Man. 1-2 år. 3-5 år år. Mer än tio år. tim/vecka. tim/månad. kr/månad. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Man. 1-2 år. 3-5 år. 6-10 år. Mer än tio år. tim/vecka. tim/månad. kr/månad. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar"

Transkript

1 Användare: testdfo Logga ut Sida 1 av 22 Avsnitt: Inledande frågor Nedan följer några frågor kring dig, dina arbetstider, lön och sjukfrånvaro. Med sjukskrivning (sjukanmälan) avses sjukanmälan med eller utan läkarintyg. Med hela arbetsdagar avses hela dagar räknat i heltidsarbete. Om du är deltidsanställd räknar du om dina sjukfrånvarodagar till heltidsarbetsdagar. Exempelvis om du arbetar 50% och varit sjukskriven 2 dagar så blir det omräknat 1 hel arbetsdag. 1. Kön Kvinna Man 2. Ålder år 3. Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats? Mindre än ett år 1-2 år 3-5 år 6-10 år Mer än tio år 4. Hur många timmar arbetar du i genomsnitt per vecka (räkna ej in övertid)? Ange i hela timmar tim/vecka 5. Hur många timmar övertid arbetar du i genomsnitt per månad? Ange i hela timmar tim/månad 6. Vad är din genomsnittliga lön före skatt per månad (räkna in övertidsersättning, skifttillägg och andra typer av tillägg)? kr/månad 7. Hur många arbetsdagar under de senaste 12 månaderna har det hänt att du gått till arbetet, trots att du med tanke på ditt hälsotillstånd borde ha varit hemma? Omvandla och ange antal hela arbetsdagar. hela arbetsdagar 8. Hur många arbetsdagar under de senaste 12 månaderna har du sammanlagt varit borta från arbetet på grund av sjukskrivning (sjukanmälan)? Omvandla och ange antal hela arbetsdagar. hela arbetsdagar 9. Hur många arbetsdagar under de senaste 12 månaderna har det hänt att du tagit ut semester eller annan ledighet istället för att sjukanmäla dig när du varit sjuk? Omvandla och ange antal hela arbetsdagar. hela arbetsdagar Spara och avsluta för att fortsätta senare << Föregående Nästa >> Sida 2 av 22 Avsnitt: Arbetskrav 10. Är din arbetsmängd så ojämnt fördelad att arbetet hopar sig?

2 11. Måste du arbeta övertid? 12. Måste du arbeta i mycket högt tempo? 13. Har du för mycket att göra? 14. Kräver ditt arbete snabba beslut? 15. Kräver ditt arbete maximal uppmärksamhet? 16. Kräver ditt arbete komplicerade beslut? 17. Är dina kunskaper och färdigheter till nytta i ditt arbete? 18. Innebär ditt arbete positiva utmaningar? 19. Tycker du att ditt arbete är meningsfullt? Sida 3 av 22

3 Sida 3 av 22 Avsnitt: Hot och våld 20. Har du under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för hot om våld på din arbetsplats? Ja, varje dag Ja, varje vecka Ja, varje månad Ja, mer sällan Nej Om Ja, från vem? Inom organisationen (t.ex. chef, kollegor, studenter mm) Utom organisationen (t.ex. patienter, finansiärer, externa kollegor mm) Både inom och utom organisationen 21. Har du under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för fysiskt våld på din arbetsplats? Ja, varje dag Ja, varje vecka Ja, varje månad Ja, mer sällan Nej Om Ja, från vem? Inom organisationen (t.ex. chef, kollegor, studenter mm) Utom organisationen (t.ex. patienter, finansiärer, externa kollegor mm) Både inom och utom organisationen Sida 4 av 22 Avsnitt: Rollförväntningar, målsättning och feedback 22. Finns det klart definierade mål för ditt arbete? 23. Vet du vilket ansvarsområde du har? 24. Vet du precis vad som krävs av dig i arbetet? 25. Måste du utföra saker som du tycker skulle göras annorlunda? 26 Får du arbetsuppgifter utan att få de resurser som behövs M k t äll ll ld i

4 26. Får du arbetsuppgifter utan att få de resurser som behövs för att utföra dem? 27. Ställs det oförenliga krav på dig från två eller flera personer? 28. Får du regelbunden information som visar hur du presterar i relation till dina mål? 29. Vet du vad som krävs för att du ska kunna få ett arbete som du anser vara attraktivt om två år? (Ej obligatorisk) 30. Vet du vilka nya kunskaper och färdigheter du bör skaffa för att kunna behålla ett attraktivt arbete om två år? (Ej obligatorisk) 31. Tror du att du om två år har ett arbete som du tycker är lika attraktivt som ditt nuvarande arbete? (Ej obligatorisk) 32. Får du information om kvaliteten på det arbete du utför? 33. Kan du själv direkt avgöra om du gör ett bra arbete? 34. Det finns klara verksamhetsmål i den verksamhet som jag arbetar i Instämmer något Tveksam Instämmer i stort sett Instämmer helt 35. Min arbetsplats har tillräckliga resurser (t.ex. tid, pengar, utrustning, medarbetare) för att målsättningen skall fungera Instämmer något Tveksam Instämmer i stort sett Instämmer helt

5 Instämmer helt Sida 5 av 22 Avsnitt: Kontroll i arbetet 36. Om det finns olika sätt att göra ditt arbete på, kan du då själv välja hur du skall göra det? 37. Kan du påverka mängden arbete du får? 38. Kan du själv bestämma din arbetstakt? 39. Kan du själv bestämma när du skall ta en paus? 40. Kan du själv bestämma hur länge du tar paus? 41. Kan du bestämma din arbetstid (flextid)? 42. Kan du påverka beslut angående vilka personer du skall arbeta tillsammans med? 43. Kan du påverka beslut som är viktiga för ditt arbete?

6 Sida 6 av 22 Avsnitt: Socialt samspel 44. Om du behöver, får du då stöd och hjälp med ditt arbete från dina arbetskamrater? 45. Om du behöver, får du då stöd och hjälp med ditt arbete från din närmaste chef? 46. Om du behöver, är dina arbetskamrater då villiga att lyssna till problem som rör ditt arbete? 47. Om du behöver, är din närmaste chef då villig att lyssna på problem som rör ditt arbete? 48. Får du uppskattning för dina arbetsprestationer från din närmaste chef? Sida 7 av 22 Avsnitt: Ledarskap Här svarar du på frågor som rör din närmaste chef. 49. Vilken är din närmaste chef? Rektor Prefekt, förvaltningschef eller bibiotekschef Sektionschef eller avdelningschef Forskargruppsledare, gruppledare, enhetschef eller motsvarande 50. Uppmuntrar din närmaste chef dig att delta i viktiga beslut? 51. Uppmuntrar din närmaste chef dig att säga ifrån när du har en annan åsikt? Ibl d

7 52. Hjälper din närmaste chef dig att utveckla dina färdigheter? 53. Fördelar din närmaste chef arbetet på ett opartiskt och rättvist sätt? 54. Behandlar din närmaste chef de anställda på ett rättvist och jämlikt sätt? 55. Är förhållandet mellan dig och din närmsta chef en orsak till stress? Sida 8 av 22 Avsnitt: Ledarskap Bedöm i vilken utsträckning varje påstående passar in på din närmaste chef. 56. Handlar i överensstämmelse med sina uttrycka åsikter. 57. Tar ansvar även i motgångar. 58. Utövar sitt chefsansvar på ett föredömligt sätt. 59. Företräder arbetsgruppen/enheten/avdelningen/institutionen utåt på ett föredömligt sätt.

8 60. Inspirerar mig till kreativt tänkande. 61. Skapar entusiasm inför en uppgift. 62. Tar sig tid att lyssna. 63. Beaktar medarbetarens synpunkter. 64. Vidtar nödvändiga åtgärder när det behövs. 65. Kommenterar sällan om något är bra, men påtalar direkt om något görs fel. 66. Resonerar med medarbetare om hur uppgifter ska lösas. 67. Belönar/berömmer bara medarbetare som utför överenskomna uppgifter. 68. Undviker att fatta nödvändiga beslut. 69. Låter bli att ta ansvar för sina beslut.

9 70. Hittar anledningar att dra sig undan när en arbetsuppgift skall utföras. I det följande finns ett antal frågor om graden av återkoppling på utförda arbetsuppgifter som du får i ditt arbete. I nedanstående frågor avses din närmaste chef. 71. I vilken grad får du konstruktiv kritik från din chef för det arbete du utfört? Inte alls I ganska låg grad Varken eller I ganska hög grad I mycket hög grad 72. I vilken grad är du sammantaget nöjd med din chefs sätt att agera (uppmuntra, ge konstruktiv kritik etc.) i förhållande till din arbetsprestation? Inte alls I ganska låg grad Varken eller I ganska hög grad I mycket hög grad Sida 9 av 22 Avsnitt: Ledarskap Här svarar du på frågor som rör ledarskap på olika nivåer. Svara endast på de chefsnivåer som är tillämpbara för dig, dvs. där du upplever att du kan ha en uppfattning om hur ledarskapet fungerar. 73. Upplever du ett i stort sett väl fungerande ledarskap från a) Rektor b) Prefekt, förvaltningschef eller bibliotekschef c) Sektionschef eller avdelningschef d) Forskargruppsledare, gruppledare, enhetschef eller motsvarande

10 Sida 10 av 22 Avsnitt: Ledningsgrupper Här svarar du på frågor som rör olika ledningsgrupper. Svara endast på de nivåer som är tillämpbara för dig, dvs. där du har en uppfattning om ledningsgrupperna. 74. Litar du på ledningens förmåga att klara framtiden för arbetsplatsen/organisationen? a) Universitetsledningen (rektor, prorektor, universitetsdirektör) b) Institutionsledningen, förvaltningsledningen eller biblioteksledningen c) Sektionsledningen eller avdelningsledningen Sida 11 av 22 Avsnitt: Frågor endast till chefer Bedöm i vilken utsträckning varje påstående passar in på dig. Ta ställning till hur du uppfattar att du agerar i ditt vardagliga ledarskap (gäller ej handledning). 75. Har du en chefsfunktion med personalansvar? Nej Ja 76. Finns det tydliga förväntningar på dig som chef på KI? Ja Nej 77. Jag företräder arbetsgruppen/enheten/avdelningen/institutionen utåt på ett föredömligt sätt 78. Jag tar ansvar för verksamheten även i motgångar 79. Jag utövar mitt chefsansvar på ett föredömligt sätt

11 I det följande finns ett antal frågor om graden av återkoppling på utförda arbetsuppgifter som du ger dina medarbetare. 80. I vilken grad ger du konstruktiv kritik till dina medarbetare för det arbete de utfört? Inte alls I ganska låg grad Varken eller I ganska hög grad I mycket hög grad 81. I vilken grad är du sammantaget nöjd med ditt sätt att agera (uppmuntra, ge konstruktiv kritik etc.) i förhållande till dina medarbetares arbetsprestation? Inte alls I ganska låg grad Varken eller I ganska hög grad I mycket hög grad Sida 12 av 22 Avsnitt: Mobbning och trakasserier Mobbning (trakasserier, kränkande särbehandling) är ett problem på en del arbetsplatser och för en del anställda. För att kalla något "mobbning" skall den kränkande särbehandlingen ske vid upprepade tillfällen under en längre period och personen som är utsatt för detta upplever att hon/han har svårigheter att försvara sig. Det räknas inte som "mobbning" om två lika starka personer har en konflikt eller om det bara gäller en enda händelse. 82. Har du lagt märke till om någon blivit utsatt för mobbning/trakasserier på din arbetsplats under de senaste sex månaderna? Nej Ja Om Ja, vilken typ av mobbning/trakasserier? Sexuella trakasserier (trakasserier på grund av kön och trakasserier av sexuell natur) Trakasserier på grund av etnicitet eller religion/trosuppfattning Trakasserier på grund av sexuell läggning Trakasserier på grund av funktionshinder Trakasserier på grund av ålder Trakasserier på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck Flera av ovanstående alternativ Annan 83. Har du själv blivit utsatt för mobbning/trakasserier på din arbetsplats under de senaste sex månaderna? Nej Ja Om Ja, vilken typ av mobbning/trakasserier? Sexuella trakasserier (trakasserier på grund av kön och trakasserier av sexuell natur) Trakasserier på grund av etnicitet eller religion/trosuppfattning Trakasserier på grund av sexuell läggning Trakasserier på grund av funktionshinder Trakasserier på grund av ålder Trakasserier på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck Flera av ovanstående alternativ Annan Ange din relation till den person som har utsatt dig för mobbning/trakasserier. Medarbetare/ kollega inom KI Medarbetare/ kollega utanför KI

12 Medarbetare/ kollega utanför KI Chef/ledare Handledare Student/doktorand Patient Annan Sida 13 av 22 Avsnitt: Organisationsklimat Här följer ett antal frågor och påståenden angående hur du upplever atmosfären/arbetsklimatet på din arbetsplats. 84. Uppmuntrande och stödjande 85. Misstroget och misstänksamt 86. Avslappnat och trivsamt 87. Har du märkt någon ojämlikhet i behandlingen av kvinnor och män på din arbetsplats? 88. Har du märkt någon ojämlikhet i behandlingen av äldre och yngre anställda på din arbetsplats? 89. Har du märkt någon ojämlikhet i behandlingen mellan anställda med olika nationella ursprung på din arbetsplats? Sida 14 av 22 Avsnitt: Organisationsklimat 90. Belönas man för ett väl utfört arbete på din arbetsplats/arbetsenhet?

13 a) Materiella belöningar (pengar och andra förmåner) b) Immateriella belöningar (uppmuntran och annat stöd) 91. Tas de anställda väl omhand på din arbetsplats? 92. I vilken utsträckning intresserar sig ledningen för personalens hälsa och välbefinnande? 93. Tar de anställda på din arbetsplats egna initiativ? 94. Uppmuntras de anställda på din arbetsplats att göra förbättringar? 95. Kommunicerar man tillräckligt med varandra på din avdelning? Sida 15 av 22 Avsnitt: Skicklighet i arbetet 96. Är du nöjd med kvaliteten på det arbete du gör? 97. Är du nöjd med den mängd arbete du får gjord?

14 98. Är du nöjd med din förmåga att lösa problem i arbetet? 99. Är du nöjd med din förmåga att upprätthålla ett gott förhållande till dina arbetskamrater? Sida 16 av 22 Avsnitt: Balans mellan arbete och privatliv 100. Påverkar kraven i ditt arbete ditt hem- och familjeliv på ett negativt sätt? Sida 17 av 22 Avsnitt: Medarbetarsamtal (även kallat utvecklingssamtal, planeringssamtal o.dyl.) Med medarbetarsamtal avses planerade och förberedda samtal mellan chef och anställd Hur många gånger under de senaste 12 månaderna har du och din närmaste chef haft ett medarbetarsamtal? Ingen gång 1 gång 2 gånger 3 gånger Fler än 3 gånger Om du svarat en eller flera gånger, besvara då frågorna , i annat fall gå till fråga Vid medarbetarsamtal brukar min chef förklara samtalets syfte för mig Instämmer något Tveksam Instämmer i stort sett Instämmer helt 103. Vid medarbetarsamtalet brukar min chef försäkra sig om att jag vid samtalets slut har ett eller flera mål som jag bör nå i framtiden Instämmer något Tveksam Instämmer i stort sett Instämmer helt 104. Hur nöjd var du med ditt senaste medarbetarsamtal? Mycket nöjd Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd

15 Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd Sida 18 av 22 Avsnitt: Engagemang i organisationen Följande påståenden handlar om din inställning till organisationen du arbetar i. Ange i vilken grad du personligen instämmer i eller tar avstånd ifrån vart och ett av påståendena För mina vänner berättar jag att Karolinska Institutet är ett mycket bra ställe att arbeta på Tar totalt avstånd ifrån Tar i viss mån avstånd ifrån Instämmer i viss mån Instämmer totalt 106. Mina egna värderingar är mycket lika Karolinska Institutets Tar totalt avstånd ifrån Tar i viss mån avstånd ifrån Instämmer i viss mån Instämmer totalt 107. Karolinska Institutet inspirerar mig verkligen att göra mitt bästa Tar totalt avstånd ifrån Tar i viss mån avstånd ifrån Instämmer i viss mån Instämmer totalt 108. Hur ser du på Karolinska Institutet i dagsläget i förhållande till andra konkurrerande universitet? Klart bättre än andra universitet bättre än andra universitet Lika bra som andra universitet sämre än andra universitet Klart sämre än andra universitet 109. Hur ser du på Karolinska Institutets framtidsutsikter i förhållande till konkurrerande universitet? Betydligt mer lovande mer lovande Varken mer eller mindre lovande mindre lovande Betydligt mindre lovande Sida 19 av 22 Avsnitt: Arbetsengagemang och motivation 110. Flera av de viktigaste händelserna i mitt liv har med mitt nuvarande jobb att göra Instämmer knappast Instämmer delvis Instämmer fullständigt 111. Jag tycker att mitt nuvarande arbete intar en central plats i mitt liv Instämmer knappast Instämmer delvis

16 Instämmer delvis Instämmer fullständigt 112. De flesta intressen jag har här i livet har med mitt nuvarande arbete att göra Instämmer knappast Instämmer delvis Instämmer fullständigt 113. Jag har starka band knutna till mitt nuvarande arbete, vilka skulle vara svåra att klippa Instämmer knappast Instämmer delvis Instämmer fullständigt 114. De flesta av mina personliga mål jag sätter upp här i livet har med mitt nuvarande arbete att göra Instämmer knappast Instämmer delvis Instämmer fullständigt 115. Jag lever för mitt arbete Instämmer knappast Instämmer delvis Instämmer fullständigt 116. Känner du dig motiverad för ditt arbete? Ja, ofta Ja, ibland Tveksamt Nej, nästan aldrig Nej, aldrig 117. Upplever du att arbetsuppgifterna stimulerar dig i ditt arbete? Ja, absolut Ja, kanske Tveksamt Nej, kanske inte Nej, absolut inte 118. Skulle du vilja arbeta färre antal timmar/vecka om det var möjligt? Ja, absolut Ja, kanske Tveksam Nej, kanske inte Nej, absolut inte 119. Hur många av månadens arbetsdagar känner du en stark vilja att arbeta? Fler än 20 dagar dagar dagar 5-9 dagar Mindre än 5 dagar 120. Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt arbete? Mycket nöjd Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd

17 Sida 20 av 22 Avsnitt: Medarbetarskap 121. Tar du initiativ till diskussioner med din chef eller andra berörda när du tycker att något behöver förändras eller åtgärdas på din arbetsplats? 122. Har du under det senaste året tagit egna initiativ eller medverkat till: a) att öka din egen kompetens? b) att överföra dina kunskaper för att öka andras kompetens? c) att öka erfarenhetsutbytet inom din arbetsgrupp? 123. Ger du stöd och hjälp till dina arbetskamrater om de behöver det i sitt arbete? 124. Är du villig att lyssna på dina arbetskamraters problem rörande sitt arbete om de behöver det? 125. Hur stor sannolikhet är det, enligt din uppfattning, att du kommer att bli arbetslös inom den närmaste framtiden? Mycket liten n Varken eller Ganska stor Mycket stor 126. Jag oroar mig för min framtid med den anställningsform som jag har på KI idag Inte alls I ganska låg grad Varken eller I ganska hög grad I mycket hög grad Sida 21 av 22

18 Sida 21 av 22 Avsnitt: Information Svaren på frågorna nedan kommer att sammanställas och analyseras av Informationsavdelningen i syfte att utveckla internkommunikationen på KI Jag har en bra överblick över den verksamhet som bedrivs vid KI Instämmer knappast Instämmer delvis Instämmer fullständigt 128. Jag tycker att det är viktigt att vara informerad om Karolinska Institutets övergripande mål och framtidsplaner Instämmer knappast Instämmer delvis Instämmer fullständigt 129. Jag känner mig välinformerad om Karolinska Institutets övergripande mål och framtidsplaner Instämmer knappast Instämmer delvis Instämmer fullständigt 130. Jag får idag information om Karolinska Institutets övergripande mål och framtidsplaner i följande kanaler: a) I första hand muntligt från min närmaste chef muntligt från institutions/uf/ub-ledning muntligt från KI-ledning (möten) via Internwebben (intra.ki.se) i personaltidningen (KI Bladet) i nyhetsbrev från ledningen (Ledningsinfo, Prefektinfo/minnesanteckningar, styrelseprotololl, etc) i nyhetsbrev på min institution (från inst/uf/ub) på interna institutions/ub-webbsidor i en trycksak Inte alls b) I andra hand (ej obligatorisk) muntligt från min närmaste chef muntligt från institutions/uf/ub-ledning muntligt från KI-ledning (möten) via Internwebben (intra.ki.se) i personaltidningen (KI Bladet) i nyhetsbrev från ledningen (Ledningsinfo, Prefektinfo/minnesanteckningar, styrelseprotololl, etc) i nyhetsbrev på min institution (från inst/uf/ub) på interna institutions/ub-webbsidor i en trycksak c) I tredje hand (ej obligatorisk) muntligt från min närmaste chef muntligt från institutions/uf/ub-ledning muntligt från KI-ledning (möten) via Internwebben (intra.ki.se) i personaltidningen (KI Bladet) i nyhetsbrev från ledningen (Ledningsinfo, Prefektinfo/minnesanteckningar

19 Prefektinfo/minnesanteckningar, styrelseprotololl, etc) i nyhetsbrev på min institution (från inst/uf/ub) på interna institutions/ub-webbsidor i en trycksak 131. Jag föredrar/skulle föredra att få information om Karolinska Institutets övergripande mål och framtidsplaner i följande kanaler: a) I första hand muntligt från min närmaste chef muntligt från institutions/uf/ub-ledning muntligt från KI-ledning (möten) via Internwebben (intra.ki.se) i personaltidningen (KI Bladet) i nyhetsbrev från ledningen (Ledningsinfo, Prefektinfo/minnesanteckningar, styrelseprotololl, etc) i nyhetsbrev på min institution (från inst/uf/ub) på interna institutions/ub-webbsidor i en trycksak Inte alls b) I andra hand (ej obligatorisk) muntligt från min närmaste chef muntligt från institutions/uf/ub-ledning muntligt från KI-ledning (möten) via Internwebben (intra.ki.se) i personaltidningen (KI Bladet) i nyhetsbrev från ledningen (Ledningsinfo, Prefektinfo/minnesanteckningar, styrelseprotololl, etc) i nyhetsbrev på min institution (från inst/uf/ub) på interna institutions/ub-webbsidor i en trycksak c) I tredje hand (ej obligatorisk) muntligt från min närmaste chef muntligt från institutions/uf/ub-ledning muntligt från KI-ledning (möten) via Internwebben (intra.ki.se) i personaltidningen (KI Bladet) i nyhetsbrev från ledningen (Ledningsinfo, Prefektinfo/minnesanteckningar, styrelseprotololl, etc) i nyhetsbrev på min institution (från inst/uf/ub) på interna institutions/ub-webbsidor i en trycksak 132. Jag känner mig välinformerad när det sker större förändringar på Karolinska Institutet Instämmer knappast Instämmer delvis Instämmer fullständigt Sida 22 av 22 Avsnitt: Undervisning Frågorna nedan riktar sig endast till de anställda som har en lärartjänst. Svaren på dessa frågor kommer att sammanställas och analyseras av Styrelsen för utbildning på KI.

20 analyseras av Styrelsen för utbildning på KI Har du en lärartjänst som: (ej obligatorisk) Professor Lektor Adjunkt 134. Hur stor del av arbetstiden i procent ägnar du åt: a) Forskning % b) Undervisning % c) Klinik % d) Annat % 135. Upplever du att du kan klara av alla ovanstående arbetsuppgifter under normal arbetstid. (Ej obligatorisk) Ja Nej Om nej, varför inte? Avsluta enkät << Föregående Nästa >>

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö ST 2012. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation 1 Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Innehållsförteckning Förord.................................................................................................................................................

Läs mer

Chefen & Första chefsuppdraget

Chefen & Första chefsuppdraget Chefen & Första chefsuppdraget INNEHÅLL Chef och ledare 4 Vad och hur 4 Vad är en bra chef 4 Ditt uppdrag 4 Dina förutsättningar 5 Stäm av dina uppdrag 6 Chef ur den egna arbetsgruppen 9 Hamburgereffekten

Läs mer

Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad

Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad En undersökning om det gränslösa arbetslivet Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad En undersökning om det gränslösa arbetslivet Innehållsförteckning Inledning...5 Det moderna

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-12 Under mina tre år på skolan så har vi nästan aldrig använt datorn. När

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap. Ann Bergman och Lars Ivarsson. En utmaning för handeln som arbetsplats

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap. Ann Bergman och Lars Ivarsson. En utmaning för handeln som arbetsplats Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbetsvetenskap Ann Bergman och Lars Ivarsson Tillgänglighet för arbetsgivare, familj och kund En utmaning för handeln som arbetsplats Karlstad University Studies

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Utbildningsprojekt Hösten 2012 Projektredovisning Anna Hassel Arbetsterapeut/Projektledare Beställare Sociala sektorn, Borlänge kommun Projektansvarig

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

Anställningsintervju. Lunds universitet Karriärinformation

Anställningsintervju. Lunds universitet Karriärinformation Anställningsintervju Lunds universitet Karriärinformation 2 karriärinformation karriärinformation 3 Välkommen på anställningsintervju! Vanligtvis väljs 5-10 sökanden ut till intervju. Oftast är det 2-3

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Chefer i lärande organisation

Chefer i lärande organisation Chefer i lärande organisation Rapport nr 1. Deltagande chefers egen värdering av Stockholmsmodellen för ledarutveckling Christer Sandahl, Medical Management Centrum, Karolinska Institutet 2 Förord I Stockholms

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef EN GUIDE FRÅN TIDNINGEN CHEF 17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER Verktygen som gör ditt ledarliv lättare ny som chef INGÅNG Peppa dig själv Copyright Chef 2006 Denna pocketguide

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer