Chefskap och föräldraskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Chefskap och föräldraskap"

Transkript

1 Chefskap och föräldraskap

2 Chefskap och föräldraskap Chefer spelar en stor roll på en arbetsplats. Deras agerande skapar riktlinjer och normer för vad som är gångbart. Unionen har, genom följande undersökning, tagit reda på hur chefer själva hanterar kombinationen föräldraskap och arbetsliv. Vi har ställt frågor till femhundra män och femhundra kvinnor som är chefsmedlemmar i Unionen och vars yngsta barn är 0 12 år. Där det har varit relevant och möjligt har vi även gjort vissa jämförelser med 2008 års undersökning 1 då det ställdes ungefär samma frågor till Unionens medlemmar som inte är chefer. Vi har tagit reda på om arbetslivet är mer eller mindre föräldravänligt för chefer än andra medlemmar och var och om det finns skillnader och likheter. Vi har speciellt tittat på följande områden: chefers uttag av föräldraledighet konflikter som chefer upplever i samband med föräldraskapet lösningar som arbetsplatser erbjuder för att underlätta föräldraskap särskilt för chefer föräldraledighetens påverkan på lön och karriär skillnader mellan branscher sysselsättningsgrad efter uttagen föräldraledighet chefers ansvarsfördelning hemma Rapporten har utarbetats av Shadé Jalali på avtalsenheten samt Anneli Eriksson och Ulf Sjöberg på marknadsenheten. Nicklas Hjert Förhandlingschef och enhetschef, Avtalsenheten 1) Barntillåtet arbetsliv, Unionen

3 Det maximala antalet dagar som föräldrapenning delas ut för ett barn är 480 dagar och dessa dagar kan tas ut till dess barnet är åtta år gammalt eller tills det avslutat sitt första skolår. Varje förälder har principiellt 240 dagar var men med undantag för 60 dagar, som är reserverade för respektive förälder, kan hela föräldraledigheten överlåtas på en person. Män tar ut en tiondel av föräldraledigheten Antal månader chefer var lediga med sitt yngsta barn % Samtliga chefer Kvinnor Män 0 0 månader 1 3 månader 4 6 månader 7 9 månader månader månader månader 19+ månader Har ej varit föräldraledig Vet ej / Ej svar Undersökningen visar att det är vanligast för män som är chefer att ta ut 10 procent medan deras partner tar ut 90 procent. Cheferna, både män och kvinnor, är överens om att det är kvinnan som vill det samt ekonomiska skäl som har varit orsaken till varför kvinnorna har tagit ut större andel dagar. Det är anmärkningsvärt att kvinnor som är chefer och som har högre löner än andra kvinnor uppger ekonomin som skäl till varför de tar ut så stor del av föräldradagarna. Det kan bero på att de är överrepresenterade inom detaljhandeln där lönerna generellt är lägre. Det kan också bero på den värdediskriminering 2 som särskilt kvinnor utsätts för. Värdediskriminering innebär att arbeten som i huvudsak innehas av kvinnor värderas - och därmed betalas lägre än arbeten med liknande kvalifikationskrav som i huvudsak innehas av män. 2) Thoursie A. Varför kvinnor tjänar mindre, en handbok i lönediskriminering,

4 Kvinnors svar på varför de tog ut merparten av föräldraledigheten Det passade bäst givet den livssituation vi hade just då. Slutade på arbetet i samma veva. En utmaning för att se om jag klarade av det, jag var inte hemma när den äldste var liten. Jag är ingen hemmaperson. Min partner hade en tids begränsad anställning som inte var lämplig att avbryta. För att jag ville. Passade bäst så. Han ville inte. Mannen jobbar utomlands. Jag har vikarier på mitt jobb men min partner har inte det. Det var enklast för mig att ta ledigt. Hans jobb var viktigare än mitt just då. Jag ville och min man är egenföretagare så det var svårare för honom. Mäns svar på varför deras partner tog ut merparten av föräldraledigheten Mitt jobb är viktigare än hennes, för vår framtid och vår familj. Att hon är mamma. Det passade bådas yrken bättre. Partnern studerade på distans. Bodde utomlands och lämpligast att frun var hemma. Jag hade svårt att ta ledigt. Min befattning. Jag hade precis fått ett nytt jobb. Trygghet för barnet. Företagsekonomiskt. Det är för att jag är chef, det var väl kanske att karriären kunde bli lidande då. Nu tror jag inte det längre. 5

5 Att det är kvinnans vilja som har styrt uttaget är något som vi ser även i andra undersökningar 3. Anledningen kan vara gamla könsroller och uppfattningar som på förhand har bestämt vilket kön som är bäst lämpat att vara ledig och förälder. Dessa könsroller styr inte bara andras förväntningar på hur män och kvinnor ska agera utan också de egna tankarna kring föräldraskapet. Då förväntningarna inte alltid överensstämmer med verkligheten är det viktigt att chefer, genom det egna agerandet, visar på att det är lika viktigt för män som kvinnor att vara föräldralediga. Män har mycket mer kontakt med arbetsplatsen under föräldraledigheten Män som är chefer har mycket mer kontakt med arbetsplatsen under föräldraledigheten än kvinnor som är chefer. Endast 5 procent av kvinnorna och hela 26 procent av männen har daglig kontakt med sin arbetsplats. Mer än varannan kvinna har mer sällan än varje vecka kontakt med sin arbetsplats under föräldraledigheten. Detta kan bero på att kvinnor är borta längre från arbetsplatsen och att det därför kan bli mer aktuellt att ta in ersättare. Männen däremot, som är borta väldigt kort period, blir nog mer eller mindre tvungna att sköta jobbet även under föräldraledigheten i och med att det oftast inte tas in någon ersättare vid kortare frånvaro från arbetet. 3) Barntillåtet arbetsliv, Unionen

6 Män ansvariga för underhåll och kvinnor för hushåll Chefers ansvarsfördelning i hemmet % Jag själv tar huvudansvar Min partner tar huvudansvar Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Hämta / lämna Vara hemma Hushållsarbete Underhållsarbete Ägna tid åt på dagis med sjukt barn barnen och deras aktiviteter Män ansvarar för största delen av underhållsarbetet 4 och kvinnor för största delen av hushållsarbetet procent av män som är chefer ansvarar för underhållsarbete till skillnad från kvinnor där endast 10 procent ansvarar för detsamma. Kvinnor som är chefer har främst ansvar för det dagliga arbetet i hemmet såsom hushållsarbete, hämtning och lämning på dagis, att ägna tid åt barnen och deras aktiviteter och att vara hemma med sjukt barn. Den stora skillnaden mellan underhålls- och hushållsarbetet är att den senare utförs oftast dagligen och kan därför påverka arbetet mer än underhållsarbete som utförs mer sällan. 4) Det vill säga: reparationer av bil, hus/lägenhet, gräsklippning och så vidare. 5) Det vill säga: städning, tvättning och matlagning. 7

7 Lönen påverkas av föräldraledigheten Var tredje kvinna som är chef uppger att hennes lön har påverkats till det sämre i samband med den senaste föräldraledigheten. Även lönen för övriga kvinnor som är medlemmar påverkas till det sämre på grund av föräldraledigheten. Vem som tar ut mest föräldraledighet är alltså avgörande för stora delar av Unionens medlemmars framtida löneutveckling och karriär. Flexibel arbetstid och möjlighet att jobba hemifrån underlättar Lösningar som underlättar för föräldrar och som erbjuds av mitt företag Flexibla arbetstider Möjlighet att arbeta hemifrån Försöker undvika tidiga eller sena mötestider Hänsyn till föräldrar vid resor / övernattningar Föräldralön Betalning av hushållsnära tjänster Annat ert företag erbjuder Erbjuder ingen lösning Samtliga chefer Kvinnor Män Vet ej % Större delen av cheferna (69 procent) svarar att flexibla arbetstider och möjlighet att arbeta hemifrån (56 procent) är lösningar som deras företag erbjuder och som de anser underlättar kombinationen föräldraskap och arbete. 8

8 It-branschen sticker ut När vi undersökt skillnader mellan branscher ser vi att it-branschen erbjuder dessa lösningar i högre grad än andra branscher. Utifrån dessa siffror, och medlemmars bedömning om vad som gör en arbetsplats föräldratillåten, är alltså it-branschen en mer föräldravänlig bransch än andra. Jämförelse mellan it-branschen och detaljhandeln Flexibla arbetstider Möjlighet att arbeta hemifrån Försöker undvika tidiga eller sena mötestider Föräldralön Hänsyn till föräldrar vid resor/övernattningar Betalning av hushållsnära tjänster Annat ert företag erbjuder Erbjuder ingen lösning IT-bransch Detaljhandel Vet ej % Den bransch som kan anses vara minst föräldravänlig, enligt samma kriterier, är detaljhandeln där hela 21 procent uppger att det inte finns några särskilda lösningar för att underlätta för föräldrar. 9

9 Fler kvinnor har funderat på att byta jobb Betydligt fler kvinnor än män som är chefer har funderat flera gånger på att byta jobb på grund av föräldraskapet, 18 procent respektive 10 procent. En femtedel av kvinnorna upplever svårigheter med övertidsarbete. Livspusslet kan vara svårare att få ihop för kvinnorna på grund av det stora dagliga ansvaret för hem och barn utöver det ansvar de har på arbetet som chefer. Chefskap och kön påverkar sysselsättningsgraden Sysselsättningsgrad % Arbetar heltid Arbetar deltid Chefer 2009 Män Samtliga 2008 Chefer 2009 Samtliga 2008 Kvinnor Det är generellt högre andel kvinnor än män som arbetar deltid. Däremot är det betydligt lägre andel deltidsarbetare bland kvinnor som är chefer. 10

10 Vem gick ner i arbetstid när ni båda var tillbaks på jobbet igen? % Samtliga chefer Kvinnor Män Ja, jag gick ner i arbetstid Ja, min partner gick ner i arbetstid Ja, båda gick ner i arbetstid Nej, ingen av oss gick ner i arbetstid Vet ej Ej svar Fler än hälften av cheferna gick inte ner i arbetstid vid återgång till arbete. Anledningen kan vara att det är svårare för chefer att gå ner i arbetstid och att ta ut föräldraledighet, vilket våra chefer vittnar om. Trots svårigheten är det betydligt fler kvinnor som är chefer och som går ner i arbetstid (30 procent) jämfört med män som är chefer (2 procent). Fler män än kvinnor upplever svårighet med att ta ut föräldraledighet. Endast 3 procent av männen (chefer och andra medlemmar) går ner i arbetstid. Anledningen kan vara det som var tredje man som är chef upplever, nämligen konflikten mellan jobbet och att vara förälder. Detta kan vara beroende av hur samhället och omgivningen förväntar sig att kvinnor och män ska agera. Det finns också ett samband mellan att vara hemma lång tid och att därefter gå ner i arbetstid, vilket kvinnor generellt gör. Att vara hemma en längre tid kan bidra till att kvinnor får ett större ansvar för hem och barn och måste därför gå ned i arbetstid för att kunna hinna sköta även det arbetet. 11

11 Inte enkelt att vara chef och förälder Slutligen visar undersökningen att chefer i allmänhet, och kvinnor i synnerhet, har det svårare än andra att få ihop arbetsliv och föräldraskap. Chefer upplever i högre grad än andra medlemmar konflikter när arbetet kräver resor och övernattningar samt att det är svårare att ta ledigt längre perioder som till exempel vid skollov och föräldraledighet. Chefer verkar också ha större problem med att gå ner i arbetstid. Att chefen bör vara tillgänglig utanför kontor och arbetstid i högre utsträckning än andra anses vara en del av arbetet 6 men det för med sig en del konflikter som upplevs större för just cheferna. Baksidan till flexibiliteten, som anses av cheferna vara en viktig lösning för att få ihop föräldraskap och arbete, kan vara att just chefer upplever större problem med att ta ut ledighet vid påsk och skollov samt att ta ut ta ut föräldraledighet. Andelar som upplever konflikter mellan jobbet och att vara förälder på grund av dessa orsaker Svårt att arbeta övertid Arbetets form kräver resor/övernattning Möjlighet till ledighet vid till exempel påsk, skollov Problem att ta ut föräldraledighet Vård av sjukt barn (VAB) Lämning och hämtning Män Chefer 2009 vid dagis Män Samtliga 2008 Arbetstidens förläggning/öppettider Kvinnor Chefer 2009 Ingen påverkan på schemaläggning av arbetstiden Kvinnor Samtliga 2008 Strikta arbetstider % Cheferna visade inte tecken på att det skulle ha varit något hinder för dem att ha blivit chef trots att de har barn. Det finns däremot andra studier 7 som visar att det är ganska vanligt att icke-chefsmedlemmar upplever att karriärmöjligheterna minskar på grund av barn. Detta beror på att vi i år har studerat en grupp som redan är chefer. 6) C. Beskow, På gott och ont, En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation, Unionen ) Barntillåtet arbetsliv, Unionen

12

13 För ett föräldratillåtet arbetsliv för alla! Chefer har det svårt men det är ändå chefen som kan förändra attityderna på en arbetsplats. En chef som är förälder kan till exempel se till så att han eller hon tar ut föräldraledighet. Andra chefer kan förändra attityderna genom att fråga både män och kvinnor, som väntar barn, om hur länge de tänker vara föräldralediga. Chefer kan också påverka klimatet genom att upprätta föräldrapolicy så att föräldrar inte halkar efter i lön och karriär. Chefers såsom andra medlemmars uttag av föräldraledighet är en viktig fråga för jämställdheten. Därför har ekonomiska incitament i form av höjt tak i föräldraförsäkringen och jämställdhetsbonus införts från statens sida. Arbetsmarknadens parter har infört skrivningar om föräldralön i kollektivavtalen. Ändå ser fördelningen likadan ut oavsett de införda ekonomiska incitamenten. Det har också visat sig att jämställdhetsbonus som den är utformad idag, inte utnyttjas av särskilt många föräldrar vilket innebär att den inte har uppfyllt sitt syfte som incitament till jämnare fördelning. Det finns dessutom fler än ekonomiska skäl till det ojämna uttaget och vi måste angripa även dessa för att på sikt få en mer jämställd arbetsmarknad där föräldraskap är en naturlig del av arbetslivet för både män och kvinnor. Som en aktiv part på arbetsmarknaden kräver Unionen följande åtgärder för ett föräldratillåtet och rättvist arbetliv. 14

14 Unionen vill att jämställdhetsbonusen ändras så att den nyttjas av fler och därmed uppfylla sitt syfte. att chefer tar ett större ansvar och föregår med gott exempel vid föräldraledighet. att män som är chefer uppmuntras till att ta ut längre föräldra ledighet. att fler kvinnor utvecklas, gör karriär och blir chefer. att alla arbetsplatser ska betala ut föräldralön. att chefer ska ha samma möjlighet som andra att kunna gå ner i arbetstid och dela chefstjänst med någon annan. ha en jämnare fördelning av föräldraledigheten mellan vårdnadshavarna. att medlemmarna ska ha ökat inflytande över arbetstidens förläggning. att uttag av övertid ska vara anpassat efter föräldrarnas särskilda villkor. att medlemmarna ska ha ökat inflytande över var arbetet utförs. att alla våra arbetsplatser upprättar jämställdhetsplaner med lönekartläggning. att arbetsplatserna har en policy med rutiner och handlingsplaner för föräldralediga. ha attitydförändring i arbetslivet gällande graviditet och föräldraskap. 15

15 Fakta om undersökningen Målgruppen för undersökningen var chefsmedlemmar i Unionen i åldern år som har barn i åldern 0 12 år. Intervjuerna genomfördes via telefon av undersökningsföretaget Ipsos. Intervjuerna genomfördes i november till december Svarsfrekvensen i undersökningen var 60 procent. Totalt genomfördes intervjuer, varav 500 med kvinnor och 500 med män. Urvalet till undersökningen är slumpmässigt draget och stratifierat över kön. Urvalet drogs ur Unionens medlemsregister. Resultatet för cheferna totalt har viktats i efterhand för att få representativa totalresultat. Några frågor har jämförts med de resultat som framkom ur den undersökning som genomfördes bland samtliga Unionen medlemmar i december Totalt genomfördes då intervjuer med medlemmar mellan 20 och 44 år. 8) Barntillåtet arbetsliv, Unionen

16 Tips till chefer inför föräldraledighet Informera i god tid att du ska vara borta. Kom med egna förslag på hur din föräldraledighet ska se ut och vem som ska ta över dina arbetsuppgifter. Försök att delegera dina arbetsuppgifter till andra medarbetare. Under föräldraledigheten Försök att hålla dig informerad med vad som händer i din bransch och på arbetsplatsen. Om du har möjlighet åk med på personalresor /konferenser. Det kan underlätta din återkomst till arbetet. Framför önskemål angående informationsflöde och kontakt med arbetsplatsen under föräldraledigheten exempelvis: inbjudan till möten och seminarier. Om du har en ersättare, låt honom eller henne styra med fullt mandat, förutom när det gäller strategiska beslut. Efter föräldraledigheten Försök att gå upp i tid gradvis. Börja jobba deltid och öka till heltid inom några månader. Då blir omställningen inte lika stor. Förlägg möten till tider och platser som underlättar för dig att hämta och lämna på dagis. Ta kontakt med arbetsplatsen i god tid innan du ska komma tillbaka. Prata med din vikarierande chef om hur övergången ska se ut. 17

17 Hur du som arbetsgivare kan underlätta för föräldralediga medarbetare Arbetsplatsen kan uppmuntra uttag av föräldraledighet genom att fylla ut föräldrapenningen med lön eller få ta ut motsvarande belopp i kompetensutveckling. Detta kan skrivas in i kollektivavtalet. Arbetsplatsen kan fatta ett policybeslut att föräldraledighet är meriterande. Föräldralediga ska inte missgynnas av lönerevisionen. Inför delat chefskap så att även chefer kan vara föräldralediga eller ha flexibel arbetstid under den period de är småbarnsföräldrar. 18

18 I Chefskap och föräldraskap undersöker Unionen hur chefer hanterar kombinationen föräldraskap och arbetsliv. Chefer spelar en stor roll och deras agerande skapar riktlinjer och normer för vad som är gångbart på en arbetsplats. Undersökningen svarar på frågor om arbetslivet är mer eller mindre föräldravänligt för chefer än övriga medlemmar och var och om det finns skillnader och likheter. Tnr: 1131:2. ISBN: juni ex. Foto: Lena Granefelt. Tryck: NRS. Unionen är Sveriges största fackförbund i det privata näringslivet. Tillsammans skapar vi framgång genom utveckling, trygghet och glädje. Olof Palmes gata Stockholm Bli medlem du också! Gå in på unionen.se

Gränslösa föräldrar. en studie om föräldraskap och arbetstid

Gränslösa föräldrar. en studie om föräldraskap och arbetstid Gränslösa föräldrar en studie om föräldraskap och arbetstid 1 2 Gränslösa föräldrar en studie om föräldraskap och arbetstid Alla, oavsett kön, bör ha samma möjligheter att delta på lika villkor i arbetslivet.

Läs mer

Barn, kompetens och karriär

Barn, kompetens och karriär Barn, kompetens och karriär 1 2 Förord Ett föräldravänligt arbetsliv gynnar alla. Unionen har tidigare publicerat ett flertal rapporter för att kartlägga småbarnsföräldrars vardag och mäta föräldravänligheten

Läs mer

Föräldravänligt arbetsliv?

Föräldravänligt arbetsliv? Föräldravänligt arbetsliv? en studie i skillnader mellan män och kvinnor, chefer och andra anställda Vi har tittat närmare på likheter och skillnader mellan mäns och kvinnors, chefers och anställdas situation

Läs mer

Barntillåtet arbetsliv

Barntillåtet arbetsliv Barntillåtet arbetsliv 2 Småbarnsföräldrar har det tufft i arbetslivet det vill vi ändra på Arbetslivet är inte barntillåtet. Det visar med all tydlighet den undersökning som Unionen gjort bland medlemmarna.

Läs mer

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldraledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

Föräldrars och arbetsgivares syn på föräldraledighet två enkätundersökningar

Föräldrars och arbetsgivares syn på föräldraledighet två enkätundersökningar Bilaga 10 Föräldrars och arbetsgivares syn på föräldraledighet två enkätundersökningar Teknisk beskrivning Föräldraförsäkringsutredningen har låtit genomföra undersökningar riktade till föräldrar och chefer.

Läs mer

Föräldra ledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldra ledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldra ledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

Kids och karriär. En rapport och enkät om föräldraledighet för ingenjörer från Sveriges Ingenjörer, 2005.

Kids och karriär. En rapport och enkät om föräldraledighet för ingenjörer från Sveriges Ingenjörer, 2005. Kids och karriär En rapport och enkät om föräldraledighet för ingenjörer från Sveriges Ingenjörer, 2005. Rapporten Kids och Karriär publicerades första gången av Civilingenjörsförbundet (CF) 2005-02-11.

Läs mer

livspusslet Foto: Andy Prhat

livspusslet Foto: Andy Prhat livspusslet Foto: Andy Prhat 2 TCO och livspusslet TCO driver livspusselfrågorna eftersom vi vill se ett arbetsliv som går att kombinera med familjeliv, utan att någotdera behöver stå i skuggan av det

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön Lönekartläggning lönar sig Kön ska inte avgöra lön Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Unionen anser...4 Förord...5 Bakgrund...6 Resultat av mätning 2009...7 3 Sammanfattning Lönegapet mellan kvinnor

Läs mer

En föräldraförsäkring i tre lika delar

En föräldraförsäkring i tre lika delar 2015 Thomas Ljunglöf En föräldraförsäkring i tre lika delar En föräldraförsäkring i tre lika delar Thomas Ljunglöf Citera gärna ur skriften, men ange källa Josefin Edström och Saco 2015 www.saco.se En

Läs mer

STATISTIK FÖRÄLDRA ARBETS PLATSER. Familjen i det flexibla arbetslivet

STATISTIK FÖRÄLDRA ARBETS PLATSER. Familjen i det flexibla arbetslivet STATISTIK FÖRÄLDRA VÄNLIGA ARBETS PLATSER Familjen i det flexibla arbetslivet Flexibilitet är viktigt för många kvinnors karriär Sverige är långt ifrån jämställt. Trots stora framsteg tjänar kvinnor fort

Läs mer

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius 1. Jämställdhet är ett politiskt mål i Sverige. Regeringen har formulerat det som att män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Sverige har tillsammans med de nordiska länderna

Läs mer

Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare. juni 2013

Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare. juni 2013 Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare juni 2013 Hur står det till med jämställdheten egentligen? Unga välutbildade kvinnor och män ser en jämställd arbetsmarknad som något självklart. Men vad

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Arbetsgivares attityder till föräldraledighet. Arbetsgivares attityder till föräldraledighet

Arbetsgivares attityder till föräldraledighet. Arbetsgivares attityder till föräldraledighet Moderatorn har ordet Dagens hålltider: 14.00 14.55 Informationspass 14.55 15.00 kort paus inför pass II 14.55 16 00 paneldiskussion Första passet: 1. Inledning. Jan Andersson chef för Barn och Familj har

Läs mer

Jämställdhet. Jämställdhetsplan enligt Diskrimineringslagen (2008:567) Arbetsförhållanden. 4 Arbetsförhållanden

Jämställdhet. Jämställdhetsplan enligt Diskrimineringslagen (2008:567) Arbetsförhållanden. 4 Arbetsförhållanden Jämställdhet Vi som svarar på enkäten är : vinnor: än : Ålder: 80 % 20 % 22 60+ edelålder 37,5 år Arbetar som assistent Heltid: Deltid: Vikarie: 18 % 70 % 5 % Timanställd: 7 % Jämställdhetsplan enligt

Läs mer

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Karriär och förälder För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Vilka möjligheter har du som förälder att få en bra balans mellan arbetsliv och familj? Lathund för dig som väntar

Läs mer

Föräldraledighetsguide. för chef och medarbetare

Föräldraledighetsguide. för chef och medarbetare Föräldraledighetsguide för chef och medarbetare Förord När någon på ens arbetsplats ska bli förälder är det mycket som behöver tänkas igenom; ska vikarie anställas, eller ska arbetsuppgifter fördelas

Läs mer

Föräldravänligt arbetsliv 2014 - en rapport om framgångsfaktorer och förbättringsbehov

Föräldravänligt arbetsliv 2014 - en rapport om framgångsfaktorer och förbättringsbehov Föräldravänligt arbetsliv 2014 - en rapport om framgångsfaktorer och förbättringsbehov December 2014 Förord Det råder bred enighet om att ett föräldravänligt arbetsliv är en av de viktigaste nycklarna

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Innehållsförteckning Är gränsen nådd?.........................................................................................

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Kompetensutveckling under din föräldraledighet

Kompetensutveckling under din föräldraledighet Kompetensutveckling under din föräldraledighet NATURVETARNA INLEDNING Att få barn är något av det största som händer i en människas liv. Förutom den stora förändringen som föräldraskapet innebär för dig

Läs mer

Föräldravänligt arbetsliv en rapport om framgångsfaktorer och förbättringsbehov

Föräldravänligt arbetsliv en rapport om framgångsfaktorer och förbättringsbehov Föräldravänligt arbetsliv 2016 - en rapport om framgångsfaktorer och förbättringsbehov 1 Innehåll Förord... 3 Inledning... 4 Om rapporten... 4 Om undersökningen... 5 Sammanfattning av undersökningsresultaten...

Läs mer

FÖRÄLDRAMANUALEN. Foto: Andy Prhat

FÖRÄLDRAMANUALEN. Foto: Andy Prhat Foto: Andy Prhat FÖRÄLDRAMANUALEN Foto: Andy Prhat Produktion: TCO 2011 Tryck: CM gruppen AB, Bromma ISBN: 91 7168 861 7 Artikel nr: 06011 Föräldramanualen Varje år föds cirka 115 000 barn i Sverige. Många

Läs mer

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer

Kids och karriär. En rapport och enkät om föräldraledighet för ingenjörer från Sveriges Ingenjörer, 2011.

Kids och karriär. En rapport och enkät om föräldraledighet för ingenjörer från Sveriges Ingenjörer, 2011. Kids och karriär En rapport och enkät om föräldraledighet för ingenjörer från Sveriges Ingenjörer, 2011. En rapport och enkät om föräldraledighet för ingenjörer från Sveriges Ingenjörer, 2011. Som ett

Läs mer

Den som har låg eller ingen inkomst har rätt till en ersättning på grundnivå, 225 kronor per dag eller 6 750 kronor per månad.

Den som har låg eller ingen inkomst har rätt till en ersättning på grundnivå, 225 kronor per dag eller 6 750 kronor per månad. Föräldraförsäkringen 1. Något om dagens regler 1 Föräldraförsäkringen infördes 1974 och ersatte den dåvarande moderskapspenningen. Syftet var att båda föräldrarna skulle ha möjlighet att kombinera föräldraskap

Läs mer

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sid 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sid 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet Arbetsgivares syn på föräldraledighet Sid 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet Bakgrund och syfte Attitydundersökning för att kartlägga arbetsgivares inställning till de anställdas föräldraledighet

Läs mer

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen

3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/1584 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) Jämställd föräldraförsäkring 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...1 3 En jämställd

Läs mer

Unionen Privata tjänstemän om att vobba 2015

Unionen Privata tjänstemän om att vobba 2015 Privata tjänstemän om att vobba 2015 27/01 2015 Unionen Privata tjänstemän om att vobba 2015 Kund: Unionen Kontakt: Peter Tai Christensen Datum: 2015-01-27 1 Unionen Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

Vobbning Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum:

Vobbning Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: Vobbning 2016 Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 151215 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen

Läs mer

Både mammor och pappor är föräldrar

Både mammor och pappor är föräldrar Både mammor och pappor är föräldrar Foto: Scanpix Föräldraförsäkringen Frågan om föräldraförsäkringen engagerar många. Föräldraförsäkringen finns till för att barnen ska få en trygg start i livet och kunna

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETPLAN Administrativa enheten NOK 671-2010 JÄMSTÄLLDHETPLAN 2010-2011 JÄMIX Jämställdhetsdelen i Likabehandlingsplanen för 2010-2011 utgår i huvudsak ifrån NyckeltalsInstitutet AB:s jämställdhetsindex JÄMIX men

Läs mer

FÖRÄLDRAMANUALEN FÖR DIG SOM CHEF

FÖRÄLDRAMANUALEN FÖR DIG SOM CHEF FÖRÄLDRAMANUALEN FÖR DIG SOM CHEF 1 2 Varje år föds cirka 115 000 barn i Sverige. Många av dina anställda är antingen redan föräldrar eller kommer att bli det. Därför är det bra att ha en beredskap för

Läs mer

Men vilka möjligheter finns för att dela lika? Vad är bäst för barnet? Är det svårt att dela på ansvaret?

Men vilka möjligheter finns för att dela lika? Vad är bäst för barnet? Är det svårt att dela på ansvaret? Att bli förälder förändrar livet. Mammor och pappor möter helt olika utmaningar i föräldraskapet, eftersom förväntningarna på deras roller skiljer sig åt. Men vilka möjligheter finns för att dela lika?

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Föräldrars förvärvsarbete

Föräldrars förvärvsarbete 74 Föräldrars förvärvsarbete Se tabellerna 8 i Barn och deras familjer 2001 Del 1 Tabeller Nästan alla barn har föräldrar som förvärvsarbetar. Föräldrar med barn upp till 8 års ålder har rätt till deltidsarbete

Läs mer

Chefer och föräldraskap

Chefer och föräldraskap Chefer och föräldraskap T-113865 Akademikerförbundet SSR: Stina Andersson Synovate Temo: Arne Modig Datum: 2007-04-24 Sammanfattning Chefer och föräldraskap 8 av 10 chefer har bra balans mellan privatliv

Läs mer

Det flexibla arbetslivets möjligheter

Det flexibla arbetslivets möjligheter Statistik Det flexibla arbetslivets möjligheter Ett arbetsliv med individen i fokus Ett arbetsliv med individen i fokus Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Med moderna tekniska lösningar kan

Läs mer

Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen

Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen Jämställdhetsprogram för Mönsterås kommun och de kommunala bolagen 1 Gällande lagar och regler i Sverige visar inte några påtagliga skillnader när det gäller rättigheter och skyldigheter för kvinnor och

Läs mer

En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor

En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor Statistik En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor En reformerad föräldraförsäkring Sofia Larsen, ordförande i Jusek Kvinnor och män ska kunna göra karriär på lika villkor Löneskillnader förklaras

Läs mer

Vobbning Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum:

Vobbning Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: Vobbning 2017 Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 161222 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Ökade löneskillnader i privat sektor

Ökade löneskillnader i privat sektor Statistik Ökade löneskillnader i privat sektor Juseks undersökning av nyexaminerade 2010 Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Ökade löneskillnader

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Statistik Synen på karriären Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare 2 Att kompetensutveckla sin personal är både en väg för arbetsgivaren att nå bättre

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2014-01-19

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2014-01-19 1() FÖRÄLDRALEDIGHET Vem har rätt till föräldrapenning De arbetstagare som är föräldrar är rättslig vårdnadshavare och har vård om ett barn har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran stadigvarande

Läs mer

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet 20140624 Sida 1 Innehåll Om studien Bakgrund, syfte och mål Metod Om de svarande Resultatredovisning Inställning till föräldraledighet Bilaga 1 Inbjudningsmail Sida

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

Sammanfattning 2015:5

Sammanfattning 2015:5 Sammanfattning Syftet med denna rapport är att ge ett samlat kunskapsunderlag om föräldraförsäkringens utveckling i Sverige och andra länder, samt att utvärdera på vilket sätt ett mer jämställt föräldraledighetsuttag

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0342 Till Kommunfullmäktige Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Sammanfattning Arbetet med lika rättigheter

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

Här finns framtidens chefer

Här finns framtidens chefer Statistik Här finns framtidens chefer Rapport om unga akademikers syn på chefskap Magnus Hedberg, vd på Jusek Här finns framtidens chefer Juseks arbetsmarknadsundersökning visar att det finns en god framtida

Läs mer

Olika men ändå lika" Jämställdhetsredovisning för 2008

Olika men ändå lika Jämställdhetsredovisning för 2008 Olika men ändå lika" Jämställdhetsredovisning för 2008 Vad är jämställdhet? Jämställdhet i arbetslivet innebär att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter till utveckling

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06

Jämställdhetsplan. för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014. ljusdal.se BESLUT I KS 2011-10-06 Jämställdhetsplan för anställda i Ljusdals Kommun 2012-2014 ljusdal.se Inledning Jämställdhetslagen pekar i 4-11 ut de områden där alla arbetsgivare är skyldiga att vidta så kallade aktiva åtgärder för

Läs mer

TIDIGA TECKEN PÅ OJÄMSTÄLLDHET I ARBETSLIVET UNGA KVINNOR MER STRESSADE ÄN MÄN

TIDIGA TECKEN PÅ OJÄMSTÄLLDHET I ARBETSLIVET UNGA KVINNOR MER STRESSADE ÄN MÄN I skuggan av lön och ohälsa TIDIGA TECKEN PÅ OJÄMSTÄLLDHET I ARBETSLIVET UNGA KVINNOR MER STRESSADE ÄN MÄN 1 2 Inledning Att det finns stora skillnader mellan mäns och kvinnors villkor på arbetsmarknaden

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Innehållsförteckning. Anvisningar 5. Arbetsförhållanden 6. Föräldraskap 7. Trakasserier 9. Rekrytering 10. Jämställdhetsanalys av löner 12

Innehållsförteckning. Anvisningar 5. Arbetsförhållanden 6. Föräldraskap 7. Trakasserier 9. Rekrytering 10. Jämställdhetsanalys av löner 12 Grundbok Enkätmall JämO Grundbok Enkätmall Innehållsförteckning Anvisningar 5 Arbetsförhållanden 6 Föräldraskap 7 Trakasserier 9 Rekrytering 10 Jämställdhetsanalys av löner 12 JämO reviderad november

Läs mer

DELA FÖRÄLDRA- LEDIGHETEN!

DELA FÖRÄLDRA- LEDIGHETEN! FÖR EN LEVANDE OCH LÄRAKTIG SOCIALISM Jenny Tedjeza DELA FÖRÄLDRA- LEDIGHETEN! Strukturerna måste brytas. KOMMUN STISKA PART I ET SKRIFTSERIE FRÅN KOMMUNISTISKA PARTIET 005 UTGIVEN 2015 Jenny Tedjeza DELA

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-09-04, KS/2013:377 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringsgrunderna... 3 Mål och aktiva åtgärder... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014

RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 Kund: Unionen Kontakt: Hanna Wallinder Datum: 11 FEBRUARI 2014 Kontakter på Novus: Jenny Andersson jenny.andersson@novus.se Mats Elzén mats.elzen@novus.se

Läs mer

STJÄRNKRAFT. Studien om kvinnliga ledare. STRATEGY Future- based strategy. FUTURE Research- based foresight. ACTION Strategy enforcement

STJÄRNKRAFT. Studien om kvinnliga ledare. STRATEGY Future- based strategy. FUTURE Research- based foresight. ACTION Strategy enforcement STJÄRNKRAFT Studien om kvinnliga ledare FUTURE Research- based foresight STRATEGY Future- based strategy ACTION Strategy enforcement Vi ville ta reda på hur man som arbetsgivare attraherar och behåller

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Österåkers Kommun 2015-2017 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personalstatistik... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Trakasserier... 9 Lediga

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom 1 Innehållsförteckning Förord sid 3 Sammanfattning och slutsatser sid 4 Resultat av Unionens undersökning av arbete vid sjukdom sid

Läs mer

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 Tjänstemän om stress och press i arbetslivet Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

2010-03-09 Diarienummer:08LI3821 Version: 15. Jämställdhetsplan 2009 1(11)

2010-03-09 Diarienummer:08LI3821 Version: 15. Jämställdhetsplan 2009 1(11) Jämställdhetsplan 2009 1(11) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Beskrivning av myndigheten... 3 2. Ansvar för jämställdhetsarbete... 4 2.1 Uppföljning... 4 3. Övergripande mål för jämställdhetsarbete...

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund AMM! Rapport nr 13/2011 Arbets- och miljömedicin Lund Yrkesarbetande småbarnsföräldrar arbetsförhållanden, arbetsplatsklimat och ansvarsfördelning i hemmet Frida Eek Anna Axmon INNEHÅLL SAMMANFATTNING

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008

Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011. Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Sigtuna kommuns jämställdhetsplan 2008-2011 Antagen av kommunstyrelsen den 14 april 2008 Fotograf: Mikael Sjöberg Konstnär: Hans Kündig Skulpturen Rondo, 4 meter bred och 4 meter hög, stod på plats till

Läs mer

KVINNOR HAR KRONOR LÄGRE LÖN ÄN MÄN. Lönegapet mellan kvinnor och män OM JUSEKS MEDLEMMARS LÖNER OCH LÖNESAMTALETS BETYDELSE

KVINNOR HAR KRONOR LÄGRE LÖN ÄN MÄN. Lönegapet mellan kvinnor och män OM JUSEKS MEDLEMMARS LÖNER OCH LÖNESAMTALETS BETYDELSE KVINNOR HAR 3 500 KRONOR LÄGRE LÖN ÄN MÄN Lönegapet mellan kvinnor och män OM JUSEKS MEDLEMMARS LÖNER OCH LÖNESAMTALETS BETYDELSE 2 Sammanfattning OFÖRKLARADE LÖNESKILLNADER MELLAN KÖNEN INOM JUSEKS MEDLEMSGRUPPER

Läs mer

Förslag för att uppmuntra till jämställdhet och arbete

Förslag för att uppmuntra till jämställdhet och arbete Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2356 av Johan Forssell m.fl. (M) Förslag för att uppmuntra till jämställdhet och arbete Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Jämställdhetsplan för Västerbotten

Jämställdhetsplan för Västerbotten Jämställdhetsplan för Västerbotten Män och kvinnor ska ha samma rättigheter och möjligheter. Både män och kvinnor ska känna sig trygga, ha möjlighet att göra karriär och få vara nära sina barn: självklarheter

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

TILLÄMPNING. Jämställdhet. Hudiksvalls kommun

TILLÄMPNING. Jämställdhet. Hudiksvalls kommun TILLÄMPNING Jämställdhet i Hudiksvalls kommun Jämställdhet Jämställdhet handlar om förhållandet mellan kvinnor och män. Diskriminerings lagens syfte vad gäller förbudet att diskriminera på grund av kön,

Läs mer

POLICY MOT DISKRIMINERING

POLICY MOT DISKRIMINERING POLICY MOT DISKRIMINERING Fridhems folkhögskola accepterar inte att det förekommer diskriminering på arbetsplatsen eller i arbetssituationen. Alla har rätt till likabehandling oavsett kön, könsöverskridande

Läs mer

Din lön. - så går det till i Västerås stad

Din lön. - så går det till i Västerås stad 1 Din lön - så går det till i Västerås stad 2015-05-05 2 Årshjul Löneanalys 1 JANUARI Löneöverläggning Medarbetarsamtal Löneöversyn & ny lön Lönekartläggning Avstämning 3 Central nivå När det finns ett

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött 2016-01-08 SN 2016/0022.01.01 0480-45 09 31 Socialnämnden Jämställdhetsplan Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna Jämställdhetsplan.

Läs mer

Unionen om likabehandling

Unionen om likabehandling Unionen om likabehandling 1 2 Förord 2009 slogs de fyra dåvarande ombudsmännen mot diskriminering ihop och bildade en gemensam myndighet, Diskrimineringsombudsmannen. Innan dess hade forskarvärlden stiftat

Läs mer

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan 2015-2017 Tyresö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för såväl kvinnor som män. Alla individer ska ges lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön. Det ska finnas

Läs mer

Ett studiemedelsystem som håller under hela arbetslivet

Ett studiemedelsystem som håller under hela arbetslivet Ett studiemedelsystem som håller under hela arbetslivet Ett studiemedelsystem som håller under hela arbetslivet Studiefinansieringssystemet är en viktig förutsättning för en fungerande akademi, för att

Läs mer

Liberal feminism. - att bestämma själv. stämmoprogram

Liberal feminism. - att bestämma själv. stämmoprogram Liberal feminism - att bestämma själv stämmoprogram Partistämman 2015 Liberal feminism - att bestämma själv Centerpartiet vill att makten ska ligga så nära dem den berör som möjligt. Det är närodlad politik.

Läs mer