Produktionsenheten 022 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktionsenheten 022 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007"

Transkript

1 Produktionsenheten 022 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner BKC (061115).doc 1

2 Innehållsförteckning 1. Uppdrag/ verksamhetsidé/ vision 3 2. Medborgar-/ kundperspektivet 4 3. Förnyelseperspektivet 5 4. Processperspektivet 7 5. Medarbetarperspektivet 8 6. Ekonomiperspektivet Förslag till beslut Styrkortskarta BKC (061115).doc 2

3 1. UPPDRAG/ VERKSAMHETSIDÉ/ VISION Vision Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa. Verksamhetsidé Förebygga, bota och lindra sjukdomar hos kvinnor och barn. Skapa och förmedla kunskap inom vårt verksamhetsområde. Grundläggande värderingar - Verksamheten präglas av helhetssyn, samverkan och respekt för alla som unika individer. - Allas delaktighet. - Engagerat och kompetent ledarskap. - Lära av andra, ständiga förbättringar och kompetensutveckling. - Vi ser forskning, utveckling och utbildning som viktiga delar av verksamheten. - Ett gott etiskt förhållningssätt. BKC (061115).doc 3

4 2. MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Inledning Våra kunder är patienter, remittenter och studenter. Antalet patienter har ökat under 2005 och än mer under Inom barnmedicin har även vårdtyngden ökat påtagligt med allt fler mycket svårt sjuka barn. Vi ser nu också ökande födelsetal med allt fler patienter inom mödrahälsovård, förlossning, BB, neonatal- och barnsjukvård. Målet är att alla våra kunder ska vara nöjda. Antal födda barn i Östergötlands län 1973-prognos Patienter: Vi har god tillgänglighet till mottagningar och operationer och ett ständigt arbete pågår för att bevara de korta väntetiderna. Från den 1 mars 2006 har Kvinnoklinikens åtagande utökats med dagkirurgi och gynmottagning från Sergelkliniken. Även RMC har fått utökat avtal för att undvika köproblem inom IVF-vården. I LiÖ-gemensamma enkäter ligger vi under målvärdet det är dock väl känt att ungdomar och kvinnor vanligen är mer kritiska i enkäter. Vi har mycket goda resultat i egna enkäter som genomförts i de patientgrupper som ej täcks av de LiÖgemensamma enkäterna. Resultat i patientenkäter ligger till grund för utvecklingsarbete. Medicinska resultat från kvalitetsregister presenteras i årlig verksamhets- och kvalitetsrapport. Remittenter: Enkät till samtliga remittenter genomfördes 2005 och visade gott resultat. Det förbättringsområde vi arbetar vidare med är utbildningsinsatser för våra remittenter. Ny enkät är planerad till Nya rutiner för registrering av remisser från regionen har resulterat i betydligt bättre registrering, vilket är mycket viktigt för regionsamarbetet. Studenter: Vi har länsgemensam ST-studierektor för barnmedicin resp kvinnosjukvård. BKC (061115).doc 4

5 Samtliga studerandekategorier fyller i enkät efter praktik inom BKC. Enkäterna visar att 95% av studenterna är nöjda med den kliniska praktiken (mål 90%). Strategi 1: Patienter och remittenter känner sig trygga med att en god hälso- och sjukvård ges efter behov och är effektiv under hela vårdprocessen. Tillgänglighet Andel som mottagits inom 90 dagar 100% Andel som opererats inom 90 dagar Nöjda patienter och remittenter Patienttillfredsställelseindex (PTI) Nöjda patienter och remittenter 90% Strategi 2: Våra patienter känner delaktighet, har kunskap och kan påverka sin hälsa. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande aspekter beaktas alltid i patientkontakten. Vi ger information/sprider kunskap. Strategi 3: Nöjda studenter Högkvalitativ och individanpassad vård Medicinska resultat Omvårdnadsresultat Andel klin som gjort kvalitetsrapport innehållande medicinskt och om- 100 % vårdnadsresultat. Andel delaktiga enligt patientenkäter Skapa goda förutsättningar för undervisning, forskning och utvecklingsarbete Andel nöjda studenter 90% 3. FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Inledning BKC kännetecknas av hög aktivitet inom forsknings-, utvecklings- och utbildningsområdet. Målet är att vara nationellt ledande inom utbildning, ha forskning av internationell klass samt utnyttja FoU som stöd i verksamhetsutveckling. Forsknings- och utvecklingsresurserna motsvarar idag c:a 3,5 % av våra intäkter. Pga hög belastning i sjukvårdsverksamheten och en slimmad organisation, har vi dessvärre haft vissa svårigheter att utnyttja all tilldelad forskningstid. Vårt utvecklingsarbete utgår från bl a enheternas styrkort och synpunkter från avvikelsearbetet. Vi har en gemensam struktur för avrapportering av utvecklingsarbeten samt en årlig forskningsoch kvalitetsdag som skapar intresse och sprider goda exempel. BKC (061115).doc 5

6 Våra studenter är mycket nöjda med sin kliniska praktik. Strategi 1: Nationellt ledande inom utbildning Handledning. Introduktion. Nöjda studenter 90% Samverkan med HU. Strategi 2: Forskning i internationell klass Ett fritt och kritiskt tänkande där forskning och utvecklingsarbete Antal disputationer. Antal halvtidskont Oförändr el Antal magisteruppsatser, publikationer, ökat antal synliggörs för alla. Sjukvårdsnära doktorander forskning gynnas. God samverkan med HU. Andel ekonomiska resurser för FoU i relation till centrumets intäkter. Strategi 3: Forskning och utveckling samt utbildning (FoUU) ska utnyttjas som stöd för verksamhetsutveckling Hög aktivitet angående Antal genomförda förbättringsarbeten 20 st/år förbättringsarbete Förståelse för och positiv attityd till FoUU Förändringsklimat enl medarb.enkät Bättre än LiÖ BKC (061115).doc 6

7 4. PROCESSPERSPEKTIVET Inledning Vi strävar efter säkra, effektiva processer med hög kvalitet och våra patienter skall känna att de har möjlighet att påverka sin vård. Ett stort antal länsövergripande PM och vårdprogram har tagits fram inom barnmedicin och KK. Barnmedicin och KK deltar i samtliga relevanta kvalitetsregister. Resultat sammanställs i årlig verksamhets- och kvalitetsrapport. System för avvikelsehantering skall förbättras genom mera systematisk feed back när avvikelserappport skrivits. Även VRI-registrering och uppföljning skall förbättras. Processeutveckling/förbättring pågår ständigt, under kommande år arbetar vi exempelvis med: - Ombyggnation US som möjliggör nya processorienterade arbetssätt. - Deltagande i projekten Vårdnära service och Fortsatt planering för barnsjukhus på US och Ronald McDonald hus vid US i Linköping. - Utvecklingsprojekt gällande barnjourverksamheten. - Införande av ny regiongemensam ultraljudsscreening av gravida där NUPPundersökning ingår. - Utvecklingsarbete inom ungdomsmottagningarna i länet för att bättre möta ungdomars behov. - Utveckling av samordnarfunktion för barn med funktionshinder. - Förbättrat psykosocialt stöd till svårt sjuka barn. Trots utvecklings- och förbättringsarbete har vi en mycket hög och ökande belastning inom alla våra processer då patientantalet har ökat och förväntas fortsätta öka. Patientsäkerheten har påverkats av den höga och ökande belastningen. Utifrån händelse- och riskanalyser vidtas åtgärder och vi ser också områden där det krävs resursförstärkning för att förbättra säkerheten. Strategi 1: Patienten ska ges möjlighet att påverka sin vård Respekt och lyhördhet för patientens Andel patienter som anser att 95% önskemål och behov patientens behov sätts i centrum Strategi 2: Våra processer ska vara effektiva Kunskapsbaserade och effektiva Produktivitetsförbättring 2 % arbetsmetoder Sammanställning av medicinska resultat, deltagande i nationella fora och kvalitetsregister Årsvis BKC (061115).doc 7

8 Strategi 3: Patientens vård ska vara säker Systematiskt patientsäkerhetsarbete 1.Antal avvikelser 2. Antal allvarliga incidenser 3. Andel avvikelser som avslutats inom 3 månader. 1. öka 2. minska 3. 75% Gemensamma, uppdaterade och tillgängliga PM och vårdprogram Andel uppdaterade PM och vårdprogram 100 % 5. MEDARBETARPERSPEKTIVET Inledning BKC:s samlade resultat i tidigare genomförda landstingsgemensamma medarbetarenkäter ligger nära medelvärdet för LiÖ. Hög arbetsbelastning och produktion, kombinerat med för lite resurser, har dock skapat en alltför hög stressnivå i verksamheten. Arbetsmiljön är inte bra och även om vi arbetar aktivt med detta, måste resurserna inom barnmedicin och kvinnosjukvård öka så att bemanning i förhållande till arbetsbelastning kan bli mer rimlig. Vi är också mitt i en generationsväxling med en sned ålderstruktur, hög medelålder och samtidigt många unga/nyutbildade medarbetare. Mest tydligt är detta för närvarande bland barnläkare och barnmorskor. Även utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv och en allt mer komplex verksamhet, måste bemanningsstrukturen förändras inom BKC, det gäller framför allt behov av kompetensförstärkning/utökning av barnmorskor och vidareutbildade barnsjuksköterskor, samt läkare. Jämfört med övriga Sverige är lönenivån för låg i några av våra medarbetargrupper, vilket innebär svårigheter att rekrytera och behålla medarbetare. Det är viktigt att vi under 2007 når en lönenivå som för samtliga yrkeskategorier ligger i nivå med medel för Sverige. Extra viktigt är detta i de grupper där vi idag har rekryteringssvårigheter (fr a läkare och barnmorskor). Arbete med medarbetarskapet inom BKC pågår och skall utmynna i en väl förankrad medarbetarpolicy. Samliga chefer erbjuds möjlighet till handledning/mentor och merparten har någon form av stöd. Utifrån centrumövergripande prioritering erbjuds kontinuerligt ett antal av våra chefer möjligheten att gå ledarutvecklingsprogram. Utbildningsinsatser för chefer har genomförts gällande internkontroll, arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och lönesamtal. Strategi 1: Värna om anställda medarbetare och attrahera nya medarbetare Attraktiv arbetsplats, med goda arbetsvillkor Upplever arbetet stimulerande Helt nöjd med arbetssituation Andel yrkeskategorier med löner i nivå med riket Total sjukfrånvaro Lång sjukfrånvaro 80% 60% 100% 5% 3% BKC (061115).doc 8

9 Strategi 2: Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser Framgångsfaktor Gott ledarskap och medarbetarskap Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Chefsvärdering (närmsta chef 3,8 blockindex) Medarbetarna känner stolthet och arbetsglädje Andel medarbetare som upplever arbetet som stimulerande 80% Strategi 3: Medarbetarna ges utrymme att både utveckla sitt eget kunnande och hela organisationens arbetssätt Kompetens utifrån verksamhetens Andel medarbetare som har PoUsamtal 90% behov Andel medarbetare med individuell utvecklingsplan 90% BKC (061115).doc 9

10 6. EKONOMIPERSPEKTIVET BKC strävar efter att ha en kostnadseffektiv verksamhet med balans mellan intäkter och kostnader samt långsiktigt en ekonomi som ger oss handlingsfrihet. Vi har under de senaste tre åren genomfört stora förändringar i syfte att klara ett stort sparbeting och skapa en stabil struktur för barn- och kvinnosjukvården i Östergötland. Nu kan vi konstatera att vi klarat det sparbeting vi fick när vi gick in i den nya organisationen Dock har samtidigt nya kostnader tillkommit och vissa intäkter minskat, vilket gör att vi ändå inte uppnått balans i ekonomin. Verksamheten har under dessa år blivit alltför hårt pressad och efter en rad anmälningar enl Lex Maria, har patientsäkerheten ifrågasatts, vilket nu kräver en rad åtgärder. Under de senaste två åren har vi sett en markant volymökning, framförallt inom barnmedicin där man samtidigt också har en ökande vårdtyngd med allt fler svårt sjuka patienter. Vi har nu också ökande födelsetal och denna trend kommer med stor sannolikhet att fortsätta under den kommande 5-årsperioden. Då den helt dominerande delen av vår verksamhet inte kan reduceras (mödrahälsovård, förlossning, BB, neontalvård, akut barnmedicinsk vård, akut gynekologisk vård, cancervård, utredning och behandling av svåra sjukdomar såsom diabetes, hjärtsjukdom, astma osv, osv) och vårt omfattande utvecklingsarbete inte resulterar i stora ekonomiska besparingar, kan vi med vårt nuvarande uppdrag inte ytterligare reducera kostnader. Det är också ett absolut krav att förbättra patientsäkerheten och att klara det ökande antalet patienter. Efter omfattande genomgång av det ekonomiska läget godkänns för BKC ett underskott på 20 Mkr för Med detta godkända underskott har vi något bättre täckning för den verksamhet vi idag bedriver, men förstärkningar som av patientsäkerhetsskäl måste göras inom några områden, måste ske utan kostnadsökningar. Handlingsplaner och konsekvenser av detta tas fram och följs sedan upp under året. Extern revision av BKC:s verksamhet skall genomföras under vårterminen 2007 och vi kommer också att närmare analysera hur födelsetalen i Östergötland kommer att utvecklas under kommande år och hur detta påverkar BKC:s verksamhet inom såväl barn- som kvinnosjukvård, liksom hur det påverkar vår ekonomi. Strategi 1: Ekonomin ska ge handlingsfrihet Balans mellan kostnader och intäkter Ekonomiskt resultat +2% Eget kapital =>0 Lönekostnadsutveckling =<3% Strategi 2: Verksamheten ska vara kostnadseffektiv BKC (061115).doc 10

11 Kostnadsmedvetna medarbetare Regelbunden verksamhetsuppföljning 100% på alla enheter Andelen enheter som använder KPPinformation 100% Strategi 3: BKC (061115).doc 11

12 7. FÖRSLAG TILL BESLUT Barn- och kvinnocentrum föreslår landstingsdirektören besluta - att godkänna i styrkortet angiven vision, strategier, framgångsfaktorer och nyckelindikatorer Barn- och kvinnocentrum föreslår LS besluta - att godkänna investeringar med sammantaget kronor år 2007, kronor 2008 och kronor år att godkänna de i bilaga 2 särskilt angivna investeringsobjekten som överstiger 500 tkr eller är av strategisk karaktär. Barn- och kvinnocentrum Ditte Pehrsson Lindell Centrumchef BKC (061115).doc 12

13 8. STYRKORTSKARTA 2007 Vision Tillsammans för kvinnor och barns allra bästa hälsa Perspektiv Medborgare/kund Förnyelse Process Medarbetare Ekonomi Strategier, framgångsfaktorer och nyckelindikatorer Patienter o remittenter känner sig trygga med god och effektiv vård Tillgänglighet - Andel mottagna inom 90 dagar mål 100% - Andel opererade inom 90 dagar mål 90% Nöjda patienter o remittenter - PTI 90% - Nöjda pat o remittenter Våra patienter känner delaktighet, har kunskap o kan påverka sin hälsa - Högkvalitativ och individanpassad vård - Med icinska resultat, omvårdnadsresultat samt andel som gjort kvalitetsrapport ang dessa resultat mål100% Vi ger alltid information om sjukdomsförebyggande aspekter - Andel delaktiga enl enkäter Nöjda studenter - Skapa goda förutsättning för undervisning och FoU - Andel nöjda studenter 90% Nationellt ledande inom utbildning Handledning, introduktion, samverkan med HU - Nöjda studenter- mål 90% Forskning i internationell klass Fritt o kritiskt tänkande där FoU synliggörs. Sjukvårdsnära forskning gynnas. God samverkan med HU - Antal disp och halvtidskontr - Antal magisteruppsatser - Antal publikation - Antal doktorander - Andel ekonomiska resurser för FoU i relation till centrumets intäkter FoU samt utbildn (FoUU) ska utnyttjas som stöd för verksamhetsutveckling Aktivitet förbättringsarbeten - Antal genomförda förbättringsarb 20 st/år - Förändringsklimat mål bättre än LiÖ Patienten ska ges möjlighet påverka sin vård Respekt o lyhördhet för patientens önskemål o behov - Andel patienter som anser att patientens behov sätts i centrum mål95% Våra processer ska vara effektiva Kunskapsbaserade o effektiva arbetsmetoder - Produktivitetsförbättring mål 2% - Sammanställn av medicinska resultat, deltagande i nationella fora o kvalitetsregiser - årsvis Patientens vård ska vara säker Systematiskt patientarbete - Antal avvikelser - öka - Antal allvariga incidenser minska - Andel avvikelser som avslutas inom 3 mån 75% - Andel uppdaterade PM o vårdprogram mål 100% Värna om anställda medarbetare o skapa attraktiva arbetsplatser - Upplever arb stimulerande mål 80% - Helt nöjd med arbetssituationen mål 60% - Andel yrkeskat med lön i nivå med riket 100% - Total sjukfrånv 5% - Lång sjukfrånv 3% Utifrån uppdrag ska medarb motiveras att göra goda arbetsinsatser Gott ledarskap o medarb skap - Chefsvärdering mål 3,8 Medarb känner stolthet och arbetsglädje - Andel medarb som upplever arb som stimulerande mål 80% Medarb ges utrymme att utv sitt eget kunnande o hela org arbetssätt Kompetens utifrån verksamhetens behov - Andel medarb PoU-samtal 90% - Andel medarb med individuell utv plan 90% BKC (061115).doc 13 Ekonomin ska ge handlingsfrihet - Balans mellan kostnader och intäkter - Ekonomiskt resultat - +2% - Eget kapital = >0 - Lönekostnadsutveckling = <3% Verksamheten ska vara kostnadseffektiv Kostnadsmedvetna medarbetare, - Regelbunden verksamhetsuppföljning på alla enheter mål 100% - Andelen enheter som använder KPP-info 100%

14 BKC Inger Brodén Blankett B1 PE-nr samt uppgiftslämnare: 022 BKC, Inger Brodén - obs anges i tkr Resultaträkning Finansieringsanalys 2007 Tillförda medel 2007 Landstingsbidrag Koncernbidrag Årets resultat Patientavgifter sjukvård/tandvård Justering för avskrivningar Försäljning av sjukvård/tandvård Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde Försäljning av utbildning 40 Minskning av långfristiga fordringar Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet Nya långfristiga lån Försäljning av övriga tjänster 50 Minskning av förråd Statsbidrag 300 Minskning av kortfristiga fordringar Bidrag för personal Ökning av kortfristiga skulder Övriga bidrag Övrigt Försålt material, varor, övriga intäkter Summa tillförda medel Summa intäkter * Lönekostnader Använda medel Arbetsgivaravgifter Nettoinvesteringar Övriga personalkostnader Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader Amortering långfristiga lån Ökning av förråd Kostnader för köpt verksamhet Ökning av kortfristiga fordringar Verksamhetsnära material och varor Minskning av kortfristiga skulder Lämnade bidrag -212 Övrigt Övriga verksamhetskostnader Summa använda medel Summa övriga kostnader Summa kostnader Förändring av likvida medel Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansiella intäkter 43 Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto Årets resultat *varav intäkter från nämnd/landstingsstyrelse Balansräkning Tillgångar (enl helårsbedömning) Eget kapital, avsättningar och skulde(enl helårsbedömning) Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar Eget kapital Immateriella tillgångar Byggnader Balanserat eget kapital Mark Årets resultat Inventarier Summa eget kapital Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Avsättningar (endast finansfvt) Byggnadsinventarier Pensionsskuld Bilar och andra transportmedel Avsättning LÖF Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Övriga avsättningar Finansiell leasing Summa avsättningar 0 0 Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga skulder Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg o löneavdrag Förråd och lager Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Kundfordringar Upplupna kostn o förutbet intäkter Övriga kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga skulder Förutbet kostn o upplupna intäkter Summa kortfristiga skulder Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa skulder Summa tillgångar Summa eget kap, avsättn o skulder

15 Ledningsstaben Annika Hjertkvist PLAN FÖR INVESTERINGAR Enhet: 022 barn- och Kvinnocentrum Objekt Driftkostnadskonsekvenser mm Barnkliniken ViN Barnkliniken US Övervakning HP-skåp Övr inves Barnkliniken LiM Kvinnokliniken ViN Ultraljudsapparat 1 st Antares Sonoline 700 Övr inves Kvinnokliniken US Ultraljudsapparat 1 st Antares Sonoline 700 Övr inves Kvinnokliniken LiM Ultraljudsapparat 1 st Antares Sonoline 700 Övr inves 550 ALF-investeringar KK ALF-investeringar BK Summa

16 Ledningsstaben, HR-gruppen Mats Uddin Personalbehov för de närmaste tre åren. 1) Personalbehov för det närmast kommande året per produktionsenhet och yrkeskategori. 2) samt en bedömning av efterföljande 2årsperiod. Produktionsenhet: 022 Barn- och kvinnocentrum i Österg. 1) Personalbehovet för det närmast kommande året kommer att: Uppgifterna anges i antal personer. Yrkeskategori = för muspekaren över cell med denna symbol för anvisning/förklaring Bedömd förändring Resultat Ökn + Minskn - Kommentar 0/ Läkare: 0117/ Spec.läkare (Kir) Obstetrik o gynekologi vakanta tjänster inom KK 033/ Underläkare/ST (Barnmed) Barn- o ungd.neurologi m hab 4 st om östgötablock medges 0117/ Spec.läkare (Barnmed) Barn- o ungd.medicin Delvis pga barnahuset + vakanta tjänster 1/ Sjuksköterskor/motsv.: Barnmorska 3 3 ungd mott/nupp Barnmorska ca 6-8 vakanta tjänster/vikariat inom KKÖ kan besättas av tillsvidare eller vikarier Sjuksköterska sluten vård 3-3 Ersättarrekrytering Sjuksköterska sluten vård 3 3 Samordningstjänster barnklin 2a/ Undersköterskor/motsv.: Undersköterska/Barnsköterska ersättarrekrytering ålderspension SAP. Utökning av IVA-sal på NEO osäker. 2b/ Sjukvårdsbiträden/motsv.: 2c/ Övr. vårdpers. (skötare, barnsköt, socioterap): 3/ Medicinsk-teknisk personal: 4/ Socio-terapeutisk personal: Psykolog leg utökning 0,5 barnklin ViN och 1,0 barnklin US/LiM under förutsättning att ekonomin medger. 5/ Tandvårdspersonal: 6/ Undervisnings-/kulturpersonal: 7/ Driftservicepersonal: 8/ Administrativ personal (exkl. läk.sekr/motsv): 89/ Läkarsekreterare/motsv.: Läkarsekreterare 2-2 Ersättarrekrytering 9/ Annan yrkeskategori/annan kompetens: Summa: ) Vi bedömer att verksamhetens personalbehov under de efterföljande 2 åren kommer att: X Öka Minska Vara oförändrad Datum: 10-jan-07 Uppgiftslämnare (personalchef/motsv.): Mats Cleve Blankett B3, Strategisk personalplanering Datum:

17 Blankett B4, anvisningar finns i detta dokument på separat flik Strategiskt kompetensutvecklingsbehov Behov för de närmaste 3 åren utifrån befattningsutveckling och utvecklingsplaner = för muspekaren över cell med denna symbol för anvisning/förklaring Produktionsenhet: Tabell 1 Aktiviteter som kan initieras och drivas landstingsgemensamt Utbildning/ Priori- Antal Berörda Kommentar aktivitet tering deltagare yrkesgrupper Arbetsmiljö (MBG, brandutbildning etc) Brandombudsutbildning 1 1 Undersköterskor/motsv Brandombudsutbildning 1 1 Sjuksköterskor/motsv Brandutbildning 1 80 Samtliga yrkesgrupper Allmän säkerhet 2 1 Undersköterskor/motsv Hygienombudsutbildning 2 1 Sjuksköterskor/motsv Risk/händelse-analys 1 1 Sjuksköterskor/motsv Befattningsutveckling OLIVIA-handledning 2 4 Chefer Bemötande och etik Familjebemötande 2 6 Läkare, SSK, USK Kulturella skillnader 2 6 Läkare, SSK, USK Etik 2 6 Läkare, SSK, USK Handledning/mentorskap Handledarutbildning 2 13 Läkare Handledarutbildning 2 13 Undersköterskor/motsv Handledarutbildning 2 11 Sjuksköterskor/motsv Projektledarutbildning 3 2 Chefer Mentorutbildning 2 3 Läkare IT-utbildning IT-säkerhet 2 2 ospec PJ08 Alla berörda vid införande ITR-utbildning USK och 1 SSK PhotoShop 3 2 ospec E-recept 2 4 ospec Palett Alla berörda vid införande IT fortsättningskurser 2 9 Undersköterskor/motsv ospec. Kommunikation, samtal, retorik Ledarskapsutveckling/chefsutbildning Ledarutvecklingsprogram för 1:a linjechefer/ verksam 2 6 Chefer Framtida ledare 2 3 Sjuksköterskor/motsv Ledarmodulsutbildning 2 1 Läkare Arbetsrätt 2 2 Chefer Arbetsrätt 2 2 Läkare Ledarutbildning ST-läkare 2 6 Läkare Samtalet som verktyg 3 3 Läkare Omvårdnads-/ämnesutbildning Vårdhygienutbildning 2 1 Sjuksköterskor/motsv Ev även USK/BSK o Läk. Medicinsk teknink 2 3 Sjuksköterskor/motsv Ev även USK/BSK o Läk. DRG 1 15 Läkarsekreterare motsv Summa: 210 Prioritera kompetensutvecklingsomr på landstingsgemensam nivå Prioritering Arbetsmiljö (MBG, brandutbildning etc) 7 Befattningsutveckling 3 Bemötande och etik 4 Handledning/mentorskap 3 IT-utbildning 1 till 8 Kommunikation, samtal, retorik 5

18 Ledarskapsutveckling/chefsutbildning 1 Omvårdnads-/ämnesutbildning 1 till 8 Övriga kommentarer kring utbildningsbehov på landstingsgemensam nivå Tabell 2 Aktiviteter som kan initieras och drivas på produktionsenhet Utbildning/ Priori- Antal Berörda Kommentar aktivitet tering deltagare yrkesgrupper Arbetsmiljö (MBG, brandutbildning etc) Befattningsutveckling Bemötande och etik Handledning/mentorskap IT-utbildning Kommunikation, samtal, retorik Ledarskapsutveckling/chefsutbildning Omvårdnads-/ämnesutbildning Pedagogik/information Summa: 0 Prioritera kompetensutvecklingsomr på produktionsenhetsnivå Arbetsmiljö (MBG, brandutbildning etc) Befattningsutveckling Bemötande och etik Handledning/mentorskap IT-utbildning Kommunikation, samtal, retorik Ledarskapsutveckling/chefsutbildning Omvårdnads-/ämnesutbildning Pedagogik/information Prioritering Övriga kommentarer kring utbildningsbehov på produktionsenhetsnivå ALERT kurs inom IVA 5 SSK NUPP ultraljudsutb 10 Barnmorskor Onkologi 3 SSK/Barnmorskor Komp utv för USK ca 8 dagar i Göteborg 6 USK Barnkirurgi 10p 3 SSK Medarbetarskap / ledarskap alla Alla yrkesgrupper Neurologi 5p 1 SSK Diabetesutb 10p 1 SSK Inkontinensutb 5p 1 SSK Tabell 3 Poängkurser/utbildningar Utbildning/ Priori- Antal Berörda Kommentar aktivitet tering deltagare yrkesgrupper

19 Poängkurser/utbildningar VUB barn ssk 1 20 Sjuksköterskor/motsv beroende av ekonomiska förutsättningar Psykoterapeututbildning 2 1 Socio-terapeutisk personal steg 2 Akupunkturutbildning 1 8 Sjuksköterskor/motsv Koognitiv beteendeterapi 2 2 Socio-terapeutisk personal Summa: 31 Övriga kommentarer kring utbildningsbehov för poängkurser/utbildningar För anvisningar: öppna fliken "Anvisningar" Datum: 15-nov-06 Uppgiftslämnare (personalchef/motsv.): Mats Cleve

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-09-20 LiÖ 2006-XX 1 (9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Folkhälsovetenskapligt centrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Informationscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Informationscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Informationscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Balanserat styrkort för. Naturbruksgymnasiet i Östergötland. inklusive årsbudget 2007

Balanserat styrkort för. Naturbruksgymnasiet i Östergötland. inklusive årsbudget 2007 Balanserat styrkort för Naturbruksgymnasiet i Östergötland inklusive årsbudget 2007 Vision l d d MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Till Landstingsstyrelsen i Östergötlands län 2005-09-13 Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Allmänt Verksamheten bedrivs planenligt vid våra båda anläggningar Himmelstalundsgymnasiet

Läs mer

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr.

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr. Linköping, 2004-03-01 Verksamhetsredovisning 2003 Anestesi - Operationscentrum, US Centrumet består av de tidigare enheterna på Universitetssjukhuset; Anestesi- och intensivvårdskliniken samt Operationscentralen.

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Produktionsenheten 211 Ortopedicentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Produktionsenheten 211 Ortopedicentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Produktionsenheten 211 Ortopedicentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006

Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Produktionsenheten 552 Upphandlingscentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum

Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan augusti 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland 2006-09-21 FC-2006-00697 1 (9) Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkorts Försörjningscentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum

Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum 2010-04-19 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

2012 11 09 Dnr Upph 2012 230. Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget

2012 11 09 Dnr Upph 2012 230. Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget 2012 11 09 Dnr Upph 2012 230 Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport januari-augusti 2010 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland

Delårsrapport januari-augusti 2010 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Delårsrapport januari-augusti 2010 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa 2010-09-20 sidan 2 av 27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2007 Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2007 Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland

Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena 2004-05-24./. 1 (5) Landstingsstyrelsen 581 91 LINKÖPING Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Medborgare/kund Rättspsykiatriskt centrum

Läs mer

Kirurgicentrum HSV. Organisation. Elektiv verksamhet. CHÖL Teamledare Läkare Teamledare. CHÖL Teamledare Läkare Teamledare

Kirurgicentrum HSV. Organisation. Elektiv verksamhet. CHÖL Teamledare Läkare Teamledare. CHÖL Teamledare Läkare Teamledare Organisation www.lio.se Kirurgicentrum HSV Akut verksamhet Elektiv verksamhet Avanc. hemsjukv. CHÖL Teamledare Läkare Teamledare Vårdchef Kirurgi CHÖL Teamledare Läkare Teamledare Vårdchef Ortopedi CHÖL

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Försörjningscentrum

Delårsrapport jan-mars 2007 Försörjningscentrum Delårsrapport jan-mars 2007 Försörjningscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Informationscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008

Informationscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008 Informationscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 1 ÅRSREDOVISNING 2007. Barn- och kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för. Kvinnors och barns allra bästa hälsa

ÅRSREDOVISNING 2007 1 ÅRSREDOVISNING 2007. Barn- och kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för. Kvinnors och barns allra bästa hälsa ÅRSREDOVISNING 2007 1 ÅRSREDOVISNING 2007 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för Kvinnors och barns allra bästa hälsa ÅRSREDOVISNING 2007 2 Produktionsenhetschefens kommentar 3 Uppdrag

Läs mer

Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009

Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009 Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Landstingsstyrelsen. Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan 2005-2007 2004-11-15 REC-2004-00003 1

Landstingsstyrelsen. Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan 2005-2007 2004-11-15 REC-2004-00003 1 2004-11-15 REC-2004-00003 1 Landstingsstyrelsen Årsbudget 2005 och strategisk långtidsplan 2005-2007 Inledning Resurscentrum bildades den 1 april 2004 med uppgift att vara ett strategiskt ledningsstöd

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2012 Barn och kvinnocentrum. Tillsammans för. kvinnors och barns allra bästa hälsa

Delårsrapport. Jan mars 2012 Barn och kvinnocentrum. Tillsammans för. kvinnors och barns allra bästa hälsa Delårsrapport Jan mars 2012 Barn och kvinnocentrum Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet

Läs mer

Årsredovisning 2011. Upphandlingscentrum

Årsredovisning 2011. Upphandlingscentrum Årsredovisning 2011 Upphandlingscentrum 2012-02-22 sidan 2 av 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 4 Uppdrag och Vision

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2009 Försörjningscentrum

Delårsrapport jan-mars 2009 Försörjningscentrum Delårsrapport jan-mars 2009 Försörjningscentrum 2009-04-27 sidan 2 av 12 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET...

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Förbättringskunskap. Hur kan man förutse konsekvenserna? Hur kan man förutse värdet? Hur ser vi till att skapa värde?

Förbättringskunskap. Hur kan man förutse konsekvenserna? Hur kan man förutse värdet? Hur ser vi till att skapa värde? Förbättringskunskap Hur kan man förutse konsekvenserna? Hur kan man förutse värdet? Hur ser vi till att skapa värde? VÄRDEHEMTAGNING Förbättringskunskap Vilka är vi? Varför är vi här? Josefin Bjäresten

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Försörjningscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Försörjningscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Försörjningscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland --- - - - Arsredvisning 2005 Pensinsförval~ningen --- - - I * l-andstinget i Ostergötland *=~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2006-03-01 LiÖ 2006-18 Landstingsstyre Isen Årsredvisning för

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Budget 2011 Plan 2012-2014

Budget 2011 Plan 2012-2014 Alliansens och DSPs Finansplan 2011 Plan 2012-2014 Landstingsstyrelsen 8 nov 2010 Sid 1 Innehållsförteckning Driftbudget, tkr.ii II t II,_ " III II II'II II 3 Resultatbudget, mkr 7 Finansieringsbudget,

Läs mer

Delårsrapport. Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum

Delårsrapport. Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum Delårsrapport Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Ekonomiperspektivet 2 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2007 Försörjningscentrum

Delårsrapport jan-aug 2007 Försörjningscentrum Delårsrapport jan-aug 2007 Försörjningscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Finansplan 2013-2015

Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Förord Vår finansplan lägger grunden för att alla solidariskt ska vara med och finansiera hälsooch sjukvården och kollektivtrafiken. Där ingen ska kännas mer värd

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Habilitering & Hälsa E-post: habilitering@sll.se Telefon: 08-123 350 00 Habiliteringschef Carina Hjelm Datum: 2014-01-24 Diarienummer SLSO 2014-280 Värdegrund Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2009 Rekonstruktionscentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2009 Rekonstruktionscentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2009 Rekonstruktionscentrum i Östergötland Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET...

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Delårsrapport. Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola. DNR Lu11/2013

Delårsrapport. Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola. DNR Lu11/2013 Delårsrapport Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola DNR Lu11/2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Försörjningscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006

Försörjningscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Försörjningscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2006 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

05-07-26 1. Landstingets IT-enhet. Årsredovisning 2000

05-07-26 1. Landstingets IT-enhet. Årsredovisning 2000 05-07-26 1 Landstingets IT-enhet Årsredovisning 2000 05-07-26 2 Landstingets IT-enhet Landstingets IT-enhet består av landstingsgemensamma resurser för samordning av ITutvecklingen inom landstinget samt

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2011

Delårsrapport jan-okt 2011 Delårsrapport jan-okt 2011 Närsjukvården i västra Östergötland Ohälsotalet i oktober 2011 Östergötland: 28,1 dagar (34,7/21,8) -33,1 33,2-36,4 26,7 (32,8/21,0) 36,5-40,0 40,1-41,8 (51,2/32,9) Finspång

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Sjukvårdsupplysningen i Östergötland 077-11 77 000. Årsredovisning 2003. http://www.lio.se/

Sjukvårdsupplysningen i Östergötland 077-11 77 000. Årsredovisning 2003. http://www.lio.se/ Sjukvårdsupplysningen i Östergötland 077-11 77 000 Årsredovisning 2003 http://www.lio.se/ Presentation En gemensam Sjukvårdsupplysningen för hela Östergötland startade den 1 oktober 2003. Sjukvårdsupplysningen

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Hammarby Bandy AB: Delårsrapport Q3: november 2011- januari 2012

Hammarby Bandy AB: Delårsrapport Q3: november 2011- januari 2012 1 PRESSMEDDELANDE 16 mars 2012 : Delårsrapport Q3: november 2011- januari 2012 Omsättning uppgick till 7 377 tkr (7 360 tkr) Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 524 tkr ( - 333 tkr). Rörelseresultat

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer