Kommunikations lösningar och välmående på svenska arbetsplatser 2011 Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikations lösningar och välmående på svenska arbetsplatser 2011 Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo"

Transkript

1 KommuniKationslösningar och välmående på svenska arbetsplatser 1 Kommunikations lösningar och välmående på svenska arbetsplatser 11 Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo

2 Kommunikationslösningar och välmående på svenska arbetsplatser 2 Innehåll 1. Projektbeskrivning Bakgrund Syfte Metod, urval och datainsamling Resultat Övergripande betyg på företagets och telekommunikation Bra och dåliga -system påverkar arbetstillfredsställelse Smart - utbredning och konsekvenser Konsekvenser av olika avancerade tjänster Betydelser av - och telekom ur ett employer branding perspektiv Ny teknik medför nya sätt att arbeta Sammanfattning och slutord Diagram...14 Bild 1. Arbetstillfredsställelse «Smart- *» Bild 2. Påverkan av e-post i mobilen Bild 3. Påverkan av tillgång till företagets nätverk på distans Bild 4. Påverkan av mobilt bredband Bild 5. Påverkan av fast nummer i mobilen Bild 6. Påverkan av möjlighet till webmötestjänst Bild 7. Påverkan av talstyrd telefonväxel... 17

3 Kommunikationslösningar och välmående på svenska arbetsplatser 3 1. Projektbeskrivning 1.1. Bakgrund Den starka utvecklingen inom och telekommunikation har gett oss som jobbar på kontor förändrade arbetsverktyg som påverkar sättet vi arbetar på, både i Sverige och utomlands. De senaste årens tekniska utveckling, med möjligheter att komma åt nätverk på distans, mobilt bredband och en ständig tillgänglighet via telefon och e-post, har gjort det lättare för många att själv välja hur, när och varifrån man vill jobba. Allt fler har tillgång till tjänster som gör det möjligt att jobba på mer effektiva och flexibla sätt. De avancerade tekniska tjänster som arbetsgivaren tillhandahåller har för många blivit grundförutsättningarna att kunna utföra sina jobb. Men den ökade flexibiliteten och möjligheterna till att hela tiden kunna hålla sig uppdaterad med ändrar också förutsättningarna på arbetsplatserna och leder sannolikt till konsekvenser i hur vi mår på arbetet och utanför. TNS SIFO har undersökt hur anställda på svenska företag upplever hur de nya - och telekomlösningar påverkar hur vi arbetar och mår på. Uppdragsgivare för undersökningen är TDC Sverige AB och kontaktperson är Helene Oxhammar, chef Marknad och Kommunikation, 1.2. Syfte Syftet med undersökningen är att undersöka hur de nya avancerade tekniska lösningar (som möjligheten att läsa e-post i mobilen, att komma åt företagets nätverk på distans, möjligheter till videokonferens och webbmötestjänster etc.) påverkar oss på arbetsplatsen och utanför. Undersökningen kartlägger även utbredningen av olika avancerade tjänster och effekterna av dessa samt undersöker betydelsen av olika faktorer för att känna sig nöjd med sitt arbete, men vill också utforska förekomsten av olika situationer som kan uppstå som konsekvenser av nya avancerade tekniska lösningar inom - och telekom Metod, urval och datainsamling Den kvantitativa undersökningen har genomförts under perioden 3-11 mars 11 i TNS SIFOs internetpanel. För att undersöka konsekvenserna av mer avancerade tekniska tjänster är målgruppen för undersökningen användarna, det vill säga tjänstemän i mellanposition eller högre. Undersökningen omfattar 11 intervjuer med yrkesverksamma personer mellan år som har en mobiltelefon som arbetsgivaren betalar samt en dator via arbetsgivaren. Urvalet drogs slumpmässigt ur TNS SIFOs internetpanel.

4 Kommunikationslösningar och välmående på svenska arbetsplatser 4 2. Resultat 2.1. Övergripande betyg på företagets och telekommunikation De senaste årens snabba tekniska utveckling har förändrat sättet som vi arbetar på och kan även sägas ha påverkat vad vi definierar som arbete. Svenska företag och organisationer gör stora investeringar i och telekom för att göra medarbetarnas arbete smidigare, mer effektivt och mer flexibelt. Användarvänligheten i teknik och system har gjort stora framsteg, avancerade tekniska tjänster har blivit enklare att använda och lättare att lära sig. I många fall blir resultatet det avsedda, men inte alltid. Undersökningen visar att sex av tio i målgruppen anser att arbetsgivaren har bra tekniska lösningar som möjliggör effektiva arbetssätt, som t ex smarta mobiler, videokonferens och uppkoppling på distans. Lika stor andel anser att den nya tekniken är lätt att ta till sig och använda. Men det betyder inte att det inte finns svårigheter på de svenska kontoren. Drygt en av fyra anser att trots att de har avancerade lösningar för att kunna arbeta mer effektivt och smidigt på, så är det ofta problem med tekniken. Bland dem som anser att de har dåliga - och telekomlösningar är andelen nästan dubbelt så stor, 44 %. Övergripande betyg på företagets och telecom N = % % 4% 6% 8% 1% Mycket dåligt Ganska dåligt Varken eller Ganska bra Mycket bra Av 11 tillfrågade anser dock drygt två tredjedelar att företagets system för och telekom är bra eller mycket bra. En av åtta uppger att arbetsplatsens - och telekomsystem är dåliga eller mycket dåliga. Undersökningen visar att målgruppen i genomsnitt lägger 1, arbetstimmar i veckan på teknikstrul, dvs. svårigheter att komma åt nätverk, att internet ligger nere, tid för att söka efter e-post som försvunnit etc. Bland dem som anser sig ha dåliga - och telekomlösningar är det 2,5 arbetstimmar i veckan, alltså dubbelt så mycket tid. Det är 6 % mer tid än de som uppger att de har bra system för och telekom, där strultiden trots allt är 1 arbetstimme i veckan. kostar med andra ord pengar.

5 Kommunikationslösningar och välmående på svenska arbetsplatser 5 Vidare ser vi att nära 1 % i totalgruppen uppger att de lägger minst tre timmar i veckan på teknik som krånglar eller inte fungerar. Bland de som har dåliga - och telekomlösningar på företaget uppger 4 % att de lägger minst en arbetsdag i veckan på teknik som krånglar eller inte fungerar. Om vi betänker hur stort tidssvinnet blir för svenska företag, blir det stora kostnader, hårda värden, som dålig och telekommunikation leder till. SlutsatseR Majoriteten av tjänstemän på mellannivå och högre arbetar i en miljö där och telekommunikation fungerar väl Trots detta är det en av åtta som arbetar i en miljö där system för och telekommunikation fungerar dåligt. Det tyder på att det finns en påtaglig potential till förbättring och att många arbetsgivare har anledning att utvärdera den egna situationen a system för och telekommunikation innebär arbetstidsförluster och frågan är därför i högsta grad relevant på ledningsnivå i företagen, snarare än att vara en fråga enbart för -avdelningen att driva 2.2. Bra och dåliga -system påverkar arbetstillfredsställelse Vi kan konstatera att dåliga - och telekomsystem kostar tid och pengar. Men har det även konsekvenser när det gäller mjukare faktorer som arbetstillfredsställelse, motivation och klimatet på arbetsplatsen? Vi kan faktiskt se tydliga samband mellan hur medarbetarna upplever hur och telekommunikation fungerar och antalet konflikter på. Bland medarbetare som är nöjda med arbetsgivarens lösningar för och telekom är det 13 % som anger att teknikstrul på alltför ofta skapar irritation kollegor emellan, att jämföra med 19 % totalt sett i undersökningen. Jämför vi istället med de som uppger att arbetsgivarens lösningar för och telekommunikation är dåliga, så är det hela 45 % som upplever att teknikstrul allt för ofta skapar irritation. Vidare kan vi även se tydliga skillnader mellan dem som upplever att arbetsgivaren har bra system för och telekommunikation och de som inte gör det i hur de tillfrågade upplever hela sin arbetssituation, på arbetsplatsen och utanför, dvs. de mer mjuka värdena. Bland dem som anger att de har bra - och telekomlösningar är det en högre andel som trivs med sin arbetssituation, sina arbetsuppgifter och att de ges bra förutsättningar att utföra sitt jobb. Av dem som upplever att arbetsgivaren har dåliga system för och telekommunikation är det betydligt fler som uppger att de inte har tillräckligt med tid att utföra sina arbetsuppgifter. Det är även fler som anger att de har svårt att koppla av från arbetet när de är lediga.

6 Kommunikationslösningar och välmående på svenska arbetsplatser 6 Om du tänker på din arbetsituation generellt hur väl instämmer du i följande påståenden? N = 11, 683, 113 % Bra Ges bra förutsättningar att kunna utföra Bra Generellt sett nöjd med min nuvarande arbetssituation Bra Jag har lätt att koppla av från arbetet när jag är ledig Bra Jag trivs med mina arbetsuppgifter Bra Jag har en god balans mellan arbetsliv och privatliv Bra Jag har tillräckligt med tid för att hinna med mina arbetsuppgifter Bra Jag upplever att jag har en god allämn hälsa Bra Jag har en rimlig stressnivå i mitt arbete 1 Instämmer inte alls Instämmer helt och hållet Undersökningen visar på ett tydligt samband mellan hur medarbetarna upplever att arbetsgivarens och telekommunikation fungerar och hur mycket stress man upplever, både i sin arbetssituation och utanför. När tekniken på kontoret inte fungerar påverkar det även medarbetarnas privata tid. Bland de som har dåliga lösningar för och telekommunikation är det betydligt färre som anser att de har en god balans mellan arbetsliv och privatliv. SlutsatseR Det finns ett tydligt samband mellan hur medarbetarna upplever att företagets och telekommunikation fungerar och mjukare faktorer såsom arbetstillfredsställelse, motivation och klimatet på arbetsplatsen Det starkaste sambandet finns mellan generell arbetstillfredsställelse, möjligheten att koppla av från på sin fritid och upplevelsen av att arbetsgivare ger rimliga förutsättningar att göra ett bra jobb Att arbetsgivaren gör medvetna investeringar i - och telekom har stor betydelse för att medarbetarna ska känna engagemang i sitt arbete Vi ser en risk i att de företag som inte investeringar i och telekommunikation som ger de anställda bra förutsättningar att utföra kan komma att hamna i en negativ spiral och att de i högre grad riskerar att förlora medarbetare och konkurrenskraft

7 Kommunikationslösningar och välmående på svenska arbetsplatser Smart - utbredning och konsekvenser Som vi tidigare har observerat finns det en påtaglig förbättringspotential vad gäller -och telekomlösningar och att dålig får negativa konsekvenser för såväl hårda som mjuka faktorer. Samtidigt befinner vi oss i ett teknikskifte där allt mer avancerade - och telekomtjänster introduceras i snabb takt. De avancerade tekniska lösningar som vi har på kontoret har gått från att vara i det närmaste science fiction till att vara ganska vanliga arbetsverktyg, vilka i många fall är viktiga förutsättningar för att medarbetarna faktiskt kan utföra sitt jobb på ett bra och tillfredsställande sätt. Undersökningen visar att nära åtta av tio uppger att de kommer åt arbetsgivarens nätverk på distans. 64 % har möjlighet att läsa e-post i mobilen. Tre av fem uppger att de har det fasta telefonnumret direkt till mobiltelefonen. Sex av tio anger att de i dagsläget har mobilt bredband. Drygt hälften uppger att de har möjlighet till videokonferens på arbetsplatsen, lika många har möjlighet till webbmötestjänster som gör det möjligt att dela dokument och chatta. Knappt en av tre uppger att de har talstyrd telefonväxel. % 1 Vilken av följande möjligheter har du i dagsläget? Bas = 11, 683, Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Nätverk på distans E-post i mobilen Fast nummer i mobilen Mobilt bredband Webmötestjänster Videokonferens Talstyrd telefonväxel Ja Vad har då dessa nya tekniska lösningar för effekt på medarbetarnas nöjdhet med - och telekomsystemen? Har de effekter på medarbetarnas arbetstillfredsställelse, motivation och upplevda stress?

8 Kommunikationslösningar och välmående på svenska arbetsplatser 8 Tittar vi närmare på dem som i dagsläget har tillgång till smart, dvs. de som har möjlighet att läsa e-post i mobilen, möjlighet till att komma åt nätverk på distans och möjlighet till videokonferens är den gruppen i högre grad nöjda med sin arbetssituation, sina arbetsuppgifter och anser att arbetsgivaren ger dem bra förutsättningar att utföra sitt jobb. De som inte har tillgång avancerade tjänster är i lägre grad nöjda med sin arbetssituation och de förutsättningar som de ges att utföra arbetet. Vi kan se att hur nöjda medarbetarna är med företagets - och telekomlösningar tydligt hänger ihop med vilka tjänster som de har möjlighet att använda. I företag där medarbetarna uppger att de är nöjda med sina - och telekomlösningar har de anställda i högre grad tillgång till avancerade tjänster (som videokonferens och webbmötestjänster) än genomsnittet. Det är också så att även om de som anser att de har dåliga lösningar för och telekom har tillgång till mer avancerade tjänster, så har de det i lägre utsträckning. Vi kan anta att det inte bara handlar om att ha tillgång till mer avancerade tekniska tjänster utan de måste även följas av medveten och strategisk implementering för att medarbetarna ska kunna använda dem fullt ut. SlutsatseR Introduktion av mer avancerade - och telekomtjänster har överlag en positiv effekt på den upplevda nöjdheten med företagens och telekommunikation Störst positiv effekt har mobilt bredband, e-post i mobilen, webbmötestjänster och videokonferens Konsekvenser av olika avancerade tjänster Vi kan konstatera att i företag med tillgång till mer avancerade tjänster än genomsnittet är medarbetarna mer nöjda med - och telekomlösningarna i allmänhet. I undersökningen har vi även ställt direkta frågor kring hur de konsekvenser som själva upplever att införandet av mer avancerade tjänster har haft. Resultatet bekräftar slutsatserna, men ger också en mer nyanserad bild av konsekvenserna. Även om effekterna överlag är positiva så ser vi några tydliga riskområden som bör tas i beaktande. Vi har kartlagt hur tillgången av de olika tjänsterna påverkar den anställde ur olika dimensioner som funktionella (ökad/ minskad effektivitet, flexibilitet), personliga (ökad/ minskad motivation och arbetsglädje) och mer balans-i-livet faktorer (som övertid och stress på, kontroll över arbetstid samt stress hemma). Det är tydligt att mer avancerade tjänster uppfattas som mycket positiva på den funktionella nivån, då de möjliggör ett mer flexibelt och effektivt arbetssätt. På den personliga nivån, d v s hur det påverkar arbetsglädje och motivation, är resultaten även där positiva, men inte riktigt i lika hög utsträckning. Men flera av de avancerade tjänsterna påverkar medarbetarna i det som vi generellt kallar balans-i-livet negativt, med ökad stress, både på arbetsplatsen och utanför arbetsplatsen. Den ökade tillgängligheten kan upplevas både öka och minska den upplevda kontroll som man har över arbetstiden.

9 Kommunikationslösningar och välmående på svenska arbetsplatser 9 Trots det är det anmärkningsvärt att enskilda tjänster får så starka effekter på den personliga nivån. Av dem som har möjlighet till att ha videokonferens och webbmötestjänster uppger % att de känner ökad motivation som en följd av att kunna ha andra mötesformer. Nästan lika många uppger att de har fått ökad arbetsglädje till följd av att ha fått möjligheter till smartare mötesformer. Mer än en tredjedel anger att de har fått ökad kontroll över sin arbetstid som en följd av smartare mötesformer. Vi kan anta att tjänsteresor sliter på de tillfrågade och tar mycket tid från det ordinarie arbetet, som där de inte är absolut nödvändiga kan ersättas med mer effektiva mötesformer Hur har du påverkats av att ha möjlighet till videokonferens? n = Effektivitet Flexibilitet Motivation Arbetsglädje Kontroll över arbetstid Övertid på kontoret -7 Stress på Stress hemma/ på fritiden Sämre Bättre De mer avancerade, tekniska tjänsterna har nästan entydigt positiva effekter på den upplevda kontrollen över arbetstiden, liksom att de minskar övertiden på kontoret. Vi kan även se att de chefer som fått tillgång till olika typer av smarta -tjänster ofta upplever att övertiden på minskat som en konsekvens av detta. Högst andel som minskar övertiden (35 %) finner vi bland de som getts tillgång till arbetsgivarens nätverk på distans. Även i gruppen som fått mobilt bredband ser vi en påtaglig minskning av övertiden på kontoret; 24 % anger att övertiden minskat. Möjligheten att kunna läsa e-post i mobilen ger också en minskning av chefernas övertid på kontoret; 16 % av de som fått den tjänsten minskar övertiden på kontoret. Dock verkar det vara så att mer flexibla arbetssätt flyttar övertiden och stressen på från arbetsplatsen till att öka stressen i hemmet eller på fritiden. De avancerade tekniska lösningarna frigör mycket arbete och engagemang, men det är viktigt att både medarbetare och arbetsgivare tar ansvar i vad det är som gäller på när gränserna mellan arbete och fritid suddas ut.

10 Kommunikationslösningar och välmående på svenska arbetsplatser 1 I ett läge där faktorer som stress och utmaningar med balans-i-livet redan är ett potentiellt problem för tjänstemän på mellannivå och högre, är det anmärkningsvärt att den nya tekniken faktiskt kan öka stressen ytterligare. -frågorna blir därmed i högsta grad relevanta även för företagens strategiska HR-funktion. (För närmare detaljer för positiva och negativa effekter på varje tjänst se diagrambilaga.) SlutsatseR Introduktion av mer avancerade - och telekomtjänster har i de flesta fall entydigt positiva effekter på effektivitet och flexibilitet entydigt positiva men inte lika stora effekter på motivation och arbetsglädje både positiva och negativa effekter på stress och kontroll över sin arbetstid Att den nya tekniken kan få negativa konsekvenser på stress såväl på som hemma pekar på att -frågorna i högsta grad är relevanta även för företagens strategiska HR-funktion 2.5. Betydelser av - och telekom ur ett employer branding perspektiv De allra flesta människor vill känna att de gör ett bra jobb och känner stor tillfredsställelse i att göra det. Det finns olika yttre faktorer som påverkar för att kunna känna sig nöjd med sitt arbete, vissa har med de tekniska förutsättningarna att göra, andra har det inte. Undersökningsdeltagarna fick även svara på hur viktiga olika faktorer är för att de skall vara nöjda med sitt jobb. Genom att jämföra välfungerande - och telekomtjänster i relation till mer traditionella faktorer såsom hög lön, bonus och friskvårdsbidrag får vi en mer nyanserad bild av -systemens betydelse för företagens förmåga att attrahera och behålla medarbetare. Resultatet visar att många av de faktorer som har störst betydelse för att målgruppen ska vara nöjda med sitt jobb har med arbetsgivarens - och telekommunikationstjänster att göra. Det som svenska tjänstemän uppger som viktigast för att de ska vara nöjda med sitt arbete är välfungerande, strulfria -system. 6 % uppger att det är mycket viktigt. Det är fler än de som anser att hög lön eller eget rum är mycket viktigt. I gruppen som uppger att arbetsgivaren har dålig - och telekom är det 72 % som anser att välfungerande -system är mycket viktigt. Sammantaget anser 92 % att välfungerande, strulfria -system är viktigt eller mycket viktigt, lika många som anser att hög lön är viktigt eller mycket viktigt. Åtta av tio anser att det är viktigt att arbetsgivaren medvetet och aktivt satsar på att ligga i framkant med tekniska lösningar som underlättar och möjliggör ett flexibelt arbetssätt.

11 Kommunikationslösningar och välmående på svenska arbetsplatser 11 För att du ska vara nöjd med ditt jobb, hur viktigt är följande saker för dig? n = 11, 683, Välfungerande, strulfria -system Bra Tekniska lösningar för ökad flexibilitet Bra Bra Hög lön Eget rum Bra Friskvårdsbidrag Bra Ftg ligger i framkant och satsar på ny teknik Bra Effektiva Bra möteslösningar Varlfri Smart-phone Bra Bonussystem Mycket viktigt Ganska viktigt Bra Tjänstebil Bra Attraktiv adress Bra För fler än hälften av de tillfrågade är det viktigt att arbetsgivaren gör det möjligt att ha moderna mötes- och samarbetsformer som videokonferens och webbmötestjänster i syfte att minska resdagarna. Bland chefer är denna andel inte oväntat högre, nära 6 %. Genom att ha smartare lösningar för att ha möten frigörs mer tid till att kunna göra där man själv vill. SlutsatseR Kvaliteten på företagens -och telekomsystem är ett kraftfullt konkurrensmedel i jakten på duktiga medarbetare. Arbetsgivare som medvetet och strategiskt satsar på att använda och implementera ny teknik inom och telekom kommer att ha lättare att attrahera nya medarbetare i framtiden Ny teknik medför nya sätt att arbeta De nya arbetsverktyg som smartare och telekom medför, som t ex smarta telefoner, ständig tillgång till nätverk och moderna mötesformer, innebär förändringar i sättet som vi jobbar på, både för den enskilde men också hur vi arbetar tillsammans på arbetsplatsen. Det är uppenbart för alla som någon gång har jobbat på kontor att tekniken inte alltid fungerar och att det ibland blir problem. Nya system och tjänster kan ibland vara svåra att lära sig och att använda fullt ut. Men trots detta uppger 85 % att de är positiva till de förändringar och möjligheter som den nya tekniken ger. Bland dem som uppger att de i dagsläget har bra system för och telekom är det nära 9 % som är positiva till ny teknik. Värt att noter är att även de som anger att de har dåliga - och telekomsystem i hög grad är positiva till de möjligheter som den nya tekniken ger.

12 Kommunikationslösningar och välmående på svenska arbetsplatser 12 Även om tekniken inte alltid fungerat så är jag i grunden positiv till de möjligheter som den nya tekniken ger som t ex öka frihet, flexibilitet och kontroll n = 11, 683, Bra % 5% 1% 1 Instämmer inte alls Instämmer helt och hållet Undersökningen visar att av dem som har bra lösningar för och telekommunikation är det drygt två tredjedelar som inte håller med i påståendet att det är stressande eller svårt att använda den nya tekniken. Av de som uppger att de har dåliga system för - och telekom är det drygt hälften som inte tycker att den nya tekniken är svår att ta till sig. Det är viktigt att poängtera att de som anger att de har dåliga system för och telekom inte de som är har svårt för förändringar eller är negativt inställda till tekniken. Det kan snarare vara tecken på att det finns faktiska problem med hur de nya avancerade lösningarna implementeras på arbetsplatsen. SlutsatseR Majoriteten av de tillfrågade är positiva till de ökade möjligheter som avancerade tekniska lösningar ger. För att organisationen ska tillgodogöra sig den nya tekniken måste tid och energi även läggas på att finna och implementera nya sätt att arbeta på.

13 Kommunikationslösningar och välmående på svenska arbetsplatser Sammanfattning och slutord Majoriteten av tjänstemän på mellannivå och högre arbetar i en miljö där systemen för - och telekom fungerar relativt väl. Trots detta är det en av åtta som arbetar i en miljö där lösningar för och telekommunikation fungerar dåligt, vilket tyder på att det finns en påtaglig förbättringspotential och att många arbetsgivare har anledning att utvärdera den egna situationen. a system för - och telekom innebär arbetstidsförluster och kostnader och är därför i högsta grad relevant på ledningsnivå i företagen, snarare än att vara en fråga enbart för -avdelningen att driva. Vi ser ett tydligt samband mellan hur medarbetarna upplever att systemen för och telekom fungerar och mjukare faktorer såsom arbetstillfredsställelse, motivation och klimatet på arbetsplatsen. Starkast samband finner vi när det gäller generell arbetstillfredsställelse, möjligheten att koppla av från på sin fritid och upplevelsen av att ens arbetsgivare ger rimliga förutsättningar att göra ett bra jobb. Medvetna investeringar i och telekommunikation har stor betydelse för att medarbetarna ska känna engagemang i sitt arbete. Vi ser en risk i att företag som inte gör investeringar i och telekom som ger de anställda bra förutsättningar att utföra, kan hamna i en negativ spiral och i högre grad riskera att förlora både medarbetare och konkurrenskraft. Introduktion av mer avancerade tjänster inom och telekom har i de flesta fall entydigt positiva effekter på effektivitet och flexibilitet, positiva men inte lika stora effekter på motivation och arbetsglädje och såväl positiva som negativa effekter på stress och kontroll över sin arbetstid. Att den nya tekniken kan få negativa konsekvenser på stress såväl på som hemma pekar på att -frågorna i högsta grad är relevanta även för företagens strategiska HR-funktion. De flesta av de svenska tjänstemännen ser de fantastiska möjligheterna som den nya tekniken ger, men det medför också ett ansvar när de nya arbetsverktygen implementeras, att tekniken fungerar som det är tänkt och att vi för en diskussion om hur de allt mer utsuddade gränserna mellan arbete och privatliv påverkar oss. Det är återigen viktigt att poängtera att de som anger att de har dåliga lösningar för och telekom inte har svårt för förändringar eller är negativt inställda till ny teknik. Det kan snarare vara tecken på att det finns faktiska problem med hur de nya avancerade lösningarna implementeras på arbetsplatsen. Arbetsgivare som medvetet och strategiskt satsar på att använda och implementera ny teknik inom och telekom kommer att ha lättare att attrahera nya medarbetare i framtiden. Den nya tekniken leder till nya sätt att arbeta där arbetsgivaren också måste vara tydlig i hur och när arbetsverktygen ska användas. Nya avancerade lösningar inom och telekommunikation är inte enbart en -fråga, utan bör även diskuteras inom HR och ledning. Stockholm, april 11 Sofia Christiansson Alexander Sovré

14 Kommunikationslösningar och välmående på svenska arbetsplatser Diagram Bild 1. Arbetstillfredsställelse «Smart *» Bild 1. Arbetstillfredsställelse «Smart *» % Om du tänker på din arbetssituation generellt sett hur väl instämmer du i följande påståenden? n = 11, 332, Smart Osmart Smart Osmart Smart Osmart Smart Osmart Smart Osmart Smart Osmart Smart Osmart Smart Osmart Ges bra förutsättningar att kunna utföra Generellt sett nöjd med min nuvarande arbessituation Jag har lätt att koppla av från när jag är ledig Jag trivs med mina arbetsuppgifter Jag har en god balansmellan arbetsliv och privatliv Jag har tillräckligt med tid för att hinna med mina arbetsuppgifter Jag upplever att jag har en god allmän hälsa Jag har en rimlig stressnivå i mitt arbete 1 Instämmer inte alls Instämmer helt och hållet * Med smart menar vi de som har möjlighet att kunna läsa e-post i mobilen, videokonferens och åtkomst till nätverket på distans ** Med osmart, menar vi mindre avancerad och telekommunikation alltså de som varken har möjlighet till att läsa e-post i mobilen, möjlighet till videokonferens eller har tillgång till nätverk på distans

15 Kommunikationslösningar och välmående på svenska arbetsplatser 15 Bild 2. Påverkan av e-post i mobilen 1 8 Hur har du påverkats av att få tillgång till e-post i mobilen? n = Effektivitet Flexibilitet Motivation Arbetsglädje Kontroll över arbetstid Övertid på kontoret Stress på Stress hemma/på Sämre Bättre Bild 3. Påverkan av tillgång till företagets nätverk på distans 1 8 Hur har du påverkats av att få tillgång till företagets nätverk på distans? n = Effektivitet Flexibilitet Motivation Arbetsglädje Kontroll över arbetstid Övertid på kontoret Stress på Stress hemma/på Sämre Bättre

16 Kommunikationslösningar och välmående på svenska arbetsplatser 16 Bild 4. Påverkan av mobilt bredband Hur har du påverkats av att få mobilt bredband? n = Effektivitet Flexibilitet Motivation Arbetsglädje Kontroll över arbetstid Övertid på kontoret -8 Stress på -14 Stress hemma/på Sämre Bättre Bild 5. Påverkan av fast nummer i mobilen Hur har du påverkats av att få tillgång till fast nummer i mobilen? n = Effektivitet Flexibilitet Motivation Arbetsglädje Kontroll över arbetstid Övertid på kontoret -1 Stress på -14 Stress hemma/på Sämre Bättre

17 Kommunikationslösningar och välmående på svenska arbetsplatser 17 Bild 6. Påverkan av möjlighet till webmötestjänst 1 Hur har du påverkats av att få möjlighet till web mötestjänster? n = Effektivitet Flexibilitet Motivation Arbetsglädje Kontroll över arbetstid Övertid på kontoret Stress på 5 Stress hemma/på Sämre Bättre Bild 7. Påverkan av talstyrd telefonväxel 1 Hur har du påverkats av att ha telefonstyrd växel? n = Effektivitet Flexibilitet Motivation Arbetsglädje Kontroll över arbetstid Övertid på kontoret Stress på Stress hemma/på Sämre Bättre

Telenor Mobility Report 2012

Telenor Mobility Report 2012 Telenor Mobility Report 2012 Sverige, maj 2012 Sammanfattning beslutsfattare och användare Bakgrund och genomförande Telenor har genomfört en undersökning om mobilt arbetssätt och den mobila vardagen i

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

It-hälsa inom företag och offentlig sektor

It-hälsa inom företag och offentlig sektor It-hälsa inom företag och offentlig sektor Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag och organisationer. Och för människorna som jobbar där. Hur står det till med it-hälsan?

Läs mer

Smarta företag. En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01. Smarta företag TNS 1525977

Smarta företag. En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01. Smarta företag TNS 1525977 En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01 Innehåll 1 Resultat i sammandrag 3 2 Bakgrund och metod 5 3 : Index 9 4 Mobilt arbetssätt 33 5 Virtuella möten 35 6

Läs mer

Kartlagd: Morgondagens it-chef

Kartlagd: Morgondagens it-chef Kartlagd: Morgondagens it-chef Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vad lockar morgondagens it-chefer? Vi har svaren 2 Vi fortsätter

Läs mer

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 Tjänstemän om stress och press i arbetslivet Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

Att ha kontoret i mobiltelefonen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Att ha kontoret i mobiltelefonen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen.

Läs mer

Mer än hälften av allt jobb går att utföra på distans

Mer än hälften av allt jobb går att utföra på distans Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 I takt med att internet blivit en del av våra liv så har våra jobb blivit alltmer mobila. Många arbetsuppgifter är idag inte beroende av

Läs mer

Den gränslösa arbetsplatsen

Den gränslösa arbetsplatsen Manpower Work life Rapport 2011 Den gränslösa arbetsplatsen Tidigare Work Life studier visar att gränsen mellan privat och professionellt liv suddas ut på arbetsmarknaden, mycket tack vare sociala mediers

Läs mer

Enkät om IT-stress 600 yrkesarbetande svenskar om psykisk belastning på grund av IT. Genomförd oktober 2011.

Enkät om IT-stress 600 yrkesarbetande svenskar om psykisk belastning på grund av IT. Genomförd oktober 2011. Enkät om IT-stress 600 yrkesarbetande svenskar om psykisk belastning på grund av IT. Genomförd oktober 2011. 600 svenskar tillfrågade om IT-stress I en unik enkät har 600 yrkesarbetande svenskar svarat

Läs mer

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet 2016 Unionen

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet 2016 Unionen Tjänstemän om stress och press i arbetslivet 2016 Unionen Kontakt: Tobias Brännemo Kontakt Novus: Mats Elzén & Anita Bergsveen Datum: 17 oktober 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har

Läs mer

IT-chefen 2011 Rapport om IT-chefens vardag på svenska företag

IT-chefen 2011 Rapport om IT-chefens vardag på svenska företag IT-chefen 211 Rapport om IT-chefens vardag på svenska företag J2246 Sofia Christiansson November 211 Sammanfattning Nästan tre fjärdedelar av IT-cheferna i undersökningen uppger att de lägger största delen

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor?

ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor? ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor? I dagens hårda konkurrens om talangerna är det både utmanande och tidskrävande att rekrytera nya medarbetare. Det är svårt att hitta

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Det flexibla arbetslivets möjligheter

Det flexibla arbetslivets möjligheter Statistik Det flexibla arbetslivets möjligheter Ett arbetsliv med individen i fokus Ett arbetsliv med individen i fokus Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Med moderna tekniska lösningar kan

Läs mer

Kontorsfrihet. En rapport från Telenor/Sifo om digitalisering och det flexibla arbetslivet.

Kontorsfrihet. En rapport från Telenor/Sifo om digitalisering och det flexibla arbetslivet. Kontorsfrihet En rapport från Telenor/Sifo om digitalisering och det flexibla arbetslivet. Inledning Digitaliseringen pågår i ett rasande tempo och påverkar alla delar av vårt samhälle. Det gäller inte

Läs mer

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där.

It-beslutet. Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo. It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. It-beslutet Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vill du veta mer? Ta del av fler undersökningar på tdc.se/anvandaruppropet

Läs mer

Smarta företag 2011-01-23

Smarta företag 2011-01-23 Smarta företag 2011-01-23 1 Övergripande mål med projektet Målet är att 50% av alla företag skall vara Smarta Företag 2015. Ett Smart Företag: erbjuder ett mobilt arbetssätt för de som behöver det erbjuder

Läs mer

Om mikroarbete och restid

Om mikroarbete och restid Om mikroarbete och restid Undersökning om svenskarnas inställning till mikroarbete vad gör man med sin restid till och från jobbet Hösten 2012 Claremont www.claremont.se 1 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar

januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar Upphandlares villkor och förutsättningar Januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar Inledning Upphandlare har en nyckelposition inom offentlig

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

En bransch att må bra i

En bransch att må bra i En sammanfattning av slutsatser och åtgärder 2012 2013 Lotta Linderson 2013-10-18 1 Bakgrund och syfte I december 2011 gjordes en medlemsundersökning med fokus på stress. Nära hälften av medlemmarna, 6019

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete AttraktivtArbete En kompetensmiljö för attraktivt arbete 2010 #1 Anställda vill göra ett bra arbete Det är viktigt att känna att man gör ett bra arbete och att det man gör är viktigt. Dessa två saker är

Läs mer

Hälsa och balans i arbetslivet

Hälsa och balans i arbetslivet Hälsa och balans i arbetslivet 34 % tror Lorem sig inte kunna ipsumarbeta som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar Hälsa och balans i

Läs mer

januari 2015 Vision om en god introduktion

januari 2015 Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Inledning Under hösten 2014 genomförde Vision en enkät till drygt 10 000 av våra medlemar

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Utländska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Utländska arbetstagare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2016 Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2016 Utländska arbetstagare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Bilaga Antal arbetstimmar Information Personlig

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Innehållsförteckning Är gränsen nådd?.........................................................................................

Läs mer

2015:2. Jobbhälsobarometern. Vill du ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv där du får prestera och må bra ska du bli jurist, ekonom eller forskare

2015:2. Jobbhälsobarometern. Vill du ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv där du får prestera och må bra ska du bli jurist, ekonom eller forskare 2015:2 Jobbhälsobarometern Vill du ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv där du får prestera och må bra ska du bli jurist, ekonom eller forskare Delrapport 2015:2 Sveriges Företagshälsor 2015-12-17 Innehåll

Läs mer

STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING. Flexibelt arbetsliv viktigt för unga

STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING. Flexibelt arbetsliv viktigt för unga STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING Flexibelt arbetsliv viktigt för unga Ökad dialog krävs i det flexibla arbetslivet Majoriteten av de nyexaminerade inom Juseks medlemsgrupper har möjlighet att påverka

Läs mer

RAPPORT Hur ska lönen sättas? Röster från medarbetare

RAPPORT Hur ska lönen sättas? Röster från medarbetare RAPPORT Hur ska lönen sättas? Röster från medarbetare Banar väg för tjänsteför etagen Innehåll 1 Förord...5 2 Sammanfattning...6 3 Lönebildning stämmer...7 4 Lönebildning, fråga för fråga...10 5 Nöjdhetsindex...17

Läs mer

Flexibelt arbete. KUNSKAPER FÖR EN BÄTTRE ARBETSDAG camilla.enocksson@prevent.se

Flexibelt arbete. KUNSKAPER FÖR EN BÄTTRE ARBETSDAG camilla.enocksson@prevent.se Flexibelt arbete 1 KUNSKAPER FÖR EN BÄTTRE ARBETSDAG camilla.enocksson@prevent.se Några faktorer av betydelse Globalisering Ökad konkurrens Föränderlig marknad Mobilitet Växande tjänstesektor 2 Flexibelt

Läs mer

RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014

RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 Kund: Unionen Kontakt: Hanna Wallinder Datum: 11 FEBRUARI 2014 Kontakter på Novus: Jenny Andersson jenny.andersson@novus.se Mats Elzén mats.elzen@novus.se

Läs mer

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS Riksgälden Presentation Medarbetarundersökning 2014 TNS Syfte med medarbetarundersökningen Undersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår organisation, vårt sätt

Läs mer

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom 1 Innehållsförteckning Förord sid 3 Sammanfattning och slutsatser sid 4 Resultat av Unionens undersökning av arbete vid sjukdom sid

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

mama-kvinnorna om deras karriär, vardag och drivkrafter! Frukostseminarium 2016

mama-kvinnorna om deras karriär, vardag och drivkrafter! Frukostseminarium 2016 mama-kvinnorna om deras karriär, vardag och drivkrafter! Frukostseminarium 2016 Har du barn? Metod: Webbenkät via RAM Målgrupp: Mammor Urval/Paneler: Läsare av MAMA som har barn Fältperiod: 21/3-25/3 2016

Läs mer

Mer utveckling för fler. - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 2 Mer utveckling för fler... 2 - en undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet... 2 Inledning... 4 Många är överens

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Glädjerapporten 2014. Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014

Glädjerapporten 2014. Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014 Glädjerapporten 2014 Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014 Så här kul har vi det på jobbet just nu. I genomsnitt skrattar vi 5,1 ggr/dag på svenska arbetsplatser. Vård och Omsorg

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Attityd till arbetet... 5 3

Läs mer

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA 71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA FÖRORD Varje dag möter vi människor som tillhör, eller

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Resultat från opinionundersökning om psykisk ohälsa i arbetslivet januari -13

Resultat från opinionundersökning om psykisk ohälsa i arbetslivet januari -13 Resultat från opinionundersökning om psykisk ohälsa i arbetslivet januari -13 En studie om psykisk ohälsa på jobbet Arbetsgivare likaväl som anställda har mycket att vinna på att arbeta förebyggande och

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram Sammanfattning Presentation Om undersökningen Metoden som använts

Läs mer

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Delrapport Jobbhälsoindex 2013:3 Jobbhälsobarometern Sveriges Företagshälsor 2014-03-11 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om

Läs mer

Vatten, el eller bredband

Vatten, el eller bredband Vatten, el eller bredband vad är viktigast? Februari 2014 Höga krav på bredbandsleverantörerna men låg kännedom om vad man själv kan påverka Svenskarna har höga förväntningar på sin bredbandsleverantör.

Läs mer

NEXT OFFICE ACTIVITY BASED WORKING

NEXT OFFICE ACTIVITY BASED WORKING NEXT OFFICE ACTIVITY BASED WORKING 2 Next office ABW Next office ABW 3 NEXT OFFICE ACTIVITY BASED WORKING I vår version av den aktivitetsbaserade arbetsmiljön, Next Office ABW, erbjuder vi ett helhetsgrepp

Läs mer

Vobbning Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum:

Vobbning Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: Vobbning 2016 Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 151215 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen

Läs mer

Arbetsmiljöundersökning

Arbetsmiljöundersökning Arbetsmiljöundersökning 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget 4 Bakgrund och syfte 4 Undersöknings omfattning och gomförande 4 Svarsfrekvs och bortfall 4 Resultatet av datainsamling 4 Jämförelser Resultat

Läs mer

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen En rapport från SKTF Maj 3 Inledning SKTF har genomfört en medlemsundersökning med telefonintervjuer bland ett slumpmässigt

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

STATISTIK FÖRÄLDRA ARBETS PLATSER. Familjen i det flexibla arbetslivet

STATISTIK FÖRÄLDRA ARBETS PLATSER. Familjen i det flexibla arbetslivet STATISTIK FÖRÄLDRA VÄNLIGA ARBETS PLATSER Familjen i det flexibla arbetslivet Flexibilitet är viktigt för många kvinnors karriär Sverige är långt ifrån jämställt. Trots stora framsteg tjänar kvinnor fort

Läs mer

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1 Idé & framtid LEdarna sveriges chefsorganisation alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer 2014 Ledarna 1 verksamhetsidé Ledarna är en organisation för chefer.

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 2013:2 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 De anställdas syn

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

Unionen Privata tjänstemän om att vobba 2015

Unionen Privata tjänstemän om att vobba 2015 Privata tjänstemän om att vobba 2015 27/01 2015 Unionen Privata tjänstemän om att vobba 2015 Kund: Unionen Kontakt: Peter Tai Christensen Datum: 2015-01-27 1 Unionen Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Jobbet alltid närvarande. en studie om tjänstemännens gränslösa arbetsliv

Jobbet alltid närvarande. en studie om tjänstemännens gränslösa arbetsliv Jobbet alltid närvarande en studie om tjänstemännens gränslösa arbetsliv 1 2 Innehåll Förord... 4 Bakgrund...5 Syfte med undersökningen...5 Det gränslösa arbetslivet...5 Information om undersökningen...6

Läs mer

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket Bo Stenbom, HR chef Ärendenr BUN 2015/91 och 2014/891 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 20 april 2015 Barn- och utbildningsnämnden Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser

Läs mer

Så tycker konsultläkaren om sin vardag. 2011-09-12 vers 1

Så tycker konsultläkaren om sin vardag. 2011-09-12 vers 1 Så tycker konsultläkaren om sin vardag 1 Syfte med undersökningen Syfte: att undersöka och kartlägga konsultläkarnas situation och behov Undersökningen har genomförts via TNS Sifo Navigares webbpanel.

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Ojämställt ledarskap

Ojämställt ledarskap SKTFs undersökning om det ojämställda ledarskapet en jämförande studie om chefers förutsättningar inom mansdominerad respektive kvinnodominerad verksamhet. Ojämställt ledarskap Oktober 2008 1 Inledning

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Vobbning Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum:

Vobbning Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: Vobbning 2017 Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 161222 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen

Läs mer

Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande. den offentliga sektorn

Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande. den offentliga sektorn Befria kvinnorna från den offentkikvinnors företagande den offentliga sektorn Per Juth mars,2002 En första analys av enkäten om sjuksköterskors inställning till privat respektive offentlig sektor Inledning

Läs mer

Tjänstemännens IT-miljö. Ett steg fram och två steg tillbaka

Tjänstemännens IT-miljö. Ett steg fram och två steg tillbaka Tjänstemännens IT-miljö Ett steg fram och två steg tillbaka 1 2 Förord............................................................... 4 Satsa på en bättre IT-miljö det gynnar företagen, medarbetarna och

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn November 2013 Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Om jobbhälsobarometern...

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

Medarbetarenkät 2014

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkät 2014 kommun och kommun Bakgrundsinformation (%) (%) Svarsfrekvens 83,5 76,5 Kön Män 16 15,7 Kvinnor 84 84,3 Ålder 15-29 år 8,6 5,7 30-39 år 17,3 18,6 40-49 år 30,6 29,7 50-59 28,9 31,2

Läs mer

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Innehållsförteckning

Läs mer

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda)

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda) Haparanda stad Medarbetarundersökning hösten Totalt (Exklusive timanställda) Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens per förvaltning Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2015 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015 De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn 1 Förord och sammanfattning Resultaten från Jobbhälsobarometern går

Läs mer

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Rapport Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Innehållsförteckning Sida Sammanfattning och Åtgärdsarbete 3-4 Bakgrund och Syfte 5 Metod och Svarsfrekvens 5-7 Information

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (14) Medarbetarundersökning 2016 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän): 1875 av

Läs mer

SE2011-0772 Julundersökning. Julundersökning 2011. Blocket AB. Oktober 2011. Stockholm oktober 2011

SE2011-0772 Julundersökning. Julundersökning 2011. Blocket AB. Oktober 2011. Stockholm oktober 2011 SE2011-0772 Julundersökning Julundersökning 2011 Blocket Oktober 2011 Stockholm oktober 2011 1 Blocket AB 2011 YouGov Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen 2. Resultat 3. Vägning 4. Presentation

Läs mer

Manpower Work life Rapport 2012 KREATIVITET PÅ JOBBET

Manpower Work life Rapport 2012 KREATIVITET PÅ JOBBET Manpower Work life Rapport 2012 KREATIVITET PÅ JOBBET Kreativitet och innovation är två begrepp som på senare tid kommit att få allt mer uppmärksamhet. I förra upplagan av MP Work life fokuserade vi på

Läs mer

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook

Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook Manpower Work life Rapport 2011 Gränsen mellan privat och professionellt suddas ut på Facebook I Manpowers undersökning Work Life från 2008 visade resultaten att de mest populära webbaserade nätverken

Läs mer

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla 800 lärare inom musik- och kulturskolan om sin arbetssituation En rapport från Lärarförbundet Dubbelklicka här och ange datum 2 [11] Musik- och kulturskolan

Läs mer

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan 2015:1 Jobbhälsobarometern 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan Delrapport 2015:1 Sveriges Företagshälsor 2015--10-05 Leder obehagskänslor

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet 20140624 Sida 1 Innehåll Om studien Bakgrund, syfte och mål Metod Om de svarande Resultatredovisning Inställning till föräldraledighet Bilaga 1 Inbjudningsmail Sida

Läs mer

Kartläggning Skolkuratorer Västra Götaland. Kontakt: Margareta Bosved Novus: Viktor Wemminger/Gun Pettersson Datum:

Kartläggning Skolkuratorer Västra Götaland. Kontakt: Margareta Bosved Novus: Viktor Wemminger/Gun Pettersson Datum: Kartläggning Skolkuratorer Västra Götaland Kontakt: Margareta Bosved Novus: Viktor Wemminger/Gun Pettersson Datum: 1 Bakgrund & Genomförande Bakgrund Novus har för Akademikerförbundet SSR:s räkning genomfört

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer