Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn"

Transkript

1 Rapport Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn

2 Innehållsförteckning Sida Sammanfattning och Åtgärdsarbete 3-4 Bakgrund och Syfte 5 Metod och Svarsfrekvens 5-7 Information & Kommunikation 8 Miljömedvetenhet 9 Arbetsmiljömedvetenhet Förutsättningar för arbetet Personalvård Företagsledning Övriga synpunkter 21 PFM Research i Sverige AB 2

3 Sammanfattning och åtgärdsarbete Vägledning i åtgärdsarbetet Låt oss inledningsvis fastslå att det viktigaste och samtidigt det svåraste steget kommer efter avslutad undersökning, nämligen utvecklings- och förändringsarbetet. Resultaten måste nu diskuteras och analyseras inom arbetsplatsen. Vi rekommenderar att målsättningen med åtgärdsarbetet är: - Insikt i vad som behöver förändras - Engagemang att ta tag i resultaten - Omsätta undersökningsresultaten i konkreta handlingar Med erfarenhet från tidigare kvalitetsmätningar vet vi att åtgärdsarbetet måste bedrivas systematiskt och på ett påtagligt sätt involveras i det dagliga arbetet. Samtidigt är det också viktigt att fastslå att åtgärder som planeras och genomförs måste få en chans att verka ut i medarbetarledet innan en eventuellt ny undersökning genomförs. Vidare rekommenderas att Göteborgs Hamn ägnar tid åt undersökningen och dess resultat med särskilt fokus på förändring och åtgärder. Göteborgs Hamn bör arbeta fram egna handlingsplaner för det mer konkreta förändringsarbetet ute i de olika verksamheterna. Nedan ger vi våra rekommendationer som helt och hållet baseras på undersökningsresultatet och detta görs i frågeform. Nedanstående områden bör diskuteras och involveras i ett kommande åtgärdsarbete, och tänk på att våga prioritera i åtgärdsarbetet allt kan inte förbättras direkt. PFM Research i Sverige AB 3

4 Förslag på åtgärdsinriktning Kvalitetsområde Information och kommunikation Arbetsmiljöarbetet Miljömedvetandet Förutsättningar för arbetet Personalvård Företagsledning Åtgärd Hur kan informationsflödet förbättras inom hamnen? Hur kan förtroendet för arbetsmiljöarbetet stärkas? Hur kan förtroendet för miljöarbetet stärkas? Hur kan utbildningsmöjligheterna förbättras? Hur kan de personalvårdande insatserna som helhet utvecklas? Hur kan förtroendet för ledningen stärkas? Hur kan projekt Dialogen utvecklas och förbättras? PFM Research i Sverige AB 4

5 Bakgrund och syfte PFM Research i Sverige AB har på uppdrag av Svenska Hamnarbetarförbundet, Transportarbetarförbundet och Unionen vid Göteborgs Hamn genomfört en medarbetarundersökning bland dess medlemmar. 73 % av svaren kommer från medlemmar inom Hamnarbetarförbundet, 18 % från Transport och 9 % från Unionen Syftet med undersökningen är att identifiera styrkor och svagheter i hur medarbetarna upplever sin arbetssituation vid Göteborgs hamn. Detta skall sedan ligga till grund för olika utvecklingsinsatser och andra strategiska beslut inom fackförbunden för att stärka och utveckla arbetsplatsen. Ett annat syfte är att kunna använda undersökningen för jämförande analyser och för framtagande av nyckeltal för verksamheten. Metod och Svarsfrekvens En medarbetarundersökning kan ses som en inledning till att skapa nöjda medarbetare. Genom att studera medarbetarnas attityder erhålls ett underlag som talar om vilka förändringar som för närvarande behöver genomföras ur ett medarbetar perspektiv. De rekommendationer som nedan ges i samband med en undersökningsanalys grundar sig på hur medarbetarna subjektivt uppfattar situationen. Denna undersökning utgör ett urval av olika aspekter på medarbetarskapet. Undersökningen är uppbyggd kring det vi definierar som framgångsfaktorer för en väl fungerande arbetsplats. Olika framgångsfaktorer kan läggas till eller plockas bort från modellen allt efter hur verksamheten utvecklas och förändras. PFM Research i Sverige AB 5

6 Ett antal framgångsfaktorer bildar i sin tur olika kvalitetsområden, se dessa nedan. Genom att bygga en modell som kan användas för hela verksamheten skapas en gemensam plattform för all medarbetarutveckling som baseras på undersökningsverksamhet. Följande kvalitetsområden används i undersökningen: Information och Kommunikation Arbetsmiljöarbete Miljömedvetande Förutsättningar för arbetet Personalvård Företagsledning Frågeformuläret är uppbyggt kring positivt formulerade påståenden. Detta utgör ett tänkt idealtillstånd som Göteborgs Hamn eftersträvar i sina medarbetarrelationer. Intervjupersonerna skulle kring dessa påståenden spontant ta ställning till i vilken grad de instämmer i. Instämmandet gjordes på en skala mellan 1-5, där ett innebär att påståendet inte alls stämmer med medarbetarens uppfattning och fem att påståendet helt och hållet stämmer med medarbetarens uppfattning. I undersökningen definieras en nöjd medarbetare av dem som angivit betyg 4-5 och en missnöjd medarbetare av dem som angivit betyg 1-2. Medarbetarundersökningen har genomförts som en postal enkät. För att säkerhetsställa anonymiteten delades enkäten ut personligen i september/oktober månad där det också fanns ett svarskuvert bifogat. Detta skickades direkt till PFM Research i Sverige AB för databearbetning och analys. PFM Research i Sverige AB 6

7 Totalt svarade 491 stycken av 939 på den postala enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 52 %. Då svarsfrekvensen är något låg kan det bara spekuleras om skälen till detta. Anledningar till att vissa ej ville deltaga kan vara ointresse i största allmänhet samt att man inte tycker undersökningen leder till något. Det kan inte heller uteslutas att en del språkliga hinder kan förekomma. PFM Research i Sverige AB 7

8 Information & Kommunikation Inom detta område studeras hur informationsflödet fungerar inom Göteborgs Hamn. Total anser knappt en femtedel av personalen att informationen på arbetsplatsen fungerar väl. Sex av tio medarbetare anser att informationsflödet på arbetsplatsen fungerar bristfälligt. Tabell 1. Andel som får den största delen av informationen från Närmaste chef, Fackföreningen, Arbetskamrater eller från Annan företagsinformation. Noterbart är att medarbetarna anser att de får den största delen av informationen via sina arbetskamrater, därefter följer fackföreningen. Information från närmaste chef och information från annan företagsinformation uppvisar förhållandevis låga värden. Det finns en påtaglig utvecklingspotential gällande informationsflödet inom Göteborgs Hamn. Några frågor som bör ställas är följande: Vad finns det för kanaler gällande information på arbetsplatsen idag? Vad kan närmaste chef göra för att få ut mer information till de anställda? PFM Research i Sverige AB 8

9 Miljömedvetande Här studeras förtroendet för olika aktörers agerande i fråga om miljömedvetande. Dessa är företagets, skyddsombudens, närmaste chef samt arbetskamraternas roll i denna fråga. Tabell 2: Andel som är nöjda med förtroendet för miljömedvetenheten hos Företaget, Skyddsombuden, Förmännen/närmaste chefen, och Arbetskamraterna. Resultatet visar att förtroendet för miljömedvetenheten överlag är ganska lågt inom Göteborgs Hamn. Bäst uppfattas miljömedvetenheten hos skyddsombuden och arbetskamraterna. Även om dessa siffror ligger högst innehåller de båda påtagliga förbättringsmöjligheter. Sämst är förtroendet för företagets och närmaste chefs miljömedvetenhet, särskilt lågt är förtroendet för den närmaste chefens miljömedvetenhet. Påverka miljöproblem 31 % anser att de själva kan framföra och påverka eventuella miljöproblem. PFM Research i Sverige AB 9

10 Arbetsmiljömedvetenhet Här studeras förtroendet för olika aktörers agerande i fråga om arbetsmiljömedvetenhet. Dessa är företagets, skyddsombudens, närmaste chefens samt arbetskamraternas roll i denna fråga. Tabell 3: Andel som har förtroende för Arbetsmiljömedvetenheten hos Företaget, Skyddsombuden, Förmännen/närmaste chefen, och Arbetskamraterna. Totalt har 20 % av medarbetarna förtroende för företagets och närmaste chefens sätt att hantera arbetsmiljöarbetet. När det gäller arbetsmiljömedvetenheten ligger förtroendet för skyddsombuden högst följt av arbetskamraterna. 65 % av medarbetarna har förtroende för skyddsombudens arbetsmiljöarbete. 40 % anser att de själva kan framföra och påverka eventuella arbetsmiljöproblem och 27 % menar att de inte kan påverka denna problematik. PFM Research i Sverige AB 10

11 En annan aspekt av arbetsmiljöarbetet är skyddskommitténs arbete. 33 % av medarbetarna har förtroende för hur skyddskommitténs beslut genomförs och 20 % har det inte. Här bör det noteras att 19 % ej vill svara på frågan. De har troligen ingen erfarenhet av hur detta arbete bedrivs eller fungerar. 39 % av medarbetarna har förtroende för kommitténs arbete och 16 % har det inte. 15 % kan inte bedöma detta arbete utan svarar vet inte. PFM Research i Sverige AB 11

12 Förutsättningar för arbetet I detta avsnitt studeras förutsättningar för arbetet avseende arbetsredskap, arbetsmiljö, personalutrymmen och möjligheterna till utbildning. Tabell 4: Andel som är nöjda med Arbetsredskap, Arbetsmiljö, Personalutrymmen och Utbildning. Betygsättningen utmärks överlag av en viss återhållsamhet inom hela detta område. Dessa förhållanden är viktiga förutsättningar för att skapa en god infrastruktur på arbetet. Att tillhandahålla bra personalutrymmen, arbetsredskap, utbildningsmöjligheter och en god arbetsmiljö är väsentliga beståndsdelar för att vara en attraktiv arbetsgivare, inte minst inför framtiden. Bäst uppfattas personalutrymmena. 45 % tycker att personalutrymmena är i gott skick medan 32 % menar att så inte är fallet. 37 % av medarbetarna anser att arbetsredskapen och maskinerna är ändamålsenliga och nästan lika många, 34 %, är av motsatt uppfattning. PFM Research i Sverige AB 12

13 22 % tycker att Göteborgs Hamn erbjuder tillräckliga möjligheter till utbildning. Nästan hälften eller 48 % tycker inte att hamnen erbjuder detta på ett bra sätt. Knappt en femtedel, 16 %, tycker att hamnen riktar tillräcklig uppmärksamhet vid personalens arbetsmiljö. 56 % instämmer inte i att hamnen gör detta. PFM Research i Sverige AB 13

14 Förutsättningar för arbetet Nedanstående avsnitt behandlar den feedback som den enskilde medarbetaren får om han eller hon gör en bra eller dålig insats på arbetet. 12 % av medarbetarna säger att ledningen delger dem om kunden anser att de har gjort ett bra jobb och 64 % menar att de inte delges. Undersökningen kan inte fastslå omfattningen på antalet kunder som hör av sig vid bra utförda arbeten respektive vid mindre bra utförda arbeten. En kvalificerad gissning torde vara att flertalet kunder hör av sig vid missnöje med utfört arbete vilket spiller över till personalen. PFM Research i Sverige AB 14

15 Personalvård Inom området personalvård studeras personalvården, sociala kompetensen i företagsledningen, hur olika personalfrågor hanteras, om man blir mobbad, upplever stress, känner arbetsglädje över sitt arbete, har en konkurrenskraftig lön, får utveckling på arbetsplatsen och om man trivs på jobbet. Tabell 5: Andel som är nöjda med arbetsglädjen, påverkansmöjligheterna, rehabilitering och hur hamnen sköter kontakten vid sjukfrånvaro Arbetsglädje 43 % av de anställda inom Göteborgs Hamn känner glädje över att gå till arbetet. En av tre känner ingen eller liten glädje över att gå till arbetet. De som arbetat upp till 15 år känner en något större arbetsglädje än de som arbetat 15 år eller mer. Påverkansmöjligheter Påverkansmöjligheterna på förändringar inom hamnen upplevs som något begränsade. En av tio anser att de får gehör på förslag på förändringar som de ger företaget. 15 % svarar vet inte vilket kan tolkas som att de inte försökt att påverka genom att föreslå förändringar på arbetet. PFM Research i Sverige AB 15

16 Rehabilitering 12 % av medarbetarna har förtroende för hamnens sätt att rehabilitera och nästan hälften eller 46 % har det inte. 21 % svarar vet inte vilket kan tolkas som om de inte har erfarenhet av rehabilitering varken för egen del eller via kollegor. Sjukfrånvaro 7 % menar att företagsledningen tar kontakt vid sjukfrånvaro efter mer än 14 dagars sjukfrånvaro. Här bör det noteras att 59 % svarar vet inte vilket indikerar att de inte har erfarenhet av detta varken personligen eller via kollegor. Social kompetens 6 % av medarbetarna säger sig ha förtroende för den sociala kompetensen i företagets ledning medan 73 % säger sig inte ha förtroende för detta. Mobbing En av tio känner sig i varierande grad mobbade på sin arbetsplats. Omräknat till antal personer kan det röra sig om cirka femtio - hundra personer. Stress 55 % upplever stress i sitt arbete och en femtedel upplever inte stress. Lön 36 % av medarbetarna tycker att deras lön är konkurrenskraftig medan en fjärdel menar att lönen inte är det. PFM Research i Sverige AB 16

17 Aktiv personalvård Omkring en femtedel av medarbetarna har förtroende för hamnens förmåga att driva en aktiv personalvård. Däremot har 55 % inte detta förtroende. En fjärdel av personalen menar att de blir vänligt bemötta om de velat diskutera personliga ärenden. Här bör det noteras att 34 % svara vet inte vilket kan tyda på att de inte har någon erfarenhet av detta förfarande. Drygt 4 av 10 medarbetare säger sig blivit illa behandlade i personalfrågor medan en fjärdedel har positiva erfarenheter av bemötandet i detta sammanhang. Arbetsplatsen utvecklas positivt 12 % av medarbetarna upplever att deras arbetsplats utvecklas positivt medan nästan sju av tio menar att utvecklingen går i negativ riktning. Trivsel Nästan sex av tio medarbetare trivs med sitt arbete i Göteborgs hamn. En femtedel trivs inte särskilt bra. En intressant reflektion är att många inte tycker att arbetsplatsen utvecklas positivt, men trots detta är trivseln ändå förhållandevis hög i Göteborgs Hamn. PFM Research i Sverige AB 17

18 Företagsledning I detta avsnitt studeras förtroende för företagsledning ur några aspekter. Vidare hur personalprojektet Dialogen uppfattas och slutligen uppfattningen kring offentlig eller privat drift av Göteborgs Hamn. Tabell 6: Andel som har förtroende för företagsledningen, ledningens förmåga att skapa visioner samt förmågan att förverkliga dessa. Det kan fastslås att förtroendet för företagsledningen är lågt. 5 % har förtroende för nuvarande företagsledning. 9 % uppger att de har förtroende för ledningens förmåga att skapa visioner och mål på kort och lång sikt. 4 % har förtroende för ledningens förmåga att förverkliga dessa. Förmåga att hantera konflikter och ta till sig feedback 1 % har förtroende för ledningens förmåga att hantera konflikter och 3 % har förtroende för ledningens sätt att ta åt sig av feedback. PFM Research i Sverige AB 18

19 Organisationsplan och VI-känsla Det finns förbättringsområden avseende förtroendet för företagets organisationsplan, ledningens förmåga att förändra så att det gynnar både arbetsgivare och anställda samt förmågan att skapa en väl fungerande VI-grupp på företaget. Påverka förändringar 7 % av medarbetarna tycker att de själva har möjligheter att påverka förändringar inom hamnen. Drygt sju av tio ser inte dessa påverkansmöjligheter. Förtroende för VD och hamnstyrelsen Det har redan konstaterats att förtroendet för företagsledningen är förhållandevis lågt. Ett sådant förhållningssätt slår även mot övriga högt ansvariga. 9 % har förtroende för VD:n i Göteborgs Hamn och 5 % har förtroende för hamnstyrelsen. Projekt Dialog 13 % anser att projektet Dialogen ökar förståelsen mellan kollektivanställda och tjänstemän inom hamnen, 62 % tycker inte att projektet främjar förståelsen mellan de båda personalkategorierna. 9 % anser att projektet Dialogen ökar förståelsen mellan företagsledningen och de anställda och 68 % tycker inte att projektet främjar förståelsen mellan ledning och anställda. 6 % menar att Dialogen ger bättre förutsättningar att påverka utvecklingen inom företaget och 74 % är av motsatt uppfattning. Sammanfattningsvis behöver projekt Dialogen utvecklas så att det kan främja ökad förståelse och bidra till utveckling av företaget. PFM Research i Sverige AB 19

20 Offentlig eller privat regi 55 % av personalen menar att trivseln på jobbet påverkas om stuveriverksamheten i hamnen bedrivs i offentlig eller privat regi. 9 % menar att trivseln inte påverkas och en femtedel vet inte. 77 % av medarbetarna anser att stuveriverksamheten bör bedrivas i offentlig regi och 5 % vill inte att verksamheten bedrivs i offentlig regi. 10 % har angivit vet ej på denna fråga. Samma påstående ställdes om privat regi, 3 % vill att stuveriverksamheten vid Göteborgs Hamn bedrivs i privat regi och 78 % tycker inte den skall bedrivas i privat regi. PFM Research i Sverige AB 20

21 Övriga synpunkter Avslutningsvis hade medarbetarna möjlighet att ge spontana synpunkter på sin arbetsplats. Ett hundratal medarbetare tog chansen att framföra dessa. Det finns ett citat som väl sammanfattar de synpunkter som framförs i de öppna svaren. Vi måste få en ny hamnledning, som har respekt för sina anställda och deras arbetsinsats. De vanligaste övriga synpunkterna är följande: Kritik mot projekt Dialogen Försämringar föranledda av förändringsarbetet i hamnen Avståndet är för långt mellan anställda och ledning PFM Research i Sverige AB 21

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Medarbetarenkät 2013

Medarbetarenkät 2013 Medarbetarenkät 2013 Medarbetarundersökning 2013 Resultatet från den medarbetarenkät som skickades ut under förra året är nu sammanställt och klart. Här kan ni se resultatet för hela kommunen. Medarbetarenkäten

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Om ledarskapet och andra förutsättningar för en bra arbetsmiljö. En rapport från SKTF

Om ledarskapet och andra förutsättningar för en bra arbetsmiljö. En rapport från SKTF Om ledarskapet och andra förutsättningar för en bra arbetsmiljö En rapport från SKTF Juni 23 Sammanfattning och reflektioner Kännetecknande för olika yrken inom Svenska kyrkan är att de är relativt enkönade.

Läs mer

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen?

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen? MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2014 Hej! I slutet av år 2014 fick alla våra medarbetare med månadslön möjlighet att fylla i den årliga medarbetarenkäten. Syftet med undersökningen är att man anonymt ska

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är helt anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

Medarbetarundersökning NMU 2005

Medarbetarundersökning NMU 2005 Medarbetarundersökning NMU 25 SAMMANFATTNING 3 1 har svarat på enkäten (71% kvinnor, 2% män). 7 2 löner fanns registrerade vid tidpunkten vilken ger en svarsfrekvens på 42% (23 19,4%, 21 29,7%). De flesta

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram Sammanfattning Presentation Om undersökningen Metoden som använts

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör inte lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen 1 Den hälsofrämjande arbetsplatsen Definition Hälsofrämjande

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Mer utveckling för fler. - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 2 Mer utveckling för fler... 2 - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet... 2 Inledning... 4 Många är överens

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 207 11 Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 11.1 Inledning Riksskatteverket, RSV, har sedan mitten av 1980-talet genomfört stora enkätundersökningar riktade till allmänheten om deras inställning

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm #mitthässleholm Bilderna är hämtade från Hässleholms kommuns Instagram-konto. Medarbetare har fotograferat och publicerat bilder från sin arbetsvardag. Dela gärna dina historier, bilder och filmer och

Läs mer

Arbetsliv. Rapport: Vilken arbetsmiljökompetens krävs hos chefer och skyddsombud? Mars 2008, Markör Marknad och Kommunikation AB

Arbetsliv. Rapport: Vilken arbetsmiljökompetens krävs hos chefer och skyddsombud? Mars 2008, Markör Marknad och Kommunikation AB Arbetsliv Rapport: Vilken arbetsmiljökompetens krävs hos chefer och skyddsombud? Mars 2008, Markör Marknad och Kommunikation AB Rapport arbetsmiljökompetens 2008 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Medarbetarsamtal och lönesamtal

Medarbetarsamtal och lönesamtal 2010-12-28 Medarbetarsamtal och lönesamtal Här finns mallar som kan användas som underlag för medarbetarsamtal och lönesamtal. Lönesamtal inom Teknikförvaltningen Varför? Syftet med samtalet är att arbetsgivaren

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 1 Om undersökningen Syfte: Uppföljning av hur företagen under tillsyn uppfattar Finansinspektionens verksamhet. Uppföljningen

Läs mer

Medarbetarenkät på vård- och omsorgsförvaltningen 2010 (Nöjd Medarbetar Index NMI) resultatredovisning och förslag till åtgärder

Medarbetarenkät på vård- och omsorgsförvaltningen 2010 (Nöjd Medarbetar Index NMI) resultatredovisning och förslag till åtgärder VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsnämndens handling nr 15/2010 RESULTATREDOVISNING 1(20) 2010-08-30 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Lena Andréasson

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Antal svar: 30 Antal medarbetare: 47 Svarsfrekvens: 63,8% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten Socialförvaltningen Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb

Läs mer

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %.

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %. Emma Nilsson 0413-622 61 2014-01-13 Medarbetarenkät Vård och Omsorg 2013 Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen HFS 2015. Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats ett

Läs mer

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 kommun Samlingsbild 09 08 09 09 Medarbetarindex 5 78 69 68 Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71 Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 Personlig arbetssituation 15 72 78 73 73 Arbetsförutsättningar 5 74 81

Läs mer

PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ

PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ Hur är det på min arbetsplats? Ett arbetsmaterial med följande innehåll: 1. Förslag till undersökning av den psykosociala arbetsmiljö 2. LIUs handlingsplan för arbetsmiljö 3. IKEs

Läs mer

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-03 RS150083, Lars Wingfors (HR-avdelningen), Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden

Läs mer

2016 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016

2016 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016 2016:1 Expertpanel arbetshälsa, maj 2016 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om expertpanelen... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 De vanligaste arbetsmiljöproblemen... 5 Vad orsakar stress i jobbet?...

Läs mer

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016 Bilaga 4 Sida 1 Styrelsen (2016-04-26) Handläggare: Karin Richardsson Tel: 031-368 40 70 E-post: karin.richardsson@goteborg.com Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige

Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige Tillsammans lyfter vi Kumla kommun! Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige 2014-06-18 Du och jag är Kumla kommun! Kumla kommun har en vision med målet att bli 25 000 invånare år 2025!

Läs mer

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda)

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda) Haparanda stad Medarbetarundersökning hösten Totalt (Exklusive timanställda) Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens per förvaltning Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag Om oss Progressiera AB, en naturlig samarbetspartner för offentlig sektor, myndighet och landsting Specialiserade inom Medarbetarundersökningar

Läs mer

Paloma in Sweden AB FÖRETAGSPRESENTATION

Paloma in Sweden AB FÖRETAGSPRESENTATION FÖRETAGSPRESENTATION Bästa jobbet Tävlingen om Dalarnas mest attraktiva arbetsplats Konkurrensen om kvalificerad arbetskraft ökar och är en aktuell utmaning. Inom Falun Borlänge regionen AB arbetar vi

Läs mer

Svenska kyrkan DEMO DEMO Björkekärr

Svenska kyrkan DEMO DEMO Björkekärr Surveys & analyzes Svenska kyrkan DEMO 2015-08-30-2015-09-06 DEMO Björkekärr Apmio AB www.apmio.se Åldermansgatran 10 Info@apmio.se 227 64 Lund 046-780 03 70 2 Innehållsförteckning Syfte... 5 Metod...

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Att utveckla förändringsberedskap genom arbetsmiljöarbete

Att utveckla förändringsberedskap genom arbetsmiljöarbete Att utveckla förändringsberedskap genom arbetsmiljöarbete En liten skrift om hur arbetsmiljöarbete kan bidra till att utveckla en beredskap för förändring. Skriften bygger på rapporten Utvecklingsredskap

Läs mer

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 2015

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 2015 Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 215 1 Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Genomförande Intervjufördelning Definitioner Kontakter med Finansinspektionen

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Karolinska Institutet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att kartlägga

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Personalidé Arvika kommun

Personalidé Arvika kommun Personalidé Arvika kommun Personalidé Kommunens vision Arvika en attraktivare kommun med strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. För att nå vår vision

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 OP ASSISTANS ANTAL SVARANDE 225 Innehållsförteckning Teknisk beskrivning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Förbättring Helhet Ledarskap Konflikthantering Utvecklingssamtal

Läs mer

Arbeta för att leva eller leva för att arbeta? Berith Nyström, hälsoutvecklare FoUU-staben, Västerbottens Läns Landsting berit.nystrom@vll.

Arbeta för att leva eller leva för att arbeta? Berith Nyström, hälsoutvecklare FoUU-staben, Västerbottens Läns Landsting berit.nystrom@vll. Arbeta för att leva eller leva för att arbeta? Berith Nyström, hälsoutvecklare FoUU-staben, Västerbottens Läns Landsting berit.nystrom@vll.se Balans mellan krav och resurser Hälsofrämjande arbetsplatser

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 Medarbetarbarometer 2013 Innehåll Syfte sid 3 Metod och förklaringar sid 4-7 Sammanfattning av resultat sid 8-16 Det fortsatta arbetet sid 17 2 Syfte Återkommande mätning

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Innehållsförteckning Är gränsen nådd?.........................................................................................

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

Medarbetarenkät 2014

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkät 2014 kommun och kommun Bakgrundsinformation (%) (%) Svarsfrekvens 83,5 76,5 Kön Män 16 15,7 Kvinnor 84 84,3 Ålder 15-29 år 8,6 5,7 30-39 år 17,3 18,6 40-49 år 30,6 29,7 50-59 28,9 31,2

Läs mer

Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014

Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014 Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Om medarbetarundersökningar hos Arbetsförmedlingen... 4 2.2. Arbetsförmedlingens index...

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten AB Familjebostäder Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat från medarbetarenkäten 2012. I stadens arbete med att vara en

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

Frågor till dig som söker arbete hos oss

Frågor till dig som söker arbete hos oss Frågor till dig som söker arbete hos oss För att vi ska få en mer utförlig bild av dig och dina förväntningar på oss, samtidigt som du får en bild av oss och våra förväntningar, vill jag be dig läsa igenom

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Resultat Medarbetarenkäten 2014 Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Medarbetarenkäten 2014 Medarbetarenkäten utgår ifrån Lunds kommuns medarbetarpolicy. Enkäten består av frågor om verksamheten,

Läs mer

IT-skyddsrond, en metod för ökad användbarhet

IT-skyddsrond, en metod för ökad användbarhet 1 IT-skyddsrond, en metod för ökad användbarhet Carola Löfstrand Arbetsmiljöspecialist Vision Medarbetardriven verksamhetsutveckling - genom digitalisering Hur fånga upp medarbetarnas behov och göra dom

Läs mer

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sid 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sid 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet Arbetsgivares syn på föräldraledighet Sid 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet Bakgrund och syfte Attitydundersökning för att kartlägga arbetsgivares inställning till de anställdas föräldraledighet

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Delrapport Jobbhälsoindex 2013:3 Jobbhälsobarometern Sveriges Företagshälsor 2014-03-11 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om

Läs mer

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten Tibro kommun Medarbetarundersökning 2 Socialtjänsten Innehåll Om undersökningen Genomförande Resultat Hållbart Medarbetarengagemang (HME) Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) Per frågeområde Per fråga Tibro kommun

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Mittuniversitetet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att kartlägga

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2011-12-19 2011 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

Medarbetarundersökning Avdelning: SOK SVO

Medarbetarundersökning Avdelning: SOK SVO Medarbetarundersökning 2015 Avdelning: Motivation eller bra bra Väsby Mitt känns meningsfullt 0% 1% 2% 31% 65% 295 90 90 89 Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga 1% 16% 42% 37% 295 77 79 80 Jag ser

Läs mer

Arbetsmiljöbarometern, syfte

Arbetsmiljöbarometern, syfte Arbetsmiljöbarometern, syfte Öka kunskaperna om arbetsmiljön vid GU Utgångspunkt för att identifiera förbättringsområden, centralt och lokalt Tidsserier möjliggör effektstudier Survey-feedback (Lawler,

Läs mer

Vår personalpolicy Statens geotekniska institut

Vår personalpolicy Statens geotekniska institut Vår personalpolicy Statens geotekniska institut Inledande ord Statens geotekniska institut (SGI) är en kunskaps intensiv myndighet som tillsammans med kompetenta medarbetare är under ständig utveckling.

Läs mer

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket Bo Stenbom, HR chef Ärendenr BUN 2015/91 och 2014/891 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 20 april 2015 Barn- och utbildningsnämnden Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Förslag till yttrande över motion angående psykisk ohälsa och sjukskrivningar i Landstinget Blekinge

Förslag till yttrande över motion angående psykisk ohälsa och sjukskrivningar i Landstinget Blekinge Landstingsdirektörens stab 2016-04-25 Ärendenummer: 2015/00301 Kanslienheten Dokumentnummer:2015/00301-3 Helene Håkansson Till landstingsstyrelsen Förslag till yttrande över motion angående psykisk ohälsa

Läs mer

Tibro kommun Medarbetarundersökning Tibro kommun totalt

Tibro kommun Medarbetarundersökning Tibro kommun totalt Tibro kommun Medarbetarundersökning 2016 Tibro kommun totalt Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Genomförande Resultat Hållbart Medarbetarengagemang (HME) Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) HME och NMI

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Bättre arbetsmiljö BAM

Bättre arbetsmiljö BAM EN GRUNDUTBILDNING FRAMTAGEN AV PREVENT Sid 1 av 7 Det är Prevent som tagit fram konceptet för grundutbildningen Bättre Arbetsmiljö BAM. Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

Mejl och mobilpolicy

Mejl och mobilpolicy Mejl och mobilpolicy Tillgänglighet efter arbetstid blir allt vanligare och har många orsaker. Många tjänstemän har fått friare arbetstider och ges allt större möjlighet att utföra arbetsuppgifter på distans.

Läs mer

En hållbar stad öppen för världen

En hållbar stad öppen för världen Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy En hållbar stad öppen för världen Göteborg en stad för alla Vi som arbetar i Göteborgs Stad har ett gemensamt uppdrag, att tillgodose göteborgarnas behov och rättigheter.

Läs mer

Exempelsamling Utvecklingssamtal DEMO

Exempelsamling Utvecklingssamtal DEMO Exempelsamling Utvecklingssamtal DEMO 8 mallar, policy, information, checklistor och översiktskarta www.kompetensexpress.se 1 Innehållsförteckning INLEDNING... POLICY FÖR UTVECKLINGSSAMTAL... INFORMATION

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stödboende Kungsholmen Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer