Ny Ekonomi 2016 Frågor och svar - april-maj Ny ekonomi Frågor och svar. April maj 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny Ekonomi 2016 Frågor och svar - april-maj 2015 1. Ny ekonomi 2016. Frågor och svar. April maj 2015"

Transkript

1 Ny Ekonomi 2016 Frågor och svar - april-maj Ny ekonomi 2016 Frågor och svar April maj 2015 Innehåll Översättning... 2 Kodsträngshantering i drift... 5 Finansiering/resursanskaffning/budget... 6 Utdata Övrigt... 11

2 Ny Ekonomi 2016 Frågor och svar - april-maj Översättning När kan översättningsformuläret börja användas? Varför är vissa fält streckade i Access? När hämtas de aktiviteter som ska översättas i Access? Kommer aktiviteterna i Access att uppdateras löpande? Kan man lägga till nya aktiviteter i Accessformuläret (att börja använda 2016)? Under vilken tidsperiod har jag tillgång till Access-formuläret? Kan man byta kostnadsställe i översättningsarbetet? Visas även de verksamhetsgrenar som inte längre ska användas i formuläret? Visas även verksamhetsgren 10 och 30? Hur ska vi översätta dem? Kan man få ut rapport över den nya aktivitetsstrukturen (och den gamla som man arbetar med)? Kan jag få en översättningslista som även visar det nya riktiga aktivitetsnumret? Kan man i Raindance se hur den gamla kodsträngen från översatt aktivitet såg ut? Kommer översättningen ske även i Primula? Är det aktiva aktiviteter som ska översättas? Ska aktiviteter med nollsaldon översättas? Ska aktiviteter som enbart innehåller färdigavskrivna anläggningstillgångar översättas? Så fort alla detaljer kring översättningsreglerna är klara blir formuläret åtkomligt tillsammans med instruktioner. Översättningsformuläret är under uppbyggnad och det är exempelbilder som visas i utbildningsmaterialet. Fullständiga instruktioner kommer tillsammans med formuläret när det är färdigt. Det hämtas aktuell data dagligen.. Möjligheter undersöks. Svar kommer tillsammans med instruktionerna till formuläret. Från det släpps - enligt plan från mitten av juni till och med åtminstone september - Räkna med att arbeta med formuläret huvudsakligen under september., genom att fakulteten anmäler det till projektet. Prata med din fakultetsekonom., de visas överst i formuläret och blir med automatik översatta till rätt verksamhet vid översättningen. Vgren 24 till 21, 36 till 35 och 56 till 55. Nej, de kommer inte med i formuläret. Saldon på dessa kommer att hanteras separat enligt särskild instruktion., rapporter kommer att finnas. Inte under arbetet med översättningsformuläret, men efter de nya aktiviteterna har lästs in i Raindance i höst och då fått sina nummer., du kan i beskrivningstexten till de konverterade kodsträngssaldona se den översatta kodsträngen... Nej, endast de aktiva som har kodsträngssaldo ska översättas. De som behöver översättning kommer att ligga i översättningsformuläret., dessa aktiviteter ska översättas. Vi rekommenderar att man översätter aktiviteten till den nya aktivitet där verksamhet som tillgången används i ska bokföras.

3 Ny Ekonomi 2016 Frågor och svar - april-maj Vilken Orfi-rapport visar vilka anläggningstillgångar som finns på mitt kostnadsställe per aktivitet? Hur lång tid har jag på mig att städa bort aktiviteter som ska avslutas? Finns det någon begränsning i hur många aktiviteter som man kan slå ihop vid översättningen? Hur ska vi tänka om vi ska flytta aktiviteter från ett kostnadsställe till ett annat? Ska det göras under 2015 eller vid konverteringen? Finns det någon bra rapport (med verksamhetsgren) att ta ut i Orfi för att få en översikt över de aktiviteter som vi ska gå igenom? Om jag väljer att kopiera aktivitetsnamnet från Orfi till Raindance - kan jag då redigera det kopierade namnet? Hur ska jag tänka när jag namnsätter aktiviteter? Hur kan forskarna hitta rätt aktivitet? Använder de första siffrorna idag. Kan man lägga in siffror i aktivitetsbenämningen, t ex 32 för en viss forskargrupp? Om inget saldo på aktivitet vid årsskiftet, men kommer att behöva aktiviteten senare = översätts ej? Ska man då lägga upp en ny aktivitet när den då behövs? Hur namnsätter jag en aktivitet med bokföring på flera verksamheter imorgon så att Lupinanvändaren hittar rätt ny aktivitet? Finns det instruktioner till val av aktivitetstyp och konsekvenser av de olika valen? Rapport som heter "Kontroll anläggningstillgångar vid aktivitetsavslut". Rapporten visar vilka anläggningsnummer som finns och med information om kodsträng - även inventarieförda omsättningstillgångar. Enklast är att inte avsluta aktiviteter utan att översätta bort dem. Nej, bara de ligger på samma kostnadsställe och verksamhet. Om behov finns kontakta projekt Ny ekonomi Löses i särskild ordning. I EA-handboken finns instruktion och exempel på hur Saldolista Flexibel kan tas ut för att se bokföring på aktivitet inklusive verksamhet vid avslut av aktivitet. Tänk att namnet ska fungera som stöd för att hitta rätt aktivitet vid kontering i t ex Lupin. Du behöver inte ta hänsyn till uppföljningsbehov vid namnsättningen summeringar, urval per projekt, projektledare, forskargrupp etc. löses istället genom information som kopplas till aktiviteten. Observera att namnet kan innehålla max 30 tecken. Med hjälp av aktivitetens namn. Observera att aktiviteterna i Lupin och Primula kommer att presenteras ihop med kostnadsställe liknande som dagens aktivitetsnummer., det går att använda både siffror och bokstäver. Översätts ej. Går bra att lägga upp i Raindance. Identifiera vilka fall som finns hos dig och vad som bokförs där. Ta med till möte med projekt Ny ekonomi 2016 så diskuterar vi lämpliga lösningar., det kommer att publiceras i samband med att översättningsformuläret läggs ut.

4 Ny Ekonomi 2016 Frågor och svar - april-maj Vilka nya fält kan jag ange i samband med översättningen, t ex projekt? När (senast) behöver Sektionen Ekonomi ha uppgifter till register över projekt och forskargrupp? Finns det väljlista till fältet Projektledare i aktivitetsupplägget? Kan jag välja en aktivitet med en annan verksamhet som Samfinansieringskälla? Vad ska man ange som samfinansieringskälla: gamla eller nya aktiviteten? Är det frivilligt att koppla kontraktsuppgifter till aktiviteterna? Nu har jag en aktivitet med flera kontrakt hur ska det hanteras i den nya modellen? Kostnadsställe behöver man kontakta sektionen Ekonomi även vid mindre förändringar? Är det möjligt med förkortningar i kostnadsställenamnet? Vi har ny institution på gång men beslutet fattas först i oktober hur ska vi hantera det? Hur översätts bokföring på vgren 24, 36, 56 - ska vi flytta myndighetskapital i förväg? Det kommer att finnas ett antal fält, t ex olika summeringsnivåer. Olika uppgifter beroende på aktivitetstyp, för bidrag t ex projektledare och kontrakt. Mer information kommer senast när översättningsformuläret läggs ut. Instruktioner har gått ut till fakultetsekonomerna. I översättningsarbetet hämtas uppgiften från ekontrakt. I drift kommer källan till registret vara Lucat., det kommer att fungera som i Orfi, t ex att du har en aktivitet på verksamhet 21 som samfinansieringskälla Den nya aktiviteten. Hitta den/de aktiviteter som du har som samfinansieringskälla idag och översätt dem först så kan du välja den/de nya aktiviteterna när du sedan översätter övriga aktiviteter., men utan kontraktsuppgifter får du inget stöd för automatisk beräkning och bokföring av samfinansiering och periodisering. Du kan heller inte använda rapporter i projektportalen optimalt. Obs! Beroende på hur tidplan och rutiner kring bokslut kommer att se ut så kan det bli obligatoriskt att vid vissa tidpunkter på året ha kompletterat med de uppgifter som behövs för beräkning av periodisering. Kostnader och intäkter kan bara följas upp mot ett kontrakt. I översättningsformuläret väljs ett kontrakt och de övriga presenteras i ett textfält., alla kostnadsställeöversättningar ska gå till sektionen Ekonomi. Även om numret är oförändrat ska alla benämningar gås igenom: max 30 tecken samt inte innehålla Avd, Inst f eller motsvarade.. Det viktigaste är att det blir ett namn som användare i Lupin, Primula, Kuben, EOS etc. förstår vad det står för - inom begränsningen 30 tecken. Informera projektet om planerna senast 1 juni och skicka in blankett om upplägg när beslut är fattat. Alla aktiviteter med vgren 24 översätts till vsh (verksamhet) 21 i översättningsformuläret. Vgren 36 till vsh 35 och vgren 56 till vsh 55. Ni ska inte flytta myndighetskapital i förväg.

5 Ny Ekonomi 2016 Frågor och svar - april-maj Hur bör man översätta/rätta om kapital finns på fel verksamhetsgren? g har kapital på nollaktiviteten, verksamhetsgren 55 sedan gamla systemet (före 10 och 30) hur kan jag hantera det? Kommer kundregistret att rensas vid översättningen? Om det beror på felbokföring ska man rätta den felbokförda intäkten/kostnaden. Om det bara finns kapital kvar (som är korrekt), översätt aktiviteteten till en ny aktivitet som är kopplad till samma verksamhet. Om kapital ligger på verksamhetsgren som inte ska användas mer på kostnadsstället: avvakta särskild instruktion om detta. Om det beror på felbokföring ska du rätta den felbokförda intäkten/kostnaden. Om det bara finns kapital kvar (som är korrekt), översätt aktiviteteten till en ny aktivitet som är kopplad till verksamhet 55. Om verksamhet 55 inte längre används på kostnadsstället: avvakta särskild instruktion om detta.. Kodsträngshantering i drift Kan man lägga upp aktiviteter innan man fått kontraktet? Går det att lägga till uppgifter i efterhand vid ett aktivitetsupplägg? Kan man bifoga fil till aktivitet t ex kontrakt? Varför kan vi inte lägga upp listan Projekt själv? Vad händer om två olika kostnadsställer lägger in samma benämning på Projekt? Kan jag ändra samfinansieringskälla för flera samfinansierade aktiviteter samtidigt? Får jag ändra aktivitetsnamnet själv? Går det över huvud taget att ändra? Kan jag ändra Projekt och aktivitetsnamnet i efterhand? Vad gör man om en aktivitet byter verksamhet?, utom vissa som kommer att vara obligatoriska, t ex kostnadsställe och verksamhet., en eller flera Varje benämning måste vara unik. Projekt "Ny Ekonomi" kommer att gå igenom så att varje benämning är unik innan de läggs upp., det går att göra i Raindance. Det är upp till varje fakultet att bestämma vilka ändringar som eventuellt kräver ett godkännande från någon med högre behörighet., så länge som det inte innebär en ändrad inriktning. Lägger upp ny aktivitet.

6 Ny Ekonomi 2016 Frågor och svar - april-maj Får jag själv avsluta aktiviteter i Raindance? Kommer det att gå att undanta vissa aktiviteter från att triggas av indirekta kostnader (med markering i upplägg)? Måste man kontera på alla dimensioner? Det är upp till varje fakultet att bestämma vilka ändringar som eventuellt kräver ett godkännande från någon med högre behörighet. Det kan också bli aktuellt att fortsätta med nuvarande rutin där sektionen Ekonomi avslutar., kan göras med hög behörighet av sektionen Ekonomi. Inte alltid, beror på typ av händelse. T ex finansiär anges alltid vid intäkt. Funktion är frivillig. Kodkomplettering vsh-kst går inte att ändra Kan jag ändra värden som kommer med automatik? Vilken motpart ska användas på Motpartskod kommer att sättas med lönetransaktioner? automatik. Är ID-begreppet obligatoriskt i bokföringstypen för löneombokningar? Hur visas ID-begreppet i Raindance? en kombination av personnummer + anställningsnummer Kostnadsställe behöver i ekonomisystemet Nya kostnadsställenummer i samråd med inte ha någon logisk nummerordning Ladok. Ny version av Ladok kommer 2017 institutionsvis men vid Ladok-utsökningar då hela kostnadsställenumret kommer att behöver vi ha kostnadsställena i nr-ordning. användas. g skulle vilja märka upp ekonomiska händelser med t ex olika typer av resor (tåg, flyg). Finns benämning på konto även på engelska? Kontakta projekt Ny ekonomi 2016 för att diskutera bästa lösning. Ambitionen är att ha engelska namn på konton, kostnadsställen etc., och/eller på institution, kontogrupp etc., men det är inte högsta prioritet kan vara något som läggs till i ett senare skede. Finansiering/resursanskaffning/budget Fördelningen av anslag via 12-delar: Fakulteten vill kunna göra rättelser av fördelningen själv, på ett enklare sätt än idag (att skicka ner till sektionen Ekonomi). Går det att ändra texten på en artikelkod, ev. komplettera den? Går det att komplettera artikelregistret efterhand? Är det möjligt att ange mer text på kundfakturor? Rutinen kommer att ses över. När du valt artikel till en rad i fakturan kan du sedan komplettera radtexten., utöver det som hämtas från artikelregisteret går det att komplettera med egen text.

7 Ny Ekonomi 2016 Frågor och svar - april-maj Kan jag skicka en kundfaktura samma dag som den ställs ut? Då behövs inget godkännande av prefekt när man ställer ut kundfakturor och internfakturor? Vilket fakturadatum blir det på kundfakturan? Det ursprungliga fakturadatumet då den skapades, eller det då den skickades? Norsk myndighet vill ha e-fakturor, men det går inte idag. Kan jag få en bekräftelse på att min kundfaktura gått iväg? Datum? Hur långa är OCR-nummer som skapas i Kund? Kan man skriva ut fakturor för t.ex. arkivering på institutionen? Går det att välja att en faktura inte skickas till printtjänst om man istället vill bifoga fakturan med leverans av vara vid försäljning. Printtjänst vem betalar? Internfaktura skickas till institutionen? Varför bokförs inte rekvisition direkt på resultatkonton? Går det att få ut rekvisitionen i PDF och maila iväg den? Utredningskontot: ser ni över hanteringen av konferensavgifter på utredningskontot? Kan även Portokostnader gå med fil i Raindance istället för som idag med internfaktura? Internfakturor: Vi får ofta internfakturor med små belopp när det gäller porto, kan ni inte se över det? Ex. 2,90 Internfakturering blir det inte dubbel OH om man använder externa konton? Är det obligatoriskt att ange mottagarreferens vid utställandet av internfaktura? Följer bilagor med internfakturor till Lupin? Kommer jag att se internfakturor i min arbetslista i ekonomisystemet? Hur kommer rutinen se ut när det gäller felaktiga internfakturor? Kommer de att makuleras i Lupin som externa? Godkännande av kundfakturan sker på sektionen Ekonomi, hanteras och skickas dagligen. Nej, eftersom det finns ett godkänt underlag till grund, t ex avtal. Det datum då den skickades. Den europeiska standarden för e-faktura ska enligt e-fakturadirektivet vara tillgänglig senast Raindance kommer att utveckla Svefakturan under hösten 2015 med rätt format. Statusen ändras till Definitiv och fakturadatumet visas i rapport. 9 siffror Nej Kostnaden belastar central förvaltning - inte institutionen Det är inte förenligt med god redovisningssed att göra så. Det går bra. vi ser över rutinerna för detta. Eftersom detta inte är förgodkänt t ex i ett avtal så ska det gå via Lupin för attest. (Dessutom saknas uppgift om köparens kontering.) Utställande part måste se över rutiner för skapande av internfakturor. Löses via motpart. Nej. Nej, internfakturorna för mottagaren kommer att synas (aviseras) i Lupin., sektion Ekonomi makulerar vid behov alla typer av fakturor i Lupin.

8 Ny Ekonomi 2016 Frågor och svar - april-maj Kommer det att finnas intern kundfordran/leverantörsskuld? Kommer interna och externa fakturor att särskiljas i Lupin? Vilket aktivitetsurval syns för Lupinanvändaren? Hur kan man begränsa antalet aktiviteter i Lupin (för användaren)? Får jag behålla befintliga grupper i Lupin eller måste jag skapa dem på nytt med nya aktivitetsnummer? Går det att söka på en kombination av del av aktivitetsnummer och del av benämning i Lupin? T ex kst + initialer i benämning. Vilka kodsträngsdelar kommer att finnas i Lupin? Hur kommer kostnadsställe-verksamhetaktivitet se ut i Lupin? Kommer man att kontera på verksamhet i Lupin Väljer man motpart i Lupin? Intrastatfält i Lupin: är det ett obligatoriskt fält? Kommer beloppsgräns finnas för anläggningstillgångar i systemet? Vilken väg kommer gälla från Lupin till anläggningsregistret? Kan inte komplettering av anläggningstillgång ske redan i Lupin? Ibland har granskaren mer information. Nej, fungerar precis som idag, bokföring sker först när båda parter godkänt. Nej, de kommer att visas i samma lista. De aktiviteter som är tilldelade till gruppen i Lupin. En första grovsortering görs genom indelning i grupper, t ex så att användaren i Lupin endast har tillgång till institutionens aktiviteter. Sedan väljer användaren sina egna favoriter och kanske t o m en defaultaktivitet om det oftast är en aktivitet som han/hon konterar på. Du får behålla befintliga grupper men rekommendationen är att se över dem. När Lupin sattes upp fanns inte möjligheten att välja favoriter så då gjordes ofta grupperna väldigt små och snäva. Det är inte längre nödvändigt utan det är bättre att istället ha större och bredare grupper eftersom det ökar flexibiliteten och användarnas möjligheter att delegera sina uppgifter vid t ex semester, samt minskar administrationen. Tyvärr inte i dagsläget Konto, Aktivitet (syns som kst-verks-akt), Funktion, Fin/Tillg Troligtvis kkkkkkvvaaaaaa, t ex Förhoppningsvis med något tecken som avskiljare. Nej, men verksamhetskoden visas tillsammans med aktivitetsnumret. Nej, bokas automatiskt vid inläsningen i Raindance. Nej Samma som idag: kr och minst 3 års livslängd för att bokföras som anläggningstillgång. Manuell bedömning. Fakturan skickas när den är färdigregistrerad i Lupin till ekonomisystemet och finns i anläggningsregistret nästa dag. Nej, det går inte att ange mer information i Lupin.

9 Ny Ekonomi 2016 Frågor och svar - april-maj Hur mycket av beskrivningstexten på en anläggningstillgång i Orfi förs över till Raindance? Är det ok med manuell ombokning av löner inom EU-projekt även i fortsättningen? Behöver konto för lönebikostnader som hör ihop med EU-projekt. Det är svårt idag att plocka ut och boka eftersom det är klumpat ihop när det kommer från Primula. I dag har vi löst det med fritt fält. Behöver även konto för timavlönad personal (i alla fall kunna följa upp dessa). Lupin-faktura som går till många. Kommer man att kunna börja attestera innan alla granskare godkänt? Kan jag i den speciella vertypen för Löneombokning omboka alla typer av PRIMULA-poster, även utlägg? Vilka transaktioner kan jag boka om i den speciella verifikationstypen som innehåller ID? Går det att avslå en bokföringsorder som konterats på mitt kostnadsställe? Hur rättar jag bokföring från Lupin? Hur ofta kommer samfinanseringsbokföring att ske? Kan jag fortsätta att beräkna och bokföra samfinansiering manuellt? Kan den nya funktionen i EOS användas för annat än projekt? T ex för flerårsbudget på institutionsnivå? Beskrivningsfältet i Raindance är max 50 tecken långt. All övrig beskrivande information (stöldmärkningsnr, namn, rum, tillverkare m m) kommer precis som idag att presenteras i andra fält., i en särskild verifikationstyp för dessa ombokningar. Diskussion pågår med Primula Finns redan konto för Arvoden. Återkom med övriga kontoönskemål. Nej, fakturan måste vara färdigkonterad innan den kan gå för attest. Transaktioner som kommer från PRIMULA. ID ska användas i både debet och kredit. Rutiner för detta kommer att utformas. Det kommer inte att heta avslå men på något sätt ska det gå att rätta till. Via bokföringsorder, med koppling till fakturan. Troligtvis som idag, en gång i månaden Nej, det är utformat som stöd till fleråriga projekt. EOS nya funktion: Ersätter den fullkostnadskalkylen? Kommer projektledare åt EOS för att följa upp sin projektbudget? Den nya funktionaliteten kan ersätta fullkostnadskalkylen i Excel. Tanken är att projektledaren ska göra sin uppföljning i Kuben. Om projektledaren kan ta på sig "ekonomhatten" kan projektledaren också göra uppföljning i EOS.

10 Ny Ekonomi 2016 Frågor och svar - april-maj Utdata Hur länge under 2016 kan jag gå in i Orfi? Vad sparas i EOS? Saldo eller transaktioner? När det gäller gammal data. Kommer gammal data i form av transaktioner finnas att söka fram i Kuben? Vid omorganisation i framtiden: Kan man efter omkoppling av kostnadsställe se utdata före omkopplingen? Hur visas saldo på aktivitet för 2015, om den hade = men hade saldo ? Varför sker ingen uppdatering från EOS tillbaka till Primula på det som är budgeterat? Kan jag följa upp rekvisitioner? Kommer jag att kunna följa upp lönekostnader på person på projektrapport i Kuben? Kan man se person (lön) i Raindance? Kommer det att ske återläsning av rättningar till Primula? Rapport önskas där jag kan se reseräkningsnummer och person, tydligare transaktioner. Vid ombokning av lön i Raindance, följer LBK+semkostnad konto med automatik som i Primula? Var finns projektrapporterna för ekonomisk återrapportering av projekt from 2016? Hur kan man söka i Kubens dashboard på de nya koddimensionerna, t ex projektledare osv? Hur kan jag följa upp projektledaren på aktiviteten? Om jag har flera aktiviteter mot ett Projekt hur får jag ut samlad rapport? Kuben, möjlighet till någon form av favoritlista, typ LUPP mina val som ligger kvar. För bokföring: enligt kommande tidplan för årsbokslutet För att ta rapporter etc.: Inte bestämt ännu. Data för 2015 ska sparas/konverteras. Det är ännu inte beslutat om det ska vara på transaktions- eller saldonivå., utfallet visas på "rätt" kostnadsställe beroende på när omkoppling respektive transaktion skett Månadssaldo för 2015 kommer att läsas över i Raindance på en särskild konverteringsaktivitet. Primula kan inte ta emot denna typ av information i dagsläget., både utställda, inbetalda och kvar att rekvirera., så är målsättningen. Nej den uppföljningen görs i Kuben. Nej. Önskemålet tas vidare till Kuben. Ombokningen kommer att göras precis som i Orfi, uträkningen får göras manuellt. I Kuben Rapporterna i Kuben kommer att uppdateras med de nya strukturerna. Projektledare kan som en frivillig uppgift anges på aktiviteter utifrån väljlista. Exakt var och hur detta begrepp kommer att vara möjligt att söka på och ta rapporter på arbetas fram under hösten. Genom sökning eller rapportuttag på Projektkoden., det ska vara möjligt.

11 Ny Ekonomi 2016 Frågor och svar - april-maj Hur visa anläggningar i projekt-rapport? Vissa vill i rapporten se hela inköpet, inte bara avskrivning Interneliminering m h a motpart. Kommer EOS och Kuben också att anpassas för interneliminering? Idag finns det inte i de systemen. Kan jag söka på text i Raindance? Kan jag söka på och borra mig ner på koddelen Källa? Projektrapporterna ska visa samma information imorgon som idag., det är planen. Ändring av hur koden används bör möjliggöra detta., det går bra att söka på text i sökformulären., men begränsa utfall i kombination med annan koddel. Övrigt Kan underlag bifogas verifikationen och sekretessmärkas? Vem bestämmer vem som får godkänna? Vilka möjligheter finns till tidredovisning? Gäller främst EU och SIDA. Vem registrerar (forskare/administratör)? Kommer påminnelsefunktion motsvarande den i ekontrakt att finnas? Vad kommer att ersätta ekontrakt? Måste jag lägga in kontraktsinformationen i olika system? Diarieföring, behöver vi göra det även i W3D3? Kommer avancerad sök i Lupin att utökas? Summeringsnivåerna finns inte där (Projekt, projektgrupp osv). Hur kommer stödverksamheten vg 91 att fördelas fr.o.m. 2016? Fördelningsnycklar? Kommer Bokslut på institution vara kvar och i så fall i vilken form? Får prefekterna samma utbildning som vi? Hade nog varit bra att de fått samma. Behörigheter: Kommer motsvarande behörigheter som man har i Orfi följa med till Raindance? Vem kommer lägga upp behörigheterna? Prefekten avgör vem som ska godkänna bokföring. Kontakta projektet "Ny Ekonomi" om behov finns.. Den ekonomiska kontraktsinformationen läggs in i Raindance. Diarieföring kommer att göras i ett system, W3D3. Summeringsnivåerna kommer inte att finnas i Lupin. Fördelningsnycklar från budget i EOS läses in med automatik, fördelning mellan Utbildning och Forskning. Respektive grupp fördelas därefter på basen utfall till de riktiga verksamheterna. Rutinen ska ses över inför första bokslutet i Raindance. Den kommer inte att se likadan ut. Prefekterna har fått en kortare information - på fakulteternas prefektmöten - och erbjudande om att få mer om de önskar det. En genomgång av behörigheterna kommer att ske i höst. Upplägg av behörigheter precis som idag på

12 Ny Ekonomi 2016 Frågor och svar - april-maj Får jag mail om att jag har något att hantera i min inkorg? Även godkännande av aktivitetsupplägg? En överskådlig tidplan önskas, så att vi kan planera vårt arbete inom fakulteten och institutionerna. Kommer man att kunna se aktivitetsnamnet i Primula? Det går inte idag och är väldigt efterlängtat! Kommer det bli möjligt att lägga in reseräkningar i Raindance istället för i Primula Res? Se gärna över sökfunktionen i Primula Webb så att användaren lätt kan hitta sin aktivitet. Kan inte ni centralt ifrån meddela större anslagsgivare att vi kommer få svårt med återrapporteringen de första månaderna 2016 pga. systembyte? När är första dagen man kan jobba i Raindance? Hur länge spara underlag på exempelvis mail och var spara? När det gäller extern kundfaktura. Fungerar Raindance med Mac? sektionen Ekonomi Varje användare kan själv ställa in om den vill ha mail om att det finns något att hantera i inkorgen. När det gäller godkännande av aktivitetsupplägg visas de inte i inkorgen och tester i höst får visa om och hur en avisering av dessa kan ske. Översiktlig tidplan gällande översättningsarbetet har skickats till fakultetsekonomerna under vecka 21. Mer detaljerad tidplan efterhand kopplad till olika moment. Ambitionen finns att en samlad tidplan ska tas fram. Inställningsfråga/prestandafråga. Systemförvaltare för Primula tar frågan vidare med leverantör. Nej Inställningsfråga/prestandafråga. Systemförvaltare för Primula tar frågan vidare med leverantör. Finns med i projektets kommunikationsplan. Driftsättningsplanen kommuniceras i höst. Samlad information kring dokumenthantering, diarieföring, arkivering och gallring kommer till hösten.

Ny ekonomi 2016 hur påverkar det dig?

Ny ekonomi 2016 hur påverkar det dig? 1 2015-10-22 Anställda vid Lunds universitet Projekt Ny ekonomi 2016 Agneta Sjöfors, projektledare Ny ekonomi 2016 hur påverkar det dig? Bättre ekonomiadministrativt stöd till forskningsprojekt Nytt sätt

Läs mer

Internfakturering 14 MARS 2014

Internfakturering 14 MARS 2014 Internfakturering 14 MARS 2014 Utbildningens syfte Syftet med kursen är att på ett korrekt sätt kunna hantera internfakturor i Orfi. Utbildningens innehåll Teori Internfaktura Intern försäljning Externt

Läs mer

Ny ekonomi 2016 2014-11-26 EKONOMIDAGEN

Ny ekonomi 2016 2014-11-26 EKONOMIDAGEN Ny ekonomi 2016 2014-11-26 EKONOMIDAGEN Innehåll Bakgrund / repetition Vad är på gång? Vad ändras? Hur förbereder vi oss? Svar på frågan: Hur påverkas jag? Vad går projektet ut på? Att byta ekonomisystem

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22 Innehåll Internfakturering 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 SYFTE... 3 TYPER AV TRANSAKTIONER... 3 FUNKTIONER I INTERNFAKTURERINGEN... 3 FLÖDE I INTERNFAKTURERINGEN... 4 FUNKTIONER I NAVIGATOR...

Läs mer

Version 5,0 2009-09-25

Version 5,0 2009-09-25 2009-09-25 2009-09-25 Sida 2(19) Bokföringsportalen - inledning Detta är version 5,0 av lathunden uppdaterad till Raindance version 2009. Logga in som vanligt i Raindanceportalen. Under förutsättning att

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 3. RÄTTA VERIFIKATION... 11

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 3. RÄTTA VERIFIKATION... 11 Innehåll Redovisning 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 Syfte 3 Redovisningsmodulen 3 Kommunikation 4 Funktioner i redovisningsmodulen 5 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 Formuläret Registrera verifikation

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Innehållsförteckning 1

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 20 Bokslutsinformation Delår/År 2 20.1 Delårsrapport (delårsbokslut) per den 30 juni 2015.. 2 20.1.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.1.2 Periodiseringar 2 - Förutbetalda

Läs mer

1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor

1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor Innehållsförteckning 1. Registrering av digitala Internfakturor... 1.1 Registrering en Digital Internfaktura i Kostnadsfördelning... 1 1.2 Bifoga fil

Läs mer

Innehållsförteckning.. 1. 20 Bokslutsinformation Delår/År.. 2

Innehållsförteckning.. 1. 20 Bokslutsinformation Delår/År.. 2 Sid 1 (9) Innehållsförteckning.. 1 20 Bokslutsinformation.. 2 20.2 Årsredovisning (årsbokslut) per den 31 december 2014 2 20.2.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.2.2 Periodiseringar. 2 - Förutbetalda

Läs mer

Rapporter i Lupos-periodiseringsmodul

Rapporter i Lupos-periodiseringsmodul Rapporter i Lupos-periodiseringsmodul 1. Kontrollrapport... 2 När används rapporten?... 2 Vad visar rapporten?... 2 Hur beställs rapporten?... 6 2. Ofullständiga periodiseringsförslag... 8 När används

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning.

Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning. Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning. Tömning från v-gren 91 till v-grenarna 10 och 30 Kostnader och intäkter bokförda på v-gren 91 töms till v-grenarna 10 och 30.

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer

Detta är inte en rapport i vanlig bemärkelse utan ett program som kopierar en befintlig verifikation. Se redovisningsmanualen: Orfi-manual

Detta är inte en rapport i vanlig bemärkelse utan ett program som kopierar en befintlig verifikation. Se redovisningsmanualen: Orfi-manual Redovisningsmodul Standardrapporter Buntöversikt - Redovisning Efter all registering/uppdatering/kopiering/ombokning av en verifikation/bunt ska Buntöversikt redovisning skrivas ut och skrivas under av

Läs mer

Välkommen till Ekonomidagen maj 2015

Välkommen till Ekonomidagen maj 2015 Välkommen till Ekonomidagen maj 2015 Ekonomidagen 21 maj 2015 Presentation av ekonomiavdelningen Bokslutsinformation + projekthantering Kaffepaus Framtidens inköp Raindance - systeminformation Aktuellt

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning

Läs mer

LATHUND BOKSLUT 2015 VERSION 2015-10-15. Redaktör: Gabriele Nilsson

LATHUND BOKSLUT 2015 VERSION 2015-10-15. Redaktör: Gabriele Nilsson LATHUND BOKSLUT 2015 VERSION 2015-10-15 Redaktör: Gabriele Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING Anläggningar... 2 Anslagsmedel... 2 Avstämning annan myndighet... 2 Bokföringsorder... 2 Depositioner... 3 Ekonomikalendern...

Läs mer

Lathund attestera leverantörsfaktura

Lathund attestera leverantörsfaktura Lathund attestera leverantörsfaktura Logga in i fakturaportalen. Skriv in ditt användarnamn och lösenord, lämna rutan med företag tomt. Klicka sedan på ok eller enter. Nu kommer du in i din inkorg/brevlåda

Läs mer

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma

Läs mer

5. Interna transaktioner... 2

5. Interna transaktioner... 2 Sid 1 (13) Innehållsförteckning 5. Interna transaktioner... 2 5.1 Bakgrund... 2 5.2 Intern försäljning/köp... 2 5.2.1 Internfaktureringsmodul... 2 - Säljarens kundfaktura - Mottagarens leverantörsfaktura

Läs mer

Remissvar ny ekonomimodell och ekonomisystem

Remissvar ny ekonomimodell och ekonomisystem YTTRANDE 1 2013-12-12 Diarienummer Remissvar ny ekonomimodell och ekonomisystem Naturvetenskapliga fakulteten lämnar följande synpunkter på remiss om ny ekonomimodell och ekonomisystem. Det är ett mycket

Läs mer

Bokslut på institution avstämning av balansräkning och resultaträkning vid årsbokslut (flik 1-11)

Bokslut på institution avstämning av balansräkning och resultaträkning vid årsbokslut (flik 1-11) Bokslut på institution avstämning av balansräkning och resultaträkning vid årsbokslut (flik 1-11) 1 Ekonomisektionen 20101117 Inledning... 3 1. Balansräkning och resultaträkning: ekonomirapport INST BR

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Copernicus Nyheter Version v201203/2. Sid 1

Copernicus Nyheter Version v201203/2. Sid 1 Solutions for Enterprise P roject Management Stureplan 4A 114 35 Stockholm, Sweden Phone: +46 8 506 409 00 Fax: +46 8 506 409 01 VAT no: SE5560953225 www.exicom.se info@exicom.se Copernicus Nyheter Version

Läs mer

Sortera post - Centralt

Sortera post - Centralt Extern Centralt Vaktmästeri Förvaltning Sortera post - Centralt Skicka fakturor via internpost (Lev. Skickat fel) Osorterad post Tömma postboxen (samtliga lev.fakt hänvisas till boxen) Utsorterad post

Läs mer

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu Raindance Handbok KFP KundFakturaPortal 1 Innehållsförteckning Fakturor... 3 Registrera faktura... 4 Fakturahuvud, Kund- och datumuppgifter... 4 Övriga uppgifter... 6 Fakturarader... 7 Kontera fakturan...

Läs mer

Ekonomiadministration av lokalprojekt

Ekonomiadministration av lokalprojekt O Om du ska skriva ut på framsida med förtryckt logotyp dubbelklicka på logotypen och tryck delete Glöm inte att skriv in dnr Ekonomiadministration av lokalprojekt, version 5, 2010-05 Denna revidering

Läs mer

Välkommen. Ekonomienhetens information. 25 och 27 nov 2014. Annica Eriksson och Elenor Qvarnström

Välkommen. Ekonomienhetens information. 25 och 27 nov 2014. Annica Eriksson och Elenor Qvarnström Välkommen Ekonomienhetens information 25 och 27 nov 2014 Annica Eriksson och Elenor Qvarnström Innehåll Riksrevisionen Representation/konferens Bokslutsinfo Referenskoder lev-, kundfakturor Riksrevisionens

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO Om ett kontrakt inte är fullständigt fördelat så finns det två alternativ: Alt 1: Be den som registrerat kontraktet att sätta om kontraktet till status Preliminär och sedan åter till status Normal så att

Läs mer

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering) UTBILDNING I EFH/AGRESSO (EFH Elektronisk Fakturahantering) Beställningsreferens Vid beställning skall du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att du får det som referens på fakturan. Exempel:

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Instruktion med tidplan för Malmö högskolas årsbokslut 2014-12-31

Instruktion med tidplan för Malmö högskolas årsbokslut 2014-12-31 Instruktion med tidplan för Malmö högskolas årsbokslut 2014-12-31 Nedan följer instruktioner och information om områdenas arbetsuppgifter i samband med Malmö högskolas årsbokslut för 2014. Tidplan samt

Läs mer

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet F22 Attestant INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar attestant...2 3 Attestera faktura...3

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda.

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda. Kundreskontra Avstämningslista utredningskonto Ska du tömma utredningskontot för inkomster? Rapporten visar vilka inkomster som bokats in på utredningskontot och vilka inkomster som bokats ut därifrån

Läs mer

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Attestordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 8 januari 2015, 9 1 Attest 1.1 Omfattning Denna attestordning gäller för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets

Läs mer

Proceedoinfo 14-2 Juni 2014

Proceedoinfo 14-2 Juni 2014 [Fakultet/Institution/centrumbildning] Inköpsenheten e-handel 2014-06-13 Till Proceedo-användare Proceedoinfo 14-2 Juni 2014 Innehåll: Proceedo under semesterperioden juli 2014 Glöm inte delegera! Glöm

Läs mer

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet F31 - Sök faktura INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 2 Fliken Sök...2 2.1 Fältförklaring...5 2.1.1 Fält i huvudet...5 2.1.2 Fält på konteringsrader...6

Läs mer

Bokslut på institution avstämning av balansräkning och resultaträkning vid årsbokslut

Bokslut på institution avstämning av balansräkning och resultaträkning vid årsbokslut Bokslut på institution avstämning av balansräkning och resultaträkning vid årsbokslut 1 Ekonomisektionen 20131201 INNEHÅLL 1. Balansräkning och resultaträkning: ekonomirapport INST BR Avst och... 5 standardrapport

Läs mer

Kvalitetssäkra lönekonteringen i PersonecP med UDP:n

Kvalitetssäkra lönekonteringen i PersonecP med UDP:n Kvalitetssäkra lönekonteringen i PersonecP med UDP:n Karin Helmrich karin.helmrich@orebro.se 019-21 17 24 Örebro kommun 137 120 invånare 11 000 anställda Årets resultat:108 Miljoner kronor Omsättning:

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Skapa kundfaktura Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Manualen innehåller steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor och krediterar fakturor.et är vanligtvis

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

ekontrakt 9. Dokument, mallar och rapporter Innehåll

ekontrakt 9. Dokument, mallar och rapporter Innehåll ekontrakt 9. Dokument, mallar och rapporter Innehåll Hur hanterar jag dokument i ekontrakt?... 1 Dokument... 2 Arbetsdokument... 2 Fastställd handling... 3 Skapa dokument utifrån mallar... 4 Vilka mallar

Läs mer

Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor

Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor Innan bokföring Redovisningsansvariga kommer att få ett mail med en mall utskickad från EA. Spara mallen lokalt på er dator eller på ert lokala nätverk. Öppna

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Tidplan för Bokslut 2014

Tidplan för Bokslut 2014 Anläggningstillgångar / Anläggning - Aktivering av investeringar Försäljningar Anläggning - Avskrivningar och kapitaltjänst Anläggning - Sista dag för registerering av tid i Agresso (Tid & Projekt) Sista

Läs mer

E t t E k o n o m i s y s t E m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k yrka n s v E r ksam het

E t t E k o n o m i s y s t E m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k yrka n s v E r ksam het E t t e k o n o m i s y s t e m s p e c i e l lt a n p a s s at för Svenska kyrkans verksamhet Aveny Ekonomi Aveny Ekonomi Med Aveny Ekonomi erbjuder Eniac Data det optimala verktyget för effektiv redovisning

Läs mer

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Vid frågor ring: Åsa Holmqvist Tel: 7141 Linda Kamlund Tel: 7198 Dagmara Walkiewicz Tel: 7171 Fakturaadress: Älvsbyns Kommun Box 74 942 22 ÄLVSBYN 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Kom igång med Smart Bokföring

Kom igång med Smart Bokföring Innehåll Hogia-ID... 3 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 4 Startsidan... 7 Guide 2 Bokföring... 8 Inställningar... 10 Organisation... 10 Kontoinställningar... 11 Bokföring... 12 Ingående balans...

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

Registervård Fakturaspecifikation

Registervård Fakturaspecifikation Registervård Fakturaspecifikation Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Innehåll INLEDNING... 3 GRUNDREGISTER... 3 STYRPARAMETRAR FAKTURERING... 4 INSTÄLLNINGAR SOM GÄLLER FÖR FAKTURASPECIFIKATION I SYSTEMRUTINER...

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO Om ett kontrakt inte är fullständigt fördelat så finns det två alternativ: Alt 1: Be den som registrerat kontraktet att sätta om kontraktet till Preliminär och sedan åter till Normal så att systemet skapar

Läs mer

Lathund - Godkänn rekvisition eller faktura i EKO

Lathund - Godkänn rekvisition eller faktura i EKO För att godkänna en rekvisition eller faktura i EKO kan man söka fram aktuell händelse via två menyval: 1. Kontrakt Att göra 2. Kontrakt Sök Rekv/Fakt eller Konteringsrad 1. Kontrakt Att göra Gå in via

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ATT TA UT SALDON PER KODSTRÄNG TILL EXCEL och ANVÄNDA PIVOTTABELL FÖR ATT PRESENTERA UTFALL:

INSTRUKTION FÖR ATT TA UT SALDON PER KODSTRÄNG TILL EXCEL och ANVÄNDA PIVOTTABELL FÖR ATT PRESENTERA UTFALL: INSTRUKTION FÖR ATT TA UT SALDON PER KODSTRÄNG TILL EXCEL och ANVÄNDA PIVOTTABELL FÖR ATT PRESENTERA UTFALL: Ta ut rapport i ORFI Gå in i ORFI Välj Resultatboken Välj Åtgärd/Navigera/Rapporter/Standardrapporter

Läs mer

Ramavtal BI-system Krav nr 213-311

Ramavtal BI-system Krav nr 213-311 1 / 6 Kravtyp kravet poäng 213 Krav som avser Administration Budgetverktyget har funktioner för att skapa budget/prognos i minst 8 uppföljningsdimensioner. 214 215 Budgetverktyget har funktioner för att

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

Lathund Registrera en ansökan/offert i EKO

Lathund Registrera en ansökan/offert i EKO För att registrera en ansökan eller offert går du in i EKO via Medarbetarportalen Verktyg. Logga in med ditt x-användarid samt ditt systemlösenord, obs använd gemener (små bokstäver) när du anger ditt

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering. På detta sätt kan du påverka hur Inventeringsunderlaget kommer att se ut. Om du behåller markeringen Ingen skrivs bara artikelns Artikelnummer ut på listan, alltså ingen Benämning. Om du inte vill ha ut

Läs mer

Agenda. Tidplaner och anvisningar Kundfakturor Leverantörsfakturor Periodisering Övrig informantion

Agenda. Tidplaner och anvisningar Kundfakturor Leverantörsfakturor Periodisering Övrig informantion Agenda Tidplaner och anvisningar Kundfakturor Leverantörsfakturor Periodisering Övrig informantion Tidplaner och anvisningar till Årsbokslut 2014 Instruktion årsredovisning 2014 nämnder, PM 2014-11-03

Läs mer

9 Minirapporteringsärendet

9 Minirapporteringsärendet Minirapporteringsärendet 9-1 9 Minirapporteringsärendet Minirapportering används i första hand när man skall göra utbetalningar av arvoden och ersättningar till personer som inte har någon anställning

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

Agressomanual. Kundfakturering

Agressomanual. Kundfakturering Agressomanual Kundfakturering Författare: Jakob Brusquini År: 2015 Innehåll 1 Inledning 4 2 Kundregister 5 2.1 Kontrollsökning 5 2.2 Uppläggning av kund 6 3 Registrering av försäljningsorder 7 3.1 Order

Läs mer

Innehåll. 2014-01-22 Seminarie HVS 2014 CR

Innehåll. 2014-01-22 Seminarie HVS 2014 CR Innehåll Ansvar, delegation och attesträtt Kalkylering Direkta och indirekta kostnader (OH-kostnader) Medfinansiering Kodsträng Redovisning Bokslut Återrapportering, avslut av projekt Delegationsordning

Läs mer

Månatliga bokningar. Informationsblad. Marina Asplund Åbo Akademi 4/8/2011

Månatliga bokningar. Informationsblad. Marina Asplund Åbo Akademi 4/8/2011 2011 Månatliga bokningar Informationsblad Marina Asplund Åbo Akademi 4/8/2011 i Innehållsförteckning Innehållsförteckning... i 1 Månatliga bokningar... 1 1.1 Intäkter... 1 1.2 Kostnader... 1 2 Månatliga

Läs mer

Skapa beställning i Visma Proceedo. Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK.

Skapa beställning i Visma Proceedo. Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK. Skapa beställning i Visma Proceedo Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK. Du kommer in i startbilden. För att skapa en beställning klicka på fliken Inköp. I startbilden kan du se om du

Läs mer

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161. Riktlinje 2014-01-27 Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS 2013/0267-8 Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996,

Läs mer

Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter.

Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lathund efact web 1 Lathund efact web Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lösenord skall vara minst 4

Läs mer

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3

Läs mer

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg Registrering av faktura Registrering av fakturaunderlag (utan väntande faktura) Påföra avgifter - Dröjsmålsränta Borttag av underlag för räntefakturor.

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Sida 1/8 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Ansvar Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för kommunen och fastställer attestreglementet. Kommunstyrelsens förvaltning ekonomichefen

Läs mer

Förändringar di i regelverket Periodiseringar Bokföringsexempel. 13-månaden Påverkan på budget/ uppföljning Semesterlöneskulden Differens på kapital

Förändringar di i regelverket Periodiseringar Bokföringsexempel. 13-månaden Påverkan på budget/ uppföljning Semesterlöneskulden Differens på kapital Kostnadsbaserad anslagsavräkning Mt Mats Tolander Tl och hanna Loréhn Seminarium i 10 juni 2009 Innehåll Förändringar di i regelverket Periodiseringar Bokföringsexempel Positiv respektive negativ övergångseffekt

Läs mer

Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0

Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0 1/15 Datum Handläggare 2012-06-08 Eva Ringman Dnr 45-43/2011 Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0 Innehållsförteckning 1 Syfte och avgränsningar...

Läs mer

Syftet med den nya redovisningsmodellen

Syftet med den nya redovisningsmodellen AGENDA Inledning/syfte Förändringar i redovisningen Bas för påslag Påslag i Raindance Förändring av procentsatser Exempel Beräkningsmall och klassificeringar Vad händer sen? Frågor/Avslutning Syftet med

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Internredovisning. Några förutsättningar för internredovisning

Internredovisning. Några förutsättningar för internredovisning Internredovisning Vad är internredovisning? Internredovisning är en tilläggsfunktion i MONITOR som innebär att alla lager- och tillverkningstransaktioner i systemet konteras och förs över till huvudboken

Läs mer

Fakturering med Kundreskontra

Fakturering med Kundreskontra Fakturering med Kundreskontra Genom att använda e-bokföringens modul Fakturering med Kundreskontra kan du skapa fakturor och hålla koll på din kundreskontra i e-bokföringen. Inställningar Innan du börjar

Läs mer

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014 1(12) Ekonomiavdelningen Inköpsenheten e-handel 2014-03-25 Till Proceedo-användare Proceedoinfo 14-1 Mars 2014 Innehåll: Avvikelser mellan order och faktura Verifikationstext ska anges vid kontering i

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Prognosavstämning och successiv vinstavräkning

Prognosavstämning och successiv vinstavräkning Prognosavstämning och successiv vinstavräkning Sida 1 av 36 Innehåll BAKGRUND... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Systeminställningar projektredovisning II... 3 Styrparametrar internredovisning... 4 HANTERING... 7

Läs mer

Leverantörsfakturaportalen. Handledning för attesterare/betalattesterare

Leverantörsfakturaportalen. Handledning för attesterare/betalattesterare Leverantörsfakturaportalen Handledning för attesterare/betalattesterare Innehållsförteckning Inledning... 3 Inloggning... 3 Ändra lösenord... 4 Min inkorg... 6 Mina Inställningar... 7 Kontera/Attestera...

Läs mer

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler.

Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta kommunens regler. 1 ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer