Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009?"

Transkript

1 Vad vet vi om kompetensbehoven i Uppsala län 2009? En översikt [juni 2009] 0

2 Innehållsförteckning Kompetensförsörjning avgörande för länets utveckling 2 Bakgrund 2 Sammanfattande slutsats 2 Arbetsmarknaden i Uppsala län en översikt 5 Vilka vet något om kompetensbehoven i länet? 7 Arbetsförmedlingen Prognos Arbetsmarknad 7 Avtagande arbetskraftsbrist 7 Statistiska Centralbyrån Arbetskraftsbarometern 8 Brist på yrkeserfarenhet hos arbetssökande 8 Svenskt näringsliv Sökande sökes! 9 Bristen på arbetskraft leder till minskad tillväxt 9 Företagarna Småföretagsbarometern 10 Kompetensbristen inte längre det största tillväxthindret för småföretagarna 10 Organisationskommittén för yrkeshögskolan 11 Specificerade utbildningar efter arbetsmarknadens behov 11 Svenska Handelskammarförbundet 11 Rekryteringsläget Optimistiskt trots krisen 12 Manpower Arbetsmarknadsbarometern 12 Svag ökning av arbetsgivarnas rekryteringsbehov 12 Källförteckning 14 1

3 Kompetensförsörjning avgörande för länets utveckling Bakgrund År 2008 konstaterade Nutek i en rapport att näringslivets problem att hitta kompetent arbetskraft var det främsta hindret för tillväxt och expansion. 1 Idag, mitt under rådande lågkonjunktur, är läget ett annat. De omedelbara rekryteringsproblemen har minskat i de flesta branscher. På längre sikt får vi räkna med att problemen återkommer, med större kraft än tidigare. Vilka kompetenser behövs då? Hur kan vi bädda för en framtida effektiv kompetensförsörjning? Det är vad projektet Kompetensforum Uppsala län handlar om. Bakom Kompetensforum Uppsala län står Regionförbundet, Uppsala kommun, Östhammar kommun, Centrum för livslångt lärande och Arbetsförmedlingen. Projektet involverar även näringslivsorganisationer, ett antal branscher samt utbildnings-anorndare. Projektet delfinansieras av Europeiska Regionalfonden i Östra Mellansverige. Sammanfattande slutsats När det gäller kompetensförsörjning pekas ofta regioner ut som en viktig nivå, t ex i regeringens förslag till ny gymnasieskola och i samband med etableringen av Yrkeshögskolan. För att kunna anpassa utbildningssystemet till näringslivets och arbetsmarknadens behov krävs underlag om arbetsgivarnas framtida rekryteringsbehov. Det är flera aktörer i Sverige som följer den svenska arbetsmarknadens utveckling. Arbetsförmedlingen, Statistiska Centralbyrån, Företagarna och Myndigheten för yrkeshögskolan ger årligen ut rapporter, medan andra aktörer som Svenska Handelskammarförbundet och Svenskt Näringsliv presenterar analyser mer oregelbundet. Majoriteten av rapporterna har ett nationellt fokus. Slutsatserna gäller hela branscher, trots att stora regionala avvikelser från 1 Projekt - Näringslivets och arbetslivets kompetensförsörjning 2

4 riksgenomsnittet förekommer. Det saknas i stort sett heltäckande analyser av hur arbetskraftens sammansättning ser ut på lokal och regional nivå. Det bästa tillgängliga underlaget återfinns inom Arbetsförmedlingen, men även deras slutsatser grundas på ett litet regionalt urval. Företagarna bryter ner information på länsnivå, utan att ge någon vidare detaljerad bild av rekryteringsbehoven inom olika branscher. I denna rapport har tillgänglig information sammanställts kortfattat och övergripande. Genomgången av underlaget på vilket utbildningssystemet förväntas utforma behovsanpassade utbildningar från är påfallande magert, i synnerhet på regional nivå. Trots rapportens korthet rymmer den i stort sett dagens kunskapsläge. Detta är vad vi har att gå på. 2 Genomgången visar att näringslivets behov generellt sett brukar bedömas med olika tidshorisonter. Det finns beskrivningar av rekryteringsbehov inom de närmaste två åren, på medellång sikt och framåtblickande på längre sikt. Olika tidshorisonter fordrar olika mätmetoder. 1. Kort sikt (0-2 år) bygger huvudsakligen på enkäter och intervjuer med företag. Kallas ofta prognoser. 2. Medellång sikt (2-10 år) baseras på en kombination av företagsenkäter och statistiska analyser av branschutveckling, demografi och befintligt utbildningsutbud. Kallas omväxlande prognoser/scenarier. 3. Lång sikt (10-50 år) innehåller mer eller mindre kvalificerade framskrivningar av utvecklingstrender och kvantitativa uppskattningar av framtida arbetskraftsutbud. Beskrivs vanligen i scenarier. För att säkerställa en god bild av det regionala rekryteringsbehovet framöver behöver olika metoder kombineras. Den tillgängliga informationen behöver kompletteras med breda enkätundersökningar av hela näringslivet och branschvis, samtal med företrädare för branschorganisationer och företag samt med långsiktigt inriktade beskrivningar av framtidens arbetsliv och arbetsmarknad. 2 Rapporten har inspirerats av Kompetensbehovet i Sörmland. Regionförbundet levererar 2008:10. Rapporten har sammanställts av Maria Didi, med stöd av Tomas Stavbom, båda på Regionförbundet Uppsala län. 3

5 Historien har samtidigt visat oss att prognoser sällan prickar rätt. Den kompetensbrist som rådde inom många branscher under 2008 har endast några månader senare förbytts i varsel, övertalighet och uppsägningar. Genomgången speglar därför i många avseenden situationen för ett år sedan. Sedan dess har läget förändrats dramatiskt. För närvarande sker en omstrukturering av arbetslivet, med stor omflyttning av arbetskraft mellan företag i nedgång till företag i uppgång och mellan branscher. Många passar på att utveckla sin kompetens under lågkonjunkturen för att stå starkare när arbetsmarknaden vänder. Om utbildningssystemet ska kunna stödja kompetensförsörjningen gäller det att inte bara se till dagsläget. Det gäller att blicka framåt. Bortsett från konjunkturella svängningar kan några slutsatser dras inför framtiden: - Sveriges befolkning blir allt äldre och stora pensionsavgångar är att vänta. - Antalet ungdomar som ska ersätta den äldre generationen på arbetsmarknaden räcker inte till. Ökad inflyttning till länet kan mildra problemen. - Omstruktureringen av arbets- och näringsliv kommer att fortsätta. Vissa branscher kommer att minska antalet anställda, medan andra ökar. - Majoriteten av alla arbetsplatser kommer att behöva nyrekrytera inom de närmaste åren. - Regionförstoringen vidgar arbetsplatsernas rekryteringsområde. - Arbetsmarknaden bortser från kommun- och länsgränser. - Effektiv kompetensförsörjning kräver mer samverkan mellan arbetsplatser och utbildningsanordnare. - Kunskapsunderlaget om rekryteringsbehoven behöver förbättras, trots svårigheterna. 4

6 Arbetsmarknaden i Uppsala län en översikt Uppsala län har cirka invånare och består av åtta kommuner: Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar. Uppsala är den största med drygt invånare och Älvkarleby den minsta med cirka invånare. 3 Arbetslösheten är relativt låg i regionen. Under det första kvartalet 2009 var arbetslösheten i länet 2.6 procent vilket kan jämföras med rikets 3.7 procent. Under det senaste året har arbetslösheten ökat i alla länets kommuner. Figur 1: Arbetslöshet i länets kommuner, Arbetslösheten april 2008 i och länets april kommuner (Källa: AF) 4,0% 3,5% ,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% I Uppsala län sysselsätter offentlig sektor (vård & omsorg, utbildning & forskning, myndigheter & organisationer) betydligt fler än riksgenomsnittet, medan privat sektor med t ex handel & kommunikation, finans & företagstjänster respektive industri är områden som sysselsätter mycket färre personer än riksgenomsnittet. 3 5

7 Arbetsmarknaden i Uppsala län uppvisar mycket stora skillnader mellan olika delar av länet. I norra länsdelen finns en generellt sett svagare arbetsmarknad, med en stor andel sysselsatta inom den exportberoende verkstadsindustrin som drabbats hårt av den globala nedgången i efterfrågan. I Uppsala stad, som befolkningsmässigt utgör ca 60 procent av länet är andelen sysselsatta inom offentlig sektor med vård, tjänster, undervisning och mycket forskningsberoende verksamhet betydligt högre än riksgenomsnittet. I den södra och västra delen av länet är särskilt transportsektorn framträdande. Figur2: Andel förvärvsarbetande i Uppsala län efter näringsgren 2007 (Källa: SCB) Okänd 1% Hälso- och sjukvård, 19% Jord- och skogsbruk, 2% Tillverkning 11% Bygg 7% Energi- och vatten 2% Utbildning och FoU 16% Myndigheter, försvar, organisationer 8% Företagstjänster 12% Personliga och kulturella tjänster 7% Handel, transport, kommunikation 15% 6

8 Vilka vet något om kompetensbehoven i länet? Arbetsförmedlingen Prognos Arbetsmarknad Två gånger per år sammanställer Arbetsförmedlingen rapporten Prognos Arbetsmarknad. Syftet är att ge en kortsiktig bild av hur de svenska länens arbetsmarknad utvecklas och vilka rekryteringsbehov som finns. I undersökningen för hösten 2009 i Uppsala län bestod urvalet av 268 slumpmässigt utvalda arbetsplatser med en svarsfrekvens på 68 procent. 4 Respondenterna fick bland annat svara på frågor om de upplevt någon arbetskraftsbrist i samband med rekryteringar det senaste halvåret. Arbetsförmedlingen sammanställer även andra rapporter som berör det framtida rekryteringsbehovet hos svenska arbetsgivare. Bland dessa kan Arbetsmarknadsutsikterna och Var finns jobben? nämnas. Båda utkommer årligen och ger en god bild av arbetsmarknadsläget och framtidsutsikterna för olika yrkesgrupper på nationell nivå i Sverige. Avtagande arbetskraftsbrist Arbetsmarknadsprognosen för hösten 2009 i Uppsala län visade att rekryteringsproblemen inom det privata näringslivet minskat markant. Nu uppgav ca 16 procent av de tillfrågade arbetsgivarna att det förelåg en arbetskraftsbrist vilket kan jämföras med tidigare undersökningar där siffran legat relativt stabilt på omkring 30 procent. Störst var bristen inom verkstadsindustrin samt personliga och kulturella tjänster där en fjärdedel angett rekryteringsproblem. Bland de offentliga arbetsgivarna ansågs bristen något högre, framför allt vad gäller läkare och lärare inom grundskolan. 5 Yrkeskategorier med störst brist på arbetskraft i Uppsala län Distriktssköterskor Läkare Geriatriksjuksköterskor Tandläkare Förskollärare Sjuksköterskor (grundutbildade) Civilingenjörer, elektronik och teleteknik Civilingenjör, maskin Gymnasielärare i yrkesämnen VVS-ingenjörer 6 4 Arbetsförmedlingen (2009), Prognos Arbetsmarknad Uppsala 2009/2010, s 25 5 Arbetsförmedlingen (2009), Prognos: Arbetsmarknad Uppsala 2009/2010, s Arbetsförmedlingen (2009), Yrkesbarometern Uppsala län. 7

9 Statistiska Centralbyrån Arbetskraftsbarometern Varje år genomför Statistiska centralbyrån (SCB) en nationell enkätundersökning bland ett brett urval av arbetsgivare. Syftet med undersökningen är att ta fram information om det nuvarande arbetsmarknadsläget och de framtida utsikterna på arbetsmarknaden för olika utbildningsgrupper. Arbetsgivarna tillfrågas bland annat om hur de bedömer tillgången på sökande med en viss utbildning samt hur antalet anställda bedöms förändras på ett respektive tre års sikt. Resultaten presenteras i Arbetskraftsbarometern. SCB sammanställer även rapporten Trender och prognoser som utkommer vart tredje år. Upplagan från 2008 beskriver den senaste utvecklingen inom områdena befolkning, utbildning och arbetsmarknad med utsikter fram till Brist på yrkeserfarenhet hos arbetssökande 2008 års Arbetskraftsbarometer beskrev svenska arbetsgivares kortsiktiga kompetensbehov inom följande fyra utbildningsområden: teknik, vård, utbildning och samhällsvetenskap. Inom det tekniska området rådde det stor brist på både nyutexaminerade och yrkeserfarna personer. Detta gällde framför allt personer med gymnasiekompetens och högskoleutbildade civilingenjörer som inriktat sina studier mot byggnadsteknik, teknisk fysik samt elektronik- och material teknik. Även inom vårdområdet bedömdes efterfrågan på kompetent personal som stor. Detta gällde framför allt yrkeserfarna samt nyutexaminerade läkare, veterinärer och specialistutbildade sjuksköterskor. Liknande tendenser återfanns inom undervisningsområdet. Undersökningen visade att det rådde brist på både yrkeserfarna och nyutexaminerade förskolelärare och fritidspedagoger. Minst efterfrågan gällde nyutexaminerade arbetssökande inom det samhällsvetenskapliga området. De tillfrågade arbetsgivarna uppgav framför allt ett anställningsbehov av erfarna systemvetare, psykologer, jurister samt personal- och beteendevetare. 7 7 Statistiska Centralbyrån (2008), Arbetskraftsbarometern 08,7 8

10 Utbildningar där arbetsgivare angivit att det rådde brist på sökande år 2008: Nyutexaminerade Yrkeserfarna Sjuksköterskor, specialistutbildade Tandläkare Verkstadsutbildade Civilingenjör, maskin-, fordons- och farkostteknik Fritidspedagoger Byggutbildade Jord- och skogsbruksutbildade Styr- och reglerteknisktutbildade Styr- och reglerteknisktutbildade Högskoleingenjör, byggnadsteknik 8 Svenskt näringsliv Sökande sökes! Svenskt Näringslivs rapport Sökande sökes! baseras på en landsomfattande enkätundersökning där företagare beskrivit sin egen rekryteringssituation. I 2008 års undersökning deltog cirka företag vilket motsvarar omkring 55 procent av de tillfrågade. Den övervägande delen av respondenterna var medlemsföretag med över fem anställda. Enkäten innehöll 24 frågor om tidigare och kommande rekryteringsbehov samt upplevda rekryteringssvårigheter. 9 Bristen på arbetskraft leder till minskad tillväxt Resultaten från rekryteringsenkäten 2008 visade att tre av fyra företag upplevt rekryteringsproblem under de senaste åren. Detta utgjorde även ett stort tillväxthinder. Totalt bedömdes omkring svenska företag ha hindrats från att öka sin produktion på grund av arbetskraftsbrist. Den främsta orsaken bakom företagens rekryteringsproblem var, enligt undersökningen, svårigheten att hitta personal med rätt yrkeserfarenhet. Mest problematiskt var det inom byggsektorn, transport samt IT- och telekombranschen. Andra yrkesområden som hade problem att rekrytera var vården samt industri- och teknikområdet Statistiska Centralbyrån (2008), Arbetskraftsbarometern 08, s 16 9 Svenskt Näringsliv (2008), Sökande sökes! Rekryteringsenkäten 2008, s Ibid, s

11 Företagarna Småföretagsbarometern Företagarnas rapport Småföretagsbarometern är en konjunkturenkät som genomförs två gånger per år. Resultaten presenteras på både nationell nivå och länsnivå. Syftet är att undersöka hur de svenska småföretagen uppfattar det ekonomiska läget och hur deras förväntningar ser ut den närmaste framtiden. Enkäten innehåller även frågor kring de enskilda företagens rekryteringssituation. Den nationella undersökningen för våren 2009 omfattade4 102 företagare inom det privata näringslivet med färre än 50 anställda. 11 Antalet tillfrågade småföretag i Uppsala län uppgick till 175 stycken. Kompetensbristen inte längre det största tillväxthindret för småföretagarna Småföretagsbarometern för våren 2009 visade att det blivit enklare för företagen i Uppsala län att rekrytera kompetent personal. Under hösten 2008 uppgav cirka 21 procent av de tillfrågade företagen en brist på arbetskraft. Denna andel minskade under våren till omkring 11 procent. Den bransch där rekryteringsproblemen var som mest framträdande var byggindustrin. Därefter följde uppdragsverksamhet och övriga privata tjänster. 12 Småföretagens arbetskraftsbrist i Uppsala län våren Företagarna, Swedbank och Sparbankerna (2009), Småföretagsbarometern Uppsala län, s 1 12 Ibid, s 31 10

12 Organisationskommittén för yrkeshögskolan Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning genomför regelbundna analyser om behovet av framtida KY-utbildningar. För att få starta en KY-utbildning krävs att det finns ett tydligt behov och en efterfrågan på den kompetens som utbildningen leder till. Under våren 2009 publicerade myndighetens organisationskommitté, inför uppbyggnaden av den nya Yrkeshögskolemyndigheten, en rapport om kompetens-behovet inom olika branscher. Bedömningarna har gjorts i samråd mellan KY-myndigheten, Arbetsförmedlingen och Skolverket. Som grund ligger prognoser från Arbetsförmedlingen och aktuella branschorganisationer samt de kartläggningar av olika yrkesroller som gjorts inom utbildningsformerna kvalificerad yrkesutbildning, påbyggnadsutbildning och kompletterande utbildning. 13 Specificerade utbildningar efter arbetsmarknadens behov Rapporten visade det framtida kompetensbehovet inom tretton olika utbildningsområden. Slutsatsen visade att det framför allt fanns ett behov av fler yrkeshögskoleutbildningar inom: Samhällsbyggnad och byggteknik (ingenjörer på mellannivå inom bygg- och anläggningsbranschen, fastighetstekniker, VVS-projektörer och mätteknik/git/gis) Teknik och tillverkning (maskinteknik, verkstadsindustri, driftteknik/energiteknik och el- och teleteknik) Data/IT (systemadministratörer och programmerare) Ekonomi, administration och försäljning (företagssäljare och redovisningsekonomer) 14 Svenska Handelskammarförbundet Svenska handelskammarförbundets analys av företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning baseras på en enkätundersökning där 532 företag runt om i landet deltagit. Majoriteten (55.6 procent) av respondenterna har mellan Organisationskommittén för yrkeshögskolan (2009), Organisationskommittén för yrkeshögskolans syn på kompetensbehov, s 1 14 Ibid, s

13 och 100 anställda. Företagen representerar en rad olika branscher inom tillverknings- och tjänstesektorn. 15 Rekryteringsläget Optimistiskt trots krisen Analysen visade att företagens rekryteringssituation är relativt positiv trots nuvarande lågkonjunktur. Under de närmaste åren planerar över 40 procent av företagen att nyrekrytera personal och en fjärdedel av de tillfrågade tror att antalet anställda i företaget kommer att öka på kort sikt. Dock angav cirka 28 procent av företagen att de kommer att behöva göra sig av med delar av den kompetens som är viktig för att kunna konkurrera både lokalt och globalt. Analysen visade även att det på längre sikt finns ett rejält behov av att rekrytera och fylla på kompetensen på arbetsmarknaden. Över 66 procent av företagen uppgav att de troligen kommer att öka antalet anställda fram till Framför allt gäller det rekrytering av mer välutbildad arbetskraft som exempelvis ingenjörer, tekniker, ekonomer samt branschkunniga säljare, inköpare och marknadsförare. Vidare visade analysen behovet av att förstärka samverkan mellan skola och näringsliv för att säkerställa att utbildningar kopplas samman med företagens efterfrågan. 16 Manpower Arbetsmarknadsbarometern Manpower genomför kvartalsvisa analyser som baseras på hur arbetsgivare i 34 olika länder bedömer det kortsiktiga rekryteringsbehovet. Resultaten presenteras i Arbetsmarknadsbarometern. Den totala undersökningen baseras på intervjuer med drygt arbetsgivare inom den privata och offentliga sektorn. För Arbetsmarknadsbarometern inför det tredje kvartalet 2009 intervjuades 751 svenska arbetsgivare. 17 Svag ökning av arbetsgivarnas rekryteringsbehov Arbetskraftsbarometern inför det tredje kvartalet 2009 visade att majoriteten av de undersökta branscherna i Sverige rapporterat uppgångar i 15 Svenska Handelskammarförbundet (2009), Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning, s 5 16 Ibid,, s Manpower (2009), Arbetskraftsbarometern inför tredje kvartalet 2009, s 2 12

14 sysselsättningstrenden. De kortsiktiga rekryteringsbehoven var som högst inom hotell- och restaurangbranschen tätt följt av energisektorn. Undersökningen visade även att det rådde stora kontraster mellan de svenska regionerna vad gäller den övergripande sysselsättningstrenden. I Uppsala län rådde viss optimism på arbetsmarknaden trots att länet uppvisat den svagaste trenden på flera år Manpower (2009), Arbetskraftsbarometern inför tredje kvartalet 2009, s 1 13

15 Källförteckning Arbetsförmedlingen (2009), Prognos Arbetsmarknad Uppsala 2009/2010. Arbetsförmedlingen (2009), Yrkesbarometern Uppsala län. Företagarna, Swedbank och Sparbankerna (2009), Småföretagsbarometern Uppsala län. Manpower (2009), Arbetskraftsbarometern inför tredje kvartalet Organisationskommittén för yrkeshögskolan (2009), Organisationskommittén för yrkeshögskolans syn på kompetensbehov. Statistiska Centralbyrån (2008), Arbetskraftsbarometern 08 Svenska Handelskammarförbundet (2009), Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning. Svenskt Näringsliv (2008), Sökande sökes! Rekryteringsenkäten

Kompetensbehovet i Sörmland

Kompetensbehovet i Sörmland - En sammanställning av rapporter om Kompetensbehovet i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Jönköpings län 1 PROGNOSEN Länets arbetsmarknad återhämtar sig En god utveckling av den inhemska efterfrågan, tillsammans med en global konjunktur som långsamt återhämtar

Läs mer

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län

PROGNOS 2013-2014. Arbetsmarknad Örebro län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Örebro län 1 PROGNOSEN Arbetsmarknaden blir ljusare Under slutet av 2012 rådde ett kärvt klimat i världsekonomin och sista kvartalet präglades av en hastig försämring i

Läs mer

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län 1 Kortprognosen_2013_Halland.indd 1 2013-06-24 09:28:16 prognosen Ljusare tider i sikte på länets arbetsmarknad Utsikterna för länets arbetsmarknad ser ljusare

Läs mer

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06

Helena Lund. Sweco Eurofutures 2013-02-06 Helena Lund Sweco Eurofutures 2013-02-06 1 Vårt uppdrag Analys av kommunens näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning med prognos till 2030. Statistisk analys i kombination med kvalitativa intervjuer.

Läs mer

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Fakta i korthet Nr. 6 2014 Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Kompetensplattform Värmland Kompetensplattformar är ett uppdrag från regeringen i syfte att säkra kompetensförsörjningen

Läs mer

Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland. 2012-05-09 Keili Saluveer

Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland. 2012-05-09 Keili Saluveer Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland 2012-05-09 Keili Saluveer Kompetensplattform Västra Götaland Regeringsuppdraget sedan dec 2009 Syfte: att bidra till ökad matchning

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012 Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Kalmar län 2011-2012 Fortsatt stark efterfrågan 2011 och 2012 POSITIV FRAMTIDSTRO BLAND FÖRETAG I KALMAR LÄN Svensk ekonomi är inne i en period av stark tillväxt.

Läs mer

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012 Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling Introduktion och slutsatser Bakgrund Detta är en kartläggning av hur aktiebolagen i Uppsala län har utvecklats mellan

Läs mer

prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009

prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009 prognos arbetsmarknad skåne 2008 2009 PROGNOS TRENDBROTT PÅ ARBETSMARKNADEN Under höstmånaderna i år skedde en kraftig uppbromsning av den ekonomiska utvecklingen. Såväl Konjunkturinstitutet (KI) som regeringen

Läs mer

RIKET 2015 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN. Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram

RIKET 2015 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN. Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN RIKET 2015 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och Lackerarnas

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län

Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län Välkomna! Fredrika Henriksson, arbetsförmedlingschef Östersund, 010-486 42 02 Maria Salomonsson, utredare, 010-487 67 19 Företagen har dämpade förväntningar

Läs mer

Utdrag ur Region Skånes utbildnings- och arbetsmarknadsprognos

Utdrag ur Region Skånes utbildnings- och arbetsmarknadsprognos Bilaga 2 Utdrag ur Region Skånes utbildnings- och arbetsmarknadsprognos Utdrag ur Region Skånes utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 *Efterfrågan på förskollärare i Skåne

Läs mer

ANTALET SYSSELSATTA ÖKAR SVAGT

ANTALET SYSSELSATTA ÖKAR SVAGT Prognos 2012 Hallands län: Dämpad framtidsoptimism bland de halländska företagen I Hallands län har företag inom alla branscher upplevt två mycket goda år av återhämtning efter finanskrisen. Det har lett

Läs mer

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014

Arbetslösheten minskar 2013 och fortsätter att minska 2014 Sammanfattning Sida: 1 av 7 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Jämtlands län Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Sammanfattning I Jämtlands län har arbetsmarknaden fortsatt att återhämta sig under

Läs mer

Analyser och prognoser Kompetensplattform Västra Götaland

Analyser och prognoser Kompetensplattform Västra Götaland Analyser och prognoser Kompetensplattform Västra Götaland Syfte Ett diskussionsmaterial för kompetensförsörjningsarbete i delregionerna i Västra Götaland Utvecklingen de senaste åren Läget idag Blicka

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN

TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2015 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och Lackerarnas

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro Presentation av rapporten Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro Rapporten presenterades för arbetsgivare, pp p g, utbildningsmäklare

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

FAKTABLAD Utbildning, yrken och arbetsmarknad i Stockholmsregionen

FAKTABLAD Utbildning, yrken och arbetsmarknad i Stockholmsregionen 1 (6) FAKTABLAD i Stockholmsregionen FAKTABLAD 2 (6) Länsstyrelsen arbetar för att stärka Stockholm som kunskapsregion. Faktabladen är en del av Länsstyrelsens arbete med att utveckla en kunskapspolitik

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 Kommunförbundet Skåne, 2012-09-03 Christian Lindell christian.lindell@skane.se 040-675 34 12 Upplägg Bakgrund Utvecklingen i storstadsregionerna

Läs mer

Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen

Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen Var finns jobben? Tommy Olsson Analysavdelningen Översikt Kort om arbetsmarknadsläget Våra prognoser Branscher och yrken Var finns informationen? Utvecklingen 2012-2013 Förbättringen har stannat av Sysselsättning

Läs mer

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström Framtida arbetsmarknad Västra Götaland 26/11 2013 Joakim Boström Kompetensplattform Västra Götaland Regeringsuppdraget sedan dec 2009 Stärka förutsättningar för kompetensförsörjning Öka kunskaperna om

Läs mer

FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER

FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS YRKES- OCH ARBETSMILJÖNÄMND AUGUSTI 215 FORTSATT ÖKAT BEHOV AV LASTBILSFÖRARE OCH UTBILDNINGS- PLATSER EN ARBETSKRAFTSBAROMETER FRÅN TYA, TRANSPORTFACKENS

Läs mer

Sammanfattning. Bakgrund. Uppsala 2010-04-29. Näringsdepartementet

Sammanfattning. Bakgrund. Uppsala 2010-04-29. Näringsdepartementet Uppsala 2010-04-29 Näringsdepartementet Regeringen har begärt en nulägesrapport beträffande etablering av en regional kompetensplattformar till den 30 april 2010. Här följer en rapport för läget i Uppsala

Läs mer

VÄSTA GÖTALANDS LÄN 2014

VÄSTA GÖTALANDS LÄN 2014 TEMPEN PÅ MOTORBRANSCHEN VÄSTA GÖTALANDS LÄN 2014 Företagen saknar kompetent personal samtidigt som färre studerar på gymnasiets fordons- och transportprogram En rapport framtagen av Motorbranschens- och

Läs mer

TEMPEN I MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2013. - Företagen saknar kompetent personal fler elever behövs till gymnasiets fordons- och transportprogram

TEMPEN I MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2013. - Företagen saknar kompetent personal fler elever behövs till gymnasiets fordons- och transportprogram TEMPEN I MOTORBRANSCHEN UPPSALA LÄN 2013 - Företagen saknar kompetent personal fler elever behövs till gymnasiets fordons- och transportprogram Innehåll Stort rekryteringsbehov i motorbranschen... 3 Kort

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring APRIL 2012 Analys av Migrationsverkets Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring Kompetens från hela världen gör Sverige starkare Karin Ekenger I en alltmer global arbetsmarknad hårdnar

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Skåne län 1 PROGNOSEN Skåne går mot bättre tider Situationen i vår omvärld har stor påverkan på svensk ekonomi, inte minst på den exportberoende verkstadsindustrin. Under

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 18 december 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 1036 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 081. Således

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans omvärldsbevakning och analysarbete. yhmyndigheten.se

Myndigheten för yrkeshögskolans omvärldsbevakning och analysarbete. yhmyndigheten.se Myndigheten för yrkeshögskolans omvärldsbevakning och analysarbete Beviljad utbildningsvolym per kommun med avslut 2010 januari 2014 * Per 1 000 invånare 20-64 år Största värde är 7 511 (Totalt ca 57 900

Läs mer

Chefen och konjunkturen

Chefen och konjunkturen Chefen och konjunkturen Ledarnas chefsbarometer alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer Chefen och konjunkturen Innehållsförteckning Rapporten i korthet...

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2014 1 400 fick arbete i september Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar

Läs mer

Fastighetsbranschens rekryteringsbehov 2008-2021

Fastighetsbranschens rekryteringsbehov 2008-2021 Fastighetsbranschens rekryteringsbehov 2008-2021 Branschundersökning och GAP-analys genomförd av Utbildningsnämnden Stockholm, September 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Syfte och metod 2. Bakgrundsbeskrivning

Läs mer

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q3 2 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q3/ Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt Internationella

Läs mer

Utbildning och arbetsmarknad

Utbildning och arbetsmarknad Utbildning och arbetsmarknad De senaste decennierna har relationen mellan den högre utbildningen och arbetsmarknaden debatterats alltmer. Debatten handlar ofta om hur och i vilken utsträckning de som examineras

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030

Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030 Seminarium Östersund Sveriges Ingenjörer 2012 Sveriges arbetsmarknad på sikt fram mot 2030 1. Hur uppfattar du arbetsmarknaden? Tävling!! 2. Befolkning, arbetskraft, sysselsättning och arbetslöshet. 3.

Läs mer

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Siffror om Kalmar Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 2011#1 Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Företagens framtida rekryteringsbehov i Öresundsregionen

Företagens framtida rekryteringsbehov i Öresundsregionen Företagens framtida rekryteringsbehov i En analys av företagens uppskattade behov av arbetskraft till våren 2011, i Östdanmark och Skåne. 16. september 2010 3 1. Resume Rapporten analyserar det framtida

Läs mer

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt?

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens Analys och omvärldsbevakning Syftet med analysarbetet

Läs mer

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt

Arbetsmarknaden. 2013 och framåt Arbetsmarknaden 2013 och framåt Hur ser det ut i Västsverige? Näringslivet är diversifierat, men förhållandevis Forskningsintensivt Varuproducerande Globalt beroende Exporterande Hur ser det ut i Västsverige?

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2010 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Även om lågkonjunkturen börjar ebba ut och verksamheter tar fart igen går det fortfarande trögt att

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN UPPSALA LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015

Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015 Skånes kompetensutmaning Skola Arbetsliv Malmö högskola 26 februari 2015 Anders Axelsson, Region Skåne Regeringsuppdraget Regeringsuppdrag till Region Skåne i januari 2010: Ökad kunskap och översikt inom

Läs mer

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013

Konjunkturbarometer för vårdsektorn. Våren 2013 Konjunkturbarometer för vårdsektorn Våren 13 Juni 13 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Om undersökningen... 4 3 Oförändrat konjunkturläge... 5 4 Positiva prognoser inför hösten... 7 5 Primärvård... 9 6

Läs mer

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2015 2021.

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2015 2021. Utbildningar inom yrkeshögskolan Utbildningsplatser som avslutas 2015 2021. Myndigheten för yrkeshögskolan Västerås 2015-04-24 Dnr: MYH 2015/910 ISBN 978-91-87073-32-8 YH1000, v1.4, 2013-03-05 MYNDIGHETEN

Läs mer

Framtidsjobb i staten 2013-2018. Om rekryteringsbehov i statliga myndigheter, bolag och universitet

Framtidsjobb i staten 2013-2018. Om rekryteringsbehov i statliga myndigheter, bolag och universitet Framtidsjobb i staten 2013-2018 Om rekryteringsbehov i statliga myndigheter, bolag och universitet Fackförbundet ST den 23 maj 2013 Referens: Erik Engberg, utredare och internationell handläggare: 070-257

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2011 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Med det höga varvtalet i svensk ekonomi blir arbetsmarknaden allt hetare. Näringslivets efterfrågan

Läs mer

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012 Fasticon Kompetens Kompetensbarometer 212 Innehållsförteckning 3. Sammanfattning 4. Bakgrund 4. Syfte & metod 5. Pensionsavgångar Pensionsavgångar i riket Pensionsavgångar i riket (geografisk) Pensionsavgångar

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 22 Utbildningsprognoser Anders Axelsson, anders.axelsson@skane.se Christian Lindell, christian.lindell@skane.se Utbildningsprognos 21-22 Prognosen

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN ÖREBRO LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Ingenjörernas arbetsmarknad

Ingenjörernas arbetsmarknad Ingenjörernas arbetsmarknad Olle Dahlberg Uppgifterna omfattar inte: medlemmar med aktivitets- eller anställningsstöd nyexaminerade (i någon större omfattning) 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% Andel medlemmar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av augusti månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av augusti månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Visby augusti 2014 Jim Enström Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Gotlands län månad 2014 2 020 (7,1 %) 954 kvinnor (6,9 %) 1 066 män (7,4 %) 529 18-24

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Gruvnäringen Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Text Timo Mulk-Pesonen, Analysavdelningen Fler svenska gruvor och fler jobb SVENSK GRUVNÄRING Sverige har en mer än

Läs mer

Q2 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q2 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q2 27 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 26, Manpower Inc. All rights reserved. Innehåll Q2/7 Sverige 4

Läs mer

Örebro läns kompetenskarta. Bo Wictorin Regional kompetensdag 30 november

Örebro läns kompetenskarta. Bo Wictorin Regional kompetensdag 30 november Örebro läns kompetenskarta Bo Wictorin Regional kompetensdag 30 november 1 Orsaker till tilltagande arbetskraftsbrist: Befolkningsutvecklingen En allt mer specialiserad arbetsmarknad BEFOLKNINGSFÖRÄNDRING

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg Kompetensbehovet inom transport och logistik studiemedel en kompetensbehovsöversyn examen efterfrågan

rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg Kompetensbehovet inom transport och logistik studiemedel en kompetensbehovsöversyn examen efterfrågan examensarb sanordnare kvalificerad rätt kompetens arbetslivskopplingbetyg LIA jobb lärande i arbete böcker entreprenö Kompetensbehovet inom transport och logistik försörjning studiemedel en kompetensbehovsöversyn

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2014 2015 Arbetsmarknad Hallands län 1 PROGNOSEN Stark konjunktur i Hallands län Den globala ekonomin fortsätter att förstärkas under 2014 och 2015, vilket medför att världshandeln ökar. Utvecklingen

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013

Studerandes sysselsättning 2014. YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Studerandes sysselsättning 2014 YH- och KY-studerande som examinerades 2013 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget

Läs mer

Framtida kompetensbehov i Västernorrland

Framtida kompetensbehov i Västernorrland Rolf Dalin, Kommunförbundet Västernorrland, FoU-enheten rolf.dalin@y.komforb.se FoU Västernorrland, Rapport 2010:10 ISSN: 1653-2414, ISBN: 978-91-85613-53-3 Kvalitetslab Mellersta Norrland Adress: Trädgårdsgatan

Läs mer

Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan

Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan Analys och omvärldsbevakning Syftet med analysarbetet att bedöma

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Arbetsmarknadsbarometern 2010. Richard Palmer, ÅSUB

Arbetsmarknadsbarometern 2010. Richard Palmer, ÅSUB Arbetsmarknadsbarometern 2010 Richard Palmer, ÅSUB Arbetslösheten 4,0 Öppen arbetslöshet januari 2008-maj 2010 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 2010 2009 2008 0,5 0,0 2 Negativ tillväxt på arbetsmarknaden för andra

Läs mer

Kompetensbehov och rekrytering hur ser företagens verklighet ut?

Kompetensbehov och rekrytering hur ser företagens verklighet ut? Kompetensbehov och rekrytering hur ser företagens verklighet ut? 1,6 Beveridgekurva i Sverige 1987-2012 Vakanser och arbetslöshet, andel av arbetskraft V a k a n s e r 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 1990 1987 2008

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Presentation av rapporten Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Rapporten presenterades för arbetsgivare, pp p g, utbildningsmäklare

Läs mer

Arbetsmarknaden Utbildningsresultat och strukturer Prioriteringar i RUP Samverkansstrukturer

Arbetsmarknaden Utbildningsresultat och strukturer Prioriteringar i RUP Samverkansstrukturer Lärande/arbetsmarknad/kompetensförsörjning Regionförbunden Kalmar, Jönköping, Östsam Presentation december 2008 Arbetsmarknaden Utbildningsresultat och strukturer Prioriteringar i RUP Samverkansstrukturer

Läs mer

Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden. Karin Zetterberg Prognosinstitutet Statistiska centralbyrån

Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden. Karin Zetterberg Prognosinstitutet Statistiska centralbyrån Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden Karin Zetterberg Prognosinstitutet Statistiska centralbyrån Rapportens syfte Beskriva hur individer med en viss utbildning är spridda på arbetsmarknaden

Läs mer

Studerandes sysselsättning 2013. YH- och KY-studerande som examinerades 2012

Studerandes sysselsättning 2013. YH- och KY-studerande som examinerades 2012 Studerandes sysselsättning 2013 YH- och KY-studerande som examinerades 2012 Förord Utbildningar inom yrkeshögskolan ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. Det är därför angeläget

Läs mer

Dämpad återhämtning på Länets arbetsmarknad ARBETSLÖSHETEN

Dämpad återhämtning på Länets arbetsmarknad ARBETSLÖSHETEN Prognos 2012 Jämtlands län: Dämpad återhämtning på Länets arbetsmarknad Utvecklingen i världsekonomin har sedan sommaren dominerats av händelser i euroområdet samt i USA. Som det ser ut under hösten 2011

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2

Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 Arbetsmarknadsutsikter för Blekinge län 2 (22) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 UTMANINGAR I LÄNET... 4 SKILLNADER I LÄNET... 4 OMVÄRLDSBILD... 4 EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT

Läs mer

Tryggar branschens framtid

Tryggar branschens framtid Tryggar branschens framtid FU är en ideell förening som finansieras genom kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter Arbetsgivarna Arbetstagarna Våra viktigaste kärnfrågor Kompetensförsörjning för branschen

Läs mer

BNP-tillväxt i USA 7,5 5,0 2,5 0,0 -2,5. Källa: EcoWin

BNP-tillväxt i USA 7,5 5,0 2,5 0,0 -2,5. Källa: EcoWin 7,5 BNP-tillväxt i USA 5, 2,5, -2,5 199 1992 1994 1996 1998 2 22 24 26 1991 1993 1995 1997 1999 21 23 25 Källa: EcoWin Procent 14 12 1 8 6 4 2-2 -4 Sparkvot i USA februari 1959 - mars 26 1959 1963 1967

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Regional efterfrågan och kompetens inom yrkeshögskolan 2012

Regional efterfrågan och kompetens inom yrkeshögskolan 2012 Regional efterfrågan och kompetens inom yrkeshögskolan 2012 Datum: 2012-11-06 Rättelseblad I avsnitt 3.18, underrubrik 3.18.6 har meningen Det saknas även utbildningar med inriktning mot tåg- och järnvägsunderhåll

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av augusti 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län augusti 2012 12 010 (7,1%) 5 780 kvinnor (7,2%) 6 230 män (6,8%) 3

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov. 14 december 2011. Lena Liljebäck

Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov. 14 december 2011. Lena Liljebäck Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov 14 december 2011 Lena Liljebäck Svagare utveckling på arbetsmarknaden kommande år Drygt 170 000 jobb har tillkommit på 2 år Sysselsättningens ökning stannar upp 2012

Läs mer

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet.

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet. RAPPORT VÅRDFÖRBUNDET www.vardforbundet.se Eget företagande Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Resultatredovisning I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

Regional efterfrågan och kompetens inom yrkeshögskolan 2012

Regional efterfrågan och kompetens inom yrkeshögskolan 2012 Regional efterfrågan och kompetens inom yrkeshögskolan 2012 1 (93) Dnr: Yh 2012/2629 1 FÖRORD... 2 2 INLEDNING... 3 3 REGIONALA BESKRIVNINGAR... 4 3.1 BLEKINGE LÄN... 4 3.2 DALARNAS LÄN... 7 3.3 GOTLANDS

Läs mer