Produktionsenheten 022 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktionsenheten 022 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007"

Transkript

1 Produktionsenheten 022 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner BKC (061115).doc 1

2 Innehållsförteckning 1. Uppdrag/ verksamhetsidé/ vision 3 2. Medborgar-/ kundperspektivet 4 3. Förnyelseperspektivet 5 4. Processperspektivet 7 5. Medarbetarperspektivet 8 6. Ekonomiperspektivet Förslag till beslut Styrkortskarta BKC (061115).doc 2

3 1. UPPDRAG/ VERKSAMHETSIDÉ/ VISION Vision Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa. Verksamhetsidé Förebygga, bota och lindra sjukdomar hos kvinnor och barn. Skapa och förmedla kunskap inom vårt verksamhetsområde. Grundläggande värderingar - Verksamheten präglas av helhetssyn, samverkan och respekt för alla som unika individer. - Allas delaktighet. - Engagerat och kompetent ledarskap. - Lära av andra, ständiga förbättringar och kompetensutveckling. - Vi ser forskning, utveckling och utbildning som viktiga delar av verksamheten. - Ett gott etiskt förhållningssätt. BKC (061115).doc 3

4 2. MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Inledning Våra kunder är patienter, remittenter och studenter. Antalet patienter har ökat under 2005 och än mer under Inom barnmedicin har även vårdtyngden ökat påtagligt med allt fler mycket svårt sjuka barn. Vi ser nu också ökande födelsetal med allt fler patienter inom mödrahälsovård, förlossning, BB, neonatal- och barnsjukvård. Målet är att alla våra kunder ska vara nöjda. Antal födda barn i Östergötlands län 1973-prognos Patienter: Vi har god tillgänglighet till mottagningar och operationer och ett ständigt arbete pågår för att bevara de korta väntetiderna. Från den 1 mars 2006 har Kvinnoklinikens åtagande utökats med dagkirurgi och gynmottagning från Sergelkliniken. Även RMC har fått utökat avtal för att undvika köproblem inom IVF-vården. I LiÖ-gemensamma enkäter ligger vi under målvärdet det är dock väl känt att ungdomar och kvinnor vanligen är mer kritiska i enkäter. Vi har mycket goda resultat i egna enkäter som genomförts i de patientgrupper som ej täcks av de LiÖgemensamma enkäterna. Resultat i patientenkäter ligger till grund för utvecklingsarbete. Medicinska resultat från kvalitetsregister presenteras i årlig verksamhets- och kvalitetsrapport. Remittenter: Enkät till samtliga remittenter genomfördes 2005 och visade gott resultat. Det förbättringsområde vi arbetar vidare med är utbildningsinsatser för våra remittenter. Ny enkät är planerad till Nya rutiner för registrering av remisser från regionen har resulterat i betydligt bättre registrering, vilket är mycket viktigt för regionsamarbetet. Studenter: Vi har länsgemensam ST-studierektor för barnmedicin resp kvinnosjukvård. BKC (061115).doc 4

5 Samtliga studerandekategorier fyller i enkät efter praktik inom BKC. Enkäterna visar att 95% av studenterna är nöjda med den kliniska praktiken (mål 90%). Strategi 1: Patienter och remittenter känner sig trygga med att en god hälso- och sjukvård ges efter behov och är effektiv under hela vårdprocessen. Tillgänglighet Andel som mottagits inom 90 dagar 100% Andel som opererats inom 90 dagar Nöjda patienter och remittenter Patienttillfredsställelseindex (PTI) Nöjda patienter och remittenter 90% Strategi 2: Våra patienter känner delaktighet, har kunskap och kan påverka sin hälsa. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande aspekter beaktas alltid i patientkontakten. Vi ger information/sprider kunskap. Strategi 3: Nöjda studenter Högkvalitativ och individanpassad vård Medicinska resultat Omvårdnadsresultat Andel klin som gjort kvalitetsrapport innehållande medicinskt och om- 100 % vårdnadsresultat. Andel delaktiga enligt patientenkäter Skapa goda förutsättningar för undervisning, forskning och utvecklingsarbete Andel nöjda studenter 90% 3. FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Inledning BKC kännetecknas av hög aktivitet inom forsknings-, utvecklings- och utbildningsområdet. Målet är att vara nationellt ledande inom utbildning, ha forskning av internationell klass samt utnyttja FoU som stöd i verksamhetsutveckling. Forsknings- och utvecklingsresurserna motsvarar idag c:a 3,5 % av våra intäkter. Pga hög belastning i sjukvårdsverksamheten och en slimmad organisation, har vi dessvärre haft vissa svårigheter att utnyttja all tilldelad forskningstid. Vårt utvecklingsarbete utgår från bl a enheternas styrkort och synpunkter från avvikelsearbetet. Vi har en gemensam struktur för avrapportering av utvecklingsarbeten samt en årlig forskningsoch kvalitetsdag som skapar intresse och sprider goda exempel. BKC (061115).doc 5

6 Våra studenter är mycket nöjda med sin kliniska praktik. Strategi 1: Nationellt ledande inom utbildning Handledning. Introduktion. Nöjda studenter 90% Samverkan med HU. Strategi 2: Forskning i internationell klass Ett fritt och kritiskt tänkande där forskning och utvecklingsarbete Antal disputationer. Antal halvtidskont Oförändr el Antal magisteruppsatser, publikationer, ökat antal synliggörs för alla. Sjukvårdsnära doktorander forskning gynnas. God samverkan med HU. Andel ekonomiska resurser för FoU i relation till centrumets intäkter. Strategi 3: Forskning och utveckling samt utbildning (FoUU) ska utnyttjas som stöd för verksamhetsutveckling Hög aktivitet angående Antal genomförda förbättringsarbeten 20 st/år förbättringsarbete Förståelse för och positiv attityd till FoUU Förändringsklimat enl medarb.enkät Bättre än LiÖ BKC (061115).doc 6

7 4. PROCESSPERSPEKTIVET Inledning Vi strävar efter säkra, effektiva processer med hög kvalitet och våra patienter skall känna att de har möjlighet att påverka sin vård. Ett stort antal länsövergripande PM och vårdprogram har tagits fram inom barnmedicin och KK. Barnmedicin och KK deltar i samtliga relevanta kvalitetsregister. Resultat sammanställs i årlig verksamhets- och kvalitetsrapport. System för avvikelsehantering skall förbättras genom mera systematisk feed back när avvikelserappport skrivits. Även VRI-registrering och uppföljning skall förbättras. Processeutveckling/förbättring pågår ständigt, under kommande år arbetar vi exempelvis med: - Ombyggnation US som möjliggör nya processorienterade arbetssätt. - Deltagande i projekten Vårdnära service och Fortsatt planering för barnsjukhus på US och Ronald McDonald hus vid US i Linköping. - Utvecklingsprojekt gällande barnjourverksamheten. - Införande av ny regiongemensam ultraljudsscreening av gravida där NUPPundersökning ingår. - Utvecklingsarbete inom ungdomsmottagningarna i länet för att bättre möta ungdomars behov. - Utveckling av samordnarfunktion för barn med funktionshinder. - Förbättrat psykosocialt stöd till svårt sjuka barn. Trots utvecklings- och förbättringsarbete har vi en mycket hög och ökande belastning inom alla våra processer då patientantalet har ökat och förväntas fortsätta öka. Patientsäkerheten har påverkats av den höga och ökande belastningen. Utifrån händelse- och riskanalyser vidtas åtgärder och vi ser också områden där det krävs resursförstärkning för att förbättra säkerheten. Strategi 1: Patienten ska ges möjlighet att påverka sin vård Respekt och lyhördhet för patientens Andel patienter som anser att 95% önskemål och behov patientens behov sätts i centrum Strategi 2: Våra processer ska vara effektiva Kunskapsbaserade och effektiva Produktivitetsförbättring 2 % arbetsmetoder Sammanställning av medicinska resultat, deltagande i nationella fora och kvalitetsregister Årsvis BKC (061115).doc 7

8 Strategi 3: Patientens vård ska vara säker Systematiskt patientsäkerhetsarbete 1.Antal avvikelser 2. Antal allvarliga incidenser 3. Andel avvikelser som avslutats inom 3 månader. 1. öka 2. minska 3. 75% Gemensamma, uppdaterade och tillgängliga PM och vårdprogram Andel uppdaterade PM och vårdprogram 100 % 5. MEDARBETARPERSPEKTIVET Inledning BKC:s samlade resultat i tidigare genomförda landstingsgemensamma medarbetarenkäter ligger nära medelvärdet för LiÖ. Hög arbetsbelastning och produktion, kombinerat med för lite resurser, har dock skapat en alltför hög stressnivå i verksamheten. Arbetsmiljön är inte bra och även om vi arbetar aktivt med detta, måste resurserna inom barnmedicin och kvinnosjukvård öka så att bemanning i förhållande till arbetsbelastning kan bli mer rimlig. Vi är också mitt i en generationsväxling med en sned ålderstruktur, hög medelålder och samtidigt många unga/nyutbildade medarbetare. Mest tydligt är detta för närvarande bland barnläkare och barnmorskor. Även utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv och en allt mer komplex verksamhet, måste bemanningsstrukturen förändras inom BKC, det gäller framför allt behov av kompetensförstärkning/utökning av barnmorskor och vidareutbildade barnsjuksköterskor, samt läkare. Jämfört med övriga Sverige är lönenivån för låg i några av våra medarbetargrupper, vilket innebär svårigheter att rekrytera och behålla medarbetare. Det är viktigt att vi under 2007 når en lönenivå som för samtliga yrkeskategorier ligger i nivå med medel för Sverige. Extra viktigt är detta i de grupper där vi idag har rekryteringssvårigheter (fr a läkare och barnmorskor). Arbete med medarbetarskapet inom BKC pågår och skall utmynna i en väl förankrad medarbetarpolicy. Samliga chefer erbjuds möjlighet till handledning/mentor och merparten har någon form av stöd. Utifrån centrumövergripande prioritering erbjuds kontinuerligt ett antal av våra chefer möjligheten att gå ledarutvecklingsprogram. Utbildningsinsatser för chefer har genomförts gällande internkontroll, arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och lönesamtal. Strategi 1: Värna om anställda medarbetare och attrahera nya medarbetare Attraktiv arbetsplats, med goda arbetsvillkor Upplever arbetet stimulerande Helt nöjd med arbetssituation Andel yrkeskategorier med löner i nivå med riket Total sjukfrånvaro Lång sjukfrånvaro 80% 60% 100% 5% 3% BKC (061115).doc 8

9 Strategi 2: Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser Framgångsfaktor Gott ledarskap och medarbetarskap Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Chefsvärdering (närmsta chef 3,8 blockindex) Medarbetarna känner stolthet och arbetsglädje Andel medarbetare som upplever arbetet som stimulerande 80% Strategi 3: Medarbetarna ges utrymme att både utveckla sitt eget kunnande och hela organisationens arbetssätt Kompetens utifrån verksamhetens Andel medarbetare som har PoUsamtal 90% behov Andel medarbetare med individuell utvecklingsplan 90% BKC (061115).doc 9

10 6. EKONOMIPERSPEKTIVET BKC strävar efter att ha en kostnadseffektiv verksamhet med balans mellan intäkter och kostnader samt långsiktigt en ekonomi som ger oss handlingsfrihet. Vi har under de senaste tre åren genomfört stora förändringar i syfte att klara ett stort sparbeting och skapa en stabil struktur för barn- och kvinnosjukvården i Östergötland. Nu kan vi konstatera att vi klarat det sparbeting vi fick när vi gick in i den nya organisationen Dock har samtidigt nya kostnader tillkommit och vissa intäkter minskat, vilket gör att vi ändå inte uppnått balans i ekonomin. Verksamheten har under dessa år blivit alltför hårt pressad och efter en rad anmälningar enl Lex Maria, har patientsäkerheten ifrågasatts, vilket nu kräver en rad åtgärder. Under de senaste två åren har vi sett en markant volymökning, framförallt inom barnmedicin där man samtidigt också har en ökande vårdtyngd med allt fler svårt sjuka patienter. Vi har nu också ökande födelsetal och denna trend kommer med stor sannolikhet att fortsätta under den kommande 5-årsperioden. Då den helt dominerande delen av vår verksamhet inte kan reduceras (mödrahälsovård, förlossning, BB, neontalvård, akut barnmedicinsk vård, akut gynekologisk vård, cancervård, utredning och behandling av svåra sjukdomar såsom diabetes, hjärtsjukdom, astma osv, osv) och vårt omfattande utvecklingsarbete inte resulterar i stora ekonomiska besparingar, kan vi med vårt nuvarande uppdrag inte ytterligare reducera kostnader. Det är också ett absolut krav att förbättra patientsäkerheten och att klara det ökande antalet patienter. Efter omfattande genomgång av det ekonomiska läget godkänns för BKC ett underskott på 20 Mkr för Med detta godkända underskott har vi något bättre täckning för den verksamhet vi idag bedriver, men förstärkningar som av patientsäkerhetsskäl måste göras inom några områden, måste ske utan kostnadsökningar. Handlingsplaner och konsekvenser av detta tas fram och följs sedan upp under året. Extern revision av BKC:s verksamhet skall genomföras under vårterminen 2007 och vi kommer också att närmare analysera hur födelsetalen i Östergötland kommer att utvecklas under kommande år och hur detta påverkar BKC:s verksamhet inom såväl barn- som kvinnosjukvård, liksom hur det påverkar vår ekonomi. Strategi 1: Ekonomin ska ge handlingsfrihet Balans mellan kostnader och intäkter Ekonomiskt resultat +2% Eget kapital =>0 Lönekostnadsutveckling =<3% Strategi 2: Verksamheten ska vara kostnadseffektiv BKC (061115).doc 10

11 Kostnadsmedvetna medarbetare Regelbunden verksamhetsuppföljning 100% på alla enheter Andelen enheter som använder KPPinformation 100% Strategi 3: BKC (061115).doc 11

12 7. FÖRSLAG TILL BESLUT Barn- och kvinnocentrum föreslår landstingsdirektören besluta - att godkänna i styrkortet angiven vision, strategier, framgångsfaktorer och nyckelindikatorer Barn- och kvinnocentrum föreslår LS besluta - att godkänna investeringar med sammantaget kronor år 2007, kronor 2008 och kronor år att godkänna de i bilaga 2 särskilt angivna investeringsobjekten som överstiger 500 tkr eller är av strategisk karaktär. Barn- och kvinnocentrum Ditte Pehrsson Lindell Centrumchef BKC (061115).doc 12

13 8. STYRKORTSKARTA 2007 Vision Tillsammans för kvinnor och barns allra bästa hälsa Perspektiv Medborgare/kund Förnyelse Process Medarbetare Ekonomi Strategier, framgångsfaktorer och nyckelindikatorer Patienter o remittenter känner sig trygga med god och effektiv vård Tillgänglighet - Andel mottagna inom 90 dagar mål 100% - Andel opererade inom 90 dagar mål 90% Nöjda patienter o remittenter - PTI 90% - Nöjda pat o remittenter Våra patienter känner delaktighet, har kunskap o kan påverka sin hälsa - Högkvalitativ och individanpassad vård - Med icinska resultat, omvårdnadsresultat samt andel som gjort kvalitetsrapport ang dessa resultat mål100% Vi ger alltid information om sjukdomsförebyggande aspekter - Andel delaktiga enl enkäter Nöjda studenter - Skapa goda förutsättning för undervisning och FoU - Andel nöjda studenter 90% Nationellt ledande inom utbildning Handledning, introduktion, samverkan med HU - Nöjda studenter- mål 90% Forskning i internationell klass Fritt o kritiskt tänkande där FoU synliggörs. Sjukvårdsnära forskning gynnas. God samverkan med HU - Antal disp och halvtidskontr - Antal magisteruppsatser - Antal publikation - Antal doktorander - Andel ekonomiska resurser för FoU i relation till centrumets intäkter FoU samt utbildn (FoUU) ska utnyttjas som stöd för verksamhetsutveckling Aktivitet förbättringsarbeten - Antal genomförda förbättringsarb 20 st/år - Förändringsklimat mål bättre än LiÖ Patienten ska ges möjlighet påverka sin vård Respekt o lyhördhet för patientens önskemål o behov - Andel patienter som anser att patientens behov sätts i centrum mål95% Våra processer ska vara effektiva Kunskapsbaserade o effektiva arbetsmetoder - Produktivitetsförbättring mål 2% - Sammanställn av medicinska resultat, deltagande i nationella fora o kvalitetsregiser - årsvis Patientens vård ska vara säker Systematiskt patientarbete - Antal avvikelser - öka - Antal allvariga incidenser minska - Andel avvikelser som avslutas inom 3 mån 75% - Andel uppdaterade PM o vårdprogram mål 100% Värna om anställda medarbetare o skapa attraktiva arbetsplatser - Upplever arb stimulerande mål 80% - Helt nöjd med arbetssituationen mål 60% - Andel yrkeskat med lön i nivå med riket 100% - Total sjukfrånv 5% - Lång sjukfrånv 3% Utifrån uppdrag ska medarb motiveras att göra goda arbetsinsatser Gott ledarskap o medarb skap - Chefsvärdering mål 3,8 Medarb känner stolthet och arbetsglädje - Andel medarb som upplever arb som stimulerande mål 80% Medarb ges utrymme att utv sitt eget kunnande o hela org arbetssätt Kompetens utifrån verksamhetens behov - Andel medarb PoU-samtal 90% - Andel medarb med individuell utv plan 90% BKC (061115).doc 13 Ekonomin ska ge handlingsfrihet - Balans mellan kostnader och intäkter - Ekonomiskt resultat - +2% - Eget kapital = >0 - Lönekostnadsutveckling = <3% Verksamheten ska vara kostnadseffektiv Kostnadsmedvetna medarbetare, - Regelbunden verksamhetsuppföljning på alla enheter mål 100% - Andelen enheter som använder KPP-info 100%

14 BKC Inger Brodén Blankett B1 PE-nr samt uppgiftslämnare: 022 BKC, Inger Brodén - obs anges i tkr Resultaträkning Finansieringsanalys 2007 Tillförda medel 2007 Landstingsbidrag Koncernbidrag Årets resultat Patientavgifter sjukvård/tandvård Justering för avskrivningar Försäljning av sjukvård/tandvård Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde Försäljning av utbildning 40 Minskning av långfristiga fordringar Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet Nya långfristiga lån Försäljning av övriga tjänster 50 Minskning av förråd Statsbidrag 300 Minskning av kortfristiga fordringar Bidrag för personal Ökning av kortfristiga skulder Övriga bidrag Övrigt Försålt material, varor, övriga intäkter Summa tillförda medel Summa intäkter * Lönekostnader Använda medel Arbetsgivaravgifter Nettoinvesteringar Övriga personalkostnader Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader Amortering långfristiga lån Ökning av förråd Kostnader för köpt verksamhet Ökning av kortfristiga fordringar Verksamhetsnära material och varor Minskning av kortfristiga skulder Lämnade bidrag -212 Övrigt Övriga verksamhetskostnader Summa använda medel Summa övriga kostnader Summa kostnader Förändring av likvida medel Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansiella intäkter 43 Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto Årets resultat *varav intäkter från nämnd/landstingsstyrelse Balansräkning Tillgångar (enl helårsbedömning) Eget kapital, avsättningar och skulde(enl helårsbedömning) Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar Eget kapital Immateriella tillgångar Byggnader Balanserat eget kapital Mark Årets resultat Inventarier Summa eget kapital Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Avsättningar (endast finansfvt) Byggnadsinventarier Pensionsskuld Bilar och andra transportmedel Avsättning LÖF Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Övriga avsättningar Finansiell leasing Summa avsättningar 0 0 Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga skulder Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg o löneavdrag Förråd och lager Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Kundfordringar Upplupna kostn o förutbet intäkter Övriga kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga skulder Förutbet kostn o upplupna intäkter Summa kortfristiga skulder Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa skulder Summa tillgångar Summa eget kap, avsättn o skulder

15 Ledningsstaben Annika Hjertkvist PLAN FÖR INVESTERINGAR Enhet: 022 barn- och Kvinnocentrum Objekt Driftkostnadskonsekvenser mm Barnkliniken ViN Barnkliniken US Övervakning HP-skåp Övr inves Barnkliniken LiM Kvinnokliniken ViN Ultraljudsapparat 1 st Antares Sonoline 700 Övr inves Kvinnokliniken US Ultraljudsapparat 1 st Antares Sonoline 700 Övr inves Kvinnokliniken LiM Ultraljudsapparat 1 st Antares Sonoline 700 Övr inves 550 ALF-investeringar KK ALF-investeringar BK Summa

16 Ledningsstaben, HR-gruppen Mats Uddin Personalbehov för de närmaste tre åren. 1) Personalbehov för det närmast kommande året per produktionsenhet och yrkeskategori. 2) samt en bedömning av efterföljande 2årsperiod. Produktionsenhet: 022 Barn- och kvinnocentrum i Österg. 1) Personalbehovet för det närmast kommande året kommer att: Uppgifterna anges i antal personer. Yrkeskategori = för muspekaren över cell med denna symbol för anvisning/förklaring Bedömd förändring Resultat Ökn + Minskn - Kommentar 0/ Läkare: 0117/ Spec.läkare (Kir) Obstetrik o gynekologi vakanta tjänster inom KK 033/ Underläkare/ST (Barnmed) Barn- o ungd.neurologi m hab 4 st om östgötablock medges 0117/ Spec.läkare (Barnmed) Barn- o ungd.medicin Delvis pga barnahuset + vakanta tjänster 1/ Sjuksköterskor/motsv.: Barnmorska 3 3 ungd mott/nupp Barnmorska ca 6-8 vakanta tjänster/vikariat inom KKÖ kan besättas av tillsvidare eller vikarier Sjuksköterska sluten vård 3-3 Ersättarrekrytering Sjuksköterska sluten vård 3 3 Samordningstjänster barnklin 2a/ Undersköterskor/motsv.: Undersköterska/Barnsköterska ersättarrekrytering ålderspension SAP. Utökning av IVA-sal på NEO osäker. 2b/ Sjukvårdsbiträden/motsv.: 2c/ Övr. vårdpers. (skötare, barnsköt, socioterap): 3/ Medicinsk-teknisk personal: 4/ Socio-terapeutisk personal: Psykolog leg utökning 0,5 barnklin ViN och 1,0 barnklin US/LiM under förutsättning att ekonomin medger. 5/ Tandvårdspersonal: 6/ Undervisnings-/kulturpersonal: 7/ Driftservicepersonal: 8/ Administrativ personal (exkl. läk.sekr/motsv): 89/ Läkarsekreterare/motsv.: Läkarsekreterare 2-2 Ersättarrekrytering 9/ Annan yrkeskategori/annan kompetens: Summa: ) Vi bedömer att verksamhetens personalbehov under de efterföljande 2 åren kommer att: X Öka Minska Vara oförändrad Datum: 10-jan-07 Uppgiftslämnare (personalchef/motsv.): Mats Cleve Blankett B3, Strategisk personalplanering Datum:

17 Blankett B4, anvisningar finns i detta dokument på separat flik Strategiskt kompetensutvecklingsbehov Behov för de närmaste 3 åren utifrån befattningsutveckling och utvecklingsplaner = för muspekaren över cell med denna symbol för anvisning/förklaring Produktionsenhet: Tabell 1 Aktiviteter som kan initieras och drivas landstingsgemensamt Utbildning/ Priori- Antal Berörda Kommentar aktivitet tering deltagare yrkesgrupper Arbetsmiljö (MBG, brandutbildning etc) Brandombudsutbildning 1 1 Undersköterskor/motsv Brandombudsutbildning 1 1 Sjuksköterskor/motsv Brandutbildning 1 80 Samtliga yrkesgrupper Allmän säkerhet 2 1 Undersköterskor/motsv Hygienombudsutbildning 2 1 Sjuksköterskor/motsv Risk/händelse-analys 1 1 Sjuksköterskor/motsv Befattningsutveckling OLIVIA-handledning 2 4 Chefer Bemötande och etik Familjebemötande 2 6 Läkare, SSK, USK Kulturella skillnader 2 6 Läkare, SSK, USK Etik 2 6 Läkare, SSK, USK Handledning/mentorskap Handledarutbildning 2 13 Läkare Handledarutbildning 2 13 Undersköterskor/motsv Handledarutbildning 2 11 Sjuksköterskor/motsv Projektledarutbildning 3 2 Chefer Mentorutbildning 2 3 Läkare IT-utbildning IT-säkerhet 2 2 ospec PJ08 Alla berörda vid införande ITR-utbildning USK och 1 SSK PhotoShop 3 2 ospec E-recept 2 4 ospec Palett Alla berörda vid införande IT fortsättningskurser 2 9 Undersköterskor/motsv ospec. Kommunikation, samtal, retorik Ledarskapsutveckling/chefsutbildning Ledarutvecklingsprogram för 1:a linjechefer/ verksam 2 6 Chefer Framtida ledare 2 3 Sjuksköterskor/motsv Ledarmodulsutbildning 2 1 Läkare Arbetsrätt 2 2 Chefer Arbetsrätt 2 2 Läkare Ledarutbildning ST-läkare 2 6 Läkare Samtalet som verktyg 3 3 Läkare Omvårdnads-/ämnesutbildning Vårdhygienutbildning 2 1 Sjuksköterskor/motsv Ev även USK/BSK o Läk. Medicinsk teknink 2 3 Sjuksköterskor/motsv Ev även USK/BSK o Läk. DRG 1 15 Läkarsekreterare motsv Summa: 210 Prioritera kompetensutvecklingsomr på landstingsgemensam nivå Prioritering Arbetsmiljö (MBG, brandutbildning etc) 7 Befattningsutveckling 3 Bemötande och etik 4 Handledning/mentorskap 3 IT-utbildning 1 till 8 Kommunikation, samtal, retorik 5

18 Ledarskapsutveckling/chefsutbildning 1 Omvårdnads-/ämnesutbildning 1 till 8 Övriga kommentarer kring utbildningsbehov på landstingsgemensam nivå Tabell 2 Aktiviteter som kan initieras och drivas på produktionsenhet Utbildning/ Priori- Antal Berörda Kommentar aktivitet tering deltagare yrkesgrupper Arbetsmiljö (MBG, brandutbildning etc) Befattningsutveckling Bemötande och etik Handledning/mentorskap IT-utbildning Kommunikation, samtal, retorik Ledarskapsutveckling/chefsutbildning Omvårdnads-/ämnesutbildning Pedagogik/information Summa: 0 Prioritera kompetensutvecklingsomr på produktionsenhetsnivå Arbetsmiljö (MBG, brandutbildning etc) Befattningsutveckling Bemötande och etik Handledning/mentorskap IT-utbildning Kommunikation, samtal, retorik Ledarskapsutveckling/chefsutbildning Omvårdnads-/ämnesutbildning Pedagogik/information Prioritering Övriga kommentarer kring utbildningsbehov på produktionsenhetsnivå ALERT kurs inom IVA 5 SSK NUPP ultraljudsutb 10 Barnmorskor Onkologi 3 SSK/Barnmorskor Komp utv för USK ca 8 dagar i Göteborg 6 USK Barnkirurgi 10p 3 SSK Medarbetarskap / ledarskap alla Alla yrkesgrupper Neurologi 5p 1 SSK Diabetesutb 10p 1 SSK Inkontinensutb 5p 1 SSK Tabell 3 Poängkurser/utbildningar Utbildning/ Priori- Antal Berörda Kommentar aktivitet tering deltagare yrkesgrupper

19 Poängkurser/utbildningar VUB barn ssk 1 20 Sjuksköterskor/motsv beroende av ekonomiska förutsättningar Psykoterapeututbildning 2 1 Socio-terapeutisk personal steg 2 Akupunkturutbildning 1 8 Sjuksköterskor/motsv Koognitiv beteendeterapi 2 2 Socio-terapeutisk personal Summa: 31 Övriga kommentarer kring utbildningsbehov för poängkurser/utbildningar För anvisningar: öppna fliken "Anvisningar" Datum: 15-nov-06 Uppgiftslämnare (personalchef/motsv.): Mats Cleve

Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum

Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 1 ÅRSREDOVISNING 2007. Barn- och kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för. Kvinnors och barns allra bästa hälsa

ÅRSREDOVISNING 2007 1 ÅRSREDOVISNING 2007. Barn- och kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för. Kvinnors och barns allra bästa hälsa ÅRSREDOVISNING 2007 1 ÅRSREDOVISNING 2007 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för Kvinnors och barns allra bästa hälsa ÅRSREDOVISNING 2007 2 Produktionsenhetschefens kommentar 3 Uppdrag

Läs mer

Balanserat styrkort för. Naturbruksgymnasiet i Östergötland. inklusive årsbudget 2007

Balanserat styrkort för. Naturbruksgymnasiet i Östergötland. inklusive årsbudget 2007 Balanserat styrkort för Naturbruksgymnasiet i Östergötland inklusive årsbudget 2007 Vision l d d MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006

Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland 2006-09-21 FC-2006-00697 1 (9) Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkorts Försörjningscentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015

Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015 Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 Januari april Datum: -04-28 Diarienummer: [Fyll i] www.regionostergotland.se Delårsrapport januari april Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet...

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

Årsredovisning 2011. 506 IT-centrum

Årsredovisning 2011. 506 IT-centrum Årsredovisning 2011 506 IT-centrum 2012-02 -29 sidan 2 av 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 3 Uppdrag och Vision 5

Läs mer

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM

FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM FC 2011-46 ÅRSREDOVISNING 2010 FM CENTRUM 2011-02-28 Årsredovisning 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION...3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN...5 VERKSAMHETER...6

Läs mer

LABORATORIEMEDICINSKT CENTRUM I ÖSTERGÖTLAND

LABORATORIEMEDICINSKT CENTRUM I ÖSTERGÖTLAND LABORATORIEMEDICINSKT CENTRUM I ÖSTERGÖTLAND STRATEGISK VERKSAMHETSPLAN 2004-2006 inkl. MÅL och ÅRSBUDGET 2004 HELHETEN UPPDRAGET (Uppdraget utgår från landstingsdirektören.) LMC:s uppdrag är att erbjuda

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2002

ÅRSREDOVISNING ÅR 2002 ÅRSREDOVISNING ÅR 2002 Närsjukvården i Finspång www.lio.se Närsjukvården i Finspång 2002 1 Presentation Närsjukvården i Finspång består av både öppen och sluten vård i samma organisation. Inom denna finns

Läs mer

2012-11-09 Dnr FC 2012-226. FM centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

2012-11-09 Dnr FC 2012-226. FM centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012-11-09 Dnr FC 2012-226 FM centrum Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget Innehållsförteckning 1. VISION 3 2. KUNDPERSPEKTIVET 5 3. PROCESSPERSPEKTIVET 8 4. MEDARBETARPERSPEKTIVET 11 5. EKONOMIPERSPEKTIVET

Läs mer

Försörjningscentrums verksamhetsplan 2010 inklusive årsbudget

Försörjningscentrums verksamhetsplan 2010 inklusive årsbudget Försörjningscentrums verksamhetsplan 2010 inklusive årsbudget FC 2009-1619 Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 2. Medborgar - kundperspektivet 5 3. Förnyelseperspektivet 7 4. Processperspektivet

Läs mer

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Till Landstingsstyrelsen i Östergötlands län 2005-09-13 Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Allmänt Verksamheten bedrivs planenligt vid våra båda anläggningar Himmelstalundsgymnasiet

Läs mer

Delårsrapport. Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum

Delårsrapport. Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum Delårsrapport Januari-Oktober 2012 506 IT-centrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Årsredovisning 2004 Årsredovisning 2004. Hjärtcentrum i Östergötland

Årsredovisning 2004 Årsredovisning 2004. Hjärtcentrum i Östergötland Årsredovisning 2004 Hjärtcentrum i Östergötland Presentation av Hjärtcentrum, Universitetssjukhuset i Linköping L Årsredovisning 2004 LLLLLL Upptagningsområde Landstingen i Östergötland, Jönköpings län

Läs mer

Föredragningslista för landstingsstyrelsen tisdagen den 11 december 2012

Föredragningslista för landstingsstyrelsen tisdagen den 11 december 2012 Landstingsstyrelsen peder.bjorn@lio.se Föredragningslista för landstingsstyrelsen tisdagen den 11 december 2012 Plats: Sessionssalen, Landstingshuset i Linköping. Gruppmöten: (M), (VL), (C), (KD), (FP):

Läs mer

Årsredovisning 2014. Närsjukvården i centrala Östergötland. Bild. www.regionostergotland.se. Dnr 2015-91

Årsredovisning 2014. Närsjukvården i centrala Östergötland. Bild. www.regionostergotland.se. Dnr 2015-91 Närsjukvården i centrala Östergötland www.regionostergotland.se Dnr 2015-91 Bild Innehållsförteckning PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION 3 PRESENTATION AV PRODUKTIONSENHETEN 5 VISION (OCH VERKSAMHETSIDÉ)

Läs mer

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar

Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Ledningsstaben 2008-05-09 LiÖ 2008-35 Urban Svahn Hälso- och sjukvårdsnämnden Treårsbudget år 2009-2011 - Vision, strategier och ekonomiska ramar Landstingets politiska majoritet har lämnat bifogat förslag

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Tandvårdsförvaltningen

Verksamhetsplan 2014. Tandvårdsförvaltningen Verksamhetsplan 2014 Tandvårdsförvaltningen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Landstingets vision och värdegrund... 3 1.2 Verksamhetsidé... 3 1.3 Utmaningar... 3 2 Medborgare och kund... 4 2.1

Läs mer

Plats: Blå salen, Universitetssjukhuset i Linköping, ingång 13, plan 13 - matsalsbyggnaden.

Plats: Blå salen, Universitetssjukhuset i Linköping, ingång 13, plan 13 - matsalsbyggnaden. Landstingsstyrelsen peder.bjorn@lio.se Föredragningslista för landstingsstyrelsen torsdagen den 9 oktober 2014. Plats: Blå salen, Universitetssjukhuset i Linköping, ingång 13, plan 13 - matsalsbyggnaden.

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa

Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa Sida 1(22) Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa 1. Sammanfattning och slutsats Allmänt Tillgänglighetsmålen har uppfyllt inom hörselverksamheten och i de redovisningar som gjorts kring BUP-miljonen.

Läs mer

Detaljbudget 2015 Frölunda Specialistsjukhus. 1. Sammanfattning. Sida 1(28)

Detaljbudget 2015 Frölunda Specialistsjukhus. 1. Sammanfattning. Sida 1(28) Sida 1(28) Detaljbudget 2015 Frölunda Specialistsjukhus 1. Sammanfattning Denna verksamhetsplan visar hur sjukhuset vill utveckla verksamheten under året, genom att vi fokuserar på vårt uppdrag och våra

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer