Man. 1-2 år. 3-5 år år. Mer än tio år. tim/vecka. tim/månad. kr/månad. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Man. 1-2 år. 3-5 år. 6-10 år. Mer än tio år. tim/vecka. tim/månad. kr/månad. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar"

Transkript

1 Användare: testdfo Logga ut Sida 1 av 22 Avsnitt: Inledande frågor Nedan följer några frågor kring dig, dina arbetstider, lön och sjukfrånvaro. Med sjukskrivning (sjukanmälan) avses sjukanmälan med eller utan läkarintyg. Med hela arbetsdagar avses hela dagar räknat i heltidsarbete. Om du är deltidsanställd räknar du om dina sjukfrånvarodagar till heltidsarbetsdagar. Exempelvis om du arbetar 50% och varit sjukskriven 2 dagar så blir det omräknat 1 hel arbetsdag. 1. Kön Kvinna Man 2. Ålder år 3. Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats? Mindre än ett år 1-2 år 3-5 år 6-10 år Mer än tio år 4. Hur många timmar arbetar du i genomsnitt per vecka (räkna ej in övertid)? Ange i hela timmar tim/vecka 5. Hur många timmar övertid arbetar du i genomsnitt per månad? Ange i hela timmar tim/månad 6. Vad är din genomsnittliga lön före skatt per månad (räkna in övertidsersättning, skifttillägg och andra typer av tillägg)? kr/månad 7. Hur många arbetsdagar under de senaste 12 månaderna har det hänt att du gått till arbetet, trots att du med tanke på ditt hälsotillstånd borde ha varit hemma? Omvandla och ange antal hela arbetsdagar. hela arbetsdagar 8. Hur många arbetsdagar under de senaste 12 månaderna har du sammanlagt varit borta från arbetet på grund av sjukskrivning (sjukanmälan)? Omvandla och ange antal hela arbetsdagar. hela arbetsdagar 9. Hur många arbetsdagar under de senaste 12 månaderna har det hänt att du tagit ut semester eller annan ledighet istället för att sjukanmäla dig när du varit sjuk? Omvandla och ange antal hela arbetsdagar. hela arbetsdagar Spara och avsluta för att fortsätta senare << Föregående Nästa >> Sida 2 av 22 Avsnitt: Arbetskrav 10. Är din arbetsmängd så ojämnt fördelad att arbetet hopar sig?

2 11. Måste du arbeta övertid? 12. Måste du arbeta i mycket högt tempo? 13. Har du för mycket att göra? 14. Kräver ditt arbete snabba beslut? 15. Kräver ditt arbete maximal uppmärksamhet? 16. Kräver ditt arbete komplicerade beslut? 17. Är dina kunskaper och färdigheter till nytta i ditt arbete? 18. Innebär ditt arbete positiva utmaningar? 19. Tycker du att ditt arbete är meningsfullt? Sida 3 av 22

3 Sida 3 av 22 Avsnitt: Hot och våld 20. Har du under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för hot om våld på din arbetsplats? Ja, varje dag Ja, varje vecka Ja, varje månad Ja, mer sällan Nej Om Ja, från vem? Inom organisationen (t.ex. chef, kollegor, studenter mm) Utom organisationen (t.ex. patienter, finansiärer, externa kollegor mm) Både inom och utom organisationen 21. Har du under de senaste 12 månaderna blivit utsatt för fysiskt våld på din arbetsplats? Ja, varje dag Ja, varje vecka Ja, varje månad Ja, mer sällan Nej Om Ja, från vem? Inom organisationen (t.ex. chef, kollegor, studenter mm) Utom organisationen (t.ex. patienter, finansiärer, externa kollegor mm) Både inom och utom organisationen Sida 4 av 22 Avsnitt: Rollförväntningar, målsättning och feedback 22. Finns det klart definierade mål för ditt arbete? 23. Vet du vilket ansvarsområde du har? 24. Vet du precis vad som krävs av dig i arbetet? 25. Måste du utföra saker som du tycker skulle göras annorlunda? 26 Får du arbetsuppgifter utan att få de resurser som behövs M k t äll ll ld i

4 26. Får du arbetsuppgifter utan att få de resurser som behövs för att utföra dem? 27. Ställs det oförenliga krav på dig från två eller flera personer? 28. Får du regelbunden information som visar hur du presterar i relation till dina mål? 29. Vet du vad som krävs för att du ska kunna få ett arbete som du anser vara attraktivt om två år? (Ej obligatorisk) 30. Vet du vilka nya kunskaper och färdigheter du bör skaffa för att kunna behålla ett attraktivt arbete om två år? (Ej obligatorisk) 31. Tror du att du om två år har ett arbete som du tycker är lika attraktivt som ditt nuvarande arbete? (Ej obligatorisk) 32. Får du information om kvaliteten på det arbete du utför? 33. Kan du själv direkt avgöra om du gör ett bra arbete? 34. Det finns klara verksamhetsmål i den verksamhet som jag arbetar i Instämmer något Tveksam Instämmer i stort sett Instämmer helt 35. Min arbetsplats har tillräckliga resurser (t.ex. tid, pengar, utrustning, medarbetare) för att målsättningen skall fungera Instämmer något Tveksam Instämmer i stort sett Instämmer helt

5 Instämmer helt Sida 5 av 22 Avsnitt: Kontroll i arbetet 36. Om det finns olika sätt att göra ditt arbete på, kan du då själv välja hur du skall göra det? 37. Kan du påverka mängden arbete du får? 38. Kan du själv bestämma din arbetstakt? 39. Kan du själv bestämma när du skall ta en paus? 40. Kan du själv bestämma hur länge du tar paus? 41. Kan du bestämma din arbetstid (flextid)? 42. Kan du påverka beslut angående vilka personer du skall arbeta tillsammans med? 43. Kan du påverka beslut som är viktiga för ditt arbete?

6 Sida 6 av 22 Avsnitt: Socialt samspel 44. Om du behöver, får du då stöd och hjälp med ditt arbete från dina arbetskamrater? 45. Om du behöver, får du då stöd och hjälp med ditt arbete från din närmaste chef? 46. Om du behöver, är dina arbetskamrater då villiga att lyssna till problem som rör ditt arbete? 47. Om du behöver, är din närmaste chef då villig att lyssna på problem som rör ditt arbete? 48. Får du uppskattning för dina arbetsprestationer från din närmaste chef? Sida 7 av 22 Avsnitt: Ledarskap Här svarar du på frågor som rör din närmaste chef. 49. Vilken är din närmaste chef? Rektor Prefekt, förvaltningschef eller bibiotekschef Sektionschef eller avdelningschef Forskargruppsledare, gruppledare, enhetschef eller motsvarande 50. Uppmuntrar din närmaste chef dig att delta i viktiga beslut? 51. Uppmuntrar din närmaste chef dig att säga ifrån när du har en annan åsikt? Ibl d

7 52. Hjälper din närmaste chef dig att utveckla dina färdigheter? 53. Fördelar din närmaste chef arbetet på ett opartiskt och rättvist sätt? 54. Behandlar din närmaste chef de anställda på ett rättvist och jämlikt sätt? 55. Är förhållandet mellan dig och din närmsta chef en orsak till stress? Sida 8 av 22 Avsnitt: Ledarskap Bedöm i vilken utsträckning varje påstående passar in på din närmaste chef. 56. Handlar i överensstämmelse med sina uttrycka åsikter. 57. Tar ansvar även i motgångar. 58. Utövar sitt chefsansvar på ett föredömligt sätt. 59. Företräder arbetsgruppen/enheten/avdelningen/institutionen utåt på ett föredömligt sätt.

8 60. Inspirerar mig till kreativt tänkande. 61. Skapar entusiasm inför en uppgift. 62. Tar sig tid att lyssna. 63. Beaktar medarbetarens synpunkter. 64. Vidtar nödvändiga åtgärder när det behövs. 65. Kommenterar sällan om något är bra, men påtalar direkt om något görs fel. 66. Resonerar med medarbetare om hur uppgifter ska lösas. 67. Belönar/berömmer bara medarbetare som utför överenskomna uppgifter. 68. Undviker att fatta nödvändiga beslut. 69. Låter bli att ta ansvar för sina beslut.

9 70. Hittar anledningar att dra sig undan när en arbetsuppgift skall utföras. I det följande finns ett antal frågor om graden av återkoppling på utförda arbetsuppgifter som du får i ditt arbete. I nedanstående frågor avses din närmaste chef. 71. I vilken grad får du konstruktiv kritik från din chef för det arbete du utfört? Inte alls I ganska låg grad Varken eller I ganska hög grad I mycket hög grad 72. I vilken grad är du sammantaget nöjd med din chefs sätt att agera (uppmuntra, ge konstruktiv kritik etc.) i förhållande till din arbetsprestation? Inte alls I ganska låg grad Varken eller I ganska hög grad I mycket hög grad Sida 9 av 22 Avsnitt: Ledarskap Här svarar du på frågor som rör ledarskap på olika nivåer. Svara endast på de chefsnivåer som är tillämpbara för dig, dvs. där du upplever att du kan ha en uppfattning om hur ledarskapet fungerar. 73. Upplever du ett i stort sett väl fungerande ledarskap från a) Rektor b) Prefekt, förvaltningschef eller bibliotekschef c) Sektionschef eller avdelningschef d) Forskargruppsledare, gruppledare, enhetschef eller motsvarande

10 Sida 10 av 22 Avsnitt: Ledningsgrupper Här svarar du på frågor som rör olika ledningsgrupper. Svara endast på de nivåer som är tillämpbara för dig, dvs. där du har en uppfattning om ledningsgrupperna. 74. Litar du på ledningens förmåga att klara framtiden för arbetsplatsen/organisationen? a) Universitetsledningen (rektor, prorektor, universitetsdirektör) b) Institutionsledningen, förvaltningsledningen eller biblioteksledningen c) Sektionsledningen eller avdelningsledningen Sida 11 av 22 Avsnitt: Frågor endast till chefer Bedöm i vilken utsträckning varje påstående passar in på dig. Ta ställning till hur du uppfattar att du agerar i ditt vardagliga ledarskap (gäller ej handledning). 75. Har du en chefsfunktion med personalansvar? Nej Ja 76. Finns det tydliga förväntningar på dig som chef på KI? Ja Nej 77. Jag företräder arbetsgruppen/enheten/avdelningen/institutionen utåt på ett föredömligt sätt 78. Jag tar ansvar för verksamheten även i motgångar 79. Jag utövar mitt chefsansvar på ett föredömligt sätt

11 I det följande finns ett antal frågor om graden av återkoppling på utförda arbetsuppgifter som du ger dina medarbetare. 80. I vilken grad ger du konstruktiv kritik till dina medarbetare för det arbete de utfört? Inte alls I ganska låg grad Varken eller I ganska hög grad I mycket hög grad 81. I vilken grad är du sammantaget nöjd med ditt sätt att agera (uppmuntra, ge konstruktiv kritik etc.) i förhållande till dina medarbetares arbetsprestation? Inte alls I ganska låg grad Varken eller I ganska hög grad I mycket hög grad Sida 12 av 22 Avsnitt: Mobbning och trakasserier Mobbning (trakasserier, kränkande särbehandling) är ett problem på en del arbetsplatser och för en del anställda. För att kalla något "mobbning" skall den kränkande särbehandlingen ske vid upprepade tillfällen under en längre period och personen som är utsatt för detta upplever att hon/han har svårigheter att försvara sig. Det räknas inte som "mobbning" om två lika starka personer har en konflikt eller om det bara gäller en enda händelse. 82. Har du lagt märke till om någon blivit utsatt för mobbning/trakasserier på din arbetsplats under de senaste sex månaderna? Nej Ja Om Ja, vilken typ av mobbning/trakasserier? Sexuella trakasserier (trakasserier på grund av kön och trakasserier av sexuell natur) Trakasserier på grund av etnicitet eller religion/trosuppfattning Trakasserier på grund av sexuell läggning Trakasserier på grund av funktionshinder Trakasserier på grund av ålder Trakasserier på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck Flera av ovanstående alternativ Annan 83. Har du själv blivit utsatt för mobbning/trakasserier på din arbetsplats under de senaste sex månaderna? Nej Ja Om Ja, vilken typ av mobbning/trakasserier? Sexuella trakasserier (trakasserier på grund av kön och trakasserier av sexuell natur) Trakasserier på grund av etnicitet eller religion/trosuppfattning Trakasserier på grund av sexuell läggning Trakasserier på grund av funktionshinder Trakasserier på grund av ålder Trakasserier på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck Flera av ovanstående alternativ Annan Ange din relation till den person som har utsatt dig för mobbning/trakasserier. Medarbetare/ kollega inom KI Medarbetare/ kollega utanför KI

12 Medarbetare/ kollega utanför KI Chef/ledare Handledare Student/doktorand Patient Annan Sida 13 av 22 Avsnitt: Organisationsklimat Här följer ett antal frågor och påståenden angående hur du upplever atmosfären/arbetsklimatet på din arbetsplats. 84. Uppmuntrande och stödjande 85. Misstroget och misstänksamt 86. Avslappnat och trivsamt 87. Har du märkt någon ojämlikhet i behandlingen av kvinnor och män på din arbetsplats? 88. Har du märkt någon ojämlikhet i behandlingen av äldre och yngre anställda på din arbetsplats? 89. Har du märkt någon ojämlikhet i behandlingen mellan anställda med olika nationella ursprung på din arbetsplats? Sida 14 av 22 Avsnitt: Organisationsklimat 90. Belönas man för ett väl utfört arbete på din arbetsplats/arbetsenhet?

13 a) Materiella belöningar (pengar och andra förmåner) b) Immateriella belöningar (uppmuntran och annat stöd) 91. Tas de anställda väl omhand på din arbetsplats? 92. I vilken utsträckning intresserar sig ledningen för personalens hälsa och välbefinnande? 93. Tar de anställda på din arbetsplats egna initiativ? 94. Uppmuntras de anställda på din arbetsplats att göra förbättringar? 95. Kommunicerar man tillräckligt med varandra på din avdelning? Sida 15 av 22 Avsnitt: Skicklighet i arbetet 96. Är du nöjd med kvaliteten på det arbete du gör? 97. Är du nöjd med den mängd arbete du får gjord?

14 98. Är du nöjd med din förmåga att lösa problem i arbetet? 99. Är du nöjd med din förmåga att upprätthålla ett gott förhållande till dina arbetskamrater? Sida 16 av 22 Avsnitt: Balans mellan arbete och privatliv 100. Påverkar kraven i ditt arbete ditt hem- och familjeliv på ett negativt sätt? Sida 17 av 22 Avsnitt: Medarbetarsamtal (även kallat utvecklingssamtal, planeringssamtal o.dyl.) Med medarbetarsamtal avses planerade och förberedda samtal mellan chef och anställd Hur många gånger under de senaste 12 månaderna har du och din närmaste chef haft ett medarbetarsamtal? Ingen gång 1 gång 2 gånger 3 gånger Fler än 3 gånger Om du svarat en eller flera gånger, besvara då frågorna , i annat fall gå till fråga Vid medarbetarsamtal brukar min chef förklara samtalets syfte för mig Instämmer något Tveksam Instämmer i stort sett Instämmer helt 103. Vid medarbetarsamtalet brukar min chef försäkra sig om att jag vid samtalets slut har ett eller flera mål som jag bör nå i framtiden Instämmer något Tveksam Instämmer i stort sett Instämmer helt 104. Hur nöjd var du med ditt senaste medarbetarsamtal? Mycket nöjd Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd

15 Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd Sida 18 av 22 Avsnitt: Engagemang i organisationen Följande påståenden handlar om din inställning till organisationen du arbetar i. Ange i vilken grad du personligen instämmer i eller tar avstånd ifrån vart och ett av påståendena För mina vänner berättar jag att Karolinska Institutet är ett mycket bra ställe att arbeta på Tar totalt avstånd ifrån Tar i viss mån avstånd ifrån Instämmer i viss mån Instämmer totalt 106. Mina egna värderingar är mycket lika Karolinska Institutets Tar totalt avstånd ifrån Tar i viss mån avstånd ifrån Instämmer i viss mån Instämmer totalt 107. Karolinska Institutet inspirerar mig verkligen att göra mitt bästa Tar totalt avstånd ifrån Tar i viss mån avstånd ifrån Instämmer i viss mån Instämmer totalt 108. Hur ser du på Karolinska Institutet i dagsläget i förhållande till andra konkurrerande universitet? Klart bättre än andra universitet bättre än andra universitet Lika bra som andra universitet sämre än andra universitet Klart sämre än andra universitet 109. Hur ser du på Karolinska Institutets framtidsutsikter i förhållande till konkurrerande universitet? Betydligt mer lovande mer lovande Varken mer eller mindre lovande mindre lovande Betydligt mindre lovande Sida 19 av 22 Avsnitt: Arbetsengagemang och motivation 110. Flera av de viktigaste händelserna i mitt liv har med mitt nuvarande jobb att göra Instämmer knappast Instämmer delvis Instämmer fullständigt 111. Jag tycker att mitt nuvarande arbete intar en central plats i mitt liv Instämmer knappast Instämmer delvis

16 Instämmer delvis Instämmer fullständigt 112. De flesta intressen jag har här i livet har med mitt nuvarande arbete att göra Instämmer knappast Instämmer delvis Instämmer fullständigt 113. Jag har starka band knutna till mitt nuvarande arbete, vilka skulle vara svåra att klippa Instämmer knappast Instämmer delvis Instämmer fullständigt 114. De flesta av mina personliga mål jag sätter upp här i livet har med mitt nuvarande arbete att göra Instämmer knappast Instämmer delvis Instämmer fullständigt 115. Jag lever för mitt arbete Instämmer knappast Instämmer delvis Instämmer fullständigt 116. Känner du dig motiverad för ditt arbete? Ja, ofta Ja, ibland Tveksamt Nej, nästan aldrig Nej, aldrig 117. Upplever du att arbetsuppgifterna stimulerar dig i ditt arbete? Ja, absolut Ja, kanske Tveksamt Nej, kanske inte Nej, absolut inte 118. Skulle du vilja arbeta färre antal timmar/vecka om det var möjligt? Ja, absolut Ja, kanske Tveksam Nej, kanske inte Nej, absolut inte 119. Hur många av månadens arbetsdagar känner du en stark vilja att arbeta? Fler än 20 dagar dagar dagar 5-9 dagar Mindre än 5 dagar 120. Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt arbete? Mycket nöjd Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd

17 Sida 20 av 22 Avsnitt: Medarbetarskap 121. Tar du initiativ till diskussioner med din chef eller andra berörda när du tycker att något behöver förändras eller åtgärdas på din arbetsplats? 122. Har du under det senaste året tagit egna initiativ eller medverkat till: a) att öka din egen kompetens? b) att överföra dina kunskaper för att öka andras kompetens? c) att öka erfarenhetsutbytet inom din arbetsgrupp? 123. Ger du stöd och hjälp till dina arbetskamrater om de behöver det i sitt arbete? 124. Är du villig att lyssna på dina arbetskamraters problem rörande sitt arbete om de behöver det? 125. Hur stor sannolikhet är det, enligt din uppfattning, att du kommer att bli arbetslös inom den närmaste framtiden? Mycket liten n Varken eller Ganska stor Mycket stor 126. Jag oroar mig för min framtid med den anställningsform som jag har på KI idag Inte alls I ganska låg grad Varken eller I ganska hög grad I mycket hög grad Sida 21 av 22

18 Sida 21 av 22 Avsnitt: Information Svaren på frågorna nedan kommer att sammanställas och analyseras av Informationsavdelningen i syfte att utveckla internkommunikationen på KI Jag har en bra överblick över den verksamhet som bedrivs vid KI Instämmer knappast Instämmer delvis Instämmer fullständigt 128. Jag tycker att det är viktigt att vara informerad om Karolinska Institutets övergripande mål och framtidsplaner Instämmer knappast Instämmer delvis Instämmer fullständigt 129. Jag känner mig välinformerad om Karolinska Institutets övergripande mål och framtidsplaner Instämmer knappast Instämmer delvis Instämmer fullständigt 130. Jag får idag information om Karolinska Institutets övergripande mål och framtidsplaner i följande kanaler: a) I första hand muntligt från min närmaste chef muntligt från institutions/uf/ub-ledning muntligt från KI-ledning (möten) via Internwebben (intra.ki.se) i personaltidningen (KI Bladet) i nyhetsbrev från ledningen (Ledningsinfo, Prefektinfo/minnesanteckningar, styrelseprotololl, etc) i nyhetsbrev på min institution (från inst/uf/ub) på interna institutions/ub-webbsidor i en trycksak Inte alls b) I andra hand (ej obligatorisk) muntligt från min närmaste chef muntligt från institutions/uf/ub-ledning muntligt från KI-ledning (möten) via Internwebben (intra.ki.se) i personaltidningen (KI Bladet) i nyhetsbrev från ledningen (Ledningsinfo, Prefektinfo/minnesanteckningar, styrelseprotololl, etc) i nyhetsbrev på min institution (från inst/uf/ub) på interna institutions/ub-webbsidor i en trycksak c) I tredje hand (ej obligatorisk) muntligt från min närmaste chef muntligt från institutions/uf/ub-ledning muntligt från KI-ledning (möten) via Internwebben (intra.ki.se) i personaltidningen (KI Bladet) i nyhetsbrev från ledningen (Ledningsinfo, Prefektinfo/minnesanteckningar

19 Prefektinfo/minnesanteckningar, styrelseprotololl, etc) i nyhetsbrev på min institution (från inst/uf/ub) på interna institutions/ub-webbsidor i en trycksak 131. Jag föredrar/skulle föredra att få information om Karolinska Institutets övergripande mål och framtidsplaner i följande kanaler: a) I första hand muntligt från min närmaste chef muntligt från institutions/uf/ub-ledning muntligt från KI-ledning (möten) via Internwebben (intra.ki.se) i personaltidningen (KI Bladet) i nyhetsbrev från ledningen (Ledningsinfo, Prefektinfo/minnesanteckningar, styrelseprotololl, etc) i nyhetsbrev på min institution (från inst/uf/ub) på interna institutions/ub-webbsidor i en trycksak Inte alls b) I andra hand (ej obligatorisk) muntligt från min närmaste chef muntligt från institutions/uf/ub-ledning muntligt från KI-ledning (möten) via Internwebben (intra.ki.se) i personaltidningen (KI Bladet) i nyhetsbrev från ledningen (Ledningsinfo, Prefektinfo/minnesanteckningar, styrelseprotololl, etc) i nyhetsbrev på min institution (från inst/uf/ub) på interna institutions/ub-webbsidor i en trycksak c) I tredje hand (ej obligatorisk) muntligt från min närmaste chef muntligt från institutions/uf/ub-ledning muntligt från KI-ledning (möten) via Internwebben (intra.ki.se) i personaltidningen (KI Bladet) i nyhetsbrev från ledningen (Ledningsinfo, Prefektinfo/minnesanteckningar, styrelseprotololl, etc) i nyhetsbrev på min institution (från inst/uf/ub) på interna institutions/ub-webbsidor i en trycksak 132. Jag känner mig välinformerad när det sker större förändringar på Karolinska Institutet Instämmer knappast Instämmer delvis Instämmer fullständigt Sida 22 av 22 Avsnitt: Undervisning Frågorna nedan riktar sig endast till de anställda som har en lärartjänst. Svaren på dessa frågor kommer att sammanställas och analyseras av Styrelsen för utbildning på KI.

20 analyseras av Styrelsen för utbildning på KI Har du en lärartjänst som: (ej obligatorisk) Professor Lektor Adjunkt 134. Hur stor del av arbetstiden i procent ägnar du åt: a) Forskning % b) Undervisning % c) Klinik % d) Annat % 135. Upplever du att du kan klara av alla ovanstående arbetsuppgifter under normal arbetstid. (Ej obligatorisk) Ja Nej Om nej, varför inte? Avsluta enkät << Föregående Nästa >>

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang Nyckelfaktorer Denna bild visar faktorer som används som nyckeltal (Key Performance Indicators (KPI)) i AHA-metoden. KPI ger en snabb överblick på övergripande nivå av arbetsmiljö och hälsa. KPI består

Läs mer

Borgå stad 2011 Personalenkät QPS 34+

Borgå stad 2011 Personalenkät QPS 34+ 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1 Borgå stad 2011 Personalenkät QPS 34+ Porvoo 2011 - Borgå 2011 N = 1273 Kön 100 % 90 % 80 % 81 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 18 % 10 % 0 % man kvinna Åldersgrupp 100 % 90 %

Läs mer

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang Nyckelfaktorer Denna bild visar faktorer som används som nyckeltal, Key Performance Indicators (KPI) i AHA-metoden. KPI ger en snabb överblick på övergripande nivå av arbetsmiljö och hälsa. KPI består

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Karolinska Institutet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att kartlägga

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

PERSONALBAROMETER 2004-03-04. Frekvens Tabeller. 1 Kön. Frekvens Procent Kvinna 181 53,7 153 45,4. Man. 334 99,1 Bortfall 3,9 Total 337 100,0.

PERSONALBAROMETER 2004-03-04. Frekvens Tabeller. 1 Kön. Frekvens Procent Kvinna 181 53,7 153 45,4. Man. 334 99,1 Bortfall 3,9 Total 337 100,0. 1 PERSONALBAROMETER 2004-03-04 Frekvens Tabeller 1 Kön Kvinna 181 53,7 Man 153 45,4 Total 334 99,1 Bortfall 3,9 2 Ålder 18-34 83 24,6 35-49 50-65 138 40,9 113 33,5 Total 334 99,1 Bortfall 3,9 3 Föseland

Läs mer

Samtliga kategorier 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 50% 40% 30% 20% 10%

Samtliga kategorier 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 50% 40% 30% 20% 10% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Samtliga kategorier Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Återkoppling Samtliga kategorier Arbetsplatsutveckling Tid för planering Ledarskap Trivsel Jag trivs

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Linköpings Universitet Medicin och hälsa (IMH) ÖVERSIKT 07 Arbetsplatsindikator Övrigt Förutsättningar i organisationen Medarbetarsamtal och lönesamtal

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplats Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Information Melleruds Kommun höst 2009 Samtliga

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS Riksgälden Presentation Medarbetarundersökning 2014 TNS Syfte med medarbetarundersökningen Undersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår organisation, vårt sätt

Läs mer

ICT - Inklusive undernoder KTH

ICT - Inklusive undernoder KTH ICT - Inklusive undernoder KTH Medarbetarundersökning Rapport ICT skolan 2013 ICT - Inklusive undernoder Bakgrund I det här dokumentet kan du ta del av resultatet för din avdelning samt jämföra det med

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012 1(9) Region Gotlands Medarbetarenkät rapport - 2012 Antal svar på Region Gotland 2012: 4638 av 5694 (81%) Antal svar på Region Gotland 2011: 4912 av 5819 (84%) Positiva svar på skala 1 till 5 är 4-5. Frekvens:

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Med hjälp av dialogkorten kan en god dialog stimuleras och viktiga frågor lyftas fram. Dialogkorten syftar till att hitta de resurser som bidrar till att skapa hållbart

Läs mer

Psykosocial arbetsmiljö, hälsa och välbefinnande bland skolanställda i en svensk kommun

Psykosocial arbetsmiljö, hälsa och välbefinnande bland skolanställda i en svensk kommun 1999:13 Psykosocial arbetsmiljö, hälsa och välbefinnande bland skolanställda i en svensk kommun Ett led i utprovningen av QPSNordic Margareta Dallner arbetslivsrapport ISSN 1401-2928 http://wwwniwlse/arb/

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt.

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt. Faktorer - diagram 1 Faktorer - procent 2 Faktor 6+5 4+3 2+1 Bortfall Mottagare Arbetsbelastning 38,5% 30,5% 30,3% 0,7% 3,67 Arbetskamrater 84,5% 12,0% 2,8% 0,7% 5,33 Arbetsrelaterade besvär 43,9% 28,1%

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013 Riksbanken Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB September 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Riksbanken beslutade att 2011 genomföra en medarbetarundersökning. Målgrupp

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen BILAGA Medarbetarpolicy för Medarbetarpolicyn har tagits fram i samarbete mellan institutets samtliga avdelningar. Policyn gäller i första hand i två år, och ska sedan utvärderas och revideras. Fastställd

Läs mer

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011 Sida 1 av 11 Riksgälden medarbetarundersökning rapport - Mars 2011 Antal svar på Totalt 2011: 146 av 167 (87%) Antal svar på Totalt 2009: 140 av 149 (94%) Antal svar på Totalt 2007: 140 av 152 (92%) Skala

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Medarbetarenkät 2010

Medarbetarenkät 2010 Medarbetarenkät 2010 Kön Kön 1.Man 11(8%) 2.Kvinna 133(92%) Enhet 1.Vård och Omsorg 144(100%) Enhet Vård och Omsorg 1.Nybog/brandkårsg 5(3%) 2.Pers. assistans 13(9%) 3.Skogsdungen/Solglänta Daglig verk.

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-01-29 Vår referens Yvonne Gustafsson Administrativ chef yvonne.gustafsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Läs mer

Samtliga kategorier. Instämmer. Helt. Nästan helt. Knappast. Inte alls 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 40% 30% 20% 10%

Samtliga kategorier. Instämmer. Helt. Nästan helt. Knappast. Inte alls 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 40% 30% 20% 10% Samtliga kategorier 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplatsutveckling Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Medarbetarundersökning Höst 2005 Samtliga

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 Resultat -06 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplatsutveckling Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Medarbetarenkät Höst -07

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

1 Hantering av individärenden

1 Hantering av individärenden Sida 1 av 5 HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUT fattat av rektor 25 maj 2010 Dnr 290-10-92 RUTINER VID DISKRIMINERING, SEXUELLA TRAKASSERIER OCH ANDRA TRAKASSERIER AV ANSTÄLLDA VID HÖGSKOLAN I BORÅS 1 Hantering av

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Om Vivida Assistans. Vivida har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.

Om Vivida Assistans. Vivida har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna. Sedan 2007 har Vivida Assistans årligen genomfört en medarbetarundersökning för att få vägledning i hur organisationen och våra medarbetare mår. Undersökningen, som totalt omfattar 47 frågor, berör olika

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Resultat Medarbetarenkäten 2014 Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Medarbetarenkäten 2014 Medarbetarenkäten utgår ifrån Lunds kommuns medarbetarpolicy. Enkäten består av frågor om verksamheten,

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt VOICE 2010 Finansinspektionen Finansinspektionen 2010 VOICE index Antal svar: 209 Extern benchmark Kompetens Motivation Ansvar & Initiativ Befogenheter Samarbete Organisatorisk effektivitet Lärande Förnyelseklimat

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer

Stressbarometern 2013

Stressbarometern 2013 Stressbarometern 2013 1,2 miljoner löntagare och 15 förbund i samverkan Stressbarometern 2013 Konflikter: 21 Trygghet: 21 Personligt stöd: 22 Förutsättningar: 31 Arbetsbelastning: 33 Uppskattning: 35 Kontroll:

Läs mer

Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Winmar AB Träffgatan 4, 136 44 Handen Tel: 08-120 244 00 info@winmar.se, www.winmar.se 2010 (9)

Läs mer

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering.

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. 2014 Ditt eget ansvar Ditt eget ansvar Sjukanmäl dig Registrera i PS Självservice Sjukanmäl dig

Läs mer

DIALOGEN Ett stöd för dig som vill vidareutveckla din arbetsplats tillsammans med andra

DIALOGEN Ett stöd för dig som vill vidareutveckla din arbetsplats tillsammans med andra DIALOGEN Ett stöd för dig som vill vidareutveckla din arbetsplats tillsammans med andra 1 Personalpolitiken angår oss alla Personalpolitiken leder till en god service Personalpolitiken är både en förutsättning

Läs mer

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N?

En lathund om hur man hanterar. kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? En lathund om hur man hanterar kränkande behandling M O B BA D, U T F RYS T, T R A K A S S E R A D VA D G Ö R M A N? Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade

Läs mer

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Växjö kommunkoncern Medarbetarundersökning 2011 Oktober 5216 respondenter 2011 Genomförd av CMA Research AB Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 1 Disposition iti och läsanvisning i I denna rapport

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Kommuninvest i Sverige AB Personalpolicy

Kommuninvest i Sverige AB Personalpolicy 1 (8) Kommuninvest i Sverige AB 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 ns syfte 3 3 Rekrytering 3 4 Anställningsvillkor 3 5 Pensionsvillkor 3 6 Introduktion 5 7 Medarbetarsamtal 5 8 Lönesamtal 5 9

Läs mer

Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa

Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa Namn Tillhörighet Profession Ebba Nordrup Landstingshälsan i Örebro Beteendevetare Bodil Carlstedt-Duke Avonova Företagsläkare. Med Dr Emma Cedstrand Karolinska Institutet

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av Personalenheten 2005-03-31 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr Giltig fr.o.m.

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Umeå Universitet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Tiina Stridh Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att

Läs mer

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 kommun Samlingsbild 09 08 09 09 Medarbetarindex 5 78 69 68 Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71 Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 Personlig arbetssituation 15 72 78 73 73 Arbetsförutsättningar 5 74 81

Läs mer

Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010

Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010 Lidingö stad medarbetarundersökning November Organisationsutveckling med undersökningar FÖRÄNDRINGSARBETE Grupputveckling Coachning ÅTERKOPPLING Diskussion Lokala handlingsplaner UPPFÖLJNING Återkoppling

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015 Plan mot kränkande behandling Strands förskolor 2014-2015 Innehållsförteckning Till dig som vuxen 3 Syfte med planen mot kränkande behandling 3 Definition på kränkande behandling enligt skollagen 3 Strands

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 3,94 4,15 3,80 4,17 3,25 4,64 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Medarbetarundersökning 2013 Vetlanda kommun, Vetab och Witalabostäder Vetlanda kommun den 24 oktober 2013 Malin Claesson och Annika Edvardsson HR-avdelningen 1 Inledning Medarbetarundersökning har tidigare

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Lena förskola 2015-2016, avdelningarna Lärkan, Svalan och Ugglan

Plan mot kränkande behandling för Lena förskola 2015-2016, avdelningarna Lärkan, Svalan och Ugglan Plan mot kränkande behandling för Lena förskola 2015-2016, avdelningarna Lärkan, Svalan och Ugglan Alla människor har lika värde och var och en ska respekteras för den hon är. I våra förskolor ska alla

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor Tom 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att det är roligt att gå till

Läs mer

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 Tjänstemän om stress och press i arbetslivet Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Ärendehantering vid kränkning och diskriminering

Ärendehantering vid kränkning och diskriminering HSPA 49-2014/82 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Version: Revisionsdatum: Handledning för process 2014-05-01

Läs mer

Innehållsförteckning ! "! #$! ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ 0 " % 10 " 1 #.. %$$ 3. 3",$ %& 3. $& 3,./ 6, $,%0 6, $.%0 ".!

Innehållsförteckning ! ! #$! ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ 0  % 10  1 #.. %$$ 3. 3,$ %& 3. $& 3,./ 6, $,%0 6, $.%0 .! Innehållsförteckning! "! #$! %%& ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ " % 1 " $$% 2% 1 #.. %$$ 3. 3",$ %& 3. $& %( * #"+$.%* %- 41$,,5-3,./ 6, $,% 6, $.% 7, 18,9$: ".! ;,%(,$( 1%%( * 6, $,%* % $$* 1%%* 6, $,%-

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Resultat medarbetarenkät Lunds kommun 2012

Resultat medarbetarenkät Lunds kommun 2012 Frågor om mig själv/mitt medarbetarskap 28 Jag trivs och mår bra på arbetet 29 Jag bidrar aktivt till att mina arbetskamrater trivs och mår bra på arbetet 30 Jag är motiverad att lära och utvecklas 31

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

Orsa kommun Hela kommunen Orsa kommun 584 svarande av 669

Orsa kommun Hela kommunen Orsa kommun 584 svarande av 669 584 svarande av 669 Andel svarande 87 % Medelålder 49 år Andel kvinnor/män 75 % / 25 % Andel som arbetar heltid 53 % Medel antal timmar för heltid 4 tim/vecka Andel som arbetar deltid 47 % Medel antal

Läs mer

Riktlinjer för ledarskap

Riktlinjer för ledarskap Riktlinjer för ledarskap på Karolinska Institutet Dnr 2948/09-200 Personalavdelningen Ulla-Britt Åstrand & Christina Björklund 2009-06-15 Sida 1 / 9 X Riktlinjer för ledarskap på Karolinska Institutet

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Certifierad konsult: Birgitta Malmström-Nore n Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Certifierad konsult: Birgitta Malmström-Nore n Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad Certifierad konsult: Birgitta Malmström-Nore n Faluhälsan AB Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Profdoc Work AB Frykdalsbacken 12-14, 123 43 Farsta Tel: 08-606 35 40, Fax: 08-741 03

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer