Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland"

Transkript

1 Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner

2 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET... 6 PROCESSPERSPEKTIVET... 8 MEDARBETARPERSPEKTIVET EKONOMIPERSPEKTIVET Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 14 LÄKEMEDELSKOSTNADER PE 17 UNDERLAG FÖR INVESTERINGSBESLUT 18 2

3 Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION Under årets första månader har BKC: - Fortsatt ökande produktion pga ökat inflöde av patienter. - God tillgänglighet till besök och behandling/operation tack vare motiverade medarbetare och ett ständigt pågående förbättrings- och rationaliseringsarbete. - Bedriver trots en tuff arbetssituation ett aktivt FoUU-arbete. - Arbetet med ständiga förbättringar visar sig på många sätt. Exempel är pågående ISO-certifiering på RMC och KK LiM, att alla medarbetare på KK ViN genomgår kvalitetsutbildning, att Barnkliniken ViN är pilotenhet inom kapacitetsanalys och Barnkliniken US-LiM bygger om för framtidens barnsjukvård på US. - En stor utmaning för kvinnosjukvården är att KK-LiM skall privatiseras genom upphandling. Kravspecifikationen har offentliggjorts och anbudstiden pågår nu. Tilldelningsbeslut förväntas komma i augusti. - Patientsäkerhetsarbetet är aktivt med avvikelsearbete, risk- och händelseanalyser och ett ökat fokus på vårdhygien där samtliga enheter deltar i landstingets observationsstudier. - Antalet medarbetare har ökat med 3,73 sedan årsskiftet. Planerade utökningar pågår pga utökad beställning av neonatalvård samt av barnmorskor och läkarspecialister där vi idag är beroende av hyrföretag för att klara verksamheten. Anställningsstopp råder och alla rekryteringar skall godkännas av landstingsdirektören. - Stressnivån är hög dels pga hög produktion men också pga pågående generationsväxling med många nya, unga medarbetare i verksamheten, en allt för liten mellangeneration och för få specialistutbildade läkare och sjuksköterskor krävs kostnadsreduceringar på ca 17 Mkr. Arbete för att nå ekonomisk balans i verksamheten pågår intensivt på alla kliniker och åtgärdsplaner för att reducera kostnader och hålla budget följs upp regelbundet på centrum, klinik och enhetsnivå. Alla åtgärder får inte helårseffekt Vi bedömer vår möjlighet att få balans mellan intäkter och kostnader 2008, som stor. Delårsbokslut 03, 2008, visar ett positivt resultat på 2 mkr. Helårsbedömningen pekar på -6 mkr, vilket är något bättre än godkänd budget 2008, -7 mkr. Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Ditte Pehrsson-Lindell Produktionsenhetschef 3

4 STYRKORTSUPPFÖLJNING, VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Strategi 1: Patienter och remittenter känner sig trygga med att en god hälso- och sjukvård ges efter behov och är effektiv under hela vårdprocessen. - Vi har överlag god tillgänglighet till mottagningar och behandlingar/operationer - Enkäter har under de senaste åren visat förbättrade resultat med nöjdare patienter och remittenter. Ett aktivt och kundorienterat förbättringsarbete har bidragit till detta. Strategi 2: Våra patienter känner delaktighet, har kunskap och kan påverka sin hälsa. - Vi deltar i alla relevanta kvalitetsregister och sammanställer klinikernas resultat i årlig kvalitetsrapport. Förbättringsområden identifieras och leder till utvecklingsarbete - Vi strävar efter att våra patienter ska vara delaktiga i vård och behandling och utvecklingsarbete pågår inom detta område Strategi 3: Nöjda studenter - Stor vikt läggs vid undervisning och handledning av elever och studenterna är mycket nöjda med sin kliniska praktik 4

5 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Patienter och remittenter känner sig trygga med att en god hälso- och sjukvård ges efter behov och är effektiv under hela vårdprocessen. Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde 1 Utfall 2 Senast Tillgänglighet Andel som får tid för bedömning inom 90 dagar. Andel som opererats inom 90 dagar 100 % 100 % 93% (667 av 716) 98,5% 192/ % 96 % Nöjda patienter och remittenter Patienttillfredsställelseindex (PTI) PTI ÖV PTI SV 90 % 90 % Mäts % 69 % Nöjda remittenter >5 av 7 Mäts ,1 Strategi 2: Våra patienter känner delaktighet, har kunskap och kan påverka sin hälsa. Framgångsfaktor Högkvalitativ och individanpassad vård Nyckelindikator/annan Medicinska resultat Andel klin som gjort kvalitetsrapport innehållande medicinskt och omvårdnadsresultat Målvärde Utfall Senast Se kval.rapp 100 % Klar maj % Andel delaktiga enligt patientenkäter ÖV SV 80 % 80 % Mäts % 66 % Strategi 3: Nöjda studenter Framgångsfaktor Skapa goda förutsättningar för undervisning, forskning och utvecklingsarbete Nyckelindikator/annan Andel nöjda studenter Vt/Ht Målvärde Utfall Senast 90/90 % 95/100 % 1 Enligt enhetens styrkort 2 Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 5

6 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Strategi 1: Nationellt ledande inom utbildning - Stor vikt läggs vid undervisning och handledning och studenterna är mycket nöjda med sin kliniska praktik Strategi 2: Forskning i internationell klass - Forskningsaktivitet och resultat är goda men vi oroas över att antalet läkare som bedriver forskning har minskat och behöver arbeta mer med incitament och strukturer som stimulerar alla yrkeskategorier att forska. Planerade befattningar som universitetsöverläkare är ett led i detta. Strategi 3: Forskning och utveckling samt utbildning (FoUU) ska utnyttjas som stöd för verksamhetsutveckling - Avvikelser registreras i Synergi och leder till förbättringsarbete. Allvarliga avvikelser utreds med händelseanalyser. Riskanalyser genomförs vid större förändringar eller då en verksamhet bedöms innehålla många risker. - Det pågår många stora och små kvalitetsarbeten på klinikerna och utöver detta genomförs ISO-certifiering på RMC och KK LiM och alla medarbetare på KK ViN genomgår kvalitetsutbildning. På Barnkliniken ViN har man varit pilotenhet för kapacitetsanalys vilket lett till flera utvecklingsarbeten och på barnkliniken US-LiM har man startat ombyggnation för barnsjukhuset och på US byggs nu också Ronald McDonald Hus - Resultat inom FoU-området lyfts fram på olika sätt. Exempelvis har vi årlig forsknings- och kvalitetsdag för alla medarbetare, nyhetsbladet BKC.nu uppmärksammar goda resultat och på enheternas anslagstavlor sätts också aktuella resultat upp. 6

7 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Nationellt ledande inom utbildning Framgångsfaktor Handledning. Introduktion. Samverkan med HU. Nyckelindikator/annan Målvärde 4 Utfall 5 Senast Nöjda studenter Vt/Ht 90/90 % 95/100 % Strategi 2: Forskning i internationell klass Framgångsfaktor Ett fritt och kritiskt tänkande där forskning och utvecklingsarbete synliggörs för alla. Sjukvårdsnära forskning gynnas. God samverkan med HU. Resurser för FoU Andel ekonomiska resurser för FoU i relation till centrumets intäkter. Målvärde Utfall Senast Oförändr 4 el ökat 8 antal 83 42x 57 Bättre än medel LiÖ % Nyckelindikator/annan Antal disputationer. Antal halvtidskont Antal publikationer, Antal doktorander Antal övergripande regionala FoU-projekt Antal strategiska forskningsprojekt Antal ALF-veckor Antal LfoU-veckor Antal pågående ALFprojekt x=inkl externa Strategi 3: Forskning och utveckling samt utbildning (FoUU) ska utnyttjas som stöd för Verksamhetsutveckling Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Systematisk avvikelse- och riskhantering Har riskanalyser genomförts inom de två arbetsprocesser som visar störst antal Ja Ja Hög aktivitet angående förbättringsarbete Förståelse för och positiv attityd till FoUU avvikelser enl Synergi? Antal genomförda förbättringsarbeten Förändringsklimat enl medarb.enkät 20 st/år 72 Bättre än (LiÖ) Mäts % (61 %) 4 Enligt enhetens styrkort 5 Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 7

8 PROCESSPERSPEKTIVET Strategi 1: Patienten ska ges möjlighet att påverka sin vård - Vi strävar efter att våra patienter ska känna delaktighet i vård och behandling och flera utvecklingsarbeten pågår inom detta område Strategi 2: Våra processer ska vara effektiva - Produktionen har ökat kontinuerligt under de senaste åren samtidigt som vården blivit alltmer komplicerad. Vi behandlar fler och vi kan alltmer, men detta leder också till kostnadsökningar pga nya dyra läkemedel, behandlingsmetoder och operationer. - Vi deltar i alla relevanta kvalitetsregister och sammanställer våra medicinska resultat i årlig kvalitetsrapport. Förbättringsområden identifieras och leder till utvecklingsarbete. Produktion BK E-län 05/06/07/ Vårdtillfällen Vårddagar DRG SV DRG ÖV Läkarbesök Sjukv behandling Strategi 3: Patientens vård ska vara säker - Patientsäkerhet är ett viktigt fokusområde där mycket aktivt utvecklingsarbete pågår och där vi också sett behov av vissa personalförstärkningar ex inom förlossningsvården och barnjourverksamheten. Vi har också ett ökat fokus på vårdhygien och alla enheter deltar i landstingets observationsstudie. - PM och vårdprogram utvecklas gemensamt inom kvinnosjukvård och barnmedicin i länet, de är lätt tillgängliga för alla och uppdateras regelbundet. 8

9 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Patienten ska ges möjlighet att påverka sin vård Framgångsfaktor Respekt och lyhördhet för patientens önskemål och behov Nyckelindikator/annan Andel patienter som känner sig delaktiga i besluten om vård och behandling Målvärde 7 Utfall 8 Senast ÖV 80 % Mäts 76 % SV80 % % 9 Strategi 2: Våra processer ska vara effektiva Framgångsfaktor Kunskapsbaserade och effektiva arbetsmetoder Sammanställning av medicinska resultat, deltagande i nationella fora och kvalitetsregister Årsvis Klart maj 2008 Ja Strategi 3: Patientens vård ska vara säker Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Systematiskt Antal avvikelser patientsäkerhets- Rapp avvikelser/anställd arbete Antal Lex Maria Andel avvikelser som Gemensamma, uppdaterade och tillgängliga PM och vårdprogram avslutats inom 3 månader Antal händelseanalyser Antal riskanalyser Antal länsövergripande PM och vårdprogram Målvärde Utfall Senast Öka reg 694 1/år 0,8 Minska 5 75 % 58 % 9 7 öka KK 61 BK 164 Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Produktivitetsförbättring 2 % -0,2% 7 Enligt enhetens styrkort 8 Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 9

10 MEDARBETARPERSPEKTIVET Strategi 1: Värna om anställda medarbetare och attrahera nya medarbetare - Sedan årsskiftet har antalet anställda ökat med 3,73 och sjukfrånvaron har gått upp något. Anställningsstopp råder och alla anställningar skall godkännas av landstingsdirektören. Planerade utökningar pågår dock parallellt med detta inom neonatalvården samt för att ersätta behov av hyrpersonal då det gäller barnmorskor och vissa läkarspecialiteter. - Våra medarbetare upplever i stor utsträckning arbetet som stimulerande men de är långt ifrån helt nöjda med arbetssituationen. Stressnivån är hög pga både hög arbetsbelastning och pågående generationsväxling. Många är också missnöjda med sina löner och för närvarande står vi inför strejkvarsel från vårdförbundet. Strategi 2: Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser - Uppdraget som chef har blivit alltmer krävande och vi har också många nya chefer inom BKC. Många chefer upplever arbetet tungt och pressande och vi arbetar för att introducera och stödja våra chefer på ett så bra sätt som möjligt, alla erbjuds också att gå ledarutvecklingsprogram. - För att både stärka medarbetare och chefer har vi arbetat med frågor kring medarbetarskap och grundläggande värderingar. - Vi har mycket motiverade medarbetare och många är stolta över vår verksamhet. Ett sätt att öka stoltheten är att visa goda resultat vilket vi gör på olika sätt ex på anslagstavlor, i vårt nyhetsblad BKC.nu och genom årlig forsknings- och kvalitetsdag för alla medarbetare. Strategi 3: Medarbetare ges utrymme att både utveckla sitt eget kunnande och hela organisationens arbetssätt - Medarbetarna ska erbjudas årligt utvecklingssamtal där individuell handlingsplan skall upprättas. Bland annat pga många chefsväxlingar under det senaste året har det ibland blivit längre intervall mellan dessa samtal. - Medarbetarna anser i stor utsträckning att de har rätt kompetens och får utnyttja hela sin kompetens i vår verksamhet men vi har samtidigt brist på specialistutbildad personal, fra saknas barnmorskor, barnsjuksköterskor och specialister i barnmedicin och gynekologi. 10

11 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Värna om anställda medarbetare och attrahera nya medarbetare Framgångsfaktor Attraktiv arbetsplats, med goda arbetsvillkor Nyckelindikator/annan Upplever arbetet stimulerande Helt nöjd med arbetssituation Målvärde 10 Utfall 11 Senast Bättre än Mäts 92 % (LiÖ) 2009 (85 %) >=60 % Mäts 54 % (LiÖ) 2009 (54 %) 12 Andel yrkeskategorier med löner i nivå med riket Total sjukfrånvaro Lång sjukfrånvaro 100 % <5 % <3 % Mäts ,01% 3,43% 44% (=7 av 16 kategorier) 5,50 % 3,42 % November Strategi 2: Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser Framgångsfaktor Gott ledarskap och medarbetarskap Nyckelindikator/annan Förtroende för närmaste chef Förtroende för verksamhetschef Målvärde Utfall Senast 80 % Mäts 69 % (LiÖ) 2009 (68 %) Bättre än Mäts 57 % (LiÖ) 2009 (59 %) Medarbetarna känner stolthet och arbetsglädje Andel medarbetare som är stolta över verksamheten Bättre än (LiÖ) Mäts % (74 %) Strategi 3: Medarbetarna ges utrymme att både utveckla sitt eget kunnande och hela organisationens arbetssätt Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Kompetens utifrån verksamhetens behov Andel medarbetare som har PoU-samtal 90 % (LiÖ) Mäts % Andel medarbetare med individuell utvecklings plan Har rätt kompetens och får utnyttja hela sin kompetens 90 % (LiÖ) 90 % (LiÖ) Mäts 2009 Mäts % 84 % (82 %) 10 Enligt enhetens styrkort 11 Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 11

12 EKONOMIPERSPEKTIVET Strategi 1: Ekonomi som ger handlingsfrihet - Vi bedömer vår möjlighet, att få balans mellan intäkter och kostnader 2008, som stor. Delårsbokslut 03, 2008, visar ett positivt resultat på 2 mkr. Helårsbedömningen pekar på -6 mkr, vilket är något bättre än godkänd budget 2008, -7 mkr. - Vårt resultat var -36 mkr, varav 20 mkr var ett godkänt underskott har vi fått 35 mkr i utökad ersättning. 20 mkr skall täcka det godkända underskottet på 20 mkr. Resterande 15 mkr skall användas till att täcka prioriterade nysatsningar. (Utbyggd neo-intensiv, cooling, helårseffekt ungdomsmottagningar samt extra förlossningslinjer av barnmorskor) - Kvar att kostnadsreducera 2008 är ca 17 mkr. Verksamheterna har arbetat fram kostnadsreduceringsåtgärder motsvarande detta belopp. Åtgärderna hinner inte få full effekt Om vi kan genomföra de framtagna kostnadsreduceringsåtgärderna som planerat, så kommer vårt egna kapital, som idag är -67,9 mkr, att nollställas vid årets slut. - Lönekostnadsutvecklingen kommer att fortsatt ligga något högre än fastställt målvärde då det inom vissa verksamheter pågår en planerad utökning. Lönekostnadsutvecklingen årets första tre månader jämfört med samma period var drygt 6,5 %. Då ingår BKCs löneökning, 3,97 %, kommunals löneökning januari 2008, 9,3 %, samt utökad verksamhet. - Efter genomgång av tidigare beslutad investeringsplan bedömer vi att viss omdisposition och utökning av årets plan behöver göras. (8 kuvöser på barnkliniken US är utdömda av hygienskäl och måste ersättas. Dessutom måste ersättningsanskaffning göras av två, mer än tio år gamla, ultraljudsapparater för fosterdiagnostik). Se bilaga Underlag för investeringsbeslut. Strategi 2: Verksamheten skall vara kostnadseffektiv - På samtliga enheter inom BKC hålls regelbundna verksamhetsar för att tydliggöra sambandet mellan verksamhet och ekonomi för medarbetarna. - Centrumchef och resp verksamhetschef har tid avsatt varje månad för genomgång av verksamhet och ekonomi. Åtgärdsplanen dateras upp fortlöpande. - Samtliga enheter använder KPP-information. 12

13 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1 Ekonomi ska ge handlingsfrihet: Framgångsfaktor Verksamhet anpassad till intäktsutveckling Nyckelindikator/annan Målvärde 13 Utfall 14 Senast 15 Ekonomiskt resultat -7 Mkr -6 Mkr -36 Mkr (varav 20 Mkr godkänt) Eget kapital >0-67,9 Mkr 12 Lönekostnadsutveckl. =<3,5 % 6,5% 8,3% Strategi 2: Verksamheten ska vara kostnadseffektiv Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Kostnadsmedvetna Regelbunden 100 % 100% 100% 2008 medarbetare verksamhets på alla enheter Andelen enheter som använder KPPinformation 100 % 100% 100% Enligt godkänd budget för Helårsbedömning År och månad för mätning av senaste utfall 13

14 022 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Resultaträkning (tkr) Helårsbedömn Blankett 1 Budget 2008 Bokslut Intäkter Patientavgift sjukvård Försäljning sjukvård Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Sålt material varor övr intäkter Summa intäkter Kostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa personalkostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhetsnära material och varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa övriga kostnader Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar Netto Finansiella intäkter Finansiella kostnader 2) Resultat före extraord poster Årets resultat Noter till resultaträkning: 1)BKC har fått 35 mkr i utökad ersättning Den utökade ersättningen skall utöver att täcka viss del av -års underskott även täcka prioriterade nysatsningar motsvarande 16 mkr. Kostnadsreduceringsåtgärder motsvarande 18 mkr är framtagna men kommer inte att få helårseffekt förrän under ) BKC kommer att hålla godkänd budget 2008, vilket medför att räntekostnaden på det negativa egna kapitalet inte kommer att belasta enheten. 14

15 022 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Finansieringsanalys Helårsbedömn Tillförda medel Årets resultat Justering för avskrivningar Försäljning av anläggningstillg (bokfört värde) Minskning av långfristiga fordringar Nya långfristiga lån Minskning av förråd Minskning av kortfristiga fordringar Ökning av kortfristiga skulder Övrigt Summa tillförda medel -492 Använda medel Nettoinvesteringar Ökning av långfristiga fordringar Amortering av långfristiga lån Ökning av förråd Ökning av kortfristiga fordringar Minskning av kortfristiga skulder Övrigt Summa använda medel Förändring av likvida medel Investeringsredovisning Nettoinvestering Helårsbedömn Budget 2008 Bokslut Inventarier Datorutrustning Medicinteknisk apparatur 1) Summa Noter till Investeringsredovisning: 1) BKC behöver investera i tre större medicintekniska utrustningar 2008 som inte tidigare redovisats. dömdes 8 kuvöser ut av hygientekniska skäl på BarnUS. Kostnaden för dessa, 2 mkr, finansieras genom omdisposition av tidigare godkänd investeringsplan. Dessutom behöver en ersättningsinvestering av två, mer än tio år gamla, ultraljudsapparater göras, totalkostnad 2 mkr. Ultraljudsapparaterna används för fosterdiagnostik. 1,5 mkr finansieras via omdisponering av tidigare godkänd investeringsplan. För att hela investeringen skall kunna göras behöver den godkända investeringsplanen utökaas med 500 tkr. 15

16 022 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Balansräkning (tkr) TILLGÅNGAR Helårsbedömn Bokslut Anläggningstillgångar Inventarier Datorutrustning 0 90 Medicinskteknisk apparatur Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd och lager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital Årets förändring Summa eget kapital Långfristiga skulder Långfristiga skulder 0 0 Summa långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Personalens skatter, avgifter o övr löneavdrag 0 0 Semesterlöneskuld, okomp övertid mm Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter Bankkonto PE Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa skulder och eget kapital

17 Tjänsteställe Ledningsstaben Lena Alsén Melin Blankett 2A (Samtliga PE utom närsjukvården) Rapportering av helårsbedömning samtliga läkemedelskostnader 1) i syfte att ge god kännedom om kostnadsutvecklingen samt underlag till kvalitetsarbete rörande läkemedel Produktionsenhet (nr) Bedömningen gjord av 022 Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland Inger Brodén Utfall kostn per Utfall kostn per 03 (tkr) 2) 08 (tkr) 2) Helårsbedömn av kostn exkl regl PV över- /underskott (tkr) Reglering av kostn utifrån PV över-/underskott allmänläkemedel Helårsbedömning av kostn inkl regl PV över- /underskott (tkr) Tidpunkt för rapportering: Rapporteringssätt: enligt fastställd tidplan som bilaga till delårsrapport 1) Samtliga läkemedelskostnader avser läkemedel på recept (konto 56120, 56124, 56127, 56130), läkemedel via rekvisition (konto 56110, 56111,56112, 56113, 56195) samt kont reglering över-/underskott allmänläkemedel 2) Aktuell periods utfall och föregående perioders utfall anges i respektive kolumn 17

18 Ledningsstaben Josefin Bjäresten Enhet:.022 Barn- och kvinnocentrum Delårsrapport: 03 Uppgiftslämnare: Marie Nordström Underskrift PE-chef:... UNDERLAG FÖR INVESTERINGSBESLUT Beskrivning: Rad 2008 års Investerings- belopp, tkr Kuvöser, 8 st, Barnkliniken US Ultraljudsapparater, 2 st Finansiering via omdisposition i inv.plan Tidigare godkänd investeringsplan Summa Not till Underlag för investeringsbeslut: 1) BKC behöver investera i tre större medicintekniska utrustningar 2008 som inte tidigare redovisats. dömdes 8 kuvöser ut av hygientekniska skäl på BarnUS. Kostnaden för dessa, 2 mkr, finansieras genom omdisposition av tidigare godkänd investeringsplan. Dessutom behöver en ersättningsinvestering av två, mer än tio år gamla, ultraljudsapparater göras, totalkostnad 2 mkr. Ultraljudsapparaterna används för fosterdiagnostik. 1,5 mkr finansieras via omdisponering av tidigare godkänd investeringsplan. För att hela investeringen skall kunna göras behöver den godkända investeringsplanen utökas med 500 tkr. 18

Årsredovisning 2004 Årsredovisning 2004. Hjärtcentrum i Östergötland

Årsredovisning 2004 Årsredovisning 2004. Hjärtcentrum i Östergötland Årsredovisning 2004 Hjärtcentrum i Östergötland Presentation av Hjärtcentrum, Universitetssjukhuset i Linköping L Årsredovisning 2004 LLLLLL Upptagningsområde Landstingen i Östergötland, Jönköpings län

Läs mer

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20)

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20) Sida 1(20) Detaljbudget 2015 NU-sjukvården 1. Sammanfattning NU-sjukvårdens Verksamhetsplan med Förändringsagenda 2015 baseras på regionfullmäktiges budget för 2015 och den vårdöverenskommelse som NU-sjukvården

Läs mer

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113

4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärende 4 RS 2015-05-27 4 Uppföljningsrapport 1 för Region Halland RS150113 Ärendet Den ekonomiska obalansen för Hallands sjukhus kvarstår med en prognos på helåret på minus182 miljoner kronor. Kostnaderna

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Bakgrund Medicinkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö har ett upptagningsområde på ca 115 invånare. Höglandet består av 6 kommuner och 6 primärvårdsområden.

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012. Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Patientsäkerhetsberättelse 2012. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Patientsäkerhetsberättelse 2012 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Övergripande mål och strategier...3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...5 Struktur

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

M Myyter och fakta om vården i Sverige

M Myyter och fakta om vården i Sverige Myter och faktaa om vården i Sverigee 2 Förord Vi har i Sverige en vård av högsta internationella klass! Vi har också en intensiv debatt om den svenska vården. Det är naturligt i välfärdssamhället att

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Landstinget i Jönköpings län Granskning av landstingets styrning av tillgänglighet Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2. Syfte...

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

Vägen till medborgarnas primärvård

Vägen till medborgarnas primärvård Vägen till medborgarnas primärvård PRIMÄRVÅRDEN OCH PATIENTENS RESURSER SKA UTNYTTJAS EFFEKTIVT PRIMÄRVÅRDENS ENHETER SKA HA EGET HANDLINGS- UTRYMME PRIMÄRVÅRDEN SKA VARA EN TILLTALANDE ARBETSPLATS PRIMÄRVÅRDEN

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer