Placement Report en kartläggning av I-alumnens arbetssituation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Placement Report 2012 -en kartläggning av I-alumnens arbetssituation"

Transkript

1 Placement Report en kartläggning av I-alumnens arbetssituation

2 Placement Report 2012 Respondenterna Om Placement report Placement Report är marknadsundersökning som genomförts av studenter i årskurs 4 och 5 på Industriell ekonomi i Linköping och riktar sig till utexaminerade Industreiella ekonomer från Linköpings universitet. Undersökningen görs som ett samarbete mellan Alumniutskottet och kursen Industriell marknadsanalys. Detta är andra året i rad denna undersökning genomförs och årets rapport är fokuserad på att kartlägga alumnernas arbetssituation och deras attityd till den. Som statistik- och analysansvarig i Alumniutskottet 2011/2012 har jag varit ansvarig för att denna undersökning genomförts och sammanställts och hoppas att såväl alumner, nuvarande studenter och presumtiva studenter får glädje av resultatet. Trevlig läsning! Sofia Fridell Om Alumniutskottet Bakom Placement Report står Alumniutskottet på Industriell ekonomi vid Linköpings universitet. Alumniutskottets främsta uppgift är att stärka banden mellan I-linjens nuvarande studenter och tidigare studenter. Detta görs genom en verksamhet som syftar till att inhämta alumnernas kunskap, erfarenheter och engagemang till nuvarande studenter och sektionens verksamhet. För studenter erbjuds ett mentorskapsprogram där studenter på väg ut i arbetslivet får stöd och mentorskap av alumner. Gästföreläsningsserien Vart leder I anordnas i syfte att inspirera studenter till annorlunda karriärsvägar eller en djupare inblick i vad vardagslivet som I-are innebär. Statistiska analyser av I-alumner, till exempel genom Placement Reports, ger nuvarande studenter bättre beslutsunderlag under sina studier på I. Utskottet ansvarar även för att hålla de närmre 5500 alumner, spridda över hela världen, uppdaterade om senaste nyheter från Linköpings universitet, I-utbildningen, sektionen och om andra I-alumner. Detta görs genom att driva Alumniportalen samt utskick av en årlig alumnitidning. Alumniutskottet verkar slutligen för att främja I-alumners intressen frikopplade från sektionens verksamhet och dess medlemmar. Till exempel anordnas löpande I-pubar och seminarier i Sverige som på sikt ska tas över av en självständig alumniförening. Gustaf Teder Alumniutskottets ordförande 2011/2012 Sektionen för Industriell ekonomi vid Linköpings universitet Vilka svarade? Enkäten skickades via till samtliga alumner som fanns registrerade i LiU:s alumnidatabas, ca 3000 stycken, och vi fick in 842 svar. Av respondenterna var 25 % kvinnor och 75 % män. 11 % av respondenterna hade läst I med internationell inriktning och resterande 89 % utan språkinriktning. Ålder och examensår Ålder och examensår på respondenterna varierar kraftigt enligt graferna nedan. Detta bör läsaren ha i åtanke då ålder och antal år som arbetsverksam starkt påverkar flera av de undersökta faktorerna. Examensår Före Efter 10 9% % Åldersfördelning

3 Var bor I-alumnerna? Hur mycket reser alumnerna? Bostadsland Restid till arbetsplats 1 8 Sverige Utomlands 88 % av alumnerna bor i dagsläget i Sverige medan 12 % har flyttat utomlands. Det land som flest alumner valt att flytta till är Norge tätt föjt av Schweiz och Tyskland. Dessutom bor alumner som läst en internationell inriktning i något högre utsträckning utomlands än övriga alumner. 31% 3 19% < >60 Majoriteten av alumnerna har en restid till jobbet som understiger 30 minuter. Dessutom visar det sig att så länge restiden understiger 45 minuter är alumnerna nöjda med sin restid till sin arbetsplats. Tjänstresor per månad Tjänstresor utomlands Svensk bostadsort Mer än hälften av alumnerna som bor i Sverige är i dagsläget bosatta i Stockholm. Ur undersökningen framkommer att de alumner som bor i Stockholm i högre utsträckning är nöjda med sin geografiska placering än de som angett att de bor i annan stad. Dessutom byter Stockholmsbaserade alumner tjänst oftare än alumner bosatta i någon annan stad. Stockholm Annan stad Linköping Göteborg Västerås Malmö 2 5 Antalet tjänsteresor per månad varierar mycket bland alumnerna men vanligast är mellan 1 och 5 resor per månad. De med denna resefrekvens är även mest nöjda med sitt antal tjänsteresor medan de som har mer än 15 tjänsteresor per månad är minst nöjda med sin resetid. 2 4 Bland de som reser i tjänsten har ungefär hälften av alumnerna endast resor inom Sverige medan 2 av alumnerna med tjänsteresor har majoriteten av resorna utomlands. 51% 2 0 st 1-5 st 6-10 st st >15 st 0% % %

4 I vilka branscher jobbar alumnerna? Driver alumner egna företag? Branscher Andel egenföretagare Konsult Annat Verkstadsindustri Telekom Bank/Finans Fordonsindustri Tjänstesektor Energi Mjukvara/IT Byggindustri Dagligvaror Utbildning/Forskning Läkemedel 1% 1 2 Den bransch flest alumner arbetar inom är konsultbranschen följt av annat och verkstadsindustrin. Kategorin annat innefattar exempelvis detaljhandel, flygindustri, försvarsindustri och hälsa/ sjukvård. Undersökningen åskådliggör att av respondenterna driver egna företag. Dessutom har analyser visat att de alumner som driver egna företag är mer nöjda med den bransch de verkar i än de som inte driver egna företag. En rimlig förklaring till detta skulle kunna vara att egenföretagare i större utsträckning kan bestämma inom vilken bransch de 8 Har eget företag Har inte eget företag vill bedriva sin verksamhet och dessutom att de kan påverka sin egen arbetssituation mer än alumner som inte driver egna företag. Önskar eget företag Branscher Byte av bransch 62 % av alumnerna har någon gång under sin karriär bytt bransch. Värt att ha i åtanke är att denna enkät gick ut till alumner med spridda examensår. Därmed har flertalet alumner nyligen börjat arbeta och inte ännu haft möjlighet att byta bransch. 2 19% 1% 1% och fler Det framkommer även att 40 % av de som i dagsläget inte driver eget företag skulle vilja göra det. 60% 40% Vill ha eget företag Vill inte ha eget företag De vanligaste branscherna att starta eget företag inom rankas nedan: 1. Konsult 2. Tjänstesektorn 3. Verkstadsindustrin

5 Hur trivs alumnerna med sin tjänst? Hur många alumner är chefer? Faktorer för trivsel De faktorer som flest alumner anser vara viktigast för att trivas med sin tjänst är Möjlighet att påverka och Utmanande arbetsuppgifter. Det går även att påvisa att ju mer utmanande arbetsuppgifter alumnerna har desto mer nöjda är de med sin tjänst som helhet. I de fall arbetsgivaren satsar på teambuilding är alumnerna mer nöjda med sin tjänst. Det är även intressant att se att ju mer arbetsgivarna uppfattas satsa på teambuilding desto mer nöjda är respondentena med sina medarbetare. Möjlighet att påverka Utmanande arbetsuppgifter Varierande arbetsuppgifter 4 Andel chefer Hela 62 % av de svarande alumnerna är i dagsläget chef eller har tidigare varit chef på sin arbetsplats. 6 Är chef eller har haft tidigare chefsroll Är inte chef och har inte haft en chefsroll tidigare Varför chef? På frågan vilka faktorer som möjliggjorde alumnernas senaste chefstjänst svarade de alumner som är eller har varit chefer enligt följande: 27 % ansåg att det berodde på deras goda erfarenheter av att vara chef. 26 % menar att de fick chefsrollen för de visat stort intresse för en chefsposition 24 % ansåg att den stora erfarenhet av branschen var den bakomliggande faktorn. Flexibla arbetsuppgifter Chefsroll Annat År till första chefstjänst 1 Personalansvar 0% Antalet år till sin första chefstjänst skiljer sig mycket för alumnerna. Det finns alumner som fick sin chefstjänst efter mindre än ett år men 18 % arbetade i sju år eller mer innan de fick en chefstjänst. Mindre än % Fler än 7

6 Hur mycket arbetar alumnerna? Vad har alumnerna för lön? Arbetstid En ständigt aktuell fråga bland studerande I-are är hur mycket man kommer att arbeta när man kommer ut i arbetslivet. Bland alumnerna arbetar majoriteten av både kvinnor (gröna) och män (gula) mellan 36 och 45 timmar per vecka. Diagrammet nedan åskådliggör även att männen har något längre arbetsveckor än kvinnorna. Analyser visar att ju mer alumnerna arbetar desto mindre nöjda är de med sin arbetstid. Dessutom är alumner som känner att de i hög utsträckning har balans mellan arbetsliv och privatliv som helhet mer nöjda med sin arbetstid. Lönefördelning Även vid analyser av lönen har vi valt att dela på kvinnor (gröna) och män (gula) och det visar sig att männen har en bättre lön än kvinnorna. En annan intressant slutsats är att lönenivån inte påverkar helhetsattityden till hur pass nöjd en alumn är med sin lön och sina förmåner. De alumner som tjänar mindre än kronor per månad är lika nöjda med sin lön och sina förmåner som de alumner som tjänar kronor eller mer per månad. 3 29% 30% % 20% Kvinna Man % Kvinna % Man Kvinna 1 1 Man 2 1 1% 1% 1% 1% < >70 Mindre än eller mer Mindre än Mindre än eller 30 mer

7 Hur ser de på sina professionella relationer? Hur är kontakten med andra I-alumner? Nöjd med medarbetare Nöjd med närmsta chef I-alumner på samma arbetsplats Alumnerna är i hög utsträckning nöjda med sina medarbetare. Instämmer helt % 2 41% Och de allra flesta är även nöjda med sina närmsta chefer. Instämmer helt Hela 62 % av alumnnerna har minst en annan I-alumn från LiU på sin arbetsplats. Majoriteten av I:arna behöver alltså inte känna sig ensamna om de vill prata studentikosa minnen från I-sektionen så som CM eller Draget. 6 Ja Nej Instämmer inte alls 1% Instämmer inte alls Mentor Rekryterat I-are från LiU? 16 % av alumnerna har en mentor på sin arbetsplats och av de som i dagsläget inte har någon mentor skulle 53 % vilja ha en mentor. Dock indikerar analyser av datamaterialet på att mentorer och medlemskap i ett professionellt nätverk inte spelar speciellt stor roll för hur nöjda alumnerna är med sina professionella relationer. 8 8 Däremot är det viktigt för alumnerna att det företag de arbetar på har en väl fungerande ledningsgrupp för att de ska trivas med sina professionella relationer. Ja Ja Nej Nej 39 % av alumnerna har varit med och rekryterat minst en annan I-are från LiU. Alumner med tidiga examensår har i högre utsträckning anställt I-are än alumner med sena examensår. Orsaken till det anses vara att alumner med tidiga anställningsår har varit i arbetslivet längre och därmed avancerat till positioner i företaget med befogenhet att nyanställa. 61% 39% Har rekryterat I-are Har inte rekryterat I-are

8 Övrig statistik Summering av undersökningen Tidsprioritering Om alumnerna skulle få två extra timmar per dag skulle flest lägga dessa på fritidsaktiviteter följt av tid med familjen. 3 31% Resultat Syftet med rapporten var som tidigare nämnts att kartlägga I-arens arbetssituation och attityden till densamma. Med denna broschyr hoppas jag att du som läsare kunnat ta del av denna kartläggning och fått en bättre bild av hur alumnernas arbetssituation ser ut. Ur undersökningen kan vi även utläsa att alumnerna som helhet är nöjda med sin arbetssituation och därmed har en positiv attityd till den. Avslutningsvis frågade vi alumnerna vad de ansåg viktigast för att de skulle trivas med sin arbetssituation och resultatet går att skåda nedan. Ansvarsområde Professionella relationer 4 1% Lön och förmåner Fritidsaktiviteter Familj Mig själv Vänner Annat Arbete Resor Byte av tjänst 17 % av alumnerna planerar att byta tjänst inom företaget det kommande året medan 20 % planerar att byta till ett annant företag. Av de som vill byta tjänst är det främst för att de vill arbeta inom ett annat affärsområde följt av att de vill ha bättre utvecklingsmöjligheter. Tid för privatliv Attraktiv bransch Socialt nätverk Arbetets geografiska placering Arbetstider Resor till jobbet och tjänstresor 1% 1% 0% Placement Report en rapport om I-arens första anställning Missade du Placement Report 2011? Den finns fortfarande att läsa på Syftet med 2011 års rapport var att undersöka vad de senaste årens alumner hade att säga om sin första anställning. Är du en alumn från Linköpings universitet? Se till att uppdatera dina kontaktuppgifter på: för att kunna delta i undersökningar liknande denna samt få den senaste information från LiU!

9 En statistisk undersökning av utexaminerade studenter från Industriell ekonomi i Linköping gjord av Industriell ekonomis Alumniutskott 2011/2012. Har du kommentarer, synpunkter eller frågor på denna rapport? Maila dem till: Tack till, Respondenterna Alumniutskottet 2011/2012 Karin Hillbom Karin Rahmqvist Katarina Marmolin Malin Wallin

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2009 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Kommunikatörerna trotsar krisen 3 Om 3 Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 5 Målgrupp 5 Upplägg & Genomförande 5 Svarsfrekvens 5 Resultatredovisning

Läs mer

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius Tekniktjejer och sedan? Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv Elisabeth Ahnberg Åsenius Oktober 2013 1 Elisabeth Ahnberg Åsenius Utredare Högskolan Dalarna e-post: eah@du.se 2 Sammanfattning

Läs mer

Naturvetarnas chefer inom skogen

Naturvetarnas chefer inom skogen Naturvetarnas chefer inom skogen Naturvetarna genomförde under ett par veckor under våren 2012 en enkät riktad till chefer i skogsbranschen. Syftet med enkäten var att fånga upp hur det ser ut för chefer

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2007 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Förändring för framtiden 3 Om 3 Kommunikatören 4 Om undersökningen 5 Målgrupp 7 Upplägg & Genomförande 7 Svarsfrekvens 7 Resultatredovisning

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Alumnitidningen. Fokus: En specialutgåva av ipikuré. Nu och Då. nr 5 2012/2013

Alumnitidningen. Fokus: En specialutgåva av ipikuré. Nu och Då. nr 5 2012/2013 Alumnitidningen En specialutgåva av ipikuré nr 5 2012/2013 Fokus: Nu och Då Övrigt Alumnitidningen 2013 Hej! Oavsätt när du gick ut I kommer du förhoppningsvis att känna igen dig i någon del av årets upplaga

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare Kairos Future & WES Maj 2014 Stjärnkraft en sammanfattning stjarnkraft_a4_20s.indd 1 1 2014-04-30 09:32 Kompetenta ledare morgondagens bristvara

Läs mer

Akademikerrapport 2003

Akademikerrapport 2003 Akademikerrapport 2003 Förord Akademikerna blir allt fler. Nästan var tredje invånare i Sverige i åldern 25 64 år har i dag någon form av högskoleutbildning. Det efterfrågas ofta kunskaper om akademikerna

Läs mer

Civilekonomer tre år efter examen

Civilekonomer tre år efter examen Civilekonomer tre år efter examen Rapport år 2013 Vilken väg har de tagit? 1. Civilekonomer i arbetslivet 2013 Rapport om civilekonomer som utexaminerades år 2009 Förord Rapporten Civilekonomer tre år

Läs mer

2011 Eva Löfbom. Akademiker som företagare. Rapport från en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar

2011 Eva Löfbom. Akademiker som företagare. Rapport från en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar 2011 Eva Löfbom Akademiker som företagare Rapport från en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar Akademiker som företagare Rapport från en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar Eva

Läs mer

Ledarskap hands on eller hands off?

Ledarskap hands on eller hands off? Manpower Work Life Rapport 2012 Ledarskap hands on eller hands off? Hur kan företag förbättra sitt rykte? Det finns självklart många faktorer som påverkar hur ett företag uppfattas. Enligt en Manpower

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015 Vägen till det första jobbet 1. Förord Rapporten En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen ger svar på frågor om vilken väg som ekonomer utexaminerade

Läs mer

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Rapporten i sin helhet finns på www.civilekonomerna.se 1937-2012 Förbundet för Sveriges ekonomer 2 Ledarskapets betydelse för anställdas hälsa En civilekonom

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

Chef- och ledarskap inom statlig sektor. En rapport från Fackförbundet ST

Chef- och ledarskap inom statlig sektor. En rapport från Fackförbundet ST Chef- och ledarskap inom statlig sektor En rapport från Fackförbundet ST ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Tryck: Intellecta Tryckindustri, juni 2006. Upplaga: 4 000 ex.

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 2014:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Arbetslinjen till

Läs mer

Här vill studenterna jobba och bo

Här vill studenterna jobba och bo Där de härliga lagrarna gro Här vill studenterna jobba och bo juni 2014 Rapporten i punktform Handelskammaren har genomfört två undersökningar: en bland 390 sydsvenska studenter (varav 277 civilekonom-

Läs mer

Projekt Stadsutveckling Nordost

Projekt Stadsutveckling Nordost Business Region Göteborg 111216 Projektledare: Pär Abrahamsson Real Consulting Projektledare: Jenny Björckebaum Projekt Stadsutveckling Nordost Kartla ggning Sammanfattning Bakgrund Projektet Stadsutveckling

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Foto: Arash Atri / Bildarkivet.se Omslagsfoto: August Åberg / Bildarkivet.se Lupp - en väg till ökad

Läs mer

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR Bilden av alkohol i bloggosfären Innehåll 1. Förord 2. Sammanfattning 4. Inledning 7. Bloggens framväxt 9. Undersökningens resultat 13. Bilaga 1: Källor och underlag

Läs mer