravänligheten på våra arbetsplatser. Rapporterna har visat att arbetslivet inte är anpassat efter småbarnsföräldrarnas villkor och vardag och att det stora ansvaret för hem och familj påverkar mammor negativt på arbetsmarknaden. Rapporten Barntillåtet arbetsliv 1, visar att det särskilt är kvinnor som halkar efter i lön och karriärutveckling i samband med att de får barn. Chefskap och Föräldraskap 2 visar bland annat att var femte kvinnlig chef med småbarn funderar på att sluta som chef. Rapporten Gränslösa föräldrar 3 visar att varannan kvinna och var tionde man går ner i deltid för att hinna med barn och familj. Vi vet också att var fjärde tjänsteman i privat sektor oroar sig för, eller funderar på, om den egna kompetensen är attraktiv på arbetsmarknaden. 4 Över hälften pekar ut den egna kompetensen som den viktigaste faktorn för trygghet i arbetslivet. Kvinnor upplever mindre inflytande över den egna kompetensutvecklingen än män 5. Den här rapporten undersöker kompetensutvecklingskartan särskilt för småbarnsföräldrar. Ändras synen på kompetensutveckling i samband med föräldraledighet och hur ser de på den egna utvecklingen? Får kvinnor och män samma mängd kompetensutveckling räknat i dagar och kan en lång föräldraledighet påverka utvecklingsinsatserna som jobbet erbjuder? Rapporten är framtagen av Shadé Jalali, likabehandlingsspecialist, och Anna Lövgren, statistiker på Unionen. Niklas Hjert Chef för Unionens avtalsenhet och förhandlingschef 1 Unionen Jalali S, Lövgren A, Unionen Jalali S, Lövgren A, Unionen Unionens medlemsundersökning, Hektor U, Johansson Å, Mer utveckling för fler, en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet, Unionen,

4 Innehåll Förord...3 Sammanfattning...5 Inledning...7 Om undersökningen... 8 Resultat... 9 Slutsatser Unionen vill ha ett föräldravänligt arbetsliv...22 Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga

5 Sammanfattning I den här undersökningen har vi haft som mål att se närmare på småbarnsföräldrars utvecklingsmöjligheter. Vi har ställt samma frågor till småbarnsmammor och småbarnspappor om kompetensutveckling. Vi kan se att det inte är bara privatlivet som ändras med barn utan också arbetslivet och förutsättningar för karriär och kompetensutveckling. Föräldraskap har en tydlig effekt på den egna ambitionen och andras förväntningar på dig som arbetstagare. Undersökningen visar att y Föräldraskap bidrar till en mer positiv syn på kompetens och utveckling. Kvinnor tenderar att gå ner i arbetstid betydligt mer än män efter en föräldraledighet. Det betyder däremot inte att de anser att karriär och kompetensutveckling har minskat i betydelse. Tvärtom, oavsett längden på föräldraledighet anser särskilt kvinnorna att karriär och kompetensutveckling ökar i betydelse. y Mer än hälften av småbarnsföräldrarna får inte erbjudande om kompetensutveckling under tiden de väntar barn och det drabbar särskilt kvinnorna. Läggs detta ihop med den långa frånvaron från arbetsplatsen och att det kan ta ett bra tag innan första utvecklingssamtalet efter föräldraledigheten, kan det med andra ord innebära en kompetensutvecklingsförlust på två till två och ett halvt år för kvinnor. y Anledningen till att mammor och pappor inte genomgått kompetensutveckling ser olika ut. Småbarnsmammorna möts oftare av att det inte finns pengar avsatta för det. Småbarnspapporna prioriterar inte kompetensutveckling i lika stor utsträckning som småbarnsmammorna. y Kvinnor med barn får generellt färre kompetensutvecklingsdagar än män med barn. Antalet dagar tenderar att hänga ihop med inkomsten. Ju högre inkomst desto fler kompetensutvecklingsdagar. 5

6 6

7 Inledning För att uppnå ett jämställt arbetsliv krävs en mer aktiv diskussion om föräldraskapets inverkan på arbetslivet. SCBs senaste tidsanvändningsundersökning 6 visar att kvinnor och män arbetar lika mycket men att kvinnor utför mer obetalt arbete hemma, det vill säga städning, diskning, läsa läxor med barnen, hämtning/lämning förskola/skola etc, och att män utför mer betalt arbete. Mängden ansvar för det obetalda arbetet ökar stressen och påverkar kvinnor negativt på jobbet. Frågan är om det är rimligt att kräva att fler kvinnor gör karriär och blir chefer om vi inte samtidigt diskuterar den skeva fördelningen av det obetalda arbetet. Ett flertal incitament har genom åren kommit till för att bidra till jämnare fördelning av föräldraledigheten, däribland den senaste jämställdhetsbonusen. Trots dessa är det endast 23 procent 7 som delar mer lika på föräldraledigheten. 80 procent av föräldrarna väljer att mamman stannar hemma huvuddelen av föräldraledigheten. Det är alltså en majoritet av föräldrarna som beter sig på samma sätt, det vill säga att mamman stannar hemma längst och pappan stannar hemma kortast. Detta beteende tillsammans med att arbetsmarknaden inte är föräldravänlig skapar strukturer som särskilt missgynnar kvinnor eftersom de oftast har en sämre förankring och position på arbetsmarknaden. Mammor och pappor är också arbetstagare som behöver få ta del av kompetensutveckling för att kunna ha möjlighet att utvecklas i nuvarande yrke, men även för att söka nya jobb och avancera inom sitt yrke eller söka sig till andra yrken vid behov och tycke. Bildande av familj kan aldrig vara skäl till att någon halkar efter på arbetsplatsen. Att få barn och vara föräldraledig ska ses som något positivt som bidrar till individens utveckling. Det bör ses som en merit snarare än som ett hinder för utveckling. 6 Tidsanvändningsundersökningen 2010/2011, SCB 7 Försäkringskassans siffror

8 Om undersökningen Unionens undersökning om barn, kompetens och karriär genomfördes i december 2011 av undersökningsföretaget Ipsos på uppdrag av Unionen. Undersökningen gjordes som en webbenkät bland Unionens medlemmar. Den primära målgruppen var småbarnsföräldrar, det vill säga alla som har barn under 8 år. Då uppgiften om föräldraskap inte finns i Unionens register ställdes därför frågan om man har barn eller ej som en fråga i själva undersökningen, och en särskild uppmaning om att få småbarnsföräldrar gjordes i det mail som skickades ut tillsammans med länken till webbformuläret. Urvalsramen blev således kvinnor och män i åldern år med ett överurval i åldern för att vi skulle vara mer säker på att hitta så många småbarnsföräldrar som möjligt. Då undersökningen var färdig hade cirka 3300 personer svarat. Av dem hade 730 barn som var under 3 år och 1290 hade barn som var under 8 år (de som hade barn under 3 år ingår i den siffran). Dessa siffror innebär en svarsfrekvens i den totala ramen på ungefär 25 procent. Eftersom uppmaningen var främst att få småbarnsföräldrar att svara så är det troligt att det medfört att personer som inte tillhör den gruppen känt sig mindre motiverade att gå in och svara på undersökningen. Det man kan se i bakgrundsvariablerna till undersökningen är att det är något fler kvinnor än män som har svarat, 53 procent jämfört med 47 procent. Jämför man det med Unionen som helhet är det också en överrepresentation av kvinnor i förhållande till medlemsgruppen som är 45 procent kvinnor och 55 procent män. Då alla diagram visar kvinnor och män separat så har ingen viktning gjorts utifrån detta. Notera att frågor kring den senaste föräldraledigheten har enbart ställts till den grupp som har barn i åldern 0-3 år. 8

9 Resultat Lön och karriärutveckling påverkas Erbjöds du kompetensutveckling under tiden du väntade ditt senaste barn? (bas de som har barn i åldern 0-3 år) Erbjöds du kompetensutveckling under tiden du väntade ditt senaste barn? (bas de som har barn i åldern 0-3 år) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 Procent 50,0 40,0 Kvinnor Män 30,0 20,0 10,0,0 Ja Nej Vet ej 74 procent av kvinnorna får inte erbjudande om kompetensutveckling under tiden de väntar barn. Motsvarande siffra för de blivande papporna är 55 procent. Detta, i samband med att 80 procent av kvinnorna tar ut månader av föräldraledigheten 8, gör att det kan dröja länge innan kvinnan får erbjudande/möjlighet att delta i en kompetensutvecklande insats. Endast hälften av de blivande papporna har fått erbjudande om kompetensutveckling, men då de flesta pappor är föräldralediga 1-3 månader finns det en mindre risk att de hamnar på efterkälken på grund av att de får barn. Att halka efter karriärutvecklingen på grund av barn kan också påverka löneutvecklingen negativt. Rapporten Barntillåtet arbetsliv 9 visar att särskilt kvinnor halkar efter i lön och karriärutveckling i samband med att de blivit med barn och varit föräldralediga. 8 Se bilaga 3 för diagram , Unionen 9

10 Att inte bli erbjuden utvecklingssamtal under graviditeten, tillsammans med en lång frånvaro från arbetsplatsen, kan leda till ett stort kompetens- och karriärglapp för småbarnsföräldrar, särskilt för kvinnorna. 10 procent av kvinnorna svarar att de blev erbjudna kompetensutveckling. För männen är siffran det dubbla men det är fortfarande lågt. Det finns alltså en skillnad i hur blivande mammor och pappor behandlas. Här döljer sig också en del förutfattade meningar om karriärens framtida vikt för de blivande föräldrarna. 10

11 Har din syn på karriär och kompetensutveckling förändrats sedan du fick barn? Om ja, så fall hur? Har (bas din de syn som på karriär har och hemmavarande kompetensutveckling barn) förändrats sedan du fick barn? Om ja, så fall hur? (bas de som har hemmavarande barn) 70,0 60,0 50,0 Procent 40,0 30,0 Kvinnor Män 20,0 10,0,0 Nej, min syn är samma Ja, karriär och kompetensutveckling har ökat i betydelse Ja, karriär och kompetensutveckling har minskat i betydelse Att bli förälder ändrar sällan syn på karriär och arbete Majoriteten har svarat att de har samma syn på betydelsen av karriär och kompetensutveckling som innan de fick barn. Dessutom svarar var femte kvinna att betydelsen av har ökat. Att bli förälder är en stor händelse i livet och det ligger nära till hands att ha förutfattade meningar om att föräldrar skulle prioritera ner arbete och karriär, men det är drygt 20 procent som svarar så. Det finns inte heller något samband mellan lång föräldraledighet och minskad betydelse av karriär och kompetensutveckling. Däremot är det en större andel kvinnor, som oftast är hemma längre period än män, som svarar att deras syn på karriär och kompetensutveckling har ökat i betydelse. Antalet barn är ytterligare en faktor som verkar ha betydelse för svaren. Det kan nästan tolkas som att karriärens och kompetensutvecklingens betydelse ökar med antalet barn. Även i den tidigare rapporten Barntillåtet arbetsliv 10 svarar var tredje att föräldraledigheten bidrog till att de kände mer energi för jobbet när de kom tillbaka från ledigheten. 10 Unionen

12 Antal dagar man fått kompetensutveckling (bas har fått kompetensutveckling och har barn i ålder 0-8 år) Antal dagar man fått kompetensutveckling (bas har fått kompetensutveckling och har barn i åldern 0-8 år) 60,0 50,0 40,0 Procent 30,0 Kvinnor Män 20,0 10,0,0 Mindre än 1 dag 1-2 dagar 3-7 dagar 8-14 dagar 15 dagar eller fler Kvinnor får färre dagar kompetensutveckling Kvinnor med barn under 8 år får generellt färre kompetensutvecklingsdagar än män i samma situation. Här finns även ett samband mellan männens lön och antalet dagar de får. Ju mer männen tjänar, desto fler dagar kompetensutveckling tenderar de att få. Detta samband finns inte på samma sätt för kvinnorna. Kön har betydelse för antalet kompetensutvecklingsdagar. Även Unionens medlemsundersökning från 2008 visar att 37 procent av de tillfrågade kvinnorna har tagit del av planerad kompetensutveckling jämfört med 49 procent av männen. Initiativ till kompetensutveckling tas ofta av både parter. Oavsett kön verkar de flesta ha tagit initiativ till kompetensutveckling tillsammans med sin arbetsgivare 11. Det är generellt fler män på höga poster inom den privata arbetsmarknaden och det är också de som får flest dagar för kompetensutveckling. För att få till en förändring av strukturerna som råder på arbetsmarknaden och faktiskt få fler kvinnor på höga poster krävs en förändring av hur kompetensutvecklingsinsatserna fördelas på arbetsplatserna. 11 För diagram se bilaga 2 12

13 Har du fått samma (mängd och\eller nivå) kompetensutveckling efter föräldraledighen som dina kollegor har fått under motsvarande period? (bas de som varit föräldralediga) Har du fått samma (mängd och\eller nivå) kompetensutveckling efter föräldraledighen som dina kollegor har fått under motsvarande period? (bas de som varit föräldralediga) 70,0 60,0 50,0 Procent 40,0 30,0 Kvinnor Män 20,0 10,0,0 Ja Nej Vet ej Föräldraledighet påverkar utvecklingen Föräldraledighet kan påverka småbarnsföräldrars kompetensutveckling i jämförelse med kollegornas. Hälften av männen och en tredjedel av kvinnorna anser att de har fått samma mängd eller nivå av kompetensutveckling som sina kollegor. Föräldraledighetens längd ser ut att ha påverkat svaren. Det vill säga, ju längre en person har varit föräldraledig desto mindre likvärdig kompetensutveckling anser de sig ha fått. Det är också de som har varit föräldralediga längre som svarar att de inte vet om de har fått likvärdig kompetensutveckling eller ej. Det är förstås svårt att ta reda på vad kollegorna har fått för kompetensutveckling om man har varit borta länge från arbetsplatsen, särskilt om det inte finns någon strukturerad kartläggning av utvecklingsinsatserna på arbetsplatsen. Det kan också vara svårt att mäta olika utvecklingsinsatsers värde, vilket också kan ligga bakom svarsalternativet vet ej. 13

14 Vad skulle du säga är orsaken att du ej genomför någon kompetensutveckling? (bas har ej genomfört Vad skulle kompetensutveckling du säga är orsaken att du ej och genomför har någon barn kompetensutveckling? 0-8 år ) (bas har ej genomfört kompetensutveckling och har barn 0-8 år) Procent Kvinnor Män Jag tycker inte Arbetsgivaren att jag behöver tycker inte att det jag behöver det Jag får inte ihop tiden Arbetsgivaren har nekat Det finns inga pengar avsatta Jag har inte prioriterat det Annat Olika orsaker till varför man ej genomfört kompetensutveckling Frågan om ej genomförd kompetensutveckling har ställts till dem som i tidigare fråga svarat att de inte har genomfört kompetensutveckling de senaste 12 månaderna och som har barn under 8 år. Svaren är spridda men det förekommer ändå specifika skillnader mellan kvinnors och mäns svar. Kvinnor svarar främst att det inte finns pengar avsatta, att de inte har prioriterat det och att arbetsgivaren inte tycker att de behöver det. Män svarar främst att de inte har prioriterat det, att de inte får ihop tiden och att det inte finns pengar avsatta. Lägger vi ihop dessa siffror med den tidigare tabellen som visar att män får flest antal dagar i kompetensutveckling, får vi fram en bild där män inte prioriterar kompetensutveckling därför att de redan får en hel del kompetensutveckling. Kvinnor, som oftare möts av svaret att det inte finns pengar avsatta, jobbar förmodligen på arbetsplatser där kompetensutveckling inte prioriteras, eller så finns det en uppfattning om att kvinnorna inte behöver lika mycket kompetensutveckling på de positioner de arbetar på. I båda fallen påverkas kvinnornas karriär- och utvecklingsmöjligheter negativt. 14

15 Anser du att du har utvecklats som medarbetare under din föräldraledighet? (bas de som har varit föräldralediga) Anser du att du har utvecklats som medarbetare under din föräldraledighet? (bas de som har varit föräldralediga) 70,0 60,0 50,0 Procent 40,0 30,0 Kvinnor Män 20,0 10,0,0 Ja Nej Vet ej Föräldraskap som kompetensutveckling Hälften svarar att de har utvecklats som medarbetare under föräldraledigheten, men för att märka av den egna utvecklingen krävs att han eller hon är föräldraledig en längre period. Av dem som svarar att de inte har utvecklats som medarbetare har var tredje varit föräldraledig mindre än tre månader. Män och kvinnor har olika mycket kontakt med sina arbetsplatser under föräldraledigheten och det är baserat på hur länge de är föräldralediga. I rapporten Chefskap och föräldraskap 12 framgår att män som är chefer har mycket mer kontakt med arbetsplatsen under föräldraledigheten än kvinnliga chefer. 5 procent av kvinnorna och 26 procent av männen hade daglig kontakt med sin arbetsplats. Av rapporten framgår att: Detta kan bero på att kvinnor är borta längre från arbetsplatsen och att det därför kan bli mer aktuellt att ta in ersättare. Männen däremot, som är borta kortare perioder, blir nog mer eller mindre tvungna att sköta jobbet även under föräldraledigheten i och med att det oftast inte tas in någon ersättare vid kortare frånvaro från arbetet. Även om den här undersökningen inte har vänt sig särskilt till chefer, så skulle samma förklaring kunna vara svaret till varför de som är hemma en kortare period inte anser sig ha utvecklats som medarbetare under sin föräldraledighet. Nämligen att de är föräldralediga för kort tid för att märka någon skillnad. 12 Jalali S, Lövgren A, 2010, Unionen 15

16 På vilket sätt har du främst utvecklats som medarbetare under din föräldraledighet? (bas de som På vilket har sätt utvecklats har du främst utvecklats som föräldralediga) som medarbetare under din föräldraledighet? (bas de som har utvecklats som föräldralediga) 50,0 45,0 40,0 35,0 Procent 30,0 25,0 20,0 Kvinnor Män 15,0 10,0 5,0,0 Ökad motivation för yrket Bättre ledaregenskaper Bättre simultanförmåga dvs blivit bättre på att handskas med flera olika saker samtidigt Mer stresstålig Bättre på att prioritera Annat, nämligen Bättre prioritering och simultanförmåga Drygt 40 procent av föräldrarna, både kvinnor och män, svarar att de har blivit bättre på att prioritera. Var fjärde man svarar att han har blivit bättre på simultanförmåga. Av dem som svarar att de har utvecklats som medarbetare under föräldraledigheten säger var tionde att deras motivation för yrket har ökat. 16

17 Har du gått upp eller ner i arbetstid efter senaste föräldraledigheten? (bas har varit föräldraledig) Har du gått upp eller ner i arbetstid efter senaste föräldraledigheten? (bas har varit föräldraledig) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 Procent 50,0 40,0 Kvinnor Män 30,0 20,0 10,0,0 Ökad arbetstid Samma arbetstid Minskad arbetstid Mäns arbetstid påverkas ganska lite av att bli föräldrar Kvinnor gör mest förändringar i sin arbetstid efter att de fått barn. Det är främst kvinnor som går upp och ner i arbetstid efter föräldraledigheten. Ändå svarar de flesta, oavsett kön, att föräldraskap inte har förändrat deras syn på kompetensutveckling och karriär. Att pendla i mängden arbetstid behöver med andra ord inte ha något samband med förändrad syn på arbete, utan kanske mer på att det finns ett livspussel som måste gå ihop dagligen. Pusslet kan bestå av hämtning och lämning på förskola, matlagning, städning, läsa läxor med barnen och liknande. Det är också främst kvinnorna som är huvudansvariga för dessa sysslor hemma procent av papporna har samma arbetstid som innan föräldraledigheten och endast 12 procent går ner i tid. Enligt SCB 14 arbetar endast 5 procent av pappor till barn under 17 år deltid. För kvinnor är siffran 23 procent. 13 Jalali S, Lövgren A, Chefskap och föräldraskap, 2009, Unionen 14 Barn och deras familjer, SCB,

18 Har du bytt tjänst inom företaget efter föräldralediheten? (bas de som har varit föräldralediga) Har du bytt tjänst inom företaget efter föräldralediheten? (bas de som har varit föräldralediga) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 Procent 50,0 40,0 Kvinnor Män 30,0 20,0 10,0,0 Ja Nej Delvis Vet ej/vill ej svara Fler kvinnor byter tjänst efter föräldraledighet Var fjärde kvinna och drygt var tionde man byter tjänst efter föräldraledigheten. Undersökningen visar inte om det sker frivilligt eller om det sker mot personens vilja. Kvinnor tar ut längre föräldraledighet, ibland upp till 15 månader 15. Under den tiden kan mycket hända på en arbetsplats och det kan vara anledningen till att kvinnor byter tjänst oftare än män. Vår undersökning visar däremot inte att det är de med lång föräldraledighet som byter tjänst. Att byta tjänst behöver ofta kompletteras med en kompetensutvecklingsinsats. Undersökningen visar också att det är något fler av dem som bytt tjänst som har fått erbjudande om kompetensutveckling. Att en del kommer tillbaka till ett arbete som ej längre finns är något som både Diskrimineringsombudsmannen och Unionens egna ärendehanteringssystem visar. Under 2011 hade Unionen 141 ärenden som gällde missgynnande eller diskriminering av föräldralediga, där främst kvinnor har varit drabbade. 15 För diagram se bilaga 3 18

19 Svårt för den anställda att veta vad som gäller vid föräldraledighet Bas: samtliga Procent Kvinnor Män Kvinnor Män Finns det någon föräldrapolicy på din arbetsplats Finns det något dokument på din arbetsplats som visar arbetsgivarens attitydgentemot föräldralediga och småbarnsföräldrar? Ja Nej Vet ej De verkar finnas en brist i strukturerat och dokumenterat arbete kring vad som gäller före, under och efter en föräldraledighet. Det är främst större arbetsplatser med fler än 50 anställda som har föräldrapolicy eller liknande dokument. Föräldrapolicy bör helst ingå som en del i jämställdhetsplanen på arbetsplatsen. Föräldrapolicyn kan se olika ut men syftet är att skapa tydlighet för alla inblandade parter om vad som gäller kring föräldraledighet. Det kan vara ett dokument där det framgår vilka värderingar som gäller angående synen på föräldraledighet och småbarnsföräldrars särskilda villkor; till exempel kring hämtning och lämning på förskola. Det kan också vara ett dokument där det framgår vad som gäller inför en kommande föräldraledighet och hur mycket kontakt den anställde förväntas ha med arbetsplatsen till exempel i samband med löne- och utvecklingssamtal. 19

20 Slutsatser Kompetens är en färskvara. Det är viktigt att hålla sin kompetens levande och uppdaterad. Här spelar föräldraskap roll och det spelar störst roll för kvinnorna, vars beteende på arbetsmarknaden ändras mycket mer än männens i samband med barn. Det är fler blivande mammor än pappor som inte får del av utvecklingsmöjligheterna på jobbet. Det kan bero på att det oftast syns på kvinnor att de väntar barn men inte på män. Det kan också bero på att arbetsgivaren förlitar sig på att hon ska bete sig som majoriteten av kvinnorna och vara borta länge från jobbet. Dessa antaganden går däremot inte ihop med mammornas egna ambitioner kring utveckling och karriär. Enligt undersökningen finns det inte något samband mellan att få barn och få minskade utvecklings- och karriärsambitioner. Det finns inte heller någon sanning i att karriär och utveckling skulle ha mindre betydelse för dem som tar ut lång föräldraledighet. De som tar ut större andel av föräldraledigheten och sedan går ner i arbetstid, mestadels kvinnor, gör det därför att de förväntas ta större ansvar för hemsysslor och barn. Det är också därför som 20 procent av kvinnorna, men bara 2 procent av männen, får frågan om de ska gå ner i arbetstid i samband med att de väntar barn 16. De flesta pappor går inte ner i arbetstid, är inte föräldralediga så länge och får fler kompetensutvecklingsdagar än kvinnorna. De gånger papporna inte får kompetensutveckling är det främst för att de själva inte prioriterar det. Mammorna som är föräldralediga länge och sedan går ner i arbetstid i flera år halkar efter i lön och utvecklingsmöjligheter. Med andra ord straffar arbetsmarknaden mammabeteende och belönar pappabeteende. Arbetsmarknaden behandlar kvinnor och män olika i samband med föräldraskap och det får senare effekter för vilka som gör karriär och utvecklas. Därför är det att viktigt att alltid ha med föräldraskapets betydelse i analyser av arbetsmarknaden Det går alltså inte att diskutera löneskillnader och karriärutveckling om man inte samtidigt diskuterar hur pappabeteende och mammabeteende värderas. 16 Jalali S, Lövgren A, Gränslösa föräldrar, 2010, Unionen 20

21 Det är tufft för många småbarnsföräldrar att kombinera arbete och familj på grund av att många arbeten utgår från normen att du ska vara heltidsarbetande utan barn. Du ska vara på arbetet ett visst antal timmar i veckan, du ska kunna åka iväg på möten med övernattningar och du ska vara tillgänglig för arbetet och arbetsgivaren. Du ska kunna arbeta övertid när det behövs. Det blir allt som oftast den som tjänar minst som får och väljer att vara hemma längst. Dessa ekonomiska skäl till föräldrars beteende är svåra att komma åt därför att de är strukturella och kulturella. Så länge kvinnor arbetar i kvinnodominerade branscher som har lägre löner än de mansdominerade som har högre löner blir det svårt att förlita sig på att ekonomiska incitament 17 ska underlätta för föräldrarna att dela mer lika på föräldraledigheten, eller öka pappornas möjlighet att gå ner i deltid. Attityderna kring föräldraskap behöver ändras. Arbetsgivarna behöver ta ett större ansvar för att män och kvinnor får lika möjligheter på arbetsmarknaden och särskilt arbeta för att kvinnor, som idag har högre utbildning än män, faktiskt får jobba med mer kvalificerade arbeten. Har en person varit föräldraledig en längre period ska kompetensutvecklingsinsatser sättas in så snart som möjligt efter återkomst till arbetet. Graviditet får aldrig vara skäl till minskade utvecklingsmöjligheter. Även föräldralediga ska bli kallade till lönesamtal och utvecklingssamtal. Ingen ska behöva vara rädd för att nämna sin pågående graviditet under anställningsintervjun. Arbetsmarknaden behöver också anpassas så att de som arbetar ska kunna få ihop sitt arbetsliv med privatlivet. Arbetstagarna behöver få större inflytande över var, när och hur arbetet utförs för att kunna känna större trygghet i sin totala tillvaro. Höga positioner ska kunna gå att kombinera med deltidsarbete och vi behöver mer innovativa lösningar för att uppnå detta. Delat ledarskap är ett sätt, men vi behöver också se över hur arbeten organiseras. Utveckling är central i tjänstemännens vardag. Barn är ett vanligt inslag i mångas vardag. Unionen vill se till att kombinationen barn, kompetens och utveckling går ihop. Karriär och kompetensutveckling får inte vara motsatsen till föräldraskap. Småbarnsföräldrars kompetens måste tas tillvara. Vi måste aktivt bidra till en kultur där både kvinnor och män tar ut lång föräldraledighet och går ner i arbetstid utan att missgynnas. 17 Taket för föräldraförsäkringen har höjts i omgångar, jämställdhetsbonus och föräldralön 21

22 Unionens politik för ett föräldravänligt arbetsliv! y Unionen kräver att arbetsplatser ser över sina villkor så att de passar även småbarnsföräldrar. y Unionen kräver att alla arbetsplatser upprättar jämställdhetsplaner med en årlig lönekartläggning. y Unionen kräver att alla arbetsplatser betalar föräldralön. y Unionen kräver att medlemmarna ska ha ökat inflytande över arbetstidens förläggning och möjlighet att arbeta hemifrån. y Unionen kräver att särskild hänsyn tas till föräldrar vid arbetstidens förläggning. y Unionen kräver att ensamstående föräldrar ska inkluderas i likabehandlingsarbetet på arbetsplatser. y Unionen anser att chefer ska ha samma möjlighet som andra att gå ner i arbetstid samt kunna dela chefstjänst med någon annan. y Unionen anser att arbetsplatser ska ha en policy med rutiner och handlingsplaner för föräldralediga. y Unionen vill se en jämnare fördelning av föräldraledigheten mellan vårdnadshavarna. 22

23 Bilaga 1 Hur viktigt är kompetensutveckling för dig? (bas alla) Hur viktigt är kompetensutveckling för dig? (bas alla) 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 Procent 25,0 20,0 Kvinnor Män 15,0 10,0 5,0,0 Inte så viktigt Ganska viktigt Viktigt Mycket viktigt 23

24 Bilaga 2 Vem har tagit initiativ till din kompetensutveckling? Flervalsfråga (bas har genomfört kompetensutveckling) Vem har tagit initiativ till din kompetensutveckling? Flervalsfråga (bas har genomfört kompetensutveckling) Procent Kvinnor Män Jag själv Min arbetsgivare Jag tillsammans med min arbetsgivare Någon annan, 24

25 Bilaga 3 Hur länge man var föräldraledig med senaste barnet (bas har barn i åldern 0-3 år och har varit föräldraledig) Hur länge man var föräldraledig med senaste barnet (bas har barn i åldern 0-3 år och har varit föräldraledig) Procent 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0,0 Kvinnor Män Jag var ej föräldraledig Mindre än 1 månad 1-3 månader 4-6 månad 7-9 månader månader månader månader Mer än 18 månader Vet ej 25

26 Bilaga 4 Statistik hämtad från SCBs undersökning föräldrars sysselsättning 2010 Barn 0-17 år fördelade efter mammans och pappans arbetsmarknadsstatus

27

28 Ett föräldravänligt arbetsliv gynnar alla. Unionen har tidigare publicerat ett flertal rapporter för att kartlägga småbarnsföräldrars vardag och mäta föräldravänligheten på våra arbetsplatser. Rapporterna har visat att arbetslivet inte är anpassat efter småbarnsföräldrarnas villkor och vardag och att det stora ansvaret för hem och familj påverkar mammor negativt på arbetsmarknaden. Den här rapporten undersöker kompetensutvecklingskartan särskilt för småbarnsföräldrar. Ändras synen på kompetensutveckling i samband med föräldraledighet och hur ser de på den egna utvecklingen? Får kvinnor och män, som har barn, samma mängd kompetensutveckling räknat i dagar och kan en lång föräldraledighet påverka utvecklingsinsatserna som jobbet erbjuder? Tnr: ISBN: Illustration: istockphoto Upplaga: 1000 Tryck: nrs April 2012 Olof Palmes gata Stockholm

Gränslösa föräldrar. en studie om föräldraskap och arbetstid

Gränslösa föräldrar. en studie om föräldraskap och arbetstid Gränslösa föräldrar en studie om föräldraskap och arbetstid 1 2 Gränslösa föräldrar en studie om föräldraskap och arbetstid Alla, oavsett kön, bör ha samma möjligheter att delta på lika villkor i arbetslivet.

Läs mer

Chefskap och föräldraskap

Chefskap och föräldraskap Chefskap och föräldraskap Chefskap och föräldraskap Chefer spelar en stor roll på en arbetsplats. Deras agerande skapar riktlinjer och normer för vad som är gångbart. Unionen har, genom följande undersökning,

Läs mer

Föräldravänligt arbetsliv?

Föräldravänligt arbetsliv? Föräldravänligt arbetsliv? en studie i skillnader mellan män och kvinnor, chefer och andra anställda Vi har tittat närmare på likheter och skillnader mellan mäns och kvinnors, chefers och anställdas situation

Läs mer

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldraledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

livspusslet Foto: Andy Prhat

livspusslet Foto: Andy Prhat livspusslet Foto: Andy Prhat 2 TCO och livspusslet TCO driver livspusselfrågorna eftersom vi vill se ett arbetsliv som går att kombinera med familjeliv, utan att någotdera behöver stå i skuggan av det

Läs mer

Barntillåtet arbetsliv

Barntillåtet arbetsliv Barntillåtet arbetsliv 2 Småbarnsföräldrar har det tufft i arbetslivet det vill vi ändra på Arbetslivet är inte barntillåtet. Det visar med all tydlighet den undersökning som Unionen gjort bland medlemmarna.

Läs mer

Arbetsgivares attityder till föräldraledighet. Arbetsgivares attityder till föräldraledighet

Arbetsgivares attityder till föräldraledighet. Arbetsgivares attityder till föräldraledighet Moderatorn har ordet Dagens hålltider: 14.00 14.55 Informationspass 14.55 15.00 kort paus inför pass II 14.55 16 00 paneldiskussion Första passet: 1. Inledning. Jan Andersson chef för Barn och Familj har

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

STATISTIK FÖRÄLDRA ARBETS PLATSER. Familjen i det flexibla arbetslivet

STATISTIK FÖRÄLDRA ARBETS PLATSER. Familjen i det flexibla arbetslivet STATISTIK FÖRÄLDRA VÄNLIGA ARBETS PLATSER Familjen i det flexibla arbetslivet Flexibilitet är viktigt för många kvinnors karriär Sverige är långt ifrån jämställt. Trots stora framsteg tjänar kvinnor fort

Läs mer

Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare. juni 2013

Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare. juni 2013 Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare juni 2013 Hur står det till med jämställdheten egentligen? Unga välutbildade kvinnor och män ser en jämställd arbetsmarknad som något självklart. Men vad

Läs mer

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön Lönekartläggning lönar sig Kön ska inte avgöra lön Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Unionen anser...4 Förord...5 Bakgrund...6 Resultat av mätning 2009...7 3 Sammanfattning Lönegapet mellan kvinnor

Läs mer

Föräldra ledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldra ledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldra ledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

Kids och karriär. En rapport och enkät om föräldraledighet för ingenjörer från Sveriges Ingenjörer, 2005.

Kids och karriär. En rapport och enkät om föräldraledighet för ingenjörer från Sveriges Ingenjörer, 2005. Kids och karriär En rapport och enkät om föräldraledighet för ingenjörer från Sveriges Ingenjörer, 2005. Rapporten Kids och Karriär publicerades första gången av Civilingenjörsförbundet (CF) 2005-02-11.

Läs mer

En föräldraförsäkring i tre lika delar

En föräldraförsäkring i tre lika delar 2015 Thomas Ljunglöf En föräldraförsäkring i tre lika delar En föräldraförsäkring i tre lika delar Thomas Ljunglöf Citera gärna ur skriften, men ange källa Josefin Edström och Saco 2015 www.saco.se En

Läs mer

Jämställdhet. Jämställdhetsplan enligt Diskrimineringslagen (2008:567) Arbetsförhållanden. 4 Arbetsförhållanden

Jämställdhet. Jämställdhetsplan enligt Diskrimineringslagen (2008:567) Arbetsförhållanden. 4 Arbetsförhållanden Jämställdhet Vi som svarar på enkäten är : vinnor: än : Ålder: 80 % 20 % 22 60+ edelålder 37,5 år Arbetar som assistent Heltid: Deltid: Vikarie: 18 % 70 % 5 % Timanställd: 7 % Jämställdhetsplan enligt

Läs mer

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sid 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sid 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet Arbetsgivares syn på föräldraledighet Sid 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet Bakgrund och syfte Attitydundersökning för att kartlägga arbetsgivares inställning till de anställdas föräldraledighet

Läs mer

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom 1 Innehållsförteckning Förord sid 3 Sammanfattning och slutsatser sid 4 Resultat av Unionens undersökning av arbete vid sjukdom sid

Läs mer

Den som har låg eller ingen inkomst har rätt till en ersättning på grundnivå, 225 kronor per dag eller 6 750 kronor per månad.

Den som har låg eller ingen inkomst har rätt till en ersättning på grundnivå, 225 kronor per dag eller 6 750 kronor per månad. Föräldraförsäkringen 1. Något om dagens regler 1 Föräldraförsäkringen infördes 1974 och ersatte den dåvarande moderskapspenningen. Syftet var att båda föräldrarna skulle ha möjlighet att kombinera föräldraskap

Läs mer

Både mammor och pappor är föräldrar

Både mammor och pappor är föräldrar Både mammor och pappor är föräldrar Foto: Scanpix Föräldraförsäkringen Frågan om föräldraförsäkringen engagerar många. Föräldraförsäkringen finns till för att barnen ska få en trygg start i livet och kunna

Läs mer

Sammanfattning 2015:5

Sammanfattning 2015:5 Sammanfattning Syftet med denna rapport är att ge ett samlat kunskapsunderlag om föräldraförsäkringens utveckling i Sverige och andra länder, samt att utvärdera på vilket sätt ett mer jämställt föräldraledighetsuttag

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Föräldrars och arbetsgivares syn på föräldraledighet två enkätundersökningar

Föräldrars och arbetsgivares syn på föräldraledighet två enkätundersökningar Bilaga 10 Föräldrars och arbetsgivares syn på föräldraledighet två enkätundersökningar Teknisk beskrivning Föräldraförsäkringsutredningen har låtit genomföra undersökningar riktade till föräldrar och chefer.

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Mer utveckling för fler. - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 2 Mer utveckling för fler... 2 - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet... 2 Inledning... 4 Många är överens

Läs mer

Kompetensutveckling under din föräldraledighet

Kompetensutveckling under din föräldraledighet Kompetensutveckling under din föräldraledighet NATURVETARNA INLEDNING Att få barn är något av det största som händer i en människas liv. Förutom den stora förändringen som föräldraskapet innebär för dig

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014

RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 Kund: Unionen Kontakt: Hanna Wallinder Datum: 11 FEBRUARI 2014 Kontakter på Novus: Jenny Andersson jenny.andersson@novus.se Mats Elzén mats.elzen@novus.se

Läs mer

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR

STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING STOCKHOLM 2010-07-01 JÄMSTÄLLD VÅRD FÖR FLER LATTEPAPPOR 2 (8) 3 (8) PAPPA PÅ RIKTIGT Jag tror att de allra flesta som skaffar barn vill vara förälder på

Läs mer

Föräldravänligt arbetsliv en rapport om framgångsfaktorer och förbättringsbehov

Föräldravänligt arbetsliv en rapport om framgångsfaktorer och förbättringsbehov Föräldravänligt arbetsliv 2016 - en rapport om framgångsfaktorer och förbättringsbehov 1 Innehåll Förord... 3 Inledning... 4 Om rapporten... 4 Om undersökningen... 5 Sammanfattning av undersökningsresultaten...

Läs mer

Men vilka möjligheter finns för att dela lika? Vad är bäst för barnet? Är det svårt att dela på ansvaret?

Men vilka möjligheter finns för att dela lika? Vad är bäst för barnet? Är det svårt att dela på ansvaret? Att bli förälder förändrar livet. Mammor och pappor möter helt olika utmaningar i föräldraskapet, eftersom förväntningarna på deras roller skiljer sig åt. Men vilka möjligheter finns för att dela lika?

Läs mer

Att ha kontoret i mobiltelefonen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Att ha kontoret i mobiltelefonen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen.

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius 1. Jämställdhet är ett politiskt mål i Sverige. Regeringen har formulerat det som att män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Sverige har tillsammans med de nordiska länderna

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Innehållsförteckning Är gränsen nådd?.........................................................................................

Läs mer

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Innehållsförteckning

Läs mer

Jämställdhet nu! dalarnas län 1

Jämställdhet nu! dalarnas län 1 Jämställdhet nu! dalarnas län 1 jämställdhet 3 Jämställdhet på riktigt Sverige är inte jämställt. Kvinnor arbetar lika mycket som män, men får inte lika mycket betalt. Ofta är arbetsvillkoren sämre i de

Läs mer

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet 20140624 Sida 1 Innehåll Om studien Bakgrund, syfte och mål Metod Om de svarande Resultatredovisning Inställning till föräldraledighet Bilaga 1 Inbjudningsmail Sida

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Österåkers Kommun 2015-2017 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personalstatistik... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Trakasserier... 9 Lediga

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och mångfald Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Sammanfattning... 3 Så jobbar chefen med mångfald... 4 Chefen och de sju diskrimineringsgrunderna... 8 Mångfald och

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0342 Till Kommunfullmäktige Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Sammanfattning Arbetet med lika rättigheter

Läs mer

Föräldravänligt arbetsliv 2014 - en rapport om framgångsfaktorer och förbättringsbehov

Föräldravänligt arbetsliv 2014 - en rapport om framgångsfaktorer och förbättringsbehov Föräldravänligt arbetsliv 2014 - en rapport om framgångsfaktorer och förbättringsbehov December 2014 Förord Det råder bred enighet om att ett föräldravänligt arbetsliv är en av de viktigaste nycklarna

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06 Jämställdhetsplan för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014 ljusdal.se Inledning Jämställdhetslagen pekar i 4-11 ut de områden där alla arbetsgivare är skyldiga att vidta så kallade aktiva åtgärder för

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

Föräldrars förvärvsarbete

Föräldrars förvärvsarbete 74 Föräldrars förvärvsarbete Se tabellerna 8 i Barn och deras familjer 2001 Del 1 Tabeller Nästan alla barn har föräldrar som förvärvsarbetar. Föräldrar med barn upp till 8 års ålder har rätt till deltidsarbete

Läs mer

Unionen Privata tjänstemän om att vobba 2015

Unionen Privata tjänstemän om att vobba 2015 Privata tjänstemän om att vobba 2015 27/01 2015 Unionen Privata tjänstemän om att vobba 2015 Kund: Unionen Kontakt: Peter Tai Christensen Datum: 2015-01-27 1 Unionen Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Kids och karriär. En rapport och enkät om föräldraledighet för ingenjörer från Sveriges Ingenjörer, 2011.

Kids och karriär. En rapport och enkät om föräldraledighet för ingenjörer från Sveriges Ingenjörer, 2011. Kids och karriär En rapport och enkät om föräldraledighet för ingenjörer från Sveriges Ingenjörer, 2011. En rapport och enkät om föräldraledighet för ingenjörer från Sveriges Ingenjörer, 2011. Som ett

Läs mer

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan

Robertsfors kommun. Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Robertsfors kommun Robertsfors kommuns jämställdhetsplan Perioden 2017-2019 Robertsfors kommuns jämställdhetsplan 2017-2019 1. Inledning Robertsfors kommuns definition av jämställdhet är att kvinnor och

Läs mer

y Unionen kräver stopp för alla osakliga och diskriminerande löneskillnader.

y Unionen kräver stopp för alla osakliga och diskriminerande löneskillnader. Lönekartläggning lönar sig Kön ska inte avgöra lön 2011 y Unionen kräver stopp för alla osakliga och diskriminerande löneskillnader. y Unionen ska verka för att förändra diskrimineringslagen så att lönekartläggningar

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

Föräldraledighetsguide. för chef och medarbetare

Föräldraledighetsguide. för chef och medarbetare Föräldraledighetsguide för chef och medarbetare Förord När någon på ens arbetsplats ska bli förälder är det mycket som behöver tänkas igenom; ska vikarie anställas, eller ska arbetsuppgifter fördelas

Läs mer

ekonomichef i kommunen

ekonomichef i kommunen Med viktigt uppdrag ekonomichef i kommunen T-111958 SSR: Stina Andersson Temo AB: David Ahlin, Arne Modig Datum: 2005-10 - 14 Sida 2 Undersökningen Temo har på uppdrag av Akademikerförbundet SSR genomfört

Läs mer

Innehållsförteckning. Anvisningar 5. Arbetsförhållanden 6. Föräldraskap 7. Trakasserier 9. Rekrytering 10. Jämställdhetsanalys av löner 12

Innehållsförteckning. Anvisningar 5. Arbetsförhållanden 6. Föräldraskap 7. Trakasserier 9. Rekrytering 10. Jämställdhetsanalys av löner 12 Grundbok Enkätmall JämO Grundbok Enkätmall Innehållsförteckning Anvisningar 5 Arbetsförhållanden 6 Föräldraskap 7 Trakasserier 9 Rekrytering 10 Jämställdhetsanalys av löner 12 JämO reviderad november

Läs mer

Jämställdhetsplan för Nordmalings kommun

Jämställdhetsplan för Nordmalings kommun Jämställdhetsplan för Nordmalings kommun 2014-2016 Antagen av kommunfullmäktige den 23 juni 2014 74 Bakgrund Denna jämställdhetsplan är framtagen som ett stöd och ett verktyg för kommunen att arbeta med

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuner och landstings syn på lönekartläggning. Lönekartläggning behövs!

SKTFs undersökning om kommuner och landstings syn på lönekartläggning. Lönekartläggning behövs! SKTFs undersökning om kommuner och landstings syn på lönekartläggning. Lönekartläggning behövs! December 27 2 Inledning SKTF har under många års tid hävdat, och jobbat för, att lönekartläggning är ett

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Statistik Synen på karriären Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare 2 Att kompetensutveckla sin personal är både en väg för arbetsgivaren att nå bättre

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Jämställda löner och avtalsrörelsen

Jämställda löner och avtalsrörelsen Kvinnors lägre avlöning i förhållande till män hör till de mest konstanta lagbundenheterna inom det ekonomiska livet. Prof. Eli Heckscher, 1914 Jämställda löner och avtalsrörelsen Konferens Polstjärnan,

Läs mer

INTERVJUGUIDE ARBETE. Bilaga 1

INTERVJUGUIDE ARBETE. Bilaga 1 Bilaga 1 INTERVJUGUIDE Bakgrund - Namn - Ålder - Uppväxtort - Syskon - Föräldrars yrke - Har du någon partner? Gift, sambo - Hur länge har ni varit tillsammans? - Vad arbetar hon med? - Har du barn? -

Läs mer

Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen

Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen 1 Gällande lagar och regler i Sverige visar inte några påtagliga skillnader när det gäller rättigheter och skyldigheter för kvinnor och

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna

Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Rapport av Annakarin Wall, Kommunal 2013 Kommunal Visstid på livstid? - En rapport

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling

Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling Styrdokument Kommunledningskontoret 2016-09-12 Viktoria Färm 08 590 971 06 Dnr viktoria.farm@upplandsvasby.se KS/2016:214 Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling Nivå: Kommungemensamt styrdokument

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Den gränslösa arbetsplatsen

Den gränslösa arbetsplatsen Manpower Work life Rapport 2011 Den gränslösa arbetsplatsen Tidigare Work Life studier visar att gränsen mellan privat och professionellt liv suddas ut på arbetsmarknaden, mycket tack vare sociala mediers

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-09-04, KS/2013:377 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringsgrunderna... 3 Mål och aktiva åtgärder... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23

Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23 Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ORGANISATION... 3 3 DEFINITIONER... 3 3.1 Definition av mångfald... 3 3.2

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

FÖRÄLDRAMANUALEN. Foto: Andy Prhat

FÖRÄLDRAMANUALEN. Foto: Andy Prhat Foto: Andy Prhat FÖRÄLDRAMANUALEN Foto: Andy Prhat Produktion: TCO 2011 Tryck: CM gruppen AB, Bromma ISBN: 91 7168 861 7 Artikel nr: 06011 Föräldramanualen Varje år föds cirka 115 000 barn i Sverige. Många

Läs mer

En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor

En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor Statistik En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor En reformerad föräldraförsäkring Sofia Larsen, ordförande i Jusek Kvinnor och män ska kunna göra karriär på lika villkor Löneskillnader förklaras

Läs mer

KVINNOR HAR KRONOR LÄGRE LÖN ÄN MÄN. Lönegapet mellan kvinnor och män OM JUSEKS MEDLEMMARS LÖNER OCH LÖNESAMTALETS BETYDELSE

KVINNOR HAR KRONOR LÄGRE LÖN ÄN MÄN. Lönegapet mellan kvinnor och män OM JUSEKS MEDLEMMARS LÖNER OCH LÖNESAMTALETS BETYDELSE KVINNOR HAR 3 500 KRONOR LÄGRE LÖN ÄN MÄN Lönegapet mellan kvinnor och män OM JUSEKS MEDLEMMARS LÖNER OCH LÖNESAMTALETS BETYDELSE 2 Sammanfattning OFÖRKLARADE LÖNESKILLNADER MELLAN KÖNEN INOM JUSEKS MEDLEMSGRUPPER

Läs mer

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011 Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Fotograf: Mikael Sjöberg Konstnär: Hans Kündig Skulpturen Rondo, 4 meter bred och 4 meter hög, stod på plats till

Läs mer

Ojämställt ledarskap

Ojämställt ledarskap SKTFs undersökning om det ojämställda ledarskapet en jämförande studie om chefers förutsättningar inom mansdominerad respektive kvinnodominerad verksamhet. Ojämställt ledarskap Oktober 2008 1 Inledning

Läs mer

Ekonomichefer i kommuner i förändring

Ekonomichefer i kommuner i förändring Ekonomichefer i kommuner i förändring Intervjuundersökning hösten 2007 Akademikerförbundet SSR: Stina Andersson Synovate: Arne Modig, Marika Lindgren Åsbrink Projektnummer: S-114417 Datum: 2007-10-09 Bakgrund

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan

Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 1 av 6 Reomti Bygg AB Jämställdhetsplan 06 Jämställdhetsplan sid 2 av 6 Diskrimineringslagen Lagens ändamål 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Vobbning Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum:

Vobbning Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: Vobbning 2016 Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 151215 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Chefer och föräldraskap

Chefer och föräldraskap Chefer och föräldraskap T-113865 Akademikerförbundet SSR: Stina Andersson Synovate Temo: Arne Modig Datum: 2007-04-24 Sammanfattning Chefer och föräldraskap 8 av 10 chefer har bra balans mellan privatliv

Läs mer

Föräldrar i missbruks- och beroendevården. Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet

Föräldrar i missbruks- och beroendevården. Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet Föräldrar i missbruks- och beroendevården Sammanfattad kartläggning för att stärka barn- och föräldraperspektivet 1 2 Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har inom ramen för utvecklingsarbetet

Läs mer

Nya bestämmelser för arbetsgivare 1 (6)

Nya bestämmelser för arbetsgivare 1 (6) Nya bestämmelser för arbetsgivare undersöka, analysera, åtgärda och följa upp Den 1 januari 2017 ändrades bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskriminerings lagen. Nu ska du som arbetsgivare förebygga

Läs mer

Olika men ändå lika" Jämställdhetsredovisning för 2008

Olika men ändå lika Jämställdhetsredovisning för 2008 Olika men ändå lika" Jämställdhetsredovisning för 2008 Vad är jämställdhet? Jämställdhet i arbetslivet innebär att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter till utveckling

Läs mer

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Karriär och förälder För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Vilka möjligheter har du som förälder att få en bra balans mellan arbetsliv och familj? Lathund för dig som väntar

Läs mer