Remissvar ny ekonomimodell och ekonomisystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remissvar ny ekonomimodell och ekonomisystem"

Transkript

1 YTTRANDE Diarienummer Remissvar ny ekonomimodell och ekonomisystem Naturvetenskapliga fakulteten lämnar följande synpunkter på remiss om ny ekonomimodell och ekonomisystem. Det är ett mycket ambitiöst material som utgör underlag till remissen. Fakulteten vill betona det positiva med att Sektion ekonomi påbörjar detta arbete i god tid samt inhämtar synpunkter från så många användare som möjligt - ej enbart ekonomer - innan några beslut fattas. Fakulteten ställer sig bakom de identifierade behov och förslag till beslut som framkommer i remissen men vill särskilt framhålla att följande delområden har högre prioritet än andra delområden. Ekonomiadministrativt stöd till forskning/projekt har under en mycket lång tid varit en högprioriterad fråga för både prefekter, ekonomer, projektledare, forskare m fl. Behovet att kunna simulera olika scenarior, budgetera på kort och lång sikt samt att följa upp projekt ur olika dimensioner är stort. Kopplat till forskning/projekt hör också möjligheten att verksamheten självt kan avsluta eller stoppa bokföring av kostnader på projekt som är fiktivt avslutade. Detta behov kan lätt tillgodoses redan idag genom att aktiviteterna stängs i Lupin (leverantörsreskontra) men behovet gäller även bokföring från personalsystemet Primula. Intern handel och internfakturering är ett annat prioriterat område som med bättre system och rutiner skulle kunna frigöra arbetstid för alla som är involverade i interna transaktioner. En stor del av verksamhetens intäkter och kostnader sker genom handel inom universitetet. Genom enhetligare, tydligare och väl förankrade avtal/regler samt förbättrade system skulle mycket tid kunna frigöras. Till prioriteringen hör även att attesträtten ses över. Interna köp måste, liksom externa, kunna hanteras av andra personer än ekonomer inom organisationen. Postadress Box Lund Sverige, Besöksadress Sölvegatan 27 Astronomihuset, Lund, Telefon , E- post Webbadress naturvetenskap.lu.se

2 Även fördelning och omfördelning av lönekostnader är ett högt prioriterat område för fakultetens ekonomer. Det som fakultetens ekonomer trycker på är behovet av att kunna se vilken person som kostnaderna i Primula avser i ekonomisystemet. Då flera finansiärer har rapporteringskrav på individnivå är det inte enbart lönekostnader utan även andra personalrelaterade kostnader, t ex resekostnader, som det finns behov av att kunna följa på individnivå. 2 Det som fakultetens ekonomer betonar är behovet av att kunna se löneombokningar direkt och inte som idag då systemen körs en gång per månad. Transaktioner i ett ekonomisystem där det är möjligt att identifiera personer kan vara en integritetsfråga, därför är det viktigt med en konsekvensanalys. Tidsredovisning är inte ett prioriterat område inom fakulteten. En förbättring som säkert berör flera områden är möjligheten att påverka utfördelning av intäkter och kostnader. Under året fattas ett antal ekonomiska beslut som innebär att medel ska fördelas ut och för att få ett mer rättvisande resultat bör dessa medel fördelas ut löpande under året. De bör på ett enkelt sätt kunna läggas till i 12.e dels filen och därmed minimera administrativt arbete. Kontraktshanteringen är också ett prioriterat område för fakultetens ekonomer, dock ej lika högt som område forskning/projekt. Fakulteten är en av universitetets stora mottagare av externa medel och ett förbättrat stöd skulle underlätta det administrativa arbetet. Fakulteten ställer sig bakom uppställda mål och förslag till beslut till mål. Fakultetens ekonomer efterlyser mer enhetliga och standardiserade rapporter men behovet av att själv på ett enkelt sätt kunna bygga egna rapporter finns kvar. Även att vissa rapporter, främst forskningsrapporter, bör finnas på engelska. Avslutningsvis vill fakulteten framföra att i remissen har det inte framgått om det finns förslag på system som ersätter dagens analysverktyg Pro Diver. Detta analysverktyg måste finnas kvar i nästa generation av ekonomimodell och ekonomisystem. Bilagor: Remissvar från institutionen för astronomi och teoretisk fysik Remissvar biologiska institutionen Remissvar från CEC Remissvar från kemiska institutionen

3 Naturvetenskapliga fakulteten Biologiska institutionen Monica Pardon, adm chef Internremiss Underlag för inriktningsbeslut avseende ny ekonomimodell och ekonomisystem (Dnr EK 2013/76) Nedan följer ett antal synpunkter på underlaget från institutionens ekonomer: Allmänna krav på ett nytt ekonomisystem Vi som arbetar med ekonomihantering inom Biologiska institutionen önskar oss ett användarvänligt och tidseffektivt ekonomisystem. Vi efterfrågar ett ekonomisystem som är mer än ett redovisningssystem, dvs som även innehåller stöd för budgetering inklusive simulering och verksamhetsuppföljning i samma system. Vi tror att färre administrativa system är tidsbesparande samt minskar stress. Ett grundkrav är också att ekonomisystemet ger ett bra stöd för projekthantering med möjlighet till budgetering, uppföljning och rapportering av fleråriga forskningsprojekt. Vi vill också framföra att satsning på en väl genomtänkt pedagogik i utbildning av användarna lönar sig i längden. Och, testa systemet ordentligt innan det införs, särskilt vid institutioner som har många externa projekt Uppföljning av lönekostnader/kostnader per person Vi tror att det vore en fördel att fördelning och ombokning av lönekostnader görs i ekonomisystemet, istället för att filer från lönesystemet överförs till ekonomisystemet en gång per månad. Den stora fördelen är att ombokningar syns direkt i redovisningen, och att uppföljning av lönekostnader därmed kan göras kontinuerligt. Ett annat starkt önskemål är att kunna följa lönekostnader per person (namn), och även vissa andra personrelaterade kostnader, t ex resekostnader, där vissa finansiärer har rapporteringskrav på individnivå. Vårt önskemål är att reseräkningsnummer och konto anges för transaktioner som genereras av reseräkningar/utlägg. Kundfakturering Bättre systemstöd och förenkling av rutiner behövs för kundfakturering. Momsoch kontostöd efterfrågas i kundmodulen. Även uppgift om statliga/icke statliga kunder skulle underlätta. Vi skulle uppskatta en layout där allt visas på en skärm, inte flera fönster. Postadress Sölvegatan 37, Lund Besöksadress Ekologihuset, Sölvegatan 37 Telefon dir , växel E- post Internet

4 Internfakturering Enklare och enhetligare hantering av internfakturor. Möjlighet att ändra kostnadsställe för mottagaren. Särskilda konton för köp/sälj av kurser, ersättning till lärare mellan institutioner underläggar uppföljning. 2 Rapporter Vi efterfrågar färdiga standardrapporter som uppfyller gemensamma krav, t ex bokslutsrapporter och projektrapporter. För bokslutsrapporter ska det vara möjligt att enkelt se information på olika nivåer och mer eller mindre detaljerat. Vi vill också ha möjlighet att på ett enkelt sätt bygga egna rapporter utifrån särskilda krav och behov. Alla rapporter ska exporteras till excel på ett enkelt sätt samt ha samma tecken för debet/kredit. Vi anser att vissa rapporter, särskilt projektrapporter, ska vara tvåspråkiga (svenska/engelska). Monica Pardon

5 Prioriterade område: Forskning/projekt, internfaktureringen, ombokning av lön samt beskrivningstext från Primula, nya rutiner för attest som förenklar, Gärna: centralisera kundfaktureringen, reskontra för rekvisitioner, mindre v-grenar Tillägg: avslut av aktiviteter i Lupin. Låta detta skötas av institutionerna själva för att undvika kontering i onödan. Mer ensartade rapporter som ska användas av alla i samband med rapportering av budgeter och prognoser. Ha kvar Prodiver! Behov: Möjlighet att lägga in 1/12 delar under året när beslut tagits på fakultetetsnivå/instnivå. Vi tycker inte: person i ett nytt dimensionsfält Forskningen/projekt: Högprioriterad. Vi behöver kunna följa upp externa projekt mot budget och komma ifrån tänket hur mycket pengar har jag kvar. Samtidigt ska projektledare/forskare/prefekt kunna använda systemet till att simulera olika scenarior så att finansieringen av personal och förbrukning av projektmedel synliggörs på ett enkelt och överskådligt sätt. Ekonomiska rutiner: Kontraktshantering Bra målsättning. Detta påverkar de institutioner som har många rekvisitioner. Bra om man kan kopiera dessa också om samma rekvisition ska ut mer än en gång per år. Dock ej en av de punkter som kommer högst på prioritetslistan. Internhandel generellt Bra målsättning. Det finns mycket som idag kunde direktbokföras och genom att förändra detta skulle detta minska det administrativa arbetet för granskare och attestant på institutionen. Istället avtala om dessa poster en gång om året sedan sker bokföringen med automatik. Exempel lokalvård Elektronisk hantering likt Lupin av interna transaktioner ser vi fram emot. Internfaktureringen Bra målsättning och högprioriterat. Med tanke på att vi internfakturerar mycket inom LU påverkar detta arbetet på institutionen mycket. Utfördelning av intäkter och kostnader Bra målsättning. Fördelning och omfördelning av lönekostnader-tidredovisning

6 Det viktigaste är vi framöver ska kunna se vilken person som kostnaden från Primula avser i redovisningssystemet och vi vill också framöver kunna se konsekvensen av löneomföringar snabbare än idag. Kundfakturering Bra målsättning om vi kan centralisera detta arbete. Uppföljningsbehov/kodplan Bra om det också blir tydligt att alla transaktioner inte måste hanteras av prefekt. Kodplan Avslut av aktiviteter

7 Naturvetenskapliga fakulteten och LTH Kemiska institutionen Ewa Berthagen, ek chef Ny Ekonomi Remissvar från KILU Först vill vi säga att det finns stora förhoppningar ute i verksamheten om att ett nytt affärssystem skulle kunna ge oss alla ett bättre stöd för verksamheten. Med en ny modell som bättre stödjer universitetets kärnverksamhet, och samtidigt är anpassat för myndighetens rapportering och tillämpning av lagar och föreskrifter. Mycket högt prioriterat: Eftersom en mycket stor del av vår verksamhet, och kärnverksamhet, består av externa forskningsprojekt som löper över flera år, har vi en önskan att kunna budgetera, redovisa och följa upp alla projekt över hela deras löptid. Man bör överväga att titta på affärssystem som är projektorienterade när man går in i det här stora förändringsarbetet. Den nya redovisningsmodell som infördes 2009 skapade stor turbulens i verksamheten, den gjorde ekonomistyrningen mycket mer komplicerad, och den skapar stora ekonomiska svårigheter för verksamheter som minskar sin omfattning. Den gjorde att våra forskare inte kunde se, vare sig i Kuben eller i LUPP, saldot på sina projekt, eftersom påslag och samfinansiering inte sker med samma intervall. Den skapade också mycket mer administration. En högt prioriterad önskan är att få ett system som klarar påslag och samfinansiering samtidigt. Eller uppföljning till forskaren där påverkan av påslag/samfinansiering eliminerats, t ex genom att endast tillåten OH visas i utfallet. Ett annat mycket högt prioriterat önskemål är att mycket snabbare än idag kunna få lönekonteringar att slå igenom på projekt, med direkt koppling till källsystemet. Att få lönekostnader kopplade till rätt person på rätt projekt, och snabbt kunna se det i ekonomisystemet är av väldigt stor betydelse. Ledord för ett nytt ekonomisystem bör vara: -Så enkelt som möjligt -Så tydligt som möjligt Exempel på detta är så få konton som möjligt, så få verksamhetsgrenar som möjligt. Regelverket för t ex intern handel ska vara så tydligt som möjligt, med så få alternativ som det är möjligt. Så få flöden som möjligt, t ex interna fakturor följer flödet för externa fakturor. Ewa Berthagen, Adm enheten, Kemiska institutionen, Box 124, Lund Besöksadress Getingevägen 60 Telefon dir , växel Telefax E-post Internet

8 A1. Ekonomiadministrativt stöd till forskning/projekt 2 Prio 1.Eftersom en mycket stor del av LUs verksamhet, kärnverksamhet, består av externa forskningsprojekt som löper över flera år, har vi/forskarna en stark önskan att kunna budgetera, redovisa och följa upp alla projekt över hela deras löptid. Forskaren måste enkelt kunna följa sitt projekt ekonomiskt, t ex med den OH som finansiären tillåter. (Samfinansieringen sker ju bara 1 g/månad, medan trigger går på varje löne- och driftkostnad.) Forskargruppsledare och ekonomer efterfrågar möjlighet att simulera olika bemanningsalternativ. Att kunna se utfall grafiskt och i siffror, under hela projektets löptid om man så önskar, kunna jämföra budget och utfall. Man bör kunna välja detaljeringsgrad. För oss är kalkylering vid ansökan bra, men inte lika viktigt som att kunna lägga en budget/kalkyl vid beviljandet, samt att följa projektet/projekten. Nya projekt kommer till, då behöver personalplaneringen ändras. Detta sker flera gånger varje år på varje avdelning. A2. Kontraktshantering Prio 2. All nödvändig information från kontrakt måste in i en databas kopplad till ekonomisystemet/projektmodulen. Gärna automatik för rekvisition och inbetalningar, enklare matchning av inbetalningar till rätt projekt. Bevakning av slutdatum, rekvisitoner, revision och rapportering är mycket värdefullt. A3. Internhandel generellt Prio 2. Enklare och tydligare regler för intern handel. Förenkla flöden och attester. Automatisera hanteringen, fördelningar m m. A4. Internfakturering Prio 2. Enklare och tydligare regler för intern handel. Bra om nytt ekonomisystem hanterar interna fakturor, eller de kan hanteras i LUPIN. Beställningar av interna köp genom inköparen? Samma flöden som för externa fakturor? Idag kan bara ekonomer hantera interna fakturor, eftersom de är knutna till ek systemet. Men interna köp skulle lika gärna kunna hanteras av inköpare, granskare och attestanter, och kopplas till Proceedo. Eller att man har ett motsvarande flöde i ekonomisystemet, men då behöver många fler än ekonomer behörighet i ekonomisystemet. Önskvärt? A5. Utfördelning av intäkter och kostnader

9 Prio 2. Enhetliga rutiner för intäkts- och kostnadsfördelningar. Enkelt att lägga in fördelningar och periodisera kostnader. Att kunna budgetera Ytterligare tilldelning, och kunna koppla till automatisk fördelningen är bra. 3 Prio 1. Alla åtgärder bör vidtas för att förenkla full kostnadstäckningsmodellen. Om v-grenarna 10 o 30 kan tas bort är det bra. Men så länge påslag och samfinansiering inte sker samtidigt, är modellen rörig och svårtolkad. Prio 2. Lokalkostnader måste också kunna läggas ut på enklare sätt, både kärnverksamhetens lokaler och stödlokaler. A6. Fördelning och omfördelning av lönekostnader tidredovisning Prio 1. Att enkelt kunna flytta personkonteringar mellan olika projekt, kunna se namnen på vilka som konterats var är av mycket stor vikt. Att ändringar slår igenom snabbt är lika viktigt. Om det är möjligt att göra ändringarna i ekonomisystemet är det ett mycket stort steg framåt. Prio 1. Om det är möjligt att koppla budgeteringens noggranna kontering av varje person på projekt, till personalkällsystemet Primula, minskar man en stor manuell arbetsuppgift. Prio 1. Även reseräkningar/kostnader för resor bör kunna kopplas till person, t ex i rapporteringen, eftersom flera finansiärer kräver dessa uppgifter, bl a EU. A7. Kundfakturering Prio 2. Förenkla! Förslag: Steg 1. Vi ute i verksamheten gör allt förarbete med underlag m m. Steg 2. Skickas till Sektion Ekonomi för moms-momentet. A8. Flerspråkighet Prio 2. Endast när det är nödvändigt, som t ex vissa rapporter. B1. Koddimensioner generellt B2. Masterdata B3. Kostnadsställe Ansvar Prio 1. Behåll namnet kostnadsställe! Strukturen ska spegla LUs linjeorganisation. B4. Kontoplan Prio 2. Så få konton som möjligt! Prio 1. Vi fick höra om ett förslag att lägga projektintäkterna i BR, och periodisera ut dem, motsvarande kostnaderna, vid bokslut. Det löser inte vårt problem med att kunna se saldon på v-gren 35 och 55 mellan boksluten. Tänk annorlunda: Kan ett projektbaserat system matcha kostnader och intäkter löpande? Och: kan man

10 följa upp projektets kostnader inkl tillåten OH? Då har man ju full information ur forskarens och projektadministratörens/ekonomens synvinkel. 4 B5. Verksamhetsgrenar Prio 2. Så få verksamhetsgrenar som möjligt! B6. Motpart och internelimineringar Prio 2. Fakulteterna vill ha mer och mer detaljerad information om handel mellan institutioner. Välja väg: Antingen avstämningar och avtal mellan parter för interna köp, med möjligheter till eliminering på flera nivåer eller mer översiktlig budgetering/uppföljning av intern handel. B7. Eliminering av rapportkod Prio 3. Verkar inte behövas. Bättre att införa t ex person som dimension. B8. Uppföljning av kostnader per person Prio 1. För att vi ska ha nytta av informationen/dimensionen Person måste namn finnas med. Konteringsuppgifter och namn, samt namn på reseräkningar/resekostnader är det vi efterfrågar. Det är ekonomer (och projektadministratörer?) som ska kunna redigera konteringar i ekonomisystemet. Prio 1. Koppling mellan den budgetmodul som troligtvis tillhör ett nytt ekonomisystem, och Primula, för att kunna läsa in budgetvärden till Primula, OM det ska finnas där, se stycket nedan. Prio 2. Om ekonomisystemet klarar att vi konterar om direkt i systemet, måste en koppling ske till Primula OM den informationen ska innehålla kontering. Vilket inte är nödvändigt? All resursfördelning kanske ska ske i ekonomisystemet. B9. Tvärsgående uppföljningsbehov Prio 2. Kunna följa upp tvärsgående verksamheter. Kunna koppla ihop aktiviteter/olika kostnadsställen/olika fakulteter. B10. Fritt fält Prio 3. Kan tas bort. B11. Omorganisation Prio 3.Historik ska kunna behållas, men det kan göras genom att koppla ihop kostnadsställen med olika nummer?

11 5 B12. Övriga koddimensioner Prio 1. Ett annat behov som finns är att kunna flytta anläggningar mellan olika projekt. Det ska vara enkelt, kunna göras av ekonom eller projektadministratör. Avskrivningar löper ofta över längre tid än projekten. För att kunna avsluta en aktivitet vill vi kunna flytta anläggningen antingen till en samlingsaktivitet, och även flytta resterande medel. Prio 1. Det är viktigt att kunna stänga aktiviteter efter avslutat projekt. Då ska inte några kostnader kunna bokas in där, inte från Primula eller något annat system på aktiviteten. Likaså kan Sektion ekonomi nu göra uppbokningar/körningar efter att huvudboken stängt. Det är inte acceptabelt, när ekonomen lagt stor möda på att nollställa en aktivitet. Det läggs idag massor av tid att nollställa aktiviteter/projekt vid avslutade projekt och årsbokslut, men arbetet måste ofta göras om flera gånger. Prio 1. Vi vill också ha möjlighet att låsa/tillfälligt stänga aktiviteter, både i nytt ekonomisystem och i Lupin/Proceedo. När pengarna är slut kan det vara 6 månader kvar på projektet. B13. Rapportering Prio 1. Idag finns många system som ger samma information i olika rapporter. Det bör bara finnas en rapport tillgänglig för varje uppgift/behov. Det läggs mycket tid på att jämföra olika rapporter för att se om de har samma innehåll. Prio 1. Forskningsrapporter måste bli mer flexibla och anpassade till finansiärers krav. Och ändrade krav. Det bör finnas möjlighet att med val få den rapport man behöver. T ex inköpskostnad utrustning, eller periodiserade kostnader för utrustning (avskrivningar), resekostnader med namn, rapporter på svenska eller engelska, upplupna löner m m. Valmöjlighet även i transaktionslistan, t ex dölj OH, klumpa ihop OH etc. Prio 1. EU har större krav på sina rapporter, så särskilda EU-rapporter vore bra. Det finns många olika typer av EU-projekt. Kan man koppla ihop aktivitetsnumret för EU-projekt (laddas i ekontrakt eller annan databas) för att få med akronymen för projektet (ex reseräkningar, fakturor inläst från Lupin till ekonomisystem)? För reseräkningar behöver EU veta namn, tidpunkt för resa, event och kostnad. Idag måste vi leta upp reseräkningen i papperform för att kunna fylla i Form C. Prio 2. Rapportpaket för bokslut på institution är ett bra förslag, som bör utredas vidare. C1. Påverkan andra system Prio 2. När man följer upp projekt behöver man ofta info om personal. Exempelvis om stipendier, där man behöver veta vilken period den senaste utbetalningen avsåg. (Vad kommer estip att klara) Likaså kan man behöva info om ett nytt förordnande. Många papper snurrar runt i verksamheten, tar tid innan man ser allt i Primula, men projektet behöver info snabbt och enkelt!

12 Prio 3. Intrastatredovisning bör kunna göras direkt i Lupin/Proceedo. 6 ekontrakt - kopplingen till nytt ekonomisystem? Lupos samfinansiering/periodisering. Går att lösa på annat sätt? ProDiver snabbt klickverktyg som vi inte kan klara oss utan. C2. Användarvänlighet Prio 2. Grafisk layout är viktig. Många har haft synpunkter på EOS, att den är svår att tyda, allt ser likadant ut. Ta hjälp av experter på användarvänlighet när upphandlingen sker, och även efteråt för anpassningar av nytt system. Se över färger, kontraster, uppställningar och struktur. Tänk på målgrupp och användarfrekvens. Prio 1. Prestanda för nya system är väldigt viktigt. Det måste vara snabbt och driftsäkert. En ny budgetmodul i ett nytt ekonomisystem bör vara mer användarvänligt: vi önskar funktioner som autofill på rader för konteringar, kryssa/välja värden för v-gren, snabbkommandon etc. C3. Generella synpunkter Prio 2. Lunds universitet bör ha en funktion vars uppgift det är att ha löpande kontakter med finansiärerna, höra om ändringar i rutiner för ansökningar och/eller rapportering. Som det är nu är det ofta vi själva, ute på institutionen som får veta i efterhand att finansiären ändrat något. Det skulle också vara bra att informera finansiärerna om att den stora spridning vi nu ser, med olikheter i deras hantering, är OH-drivande hos oss, både i anpassning av system och personella resurser.

13 Det finns framför allt två olika situationer som framstår som mycket viktiga i vår verksamhet men som ändå kräver stor arbetsinsats, betydelsen att det vid de här situationerna blir rätt och hur stor arbetsinsatsen är framstår idag märklig. Den ena situationen är när forskare vill följa sina projekt och få överblick över hur mycket pengar de har att röra sig med och den andra situationen är när vi skall rapportera projekt till externa finansiärer. I den bästa av världar hade det varit bra med både tyngdpunkt på att underlätta ekonomernas arbete men även att det togs hänsyn till andra grupper så som forskare och externa finansiärer. Detta tycker vi bör vara utgångspunkten i sökandet efter ett nytt ekonomisystem. Ekonomiadministrativt stöd till forskning och projekt Idag kan det vara svårt för en forskare att se hur mycket pengar han faktiskt har på ett projekt. LUPP visar siffror som inte stämmer överens med Orfi alla gånger, exempelvis om man har ett projekt som löpt långt tillbaka i tiden, men framför allt löper de direkta kostnaderna på medan påläggsbokföring och samfinansiering kommer senare. Det är alldeles för mycket jobb för en forskare att hålla reda på vid vilken exakt tidpunkt i månaden vederbörande kan lita på siffrorna vilket leder till ständiga frågor och manuella sammanställningar som är mycket tidskrävande. Om detta kunnat lösas i ett nytt ekonomisystem hade det besparat oss mycket tid och arbetskraft. Det finns olika behov hos forskare och ekonomer i uppföljningen därför hade det varit bra om man på något sätt kunnat välja vilken roll man har eller vad man är intresserad av att titta på. När det gäller uppföljningen som riktar sig till forskare bör den vara så enkel och pedagogisk som möjligt, vill man sedan ha detaljfrågor kan de tas fram tillsammans med ekonomen. Det är inte hållbart att samtidigt som man ställer större krav på forskare att ta ansvar för sin ekonomi och att hålla reda på sina projekt inte förse dem med lämpliga och adekvata verktyg för att göra just detta. Därför anser vi att detta är högsta prioritet i ett nytt ekonomisystem. Dessa åsikter och önskemål leder fram till nästa punkt. Bättre hantering av påläggsbokföring, medfinansiering och uppföljning av dessa All bokföring borde ske samtidigt och samfinansiering och påläggsbokföring bör vara så pass automatiserat som möjligt. Idag upplever vi att det är väldigt komplexa frågor man ska svara på i E-kontrakt för att få till automatisk samfinansiering därför är det svår att få ett grepp om vad svaren för med sig och en känsla för om det verkligen blir rätt. Att varje post för påläggsbokföringen syns på varje projekt finns det inget behov av. Men framför allt är det viktigaste att allt sker samtidigt. Lättare att följa lönekonteringar, kunna se i ekonomisystem vem lönen rör exempelvis I orfi idag syns det inte vem lönekonteringen gäller utan enda informationen som finns är att det är lön och vilken månad det hör till. Det hade sparat mycket tid om det fanns mer information i ekonomisystemet, exempelvis vems lön. Möjlighet att både intrastat- och anläggningsredovisa fakturor vid källan Att kunna dels intrastatrapportera och även redovisa fakturor som anläggningstillgångar vid källan hade gjort vårt arbete smidigare. Inte som idag då fakturorna konteras i Lupin och sedan vid senare tillfälle skall letas upp på nytt för att intrastatredovisas eller registreras som en anläggningstillgång. Det är därför viktigt att tänka igenom att det nya ekonomisystemet hänger ihop med våra nuvarande system alternativt vilka system det kommer att ersätta så att det inte skapas merjobb av den här typen utan att det faktiskt förenklar processerna. Om valet står mellan att ersätta redan existerande system så är vi för så få system som möjligt men det finns en stor poäng i att i första hand ersätta de system som endast riktar sig till ekonomer eller andra initierade. Oavsett åsikter om redan befintliga system så finns det en stor poäng i att behålla de system som riktar sig till andra yrkeskategorier än ekonomer. Det finns en stor fördel med kontinuitet i systemen för sällan-användarna. Denna åsikt gäller alla system utom PrimulaRes som är så pass undermåligt så att alla vi kommit i kontakt med hellre tar krånglet med att lära sig ett nytt system för att slippa nackdelarna med PrimulaRes.

14 Förenkla internfaktureringen Hela internfaktureringshanteringen behöver förbättras. Med tanke på hur mycket interna transaktioner vi faktiskt har borde det gå att lösa på ett smidigare sätt. Så fort två kostnadsställen är involverade blir det genast en omständlig process. Internfakturorna i sig borde gå att skrivas ut på datum exempelvis. Texten på internfakturorna är klumpig. Lägga ut kundfakturering på konsult Lägg krut på att lösa internfaktureringen på ett smidigt sätt och lägg ut kundfaktureringen på en konsultfirma. Med tanke på hur få kundfakturor LU hanterar så borde det vara enklare att någon annan sköter det och att vi får ett ekonomisystem som istället är riktigt bra på att hantera de interna transaktionerna. Dessutom vill vi tillägga att hur man än väljer att hantera kundfakturorna så vill vi gärna ha system som gör det möjligt för oss att vidarefakturera resekostnader exempelvis med bifogat underlag som stämmer. Som det är idag finns det inget underlag att skicka med den typen av kundfaktura då reseräkningsspecifikationernas summering inte stämmer med vad vi faktiskt vidarefakturerar. Få till automatisk utbokning av medel på fler typer av kontrakt med återkommande inbetalningar Samtliga kontrakt som har regelbundna och återkommande lika stora intäkter borde det gå att få automatiskt inbokat på respektive projekt. Idag går detta endast med VR-kontrakt oss veterligen. Själva kunna avsluta aktiviteter Idag är det ett stort arbete att städa upp i ekonomin. När ett projekt är avslutat och färdigt borde det finnas möjlighet för ekonomen på institution att stänga alternativt låsa aktiviteten för att undvika att bokföring hamnar på avslutade projekt. Idag tar det alldeles för långt tid och plötsligt har det hamnat bokföring på ett avslutat projekt. Lättare kunna styra och flytta avskrivningskostnader mellan olika projekt Ta bort kravet på att prefekten skall skriva på allt, exempelvis vanliga verifikationer Detaljer som är bra att tänka på men inte avgörande En inloggningsidentitet till systemet oavsett hur många kostnadsställen man har behörighet till. Det hade varit bra om det kommer upp ett felmeddelande direkt när man försöker logga på och systemet är stängt för uppdatering.

Ny ekonomi 2016 hur påverkar det dig?

Ny ekonomi 2016 hur påverkar det dig? 1 2015-10-22 Anställda vid Lunds universitet Projekt Ny ekonomi 2016 Agneta Sjöfors, projektledare Ny ekonomi 2016 hur påverkar det dig? Bättre ekonomiadministrativt stöd till forskningsprojekt Nytt sätt

Läs mer

Ny ekonomi 2016 2014-11-26 EKONOMIDAGEN

Ny ekonomi 2016 2014-11-26 EKONOMIDAGEN Ny ekonomi 2016 2014-11-26 EKONOMIDAGEN Innehåll Bakgrund / repetition Vad är på gång? Vad ändras? Hur förbereder vi oss? Svar på frågan: Hur påverkas jag? Vad går projektet ut på? Att byta ekonomisystem

Läs mer

Ny Ekonomi AGNETA SJÖFORS OCH LISE BRÖNDUM, LUNDS UNIVERSITET

Ny Ekonomi AGNETA SJÖFORS OCH LISE BRÖNDUM, LUNDS UNIVERSITET Ny Ekonomi AGNETA SJÖFORS OCH LISE BRÖNDUM, LUNDS UNIVERSITET Introduktion och syfte LU bytt ekonomisystem och ekonomimodell från och med 2016. Projektet har pågått sedan början 2014 och slutförs i slutet

Läs mer

Internfakturering 14 MARS 2014

Internfakturering 14 MARS 2014 Internfakturering 14 MARS 2014 Utbildningens syfte Syftet med kursen är att på ett korrekt sätt kunna hantera internfakturor i Orfi. Utbildningens innehåll Teori Internfaktura Intern försäljning Externt

Läs mer

Vi som håller i dagens utbildningspass: Syfte med dagens utbildning. Utbildning NY EKONOMI ht Karin Olandersson.

Vi som håller i dagens utbildningspass: Syfte med dagens utbildning. Utbildning NY EKONOMI ht Karin Olandersson. Utbildning NY EKONOMI ht 2015 ANSKAFFA RESURSER Vi som håller i dagens utbildningspass: Karin Olandersson Kerstin Larsson Syfte med dagens utbildning Förståelse och övergripande kunskap om ekonomimodellen

Läs mer

Utbildning NY EKONOMI ht 2015 STARTSKOTTET

Utbildning NY EKONOMI ht 2015 STARTSKOTTET Utbildning NY EKONOMI ht 2015 STARTSKOTTET Vi som håller i dagens utbildningspass: Agneta Sjöfors, projektledare Elisabeth Pupp, biträdande projektledare Helena Jönsson, biträdande projektledare Utbildningen

Läs mer

Ny Ekonomi 2016 AGNETA SJÖFORS, LUNDS UNIVERSITET

Ny Ekonomi 2016 AGNETA SJÖFORS, LUNDS UNIVERSITET Ny Ekonomi 2016 AGNETA SJÖFORS, LUNDS UNIVERSITET Lunds universitet Grundat 1666 41 000 studenter (individer/år) 7 500 anställda - 800 professorer - 4 200 lärare/forskare och doktorander Omsättning 7,5

Läs mer

Ny Ekonomi 2016 Frågor och svar - april-maj 2015 1. Ny ekonomi 2016. Frågor och svar. April maj 2015

Ny Ekonomi 2016 Frågor och svar - april-maj 2015 1. Ny ekonomi 2016. Frågor och svar. April maj 2015 Ny Ekonomi 2016 Frågor och svar - april-maj 2015 1 Ny ekonomi 2016 Frågor och svar April maj 2015 Innehåll Översättning... 2 Kodsträngshantering i drift... 5 Finansiering/resursanskaffning/budget... 6

Läs mer

Nyheter i Lupin 2016-01-04. Användare i Lupin/Proceedo

Nyheter i Lupin 2016-01-04. Användare i Lupin/Proceedo 1 2016-01-04 Användare i Lupin/Proceedo Sektionen Ny ekonomi Lise Bröndum, ekonomidirektör Nyheter i Lupin Lunds universitet är mitt inne i byte av ekonomisystem och ekonomimodell, det vill säga hur vi

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 ExFlow AX Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 Innehåll Översikt... 2 Import av fakturor... 4 Matchning mot inköpsorder...

Läs mer

Rapporter i Lupos-periodiseringsmodul

Rapporter i Lupos-periodiseringsmodul Rapporter i Lupos-periodiseringsmodul 1. Kontrollrapport... 2 När används rapporten?... 2 Vad visar rapporten?... 2 Hur beställs rapporten?... 6 2. Ofullständiga periodiseringsförslag... 8 När används

Läs mer

1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor

1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor Innehållsförteckning 1. Registrering av digitala Internfakturor... 1.1 Registrering en Digital Internfaktura i Kostnadsfördelning... 1 1.2 Bifoga fil

Läs mer

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 2013-10-23 N 2013/180 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 Analys av det ekonomiska

Läs mer

Frågor och svar om EOS

Frågor och svar om EOS 1 Frågor och svar om EOS Innehåll Frågor och svar om EOS... 1 1 Bakgrund... 3 På vilket sätt underlättar systemet?... 3 Kommer budgetprocessen att se ut som tidigare?... 3 Hur har projektet tagit reda

Läs mer

För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Avdelning Ekonomihantering Redovisning Redovisningsbudgetar

För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Avdelning Ekonomihantering Redovisning Redovisningsbudgetar Budget Budgetmodulen i Navision används för att skapa den budget som önskas. Det är möjligt att skapa flera budgetar för samma period. När budgeten är skapad, används den för jämförelse med de faktiska

Läs mer

Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning.

Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning. Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning. Tömning från v-gren 91 till v-grenarna 10 och 30 Kostnader och intäkter bokförda på v-gren 91 töms till v-grenarna 10 och 30.

Läs mer

För att fakturera och hantera övrig ekonomi som reskontror och bokföring användes ett traditionellt ekonomisystem.

För att fakturera och hantera övrig ekonomi som reskontror och bokföring användes ett traditionellt ekonomisystem. Om Pressinfo Media AB Pressinfo arbetar med tryckta och digitala medier, t ex produktion och annonsförsäljning till tidningar, på uppdrag av företag och organisationer. Läs mer om Pressinfo på www.pressinfo.se

Läs mer

Redovisningsprinciper. Redovisningsprinciper för hantering av bidragsfinansierade forskningsprojekt inom Umeå universitet. Ekonomienheten

Redovisningsprinciper. Redovisningsprinciper för hantering av bidragsfinansierade forskningsprojekt inom Umeå universitet. Ekonomienheten Redovisningsprinciper Redovisningsprinciper för hantering av bidragsfinansierade forskningsprojekt inom Umeå universitet Annica Eriksson Controller Ekonomienheten Innehållsförteckning 1 Inledning... 3

Läs mer

Rektor BESLUT Dnr HS 2016/

Rektor BESLUT Dnr HS 2016/ mm XI res»/ 'HOT* Rektor BESLUT Dnr HS 2016/343 2016-04-12 Riktlinjer för externfinansierade projekt 2016 Härmed godkänns "Riktlinjer för externfinansierade projekt 2016". Dokumentet ersätter tidigare

Läs mer

NY EKONOMI 2016. Införande av ny ekonomimodell och nytt ekonomisystem

NY EKONOMI 2016. Införande av ny ekonomimodell och nytt ekonomisystem Projektplan 1 NY EKONOMI 2016 Införande av ny ekonomimodell och nytt ekonomisystem Upprättad av: Agneta Sjöfors Datum: 2013-12-20 Mall version 1.4 Postadress Box 117 221 00 LUND Besöksadress xx, xx Växel

Läs mer

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun 1 2016-07-22 Dnr V 2016/881 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2016-06-30 1. Sammanfattning Utf 2015 Utf 2016 Bud 2016 Avvikelse bud-utfall Bud 2016 Prog 1 2016 helår

Läs mer

Ändring i delegationsordning / attestordning

Ändring i delegationsordning / attestordning RÄTTELSEBESLUT 1 2010-09-30 (Korrigerat 2010-12-20) Dnr EK 2010/43 Ändring i delegationsordning / attestordning Bakgrund 2009-01-01 infördes en ny organisation för gemensam förvaltning och service, under

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

VERKTYG FÖR ATT EFFEKTIVISERA BUDGET- OCH PROGNOSPROCESSER

VERKTYG FÖR ATT EFFEKTIVISERA BUDGET- OCH PROGNOSPROCESSER VERKTYG FÖR ATT EFFEKTIVISERA BUDGET- OCH PROGNOSPROCESSER 2015-11-12 Ingrid Hallberg Ekonomispecialist Mittuniversitetet Tel 010-142 79 55 Ingrid.Hallberg@miun.se Sundsvall Östersund Härnösand (t o m

Läs mer

Easy-projektet Dokumentation från gruppövningar i Easy-projektet vid nätverksmöten den 17:e och 18:e november 2016.

Easy-projektet Dokumentation från gruppövningar i Easy-projektet vid nätverksmöten den 17:e och 18:e november 2016. Easy-projektet Dokumentation från gruppövningar i Easy-projektet vid nätverksmöten den 17:e och 18:e november 2016. Vilka förväntningar har du på det nya ekonomisystemet? Budgetfunktion: Fler ska kunna

Läs mer

Handledning för kontroll av dispositionstid och status för bidragsprojekt

Handledning för kontroll av dispositionstid och status för bidragsprojekt Handledning för kontroll av dispositionstid och status för bidragsprojekt 1 Bidragsfinansierade projekt Bidragsprojekt periodiseras som grundregel och läggs därför upp med status P (pågående/periodisering)

Läs mer

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2012

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2012 -10-24 N /162 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till delårsbokslut -09-30 samt ekonomisk prognos Analys av det ekonomiska utfallet per den 30 september

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2017-11-07 DNR: 2007-000183 Antagen av KS den 15 maj 2007 133 Gäller tillsvidare Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Inledning...

Läs mer

Raindance-guide: Internfaktura

Raindance-guide: Internfaktura Raindance-guide: Internfaktura Innehåll Registrera internfaktura... 1 Fakturatyp IK Man intern faktura... 2 Fakturatyp ES Man externt samköp... 5 Godkänna och signera... 8 Kopiera faktura... 9 Felutställd

Läs mer

SIE4-läsaren En applikation utvecklad i Excel som läser SIE4 filer

SIE4-läsaren En applikation utvecklad i Excel som läser SIE4 filer SIE4-läsaren En applikation utvecklad i Excel som läser SIE4 filer Bakgrund Sedan länge finns en standard för hur filöverföringen mellan olika ekonomisystem kan åstakommas. Denna standard är SIE formatet

Läs mer

Visma Analys. Värdefull hjälp som gör det enkelt och överskådligt. analysera, presentera och följ upp. Huvudboksanalys. Unik SIE-analys förenklar

Visma Analys. Värdefull hjälp som gör det enkelt och överskådligt. analysera, presentera och följ upp. Huvudboksanalys. Unik SIE-analys förenklar Visma Analys. Pris från 4.400:- (frakt och moms tillkommer). Värdefull hjälp som gör det enkelt och överskådligt Visma Analys analysera, presentera och följ upp Visma Analys är ett modernt och användarvänligt

Läs mer

10. Sök. ekontrakt. Du hittar sökfunktionerna via valet Sök i navigationslisten.

10. Sök. ekontrakt. Du hittar sökfunktionerna via valet Sök i navigationslisten. ekontrakt 10. Sök Hur söker jag i ekontrakt?... 1 Fältsökning... 2 Mina kontrakt... 3 Avancerad sök... 3 Hur ställer jag in min sökning?... 4 Sortera sökresultatet... 5 Spara dina sökinställningar... 5

Läs mer

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Raindance-guide: Anläggningsregistrering Raindance-guide: Anläggningsregistrering 1 Innehåll Anläggningsredovisning... 2 Kriterier för överföring till preliminärt anläggningsregister... 2 Överföring till definitivt anläggningsregister... 2 Anläggningstyper...

Läs mer

Generellt om budget För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Ekonomi Redovisning Budgetar

Generellt om budget För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Ekonomi Redovisning Budgetar Budget Budgetmodulen i Navision används för att skapa den budget som önskas. Det är möjligt att skapa flera budgetar för samma period. När budgeten är skapad, används den för jämförelse med de faktiska

Läs mer

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2013

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2013 213-4-21 N 213/18 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till delårsbokslut 213-3-31 samt ekonomisk prognos 213 Analys av det ekonomiska utfallet per den

Läs mer

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Raindance-guide: Anläggningsregistrering Raindance-guide: Anläggningsregistrering 1 Innehåll Anläggningsredovisning... 2 Kriterier för överföring till preliminärt anläggningsregister... 2 Överföring till definitivt anläggningsregister... 2 Anläggningstyper...

Läs mer

Rutiner för avstämning och analys av stödverksamheten

Rutiner för avstämning och analys av stödverksamheten Rutiner för avstämning och analys av stödverksamheten Avstämning av indirekta kostnader Avstämning av saldon på verksamhetsgren 10 och 30 ska göras löpande på varje institution, eller på den nivå som de

Läs mer

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet Institution: Period: Det finns förtydliganden/anvisningar för vissa

Läs mer

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Dnr 2008/579 Intern styrning och kontroll Ekonomiadministration Avsändare Claes Falk 2008-06-03 Innehållsförteckning Ansvar för ekonomiadministration 3 Ekonomiavdelningens uppdrag 3 Prefektens uppdrag

Läs mer

Sveriges Lantbruksuniversitet Ekonomiavdelningen

Sveriges Lantbruksuniversitet Ekonomiavdelningen Sveriges Lantbruksuniversitet Ekonomiavdelningen 2016-04-18 Ekonomimeddelande 2016:4 Till samtliga institutioner och enheter TDSCHEMA FÖR DELÅRSBOKSLUTET 2016 SLU ska lämna delårsrapport till regeringen.

Läs mer

Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4

Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4 Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i de senare versionerna av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp.

Läs mer

Innehåll. 2014-01-22 Seminarie HVS 2014 CR

Innehåll. 2014-01-22 Seminarie HVS 2014 CR Innehåll Ansvar, delegation och attesträtt Kalkylering Direkta och indirekta kostnader (OH-kostnader) Medfinansiering Kodsträng Redovisning Bokslut Återrapportering, avslut av projekt Delegationsordning

Läs mer

Beslutsstöd för Lärosäten

Beslutsstöd för Lärosäten Innehållsförteckning Ett sammanhållet beslutsstöd för verksamhetsstyrning... 3 Applikationer som stödjer lärosätets hela verksamhet... 4 Hypergene Verksamhetsplan... 6 Hypergene Budget & Prognos... 7 Hypergene

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister

Läs mer

Verksamhetsrapport för Internrevisionen 2007.

Verksamhetsrapport för Internrevisionen 2007. Styrelse och rektor 1(6) Verksamhetsrapport för 2007. Revisionsplanen för 2007, dnr LiU 1298/06-25, beskriver internrevisionens (IR:s) planerade aktiviteterna för verksamhetsåret. Nedan redovisas genomförda

Läs mer

E t t E k o n o m i s y s t E m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k yrka n s v E r ksam het

E t t E k o n o m i s y s t E m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k yrka n s v E r ksam het E t t e k o n o m i s y s t e m s p e c i e l lt a n p a s s at för Svenska kyrkans verksamhet Aveny Ekonomi Aveny Ekonomi Med Aveny Ekonomi erbjuder Eniac Data det optimala verktyget för effektiv redovisning

Läs mer

Copernicus information

Copernicus information Solutions for Enterprise P roject Management Stureplan 4A 114 35 Stockholm, Sweden Phone: +46 8 506 409 00 Fax: +46 8 506 409 01 VAT no: SE5560953225 www.exicom.se info@exicom.se Copernicus information

Läs mer

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2010

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2010 2010-07-30 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till delårsbokslut 2010-06-30 samt ekonomisk prognos 2010 Analys av det ekonomiska utfallet per den 30

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 25 Dnr KS 2010/806.003 Antaget av KS 2010-09-08, 124 Reglemente för kontroll av verifikationer 1 Omfattning och målsättning Detta reglemente gäller

Läs mer

5. Interna transaktioner... 2

5. Interna transaktioner... 2 Sid 1 (13) Innehållsförteckning 5. Interna transaktioner... 2 5.1 Bakgrund... 2 5.2 Intern försäljning/köp... 2 5.2.1 Internfaktureringsmodul... 2 - Säljarens kundfaktura - Mottagarens leverantörsfaktura

Läs mer

FÖRVALTNINGS- EKONOMI. Karlstads Universitet

FÖRVALTNINGS- EKONOMI. Karlstads Universitet FÖRVALTNINGS- EKONOMI Karlstads Universitet 2011-05-16 Nationell nivå Sverige Riksdagen, högsta beslutande organ, utses genom allmänna val Regeringen, utsedd av riksdagen, verkställer beslut från riksdagen

Läs mer

Syftet med den nya redovisningsmodellen

Syftet med den nya redovisningsmodellen AGENDA Inledning/syfte Förändringar i redovisningen Bas för påslag Påslag i Raindance Förändring av procentsatser Exempel Beräkningsmall och klassificeringar Vad händer sen? Frågor/Avslutning Syftet med

Läs mer

Version 5,0 2009-09-25

Version 5,0 2009-09-25 2009-09-25 2009-09-25 Sida 2(19) Bokföringsportalen - inledning Detta är version 5,0 av lathunden uppdaterad till Raindance version 2009. Logga in som vanligt i Raindanceportalen. Under förutsättning att

Läs mer

Guide: Uppföljning akt Fördelning stöd och Fördelning lokal

Guide: Uppföljning akt Fördelning stöd och Fördelning lokal Guide: Uppföljning akt 990099 Fördelning stöd och 990098 Fördelning lokal 1 1. Modellen för full kostnadstäckning... 1 Allmänt om modellen... 1 Fördelning av stödverksamheten i budgetprocessen... 2 Fördelning

Läs mer

Visma Compact 750 ett användarvänligt och flexibelt ekonomiprogram

Visma Compact 750 ett användarvänligt och flexibelt ekonomiprogram Visma Compact 750. Pris från 2.990:- (6 månaders serviceavtal ingår, frakt och moms tillkommer). Leverantörsreskontra med utbetalningar Visma Compact 750 ett användarvänligt och flexibelt ekonomiprogram

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22 Innehåll Internfakturering 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 SYFTE... 3 TYPER AV TRANSAKTIONER... 3 FUNKTIONER I INTERNFAKTURERINGEN... 3 FLÖDE I INTERNFAKTURERINGEN... 4 FUNKTIONER I NAVIGATOR...

Läs mer

Visma Bokslut. Anpassat för mindre bolag enkelt och överskådligt. med årsredovisning. Lättarbetat och överskådligt. Boksluts- och beräkningsbilagor

Visma Bokslut. Anpassat för mindre bolag enkelt och överskådligt. med årsredovisning. Lättarbetat och överskådligt. Boksluts- och beräkningsbilagor Visma Bokslut. Pris från 4.400:- (frakt och moms tillkommer). Anpassat för mindre bolag enkelt och överskådligt Visma Bokslut med årsredovisning Visma Bokslut är det självklara valet för dig som på professionell

Läs mer

Innehållsförteckning.. 1. 20 Bokslutsinformation Delår/År.. 2

Innehållsförteckning.. 1. 20 Bokslutsinformation Delår/År.. 2 Sid 1 (9) Innehållsförteckning.. 1 20 Bokslutsinformation.. 2 20.2 Årsredovisning (årsbokslut) per den 31 december 2014 2 20.2.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.2.2 Periodiseringar. 2 - Förutbetalda

Läs mer

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING

PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA. SRF tar pulsen på F R A M T I D S S P A N I N G PROGRAMVARULEVERANTÖRER REDOVISNING SRF tar pulsen på PROGRAMVARULEVERANTÖRERNA Just nu är det stort fokus på automatiseringar i redovisningsbranschen. Teknikutvecklingen möjliggör att mer tid kan läggas på kvalificerade arbetsuppgifter

Läs mer

Innehållsförteckning 1

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 20 Bokslutsinformation Delår/År 2 20.1 Delårsrapport (delårsbokslut) per den 30 juni 2015.. 2 20.1.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.1.2 Periodiseringar 2 - Förutbetalda

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 3. RÄTTA VERIFIKATION... 11

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 3. RÄTTA VERIFIKATION... 11 Innehåll Redovisning 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 Syfte 3 Redovisningsmodulen 3 Kommunikation 4 Funktioner i redovisningsmodulen 5 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 Formuläret Registrera verifikation

Läs mer

Till er tjänst www.statenssc.se

Till er tjänst www.statenssc.se Till er tjänst Vi gör den administrativa vardagen enklare för statliga myndigheter Regeringen har gett oss i uppdrag att arbeta för en mer effektiv statsförvaltning genom att erbjuda myndigheter hjälp

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i den nya versionen av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp. Innehåll Hogia

Läs mer

Välkomna till utbildning i internfakturor och omföringar!

Välkomna till utbildning i internfakturor och omföringar! EKONOMIENHETEN Välkomna till utbildning i internfakturor och omföringar! Inställningar i Agresso Redovisningsplan: ansvar, verksamhet, motpart och finansiär mm Söka begreppsvärden Omföringar, reversering

Läs mer

Pass 5C Basware Contract Matching

Pass 5C Basware Contract Matching A Basware Presentation Pass 5C Basware Contract Matching Presenteras av Mikael Eriksson 2011-10-07 Innehåll i presentationen Överblick av Basware Invoice Automation och Kontraktsmatchning Kontraktsmatchning

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

VÄLKOMNA till Korta redovisningsdagen! Fokus på extern redovisning Fokus på intäktskonton Många PP-bilder Avbryt och fråga!

VÄLKOMNA till Korta redovisningsdagen! Fokus på extern redovisning Fokus på intäktskonton Många PP-bilder Avbryt och fråga! VÄLKOMNA till Korta redovisningsdagen! Fokus på extern redovisning Fokus på intäktskonton Många PP-bilder Avbryt och fråga! Bensträckare ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD Lyckas vi ge svar på nedanstående

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

Lunds universitet / Avdelning budget och uppföljning/hfr Budget och prognos i EOS

Lunds universitet / Avdelning budget och uppföljning/hfr Budget och prognos i EOS Budget och prognos i EOS Effekter av en gemensam budgetprocess Universitetsgemensam syn på budget och prognos Kvalitetshöjning Kortare ledtider Minskat personberoende Användarupplevelse Stöd i budgetarbetet

Läs mer

Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad

Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad 2012 Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad Adra Match 2012-03-30 CONTENTS Om detta dokumen... 4 Förberedelser... 5 Skapa kontoutdrag från ERP... 5 Exportera / Hämta kontoutdrag från din bank....

Läs mer

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Föreläsare: Örjan Brolin och Stefan Hylenius, (i Jönköping föreläser Claes Groening) I denna minikurs får du ta del av ett antal ekonomirelaterade tips. Vi

Läs mer

Raindance-guide: Kontroll periodiseringsbelopp (steg 2)

Raindance-guide: Kontroll periodiseringsbelopp (steg 2) 1 Raindance-guide: Kontroll periodiseringsbelopp (steg 2) Innehåll Vilka rapporter?... 1 Förberedande kontroll... 1 Särskild kontroll av projekt med inbetalningar före 2015... 3 Är de föreslagna periodiseringsbeloppen

Läs mer

Effektivitet i administrativa processer

Effektivitet i administrativa processer Revisionsrapport Effektivitet i administrativa processer Östersunds kommun 2010-05-18 Hans Stark Anneth Nyqvist Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...4

Läs mer

I-markering innebär att uppgifter ska utföras av institution eller motsvarande.

I-markering innebär att uppgifter ska utföras av institution eller motsvarande. Sveriges Lantbruksuniversitet Ekonomiavdelningen 2013-03-27 Ekonomimeddelande 2013:04 Till samtliga institutioner och enheter TDSCHEMA FÖR DELÅRSBOKSLUTET 2013 -markering innebär att uppgifter ska utföras

Läs mer

GEMENSAMMA REGLER OCH ANVISNINGAR OM

GEMENSAMMA REGLER OCH ANVISNINGAR OM GEMENSAMMA REGLER OCH ANVISNINGAR OM KOSTNADSFÖRDELNING OCH REDOVISNING VID INTEGRERADE INSTITUTIONER 2014 Ekonomi INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. I NLEDANDE FÖRUTSÄTTNINGAR -... 3 sammanfattning... 3 2. B UDGET,

Läs mer

Raindance-guide: Lägga upp och ändra/komplettera aktivitet

Raindance-guide: Lägga upp och ändra/komplettera aktivitet 1 Raindance-guide: Lägga upp och ändra/komplettera aktivitet Innehåll Förbered... 1 Lägg upp aktivitet... 2 Lägg upp valbara uppgifter... 10 Kontroll konto motpart... 10 Ändring/komplettering... 11 Manualen

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Sida 1/8 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Ansvar Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för kommunen och fastställer attestreglementet. Kommunstyrelsens förvaltning ekonomichefen

Läs mer

Workshop ekonomimodell LNU. Hfr 12-13 nov 2015

Workshop ekonomimodell LNU. Hfr 12-13 nov 2015 Workshop ekonomimodell LNU Hfr 12-13 nov 2015 Joakim Karlsson, redovisningschef LNU Ny ekonomimodell för att möta förbättringsbehoven i en föränderlig organisation Innehåll Om Linnéuniversitetet Fusion/sammanslagning

Läs mer

Tidplan och checklista inför bokslutet 31 december 2014

Tidplan och checklista inför bokslutet 31 december 2014 Nov Gå igenom alla bokförda periodiseringar och kontrollera om de fortfarande gäller eller om något ska vändas. För de periodiseringar som ska vara kvar gäller att underlag som styrker periodiseringen

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

Koppla StepOne Integra nxt till andra system

Koppla StepOne Integra nxt till andra system Koppla StepOne Integra nxt till andra system Nu kan alla koppla sina FileMaker-system för automatiska överföringar Montania har i många år fått förfrågningar om manuell import från andra system till våra

Läs mer

Kommentarer till helårsbokslut

Kommentarer till helårsbokslut 213-1-29 N 212/162 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till helårsbokslut 212-12-31 Analys av det ekonomiska utfallet per den 31 december 212 Naturvetenskapliga

Läs mer

Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0

Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0 1/15 Datum Handläggare 2012-06-08 Eva Ringman Dnr 45-43/2011 Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0 Innehållsförteckning 1 Syfte och avgränsningar...

Läs mer

GEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER

GEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER GEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER Ekonomiavdelningarna 2009-09-16 2(13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. I NLEDANDE FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. B UDGET... 4 2.1 Budget kärnverksamhet...

Läs mer

Innehållsförteckning 1

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 20 Bokslutsinformation Delår/År 2 20.1 Delårsrapport (delårsbokslut) per den 30 juni 2016.. 2 20.1.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.1.2 Periodiseringar 2 - Förutbetalda

Läs mer

Lathund Avgiftshantering

Lathund Avgiftshantering Uppdaterad: 2013-09-17 Lathund Avgiftshantering Förbund 1 Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Webbplatsen

Läs mer

Snabbguide till Ekonomirapporterna i Kuben

Snabbguide till Ekonomirapporterna i Kuben Snabbguide till Ekonomirapporterna i Kuben 2016-06-07 1. Inloggning och startsida Logga in i Kuben via länken till Kuben på ekonomiwebben: http://www.ekonomiwebben.lu.se/ eller skriv in adressen Kuben.lu.se

Läs mer

Inkomstperiodiseringar ÖPPET HUS

Inkomstperiodiseringar ÖPPET HUS Inkomstperiodiseringar 2016-06-02 03 ÖPPET HUS På agendan idag Erfarenheter från kvartalsbokslutet Tidplan delårsbokslutet Förberedelser t o m 8 juli Slutgranskning 11-13 juli Uppföljning Erfarenheter

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Marks kommun Andreas Crusell Erik Sellergren Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

Tidplan och checklista för bokslutet 30 juni 2017

Tidplan och checklista för bokslutet 30 juni 2017 Tidplan och checklista för bokslutet 30 juni 2017 Dag Datum Händelse Kontroll/Åtgärder/Att göra Rapport/ hjälpmedel Kontrollera kvarvarande periodiseringsposter från helårsbokslutet. On 31 maj Bokslutsinformation

Läs mer

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 Må nådsskifte Innehåll Bokför klart allt i månaden... 2 Avstämning... 3 Kundfodringar... 3 ROT-fordran kund... 3 ROT-fordran Skatteverket... 4 Leverantörsskulder... 5 Avstämning reskontror...

Läs mer

Ett program för tidrapportering och. Aveny. Tidredovisning

Ett program för tidrapportering och. Aveny. Tidredovisning Ett program för tidrapportering och u p p f ö l j n i n g av P r o j e k t Aveny Tidredovisning Aveny Tidredovisning Med Aveny Tidredovisning erbjuder vi ett toppmodernt hjälpmedel som förenar tidrapportering

Läs mer

Naturvetenskapliga fakultetens totalbudget 2012

Naturvetenskapliga fakultetens totalbudget 2012 PM 2011-12-05 N 2011/712 Sektion ekonomi Elisabeth Pupp Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Naturvetenskapliga fakultetens totalbudget 2012 Enligt universitetsstyrelsebeslut ska en totalbudget för fakulteten

Läs mer