Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag"

Transkript

1 Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag

2

3 Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag

4 Innehållsförteckning Öka andelen tjänstemän som genomför kompetensutveckling...5 Ny kompetens glöm inte de anställda...7 Så här gjordes undersökningen...7 Arbetslivet förändras men inte kompetensutvecklingen...8 Arbetsmiljön spelar roll för medarbetarnas utveckling...8 Tjänstemännen lär sig av olika saker...9 Oklar nytta i det dagliga arbetet...11 Kompetensutveckling utan sammanhang...14 Stor potential att jobba mer långsiktigt...14 Otydligt för många vad man vill åstadkomma...16 Utvecklingssamtalet är nyckeln...18 Många har ingen plan för utveckling...19 Brister i att genomföra de planerade aktiviteterna Mer samtal än utveckling i utvecklingssamtalen Varken tid eller pengar finns avsatta...23 En splittrad bild av ansvarsfrågan...24 Eget initiativ visar på ansvarstagande...26 Slutsatser...28 Utvecklingssamtalen kan bli bättre...28 Hänger inte ihop med övriga strategier...28 Traditionell syn på kompetensutveckling...28 Många utan utveckling...28 Oklart syfte med många aktiviteter...28 Motivationen finns...29 Planerade aktiviteter genomförs inte...29 Tjänstemännen tar stort eget ansvar...29 Pengar och tid är inte avsatta...29 Små skillnader...30 Så blir det verklighet i företagen...31 Bred syn på kompetensutveckling...31 Verksamhetsplanera för kompetensutveckling...31 Prioritera kompetensutveckling...32 Strukturerade utvecklingssamtal...32 Motivera medarbetare...32 Källor

5 Öka andelen tjänstemän som genomför kompetensutveckling Eftertraktad kompetens skapar trygghet i arbetslivet. Det har ersatt den trygghet som en lång anställningstid hade tidigare. Vi ser att många måste lämna sin anställning på grund av kompetensbrist även om det formellt uttrycks som arbetsbrist. Det är resultatet av att företag inte har investerat tillräckligt i kompetensutveckling. För företag är kompetens en konkurrensfaktor. Arbetslivet förändras och utvecklas i allt snabbare takt och företag behöver medarbetare som kan förnya och uppdatera sin kompetens som ett led i att behålla konkurrenskraften på en global marknad. Unionen vill se ett arbetsliv där alla kan och får utvecklas yrkesmässigt. Att byta jobb, flytta mellan arbetsplatser och ta ett karriärsteg uppåt eller åt sidan är bra både för de som jobbar och för arbetsmarknadens funktionssätt eftersom det innebär kunskapsspridning och ökar produktiviteten. Kompetens behöver utvecklas både när tjänstemannen har jobb och mellan jobb. Förutom att företag kan säkerställa att jobbet blir gjort på bästa sätt med kontinuerlig kompetensutveckling så blir också tiden i eventuell omställning kortare för varje enskild individ. Därför är det intressant att dyka djupare ner i kompetensutvecklingsområdet och analysera hur det hanteras på tjänstemännens arbetsplatser idag. Under ett år genomför knappt hälften av Unionens medlemmar kompetensutveckling. ISBN: Kompetensutveckling är enligt Unionen planerade insatser som genomförs i syfte att utveckla en medarbetares kompetens. Unionen menar att det finns ett delat ansvar för detta. Tjänstemännen ska tillvarata de möjligheter till utveckling som företagen erbjuder. Det fodrar ett medvetet arbete med att skapa vilja och tillfällen till utveckling av medarbetarnas kompetens. 5

6 Genom att vara engagerade medarbetare som vill utvecklas, bidrar Unionens medlemmar till att stärka utvecklingskraften i företag. Bra kompetensutveckling stärker både medarbetare och företag och det är en förutsättning för att kunna fortsätta arbeta med välavlönade och kvalificerade arbeten. Därför behöver företag organisera för lärande, lärande och kompetensutveckling är en viktig del i att öka produktivitet och konkurrenskraft. Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag är ett led i Unionens strävan att lyfta upp frågan om kompetensutveckling. I tidigare rapporter har Unionen analyserat varför kompetensutveckling fungerar eller inte på företag. I rapporten En politik för kompetens pekar vi ut politiska initiativ som behövs för att öka kompetensutvecklingen bland de som arbetar. Kompetensutveckling så blir det verklighet i företagen är en rapport där vi visar på vad som krävs på företag för att få till stånd mera kompetensutveckling på våra arbetsplatser. I augusti 2011 kom rapporten Mer utveckling för fler som pekar på kompetensutvecklings bidrag till rörlighet på arbetsmarknaden. Med den här rapporten vill vi visa vilken kompetensutveckling som faktiskt genomförs på företagen, vad den syftar till och vem som tar ansvar för den. Det ger en större förståelse för varför frågan om kompetensutveckling behöver diskuteras och är så viktig för medarbetarnas framgång och trygghet, för företagens konkurrenskraft och för Sverige. Rapporten är sammanställd av Ulrika Hektor och Åsa Johansson på Unionens enhet för Politik, opinion och påverkan. Stockholm september 2011 Mats Engström Samhällspolitisk chef 6

7 Ny kompetens glöm inte de anställda Konkurrenskraftiga företag behöver tillföra kompetens genom rekrytering och inhyrning men också genom att utveckla de befintliga medarbetarna. Annars finns risken att de som redan är rekryterade inte underhåller sin kompetens. Det resulterar i att medarbetaren kan få svårt att hävda sin kompetens vid omorganisationer eller neddragningar och att jobbet inte blir gjort på bästa sätt. Trots det så är det endast en av tio i vår undersökning som helt instämmer i påståendet min arbetsgivare motiverar medarbetare att utvecklas och ta ett större ansvar. Om dagens arbetsplatser inte tillåter kompetensutveckling att vara en del i allas arbeten minskar företagens konkurrenskraft, medarbetare blir motståndare till förändringar och arbetsmarknaden får mindre kompetent arbetskraft. Så här gjordes undersökningen Undersökningen genomfördes av IPSOS och skickades ut under våren Frågeformuläret skickades ut till av Unionens medlemmar. Totalt var det tjänstemän som svarade på enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 29 procent. Av de svarande var drygt 44 procent kvinnor och 55 procent män. Vi har brutit ner materialet på ålder, kön, utbildningsbakgrund, företagsstorlek och om man har en chefsbefattning eller inte. Där skillnader har upptäckts har vi valt att redovisa detta. Vad gäller ålder, kön och utbildningsbakgrund har vi inte hittat några större skillnader. 7

8 Arbetslivet förändras men inte kompetensutvecklingen Unionen har under de senaste åren undersökt hur mycket kompetensutveckling som tjänstemännen genomför. De tre senaste åren har Unionen frågat medlemmar varje månad om de under de senaste 12 månaderna fått möjlighet att ta del av någon planerad kompetensutveckling. Siffran har i stort sett varit konstant under perioden , ungefär hälften av Unionens medlemmar har fått den möjligheten. Arbetsmiljön spelar roll för medarbetarnas utveckling En arbetsplats där det är tillåtet att bli bättre, pröva nytt men också att göra fel är en tillåtande arbetsmiljö. Arbetsmiljön spelar roll för om medarbetarna ägnar tid åt kompetensutveckling eller inte. Det är inte självklart att utveckling av medarbetarnas kompetens är en fråga som diskuteras på arbetsplatsen eller med chefen. Om man som medarbetare ska tycka att det är viktigt att lägga tid och energi på kompetensutveckling behöver arbetsgivaren också visa att det är viktigt. Att diskutera vikten av lärande och utveckling och att visa på goda exempel har betydelse för om medarbetare ska vara intresserade. Min arbetsgivare motiverar medarbetare att utvecklas och ta ett större ansvar % delvis inte inte alls varken eller helt och hållet delvis inte varken eller 8

9 När vi frågar tjänstemännen om de upplever att deras arbetsgivare motiverar medarbetare att utvecklas och ta ett större ansvar svarar drygt 35 procent att arbetsgivaren gör det helt eller delvis, knappt 35 procent att de inte gör det och 25 procent svarar instämmer varken eller. Drygt hälften arbetar alltså på en arbetsplats där de inte känner arbetsgivarens fulla stöd till att utvecklas. Tjänstemännen lär sig av olika saker Traditionellt har vi en syn på kompetensutveckling som en dyr extern kurs. Men utveckling av kompetens kan ske på en mängd olika sätt. För att utvecklas i sitt yrke handlar det ofta om en kombination av olika läraktiviteter. Beroende på vad man ska lära sig och vem det är som ska lära så passar olika aktiviteter in. Så länge kompetensutveckling likställs med en dyr kurs så kommer för få utvecklingsaktiviteter att äga rum. När vi frågar våra medlemmar om vad de lär sig mest av i arbetslivet så uppger de att det är av arbetsuppgifterna i sig, kollegor eller byte av arbetsuppgifter. När vi tittar närmare på den kompetensutveckling som genomförs och vad tjänstemännen upplever att den ger så skiljer sig de aktiviteterna från vad man lär sig av. Det är läraktiviteter som kan leda till utveckling och som inte kostar extra men som behöver diskuteras och planeras. De tre aktiviteterna som man lär sig minst av är seminarier, konferenser och mässor, vilka ofta är traditionella kompetensutvecklingsinsatser 1. 1) Mentorskap och nätverksmöten är det få som har erfarenhet av. Men de med den erfarenheten uppskattar de kompetensutvecklingsinsatserna mycket. 9

10 Vad lär jag mig mest av i arbetslivet? arbetsuppgifterna i sig kollegor byte av arbetsuppgifter kurser och utbildningar arbete i tillfälliga projekt kunder leverantörer sem/konf/ föredrag mentorskap planerade nätverksmöten mässor % Förutom att de mest uppskattade sätten att lära sig på är gratis för arbetsgivaren så visar de här siffrorna att utvecklingsaktiviteter behöver vara individuella. Vi lär oss på olika sätt och större församlingar där informationsöverföring är en stor del av aktiviteten ger inte lika mycket. De här mer interna utvecklingsaktiviteterna behöver sannolikt kompletteras med externa aktiviteter för att på bästa sätt utveckla tjänstemännens kompetens. Andra aktiviteter som tjänstemännen lär sig av är: att lära ut det man själv har lärt sig de fakta jag kan få via nätet information via Internet diverse via Internet, google, on-line supportsiter diskussionsgrupper, webinars 10

11 Oklar nytta i det dagliga arbetet Den kompetensutveckling jag har tagit del av under året har lärt mig saker jag har nytta av i mitt dagliga arbete % delvis inte inte alls varken eller helt och hållet delvis 10 0 inte varken eller Vid en närmare undersökning av dem som genomför kompetensutveckling svarar en av fem att de inte har nytta av insatserna i det dagliga arbetet. Eftersom kompetensutveckling behöver vara en kombination av aktiviteter som ökar attraktionskraften på det företag där man finns idag men också kompetensutveckling som stärker medarbetarna på arbetsmarknaden i stort, så behöver tjänstemännen sannolikt kombinera olika utvecklande aktiveter. Interna aktiviteter som kan genomföras internt på arbetsplatsen behöver kombineras med externa aktiviteter där medarbetaren lär sig nya saker utanför jobbet genom till exempel en kurs. Ur arbetsgivarens perspektiv är det förvånande att av den kompetensutveckling som faktiskt genomförs upplever så många som nästan var femte att de inte har konkret nytta av de aktiviteter som är genomförda. 11

12 25 procent vet varken eller om de har nytta av aktiviteterna, vilket tyder på otydlighet i planeringen av varför aktiviteterna faktiskt genomförs och vad de ska användas till. Att använda de nyförvärvade kunskaperna är ett sätt att faktiskt komma ihåg vad man har lärt sig. Det borde verkligen ligga i arbetsgivarens intresse. Jag behöver kompetensutveckling för att utföra mittarbete på ett bra sätt % delvis inte inte alls varken eller helt och hållet delvis 10 0 inte varken eller Samtidigt som många inte ser en direkt nytta av den kompetensutveckling som genomförs så uppger över hälften av de tillfrågade att de behöver kompetensutveckling för att utföra sitt arbete på bästa sätt. De lämnar utrymme för slutsatsen att mycket av den kompetensutveckling som faktiskt genomförs borde ha ett tydligare syfte och mål, för att säkerställa att det som genomförs faktiskt stödjer utveckling i arbetet. 12

13 På min arbetsplats finns goda möjligheter att utvecklas vidare i arbetet (till exempel nya arbetsuppgifter, ökat ansvar, ny kunskap) % delvis inte inte alls varken eller helt och hållet delvis 10 0 inte varken eller I en tidigare undersökning uppger en klar majoritet, 84 procent, att de vill utvecklas på jobbet samtidigt som möjligheten till det varierar stort. Nästan lika många har goda möjligheter att göra det, som de som uppger att de inte har det. Knappt 40 procent upplever inte att det finns möjlighet, eller mindre möjlighet, att utvecklas vidare i nuvarande arbetet. På de här arbetsplatserna kan risken för inlåsning öka och medarbetarens attraktionskraft på arbetsmarknaden utanför befintligt jobb minska. 13

14 Kompetensutveckling utan sammanhang På samma sätt som företagsledningar har ansvar för till exempel marknads-, försäljnings- och investeringsstrategier så borde en strategi för kompetensförsörjning vara självklar. I kompetensförsörjningsstrategin behöver det framgå hur kompetensluckor ska fyllas. För att kompetensutvecklingsinsatser ska löna sig på bästa sätt och för att öka motivationen till att genomföra dessa behöver aktiviteterna ha ett tydligt mål. Aktiviteter som genomförs i syfte att bidra till framtida kompetensbehov känns viktiga för medarbetarna. Men utan något tydligt mål eller syfte med kompetensutvecklingen finns risken att motivationen för att genomföra kompetensutveckling sjunker. Stor potential att jobba mer långsiktigt Trots att många kompetensutvecklingsaktiviteter som äger rum kostar pengar så genomförs de utan tydligt mål och syfte. På min arbetsplats bedriver man kompetensutveckling utifrån vilka kompetenser som behövs på långsikt % delvis inte inte alls varken eller helt och hållet delvis inte varken eller 14

15 En kompetensstrategi behövs för att säkerställa att företaget har rätt kompetens att genomföra övriga strategier som företaget har. Kompetensstrategin innehåller planering för hur rätt kompetens ska finnas tillgänglig vid rätt tillfälle. När bara drygt 20 procent tycker att kompetensutvecklingen som genomförs helt och hållet eller delvis gör det i syfte att stärka kompetensen som behövs på långsikt i företaget så finns mycket att vinna på att öka den andelen. Närmare 40 procent tycker inte att den nuvarande kompetensutvecklingen genomförs med hänsyn till vilka kompetenser som behövs på lång sikt. Här finns en stor förbättringspotential om det går att genomföra utvecklande aktiviteter som inte bara behövs för att klara av jobbet idag utan för att stärka medarbetare och företag på sikt. Det behöver finnas en balans mellan aktiviteter som genomförs på lång- och kortsikt annars riskerar konkurrenskraften att urholkas på sikt. 15

16 Otydligt för många vad man vill åstadkomma Att känna sig viktig på sitt jobb och känna att man bidrar till företags utveckling gör att man trivs på jobbet. Utvecklingsaktiviteter som på ett tydligt sätt stödjer mål och strategier för företaget blir viktiga att genomföra. Jag känner mig välinformerad om företagets framtid, strategier och mål % delvis inte inte alls varken eller helt och hållet delvis 10 0 inte varken eller En förutsättning för att kunna ta eget ansvar och se till att egna utvecklingsaktiviteterna stödjer företagets utveckling, är att medarbetaren känner till företagets mål och strategier. Många känner till framtidsstrategier men var fjärde av medarbetarna uppger att de inte känner sig välinformerade om framtiden. 16

17 Jag ser kopplingen mellan den kompetensutveckling jag får och företagets strategier och mål % delvis inte inte alls varken eller helt och hållet delvis 10 0 inte varken eller Av de som genomför kompetensutveckling så ser 42 procent inte alls eller delvis inte kopplingen mellan den kompetensutveckling de genomför och företagens strategier och mål. Drygt en fjärdedel ser en koppling vilket är bra men det finns alltså investeringar i kompetensutveckling som inte ger den effekt på företaget som arbetsgivaren skulle kunna få ut om det fanns en starkare koppling till strategier och mål. Tjänstmännen vill utvecklas och göra skillnad men när det kommer till genomförd kompetensutveckling så kan arbetsgivaren vara tydligare i vad det är man vill åstadkomma med aktiviteten. 17

18 Utvecklingssamtalet är nyckeln Ett bra utvecklingssamtal ska innehålla många delar men här har vi valt att fråga om just kompetensutveckling. Ett bra utvecklingssamtal är ofta grunden för att planera kompetensutveckling. För att kontinuerligt utvecklas behövs plats och tid för att diskutera detta, och utvecklingssamtalet är en tydlig plattform för dessa samtal. Trots det så uppger en av fyra tjänstemän att de inte ens har utvecklingssamtal en gång om året. Ett av de viktigaste verktygen för att få till stånd mer kompetensutveckling används inte. Hur ofta har du utvecklingssamtal? en gång per år eller oftare ungefär en gång på två år mer sällan har aldrig utvecklingssamtal anställd under senaste året men har ej haft utvecklingssamtal vet ej /vill ej svara %

19 Många har ingen plan för utveckling Om medarbetarna och arbetsgivaren efter utvecklingssamtalet gör en plan som innehåller vilka, hur och när utvecklingsaktiviteter ska genomföras så ökar möjligheten till bra uppföljning och även möjligheten att ta eget ansvar. I vår studie svarar ungefär hälften att de gör en sådan plan efter utvecklingssamtalet. En bra plan innehåller vilka aktiviteter som ska genomföras i syfte att utveckla kompetens och när det ska ske. Leder dina utvecklingssamtal till en plan eller motsvarande över hur din kompetensutveckling läggs upp? % ja nej vet ej 19

20 Brister i att genomföra de planerade aktiviteterna När chef och medarbetare har planerat för utvecklingsaktiviteter är det viktigt att kontinuerligt följa upp planeringen för att kunna prioritera om eller förändra planeringen om behov uppstår. Kontinuerlig uppföljning bidrar dessutom till att göra det tydligt för medarbetaren att det här är viktigt och att kompetensutvecklingen inte får falla mellan stolarna. Har de kompetensutvecklingsaktiviteter som ni kommit överens om i ert senaste utvecklingssamtal genomförts eller tror du att de kommer att genomföras före nästa utvecklingssamtal? % aktiviteterna har genomförts / kommer troligen att genomföras aktiviteterna har delvis genomförts / kommer delvis att genomföras aktiviteterna har inte genomförts / kommer förmodligen inte att genomföras utvecklingssamtalet resulterade inte i några aktiviteter vet ej / vill ej svara Av de som har planerat uppger ungefär hälften att de planerade aktiviteterna troligen helt eller delvis kommer att genomföras. Så många som en av fyra tjänstemän uppger att samtalet inte resulterade i några planerade aktiviteter alls och drygt 10 procent uppger att de planerade 20

21 aktiviteterna förmodligen inte kommer att genomföras. Att planera för aktiviteter som det sen inte finns utrymme att genomföra sänker motivationen till att efterfråga kompetensutveckling i framtiden. Mer samtal än utveckling i utvecklingssamtalen Många tjänstemän arbetar idag gränslöst och utför sitt arbete på andra ställen än på det traditionella kontoret. Projektorganisationer eller nätverk är vanliga arbetsmiljöer. I de här miljöerna träffar många inte sin chef så ofta. Att få feedback på sitt arbete och prata om utvecklingsmöjligheter sker i den bästa av världar i den dagliga kontakten med sin chef. Men eftersom arbetslivet ofta inte ger utrymme för den dagliga kontakten så är utvecklingssamtalet ett bra verktyg för att planerat och strukturerat diskutera bland annat vad medarbetaren behöver utveckla och hur det kan ske. Trots det så uppger bara drygt två av tre att de pratar om behovet av kompetensutveckling i utvecklingssamtalet. 21

22 Vad brukar dina utvecklingssamtal innehålla? samtal om lön arbetsmiljö din feed-back på din chefs arbete mål och strategier för företaget relationer till arbetskamrater arbetsbelatsning ja nej vet ej ditt behov av kompetensutveckling diskussion om ditt kommande arbete en tillbakablick över ditt arbete din chefs feed-back på ditt arbete % Ett bra utvecklingssamtal behöver innehålla flera delar. De flesta för ett samtal om vad som har hänt i arbetet det senaste året och om det kommande arbetet. Men drygt 15 procent får inte feedback på sitt arbete från chefen i utvecklingssamtalet. Tjänstemännen behöver feedback på alla delar av sitt arbete, även på kompetensutvecklingsaktiviteter som de har genomfört. Det är viktigt för att säkerställa att de aktiviteter som genomfördes i syfte att utveckla kompetens, också gjorde det. Annars blir det svårt att lära sig rätt saker på rätt sätt. Drygt hälften av de som har utvecklingssamtal pratar om företagens mål och strategier i samtalet vilket minskar sannolikheten för att den kompetensutveckling som genomförs på ett tydligt sätt bidrar till företagets utveckling. 22

23 Varken tid eller pengar finns avsatta Få har tid över på jobbet idag. Även om den kompetensutveckling som är planerad inte alltid genomförs så ökar chanserna att det genomförs om det finns resurser avsatta i en ursprunglig planering eller budget. Finns pengar avsatta för kompetensutveckling och/eller finns det med i verksamhetsplanen på din arbetsplats? % nej ja En bidragande orsak till att endast hälften av tjänstemännen genomför kompetensutveckling är att det inte finns resurser avsatta till det. Nästan 70 procent uppger att det finns vare sig pengar eller tid i verksam hetsplaneringen avsatt till kompetensutveckling. En förutsättning för att kontinuerligt utveckla sin kompetens är att det är en del av arbetsuppgifterna. Om det inte finns med som en aktivitet som tar resurser i anspråk så blir det istället något man ska göra när det normala arbetet är slut och då är risken stor att det inte blir av alls. 23

24 En splittrad bild av ansvarsfrågan Det finns ett ansvar hos arbetsgivare att se till att medarbetaren får den kompetensutveckling som behövs för att utföra sina arbetsuppgifter så bra som möjligt. Ansvaret för den kompetensutvecklingen kan inte lämnas över. Medarbetaren å sin sida har ett ansvar för att ta tillvara de möjligheter till kompetensutveckling som erbjuds. Det finns också ett ansvar hos de anställda att ta upp frågan om kompetensutveckling med sin arbetsgivare och att vara motiverad till utveckling. Om det är otydligt för både medarbetare och chefen om vem som har ansvar för att initiera en diskussion om kompetensutveckling finns en stor risk att man väntar ut varandra och att utvecklingsaktiviteter uteblir under tiden. Därför är det intressant att fråga tjänstemannen om hur de ser på ansvaret för kompetensutvecklingen, vems är ansvaret och i så fall lever ansvarig upp till att ta itu med frågan? Det är företagets ansvar att se till attt jag får den kompetensutveckling som mitt arbete kräver? % delvis inte inte alls varken eller helt och hållet delvis 10 0 inte varken eller 24

25 Knappt hälften av de tillfrågade instämmer helt och hållet eller delvis i påståendet att det är företagets ansvar att se till att jag får den kompetensutveckling som mitt arbete kräver. Företaget tar ansvar för att jag får den kompetensutveckling jag behöver för att utföra mitt arbete på ett bra sätt % delvis inte inte alls varken eller helt och hållet delvis 10 0 inte varken eller Samtidigt som knappt hälften uppger att de tycker att det är företagets ansvar att se till att de får kompetensutveckling så svarar en av fyra att de tycker att företaget tar det ansvaret. Nästan en fjärdedel instämmer helt och hållet eller instämmer delvis på frågan företaget tar ansvar för att jag får den kompetensutveckling jag behöver för att utföra mitt arbete på ett bra sätt. Men så många som drygt 40 procent tycker inte alls eller bara delvis att deras arbetsgivare tar det ansvaret. Medarbetare kan efterfråga och visa engagemang men utan ett bra samarbete där arbetsgivaren skapar möjligheter till utveckling ökar risken för försämrad konkurrenskraft. Möjligheterna förbättras om utvecklingssamtal genomförs, utvecklingsplan upprättas och genom att resurser avsätts i form av tid och pengar. 25

26 Eget initiativ visar på ansvarstagande Trots att många tycker att det är arbetsgivarens ansvar att se till att medarbetarna får den kompetensutveckling de behöver och många också uppger att företaget där de arbetar tar det ansvaret så sker mycket av kompetensutvecklingen på eget initiativ. Idag tar tjänstemännen stort eget ansvar för sin utveckling. Den kompetensutveckling jag får sker främst på mitt eget initiativ % delvis inte inte alls varken eller helt och hållet delvis 10 0 inte varken eller På frågan om man som medarbetare initierar den kompetensutveckling man genomför så svarar 60 procent att det är så, helt eller delvis. Det visar att kompetensutveckling inte är en del av de normala arbetsuppgifterna utan att det för många medarbetare är upp till dem själva att driva sin egen utveckling. Det stora ansvaret som ofta faller tillbaka på varje enskild medarbetare kan resultera i mer positiva kompetensutvecklingserfarenheter eftersom det då finns större chans till individuellt anpassade aktiviteter. 26

27 Det är mitt eget ansvar att se till att jag får den kompetensutveckling jag känner att mitt arbete kräver? % delvis inte inte alls varken eller helt och hållet delvis 10 0 inte varken eller En splittrad bild målas upp när vi har frågat om vem som är ansvarig för att se till att tjänstemännen får den kompetensutveckling som arbetet kräver. Närmare hälften svarar att de instämmer helt och hållet eller delvis på frågan om det är mitt eget ansvar att se till att jag får den kompetensutveckling jag behöver. 27

28 Slutsatser Utvecklingssamtalen kan bli bättre Utvecklingssamtalet är en tid när chef och medarbetare ostört kan prata om situationen på jobbet. Det är bra att tjänstemännen får feedback på sitt arbete och ger feedback till chefen i samtalen. Men när bara 70 procent (3 av 4) diskuterar kompetensutveckling så ökar risken för att utvecklingskraft hos medarbetaren går förlorad och syftet med eventuell genomförd kompetensutveckling blir oklar för medarbetaren. Hänger inte ihop med övriga strategier Tjänstemannen är motiverad till utveckling och vill bidra till utveckling. Men när få medarbetare känner till företagets mål och strategier blir det svårt att själv föreslå och genomföra kompetensutveckling som ligger i linje med företagets inriktning för framtiden, kompetensutveckling som stärker konkurrenskraften. Traditionell syn på kompetensutveckling Det är stor skillnad på vad tjänstemännen upplever att de lär sig av och vilken kompetensutveckling som de genomför. Mycket av den kompetensutveckling som genomförs är av den traditionella karaktären, köpt extern kurs. När tjänstemännen får uppge vad de lär sig av är det till stor del andra saker. Många utan utveckling Cirka hälften av Unionens medlemmar genomför inte någon kompetensutveckling på ett år. Men nästan alla, 9 av 10, vill utvecklas. Oklart syfte med många aktiviteter Många medarbetare har svårt att se nyttan av den kompetensutveckling som de genomför. De upplever inte att de har nytta av utvecklingsaktiviteterna i sitt dagliga arbete. Samtidigt har tjänstemännen svårt att se hur kompetensutvecklingen som de genomför bidrar till mål och strategier för företaget. Nyttan är ofta oklar samtidigt som över hälften av de tillfrågade i vår undersökning uppger att de behöver kompetensutveckling för att göra sitt jobb på bästa sätt. 28

29 Motivationen finns Tjänstemännen är motiverade till utveckling och drygt 35 procent har en arbetsgivare som motiverar dem att utvecklas och ta ett större ansvar. Men drygt hälften uppger att deras arbetsgivare inte motiverar dem att utveckla sin kompetens. Planerade aktiviteter genomförs inte Nära 4 av 10 uppger att de inte finns någon plan för vilken kompetensutveckling de ska genomföra, varför den ska göras, hur den ska genomföras och när den ska äga rum. För de som har planerat för aktiviteter som ska utveckla kompetens så svarar mer än hälften att aktiviteterna har eller troligen kommer att genomföras eller att aktiviteterna delvis kommer att genomföras. Det lämnar ungefär en av tio med uppfattningen att aktiviteterna inte har genomförts eller förmodligen inte kommer att genomföras. Tjänstemännen tar stort eget ansvar Nästan en fjärdedel uppger att deras arbetsgivare tar ansvar helt eller delvis för att de får den kompetensutveckling de behöver medan de är fler, knappt hälften som tycker att det är företagens ansvar att göra det. Det finns ett stort mått av egna initiativ hos tjänstemannen. Så många som 60 procent uppger att den kompetensutveckling som de genomför helt eller delvis sker främst på deras egna initiativ. Pengar och tid är inte avsatta Nära 70 procent av tjänstemännen uppger att det inte finns några pengar avsatta i budget eller tid avsatt i verksamhetsplanering för kompetensutveckling. Det pekar på att kompetensutveckling på många arbetsplatser är en aktivitet som ska utföras när det vanliga jobbet är gjort och när det finns pengar finns över. 29

30 Små skillnader När vi delar upp svaren på kön, ålder och utbildningsbakgrund hittar vi inga skillnader i svaren på frågorna. Skillnader mellan chefer och medarbetare finns till viss del. Chefer har till större del resurser avsatta i budget och verksamhetsplanering för kompetensutveckling. De ser också i högre grad än andra möjligheter att utveckla sin kompetens på den arbetsplats där de finns idag. En tjänsteman som jobbar i ett mindre företag med under 25 anställda saknar i högre grad än andra utvecklingssamtal. Sannolikheten att medarbetaren genomför utvecklingssamtal ökar gradvis ju större företag man arbetar i. 30

31 Så blir det verklighet i företagen Vi behöver få mer kompetensutveckling genomförd på våra arbetsplatser för att stärka konkurrenskraften hos både medarbetare och företag. Bred syn på kompetensutveckling För bra kompetensutveckling behöver vi en bred syn på kompetensutveckling. I utvecklingssamtalen behöver vi först prata om vilken kompetens som behöver utvecklas och sen hur den bäst bör utvecklas. Många olika typer av planerade insatser ska falla inom ramen för kompetensutveckling. Tjänstemannen behöver kombinera externa och interna aktiviteter för att stärka sin kompetens både på befintlig arbetsplats men även på arbetsmarknaden i stort. Arbetsgivare och det lokala facket behöver genom dialog komma överens om vad kompetensutveckling kan vara. Aktiviteterna behöver anpassas till individuella förutsättningar och behov för att få bäst genomslag. Verksamhetsplanera för kompetensutveckling Företagsledningar har ansvar för till exempel marknads-, försäljningsoch investeringsstrategier. På samma sätt behöver det finnas en strategi för kompetensförsörjning där det framgår hur kompetensluckor ska fyllas. Planering för verksamhet och kompetensförsörjning behöver ske i samverkan för att säkerställa att rätt kompetens finns på rätt plats i rätt tid. Företag behöver tillföra kompetens på flera sätt. Rekrytering och inhyrning av kompetens behöver ske parallellt med utveckling av de befintliga medarbetarna annars riskerar de att hamna i bakvattnet. Resurser i form av tid och pengar måste avsättas. Så länge kompetensutveckling är någonting som medarbetaren förväntas genomföra när det vanliga jobbet är gjort så genomförs för lite utvecklingsaktiviteter. Företag inom alla branscher behöver organisera för produktion och för lärande för att upprätthålla en hög konkurrenskraft. 31

32 Prioritera kompetensutveckling Arbete med att utveckla kompetens och att arbeta med kontinuerligt nytt lärande behöver vara förankrat i högsta ledningen, där HR/personalchef ingår. När det är viktigt för högsta ledningen att arbeta med kompetensutveckling så blir det viktigt för chefer och medarbetare. Chefer å sin sida behöver ha den kompetens som krävs för att utveckla medarbetare och för att se människors drivkrafter för att undvika att utvecklingskraft hos medarbetarna går förlorad. Strukturerade utvecklingssamtal När arbetslivet för många tjänstemän är gränslöst så behövs minst ett strukturerat utvecklingssamtal per år. Samtalet behöver innehålla en diskussion om vilken kompetens som ska utvecklas det kommande året. Efter samtalet behöver en individuell utvecklingsplan göras där det framgår vad som ska utvecklas, varför, hur och när. Utvecklingssamtalen och utvecklingsplanen ska dokumenteras, sparas och följas upp. Motivera medarbetare Tjänstemännen vill utvecklas men när de inte känner att arbetsgivaren motiverar till det eller att det finns utrymme till det så går utvecklingskraft förlorad. Företag som har en tillåtande kultur där medarbetare får utrymme till att vara nyfikna, pröva nytt och göra fel är en arbetsplats där medarbetare vill utveckla kompetens som bidrar till företagets framtida mål och strategier. En medarbetare som lägger ner tid och kraft på att utveckla kompetens ska se att det avspeglar sig positivt i lönekuvertet. 32

33 Källor Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson, Lundberg Gränslöst arbete, 2005 Börnfeldt Arbetsorganisation i praktiken en kritisk introduktion till arbetsorganisationsteori SNS, 2009 Dahlström Personalchefers syn på Sif och kompetensutveckling, 2004 Ekberg, Eklund, Ellström, Johansson Tid för utveckling? Studentlitteratur, 2006 Hektor Kompetensutveckling så blir det verklighet i företagen, 2008 Hektor En politik för kompetens, 2008 Hektor Kompetensutveckling investering i företagets viktigaste resurs 2007 Johansson Att leda, leva och leverera en studie om chefers arbetssituation, 2010 Johansson Fria eller förvirrade? en studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation, 2009 Kock, (red.) Arbetsplatslärande att leda och organisera kompetensutveckling Studentlitteratur, 2010 Otter von Aktivt arbetsliv om dagens behov och framtidens möjligheter,

34 34

35 35

36 Tjänstemännen behöver under hela sitt yrkesverksamma liv utveckla och fördjupa sin kompetens för att anpassa sig efter förändringar som sker på arbetsmarknaden. Med uppdaterad kompetens är det lättare att byta både arbetsuppgifter och arbetsgivare, rörligheten ökar samtidigt som det skapar trygghet i arbetslivet. Unionen vill se ett arbetsliv där alla kan och får utvecklas yrkesmässigt. Att byta jobb, flytta mellan arbetsplatser och ta ett karriärsteg uppåt eller åt sidan är bra både för de som jobbar och för arbetsmarknadens funktionssätt eftersom det innebär kunskapsspridning och ökar produktiviteten. Kompetens behöver utvecklas både när tjänstemannen har jobb och mellan jobb. Förutom att företag kan säkerställa att jobbet blir gjort på bästa sätt med kontinuerlig kompetensutveckling så blir också tiden i eventuell omställning kortare för varje enskild individ. Tnr: 1529:1. ISBN: Oktober ex. Produktion: Blomquist & Co. Tryck: Wassberg+Skotte. I rapporten Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag vill vi visa vilken kompetensutveckling som faktiskt genomförs på företagen, vad den syftar till och vem som tar ansvar för den. Det ger en större förståelse för varför frågan om kompetensutveckling behöver diskuteras och är så viktig för medarbetarnas framgång och trygghet, för företagens konkurrenskraft och för Sverige. Unionen är Sveriges största fackförbund i det privata näringslivet. Tillsammans skapar vi framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet. Olof Palmes Gata Stockholm Tel

kompetensutvecklingsbarometer En undersökning av kompetensutveckling bland medlemmar i Unionen

kompetensutvecklingsbarometer En undersökning av kompetensutveckling bland medlemmar i Unionen kompetensutvecklingsbarometer En undersökning av kompetensutveckling bland medlemmar i Unionen 1 Innehåll Innehåll...1 Förord... 2 Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Andel som har fått kompetensutveckling...

Läs mer

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation 1 Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Innehållsförteckning Förord.................................................................................................................................................

Läs mer

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer

Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad

Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad En undersökning om det gränslösa arbetslivet Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad En undersökning om det gränslösa arbetslivet Innehållsförteckning Inledning...5 Det moderna

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

Utgångspunkter för hållbart arbete 5

Utgångspunkter för hållbart arbete 5 2 Innehåll Förord 4 Utgångspunkter för hållbart arbete 5 Kompetens för konkurrenskraft och hållbart arbete 6 Helhetssyn och långsiktighet Det fackliga uppdraget Vad är kompetens 8 Individuellt och organisatoriskt

Läs mer

Chef- och ledarskap inom statlig sektor. En rapport från Fackförbundet ST

Chef- och ledarskap inom statlig sektor. En rapport från Fackförbundet ST Chef- och ledarskap inom statlig sektor En rapport från Fackförbundet ST ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Tryck: Intellecta Tryckindustri, juni 2006. Upplaga: 4 000 ex.

Läs mer

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Jag ser en ny gnista. Jag ser en personlig utveckling hos deltagarna och jag ser hur det sprids bland personalen. Utbildningen har gett oss energi och kunskap.

Läs mer

European Employee Index. Vägen till högre arbetsglädje. Läs om svenska medarbetares syn på arbetsglädje, organisationskultur och ledarskap

European Employee Index. Vägen till högre arbetsglädje. Läs om svenska medarbetares syn på arbetsglädje, organisationskultur och ledarskap European Employee Index Sverige 2012 - Årgång 12 Vägen till högre arbetsglädje Läs om svenska medarbetares syn på arbetsglädje, organisationskultur och ledarskap Ledare Sverige har klarat de senaste årens

Läs mer

Projektet Strängnäs Växer

Projektet Strängnäs Växer Utvärderingsrapport av : Projektet Strängnäs Växer European Minds Utvärderare: John Gunnarsson www.europeanminds.se INNEHÅLL KAP 1. Sammanfattning 3 KAP 2. Bakgrund till projektet 4 KAP 3. Utvärderarens

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade

Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade Motiv till deltagande i kompetensutveckling bland vårdare inom omsorgen om funktionshindrade Kristin Ekholm Handledare: Eva Bejerot PSYKOLOGI III, VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING 15 HP, VT 2009 STOCKHOLMS UNIVERSITET

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Bonus. ett bra sätt att styra, motivera och rekrytera vd?

Bonus. ett bra sätt att styra, motivera och rekrytera vd? Bonus ett bra sätt att styra, motivera och rekrytera vd? 1 Bonus ett bra sätt att styra, motivera och rekrytera vd? 2 3 Innehållsförteckning Ett bredare perspektiv i bonusdebatten................................................................................

Läs mer

Steg-för-steg i arbetet med employer branding

Steg-för-steg i arbetet med employer branding 1 (13) Steg-för-steg i arbetet med employer branding Artikel skriven av Anna Dyhre, tidigare chef för Universum Sverige som har employer branding i fokus. Numera arbetar hon som rådgivare, författare och

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010.

Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010. Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010. En rapport och enkätundersökning av Sveriges Ingenjörer under 2010. 1 Karriär

Läs mer

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef

ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET. En guide för dig som är chef ATT LEDA ÅLDERSMEDVETET En guide för dig som är chef NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper, som arbetar på uppdrag av Svenska

Läs mer

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Rapporten i sin helhet finns på www.civilekonomerna.se 1937-2012 Förbundet för Sveriges ekonomer 2 Ledarskapets betydelse för anställdas hälsa En civilekonom

Läs mer

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare Kairos Future & WES Maj 2014 Stjärnkraft en sammanfattning stjarnkraft_a4_20s.indd 1 1 2014-04-30 09:32 Kompetenta ledare morgondagens bristvara

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Det börjar på toppen. En vägledning för bättre ledning

Det börjar på toppen. En vägledning för bättre ledning Det börjar på toppen En vägledning för bättre ledning 1 2 Förord............................................................................. 3 Inledning..........................................................................

Läs mer

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15 European Employee Index 2014 Sverige 2014 - Årgång 15 Innehåll 04 06 08 10 Sveriges arbetsglädje är fortsatt i topp 10 Ledarskapskvalitet utan styrfart Svensk prestationskulturs styrkor och svagheter Världen

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2009 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Kommunikatörerna trotsar krisen 3 Om 3 Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 5 Målgrupp 5 Upplägg & Genomförande 5 Svarsfrekvens 5 Resultatredovisning

Läs mer