Innehållsförteckning ! "! #$! ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ 0 " % 10 " 1 #.. %$$ 3. 3",$ %& 3. $& 3,./ 6, $,%0 6, $.%0 ".!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning ! "! #$! ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ 0 " % 10 " 1 #.. %$$ 3. 3",$ %& 3. $& 3,./ 6, $,%0 6, $.%0 ".!"

Transkript

1

2 Innehållsförteckning! "! #$! %%& ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ " % 1 " $$% 2% 1 #.. %$$ 3. 3",$ %& 3. $& %( * #"+$.%* %- 41$,,5-3,./ 6, $,% 6, $.% 7, 18,9$: ".! ;,%(,$( 1%%( * 6, $,%* % $$* 1%%* 6, $,%- 6, %%- 3%% 2,

3 Förord %$, % % $. < " %, % $+ $,$$ $$. $<$ %..$ $ $ ".., $,% $ = "+$$, $ $, 7,, $+$.., 2$, $ % 1, $.6.,$"$+,,, %$$ =,%%., $ $$ $,. $ $, % $1 $ % $,$ 1 %,,$".., + 1 $ %, $. " % 1.., " 8 $. $ ;,% %, $, 1%% # % $ ;,% $ " %" $ ;,% % +, 1$ "$ %" $,$+",+. % 1 1$,$ ).., $% %%> %? $.,> %? ),.. % $,., +*9&!!!

4 Sammanfattning $, $ $ $,..$., $ %...+ $. $.,..$,,. $.,, $.,"$..,% 19%. = $" 1,$%," %..$.$ %..$ $ 1%,... %" %..$. =..",.$% A.A $ ;,% $.% ". $ "$, ", %..$%.,,+""$ % % $ 1, " +,., %.$ $$%.=. % $,"..+",%.$ = $.....$.. $ " $ ",.. %", $ % = " $ %.,. $ = % 1 $, $ 1 1 1" + +$%,.,,,. $ %. %$ $.%., % $ $,+,..$. % $$, ;1 $%$,,, % %$ $,,.%.. ;%$ ".%, +, ", $,.1%%+,,.%A A $,.$', $ " " $$% = $ $.. =, $... % 1=, $$ $" 1,$.%..,,%; %$ % $..%. %. %" 2$++% $. $%., % $ = %1. $1 %. # %.%,+ 1 % =, $

5 Metod 2,. $%8,.. %$2"$. %$+$ ", $ $% $1,1%$,. $ $, $ ;,% +,$ $ $$,$ ;,% $,.-1 = $"' "., =%. $ ;,%, % - " $ $,+$$*(,,!-,$2 B Typ av veterinär Antal Egenföretagare 48 Privatanställd 43 Kommunalt anställd 15 Distriktsveterinärer 275 Besiktningsveterinärer 75 Lärare, forskare 165 Övriga statligt anställda 31.. %.+,, $ 1 1 C1$,+.$$ = $!(>$$!,,C,$?$.. 3!(,. $ ;,%, $ $1 $ $... =% *&$,+$,!

6 Antal personer i urvalet totalt sam t uppdelat i kategorier Antal Totalt Män Kvinnor Upp till Urvalet Mer än 5 Figur 1. Visar antalet i urvalet och svarsgruppen uppdelat i köns- och ålderskategorier. = % $,...!. +$ $ $.*&. $ $ $,, $ >? Svarsfrekvens i de olika åldersgrupperna, uppdelat på m än och kvinnor. Svarat Upp till Mer än 5 Totalt Män Kvinnor Figur 2. Visar svarsfrekvensen i respektive ålderskategori och totalt i undersökningen. Skillnader mellan män och kvinnor. =,$$ $ $,,, $ $, ", $ $ $,,+ ",,>? = %% 1.$ D C2E $ $ $,. > %? $...$ $$ &

7 ) %% " %. $ $,>, %? ". $>/9/?$ $ E.., B A6 $,. :AA6 $,1$ $ $ $:A $ $!9 A,CA >? A CA>?6.,. $,% ". $$"$" % $>? $1.$% >?, $&+-/ %. $ $ > %? E.., BA6" + %$+..$, A, >*+-/?$, $, $ ". $$>!$?E..C., BAF%.. 1", $$A ". $$ >&(?E..C., BAD,.1%%1..%.A (

8 Resultat 8. 6$%..,,> %? $ ,$+ % $, $.,.., $,% 6 $.$1 $ %%! " 8,$",$$! $.,-.9!8,,..!9&",..,%"> $? 1.2 Ålderskategorier Upp till Mer än 5 Figur 3. Visar andelen i respektive ålderskategori. =, ".. $, $....,/.$%,,&,.>!? Andel m än och kvinnor totalt sam t i de olika ålderskategorierna Kvinna Man Totalt Upp till Mer än 5 Figur 4. Visar andelen män och kvinnor totalt samt inom varje ålderskategori. *

9 # 3$$ % 1 1,, % 1'*.$,!.$$> &? =.$ % $ >**.? &. % $,,$ $.$%.*.$% $ 1.3 Vad arbetar du med? Totalt Män Kvinnor Både och Stordjur Smådjur Figur 5. Visar andelen män respektive kvinnor som arbetar med smådjur och stordjur. =,,.,,$. $ &,!.,,$.%... =, %. $! % $... 7 $.. $,',,,,$;, $,$ 9! $,$&.., $$ $,,D..,, +$$. = %., %. ',,,.. %. 2.%.%.., % 1. %.. % 1, $..%. $ 6.. $" $ $,%.C1 1 *, $" $ *$ 1, $D.1 1,,., $,1,$>1,*? -

10 8,, %, 19 %. $1$%1=.., % > 1 %.? ( 1../.$',, $/...$1%....$,1$1$ =,,, 12 -.$ %. $. $&,(....1$1$, (. $& Antal tim m ar jour och ordinarie i genom snitt varje vecka 6 5 Antal timm ar Totalt Män Kvinnor Upp till Mer än 5 Timmar/vecka i genomsnitt Timmar jour i genomsnitt Figur 6. Figuren visar antal timmar jour/vecka i genomsnitt (mörka fält överst) samt antal timmar ordinarie arbetstid (ljusa fält underst) i genomsnitt. D1E %%, % & ', 1, $ >-!? % 1'...% -.,,& % & ;, %. % 1>/1,&? % + 9 $,, % " >,(? %,&C$, %,$. %,,$ /

11 Totalt antal tim m ar i genom snitt varje vecka? timmar eller mindre timmar 31-4 timmar 41-5 timmar 51-6 timmar Mer än 6 timmar Män Kvinnor Figur 7. Visar andelen som arbetar mindre än 2 timmar/vecka, mellan 21-3 timmar/vecka, 31-4 timmar/vecka e t c skillnader mellan män och kvinnor presenteras.,...$ % '!...=,$$.! 1,$ %.1 1,..$ % + $,,% $,,;,.$ % % 19 %. % $1 $ 1,. %1.$ 1.9 Hur stor del av din totala lön utgörs en genom snittlig m ånad av provision? Har ej 85 provisionsbaserad lön 2 5 ca 1 % av lönen är provision 7 8 ca 25 % av lönen är provision 2 ca 5 % av lönen är provision Män ca 75 % av lönen är provision Kvinnor Figur 8. Visar hur stor andelen är som har provisionsbaserad lön skillnader mellan män och kvinnor presenteras. 8 1 $ $. $ $,. " % 1 %% $.., $+. 8.

12 % #,, $..., %,!!! 2%" $.. 1,, >&&.1,-.?",,>(-.1,&.%,?...%," % 8,,.$%,..,,,.$" %=,,..$,, -.,&. $..,.$ % 9,, > %% E.? 2.2 Har du m öjlighet att påverka arbetets innehåll? Män Kvinnor A ldrig Sällan Ibland Ofta A lltid Figur 9. Visar andelen som aldrig, sällan, ibland e t c upplever att de kan påverka arbetets innehåll skillnader mellan män och kvinnor presenteras. " " $ " $.%'!.,. "# "$=,$", 2 &.. %.. ", $ $ D, $ " " 8 $,... %., " %.., $ $+, %, "1, $.. & (/. $ % $>$$, $?,,$,,"= %. $ % +",=,,$ $%" % $1,.,

13 +.$$ >?=,$$.,.$,.. % $ Jag sköter m itt arbete som om det vore m itt eget företag Män Kvinnor Mer än 5 56 Kommun, statlig 66 Privat 96 Delägare Figur 1. Visar andelen som instämmer (svarsalternativ 4,5) i påståendet Jag sköter mitt arbete som om det vore mitt eget företag. 8,,% %" %' %,, $ %" ' % $, "1% '.,% *!...$,> $,?2,,"% % 1, $1,$, % Har du möjlighet att arbeta ostört med administrativt arbete? 2.5 Har du möjlighet till ostördhet vid kliniskt arbete? Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 7 4 Figur 11. Visar andelen som svarat aldrig, sällan, ibland, ofta eller alltid på ovanstående frågor. 2 % $ %'-. >?,, $=, '%",,,% $ % Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 3

14 $$ =,, 1,,19!&.",.. 1$.",,..$$,$ " 2E.$ "/.$... %$ $ $. $&,!.,, ".. % = % "".. %1, %> %%E.? ( $!&., $.$ $$",.,,,>?;, % 1 "1 %, 2.7 Händer det att du känner dig frustrerad över att du inte hinner ge patienterna den vd du vill? A ldrig Sällan Ibland Ofta A lltid Män Kvinnor Figur 12. Visar andelen som aldrig, sällan, ibland, ofta eller alltid känner sig frustrerade över att man inte hinner ge patienterna den vd man vill skillnader mellan män och kvinnor presenteras...%"1%%.%,.,,,.$". %"1%%.%,,,>?=, % % 1. + %,& 4

15 2.12 Funderar du på att byta jobb för att du upplever din arbetssituation alltför pressande? A lltid Ofta Ibland Sällan A ldrig Totalt Upp till Mer än 5 Figur 13. Visar andelen som har alltid (översta fältet), ofta (mörkaste fältet), ibland e t c funderar på att byta jobb för att man upplever arbetssituationen alltför pressande skillnader mellan olika ålderskategorier presenteras. *!. $,$.. %..>!?$"..$%", $ % 1 % 18,*/.% % 1..$. + $. % 1,&-. ;,%"$.. %,!C$ 2.18 Jag är ofta tvungen att dra in på luncher och pauser för att hinna m ed m ina arbetsuppgifter Ande l (%) Totalt Män Kvinnor Upp till Mer än 5 Figur 14. Visar andelen som svarat stämmer precis eller stämmer ganska bra på påståendet. Skillnader mellan män och kvinnor samt olika ålderskategorier presenteras. =,%/., %.., $..$$".%. > &?..,1,% %" 1,%" ",%..!

16 2.19 Jag har tillräcklig tid för att hinna med mina arbetsuppgifter 1 8 Ande l (%) Totalt Män Kvinnor Upp till Mer än 5 Figur 15. Visar andelen som svarat stämmer precis eller stämmer ganska bra på påståendet. Skillnader mellan män och kvinnor samt olika ålderskategorier presenteras.,,>&!.?$$,. "! "+ $ %,, /. G..$ %,,+, %> (?.. % 1',,, $ %" 2.2 Jag känner m ig helt slut när jag g från arbetet Ande l (%) Totalt Män Kvinnor Upp till Mer än 5 Figur 16. Visar andelen som svarat stämmer precis eller stämmer ganska bra på påståendet. Skillnader mellan män och kvinnor samt olika ålderskategorier presenteras. ( -., ",$ %',%", $,%"," ( $. ". $ 1,$, ", >&.? $+".,"...$., $. $ % =,, % " % ', ". $ &

17 , $..$, % $, 8 $ $ ", $..$ =. +,.., ) $$1.$,.$ $*,$, %',,>&!.?.., 8, " %,, <. " ", 4$ %,, ", %!...% >.. +?," +, $,, % % % $+ $..$" 3.6 Vad är m est stressande för dig i ditt arbete som veterinär? Vi vill gärna veta vad du upplevt varit stressande i ditt nuvarande arbete under de senaste 6 m ånaderna. En rörig icke välfungerande org För mycket att göra (arb.mängd) Ledarskapet Att du inte räckt till Inte stressande Arbetshinder (personer el pat som stör, datakrångel etc) Stressande Oregelbunden arbetsbörda 4 28 Oregelbundna arbetstider För mycket ansvar För lite ansvar Figur 17. Visar vilka faktorer i arbetet som upplevs mest stressande (mörka fält) och inte alls stressande (ljusa fält). Faktorerna presenteras i rangordning med den mest stressande situationen längst upp i diagrammet.! 2 $..$.,$,$,%,,&/.$$,,".$,#,, $, +, %" $..$,, $, $" $,,'.$,,!/.$$ (

18 !,,",,. %,,*.$...", -.$$&, 8,,, " $'*.", -.%$&7 1.. ", $., $ $ /. $..$%",,8,,,, %,..$ %$ 3.1 Hur m ycket stöd, i förhållande till ditt behov, upplever du att du totalt sett f från följande person/er (andel som svarat att de f för lite (1,2) stöd): c) Min familj, vänner och bekanta 9 1 Kvinnor Män b) Kollegor och medarbetare 9 14 a) Min närmaste chef Figur 18. Visar andelen som upplever att de f för lite stöd (svarsalternativ 1 och 2). Skillnader mellan män och kvinnor presenteras. "..,%$$, 1 ", 9! $ E.$!*., $ # $!! $.. 1 >(.?.,.., 1> /?$"..$1,,, ; % 11. 1, % 1 $ $, %. *

19 2.3 Har du möjlighet att sam planera och diskutera patientfall med arbetskamrater? A ldrig Sällan Ibland Ofta A lltid Figur 19. Visar vad veterinärerna svarat på frågan. 3, $ $ 1 $ $, %+ %,2,,%. ) * 8,,,>!.?,1 $,,%+,$ $,1$.,1% %$$ >?$,,,1$, +$ 1%+1$1% $ 3.2 Är du för närvarande nöjd m ed din livssituation när det gäller (andelen som svarat "ja" (4,5)) balansen mellan arbete och övrigt liv? 31 livet utanför? 67 ditt arbete? Figur 2. Visar andelen som instämmer (Ja, absolut 1,2) i påståendena. ;,,. 9! =.., $ 1 %... 1$%8,,% %,. $& 1+..,, -

20 " +, $A A $,,"%+.,+ $$% % $ 8,,, $ " $,, 1<, 1$,. 1.%..$1$% Tabell 1. Visar vilka faktorer som hänger samman med att vara nöjd med arbetet, livet utanför samt balansen mellan arbete och övrigt liv. Är du för närvarande nöjd med din livssituation när det gäller ditt arbete? livet utanför arbetet? balansen mellan arbete och övrigt liv? Kön Ingen effekt Kvinnor mer nöjda än män Ingen effekt Ålder Ingen effekt Äldre mer nöjda än yngre Ingen effekt Arbetsgivare eller anställd Ingen effekt Ingen effekt Ingen effekt Total arbetstid (inkl jour- Ingen effekt Ingen effekt Hög arbetstid - mindre nöjd och beredskap) Inflytande Inflytande i arbetet - mer nöjd Ingen effekt Mycket inflytande - mer nöjd Stöd Mycket stöd i arbetet - mer nöjd Stöd från familj och vänner - mer Stöd från arbetsgivare, chef, nöjd familj och vänner - mer nöjd Tidspress Lite tidspress i arbetet - mer nöjd Mycket tidspress på jobbet - mindre nöjd Mycket tidspress på arbetet - mindre nöjd Kvalitativ belastning För sva arbetsuppgifter, för mycket ansvar - mindre nöjd Ingen effekt Sva arbetsuppgifter, för mycket ansvar - mindre nöjd D,1,, " %9. %",1=.,. 1%%H " %. 1%% +. + " " " $ $%..,1% % ( $ 3..$&!. $,%..,$.2...$ $ 3.5 Är du tillgänglig (telefon, fax, e-post, direkta möten etc) för arbetsrelaterade ärenden/kunden även på din lediga tid"? 1 8 Män Kvinnor Nej, aldrig Nej, inte särskilt ofta Ja, ganska ofta Ja, ofta Figur 21. Visar andelen som aldrig, inte särskilt ofta, ganska ofta eller ofta är tillgängliga för kunder även på sin lediga tid skillnader mellan män (ljusa staplar till vänster) och kvinnor (mörka staplar till höger) presenteras. 8,,, >?'(/.$,..,,. + $ $,!-. /

21 + $.. $ $, 1$ 1,$+ $ 1 $+$ "., $$,%.. $. $ $,..$, " % + $ 2. ".. %. =,,..$, $ %",1,">?; "1 % %, 2.15 Om de t är s tre s s igt på jobbe t unde r e n tid k an jag dra ne d på te m pot och arbe ta lite m indre unde r andra pe riode r 1 8 Ande l (%) Totalt Män Kvinnor Upp till Mer än 5 Figur 22. Visar andelen som svarat stämmer precis eller stämmer ganska bra på påståendet. Skillnader mellan män och kvinnor samt olika ålderskategorier presenteras. ;,(..!! >?$$"..$,,, ", % 2.16 Mitt arbete tillåter inte att m in hälsa påverkar hur m ycket eller hur intensivt jag arbetar Totalt Män Kvinnor Upp till Mer än 5 Figur 23. Visar andelen som svarat stämmer precis eller stämmer ganska bra på påståendet. Skillnader mellan män och kvinnor samt olika ålderskategorier presenteras.

22 =,,".1 1 ", ", %'E.$ $*/.$ 1%%..%, ", $% %,,. 2" $ %%.$" $%..., " "%2. "",.$%.," $ $,%+$ ". 1$$,.$% =.,,.$% *... $ $,. % $...%,*.= +,% 1 1' $ % 1.. $ $ % 1>.1,&.?.%",, "%" 1 2,.. >/.? " 1 %! =, % $, 1, =, $ % 1 %. $ % = %"", $ %,,,>&*.?.., $"$, >!&.?.., $ 2 1,, $ >!? 3.7 Känner du dig utvilad och fylld av energi igen efter en natts sömn? helgen? en tids semester (minst en vecka)? Nej Varken 1 eller Ja1 1 Figur 24. Visar andelen som svarat nej (ljusa fält till vänster), varken eller eller ja (mörka fält till höger) på frågorna.

23 2,,$,$+,, $, $;, ',, %"$ 1,"2, $,,,$ -. /. $. $ 1+..$!.$/.$ > &? 3.1 Hur m ånga gånger (till vänster) och hur lång tid (till höger) har du samm anlagt varit hemma från arbetet p g a egen sjukdom de senaste 12 m ånaderna? Ingen gång 1 gång 2-5 gånger Mer än 5 2 gånger 73 Mindre än 1 vecka veckor?4-8 veckor?2-6 månader Figur 25. Visar hur många gånger (till vänster) samt hur lång tid (till höger) man sammanlagt varit hemma från arbetet p g a egen sjukdom. $1%%.$ 1 $*. $1%%,$!...$, $$,,=,,, $ %,$,1,$',,,%1%%,, ;,, $ % %",%", %, $, $, $,..

24 3.15 Hur m ånga gånger under de senaste 12 m ånaderna har det hänt att du gått till arbetet, trots att du m ed tanke på ditt hälsotillstånd egentligen borde ha stannat hemma? Totalt Män Kvinnor Upp till Mer än 5 Fler än 4 gånger 1-4 gånger Figur 26. Visar andelen som gått till jobbet sjuk 1-4 gånger och andelen som gjort det fler än 4 gånger. Skillnader mellan män och kvinnor samt olika ålderskategorier presenteras. ;..$*-.%... % $ $,*...$,,& >(? 3.14 Har det under de senaste 12 m ånaderna hänt att du blivit sjuk under din ledighet (helger, semestrar etc)? Totalt Män Kvinnor Upp till Mer än 5 Ja, fler än 2 gånger Ja, 1 gång Figur 27. Visar andelen som blivit sjuk under sin ledighet en gång (ljusa fält) eller fler än 2 ggr (mörkt fält). Skillnader mellan män och kvinnor samt olika ålderskategorier presenteras. G, $,, %$ 1 >+?*..., >(.?, $(*,$" $%. 1+% $ 1%$ 1, %$3,..$" 1 = $ %. 1 1$, $%21..,>(*.?+.. %. % $ %

25 $,, 1$, $ %1,%$ 3.12 Anser du att din sjukfrånvaro är orsakad av förhållanden på arbetet? Män Kvinnor Ja, helt Ja, till stor del Ja, till viss del Nej Figur 28. Visar svaren på frågan om man anser att sjukfrånvaron är orsakad av arbetet. Skillnader mellan män och kvinnor presenteras....$ 1 $," 1,+$$...$= $,.. $,, $ 1 $," $ $,,. $.$ 1 $,"+$ 1,$ Har du varit sjukskriven m ed läkarintyg (hel- eller deltid) för någon stressrelaterad sjukdom (utm attning, depression, problem m ed m age/tarm el dyl.) under din anställning? Totalt Upp till eller mer Ja, en gång Ja, flera gånger Figur 29. Visar andelen som varit sjukskrivna med läkarintyg en eller flera gånger under sin anställning på kliniken/djursjukhuset. $ 81 $.% ". +$$".%$$,$1$.%, >. C?.% >. C$?).% ", $...%,, ",, = "+ % 1.,. $..!

26 3.16 Har du under de senaste 3 m ånaderna haft problem m ed m agen (sura uppstötningar, orolig m age, sveda i m aggropen, halsbränna e t c)? En eller ett par dagar/mån 2 23 Totalt Män Kvinnor Upp till Ett par dagar/vecka eller oftare Mer än 5 Figur 3. Visar andelen som har problem med magen. Skillnader mellan män och kvinnor samt olika ålderskategorier presenteras Har du under de senaste 3 m ånaderna haft problem m ed övre delen av ryggen eller nacken? En eller ett par dagar/mån Totalt Män Kvinnor Upp till Ett par dagar/vecka eller oftare Mer än 5 Figur 31. Visar andelen som har problem med övre delen av ryggen eller nacken. Skillnader mellan män och kvinnor samt olika ålderskategorier presenteras Har du under de senaste 3 m ånaderna haft huvudvärk/m igrän? En eller ett par dagar/mån 9 35 Totalt Män Kvinnor Upp till Ett par dagar/vecka eller oftare Mer än 5 Figur 32. Visar andelen som har problem med huvudvärk eller migrän. Skillnader mellan män och kvinnor samt olika ålderskategorier presenteras. &

27 $ $, $,%, ". ', $ ".., $,% $ %, +.. %, C$ %, $,+ %, $,% Vä lbe finna nde (GHQ-12) Medelvärde 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 9,9 8, 1,5 7,9 Totalt Män Kvinnor 2 tim eller mindre 9,9 1, 9,5 1,6 11, tim 31-4 tim 41-5 tim 51-6 tim Mer än Figur 33. Visar medelvärdet för GHQ-12. Observera att låga värden anger ett gott välbefinnande medan höga värden anger ett lågt välbefinnande. Skillnader mellan män och kvinnor samt olika arbetstidskategorier presenteras. 8,,,$" $ E % $,,$ AA " $ $ " %,. 2E.$.., $. %.., $. $$2,,% $..$ "%9,.. 1.$% $..$$. $+" %.., $$",.% %$, 2$.., "$ 9%.% $,.% 8,,,..,,,.,$, D% $ $ $ 6 tim (

28 8,, ",$,$8,, 1$, %..$, $ 8,,,,,%",$..$ %$ $..,1..$ $,, $,% $, + 8,,, $,,,,1,$=,.$,,,.$.%,.., 1$ 1,$ =,, % 1 8,, ".$,%$ $%".% ".$,"$$,,$,% 8,, % $, $,, $"$" %.$ % 2..$ $ 1 % $ %+.. $$ %..9",.% ;, % $ $.$ $, "$ %%..$. $ 1,$.%"1%%%,. 8,, $..$ %..$ % $ % $, $%= % $" $% ;..$ $. $,, =..$ $ % $ $ %, *

29 % $..$,, %% 2% $....$.%",.$" % + 8,,, $ % $ $,%, ".>+" $$,?1,,, $ +,. 1 $ 8,, 1$ $ % $ $ %, 1,,(. $ % $ $ $ 1%%+ $,+.$,-. 8,, 1,$ 1 $,", % $, + 2. $ $,% %$%% $%$% " ) > %?$,"$ %" $,, =,$$$ %" + " 8, % % $ " 9 = $,%,%$..$ %, $ $, " $ $.., $....$ $%,, Tabell 2. Visar resultaten av den multipla regressionen. Välbefinnande som beroende variabel. Kön Ålder Arbetsgivare Total arbetstid Inflytande (sammanslagning av frågorna 1 och 2 i del 2) Stöd (chef, arbetsgivare och arbetskamrater/kollegor) Tidspress (sammanslagning av frågorna 15, 18, 19 i del 2) Tillgänglighet på fritiden Välbefinnande Ingen effekt Ingen effekt Ingen effekt Ingen effekt Ju mer inflytande desto bättre välbefinnande Ju mer stöd desto bättre välbefinnande Ju mer tidspress desto sämre välbefinnande Ingen effekt Kvalitativ belastning (sammanslagning av frågorna 13 och 14 i del 2) Ju mer ansvar och ju mer man upplever att arb.uppg. är för sva, desto sämre välbefinnande =, "$, +" %,..$ $ " =, $ -

30 .+,%.. %$.. 2..$ $ %.. " $ =,, $ % $,% = ",,% %" $ $,%21".,% $, $% /

31 Bilagor 3..$%B 3%% 2, -(,. $ + $,. $ $, ".$ $ $,, $. $, $. $,. $ %%. $ $1 %" =%,E.$, $.+$. D.. 1,

32 1-& 9 1$$ ;,% -! ;: $ ;%: 1 1 &;".$,: 3 $, 3 %,,,( 3 %,,!,( % *6$" $ $,: IIIII -#, %! $1$ : IIIIIII -%#, 9 $1$:), 19 %. IIIIIII 2. På arbetet 8,,: /* -*!;,% $: + $ F,,C,$ (#,. %. %. : '. '&. ('. '.,. *%6%.C 1 1 : IIIII IIIIIII /6 $ $.$ : 61.$ % J$,.$ &J$,.$ &J$,.$ *&J$,.$ & $! $ % 2 %,! %$:! & 61.$% :! & 61.. % :! &!61% $%:! & &61 $ %:! & (.. %$$:! & *6,, $.$$:! &

33 -,",$ %C%: /6, $ $,.%: 61 %.1C%.: % 2! &! &! & 6C1. $:! &...$ %. :! & $ F $%! &!F%.. 1", $$! & &D,.1%%1..%.! & (%,.$" $1%! & *F % $! & -F,$.. %..! & /F, %..! & F,,1%! & 3. Stöd, fritid, hälsa och välbefinnande &! ' $ 6" +%$+..$ 1. CB ' 3 3?,! & %?%! &?1+$,%! &.# 4# 4,$1$,,%:! & 4,$1$,,$%:! &!4,$1$,,% %$$:! &

34 &4,>+E+9. +? 81+ %,C,$.A 81+, A: F+! F+ (;, % $,: ;$,$$..$$ $% ( % &5?% >.. +?! & %?">%,??2$,?<.?A,A?" $? $?D%% %>..% %??D%%! &! &! &! &! &! &! &! &.#.# 4# 4# *,$"$ > $?:! & -,$"$:! & /,$"$ : 6 $ %. 1 : >? 9&,& 1$, $.%: F+ F+ F+$ 81!6, %$ 1>+?: ο 81+ ο F+ ο F+9& ο F+,&! & 6 $ %. 1 :,$ 9$!9-$ 9(,( 6$ 1 $,">9? 1 >+. +.%C "?,: F+ F+ 81 &6 9,%+., : ο ο 9! ο &9 ο,

35 3 &3 &$ &$ 3 3 (6.% >.. ++ $.+ %,?: *6.% $$": -6 $$,C,:! &! &! & 3 % 6 23 /6! 5?5.:! %?5 $ $.$:!?5,%",:!?5,.%% :!?5,$,. :!?5$.%:!?5, ".,:!?5,$ $:!?5,",:! 1?5%1 1,$:!?5%1,. 1,$ $,. :!?5,1$$ $ $:! D ".. $+,$ $B,C%,% 1B!!) ,$ ;,%+E*/+/!

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 Tjänstemän om stress och press i arbetslivet Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI

SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI MEDLEMSENKÄT -2003 Vi har sedan några år tillbaka frågat våra medlemmar hur de upplever sin arbetssituation inom några områden. I sammanställningen har vissa

Läs mer

PERSONALBAROMETER 2004-03-04. Frekvens Tabeller. 1 Kön. Frekvens Procent Kvinna 181 53,7 153 45,4. Man. 334 99,1 Bortfall 3,9 Total 337 100,0.

PERSONALBAROMETER 2004-03-04. Frekvens Tabeller. 1 Kön. Frekvens Procent Kvinna 181 53,7 153 45,4. Man. 334 99,1 Bortfall 3,9 Total 337 100,0. 1 PERSONALBAROMETER 2004-03-04 Frekvens Tabeller 1 Kön Kvinna 181 53,7 Man 153 45,4 Total 334 99,1 Bortfall 3,9 2 Ålder 18-34 83 24,6 35-49 50-65 138 40,9 113 33,5 Total 334 99,1 Bortfall 3,9 3 Föseland

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom 1 Innehållsförteckning Förord sid 3 Sammanfattning och slutsatser sid 4 Resultat av Unionens undersökning av arbete vid sjukdom sid

Läs mer

Hälsa och balans i arbetslivet

Hälsa och balans i arbetslivet Hälsa och balans i arbetslivet 34 % tror Lorem sig inte kunna ipsumarbeta som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar Hälsa och balans i

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet 2016 Unionen

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet 2016 Unionen Tjänstemän om stress och press i arbetslivet 2016 Unionen Kontakt: Tobias Brännemo Kontakt Novus: Mats Elzén & Anita Bergsveen Datum: 17 oktober 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har

Läs mer

RAPPORT FÖRSTA LINJENS CHEFER ARBETE, UTVECKLING OCH ORO Kund: Akademikerförbundet SSR Kontakt: Stina Andersson, Anna Ihrfors-Wikström

RAPPORT FÖRSTA LINJENS CHEFER ARBETE, UTVECKLING OCH ORO Kund: Akademikerförbundet SSR Kontakt: Stina Andersson, Anna Ihrfors-Wikström RAPPORT FÖRSTA LINJENS CHEFER ARBETE, UTVECKLING OCH ORO Kund: Akademikerförbundet SSR Kontakt: Stina Andersson, Anna Ihrfors-Wikström Datum: 8 mars, 2012 Kicki Molin Tel: 0709-957015 Kicki.molin@novusgroup.se

Läs mer

Schysta städvillkor? Hotell- och restaurangfackets undersökning om hotellstädares arbetsmiljö 2016

Schysta städvillkor? Hotell- och restaurangfackets undersökning om hotellstädares arbetsmiljö 2016 Schysta städvillkor? Hotell- och restaurangfackets undersökning om hotellstädares arbetsmiljö 2016 2 Inledning Hotell- och restaurangfacket ställde frågor till flera hundra anställda inom hotellstäd om

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Attityd till arbetet... 5 3

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

Stressbarometern 2013

Stressbarometern 2013 Stressbarometern 2013 1,2 miljoner löntagare och 15 förbund i samverkan Stressbarometern 2013 Konflikter: 21 Trygghet: 21 Personligt stöd: 22 Förutsättningar: 31 Arbetsbelastning: 33 Uppskattning: 35 Kontroll:

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Konsekvenser av förändrade arbetsvillkor i äldreomsorgen

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Konsekvenser av förändrade arbetsvillkor i äldreomsorgen Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Konsekvenser av förändrade arbetsvillkor i äldreomsorgen Äldreforskardagen 22 mars 2017 Marta Szebehely Professor Institutionen för socialt arbete Stockholms universitet

Läs mer

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg?

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Frukostseminarium Äldrecentrum 16 maj 2017 Marta Szebehely, Anneli Stranz & Rebecka Strandell Institutionen för socialt arbete Stockholms universitet Vem ska arbeta

Läs mer

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 2014:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Arbetslinjen till

Läs mer

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Delrapport Jobbhälsoindex 2013:3 Jobbhälsobarometern Sveriges Företagshälsor 2014-03-11 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om

Läs mer

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ.

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. ISSP 2005 Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. Först några frågor om arbete i allmänhet Fråga 1 Föreställ Dig att Du kunde förändra hur Du använder Din tid, och ägna mer tid åt vissa saker

Läs mer

Att ha kontoret i mobiltelefonen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Att ha kontoret i mobiltelefonen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen.

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

Enkät rörande sjukkontakt

Enkät rörande sjukkontakt 2008-01-09 1 (6) Personal- och organisationsutskottet Enkät rörande sjukkontakt Sedan januari 2006 gäller att närmsta chef ska ta kontakt med den anställde under de första fem dagarna när någon är sjukskriven.

Läs mer

ELNU Arbetsmiljöenkät 2011

ELNU Arbetsmiljöenkät 2011 ELNU Arbetsmiljöenkät 2011 Period: 17/6-19/9 Antal respondenter totalt LNU: 1060 (1933) Svarsfrekvens totalt LNU: 55% (59% påbörjat) Antal respondenter som påbörjat svara från ELNU: 107 Metod: Mer information:

Läs mer

FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN

FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN FRÅGOR OM HÄLSA OCH TRIVSEL PÅ ARBETSPLATSEN Ifylles av vårdgivare Efternamn Förnamn Personnummer - Internkod program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Internkod flow Inskr Avsl Uppf I Uppf II Kvalitetsgranskat OK Sign

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

PERSONALBAROMETER 2003-09-29

PERSONALBAROMETER 2003-09-29 PERSONALBAROMETER 2003-09-29 1. Kön Kvinna Man 2. Ålder 18-34 år 35-49 år 50-65 år 3. Födelseland Sverige Övriga Norden Övriga Europa Utanför Europa 4. Hur länge har Du arbetat på högskolan i Halmstad?

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Innehållsförteckning Är gränsen nådd?.........................................................................................

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015 TS

Medarbetarundersökning 2015 TS Medarbetarundersökning 2015 TS Nedan presenteras en sammanställning av medarbetarundersökningen som genomfördes på TS innan sommaren. Enkäten skickades ut till alla som får nyhetsbrevet på TS, 122 personer.

Läs mer

Sammanställning av. Hälso- och arbetsmiljöenkäten AFA för Södermöre kommundelsförvaltning, Södermöreskolan. November 2009

Sammanställning av. Hälso- och arbetsmiljöenkäten AFA för Södermöre kommundelsförvaltning, Södermöreskolan. November 2009 Sammanställning av Hälso- och arbetsmiljöenkäten AFA för Södermöre kommundelsförvaltning, Södermöreskolan November 29 1 7. Var du med och besvarade AFA-enkäten i "En frisk satsning" 25-26? A. Ja B. Nej

Läs mer

Linnéuniversitetet. Prestationsanalys 2015

Linnéuniversitetet. Prestationsanalys 2015 Linnéuniversitetet Prestationsanalys 2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅN 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN

Läs mer

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 3 Hur ser du på framtiden för egen del? Pessimistiskt (1-) Optimistiskt (4-5) Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 03-05-13 16: data.pdf 78 3 RADAR 03 78 A1 Studerar du på gymnasiet eller gör du

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

Samtliga kategorier 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 50% 40% 30% 20% 10%

Samtliga kategorier 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 50% 40% 30% 20% 10% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Samtliga kategorier Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Återkoppling Samtliga kategorier Arbetsplatsutveckling Tid för planering Ledarskap Trivsel Jag trivs

Läs mer

Man. 1-2 år. 3-5 år. 6-10 år. Mer än tio år. tim/vecka. tim/månad. kr/månad. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar

Man. 1-2 år. 3-5 år. 6-10 år. Mer än tio år. tim/vecka. tim/månad. kr/månad. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar Användare: testdfo Logga ut Sida 1 av 22 Avsnitt: Inledande frågor Nedan följer några frågor kring dig, dina arbetstider, lön och sjukfrånvaro. Med sjukskrivning (sjukanmälan) avses sjukanmälan med eller

Läs mer

Arbetsmiljön vid svenska universitet och högskolor våren 2002

Arbetsmiljön vid svenska universitet och högskolor våren 2002 Arbetsmiljön vid svenska universitet och högskolor våren 2002 2 (104) Innehåll sidan Inledning 3 Syfte, omfattning och genomförande 3 Redovisning 3 En kort bakgrund 4 Resultat 5 En översikt 6 1. Allmänt

Läs mer

Att arbeta i äldreboende nu och för tre år sedan, i kommunal och enskild drift så tycker personalen.

Att arbeta i äldreboende nu och för tre år sedan, i kommunal och enskild drift så tycker personalen. USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET Att arbeta i äldreboende nu och för tre år sedan, i kommunal och enskild drift så tycker personalen. Enkäter bland personal vid kommunalt och enskilt drivna äldreboenden

Läs mer

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang Nyckelfaktorer Denna bild visar faktorer som används som nyckeltal, Key Performance Indicators (KPI) i AHA-metoden. KPI ger en snabb överblick på övergripande nivå av arbetsmiljö och hälsa. KPI består

Läs mer

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Medarbetarenkät, 2010 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. 1 Svarsfrekvens Gotlands kommun 2008 5881/6538 90% 2009 5160/6132 84,1% 2010 4947/5816 85,1% Hälso-

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015 De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn 1 Förord och sammanfattning Resultaten från Jobbhälsobarometern går

Läs mer

Vägledande PDF för poängsättning COPSOQ II, Sverige

Vägledande PDF för poängsättning COPSOQ II, Sverige Vägledande PDF för poängsättning COPSOQ II, Sverige Denna PDF är skapad för att underlätta poängsättningen när man har genomfört en enkätundersökning. Frågorna står i samma ordning som i enkäten, men utan

Läs mer

Medarbetarenkät 2014

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkät 2014 kommun och kommun Bakgrundsinformation (%) (%) Svarsfrekvens 83,5 76,5 Kön Män 16 15,7 Kvinnor 84 84,3 Ålder 15-29 år 8,6 5,7 30-39 år 17,3 18,6 40-49 år 30,6 29,7 50-59 28,9 31,2

Läs mer

Chefer och föräldraskap

Chefer och föräldraskap Chefer och föräldraskap T-113865 Akademikerförbundet SSR: Stina Andersson Synovate Temo: Arne Modig Datum: 2007-04-24 Sammanfattning Chefer och föräldraskap 8 av 10 chefer har bra balans mellan privatliv

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015 KS. Hur stor del av din arbetstid i genomsnitt det senaste året har du ägnat åt (ange uppskattad procentsats)

Medarbetarundersökning 2015 KS. Hur stor del av din arbetstid i genomsnitt det senaste året har du ägnat åt (ange uppskattad procentsats) Medarbetarundersökning 2015 KS Nedan presenteras en sammanställning av medarbetarundersökningen som genomfördes på KS innan sommaren. Enkäten skickades ut till alla som får nyhetsbrevet på KS, 301 personer.

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet 20140624 Sida 1 Innehåll Om studien Bakgrund, syfte och mål Metod Om de svarande Resultatredovisning Inställning till föräldraledighet Bilaga 1 Inbjudningsmail Sida

Läs mer

2014:3. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18

2014:3. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18 2014:3 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Höjd pensionsålder

Läs mer

2017:1. Jobbhälsobarometern. Kvinnor 55+ är dubbelt så friska som yngre män. Delrapport 2017:1 Sveriges Företagshälsor

2017:1. Jobbhälsobarometern. Kvinnor 55+ är dubbelt så friska som yngre män. Delrapport 2017:1 Sveriges Företagshälsor 2017:1 Jobbhälsobarometern Kvinnor 55+ är dubbelt så friska som yngre män Delrapport 2017:1 Sveriges Företagshälsor 2017-10-13 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern...

Läs mer

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Instämmer inte Instämmer helt 1 2 3 4 Medel Svarande Inget svar Jag är insatt i min arbetsplats mål 1,5% 7,2% 37,8% 53,6% 3,4 685 0 Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas

Läs mer

Samtliga kategorier. Instämmer. Helt. Nästan helt. Knappast. Inte alls 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 40% 30% 20% 10%

Samtliga kategorier. Instämmer. Helt. Nästan helt. Knappast. Inte alls 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 40% 30% 20% 10% Samtliga kategorier 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplatsutveckling Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Medarbetarundersökning Höst 2005 Samtliga

Läs mer

Anställda i staten. Planer och önskemål kring pensioneringen

Anställda i staten. Planer och önskemål kring pensioneringen Anställda i staten Planer och önskemål kring pensioneringen INLEDNING Vi har skaffat oss bättre kunskap om vilka planer och önskemål anställda i staten har vad gäller sin pensionering genom att låta SIFO

Läs mer

ZA5909. Flash Eurobarometer 398 (Working Conditions) Country Questionnaire Sweden

ZA5909. Flash Eurobarometer 398 (Working Conditions) Country Questionnaire Sweden ZA909 Flash Eurobarometer 98 (Working Conditions) Country Questionnaire Sweden FL 98 - Working Conditions - SE D Hur gammal är du? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man Kvinna Da När det gäller din

Läs mer

2016:1. Jobbhälsobarometern

2016:1. Jobbhälsobarometern 2016:1 Jobbhälsobarometern Var femte anställd, 900 000 personer, i Sverige känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet några gånger i månaden eller flera gånger varje vecka. Delrapport 2016:1 Sveriges

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Återkommande enkät för anställda som ett led i strategiskt personalpolitiskt utvecklingsarbete. Resultat för: Biologi

Återkommande enkät för anställda som ett led i strategiskt personalpolitiskt utvecklingsarbete. Resultat för: Biologi Återkommande enkät för anställda som ett led i strategiskt personalpolitiskt utvecklingsarbete Resultat för: Biologi Tabell 1 Bakgrund Biologi % (n=137) % (n=471) LU totalt % (n=3562) Kön Man 55,2 57,7

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab HR

Koncernkontoret Koncernstab HR Koncernkontoret Koncernstab HR Bo Friberg 044-3093357 Bo.friberg@skane.se Datum 2014-11-17 Version 1 1 (5) Bilaga 4 definitioner medarbetare årsredovisning 2014 Definitioner och förklaringar av ingående

Läs mer

RESULTATGUIDE NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING 2008

RESULTATGUIDE NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING 2008 RESULTATGUIDE NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING 2008 1 RESULTAT Springlife har med hjälp av QWC-metoden genomfört en medarbetarenkät inom NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING. Resultatet presenteras nedan och består av

Läs mer

Arbetsmiljön i staten år 2005

Arbetsmiljön i staten år 2005 Arbetsmiljön i staten år 2005 2006-12-19 0612-0813-33 2 Innehåll Innehåll 3 Förord 4 Arbetsmiljöundersökningen 4 Statsanställda är mycket nöjda med sitt arbete och sina arbetstider 5 Statsanställda har

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör inte lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

Balans i arbetslivet. Vad betyder arbetstiderna? Docent Göran Kecklund

Balans i arbetslivet. Vad betyder arbetstiderna? Docent Göran Kecklund Balans i arbetslivet Vad betyder arbetstiderna? Docent Göran Kecklund goran.kecklund@su.se Arbetstider i Sverige* Kvinnor Män Har arbetstider som avviker från dagtid (motsvarande kl. 07-18) 39 % 40 % Kan

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 3,94 4,15 3,80 4,17 3,25 4,64 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att

Läs mer

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27 Trivsel på jobbet en åldersfråga? 2 Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern bygger på telefonintervjuer med ett representativt urval av svenskar i åldern 20 65 år som arbetar minst halvtid. Jobbhälsobarometern

Läs mer

Poängsättning COPSOQ II, Sverige

Poängsättning COPSOQ II, Sverige Poängsättning COPSOQ II, Sverige Hur beräknar man medelvärden och fördelningar? I COPSOQ-enkäten används följande metod för beräkning av medelvärden på skalor och fördelningar: 1. För varje enskild fråga

Läs mer

Medarbetarenkäten 2016 Rapport 1

Medarbetarenkäten 2016 Rapport 1 Medarbetarenkäten 2016 Rapport 1 Antal svarande: 5 730 Beställda: 6 859 Svarsfrekvens: 83,54% värde Stödjande arbetsförhållanden 66% 27% 7% 4,73 Min upplevelse av arbetet 75% 20% 5% 5,03 Påverkan 56% 34%

Läs mer

Socialsekreterare om sin arbetssituation

Socialsekreterare om sin arbetssituation Socialsekreterare om sin arbetssituation SSR: Stina Andersson Synovate: Arne Modig Marika Lindgren Åsbrink 2008-04-01 S-114862 Synovate 2008 1 Om undersökningen Synovate har på uppdrag av Akademikerförbundet

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till boende - resultat

Bilaga 1 Enkät till boende - resultat Kvalitetsuppföljning, Magnoliagården (2010-11-18) Bilaga 1. 1(5) Bilaga 1 Enkät till boende - resultat Urval På Magnoliagården finns åtta avdelningar, av dessa är fyra renodlade demensavdelningar. De boende

Läs mer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) REHABILITERINGSPROCESSEN är en process som innefattar flera skeden. Initiativet kan komma från den enskilde eller från ansvarig arbetsledare. En rehabiliteringsutredning är ett

Läs mer

2015:3. Jobbhälsobarometern. Det är stor risk att det inte kommer bli någon förbättring i hälsoläget på svensk arbetsmarknad 2016.

2015:3. Jobbhälsobarometern. Det är stor risk att det inte kommer bli någon förbättring i hälsoläget på svensk arbetsmarknad 2016. 2015:3 Jobbhälsobarometern Det är stor risk att det inte kommer bli någon förbättring i hälsoläget på svensk arbetsmarknad 2016. Delrapport 2015:3 Sveriges Företagshälsor 2016-02-03 2 Innehåll Innehåll...

Läs mer

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk?

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? En undersökning om attityder till sjukskrivning bland 2.000 anställda och arbetsgivare inom privat och offentlig sektor Arne Modig Kristina Boberg T22785

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 NORRBOTTENS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 NORRBOTTENS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 NORRBOTTENS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor Tom 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att det är roligt att gå till

Läs mer

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan 2015:1 Jobbhälsobarometern 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan Delrapport 2015:1 Sveriges Företagshälsor 2015--10-05 Leder obehagskänslor

Läs mer

Enkät bemanning. november 2011

Enkät bemanning. november 2011 Enkät bemanning november 2011 Enkät bemanning november 2011 Syfte Generell kartläggning av de bemanningsanställdas situation Ge bemanningsanställda möjlighet att med egna ord berätta om hur de ser på sin

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 2016-03- 31 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

Kartläggning samhällsvetare. Kontakt: Stina Andersson Novus: Gun Pettersson/Viktor Wemminger Datum: 2015-04-10

Kartläggning samhällsvetare. Kontakt: Stina Andersson Novus: Gun Pettersson/Viktor Wemminger Datum: 2015-04-10 Kontakt: Stina Andersson Novus: Gun Pettersson/Viktor Wemminger Datum: 2015-04-10 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s räkning genomfört en uppdatering på kartläggningen

Läs mer

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 2013:2 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 De anställdas syn

Läs mer

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda)

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda) Haparanda stad Medarbetarundersökning hösten Totalt (Exklusive timanställda) Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens per förvaltning Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram

Läs mer

ZA5909. Flash Eurobarometer 398 (Working Conditions) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA5909. Flash Eurobarometer 398 (Working Conditions) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA909 Flash Eurobarometer 98 (Working Conditions) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL98 Working Conditions - FIS D Hur gammal är ni? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man Kvinna FRÅGA DCDE

Läs mer

Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad

Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad En undersökning om det gränslösa arbetslivet Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad En undersökning om det gränslösa arbetslivet Innehållsförteckning Inledning...5 Det moderna

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Hälsa & Livsstilsenkät

Hälsa & Livsstilsenkät Hälsa & Livsstilsenkät Dina uppgifter Datum: Namn: Personnummer: Adress: Telefonnummer: Arbetsplats & avdelning: Yrke/arbetsuppgifter: Antal anställningsår i företaget: Hälsostatus de senaste 12 månaderna

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Enkät om IT-stress 600 yrkesarbetande svenskar om psykisk belastning på grund av IT. Genomförd oktober 2011.

Enkät om IT-stress 600 yrkesarbetande svenskar om psykisk belastning på grund av IT. Genomförd oktober 2011. Enkät om IT-stress 600 yrkesarbetande svenskar om psykisk belastning på grund av IT. Genomförd oktober 2011. 600 svenskar tillfrågade om IT-stress I en unik enkät har 600 yrkesarbetande svenskar svarat

Läs mer

januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar

januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar Upphandlares villkor och förutsättningar Januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar Inledning Upphandlare har en nyckelposition inom offentlig

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Hälsotest. Namn: E-mail: Telefon: Datum: www.inspirilla.com / www.nillaskitchen.com

Hälsotest. Namn: E-mail: Telefon: Datum: www.inspirilla.com / www.nillaskitchen.com 1 Hälsotest Namn: E-mail: Telefon: Datum: 2 Bakgrundsdata 1 Kön q Man q Kvinna 2 Hur gammal är du? q 56 år eller äldre q 46 55 år q 36 45 år q 26 35 år q 25 år eller yngre 3a Vilket är Ditt civilstånd?

Läs mer

2016:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2016:2 Sveriges Företagshälsor

2016:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2016:2 Sveriges Företagshälsor 2016:2 Jobbhälsobarometern En miljon svenskar upplever ett psykiskt obehag av att gå till jobbet några gånger i månaden eller oftare, 700 tusen har upplevt trakasserier och mobbning på arbetet det senaste

Läs mer

Om ledarskapet och andra förutsättningar för en bra arbetsmiljö. En rapport från SKTF

Om ledarskapet och andra förutsättningar för en bra arbetsmiljö. En rapport från SKTF Om ledarskapet och andra förutsättningar för en bra arbetsmiljö En rapport från SKTF Juni 23 Sammanfattning och reflektioner Kännetecknande för olika yrken inom Svenska kyrkan är att de är relativt enkönade.

Läs mer

Vägen till väggen. - Diskussionsmaterial

Vägen till väggen. - Diskussionsmaterial Pe rs on al Vägen till väggen - Diskussionsmaterial 1 Likgiltighet, irritation, ångest, trötthet, huvudvärk, magont, dåligt minne, sömnsvårigheter, minskad sexlust, dra sig undan sociala kontakter, negativa

Läs mer

Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun

Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun Kvalitetsmätning inom hemvården i Ale kommun - Redovisning av personalens uppfattning (8) November 8 Nora Wetzel Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Metod... 4 4 Redovisning av resultat...

Läs mer

COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II. Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II. Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Organisationens egen inledande text Instruktion

Läs mer