Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!"

Transkript

1 Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli

2 Vi representerar företag med anställda Trä- och Möbelindustriförbundet (TMF) är möbelindustrins och den träförädlande industrins bransch- och arbetsgivareorganisation. Organisationens uppgift är att stärka företagens konkurrenskraft och verka för medlemmarnas tillväxt. Genom sina 800 medlemmar representerar TMF anställda och utgör viktiga arbetsgivare på mindre orter i Sverige. Skogsindustrierna (SI) är pappersbrukens och sågverkens bransch- och arbetsgivareorganisation. Bland SI:s medlemmar finns cirka 140 sågverk med anställda, som deltar i denna undersökning. Behov av nya moderna regler för arbetsmarknaden TMF och SI vill medverka till att nya moderna regler för arbetsmarknaden skapas. Utgångspunkten i det arbetet är att sociala skyddsnät för anställda såväl som företagare är en grundförutsättning. Utmaningen är att hitta en balans mellan konkurrenskraft och hög kompetens å ena sidan, och tillräcklig anställningstrygghet för medarbetarna å andra sidan. Vi är övertygade om att ju högre kompetens bland medarbetarna vi kan säkra hos företagen, desto tryggare blir deras anställningar. Den bästa anställningstryggheten är framgångsrika och lönsamma företag. Vi vill ha en lagstiftning som inte bara utgår från anställningstid som skyddsvärt intresse utan även väger in kompetens och konkurrenskraft. 2

3 Företagen reagerar starkt på frågor om LAS I juni 2010 genomförde TMF/Skogsindustrierna en undersökning bland TMF:s medlemmar och sågverksföretag organiserade inom Skogsindustrierna för att ta reda på vad de anser om Lagen om anställningsskydd (LAS) och dess effekter på företagens verksamhet. Syftet med undersökningen är två: 1. Svensk arbetsmarknad saknar ett fungerande system som kan kombinera individuell trygghet med företagens behov av kompetens på den svenska arbetsmarknaden 2. Regler för säkra kompetens och ge medarbetarna anställningsskydd är generella företagsbehov. Men förutsättningarna och behoven skiljer sig mellan olika typer av företag beroende på storlek, exportandel, konjunkturkänslighet och så vidare. Skillnaderna är stora. Undersökningen genomfördes under juni månad 2010, där 900 enkäter skickades ut. Svarsfrekvensen var drygt 23 procent. Frågorna som ställdes var bland annat: 1. Tar LAS tillräckligt hänsyn till de små- och medelstora företagens behov gällande anställningsreglerna på arbetsmarknaden? 2. Bör turordningen avgöras av kompetens istället för anställningstid? 3. Är det ett problem att företagen undviker tillsvidareanställningar på grund av LAS? 4. Bör reglerna för så kallad avtalsturlistor ändras? 5. Är reglerna om uppsägning av arbetsbrist i LAS viktigare att ändra än reglerna om uppsägning av personliga skäl? Kortfattat resultat av undersökningen - 88 % vill att arbetsgivarorganisationerna arbetar för en förändring av turordningen % vill särskilt ändra LAS-regler om arbetsbrist som grund för uppsägning % avstår att tillsvidareanställda på grund av LAS % tycker inte att avtalsturlistor fungerar i praktiken % tycker att det är viktigare att ändra reglerna om uppsägning vid arbetsbrist än att ändra reglerna om uppsägning av personliga skäl % anser att LAS inte tar hänsyn till företagens behov. 3

4 Därför är LAS viktig för våra medlemmar Frågan om LAS är aktuell av flera skäl: - Finanskrisen och lågkonjunkturen drabbade industrin hårt. Antalet sysselsatta inom industrin minskade med cirka personer sedan våren 2008, enligt arbetskraftsundersökningen (AKU). Totalt kan svenskar ha förlorat jobbet under lågkonjunkturen. Företagen hade helt enkelt inga kunder till sina produkter och kunde inte betala ut lönerna till sina anställda. En allvarlig dramatik både för företagare och anställd. Under den snabba nedgången i efterfrågan såväl som när konjunkturen började vända upp upptäckte många företagare vilka konsekvenser LAS har för deras företag. Frågan om bemanningsföretag tog stort utrymme i avtalsrörelsen Dagens regler är 30 år gamla och utgår från ett näringsliv som inte längre existerar. Trä- och möbelindustrin samt sågverken sysselsätter människor i en bransch som är exportberoende och känslig för konjunkturer. För att den svenska samhällsekonomin ska kunna utvecklas och vara konkurrenskraftig i en global värld är det nödvändigt att diskutera hur framtidens anställningsregler kan utformas för att säkra den individuella tryggheten såväl som företagens behov av kompetens på arbetsmarknaden. - LAS har också en politisk dimension som är komplicerad. Det råder interna splittringar mellan partierna i respektive block om hur man ska hantera frågan om förändringar av anställningsskyddet. 4

5 LAS splittrar de politiska blocken De politiska partiernas inställning till frågan är komplicerad och följer inte blockgränserna. Frågan splittrar både den rödgröna oppositionen och alliansregeringen röstade Miljöpartiet igenom förändringar av arbetsrätten under den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Förändringen innebar att arbetsgivare har rätt att undanta två personer från turordningen vid uppsägningar, en viktig del av LAS. Trots att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill avskaffa undantagsreglerna vid en eventuell valseger i höst, anser delar av Miljöpartiet att det är viktigt att värna småföretagens förutsättningar när man diskuterar anställningsregler. Det finns också kritiska röster inom socialdemokratin som vill att partiet ändrar sin syn på trygghetsregler för småföretag. Finansmannen Carl Bennet, som har ett nära förhållande till Socialdemokraterna, anser exempelvis att LAS är ett problem för företag med upp till 20 anställda och att de borde ha större frihet att välja vilka de vill behålla vid uppsägningar. Även inom Alliansen finns det sprickor. Folkpartiet vill att den regel som nu finns för företag med färre än tio anställda att kunna undanta två personer från LAS, ska utvidgas till att gälla alla företag. Centerpartiet vill att man ska kunna göra fler undantag från turordningsreglerna, medan Alliansens största parti Moderaterna säger nej till förändringar av turordningsreglerna. Moderaterna å andra sidan vill förlänga möjligheten till provanställning från sex till tolv månader. LAS har styrt sedan 1970-talet Lag om anställningsskydd (LAS) reglerar uppsägningar av svensk arbetskraft. Bland annat tidsbegränsade anställningar, vilka typer av uppsägningar som är giltiga och hur besked om uppsägning ska gå till. Lagen är dispositiv vilket innebär att den i delar kan avtalas bort genom kollektivavtal. Dagens regelverk på arbetsmarknaden (bland annat LAS) är en produkt av det svenska industrisamhällets utveckling och regelsystemet sammanfaller i stort sett med starka fackliga organisationer och större företag. Under 70-talet skedde dock en dramatisk förändring gällande synen på regleringen av arbetsmarknaden. Istället för samtycke skedde regleringen via lagstiftning. I en tid då svensk ekonomi utsätts för allt intensivare global konkurrens är det viktigt för företagen i allmänhet och för de att små- och medelstora företagen i synnerhet att kunna vara flexibla för att behålla kompetent arbetskraft. Från politiskt håll har det också uppmärksammats att dagens regelverk är ett hinder för nyetablering av företag som kan leda till nyanställningar. En annan aspekt är att LAS ger ungdomar en svagare ställning på arbetsmarknaden, då anställningstid premieras så tydligt. Alltfler aktörer pekar på sambandet 5

6 mellan dagens föråldrade regelverk och svag tillväxt som präglat svensk ekonomi sedan 70- talet. Undersökningens resultat i korthet Majoriteten av respondenterna anser att LAS ger mer rättigheter till de anställda än ägarna och att lagstiftningen är ett uttryck för en gammalmodig syn på trygghet. De flesta anser också att LAS inte ger något utrymme att värna kompetensen inom företaget när det handlar om uppsägningar. 6

7 Några vill avskaffa LAS helt. En stor del vill förändra LAS till den grad att det borde vara lättare att göra undantag i turordningsreglerna i syfte att behålla kompetensen inom företagen. Många anser att företrädesrätten påverkat företagen negativt. Detta gäller främst när det handlar om att värna kompetensen. En del har beslutat att hålla personalstyrkan på låg nivå, även under högkonjunkturer, för att behålla handlingsfrihet över arbetsstyrkans kompetens. 7

8 Här är svaren väldigt blandade. De som svarar nej menar att LAS inte har någon större påverkan medan ja-respondenterna säger att de inte vågar anställa på grund av turordningsreglerna. En klar majoritet tycker att arbetsgivarna bör förorda förändringar, men det beror också vilka alternativ som förespråkas. Några anser att parterna bör kunna komma överens om framtida anställningsregler, men att det verkar saknas politisk vilja att nå samförstånd om LAS. Här råder en splittring mellan respondenterna. De som svarar ja hänvisar oftast till användandet av bemanningsföretag och kortare provanställningsformer för att få mer flexibilitet kring personalstyrkan. 8

9 Det finns en mängd respondenter som är osäkra och som inte vet om detta inträffar i praktiken. De som svarar nekande menar att detta oftast beror på hur relationen ser ut mellan fack och arbetsgivare. Eftersom det i praktiken inte går att göra undantag i turordningsreglerna ser man ingen poäng i att komma överens om avtalsturlistor. De flesta svarar att förändringar behövs på arbetsbrist -sidan eftersom det handlar om att värna företagets kompetens. Dock svarar en del att uppsägning vid personligt skäl inte är helt oväsentligt för mindre företag och att båda delarna behöver förändras. 9

Konsekvenser av LAS En kartläggning av anställningsskyddets effekter i svenska teknikföretag

Konsekvenser av LAS En kartläggning av anställningsskyddets effekter i svenska teknikföretag Konsekvenser av LAS En kartläggning av anställningsskyddets effekter i svenska teknikföretag Förord I stenhård global konkurrens exporterar svenska teknikföretag varor och tjänster till världsmarknaden.

Läs mer

Sverige behöver ett modernt anställningsskydd

Sverige behöver ett modernt anställningsskydd Sverige behöver ett modernt anställningsskydd KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA INNEHÅLL Förord... 5 1. Sammanfattning... 6 2. Arbetsmarknadens utmaningar... 9 3. Lagen om anställningsskydd (LAS)... 11

Läs mer

Modernisera den svenska modellen

Modernisera den svenska modellen December 2011 Modernisera den svenska modellen Folkpartiets arbetsmarknadspolitiska program Folkpartiet Liberalerna 1 Innehåll Innehåll... 2 Folkpartiets politik i punkter... 4 1. En svensk flexicurity...

Läs mer

LAS i förändring. ett kunskapsunderlag om anställningsskydd, kompetens och omställning Maj 2013

LAS i förändring. ett kunskapsunderlag om anställningsskydd, kompetens och omställning Maj 2013 LAS i förändring ett kunskapsunderlag om anställningsskydd, kompetens och omställning Maj 2013 Helena Larsson Samuel Larsson Eva Oscarsson Lena Maier Söderberg Omslag: Vian Tahir är pressekreterare på

Läs mer

Visstidsanställningar i detaljhandeln och hotell- och restaurang

Visstidsanställningar i detaljhandeln och hotell- och restaurang maj 2015 Visstidsanställningar i detaljhandeln och hotell- och restaurang Varierande efterfrågan ger stort behov av visstidsanställda medarbetare Författare: Clara Wiklund, Svensk Handel, Andreas Ahlén,

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE

VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE VALFAKTAHÄFTE NR4 ARBETE INLEDNING För Ung Vänster är arbete en rättighet. Rätten till arbete borde vara en av grundpelarna i samhället, men så ser det inte ut idag. Frågan om allas rätt till arbete är

Läs mer

Omställningsavtalens ökade roll på den svenska arbetsmarknaden. Irene Wennemo

Omställningsavtalens ökade roll på den svenska arbetsmarknaden. Irene Wennemo Omställningsavtalens ökade roll på den svenska arbetsmarknaden Irene Wennemo Inledning Under senare år har omställningsavtalen mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna setts som allt viktigare.

Läs mer

PARAGRAF. Arbetsmarknaden förändras hela tiden. Ändå finns paragraf 22. Så drabbar LAS svenska företag.

PARAGRAF. Arbetsmarknaden förändras hela tiden. Ändå finns paragraf 22. Så drabbar LAS svenska företag. PARAGRAF 22 Arbetsmarknaden förändras hela tiden. Ändå finns paragraf 22. Så drabbar LAS svenska företag. Paragraf 22 Svenskt Näringsliv, 2009 2 Redaktörer: PARAGRAF Alice Teodorescu 22 och Henrik Svidén

Läs mer

Teknikföretag och bemanningspersonal 2009 hur påverkas inhyrningen av konjunkturen?

Teknikföretag och bemanningspersonal 2009 hur påverkas inhyrningen av konjunkturen? Teknikföretag och bemanningspersonal 2009 hur påverkas inhyrningen av konjunkturen? Förord Personal från företag som Manpower, Poolia och Uniflex har blivit ett vanligt inslag i industrin runt om i Sverige,

Läs mer

flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden- en utopi?

flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden- en utopi? Företagsekonomiska institutionen Inriktning mot Management Hösttermin 2012 flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden- en utopi? Kandidatuppsats Författare: Maria Hellström 810618-5906 Louise fors 850906-7503

Läs mer

Prioriteringar i regelförbättringsarbetet

Prioriteringar i regelförbättringsarbetet Prioriteringar i regelförbättringsarbetet Intervjuer med riksdagspartiernas talespersoner och SKOP-undersökning med svenska företagare 1 Våren 2013 Näringslivets Regelnämnd, NNR, Stockholm, 2013 Produktion

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Moderaternas Förbundsstämmor i Stockholms stad och län har i maj 2009 antagit:

Moderaternas Förbundsstämmor i Stockholms stad och län har i maj 2009 antagit: Moderaternas Förbundsstämmor i Stockholms stad och län har i maj 2009 antagit: Proposition ang Företagspolitiskt program för Moderaterna i Stockholms stad och län Inledning... 1 Finansiering... 2 Regelverk...

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

Ny reglering av tidsbegränsad anställning

Ny reglering av tidsbegränsad anställning Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2007 Ny reglering av tidsbegränsad anställning - Konsekvenser för bemanningsbranschen? Författare: Ann-Sofie Liljergren

Läs mer

IF Metalls framtidsdiskussion. Vårt samhälle och solidariteten

IF Metalls framtidsdiskussion. Vårt samhälle och solidariteten IF Metalls framtidsdiskussion Vårt samhälle och solidariteten Innehåll InArbe Vårt samhälle och solidariteten 1 Innehåll IF Metalls framtidsdiskussion inför kongressen 2011 Vårt samhälle och solidariteten

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

FLER JOBB OCH FÖRETAG

FLER JOBB OCH FÖRETAG S t ä m m o b e s l u t P a r t i s t ä m m a n 2 0 0 9 O m r å d e 2 Område: Jobb och Företagande, regional utveckling, jord- och skogsbruk samt konsumentfrågor Sidantal: 41 FLER JOBB OCH FÖRETAG - JOBB

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer

Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer 1 2 Politik för företagande en granskning av borgerlig regeringspolitik av (s)-entreprenörer Socialdemokrati och

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer

C-UPPSATS. Inhyrning av arbetskraft under företrädesrättsperioden

C-UPPSATS. Inhyrning av arbetskraft under företrädesrättsperioden C-UPPSATS 2010:155 Inhyrning av arbetskraft under företrädesrättsperioden - är detta ett kringgående av LAS? Anette Forsberg Luleå tekniska universitet C-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

Varför jobbar inte äldre? -på spaning efter en arbetsmarknad som inte finns.

Varför jobbar inte äldre? -på spaning efter en arbetsmarknad som inte finns. Varför jobbar inte äldre? -på spaning efter en arbetsmarknad som inte finns. MARIE SÖDERQVIST SARA ÖBERG P ensions f orum 103 29 Stockholm Besöksadress: Blasieholmsgatan 4A Tel: 08-762 78 48 Fax: 08-762

Läs mer

Fastighetstempen 2014:Q1

Fastighetstempen 2014:Q1 Fastighetstempen fångar aktuella trender och bedömningar hos landets större fastighetsbolag och finansiella aktörer Fastighetstempen 2014:Q1 7 av 10 företag tror på ökade hyresintäkter. Se sidan 5 6 säger

Läs mer

Bemanningsbranschen en liten bransch på frammarsch

Bemanningsbranschen en liten bransch på frammarsch Konjunkturläget augusti 2012 83 FÖRDJUPNING Bemanningsbranschen en liten bransch på frammarsch Diagram 168 Sysselsättning i bemanningsbranschen i Sverige Tusental respektive procent av sysselsatta 70 1.4

Läs mer

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 125 Nr: :1 Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Bären som finns i de svenska skogarna är i mycket en outnyttjad resurs. Det cirkulerar lite olika siffror

Läs mer

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Innehållsförteckning

Läs mer

Kompetens, var god HÖJ!

Kompetens, var god HÖJ! Av Anna Danielsson Öberg och Bengt Rolfer Kompetens, var god HÖJ! En bok om behovet av mer lärande i arbetslivet och hur det ska åstadkommas Författarna Anna Danielsson Öberg och Bengt Rolfer är frilansjournalister

Läs mer

Sökes: Attraktiva arbetsgivare

Sökes: Attraktiva arbetsgivare Sökes: Attraktiva arbetsgivare Sökes: Attraktiva arbetsgivare fakta och myter om ungdomar som arbetskraft bland arbetsgivare och ungdomar För företag är det viktigt att både betraktas som och att vara

Läs mer