Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland"

Transkript

1 Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner

2 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET... 6 PROCESSPERSPEKTIVET... 8 MEDARBETARPERSPEKTIVET EKONOMIPERSPEKTIVET Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 14 LÄKEMEDELSKOSTNADER PE 17 UNDERLAG FÖR INVESTERINGSBESLUT 18 2

3 Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION Under årets första månader har BKC: - Fortsatt ökande produktion pga ökat inflöde av patienter. - God tillgänglighet till besök och behandling/operation tack vare motiverade medarbetare och ett ständigt pågående förbättrings- och rationaliseringsarbete. - Bedriver trots en tuff arbetssituation ett aktivt FoUU-arbete. - Arbetet med ständiga förbättringar visar sig på många sätt. Exempel är pågående ISO-certifiering på RMC och KK LiM, att alla medarbetare på KK ViN genomgår kvalitetsutbildning, att Barnkliniken ViN är pilotenhet inom kapacitetsanalys och Barnkliniken US-LiM bygger om för framtidens barnsjukvård på US. - En stor utmaning för kvinnosjukvården är att KK-LiM skall privatiseras genom upphandling. Kravspecifikationen har offentliggjorts och anbudstiden pågår nu. Tilldelningsbeslut förväntas komma i augusti. - Patientsäkerhetsarbetet är aktivt med avvikelsearbete, risk- och händelseanalyser och ett ökat fokus på vårdhygien där samtliga enheter deltar i landstingets observationsstudier. - Antalet medarbetare har ökat med 3,73 sedan årsskiftet. Planerade utökningar pågår pga utökad beställning av neonatalvård samt av barnmorskor och läkarspecialister där vi idag är beroende av hyrföretag för att klara verksamheten. Anställningsstopp råder och alla rekryteringar skall godkännas av landstingsdirektören. - Stressnivån är hög dels pga hög produktion men också pga pågående generationsväxling med många nya, unga medarbetare i verksamheten, en allt för liten mellangeneration och för få specialistutbildade läkare och sjuksköterskor krävs kostnadsreduceringar på ca 17 Mkr. Arbete för att nå ekonomisk balans i verksamheten pågår intensivt på alla kliniker och åtgärdsplaner för att reducera kostnader och hålla budget följs upp regelbundet på centrum, klinik och enhetsnivå. Alla åtgärder får inte helårseffekt Vi bedömer vår möjlighet att få balans mellan intäkter och kostnader 2008, som stor. Delårsbokslut 03, 2008, visar ett positivt resultat på 2 mkr. Helårsbedömningen pekar på -6 mkr, vilket är något bättre än godkänd budget 2008, -7 mkr. Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Ditte Pehrsson-Lindell Produktionsenhetschef 3

4 STYRKORTSUPPFÖLJNING, VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Strategi 1: Patienter och remittenter känner sig trygga med att en god hälso- och sjukvård ges efter behov och är effektiv under hela vårdprocessen. - Vi har överlag god tillgänglighet till mottagningar och behandlingar/operationer - Enkäter har under de senaste åren visat förbättrade resultat med nöjdare patienter och remittenter. Ett aktivt och kundorienterat förbättringsarbete har bidragit till detta. Strategi 2: Våra patienter känner delaktighet, har kunskap och kan påverka sin hälsa. - Vi deltar i alla relevanta kvalitetsregister och sammanställer klinikernas resultat i årlig kvalitetsrapport. Förbättringsområden identifieras och leder till utvecklingsarbete - Vi strävar efter att våra patienter ska vara delaktiga i vård och behandling och utvecklingsarbete pågår inom detta område Strategi 3: Nöjda studenter - Stor vikt läggs vid undervisning och handledning av elever och studenterna är mycket nöjda med sin kliniska praktik 4

5 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Patienter och remittenter känner sig trygga med att en god hälso- och sjukvård ges efter behov och är effektiv under hela vårdprocessen. Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde 1 Utfall 2 Senast Tillgänglighet Andel som får tid för bedömning inom 90 dagar. Andel som opererats inom 90 dagar 100 % 100 % 93% (667 av 716) 98,5% 192/ % 96 % Nöjda patienter och remittenter Patienttillfredsställelseindex (PTI) PTI ÖV PTI SV 90 % 90 % Mäts % 69 % Nöjda remittenter >5 av 7 Mäts ,1 Strategi 2: Våra patienter känner delaktighet, har kunskap och kan påverka sin hälsa. Framgångsfaktor Högkvalitativ och individanpassad vård Nyckelindikator/annan Medicinska resultat Andel klin som gjort kvalitetsrapport innehållande medicinskt och omvårdnadsresultat Målvärde Utfall Senast Se kval.rapp 100 % Klar maj % Andel delaktiga enligt patientenkäter ÖV SV 80 % 80 % Mäts % 66 % Strategi 3: Nöjda studenter Framgångsfaktor Skapa goda förutsättningar för undervisning, forskning och utvecklingsarbete Nyckelindikator/annan Andel nöjda studenter Vt/Ht Målvärde Utfall Senast 90/90 % 95/100 % 1 Enligt enhetens styrkort 2 Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 5

6 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Strategi 1: Nationellt ledande inom utbildning - Stor vikt läggs vid undervisning och handledning och studenterna är mycket nöjda med sin kliniska praktik Strategi 2: Forskning i internationell klass - Forskningsaktivitet och resultat är goda men vi oroas över att antalet läkare som bedriver forskning har minskat och behöver arbeta mer med incitament och strukturer som stimulerar alla yrkeskategorier att forska. Planerade befattningar som universitetsöverläkare är ett led i detta. Strategi 3: Forskning och utveckling samt utbildning (FoUU) ska utnyttjas som stöd för verksamhetsutveckling - Avvikelser registreras i Synergi och leder till förbättringsarbete. Allvarliga avvikelser utreds med händelseanalyser. Riskanalyser genomförs vid större förändringar eller då en verksamhet bedöms innehålla många risker. - Det pågår många stora och små kvalitetsarbeten på klinikerna och utöver detta genomförs ISO-certifiering på RMC och KK LiM och alla medarbetare på KK ViN genomgår kvalitetsutbildning. På Barnkliniken ViN har man varit pilotenhet för kapacitetsanalys vilket lett till flera utvecklingsarbeten och på barnkliniken US-LiM har man startat ombyggnation för barnsjukhuset och på US byggs nu också Ronald McDonald Hus - Resultat inom FoU-området lyfts fram på olika sätt. Exempelvis har vi årlig forsknings- och kvalitetsdag för alla medarbetare, nyhetsbladet BKC.nu uppmärksammar goda resultat och på enheternas anslagstavlor sätts också aktuella resultat upp. 6

7 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Nationellt ledande inom utbildning Framgångsfaktor Handledning. Introduktion. Samverkan med HU. Nyckelindikator/annan Målvärde 4 Utfall 5 Senast Nöjda studenter Vt/Ht 90/90 % 95/100 % Strategi 2: Forskning i internationell klass Framgångsfaktor Ett fritt och kritiskt tänkande där forskning och utvecklingsarbete synliggörs för alla. Sjukvårdsnära forskning gynnas. God samverkan med HU. Resurser för FoU Andel ekonomiska resurser för FoU i relation till centrumets intäkter. Målvärde Utfall Senast Oförändr 4 el ökat 8 antal 83 42x 57 Bättre än medel LiÖ % Nyckelindikator/annan Antal disputationer. Antal halvtidskont Antal publikationer, Antal doktorander Antal övergripande regionala FoU-projekt Antal strategiska forskningsprojekt Antal ALF-veckor Antal LfoU-veckor Antal pågående ALFprojekt x=inkl externa Strategi 3: Forskning och utveckling samt utbildning (FoUU) ska utnyttjas som stöd för Verksamhetsutveckling Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Systematisk avvikelse- och riskhantering Har riskanalyser genomförts inom de två arbetsprocesser som visar störst antal Ja Ja Hög aktivitet angående förbättringsarbete Förståelse för och positiv attityd till FoUU avvikelser enl Synergi? Antal genomförda förbättringsarbeten Förändringsklimat enl medarb.enkät 20 st/år 72 Bättre än (LiÖ) Mäts % (61 %) 4 Enligt enhetens styrkort 5 Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 7

8 PROCESSPERSPEKTIVET Strategi 1: Patienten ska ges möjlighet att påverka sin vård - Vi strävar efter att våra patienter ska känna delaktighet i vård och behandling och flera utvecklingsarbeten pågår inom detta område Strategi 2: Våra processer ska vara effektiva - Produktionen har ökat kontinuerligt under de senaste åren samtidigt som vården blivit alltmer komplicerad. Vi behandlar fler och vi kan alltmer, men detta leder också till kostnadsökningar pga nya dyra läkemedel, behandlingsmetoder och operationer. - Vi deltar i alla relevanta kvalitetsregister och sammanställer våra medicinska resultat i årlig kvalitetsrapport. Förbättringsområden identifieras och leder till utvecklingsarbete. Produktion BK E-län 05/06/07/ Vårdtillfällen Vårddagar DRG SV DRG ÖV Läkarbesök Sjukv behandling Strategi 3: Patientens vård ska vara säker - Patientsäkerhet är ett viktigt fokusområde där mycket aktivt utvecklingsarbete pågår och där vi också sett behov av vissa personalförstärkningar ex inom förlossningsvården och barnjourverksamheten. Vi har också ett ökat fokus på vårdhygien och alla enheter deltar i landstingets observationsstudie. - PM och vårdprogram utvecklas gemensamt inom kvinnosjukvård och barnmedicin i länet, de är lätt tillgängliga för alla och uppdateras regelbundet. 8

9 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Patienten ska ges möjlighet att påverka sin vård Framgångsfaktor Respekt och lyhördhet för patientens önskemål och behov Nyckelindikator/annan Andel patienter som känner sig delaktiga i besluten om vård och behandling Målvärde 7 Utfall 8 Senast ÖV 80 % Mäts 76 % SV80 % % 9 Strategi 2: Våra processer ska vara effektiva Framgångsfaktor Kunskapsbaserade och effektiva arbetsmetoder Sammanställning av medicinska resultat, deltagande i nationella fora och kvalitetsregister Årsvis Klart maj 2008 Ja Strategi 3: Patientens vård ska vara säker Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Systematiskt Antal avvikelser patientsäkerhets- Rapp avvikelser/anställd arbete Antal Lex Maria Andel avvikelser som Gemensamma, uppdaterade och tillgängliga PM och vårdprogram avslutats inom 3 månader Antal händelseanalyser Antal riskanalyser Antal länsövergripande PM och vårdprogram Målvärde Utfall Senast Öka reg 694 1/år 0,8 Minska 5 75 % 58 % 9 7 öka KK 61 BK 164 Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Produktivitetsförbättring 2 % -0,2% 7 Enligt enhetens styrkort 8 Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 9

10 MEDARBETARPERSPEKTIVET Strategi 1: Värna om anställda medarbetare och attrahera nya medarbetare - Sedan årsskiftet har antalet anställda ökat med 3,73 och sjukfrånvaron har gått upp något. Anställningsstopp råder och alla anställningar skall godkännas av landstingsdirektören. Planerade utökningar pågår dock parallellt med detta inom neonatalvården samt för att ersätta behov av hyrpersonal då det gäller barnmorskor och vissa läkarspecialiteter. - Våra medarbetare upplever i stor utsträckning arbetet som stimulerande men de är långt ifrån helt nöjda med arbetssituationen. Stressnivån är hög pga både hög arbetsbelastning och pågående generationsväxling. Många är också missnöjda med sina löner och för närvarande står vi inför strejkvarsel från vårdförbundet. Strategi 2: Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser - Uppdraget som chef har blivit alltmer krävande och vi har också många nya chefer inom BKC. Många chefer upplever arbetet tungt och pressande och vi arbetar för att introducera och stödja våra chefer på ett så bra sätt som möjligt, alla erbjuds också att gå ledarutvecklingsprogram. - För att både stärka medarbetare och chefer har vi arbetat med frågor kring medarbetarskap och grundläggande värderingar. - Vi har mycket motiverade medarbetare och många är stolta över vår verksamhet. Ett sätt att öka stoltheten är att visa goda resultat vilket vi gör på olika sätt ex på anslagstavlor, i vårt nyhetsblad BKC.nu och genom årlig forsknings- och kvalitetsdag för alla medarbetare. Strategi 3: Medarbetare ges utrymme att både utveckla sitt eget kunnande och hela organisationens arbetssätt - Medarbetarna ska erbjudas årligt utvecklingssamtal där individuell handlingsplan skall upprättas. Bland annat pga många chefsväxlingar under det senaste året har det ibland blivit längre intervall mellan dessa samtal. - Medarbetarna anser i stor utsträckning att de har rätt kompetens och får utnyttja hela sin kompetens i vår verksamhet men vi har samtidigt brist på specialistutbildad personal, fra saknas barnmorskor, barnsjuksköterskor och specialister i barnmedicin och gynekologi. 10

11 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Värna om anställda medarbetare och attrahera nya medarbetare Framgångsfaktor Attraktiv arbetsplats, med goda arbetsvillkor Nyckelindikator/annan Upplever arbetet stimulerande Helt nöjd med arbetssituation Målvärde 10 Utfall 11 Senast Bättre än Mäts 92 % (LiÖ) 2009 (85 %) >=60 % Mäts 54 % (LiÖ) 2009 (54 %) 12 Andel yrkeskategorier med löner i nivå med riket Total sjukfrånvaro Lång sjukfrånvaro 100 % <5 % <3 % Mäts ,01% 3,43% 44% (=7 av 16 kategorier) 5,50 % 3,42 % November Strategi 2: Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser Framgångsfaktor Gott ledarskap och medarbetarskap Nyckelindikator/annan Förtroende för närmaste chef Förtroende för verksamhetschef Målvärde Utfall Senast 80 % Mäts 69 % (LiÖ) 2009 (68 %) Bättre än Mäts 57 % (LiÖ) 2009 (59 %) Medarbetarna känner stolthet och arbetsglädje Andel medarbetare som är stolta över verksamheten Bättre än (LiÖ) Mäts % (74 %) Strategi 3: Medarbetarna ges utrymme att både utveckla sitt eget kunnande och hela organisationens arbetssätt Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Kompetens utifrån verksamhetens behov Andel medarbetare som har PoU-samtal 90 % (LiÖ) Mäts % Andel medarbetare med individuell utvecklings plan Har rätt kompetens och får utnyttja hela sin kompetens 90 % (LiÖ) 90 % (LiÖ) Mäts 2009 Mäts % 84 % (82 %) 10 Enligt enhetens styrkort 11 Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 11

12 EKONOMIPERSPEKTIVET Strategi 1: Ekonomi som ger handlingsfrihet - Vi bedömer vår möjlighet, att få balans mellan intäkter och kostnader 2008, som stor. Delårsbokslut 03, 2008, visar ett positivt resultat på 2 mkr. Helårsbedömningen pekar på -6 mkr, vilket är något bättre än godkänd budget 2008, -7 mkr. - Vårt resultat var -36 mkr, varav 20 mkr var ett godkänt underskott har vi fått 35 mkr i utökad ersättning. 20 mkr skall täcka det godkända underskottet på 20 mkr. Resterande 15 mkr skall användas till att täcka prioriterade nysatsningar. (Utbyggd neo-intensiv, cooling, helårseffekt ungdomsmottagningar samt extra förlossningslinjer av barnmorskor) - Kvar att kostnadsreducera 2008 är ca 17 mkr. Verksamheterna har arbetat fram kostnadsreduceringsåtgärder motsvarande detta belopp. Åtgärderna hinner inte få full effekt Om vi kan genomföra de framtagna kostnadsreduceringsåtgärderna som planerat, så kommer vårt egna kapital, som idag är -67,9 mkr, att nollställas vid årets slut. - Lönekostnadsutvecklingen kommer att fortsatt ligga något högre än fastställt målvärde då det inom vissa verksamheter pågår en planerad utökning. Lönekostnadsutvecklingen årets första tre månader jämfört med samma period var drygt 6,5 %. Då ingår BKCs löneökning, 3,97 %, kommunals löneökning januari 2008, 9,3 %, samt utökad verksamhet. - Efter genomgång av tidigare beslutad investeringsplan bedömer vi att viss omdisposition och utökning av årets plan behöver göras. (8 kuvöser på barnkliniken US är utdömda av hygienskäl och måste ersättas. Dessutom måste ersättningsanskaffning göras av två, mer än tio år gamla, ultraljudsapparater för fosterdiagnostik). Se bilaga Underlag för investeringsbeslut. Strategi 2: Verksamheten skall vara kostnadseffektiv - På samtliga enheter inom BKC hålls regelbundna verksamhetsar för att tydliggöra sambandet mellan verksamhet och ekonomi för medarbetarna. - Centrumchef och resp verksamhetschef har tid avsatt varje månad för genomgång av verksamhet och ekonomi. Åtgärdsplanen dateras upp fortlöpande. - Samtliga enheter använder KPP-information. 12

13 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1 Ekonomi ska ge handlingsfrihet: Framgångsfaktor Verksamhet anpassad till intäktsutveckling Nyckelindikator/annan Målvärde 13 Utfall 14 Senast 15 Ekonomiskt resultat -7 Mkr -6 Mkr -36 Mkr (varav 20 Mkr godkänt) Eget kapital >0-67,9 Mkr 12 Lönekostnadsutveckl. =<3,5 % 6,5% 8,3% Strategi 2: Verksamheten ska vara kostnadseffektiv Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Kostnadsmedvetna Regelbunden 100 % 100% 100% 2008 medarbetare verksamhets på alla enheter Andelen enheter som använder KPPinformation 100 % 100% 100% Enligt godkänd budget för Helårsbedömning År och månad för mätning av senaste utfall 13

14 022 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Resultaträkning (tkr) Helårsbedömn Blankett 1 Budget 2008 Bokslut Intäkter Patientavgift sjukvård Försäljning sjukvård Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Sålt material varor övr intäkter Summa intäkter Kostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa personalkostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhetsnära material och varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa övriga kostnader Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar Netto Finansiella intäkter Finansiella kostnader 2) Resultat före extraord poster Årets resultat Noter till resultaträkning: 1)BKC har fått 35 mkr i utökad ersättning Den utökade ersättningen skall utöver att täcka viss del av -års underskott även täcka prioriterade nysatsningar motsvarande 16 mkr. Kostnadsreduceringsåtgärder motsvarande 18 mkr är framtagna men kommer inte att få helårseffekt förrän under ) BKC kommer att hålla godkänd budget 2008, vilket medför att räntekostnaden på det negativa egna kapitalet inte kommer att belasta enheten. 14

15 022 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Finansieringsanalys Helårsbedömn Tillförda medel Årets resultat Justering för avskrivningar Försäljning av anläggningstillg (bokfört värde) Minskning av långfristiga fordringar Nya långfristiga lån Minskning av förråd Minskning av kortfristiga fordringar Ökning av kortfristiga skulder Övrigt Summa tillförda medel -492 Använda medel Nettoinvesteringar Ökning av långfristiga fordringar Amortering av långfristiga lån Ökning av förråd Ökning av kortfristiga fordringar Minskning av kortfristiga skulder Övrigt Summa använda medel Förändring av likvida medel Investeringsredovisning Nettoinvestering Helårsbedömn Budget 2008 Bokslut Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur 1) Summa Noter till Investeringsredovisning: 1) BKC behöver investera i tre större medicintekniska utrustningar 2008 som inte tidigare redovisats. dömdes 8 kuvöser ut av hygientekniska skäl på BarnUS. Kostnaden för dessa, 2 mkr, finansieras genom omdisposition av tidigare godkänd investeringsplan. Dessutom behöver en ersättningsinvestering av två, mer än tio år gamla, ultraljudsapparater göras, totalkostnad 2 mkr. Ultraljudsapparaterna används för fosterdiagnostik. 1,5 mkr finansieras via omdisponering av tidigare godkänd investeringsplan. För att hela investeringen skall kunna göras behöver den godkända investeringsplanen utökaas med 500 tkr. 15

16 022 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Balansräkning (tkr) TILLGÅNGAR Helårsbedömn Bokslut Anläggningstillgångar Inventarier Datorutrustning 0 90 Medicinskteknisk apparatur Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd och lager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital Årets förändring Summa eget kapital Långfristiga skulder Långfristiga skulder 0 0 Summa långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Personalens skatter, avgifter o övr löneavdrag 0 0 Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter Bankkonto PE Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa skulder och eget kapital

17 Tjänsteställe Ledningsstaben Lena Alsén Melin Blankett 2A (Samtliga PE utom närsjukvården) Rapportering av helårsbedömning samtliga läkemedelskostnader 1) i syfte att ge god kännedom om kostnadsutvecklingen samt underlag till kvalitetsarbete rörande läkemedel Produktionsenhet (nr) Bedömningen gjord av 022 Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland Inger Brodén Utfall kostn per Utfall kostn per 03 (tkr) 2) 08 (tkr) 2) Helårsbedömn av kostn exkl regl PV över- /underskott (tkr) Reglering av kostn utifrån PV över-/underskott allmänläkemedel Helårsbedömning av kostn inkl regl PV över- /underskott (tkr) Tidpunkt för rapportering: Rapporteringssätt: enligt fastställd tidplan som bilaga till delårsrapport 1) Samtliga läkemedelskostnader avser läkemedel på recept (konto 56120, 56124, 56127, 56130), läkemedel via rekvisition (konto 56110, 56111,56112, 56113, 56195) samt kont reglering över-/underskott allmänläkemedel 2) Aktuell periods utfall och föregående perioders utfall anges i respektive kolumn 17

18 Ledningsstaben Josefin Bjäresten Enhet:.022 Barn- och kvinnocentrum Delårsrapport: 03 Uppgiftslämnare: Marie Nordström Underskrift PE-chef:... UNDERLAG FÖR INVESTERINGSBESLUT Beskrivning: Rad 2008 års Investerings- belopp, tkr Kuvöser, 8 st, Barnkliniken US Ultraljudsapparater, 2 st Finansiering via omdisposition i inv.plan Tidigare godkänd investeringsplan Summa Not till Underlag för investeringsbeslut: 1) BKC behöver investera i tre större medicintekniska utrustningar 2008 som inte tidigare redovisats. dömdes 8 kuvöser ut av hygientekniska skäl på BarnUS. Kostnaden för dessa, 2 mkr, finansieras genom omdisposition av tidigare godkänd investeringsplan. Dessutom behöver en ersättningsinvestering av två, mer än tio år gamla, ultraljudsapparater göras, totalkostnad 2 mkr. Ultraljudsapparaterna används för fosterdiagnostik. 1,5 mkr finansieras via omdisponering av tidigare godkänd investeringsplan. För att hela investeringen skall kunna göras behöver den godkända investeringsplanen utökas med 500 tkr. 18

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa 1 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor Bilaga 1, RESULTATRÄKNING,

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Ledningsstaben Annika Hjertkvist

Ledningsstaben Annika Hjertkvist Blankett 1 Ledningsstaben 2005-04-27 Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag

Läs mer

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport januari-oktober 2007 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-09-20 LiÖ 2006-XX 1 (9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Folkhälsovetenskapligt centrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Marie Lindström diarienummer: IC

Marie Lindström diarienummer: IC Sidan 1 av 6 Marie Lindström 2005-09-16 diarienummer: IC 2005-16 Landstingsstyrelsen. Landstinget i Östergötland Helårsbedömning 2005 består av personal med kompetens inom informations- och kommunikationsområdet.

Läs mer

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr.

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr. Till Landstingsstyrelsen Närsjukvården i centrala Östergötland Helårsbedömning 08 2005 I helårsbedömningen befaras ett underskott efter åtgärder på 30 mkr. För att hantera underskottet krävs i första hand

Läs mer

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling Årsredovisning 2004 Centrum för verksamhetsutveckling Förvaltningsberättelse för CQ Centrum för verksamhetsutveckling 2004 CQ:s Vision: Steget före. CQ:s Uppdrag: Att stödja verksamhetsansvariga chefer

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum

Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkortsuppföljning. Resurscentrum -04-21 LiÖ -03 1 (8) Delårsrapport period 03 inkl styrkorts Resurscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-aug 2008 Bildmedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2007 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Årsredovisning 2007 Folktandvården

Årsredovisning 2007 Folktandvården Årsredovisning 2007 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum

Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Delårsrapport jan-aug 2008 Informationscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N Delårsrapport jan-okt 2010 572, Resurscentrum L E A N 2010-11-23 sidan 2 av 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Ekonomiperspektivet 4 HELÅRSBEDÖMNING...

Läs mer

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Vårdprocesscentrum

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning. Vårdprocesscentrum 2006-04-21 VPC 2006-22 1 (8) Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkorts Vårdprocesscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mar 2008 563, Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr.

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr. Linköping, 2004-03-01 Verksamhetsredovisning 2003 Anestesi - Operationscentrum, US Centrumet består av de tidigare enheterna på Universitetssjukhuset; Anestesi- och intensivvårdskliniken samt Operationscentralen.

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Kirurgi- och onkologicentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Kirurgi- och onkologicentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2008 Kirurgi- och onkologicentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-aug 2011 563 Lunnevads folkhögskola 2011-09-20 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland

Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Till Landstingsstyrelsen Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Förvaltningsberättelse 2004-08 Verksamheten fortsätter genomlysas och utvecklas. Vi fokuserar på att tydliggöra

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum 2010-04-19 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum

Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Delårsrapport Jan-augusti 2011 IT-centrum Förvalta och vidareutveckla vård och verksamhetssystem IT centrum Leverera Leda och fungerande genomföra centrala tjänster inom utvecklingsprojekt IT infrastruktur

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum

Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport Jan-mars 2008 Katastrofmedicinskt Centrum

Delårsrapport Jan-mars 2008 Katastrofmedicinskt Centrum Delårsrapport Jan-mars 2008 Katastrofmedicinskt Centrum www.lio.se/kmc Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland

Delårsrapport. Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland Delårsrapport Jan okt 2012 Närsjukvården i östra Östergötland 2012 11 21 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

Landstingets Riskhantering i Östergötland

Landstingets Riskhantering i Östergötland Årsredovisning 2001 www.lio.se PRESENTATION Med riskhantering menas det samlade arbetet inom landstinget i Östergötland som ur ett landstingsledningsperspektiv genomförs för att förhindra och förebygga

Läs mer

Produktionsenheten 022 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Produktionsenheten 022 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Produktionsenheten 022 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport Jan mars 2013 Informationscentrum Delårsrapport 03 2013 2 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet

Läs mer

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget

Dnr Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan 2013 Inklusive årsbudget 2012 10 17 Dnr 2012 110 Vårdcentralen Söderköping Verksamhetsplan Inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 2 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Till Landstingsstyrelsen i Östergötlands län 2005-09-13 Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Allmänt Verksamheten bedrivs planenligt vid våra båda anläggningar Himmelstalundsgymnasiet

Läs mer

Delårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan mars 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan mars 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN

Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum. SinnesCentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum. SinnesCentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2011 SinnesCentrum SinnesCentrum i Östergötland 2011-04 -20 sidan 2 av 15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet

Läs mer

Delårsrapport och helårsbedömning period inkl styrkortsuppföljning. 211 Ortopedicentrum

Delårsrapport och helårsbedömning period inkl styrkortsuppföljning. 211 Ortopedicentrum 2006-09-20 LiÖ 2006-08 1 (X) Delårsrapport och helårsbedömning period 2006 inkl styrkorts 211 Ortopedicentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 BARN- OCH KVINNOCENTRUM I ÖSTERGÖTLAND. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa

ÅRSREDOVISNING 2009 BARN- OCH KVINNOCENTRUM I ÖSTERGÖTLAND. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa ÅRSREDOVISNING 2009 BARN OCH KVINNOCENTRUM I ÖSTERGÖTLAND Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa 20100226 Årsredovisning 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ProduktionsEnhetschefens

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2007 Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2007 Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Produktionsenheten Katastrofmedicinskt Centrum balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Produktionsenheten Katastrofmedicinskt Centrum balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Produktionsenheten Katastrofmedicinskt Centrum balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Informationscentrum Delårsrapport Jan augusti 2012 Informationscentrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:

Läs mer

www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola

www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola www.lio.se Delårsrapport jan - aug 2009 563, Lunnevads folkhögskola 2009-09-21 sidan 2 av 16 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Länspsykiatriskt centrum i Östergötland

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Länspsykiatriskt centrum i Östergötland 2006-09-21 LiÖ 2006-XX 1 (13) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Länspsykiatriskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Delårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08

Delårsrapport. Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08 Delårsrapport Jan-augusti 2013 Informationscentrum DNR 2013-08 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport. Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport. Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-mars 2012 Närsjukvården i centrala Östergötland Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens

Läs mer

Delårsrapport januari-augusti 2010 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland

Delårsrapport januari-augusti 2010 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Delårsrapport januari-augusti 2010 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa 2010-09-20 sidan 2 av 27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 1 ÅRSREDOVISNING 2007. Barn- och kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för. Kvinnors och barns allra bästa hälsa

ÅRSREDOVISNING 2007 1 ÅRSREDOVISNING 2007. Barn- och kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för. Kvinnors och barns allra bästa hälsa ÅRSREDOVISNING 2007 1 ÅRSREDOVISNING 2007 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för Kvinnors och barns allra bästa hälsa ÅRSREDOVISNING 2007 2 Produktionsenhetschefens kommentar 3 Uppdrag

Läs mer

Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum

Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan augusti 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Budgetskrivelse för PE 022 Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland 2004

Budgetskrivelse för PE 022 Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland 2004 Budgetskrivelse för PE 022 Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland 2004 I och med den länsövergripande omorganisationen har gemensamt styrkort för Barn- och Kvinnocentrum ännu inte utarbetats. Ett balanserat

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2009

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2009 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Ledningsstaben Camilla Paananen 2008-11-19 Dnr: LiÖ 2008-38 Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2009 Hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) årsbudget för

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget

Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget Informationscentrum verksamhetsplan 2011 inklusive årsbudget 1 Innehållsförteckning 1. Vision (och verksamhetsidé) 3 2. Medborgar - kundperspektivet 4 3. Processperspektivet 5 4. Medarbetarperspektivet

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Närsjukvården i östra Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Närsjukvården i östra Östergötland Delårsrapport jan-mars 2008 Närsjukvården i östra Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Kirurgicentrum HSV. Organisation. Elektiv verksamhet. CHÖL Teamledare Läkare Teamledare. CHÖL Teamledare Läkare Teamledare

Kirurgicentrum HSV. Organisation. Elektiv verksamhet. CHÖL Teamledare Läkare Teamledare. CHÖL Teamledare Läkare Teamledare Organisation www.lio.se Kirurgicentrum HSV Akut verksamhet Elektiv verksamhet Avanc. hemsjukv. CHÖL Teamledare Läkare Teamledare Vårdchef Kirurgi CHÖL Teamledare Läkare Teamledare Vårdchef Ortopedi CHÖL

Läs mer

Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001

Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001 Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001 Första delen av de studier som begärts av Läkemedelsverket har avslutats. Ansökan om godkännande för försäljning av Salinum i Europa har godkänts av

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

Towork Sverige AB (publ) 556713-1056

Towork Sverige AB (publ) 556713-1056 Halvårsrapport för Towork Sverige AB (publ) 5567131056 20090101 20090630 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella händelser 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Dnr NiF Vårdcentralen i Finspång Närsjukvården i Finspång. Verksamhetsplan 2014

Dnr NiF Vårdcentralen i Finspång Närsjukvården i Finspång. Verksamhetsplan 2014 11 15 Dnr NiF 65 Vårdcentralen i Finspång Närsjukvården i Finspång Verksamhetsplan Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland 2006-09-21 FC-2006-00697 1 (9) Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkorts Försörjningscentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2009 Rekonstruktionscentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2009 Rekonstruktionscentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2009 Rekonstruktionscentrum i Östergötland Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET...

Läs mer

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni 1200 1062 1000 933 929 1018 Jämtlands Gymnasium 800 Friskolor 600 400 253 267 198 177 200 215 196 176 191 0 2012 2013 2014 2015 Övriga kommunala

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Informationscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008

Informationscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008 Informationscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2008 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

2012 11 09 Dnr Upph 2012 230. Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget

2012 11 09 Dnr Upph 2012 230. Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget 2012 11 09 Dnr Upph 2012 230 Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning Kirurgi- och onkologicentrum i Östergötland

Delårsrapport period inkl styrkortsuppföljning Kirurgi- och onkologicentrum i Östergötland 2006-04-24 LiÖ 2006-03 1 (14) Delårsrapport period 03 2006 inkl styrkorts Kirurgi- och onkologicentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2013 2012 2011 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 209 4 295 3 949 3 784 4 024 Gåvor 90-konto 37 18 39 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET 2014-08-11 BESLUT Dnr LiU-2014-01028 1(5) Delårsrapport för räkenskapsåret 2014 per den 30 juni 2014 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Förbättringskunskap. Hur kan man förutse konsekvenserna? Hur kan man förutse värdet? Hur ser vi till att skapa värde?

Förbättringskunskap. Hur kan man förutse konsekvenserna? Hur kan man förutse värdet? Hur ser vi till att skapa värde? Förbättringskunskap Hur kan man förutse konsekvenserna? Hur kan man förutse värdet? Hur ser vi till att skapa värde? VÄRDEHEMTAGNING Förbättringskunskap Vilka är vi? Varför är vi här? Josefin Bjäresten

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2009 Anestesi- och operationscentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2009 Anestesi- och operationscentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2009 Anestesi- och operationscentrum i Östergötland 2009-04-22 Sid 1 (11) Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 2 Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 3 UPPDRAG

Läs mer

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Delårsrapport 2013 Januari mars (Helårsbedömning) Trafiknämnden Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Inledning 1 Medborgar / kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Ekonomiperspektivet 4 Fördjupad

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland

Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena 2004-05-24./. 1 (5) Landstingsstyrelsen 581 91 LINKÖPING Delårsbokslut 04, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Medborgare/kund Rättspsykiatriskt centrum

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsbokslut 10, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland

Delårsbokslut 10, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena 2004-11-18./. 1 (5) Landstingsstyrelsen 581 91 LINKÖPING Delårsbokslut 10, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Medborgare/kund Rättspsykiatriskt centrum

Läs mer