Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn"

Transkript

1 Rapport Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn

2 Innehållsförteckning Sida Sammanfattning och Åtgärdsarbete 3-4 Bakgrund och Syfte 5 Metod och Svarsfrekvens 5-7 Information & Kommunikation 8 Miljömedvetenhet 9 Arbetsmiljömedvetenhet Förutsättningar för arbetet Personalvård Företagsledning Övriga synpunkter 21 PFM Research i Sverige AB 2

3 Sammanfattning och åtgärdsarbete Vägledning i åtgärdsarbetet Låt oss inledningsvis fastslå att det viktigaste och samtidigt det svåraste steget kommer efter avslutad undersökning, nämligen utvecklings- och förändringsarbetet. Resultaten måste nu diskuteras och analyseras inom arbetsplatsen. Vi rekommenderar att målsättningen med åtgärdsarbetet är: - Insikt i vad som behöver förändras - Engagemang att ta tag i resultaten - Omsätta undersökningsresultaten i konkreta handlingar Med erfarenhet från tidigare kvalitetsmätningar vet vi att åtgärdsarbetet måste bedrivas systematiskt och på ett påtagligt sätt involveras i det dagliga arbetet. Samtidigt är det också viktigt att fastslå att åtgärder som planeras och genomförs måste få en chans att verka ut i medarbetarledet innan en eventuellt ny undersökning genomförs. Vidare rekommenderas att Göteborgs Hamn ägnar tid åt undersökningen och dess resultat med särskilt fokus på förändring och åtgärder. Göteborgs Hamn bör arbeta fram egna handlingsplaner för det mer konkreta förändringsarbetet ute i de olika verksamheterna. Nedan ger vi våra rekommendationer som helt och hållet baseras på undersökningsresultatet och detta görs i frågeform. Nedanstående områden bör diskuteras och involveras i ett kommande åtgärdsarbete, och tänk på att våga prioritera i åtgärdsarbetet allt kan inte förbättras direkt. PFM Research i Sverige AB 3

4 Förslag på åtgärdsinriktning Kvalitetsområde Information och kommunikation Arbetsmiljöarbetet Miljömedvetandet Förutsättningar för arbetet Personalvård Företagsledning Åtgärd Hur kan informationsflödet förbättras inom hamnen? Hur kan förtroendet för arbetsmiljöarbetet stärkas? Hur kan förtroendet för miljöarbetet stärkas? Hur kan utbildningsmöjligheterna förbättras? Hur kan de personalvårdande insatserna som helhet utvecklas? Hur kan förtroendet för ledningen stärkas? Hur kan projekt Dialogen utvecklas och förbättras? PFM Research i Sverige AB 4

5 Bakgrund och syfte PFM Research i Sverige AB har på uppdrag av Svenska Hamnarbetarförbundet, Transportarbetarförbundet och Unionen vid Göteborgs Hamn genomfört en medarbetarundersökning bland dess medlemmar. 73 % av svaren kommer från medlemmar inom Hamnarbetarförbundet, 18 % från Transport och 9 % från Unionen Syftet med undersökningen är att identifiera styrkor och svagheter i hur medarbetarna upplever sin arbetssituation vid Göteborgs hamn. Detta skall sedan ligga till grund för olika utvecklingsinsatser och andra strategiska beslut inom fackförbunden för att stärka och utveckla arbetsplatsen. Ett annat syfte är att kunna använda undersökningen för jämförande analyser och för framtagande av nyckeltal för verksamheten. Metod och Svarsfrekvens En medarbetarundersökning kan ses som en inledning till att skapa nöjda medarbetare. Genom att studera medarbetarnas attityder erhålls ett underlag som talar om vilka förändringar som för närvarande behöver genomföras ur ett medarbetar perspektiv. De rekommendationer som nedan ges i samband med en undersökningsanalys grundar sig på hur medarbetarna subjektivt uppfattar situationen. Denna undersökning utgör ett urval av olika aspekter på medarbetarskapet. Undersökningen är uppbyggd kring det vi definierar som framgångsfaktorer för en väl fungerande arbetsplats. Olika framgångsfaktorer kan läggas till eller plockas bort från modellen allt efter hur verksamheten utvecklas och förändras. PFM Research i Sverige AB 5

6 Ett antal framgångsfaktorer bildar i sin tur olika kvalitetsområden, se dessa nedan. Genom att bygga en modell som kan användas för hela verksamheten skapas en gemensam plattform för all medarbetarutveckling som baseras på undersökningsverksamhet. Följande kvalitetsområden används i undersökningen: Information och Kommunikation Arbetsmiljöarbete Miljömedvetande Förutsättningar för arbetet Personalvård Företagsledning Frågeformuläret är uppbyggt kring positivt formulerade påståenden. Detta utgör ett tänkt idealtillstånd som Göteborgs Hamn eftersträvar i sina medarbetarrelationer. Intervjupersonerna skulle kring dessa påståenden spontant ta ställning till i vilken grad de instämmer i. Instämmandet gjordes på en skala mellan 1-5, där ett innebär att påståendet inte alls stämmer med medarbetarens uppfattning och fem att påståendet helt och hållet stämmer med medarbetarens uppfattning. I undersökningen definieras en nöjd medarbetare av dem som angivit betyg 4-5 och en missnöjd medarbetare av dem som angivit betyg 1-2. Medarbetarundersökningen har genomförts som en postal enkät. För att säkerhetsställa anonymiteten delades enkäten ut personligen i september/oktober månad där det också fanns ett svarskuvert bifogat. Detta skickades direkt till PFM Research i Sverige AB för databearbetning och analys. PFM Research i Sverige AB 6

7 Totalt svarade 491 stycken av 939 på den postala enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 52 %. Då svarsfrekvensen är något låg kan det bara spekuleras om skälen till detta. Anledningar till att vissa ej ville deltaga kan vara ointresse i största allmänhet samt att man inte tycker undersökningen leder till något. Det kan inte heller uteslutas att en del språkliga hinder kan förekomma. PFM Research i Sverige AB 7

8 Information & Kommunikation Inom detta område studeras hur informationsflödet fungerar inom Göteborgs Hamn. Total anser knappt en femtedel av personalen att informationen på arbetsplatsen fungerar väl. Sex av tio medarbetare anser att informationsflödet på arbetsplatsen fungerar bristfälligt. Tabell 1. Andel som får den största delen av informationen från Närmaste chef, Fackföreningen, Arbetskamrater eller från Annan företagsinformation. Noterbart är att medarbetarna anser att de får den största delen av informationen via sina arbetskamrater, därefter följer fackföreningen. Information från närmaste chef och information från annan företagsinformation uppvisar förhållandevis låga värden. Det finns en påtaglig utvecklingspotential gällande informationsflödet inom Göteborgs Hamn. Några frågor som bör ställas är följande: Vad finns det för kanaler gällande information på arbetsplatsen idag? Vad kan närmaste chef göra för att få ut mer information till de anställda? PFM Research i Sverige AB 8

9 Miljömedvetande Här studeras förtroendet för olika aktörers agerande i fråga om miljömedvetande. Dessa är företagets, skyddsombudens, närmaste chef samt arbetskamraternas roll i denna fråga. Tabell 2: Andel som är nöjda med förtroendet för miljömedvetenheten hos Företaget, Skyddsombuden, Förmännen/närmaste chefen, och Arbetskamraterna. Resultatet visar att förtroendet för miljömedvetenheten överlag är ganska lågt inom Göteborgs Hamn. Bäst uppfattas miljömedvetenheten hos skyddsombuden och arbetskamraterna. Även om dessa siffror ligger högst innehåller de båda påtagliga förbättringsmöjligheter. Sämst är förtroendet för företagets och närmaste chefs miljömedvetenhet, särskilt lågt är förtroendet för den närmaste chefens miljömedvetenhet. Påverka miljöproblem 31 % anser att de själva kan framföra och påverka eventuella miljöproblem. PFM Research i Sverige AB 9

10 Arbetsmiljömedvetenhet Här studeras förtroendet för olika aktörers agerande i fråga om arbetsmiljömedvetenhet. Dessa är företagets, skyddsombudens, närmaste chefens samt arbetskamraternas roll i denna fråga. Tabell 3: Andel som har förtroende för Arbetsmiljömedvetenheten hos Företaget, Skyddsombuden, Förmännen/närmaste chefen, och Arbetskamraterna. Totalt har 20 % av medarbetarna förtroende för företagets och närmaste chefens sätt att hantera arbetsmiljöarbetet. När det gäller arbetsmiljömedvetenheten ligger förtroendet för skyddsombuden högst följt av arbetskamraterna. 65 % av medarbetarna har förtroende för skyddsombudens arbetsmiljöarbete. 40 % anser att de själva kan framföra och påverka eventuella arbetsmiljöproblem och 27 % menar att de inte kan påverka denna problematik. PFM Research i Sverige AB 10

11 En annan aspekt av arbetsmiljöarbetet är skyddskommitténs arbete. 33 % av medarbetarna har förtroende för hur skyddskommitténs beslut genomförs och 20 % har det inte. Här bör det noteras att 19 % ej vill svara på frågan. De har troligen ingen erfarenhet av hur detta arbete bedrivs eller fungerar. 39 % av medarbetarna har förtroende för kommitténs arbete och 16 % har det inte. 15 % kan inte bedöma detta arbete utan svarar vet inte. PFM Research i Sverige AB 11

12 Förutsättningar för arbetet I detta avsnitt studeras förutsättningar för arbetet avseende arbetsredskap, arbetsmiljö, personalutrymmen och möjligheterna till utbildning. Tabell 4: Andel som är nöjda med Arbetsredskap, Arbetsmiljö, Personalutrymmen och Utbildning. Betygsättningen utmärks överlag av en viss återhållsamhet inom hela detta område. Dessa förhållanden är viktiga förutsättningar för att skapa en god infrastruktur på arbetet. Att tillhandahålla bra personalutrymmen, arbetsredskap, utbildningsmöjligheter och en god arbetsmiljö är väsentliga beståndsdelar för att vara en attraktiv arbetsgivare, inte minst inför framtiden. Bäst uppfattas personalutrymmena. 45 % tycker att personalutrymmena är i gott skick medan 32 % menar att så inte är fallet. 37 % av medarbetarna anser att arbetsredskapen och maskinerna är ändamålsenliga och nästan lika många, 34 %, är av motsatt uppfattning. PFM Research i Sverige AB 12

13 22 % tycker att Göteborgs Hamn erbjuder tillräckliga möjligheter till utbildning. Nästan hälften eller 48 % tycker inte att hamnen erbjuder detta på ett bra sätt. Knappt en femtedel, 16 %, tycker att hamnen riktar tillräcklig uppmärksamhet vid personalens arbetsmiljö. 56 % instämmer inte i att hamnen gör detta. PFM Research i Sverige AB 13

14 Förutsättningar för arbetet Nedanstående avsnitt behandlar den feedback som den enskilde medarbetaren får om han eller hon gör en bra eller dålig insats på arbetet. 12 % av medarbetarna säger att ledningen delger dem om kunden anser att de har gjort ett bra jobb och 64 % menar att de inte delges. Undersökningen kan inte fastslå omfattningen på antalet kunder som hör av sig vid bra utförda arbeten respektive vid mindre bra utförda arbeten. En kvalificerad gissning torde vara att flertalet kunder hör av sig vid missnöje med utfört arbete vilket spiller över till personalen. PFM Research i Sverige AB 14

15 Personalvård Inom området personalvård studeras personalvården, sociala kompetensen i företagsledningen, hur olika personalfrågor hanteras, om man blir mobbad, upplever stress, känner arbetsglädje över sitt arbete, har en konkurrenskraftig lön, får utveckling på arbetsplatsen och om man trivs på jobbet. Tabell 5: Andel som är nöjda med arbetsglädjen, påverkansmöjligheterna, rehabilitering och hur hamnen sköter kontakten vid sjukfrånvaro Arbetsglädje 43 % av de anställda inom Göteborgs Hamn känner glädje över att gå till arbetet. En av tre känner ingen eller liten glädje över att gå till arbetet. De som arbetat upp till 15 år känner en något större arbetsglädje än de som arbetat 15 år eller mer. Påverkansmöjligheter Påverkansmöjligheterna på förändringar inom hamnen upplevs som något begränsade. En av tio anser att de får gehör på förslag på förändringar som de ger företaget. 15 % svarar vet inte vilket kan tolkas som att de inte försökt att påverka genom att föreslå förändringar på arbetet. PFM Research i Sverige AB 15

16 Rehabilitering 12 % av medarbetarna har förtroende för hamnens sätt att rehabilitera och nästan hälften eller 46 % har det inte. 21 % svarar vet inte vilket kan tolkas som om de inte har erfarenhet av rehabilitering varken för egen del eller via kollegor. Sjukfrånvaro 7 % menar att företagsledningen tar kontakt vid sjukfrånvaro efter mer än 14 dagars sjukfrånvaro. Här bör det noteras att 59 % svarar vet inte vilket indikerar att de inte har erfarenhet av detta varken personligen eller via kollegor. Social kompetens 6 % av medarbetarna säger sig ha förtroende för den sociala kompetensen i företagets ledning medan 73 % säger sig inte ha förtroende för detta. Mobbing En av tio känner sig i varierande grad mobbade på sin arbetsplats. Omräknat till antal personer kan det röra sig om cirka femtio - hundra personer. Stress 55 % upplever stress i sitt arbete och en femtedel upplever inte stress. Lön 36 % av medarbetarna tycker att deras lön är konkurrenskraftig medan en fjärdel menar att lönen inte är det. PFM Research i Sverige AB 16

17 Aktiv personalvård Omkring en femtedel av medarbetarna har förtroende för hamnens förmåga att driva en aktiv personalvård. Däremot har 55 % inte detta förtroende. En fjärdel av personalen menar att de blir vänligt bemötta om de velat diskutera personliga ärenden. Här bör det noteras att 34 % svara vet inte vilket kan tyda på att de inte har någon erfarenhet av detta förfarande. Drygt 4 av 10 medarbetare säger sig blivit illa behandlade i personalfrågor medan en fjärdedel har positiva erfarenheter av bemötandet i detta sammanhang. Arbetsplatsen utvecklas positivt 12 % av medarbetarna upplever att deras arbetsplats utvecklas positivt medan nästan sju av tio menar att utvecklingen går i negativ riktning. Trivsel Nästan sex av tio medarbetare trivs med sitt arbete i Göteborgs hamn. En femtedel trivs inte särskilt bra. En intressant reflektion är att många inte tycker att arbetsplatsen utvecklas positivt, men trots detta är trivseln ändå förhållandevis hög i Göteborgs Hamn. PFM Research i Sverige AB 17

18 Företagsledning I detta avsnitt studeras förtroende för företagsledning ur några aspekter. Vidare hur personalprojektet Dialogen uppfattas och slutligen uppfattningen kring offentlig eller privat drift av Göteborgs Hamn. Tabell 6: Andel som har förtroende för företagsledningen, ledningens förmåga att skapa visioner samt förmågan att förverkliga dessa. Det kan fastslås att förtroendet för företagsledningen är lågt. 5 % har förtroende för nuvarande företagsledning. 9 % uppger att de har förtroende för ledningens förmåga att skapa visioner och mål på kort och lång sikt. 4 % har förtroende för ledningens förmåga att förverkliga dessa. Förmåga att hantera konflikter och ta till sig feedback 1 % har förtroende för ledningens förmåga att hantera konflikter och 3 % har förtroende för ledningens sätt att ta åt sig av feedback. PFM Research i Sverige AB 18

19 Organisationsplan och VI-känsla Det finns förbättringsområden avseende förtroendet för företagets organisationsplan, ledningens förmåga att förändra så att det gynnar både arbetsgivare och anställda samt förmågan att skapa en väl fungerande VI-grupp på företaget. Påverka förändringar 7 % av medarbetarna tycker att de själva har möjligheter att påverka förändringar inom hamnen. Drygt sju av tio ser inte dessa påverkansmöjligheter. Förtroende för VD och hamnstyrelsen Det har redan konstaterats att förtroendet för företagsledningen är förhållandevis lågt. Ett sådant förhållningssätt slår även mot övriga högt ansvariga. 9 % har förtroende för VD:n i Göteborgs Hamn och 5 % har förtroende för hamnstyrelsen. Projekt Dialog 13 % anser att projektet Dialogen ökar förståelsen mellan kollektivanställda och tjänstemän inom hamnen, 62 % tycker inte att projektet främjar förståelsen mellan de båda personalkategorierna. 9 % anser att projektet Dialogen ökar förståelsen mellan företagsledningen och de anställda och 68 % tycker inte att projektet främjar förståelsen mellan ledning och anställda. 6 % menar att Dialogen ger bättre förutsättningar att påverka utvecklingen inom företaget och 74 % är av motsatt uppfattning. Sammanfattningsvis behöver projekt Dialogen utvecklas så att det kan främja ökad förståelse och bidra till utveckling av företaget. PFM Research i Sverige AB 19

20 Offentlig eller privat regi 55 % av personalen menar att trivseln på jobbet påverkas om stuveriverksamheten i hamnen bedrivs i offentlig eller privat regi. 9 % menar att trivseln inte påverkas och en femtedel vet inte. 77 % av medarbetarna anser att stuveriverksamheten bör bedrivas i offentlig regi och 5 % vill inte att verksamheten bedrivs i offentlig regi. 10 % har angivit vet ej på denna fråga. Samma påstående ställdes om privat regi, 3 % vill att stuveriverksamheten vid Göteborgs Hamn bedrivs i privat regi och 78 % tycker inte den skall bedrivas i privat regi. PFM Research i Sverige AB 20

21 Övriga synpunkter Avslutningsvis hade medarbetarna möjlighet att ge spontana synpunkter på sin arbetsplats. Ett hundratal medarbetare tog chansen att framföra dessa. Det finns ett citat som väl sammanfattar de synpunkter som framförs i de öppna svaren. Vi måste få en ny hamnledning, som har respekt för sina anställda och deras arbetsinsats. De vanligaste övriga synpunkterna är följande: Kritik mot projekt Dialogen Försämringar föranledda av förändringsarbetet i hamnen Avståndet är för långt mellan anställda och ledning PFM Research i Sverige AB 21

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör inte lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är helt anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen 1 Den hälsofrämjande arbetsplatsen Definition Hälsofrämjande

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014

Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014 Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Om medarbetarundersökningar hos Arbetsförmedlingen... 4 2.2. Arbetsförmedlingens index...

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Arbeta för att leva eller leva för att arbeta? Berith Nyström, hälsoutvecklare FoUU-staben, Västerbottens Läns Landsting berit.nystrom@vll.

Arbeta för att leva eller leva för att arbeta? Berith Nyström, hälsoutvecklare FoUU-staben, Västerbottens Läns Landsting berit.nystrom@vll. Arbeta för att leva eller leva för att arbeta? Berith Nyström, hälsoutvecklare FoUU-staben, Västerbottens Läns Landsting berit.nystrom@vll.se Balans mellan krav och resurser Hälsofrämjande arbetsplatser

Läs mer

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen?

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen? MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2014 Hej! I slutet av år 2014 fick alla våra medarbetare med månadslön möjlighet att fylla i den årliga medarbetarenkäten. Syftet med undersökningen är att man anonymt ska

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

Medarbetarundersökning NMU 2005

Medarbetarundersökning NMU 2005 Medarbetarundersökning NMU 25 SAMMANFATTNING 3 1 har svarat på enkäten (71% kvinnor, 2% män). 7 2 löner fanns registrerade vid tidpunkten vilken ger en svarsfrekvens på 42% (23 19,4%, 21 29,7%). De flesta

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag Om oss Progressiera AB, en naturlig samarbetspartner för offentlig sektor, myndighet och landsting Specialiserade inom Medarbetarundersökningar

Läs mer

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-03 RS150083, Lars Wingfors (HR-avdelningen), Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden

Läs mer

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 207 11 Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 11.1 Inledning Riksskatteverket, RSV, har sedan mitten av 1980-talet genomfört stora enkätundersökningar riktade till allmänheten om deras inställning

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-01-29 Vår referens Yvonne Gustafsson Administrativ chef yvonne.gustafsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten 1 Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du resultatet från medarbetarenkäten 2014 för hela Stockholms stad. Information Insikt Handling I stadens arbete

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Resultat Medarbetarenkäten 2014 Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Medarbetarenkäten 2014 Medarbetarenkäten utgår ifrån Lunds kommuns medarbetarpolicy. Enkäten består av frågor om verksamheten,

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 Medarbetarbarometer 2013 Innehåll Syfte sid 3 Metod och förklaringar sid 4-7 Sammanfattning av resultat sid 8-16 Det fortsatta arbetet sid 17 2 Syfte Återkommande mätning

Läs mer

Medarbetarenkät på vård- och omsorgsförvaltningen 2010 (Nöjd Medarbetar Index NMI) resultatredovisning och förslag till åtgärder

Medarbetarenkät på vård- och omsorgsförvaltningen 2010 (Nöjd Medarbetar Index NMI) resultatredovisning och förslag till åtgärder VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsnämndens handling nr 15/2010 RESULTATREDOVISNING 1(20) 2010-08-30 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Lena Andréasson

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 2014:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Arbetslinjen till

Läs mer

Medarbetarsamtal och lönesamtal

Medarbetarsamtal och lönesamtal 2010-12-28 Medarbetarsamtal och lönesamtal Här finns mallar som kan användas som underlag för medarbetarsamtal och lönesamtal. Lönesamtal inom Teknikförvaltningen Varför? Syftet med samtalet är att arbetsgivaren

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Innehållsförteckning

Läs mer

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010 Malmö Airport Undersökning Grannar 2010 Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Attityder Sammanfattning/Slutsats Om undersökningen Postala enkäter som skickades

Läs mer

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version Arbetsmiljöarbete Lättläst version Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren undersöker och åtgärdar de risker som finns på jobbet. De anställda ska inte skadas,

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av Personalenheten 2005-03-31 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr Giltig fr.o.m.

Läs mer

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 kommun Samlingsbild 09 08 09 09 Medarbetarindex 5 78 69 68 Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71 Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 Personlig arbetssituation 15 72 78 73 73 Arbetsförutsättningar 5 74 81

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen En rapport från SKTF Maj 3 Inledning SKTF har genomfört en medlemsundersökning med telefonintervjuer bland ett slumpmässigt

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Enligt Arbetsmiljöpolicyn 1 ska alla verksamheter ha ett hälsofrämjande synsätt. Det innebär att vi utgår från det friska och förstärker det. I policyn och handlingsplanen

Läs mer

Ojämställt ledarskap

Ojämställt ledarskap SKTFs undersökning om det ojämställda ledarskapet en jämförande studie om chefers förutsättningar inom mansdominerad respektive kvinnodominerad verksamhet. Ojämställt ledarskap Oktober 2008 1 Inledning

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

2014:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:2 Sveriges Företagshälsor 2014-10-23

2014:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:2 Sveriges Företagshälsor 2014-10-23 2014:2 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:2 Sveriges Företagshälsor 2014-10-23 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning; Yngre anställda passar illa!... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor...

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Mejl och mobilpolicy

Mejl och mobilpolicy Mejl och mobilpolicy Tillgänglighet efter arbetstid blir allt vanligare och har många orsaker. Många tjänstemän har fått friare arbetstider och ges allt större möjlighet att utföra arbetsuppgifter på distans.

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214

Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagen av Direktionen 010919 Reviderad av Cesam 080214 Följande rutiner finns inom Sydskånska gymnasiet för att signaler om fysisk- och psykosocial ohälsa och

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013 2015. DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald. Policy, mål och fokusområden

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013 2015. DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald. Policy, mål och fokusområden Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013 2015 DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald Policy, mål och fokusområden DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald En strategisk fråga

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454 KALLELSE 2010-11-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Bo Lager Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Karolinska Institutet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att kartlägga

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden för personer med synnedsättning En jämförelse mellan dem som har arbete respektive har haft arbete

Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden för personer med synnedsättning En jämförelse mellan dem som har arbete respektive har haft arbete Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden för personer med synnedsättning En jämförelse mellan dem som har arbete respektive har haft arbete En studie finansierad av Arvsfonden Innehåll Framgångsfaktorer på

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013 Riksbanken Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB September 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Riksbanken beslutade att 2011 genomföra en medarbetarundersökning. Målgrupp

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal Manual för Resultat- och utvecklingssamtal CHEFER Namn Datum Resultat- och utvecklingssamtal I resultat- och utvecklingssamtalet formulerar närmaste chef och medarbetaren de krav och förväntningar som

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer