Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009?"

Transkript

1 Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009? En översikt [juni 2009] 0

2 Innehållsförteckning Kompetensförsörjning avgörande för länets utveckling 2 Bakgrund 2 Sammanfattande slutsats 2 Arbetsmarknaden i Uppsala län en översikt 5 Vilka vet något om kompetensbehoven i länet? 7 Arbetsförmedlingen Prognos Arbetsmarknad 7 Avtagande arbetskraftsbrist 7 Statistiska Centralbyrån Arbetskraftsbarometern 8 Brist på yrkeserfarenhet hos arbetssökande 8 Svenskt näringsliv Sökande sökes! 9 Bristen på arbetskraft leder till minskad tillväxt 9 Företagarna Småföretagsbarometern 10 Kompetensbristen inte längre det största tillväxthindret för småföretagarna 10 Organisationskommittén för yrkeshögskolan 11 Specificerade utbildningar efter arbetsmarknadens behov 11 Svenska Handelskammarförbundet 11 Rekryteringsläget Optimistiskt trots krisen 12 Manpower Arbetsmarknadsbarometern 12 Svag ökning av arbetsgivarnas rekryteringsbehov 12 Källförteckning 14 1

3 Kompetensförsörjning avgörande för länets utveckling Bakgrund År 2008 konstaterade Nutek i en rapport att näringslivets problem att hitta kompetent arbetskraft var det främsta hindret för tillväxt och expansion. 1 Idag, mitt under rådande lågkonjunktur, är läget ett annat. De omedelbara rekryteringsproblemen har minskat i de flesta branscher. På längre sikt får vi räkna med att problemen återkommer, med större kraft än tidigare. Vilka kompetenser behövs då? Hur kan vi bädda för en framtida effektiv kompetensförsörjning? Det är vad projektet Kompetensforum Uppsala län handlar om. Bakom Kompetensforum Uppsala län står Regionförbundet, Uppsala kommun, Östhammar kommun, Centrum för livslångt lärande och Arbetsförmedlingen. Projektet involverar även näringslivsorganisationer, ett antal branscher samt utbildnings-anorndare. Projektet delfinansieras av Europeiska Regionalfonden i Östra Mellansverige. Sammanfattande slutsats När det gäller kompetensförsörjning pekas ofta regioner ut som en viktig nivå, t ex i regeringens förslag till ny gymnasieskola och i samband med etableringen av Yrkeshögskolan. För att kunna anpassa utbildningssystemet till näringslivets och arbetsmarknadens behov krävs underlag om arbetsgivarnas framtida rekryteringsbehov. Det är flera aktörer i Sverige som följer den svenska arbetsmarknadens utveckling. Arbetsförmedlingen, Statistiska Centralbyrån, Företagarna och Myndigheten för yrkeshögskolan ger årligen ut rapporter, medan andra aktörer som Svenska Handelskammarförbundet och Svenskt Näringsliv presenterar analyser mer oregelbundet. Majoriteten av rapporterna har ett nationellt fokus. Slutsatserna gäller hela branscher, trots att stora regionala avvikelser från 1 Projekt - Näringslivets och arbetslivets kompetensförsörjning 2

4 riksgenomsnittet förekommer. Det saknas i stort sett heltäckande analyser av hur arbetskraftens sammansättning ser ut på lokal och regional nivå. Det bästa tillgängliga underlaget återfinns inom Arbetsförmedlingen, men även deras slutsatser grundas på ett litet regionalt urval. Företagarna bryter ner information på länsnivå, utan att ge någon vidare detaljerad bild av rekryteringsbehoven inom olika branscher. I denna rapport har tillgänglig information sammanställts kortfattat och övergripande. Genomgången av underlaget på vilket utbildningssystemet förväntas utforma behovsanpassade utbildningar från är påfallande magert, i synnerhet på regional nivå. Trots rapportens korthet rymmer den i stort sett dagens kunskapsläge. Detta är vad vi har att gå på. 2 Genomgången visar att näringslivets behov generellt sett brukar bedömas med olika tidshorisonter. Det finns beskrivningar av rekryteringsbehov inom de närmaste två åren, på medellång sikt och framåtblickande på längre sikt. Olika tidshorisonter fordrar olika mätmetoder. 1. Kort sikt (0-2 år) bygger huvudsakligen på enkäter och intervjuer med företag. Kallas ofta prognoser. 2. Medellång sikt (2-10 år) baseras på en kombination av företagsenkäter och statistiska analyser av branschutveckling, demografi och befintligt utbildningsutbud. Kallas omväxlande prognoser/scenarier. 3. Lång sikt (10-50 år) innehåller mer eller mindre kvalificerade framskrivningar av utvecklingstrender och kvantitativa uppskattningar av framtida arbetskraftsutbud. Beskrivs vanligen i scenarier. För att säkerställa en god bild av det regionala rekryteringsbehovet framöver behöver olika metoder kombineras. Den tillgängliga informationen behöver kompletteras med breda enkätundersökningar av hela näringslivet och branschvis, samtal med företrädare för branschorganisationer och företag samt med långsiktigt inriktade beskrivningar av framtidens arbetsliv och arbetsmarknad. 2 Rapporten har inspirerats av Kompetensbehovet i Sörmland. Regionförbundet levererar 2008:10. Rapporten har sammanställts av Maria Didi, med stöd av Tomas Stavbom, båda på Regionförbundet Uppsala län. 3

5 Historien har samtidigt visat oss att prognoser sällan prickar rätt. Den kompetensbrist som rådde inom många branscher under 2008 har endast några månader senare förbytts i varsel, övertalighet och uppsägningar. Genomgången speglar därför i många avseenden situationen för ett år sedan. Sedan dess har läget förändrats dramatiskt. För närvarande sker en omstrukturering av arbetslivet, med stor omflyttning av arbetskraft mellan företag i nedgång till företag i uppgång och mellan branscher. Många passar på att utveckla sin kompetens under lågkonjunkturen för att stå starkare när arbetsmarknaden vänder. Om utbildningssystemet ska kunna stödja kompetensförsörjningen gäller det att inte bara se till dagsläget. Det gäller att blicka framåt. Bortsett från konjunkturella svängningar kan några slutsatser dras inför framtiden: - Sveriges befolkning blir allt äldre och stora pensionsavgångar är att vänta. - Antalet ungdomar som ska ersätta den äldre generationen på arbetsmarknaden räcker inte till. Ökad inflyttning till länet kan mildra problemen. - Omstruktureringen av arbets- och näringsliv kommer att fortsätta. Vissa branscher kommer att minska antalet anställda, medan andra ökar. - Majoriteten av alla arbetsplatser kommer att behöva nyrekrytera inom de närmaste åren. - Regionförstoringen vidgar arbetsplatsernas rekryteringsområde. - Arbetsmarknaden bortser från kommun- och länsgränser. - Effektiv kompetensförsörjning kräver mer samverkan mellan arbetsplatser och utbildningsanordnare. - Kunskapsunderlaget om rekryteringsbehoven behöver förbättras, trots svårigheterna. 4

6 Arbetsmarknaden i Uppsala län en översikt Uppsala län har cirka invånare och består av åtta kommuner: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar. Uppsala är den största med drygt invånare och Älvkarleby den minsta med cirka invånare. 3 Arbetslösheten är relativt låg i regionen. Under det första kvartalet 2009 var arbetslösheten i länet 2.6 procent vilket kan jämföras med rikets 3.7 procent. Under det senaste året har arbetslösheten ökat i alla länets kommuner. Figur 1: Arbetslöshet i länets kommuner, Arbetslösheten april 2008 i och länets april kommuner (Källa: AF) 4,0% 3,5% ,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% I Uppsala län sysselsätter offentlig sektor (vård & omsorg, utbildning & forskning, myndigheter & organisationer) betydligt fler än riksgenomsnittet, medan privat sektor med t ex handel & kommunikation, finans & företagstjänster respektive industri är områden som sysselsätter mycket färre personer än riksgenomsnittet. 3 5

7 Arbetsmarknaden i Uppsala län uppvisar mycket stora skillnader mellan olika delar av länet. I norra länsdelen finns en generellt sett svagare arbetsmarknad, med en stor andel sysselsatta inom den exportberoende verkstadsindustrin som drabbats hårt av den globala nedgången i efterfrågan. I Uppsala stad, som befolkningsmässigt utgör ca 60 procent av länet är andelen sysselsatta inom offentlig sektor med vård, tjänster, undervisning och mycket forskningsberoende verksamhet betydligt högre än riksgenomsnittet. I den södra och västra delen av länet är särskilt transportsektorn framträdande. Figur2: Andel förvärvsarbetande i Uppsala län efter näringsgren 2007 (Källa: SCB) Okänd 1% Hälso- och sjukvård, 19% Jord- och skogsbruk, 2% Tillverkning 11% Bygg 7% Energi- och vatten 2% Utbildning och FoU 16% Myndigheter, försvar, organisationer 8% Företagstjänster 12% Personliga och kulturella tjänster 7% Handel, transport, kommunikation 15% 6

8 Vilka vet något om kompetensbehoven i länet? Arbetsförmedlingen Prognos Arbetsmarknad Två gånger per år sammanställer Arbetsförmedlingen rapporten Prognos Arbetsmarknad. Syftet är att ge en kortsiktig bild av hur de svenska länens arbetsmarknad utvecklas och vilka rekryteringsbehov som finns. I undersökningen för hösten 2009 i Uppsala län bestod urvalet av 268 slumpmässigt utvalda arbetsplatser med en svarsfrekvens på 68 procent. 4 Respondenterna fick bland annat svara på frågor om de upplevt någon arbetskraftsbrist i samband med rekryteringar det senaste halvåret. Arbetsförmedlingen sammanställer även andra rapporter som berör det framtida rekryteringsbehovet hos svenska arbetsgivare. Bland dessa kan Arbetsmarknadsutsikterna och Var finns jobben? nämnas. Båda utkommer årligen och ger en god bild av arbetsmarknadsläget och framtidsutsikterna för olika yrkesgrupper på nationell nivå i Sverige. Avtagande arbetskraftsbrist Arbetsmarknadsprognosen för hösten 2009 i Uppsala län visade att rekryteringsproblemen inom det privata näringslivet minskat markant. Nu uppgav ca 16 procent av de tillfrågade arbetsgivarna att det förelåg en arbetskraftsbrist vilket kan jämföras med tidigare undersökningar där siffran legat relativt stabilt på omkring 30 procent. Störst var bristen inom verkstadsindustrin samt personliga och kulturella tjänster där en fjärdedel angett rekryteringsproblem. Bland de offentliga arbetsgivarna ansågs bristen något högre, framför allt vad gäller läkare och lärare inom grundskolan. 5 Yrkeskategorier med störst brist på arbetskraft i Uppsala län Distriktssköterskor Läkare Geriatriksjuksköterskor Tandläkare Förskollärare Sjuksköterskor (grundutbildade) Civilingenjörer, elektronik och teleteknik Civilingenjör, maskin Gymnasielärare i yrkesämnen VVS-ingenjörer 6 4 Arbetsförmedlingen (2009), Prognos Arbetsmarknad Uppsala 2009/2010, s 25 5 Arbetsförmedlingen (2009), Prognos: Arbetsmarknad Uppsala 2009/2010, s Arbetsförmedlingen (2009), Yrkesbarometern Uppsala län. 7

9 Statistiska Centralbyrån Arbetskraftsbarometern Varje år genomför Statistiska centralbyrån (SCB) en nationell enkätundersökning bland ett brett urval av arbetsgivare. Syftet med undersökningen är att ta fram information om det nuvarande arbetsmarknadsläget och de framtida utsikterna på arbetsmarknaden för olika utbildningsgrupper. Arbetsgivarna tillfrågas bland annat om hur de bedömer tillgången på sökande med en viss utbildning samt hur antalet anställda bedöms förändras på ett respektive tre års sikt. Resultaten presenteras i Arbetskraftsbarometern. SCB sammanställer även rapporten Trender och prognoser som utkommer vart tredje år. Upplagan från 2008 beskriver den senaste utvecklingen inom områdena befolkning, utbildning och arbetsmarknad med utsikter fram till Brist på yrkeserfarenhet hos arbetssökande 2008 års Arbetskraftsbarometer beskrev svenska arbetsgivares kortsiktiga kompetensbehov inom följande fyra utbildningsområden: teknik, vård, utbildning och samhällsvetenskap. Inom det tekniska området rådde det stor brist på både nyutexaminerade och yrkeserfarna personer. Detta gällde framför allt personer med gymnasiekompetens och högskoleutbildade civilingenjörer som inriktat sina studier mot byggnadsteknik, teknisk fysik samt elektronik- och material teknik. Även inom vårdområdet bedömdes efterfrågan på kompetent personal som stor. Detta gällde framför allt yrkeserfarna samt nyutexaminerade läkare, veterinärer och specialistutbildade sjuksköterskor. Liknande tendenser återfanns inom undervisningsområdet. Undersökningen visade att det rådde brist på både yrkeserfarna och nyutexaminerade förskolelärare och fritidspedagoger. Minst efterfrågan gällde nyutexaminerade arbetssökande inom det samhällsvetenskapliga området. De tillfrågade arbetsgivarna uppgav framför allt ett anställningsbehov av erfarna systemvetare, psykologer, jurister samt personal- och beteendevetare. 7 7 Statistiska Centralbyrån (2008), Arbetskraftsbarometern 08,7 8

10 Utbildningar där arbetsgivare angivit att det rådde brist på sökande år 2008: Nyutexaminerade Yrkeserfarna Sjuksköterskor, specialistutbildade Tandläkare Verkstadsutbildade Civilingenjör, maskin-, fordons- och farkostteknik Fritidspedagoger Byggutbildade Jord- och skogsbruksutbildade Styr- och reglerteknisktutbildade Styr- och reglerteknisktutbildade Högskoleingenjör, byggnadsteknik 8 Svenskt näringsliv Sökande sökes! Svenskt Näringslivs rapport Sökande sökes! baseras på en landsomfattande enkätundersökning där företagare beskrivit sin egen rekryteringssituation. I 2008 års undersökning deltog cirka företag vilket motsvarar omkring 55 procent av de tillfrågade. Den övervägande delen av respondenterna var medlemsföretag med över fem anställda. Enkäten innehöll 24 frågor om tidigare och kommande rekryteringsbehov samt upplevda rekryteringssvårigheter. 9 Bristen på arbetskraft leder till minskad tillväxt Resultaten från rekryteringsenkäten 2008 visade att tre av fyra företag upplevt rekryteringsproblem under de senaste åren. Detta utgjorde även ett stort tillväxthinder. Totalt bedömdes omkring svenska företag ha hindrats från att öka sin produktion på grund av arbetskraftsbrist. Den främsta orsaken bakom företagens rekryteringsproblem var, enligt undersökningen, svårigheten att hitta personal med rätt yrkeserfarenhet. Mest problematiskt var det inom byggsektorn, transport samt IT- och telekombranschen. Andra yrkesområden som hade problem att rekrytera var vården samt industri- och teknikområdet Statistiska Centralbyrån (2008), Arbetskraftsbarometern 08, s 16 9 Svenskt Näringsliv (2008), Sökande sökes! Rekryteringsenkäten 2008, s Ibid, s

11 Företagarna Småföretagsbarometern Företagarnas rapport Småföretagsbarometern är en konjunkturenkät som genomförs två gånger per år. Resultaten presenteras på både nationell nivå och länsnivå. Syftet är att undersöka hur de svenska småföretagen uppfattar det ekonomiska läget och hur deras förväntningar ser ut den närmaste framtiden. Enkäten innehåller även frågor kring de enskilda företagens rekryteringssituation. Den nationella undersökningen för våren 2009 omfattade4 102 företagare inom det privata näringslivet med färre än 50 anställda. 11 Antalet tillfrågade småföretag i Uppsala län uppgick till 175 stycken. Kompetensbristen inte längre det största tillväxthindret för småföretagarna Småföretagsbarometern för våren 2009 visade att det blivit enklare för företagen i Uppsala län att rekrytera kompetent personal. Under hösten 2008 uppgav cirka 21 procent av de tillfrågade företagen en brist på arbetskraft. Denna andel minskade under våren till omkring 11 procent. Den bransch där rekryteringsproblemen var som mest framträdande var byggindustrin. Därefter följde uppdragsverksamhet och övriga privata tjänster. 12 Småföretagens arbetskraftsbrist i Uppsala län våren Företagarna, Swedbank och Sparbankerna (2009), Småföretagsbarometern Uppsala län, s 1 12 Ibid, s 31 10

12 Organisationskommittén för yrkeshögskolan Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning genomför regelbundna analyser om behovet av framtida KY-utbildningar. För att få starta en KY-utbildning krävs att det finns ett tydligt behov och en efterfrågan på den kompetens som utbildningen leder till. Under våren 2009 publicerade myndighetens organisationskommitté, inför uppbyggnaden av den nya Yrkeshögskolemyndigheten, en rapport om kompetens-behovet inom olika branscher. Bedömningarna har gjorts i samråd mellan KY-myndigheten, Arbetsförmedlingen och Skolverket. Som grund ligger prognoser från Arbetsförmedlingen och aktuella branschorganisationer samt de kartläggningar av olika yrkesroller som gjorts inom utbildningsformerna kvalificerad yrkesutbildning, påbyggnadsutbildning och kompletterande utbildning. 13 Specificerade utbildningar efter arbetsmarknadens behov Rapporten visade det framtida kompetensbehovet inom tretton olika utbildningsområden. Slutsatsen visade att det framför allt fanns ett behov av fler yrkeshögskoleutbildningar inom: Samhällsbyggnad och byggteknik (ingenjörer på mellannivå inom bygg- och anläggningsbranschen, fastighetstekniker, VVS-projektörer och mätteknik/git/gis) Teknik och tillverkning (maskinteknik, verkstadsindustri, driftteknik/energiteknik och el- och teleteknik) Data/IT (systemadministratörer och programmerare) Ekonomi, administration och försäljning (företagssäljare och redovisningsekonomer) 14 Svenska Handelskammarförbundet Svenska handelskammarförbundets analys av företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning baseras på en enkätundersökning där 532 företag runt om i landet deltagit. Majoriteten (55.6 procent) av respondenterna har mellan Organisationskommittén för yrkeshögskolan (2009), Organisationskommittén för yrkeshögskolans syn på kompetensbehov, s 1 14 Ibid, s

13 och 100 anställda. Företagen representerar en rad olika branscher inom tillverknings- och tjänstesektorn. 15 Rekryteringsläget Optimistiskt trots krisen Analysen visade att företagens rekryteringssituation är relativt positiv trots nuvarande lågkonjunktur. Under de närmaste åren planerar över 40 procent av företagen att nyrekrytera personal och en fjärdedel av de tillfrågade tror att antalet anställda i företaget kommer att öka på kort sikt. Dock angav cirka 28 procent av företagen att de kommer att behöva göra sig av med delar av den kompetens som är viktig för att kunna konkurrera både lokalt och globalt. Analysen visade även att det på längre sikt finns ett rejält behov av att rekrytera och fylla på kompetensen på arbetsmarknaden. Över 66 procent av företagen uppgav att de troligen kommer att öka antalet anställda fram till Framför allt gäller det rekrytering av mer välutbildad arbetskraft som exempelvis ingenjörer, tekniker, ekonomer samt branschkunniga säljare, inköpare och marknadsförare. Vidare visade analysen behovet av att förstärka samverkan mellan skola och näringsliv för att säkerställa att utbildningar kopplas samman med företagens efterfrågan. 16 Manpower Arbetsmarknadsbarometern Manpower genomför kvartalsvisa analyser som baseras på hur arbetsgivare i 34 olika länder bedömer det kortsiktiga rekryteringsbehovet. Resultaten presenteras i Arbetsmarknadsbarometern. Den totala undersökningen baseras på intervjuer med drygt arbetsgivare inom den privata och offentliga sektorn. För Arbetsmarknadsbarometern inför det tredje kvartalet 2009 intervjuades 751 svenska arbetsgivare. 17 Svag ökning av arbetsgivarnas rekryteringsbehov Arbetskraftsbarometern inför det tredje kvartalet 2009 visade att majoriteten av de undersökta branscherna i Sverige rapporterat uppgångar i 15 Svenska Handelskammarförbundet (2009), Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning, s 5 16 Ibid,, s Manpower (2009), Arbetskraftsbarometern inför tredje kvartalet 2009, s 2 12

14 sysselsättningstrenden. De kortsiktiga rekryteringsbehoven var som högst inom hotell- och restaurangbranschen tätt följt av energisektorn. Undersökningen visade även att det rådde stora kontraster mellan de svenska regionerna vad gäller den övergripande sysselsättningstrenden. I Uppsala län rådde viss optimism på arbetsmarknaden trots att länet uppvisat den svagaste trenden på flera år Manpower (2009), Arbetskraftsbarometern inför tredje kvartalet 2009, s 1 13

15 Källförteckning Arbetsförmedlingen (2009), Prognos Arbetsmarknad Uppsala 2009/2010. Arbetsförmedlingen (2009), Yrkesbarometern Uppsala län. Företagarna, Swedbank och Sparbankerna (2009), Småföretagsbarometern Uppsala län. Manpower (2009), Arbetskraftsbarometern inför tredje kvartalet Organisationskommittén för yrkeshögskolan (2009), Organisationskommittén för yrkeshögskolans syn på kompetensbehov. Statistiska Centralbyrån (2008), Arbetskraftsbarometern 08 Svenska Handelskammarförbundet (2009), Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning. Svenskt Näringsliv (2008), Sökande sökes! Rekryteringsenkäten

Kompetensbehovet i Sörmland

Kompetensbehovet i Sörmland - En sammanställning av rapporter om Kompetensbehovet i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län 2012 2 Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012 för Västernorrlands län Innehållsförteckning Sida DEFINITIONER... 2 ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETSMARKNADSPROGNOSER...

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2014 och en långsiktig utblick Text Håkan Gustavsson Marwin Nilsson Tord Strannefors Text- och bildredigering Marcus Löwing Yvonne Elliman Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-01-29 Var finns jobben och Yrkeskompassen Var

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län 1 PROGNOSEN Skåne går mot bättre tider Situationen i vår omvärld har stor påverkan på svensk ekonomi, inte minst på den exportberoende verkstadsindustrin. Under

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick Text håkan gustavsson tord strannefors Text- och bildredigering gun Westberg eftertryck tillåten med angivande av källa. 2013-01-23 Ura 2013:1 Var finns jobben? Bedömning för 2013 och en långsiktig utblick

Läs mer

Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för ett urval av akademikeryrken år 2013

Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för ett urval av akademikeryrken år 2013 Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för ett urval av akademikeryrken år 2013 November 2008 Omslag: Marina Kalafatidis är legitimerad sjukgymnast och arbetar inom Västerås stad med att behandla och hjälpa

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning för 2015 och en långsiktig utblick Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Andreas Mångs Text- och bildredigering Marcus Löwing Hans Tydén Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2015-01-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se IKT-utbildning efter bubblan tillgång, tillskott, efterfrågan

Läs mer

Kartläggning av de utbildningar inom yrkeshögskolan där det behövs fler än nuvarande två utbildningsomgångar

Kartläggning av de utbildningar inom yrkeshögskolan där det behövs fler än nuvarande två utbildningsomgångar Kartläggning av de utbildningar inom yrkeshögskolan där det behövs fler än nuvarande två utbildningsomgångar Redovisning av regeringsuppdrag U2014/4209/GV 2014 ISBN: 978-91-87073-29-8. Foto: Johnér MYNDIGHETEN

Läs mer

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson

November 2013. Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademiker år 2018. Redaktör Eva Oscarsson Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademiker år 2018 November 2013 Redaktör Eva Oscarsson Social ingenjör med solsken i blick Malin Hanssons stora fritidsysselsättning är att arbeta med det ideella

Läs mer

Näringsliv Skåne. Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020

Näringsliv Skåne. Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Näringsliv Skåne Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med

Läs mer

Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2015. November 2010. Redaktör Ossian Wennström

Framtidsutsikter. Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2015. November 2010. Redaktör Ossian Wennström Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2015 November 2010 Redaktör Ossian Wennström Omslag: Nikoo Bazsefidpay, 25 år, blev färdig tandläkare för två år sedan. Idag arbetar hon på Folktandvården

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Kronobergs län Prognos för arbetsmarknaden 2014 Text Ronnie Kihlman, Analysavdelningen Sida: 3 av 58 2013-12-12 Innehållsförteckning Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser...

Läs mer

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2015 och en långsiktig utblick

Var finns jobben? Bedömning till och med första halvåret 2015 och en långsiktig utblick Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Text- och bildredigering Marcus Löwing Hans Tydén Eftertryck tillåten med angivande av källa. 2014-06-26 Innehållsförteckning Var finns jobben

Läs mer

Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2016

Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2016 1 Framtidsutsikter Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2016 Framtidsutsikter November 2011 Arbetsmarknaden för akademikeryrken år 2016 Redaktör Eva Oscarsson Spelbyggaren Fredrik Larsson har drömjobbet.

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015

JOBBMÖJLIGHETER. i Uppsala län 2015 JOBBMÖJLIGHETER i Uppsala län 2015 1 Goda jobbmöjligheter i Uppsala I den här broschyren kan du läsa om jobbmöjligheterna för olika yrken i Uppsala län under 2015. Arbetsmarknaden i länet väntas fortsätta

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen VÄRMLANDS LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

41 000 anställningar till och med 2025. En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län

41 000 anställningar till och med 2025. En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län 41 000 anställningar till och med En studie av rekryteringsbehovet i Norrbottens län Titel Författare: Information: Omslagsbild: Kontaktperson: 41 000 anställningar till och med. En studie av rekryteringsbehovet

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen UPPSALA LÄN Juni 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Utbildning och arbetsmarknad

Utbildning och arbetsmarknad Utbildning och arbetsmarknad De senaste decennierna har relationen mellan den högre utbildningen och arbetsmarknaden debatterats alltmer. Debatten handlar ofta om hur och i vilken utsträckning de som examineras

Läs mer

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet En yrkesinriktning inom teknikprogrammet Delbetänkande av Yrkesprogramsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:29 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47

Läs mer

Den framtida personalförsörjningen inom Bygg och anläggning tillgång och rekryteringsbehov till år 2015

Den framtida personalförsörjningen inom Bygg och anläggning tillgång och rekryteringsbehov till år 2015 Ura 2002:9 ISSN 1401-0844 Den framtida personalförsörjningen inom Bygg och anläggning tillgång och rekryteringsbehov till år 2015 Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Rapporten ingår i serie Ura som

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SKÅNE LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning av

Läs mer

Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen

Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen Framtida problem, behov och möjligheter Dnr 0903-0149-15 Rapportserie 2009:1 Arbetsgivarverket Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen Framtida

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Kultur och media Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Text Peter Nofors, Analysavdelningen Med hjälp av: Lennart Gunther Eva Bergström Inger Selänger Martin Söderberg

Läs mer

Framtidsjobb i Kalmar. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet

Framtidsjobb i Kalmar. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Framtidsjobb i Kalmar Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Fackförbundet ST hösten 2009. Den här rapporten presenterar en nedbrytning av resultaten från en större undersökning.

Läs mer

En översikt av yrkesutbildningssystemet

En översikt av yrkesutbildningssystemet Oktober 2012 Har Sverige ett tillräckligt flexibelt system för yrkesutbildning av vuxna? En översikt av yrkesutbildningssystemet för vuxna Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Syfte... 5

Läs mer

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE Avsedd för Huddinge kommun Dokumenttyp Rapport Datum December 2010 RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund till uppdraget 2 1.2 Presentation av Ramböll

Läs mer