Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning"

Transkript

1 Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs för att kunna konkurrera både lokalt och globalt. Företagen anger Lagen om anställningsskydd som en av de främsta anledningarna till detta. Att företag inte lyckas rekrytera eller behålla rätt personal är ofta en faktor som hindrar dem från att växa, även med goda affärer och nya kunder. I både små och stora arbetsmarknadsregioner kan en viss kompetens snabbt ta slut och därmed bli en begränsande faktor. Bristen på relevanta yrkesutbildningar, stelbenta lagar på arbetsmarknaden och låg rörlighet mellan regionerna gör att företagen får svårare att rekrytera personal. För att en region ska vara attraktiv och kunna locka arbetskraft krävs att det finns arbete och bra utbildning för medflyttande. Men det krävs också fungerande infrastruktur och tillgång till bostäder. För många regioner i Sverige är detta ett stort problem. På sikt står svenska företag inför ett massivt rekryteringsbehov. Denna analys undersöker behoven närmare och visar på vilka begränsningar och möjligheter som finns på arbetsmarknaden. Trots ett mörkt konjunkturläge just nu, planerar två av tre företag att öka antalet anställda fram till år På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs för att kunna konkurrera både lokalt och globalt.

2 Sammanfattning Rekryteringsläget optimistiskt trots krisen Rekryteringsläget på kort sikt är relativt optimistiskt trots nuvarande lågkonjunktur och kris. Över 41 % av företagen planerar att nyrekrytera under och 25 % av företagen tror att antalet anställda kommer att öka i företaget. På kort sikt anger 28 % av företagen att de kommer att göra sig av med kritisk kompetens som är viktig att behålla för att kunna konkurrera både lokalt och globalt. På längre sikt finns ett rejält behov av att rekrytera och fylla på kompetensen då över 66 % av företagen tror att de kommer att öka antalet anställda och fylla på kompetensen. Vi behöver bli bättre på arbetskraftsinvandring! En förvånande liten andel av företagen planerar att rekrytera arbetskraft från andra EU-länder och ännu färre från länder utanför EU. Företagen verkar inte heller se arbetskraftsinvandringsfrågan som särskilt viktig för att rekrytera rätt arbetskraft. Flertalet företag saknar också en strategi för rekrytering av arbetskraft med invandrarbakgrund som redan finns i landet. Det är en konkurrensnackdel när konjunkturen vänder att företagen saknar rekryteringserfarenhet på detta område. Det saknas också kunskap om den nya arbetskraftsinvandringslagstiftning som trädde i kraft i december 2008 och förenklar för företag att rekrytera arbetskraft från länder utanför EU. Ett viktigt budskap till regeringen, relevanta myndigheter som AMS samt arbetsmarknadens parter är att det behövs en informationsoffensiv för att informera företagen om dessa nya möjligheter. satsningar på utbildning inom bristyrken. Stort intresse från näringslivet att öka samarbetet med skolan. Företagen visar ett stort intresse för samverkansprojekt med skolan, från grundskola till universitetsnivå och ger många exempel på hur detta samarbete skulle kunna förbättras. I dag jobbar fyra av åtta handelskamrar med samverkansprojekt. Regionens attraktionskraft - möjlighet till arbete och utbildning för medföljande Möjligheter för medföljande och familjen väger tyngre än löneläget när företaget ska locka arbetskraft till regionen t.ex. möjligheter till arbete och skola och utbildning för medföljande. Bra infrastruktur med transporter/kollektivtrafik till och från jobbet är också viktigt, liksom tillgång till bostad och attraktiva bostadsområden. Rekryteringsläget optimistiskt trots krisen Resultatet av enkäten visar att rekryteringsläget trots kris och lågkonjunktur ser relativt optimistiskt ut. Över 25 % av företagen tror t.ex. att antalet anställda i företaget kommer att öka fram till 2010 och mer än 41 % av företagen planerar att nyrekrytera under Även om en övervägande andel, 72 %, avser behålla den kritiska kompetensen i företaget, anger dock 28 % av företagen att de kommer att göra sig av med kritisk kompetens som är viktig för att kunna konkurrera både lokalt och globalt. Reformering av LAS bland de främsta hindren En förändring av lagen om anställningsskydd, LAS, är bland de viktigaste frågorna för företagens möjligheter att rekrytera rätt arbetskraft. För att citera ett av företagen som svarat på enkäten: Största hindret är LAS den gör att vi drar ner i Sverige men behåller personal i t.ex. Polen. Det är inte av lönekostnadsskäl, lön för kompetens är likvärdig. Satsa på relevant yrkesutbildning och bristyrken Två andra nyckelfrågor för rätt rekrytering är tillgång till mer relevant yrkesutbildning och

3 Vi behöver bli bättre på arbetskraftsinvandring! På längre sikt rejält behov av att rekrytera och fylla på kompetensen På längre sikt finns ett rejält behov av att rekrytera och fylla på kompetensen då över 66 % av företagen tror att de kommer att öka antalet anställda fram till Detta visar också på en optimistisk bild inför framtiden. Bakomliggande faktorer är inte bara att konjunkturen vänder utan också de stora pensionsavgångar som väntas och som banar väg för yngre generationer att komma in på arbetsmarknaden. Flertalet företag anger att de planerar att rekrytera mer välutbildad arbetskraft som t.ex. ingenjörer, tekniker, ekonomer och jurister samt branschkunniga säljare, inköpare och marknadsförare. Många anger också att de ser ett fortsatt ökat samarbete med bemanningsföretagen i rekryteringen av kompetens. En förvånande liten andel av företagen planerar att rekrytera arbetskraft från andra EU-länder och ännu färre från länder utanför EU. Flertalet företag, 84 %, saknar också en strategi för rekrytering av arbetskraft med invandrarbakgrund som redan finns i landet och har ingen erfarenhet av att rekrytera arbetskraft från utlandet. Det är givetvis en konkurrensnackdel om företagen inte är med när konjunkturen vänder. Då är det bra att ha erfarenhet av att rekrytera utanför Sverige och även utanför EU. Särskilt om man inte hittar rätt kompetens inom landet och dragkampen om arbetskraften är global. Det är också viktigt att ha en strategi för att rekrytera arbetskraft från Sverige med invandrarbakgrund, vilket i dag utgör en outnyttjad potential för näringslivet. På längre sikt finns ett rejält behov av att rekrytera och fylla på kompetensen då över 66 % av företagen tror att de kommer att öka antalet anställda fram till Enkäten visar också att det saknas kunskap om den nya lagstiftningen som trädde i kraft i december 2008, som ska förenkla för företag att rekrytera arbetskraft från länder utanför EU. 43 % av företagen kände inte till denna lagstiftning. Det behövs en rejäl offensiv från regeringen, relevanta myndigheter och näringslivsorganisationer för att informera företagen om dessa nya möjligheter.

4 Frågor som påverkar företagens möjligheter att rekrytera rätt, rangordnade efter betydelse: Mer relevant yrkesutbildning (54,8 %) Förändring av lagen om anställningsskydd (LAS) (44,3 %) Satsningar på utbildning inom bristyrken (42,1 %) Underlätta geografisk rörlighet på arbetsmarknaden (36,5 %) Bättre status för yrket/branschen (34,6 %) Fler kompletterande alternativ till arbetsförmedlingen (32,8 %) Mer flexibla arbetstider (30,4 %) Effektivare arbetsförmedling (19,4 %) Större krav på arbetslösa att ta jobb (16,5 %) Öka möjligheten för arbetskraftsinvandring (14,7 %) Lagen om anställningsskydd bland de främsta hindren Handelskammaren bad också företagen rangordna vilka frågor som har störst påverkan på dess möjligheter att rekrytera rätt arbetskraft. Största hindret är LAS den gör att vi drar ner i Sverige men behåller personal i t.ex. Polen. Det är inte av lönekostnadsskäl, lön för kompetens är likvärdig, svarar ett av företagen. Yrkesutbildning och reformering av LAS ligger i topp bland de frågor som påverkar företagens möjligheter att rekrytera rätt arbetskraft. Nära förknippad med LAS är också vikten av att underlätta för den geografiska rörligheten på arbetsmarknaden. Många företag upplever att rörligheten är låg och att det är svårt att rekrytera arbetskraft till regionen från andra delar av Sverige. Satsa på relevant yrkesutbildning och bristyrken i lågkonjunkturen Två nyckelfrågor som också värderas högt för rätt rekrytering är tillgången till mer relevant yrkesutbildning och satsningar på utbildning inom bristyrken. I dag jobbar flertalet handelskamrar med samverkansprojekt mellan skola och näringsliv och vi ser i enkäten att intresset är stort för att utveckla detta samarbete. Denna samverkan fyller en viktig funktion genom att koppla ihop utbildningen med marknaden och företagens behov. Idealet skulle vara att kunna utbilda och omplacera arbetslösa för att svara upp mot yrkesefterfrågan i framtiden. Stort intresse för att öka samarbetet med skolan Enkäten visar på ett stort intresse från näringslivet att öka samarbetet med skolan. I dag jobbar fyra av åtta handelskamrar med samverkansprojekt. Yrkesutbildning och reformering av LAS ligger i topp bland de frågor som påverkar företagens möjligheter att rekrytera rätt arbetskraft.

5 Några exempel på hur samarbetet kan förbättras: Att elever får komma ut på arbetsplatserna och uppleva hur en arbetsdag ser ut. När eleverna ska ut i arbetslivet blir det en chock för dem i bland. Att företagen presenteras för de skolor vars utbildning appellerar till yrket. Att skolan känner till viktiga branscher i regionen och de kompetensbehov näringslivet har. Att företagen själva tar sig mer tid för samverkan med skolan. Företagaren behöver komma in mer i undervisningen så eleverna får lite mer information om företagande. Skolan lever mycket i en skyddad värd där verkligheten kommer först när skolan är över. Genom att låta eleverna i t.ex. klass 5 eller 6 praktisera någon dag ute i industrin skulle de få en bättre förståelse för vad industriarbete är. Inom hälso- och sjukvårdsutbildningen finns mycket lite i undervisningen om affärsmässighet, entreprenörskap och eget företagande i utbildningarna. Mer kontakt med skolorna i syfte att klarlägga kompetensbehov och utvecklingsfrågor som berör vår sektor. Personalen på skolan borde vara ute mer i företagen för att lära och företagen kunde besöka skolan för samma sak. Gemensamma regionala/lokala visioner behövs för skolan och företagen. Företagen borde erbjuda fler praktikplatser, men då krävs det att det finns en struktur och avtal mellan skola och företag. Börja jobba med frågan om hur företagen skulle kunna erbjuda fler elever arbetsplatsförlagd utbildning. Väck intresse för naturvetenskap/bioteknik tidigt. Möjlighet till arbete och utbildning för medföljande viktigare än lön och skattenivå Enkäten visar tydligt att möjligheter för medföljande och familjen väger tyngre än löneläget när företaget ska locka arbetskraft till regionen t.ex. möjligheter till arbete och skola och utbildning för medföljande. Bra infrastruktur med transporter och kollektivtrafik till och från jobbet är också viktigt liksom tillgång till bostad och attraktiva bostadsområden. En av de viktigaste frågorna som handelskamrarna driver är just att det krävs betydande investeringar i infrastruktur som vägar, kollektivtrafik och bostäder, för att vi skall få mer effektiva och större arbetsregioner. Frågor med påverkan på företagets möjligheter att rekrytera arbetskraft till Sverige och regionen (rangordnade efter betydelse): Möjligheter till arbete för medföljande (77,1 %) Skola och utbildning för medföljande (69,9 %) Bra infrastruktur, t.ex. transport till och från jobbet m.m. (69,2 %) Tillgång till bostad/attraktiva bostadsområden (68,5 %) Företagets geografiska läge (68,1 %) Närheten till större städer (67,2 %) Bra utbud för fritids- och kulturliv (60,0 %) Löneläge (54,2 %) Skattenivå (34,8 %) En överordnad faktor för rekrytering av arbetskraft är naturligtvis konjunkturen och tillgången på arbete som följande citat från ett av de företag som svarat på enkäten speglar: Att det finns gott om lediga arbeten på orten tror jag är den största attraktionen. Många lediga arbeten och att företagen går bra är en hög attraktion. Vem vill flytta till en ort där tio företag lägger ner och en nyanställer? Om undersökningen Handelskamrarna inom Handelskammarförbundet har gått ut till medlemsföretagen med en enkät om rekrytering och kompetensförsörjning för att få en bättre bild av rekryteringsläget både på kort sikt under rådande finanskris och lågkonjunktur, och på längre sikt, då rätt kompetens i företagen är avgörande för att kunna konkurrera lokalt och globalt. 532 företag har svarat på enkäten. Majoriteten (55,6 %) av dessa har mellan 10 och 100 anställda. Företagen kommer från en rad olika branscher inom såväl tillverknings- som tjänstesektorn 56 % är tjänsteföretag och 40 % är tillverkare. Ansvariga för analysen och enkäten: Charlotte Nyberg, Malin Dacke,

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige Näringspolitisk strategi Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige VI SER MÖJLIGHETERNA SOM UTVECKLAR SVERIGE Det är svårt att överskatta ingenjörernas roll för välstånd och utveckling i Sverige. Från

Läs mer

Här vill studenterna jobba och bo

Här vill studenterna jobba och bo Där de härliga lagrarna gro Här vill studenterna jobba och bo juni 2014 Rapporten i punktform Handelskammaren har genomfört två undersökningar: en bland 390 sydsvenska studenter (varav 277 civilekonom-

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och 2013 Josefin Edström Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och Saco efterlyser fler och bättre insatser för Sveriges invandrade

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

Sammanfattning av Charlotta Mellanders Om platsernas välstånd öppenhet. och attraktivitet. Flytt hem till byn igen. Aldrig i livet.

Sammanfattning av Charlotta Mellanders Om platsernas välstånd öppenhet. och attraktivitet. Flytt hem till byn igen. Aldrig i livet. Sammanfattning av Charlotta Mellanders Om platsernas välstånd öppenhet och attraktivitet. Flytt hem till byn igen. Aldrig i livet. På Södermanlands landsbygdting den 11 april 2014 Vi har gjort en resa

Läs mer

sätta lön i små företag Din guide till en aktiv lönesättning

sätta lön i små företag Din guide till en aktiv lönesättning sätta lön i små företag Din guide till en aktiv lönesättning Kan du få ut mer av lönesättningen i ditt företag? Är det möjligt att använda lönen för att motivera dina medarbetare, förbättra resultaten

Läs mer

GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014

GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014 GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014 Bakgrund Unga och jobb är ett ämne som debatteras flitigt, på arbetsplatser, i politiken och inte minst i media. Problemet med debatten är att

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER Avsedd för Sveriges kommuner och landsting Dokumenttyp Rapport Datum April 2014 FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA

Läs mer

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt Försäljningskultur i svenska företag 2012 Innehåll Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning... 2 Fler och fler anser alltså att det skulle gå att öka försäljningen med rätt förutsättningar...

Läs mer

Sverige behöver fler lärare

Sverige behöver fler lärare Sverige behöver fler lärare Perspektiv på läraryrket LÄRARBRIST Kunskap kommer inte av sig själv Om kunskap kom av sig själv skulle lärarbristen inte vara ett problem. Men nu är det inte riktigt så. Saknas

Läs mer

www.stockholm.socialdemokraterna.se

www.stockholm.socialdemokraterna.se VI SOCIALDEMOKRATER TROR på framtiden för Stockholmsregionen. Här finns storstadens mångfald, puls och spänning men också skärgård och storslagen natur. Här finns många av Sveriges mest innovativa och

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Rapport 2015:1 ISSN 1650-7965. Koll på läget Hur ser företagen i Göteborgsregionen på sin lokalisering

Rapport 2015:1 ISSN 1650-7965. Koll på läget Hur ser företagen i Göteborgsregionen på sin lokalisering Rapport 2015:1 ISSN 1650-7965 Koll på läget Hur ser företagen i Göteborgsregionen på sin lokalisering Framsidan medlem nr 9584 preera göteborg Managementkonsultföretaget Preera grundades 1997 och består

Läs mer

Utbildningspolitiska riktlinjer

Utbildningspolitiska riktlinjer Utbildningspolitiska riktlinjer 1 2 Innehållsförteckning Förord...4 Sammanfattning...5 Inledning...7 Utbyggnad av högre utbildning...9 Kvalitet och effektivitet i högre utbildning...12 Utbildning för arbetslivet...15

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden.

Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. VÄGVALET VI VILL GÖRA SVERIGE TILL ETT MÖJLIGHETERNAS LAND Valet 2010 blir ett avgörande vägval: Vilket Sverige ska vi ha? Valet står mellan två helt olika drömmar, helt olika vägar för framtiden. När

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program 2014 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 11-13 april 2014, Växjö. Programmet redogör för Centerstudenters syn på den högre utbildningen och hur

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015

Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015 Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015 Maj 2015 PwC:s Entreprenadbarometer tar tempen på den svenska bygg- och anläggningsbranschen 21 % vill minska byråkratin kring anbudsförfarandet

Läs mer

2006:7. Fokus Attityd 2006

2006:7. Fokus Attityd 2006 Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2006:7 ISSN 160-796 Fokus Attityd 2006 För att lyckas kommer dagens ungdom att behöva entreprenörsanda, ledarskapsförmåga och förändringsbenägenhet.

Läs mer

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema:

Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Sammanställning av mötet på Enskede Värdshus den 20 september, tema: Hur ser företagandet ut i Söderort och hur kan vi utveckla det? Här en sammanfattning av vad som sas av medverkande i Gilla Söderort

Läs mer