Internfakturering 14 MARS 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internfakturering 14 MARS 2014"

Transkript

1 Internfakturering 14 MARS 2014

2 Utbildningens syfte Syftet med kursen är att på ett korrekt sätt kunna hantera internfakturor i Orfi.

3 Utbildningens innehåll Teori Internfaktura Intern försäljning Externt samköp Fördelning Praktik Registrera Buntöversikt Bokföringsorder Granskning Skicka internfaktura Betalning Överföring Arkivering Påminnelser

4 Internfaktura Det finns tre olika typer av internfakturor: Intern försäljning Externt samköp Fördelning

5 Intern försäljning En institution/motsvarande inom LU säljer något till en annan institution/motsvarande inom LU. Säljaren bedriver verksamheten och kontering sker alltid med interna konton (kkl 9) inkomstkonto hos säljaren och utgiftskonto hos köparen. Samma koncernkod används av både säljaren och köparen. Försäljningen bokförs i Orfi internfakturering. Lunds universitet Säljande institution/ motsvarande Vara/tjänst Betalning Köpande institution/ motsvarande

6 Intern försäljning - Beloppsgränser Undvik att fakturera mindre belopp. Återkommande försäljning för mindre belopp till samma kund: Fakturera månadsvis/kvartalsvis. Sålda varor eller tjänster till större belopp: Fakturera i så nära anslutning till utförandet/leveransen som möjligt. Vad är mindre belopp? - Beror på storleken på institutionens verksamhet, annars kan kr vara ett riktmärke.

7 Intern försäljning Verksamhetsgren Köpande institution: Kontera på den verksamhetsgren/aktivitet där varan/tjänsten ska nyttjas. Säljande institution: Kontera på den verksamhetsgren/aktivitet där kostnaderna för att producera den sålda varan/tjänsten uppstått/bokförts.

8 Intern försäljning Stöd- och kärnverksamhet En stor del av den interna köp/säljverksamheten inom universitetet består av att centrala enheter (stödverksamhet) säljer tjänster till institutionerna (kärnverksamhet). Några exempel: LDC säljer datatjänster, LU Service säljer lokalvård, telefonitjänster, post/porto m m och LU Byggnad hyr ut skrivsalar, föreläsningssalar etc.

9 Intern försäljning Indirekta kostnader Försäljning från stödverksamhet: Inkludera säljarens direkta och indirekta kostnader (institutionsgemensamma) vid prissättning. Eller enligt överenskommelse.

10 Intern försäljning Indirekta kostnader Försäljning från kärnverksamhet grundprincip Vid försäljning till annan institution (kärnverksamhet): Kom överens om priset innan fakturering. Inkludera inte indirekta kostnader, även vid pris enligt överenskommelse. Köpare: Interna konton för köp av varor och tjänster genererar indirekta kostnader Säljare: Interna intäktskonton reducerar de indirekta kostnaderna

11 Intern försäljning Indirekta kostnader Köp av hela kurser Speciell överenskommelse, kontakta din fakultet.

12 Intern försäljning Uppdragsutbildning All fakturering av uppdragsutbildning mot extern kund sköts av Lund University Commissioned Education (LUCE). Institutionen skickar en internfaktura till LUCE avseende sin medverkan i utbildningen. Institutionens direkta kostnader för verksamheten + påslag för indirekta kostnader ska faktureras på det nya kontot (Intern försäljning uppdragsutbildning) på verksamhetsgren 54. Detta konto reducerar inte de indirekta kostnaderna hos säljaren.

13 Intern försäljning Anläggningstillgång Försäljningspriset fastställs till det bokförda värdet. Intern försäljning av anläggningstillgångar sker genom en faktura i Internfaktureringen. Försäljningsintäkten ska konteras med ett konto i kontogrupp 9831*. Tillgångar som sålts internt byter därefter ägare i anläggningsregistret. På så sätt flyttas tillgångarnas balansposter över till det nya kostnadsstället samt eventuella återstående avskrivningar kommer att belasta det nya kostnadsstället under den återstående ekonomiska livslängden. Sektion Ekonomi följer regelbundet upp internförsäljningar och flyttar tillgångarna.

14 Samköp/fördelning Följande huvudregel gäller: Kontering sker med externa konton (kkl 1-8) om det är en ren vidarefördelning av externa inkomster/utgifter. Obs! Inte kontoklass 4. Exempel: externt samköp Kontering sker med interna konton (kkl 9) om det sker någon form av omräkning/dyl eller om det gäller internfördelningar/uttaxeringar. Bokförs i internfaktureringen och i huvudboken (redovisningen)

15 Externt samköp Vid ett gemensamt externt inköp är det möjligt att få ett bättre pris och säljaren skickar endast en faktura. T ex: Två institutioner/enheter delar på en anläggningstillgång. Fördelningen mellan institutionerna bör ske direkt vid hanteringen i Lupin.

16 Externt samköp Om den ena institutionen redan tagit emot den externa fakturan och bokfört hela beloppet hos sig: Internfakturera den andra institutionen dess del. Fakturan bokförs som en samköpsfaktura, d v s både avsändare och mottagare använder samma externa kostnadskonto och samma koncernkod som vid betalningen i Lupin. Om inköpet gäller en anläggningstillgång så ska ett särskilt samköpskonto användas för den vidarefakturerade delen.

17 Intern vidareförmedling Omföring eller vidareförmedling av intäkter och kostnader. Obs! Inte löneombokningar (kkl 4) Typ av ekonomisk händelse avgör om externa eller interna konton ska användas. Det är viktigt att både avsändaren och mottagaren använder samma konto, koncernkod och ev. finansiär eller rapportkod.

18 Intern vidareförmedling De vanligaste fallen av vidarefördelningar mellan institutioner och områden är: vidarefördelning av inkomster, t ex externa bidrag bidrag från centrumbildningar till olika institutioner ytterligare tilldelning från område till institution eller från universitetsstyrelsen fördelning av avskrivningar

19 Intern vidareförmedling Reseräkningar och fakturerade reseutgifter som ska betalas av någon annan institution/enhet I första hand: fakturan för resan ska ställas direkt till den institution/enhet som ska betala reseräkningen i Primula Res konteras på institutionen/ enheten som ska betala Informera resenären om hur reseräkningen ska konteras (kostnadsställe-verksamhetsgren-aktivitet-fritt).

20 Registrera internfaktura Interna transaktioner mellan avdelningar och institutioner inom universitetet registreras i Orfi internfaktureringsmodul. Både den avsändande och den mottagande institutionen registrerar sin del av internfakturan i samma formulär. Hela universitetet har samma internfakturanummerserie. Det framställs inte några internfakturor på papper utan alla fakturor aviseras elektroniskt. Om det behövs ytterligare information än den som får plats i beskrivningsfältet kan avsändaren bifoga underlag med internfakturan, i form av t ex Word- eller pdfdokument, alt. skicka med internposten.

21 Buntöversikt All registrering ska dokumenteras på papper genom att du skriver ut en buntöversikt när du är klar med registreringen. Buntöversikten är en förteckning över vad du har registrerat i en bunt. Översikten ska skrivas under av den som har registrerat bunten och sedan lämnas till granskaren tillsammans med fakturaunderlagen.

22 Granskning Det sker ingen maskinell granskning utan endast pappersgranskning, d v s jämförelse görs av registrerarens buntöversikt med underlagen. Granskaren kontrollerar att bokföringen är korrekt (rätt mottagarkostnadsställe, belopp och kontering). Granskaren skriver under buntöversikten med namnteckning.

23 Bokföringsorder Buntöversikten ska lämnas till prefekten för tecknande av bokföringsorder eller till den person som prefekten utser att göra detta. Beslut om vem som har rätt att teckna bokföringsorder utöver prefekten fattas av prefekten och beslutet ska arkiveras på institutionen.

24 Skicka internfaktura När internfakturan är granskad och buntöversikten har blivit underskriven av den som har rätt att teckna bokföringsorder så ska internfakturan skickas till mottagaren. Detta görs genom att du skickar en avisering till mottagaren genom att klicka på knappen <Kör>. Aviseringen skickas till alla användare som har behörighet till kostnadsstället.

25 Betalning av internfaktura När du tar emot en internfaktura får du en avisering i din arbetslista.

26 Betalning av internfaktura Aviseringen går att öppna som en utskrivbar sida.

27 Betalning av internfaktura Den mottagande institutionen konterar, skriver ut buntöversikt och godkänner internfakturan. En avisering skickas till avsändaren.

28 Överföring Internfakturans konteringar förs över till huvudboken först när fakturan konterats och godkänts av mottagaren. Postningar av godkända internfakturor till huvudboken görs en gång per dygn genom en central rutin. I huvudboken kan hela verksamhetens transaktioner och saldon tas ut i rapporter. Detaljerad information om internfakturor finns i interfaktureringsmodulen.

29

30 Påminnelser Påminnelser på obetalda internfakturor framställs och aviseras till mottagaren av sektion Ekonomi. Det skickas inte ut några påminnelser på papper utan påminnelserna kommer precis som internfakturorna att skickas elektroniskt. Påminnelserna kommer också att gå till alla användare på kostnadsstället som får aviseringar om internfakturor. Första påminnelsen skickas 30 dagar efter utställandet av internfakturan och sen kommer det att skickas en påminnelse varje vecka tills internfakturan blivit betald.

31 Arkivering Buntöversikten arkiveras tillsammans med fakturaunderlagen i ordning efter buntöversiktens datum. Verifikationer ska sparas i tio år efter räkenskapsårets utgång. Tänk på att för andra handlingar gäller helt andra tidsfrister. Vissa handlingar, t ex forskningskontrakt och gåvobrev ska bevaras för all framtid.

32

Kundfakturering 13 MARS 2014

Kundfakturering 13 MARS 2014 Kundfakturering 13 MARS 2014 Syfte med utbildningen - Syftet med kursen är att ge en orientering i kundfaktureringsprocessen, vilka rutiner som ingår samt hur de hänger ihop med kringliggande arbetsuppgifter.

Läs mer

Ny Ekonomi 2016 Frågor och svar - april-maj 2015 1. Ny ekonomi 2016. Frågor och svar. April maj 2015

Ny Ekonomi 2016 Frågor och svar - april-maj 2015 1. Ny ekonomi 2016. Frågor och svar. April maj 2015 Ny Ekonomi 2016 Frågor och svar - april-maj 2015 1 Ny ekonomi 2016 Frågor och svar April maj 2015 Innehåll Översättning... 2 Kodsträngshantering i drift... 5 Finansiering/resursanskaffning/budget... 6

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 3. RÄTTA VERIFIKATION... 11

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 3. RÄTTA VERIFIKATION... 11 Innehåll Redovisning 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 Syfte 3 Redovisningsmodulen 3 Kommunikation 4 Funktioner i redovisningsmodulen 5 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 Formuläret Registrera verifikation

Läs mer

5. Interna transaktioner... 2

5. Interna transaktioner... 2 Sid 1 (13) Innehållsförteckning 5. Interna transaktioner... 2 5.1 Bakgrund... 2 5.2 Intern försäljning/köp... 2 5.2.1 Internfaktureringsmodul... 2 - Säljarens kundfaktura - Mottagarens leverantörsfaktura

Läs mer

5. Interna transaktioner... 2

5. Interna transaktioner... 2 Sid 1 (13) Innehållsförteckning 5. Interna transaktioner... 2 5.1 Bakgrund... 2 5.2 Intern försäljning/köp... 2 5.2.1 Internfaktureringsmodul... 2 - Säljarens kundfaktura - Mottagarens leverantörsfaktura

Läs mer

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda.

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda. Kundreskontra Avstämningslista utredningskonto Ska du tömma utredningskontot för inkomster? Rapporten visar vilka inkomster som bokats in på utredningskontot och vilka inkomster som bokats ut därifrån

Läs mer

BOKSLUTS- ANVISNINGAR

BOKSLUTS- ANVISNINGAR BOKSLUTS- ANVISNINGAR Innehållsförteckning 1 VARFÖR ÅRSREDOVISNING OCH DELÅRSRAPPORT?... 4 1.1 ÅRSREDOVISNING... 4 1.2 DELÅRSRAPPORT (UNDANTAGET ÅR 2007)... 4 2 TIDPLAN... 5 3 BOKSLUTSANVISNING... 5 3.1

Läs mer

Remissvar ny ekonomimodell och ekonomisystem

Remissvar ny ekonomimodell och ekonomisystem YTTRANDE 1 2013-12-12 Diarienummer Remissvar ny ekonomimodell och ekonomisystem Naturvetenskapliga fakulteten lämnar följande synpunkter på remiss om ny ekonomimodell och ekonomisystem. Det är ett mycket

Läs mer

INNEHÅLL. 2010-04-30 Kapitel 9 Utbetalningar. Ekonomiavdelningen

INNEHÅLL. 2010-04-30 Kapitel 9 Utbetalningar. Ekonomiavdelningen Ekonomiavdelningen INNEHÅLL 9 UTBETALNINGAR... 3 9.1 Delegation (hantering av sflöden m.m.)... 3 9.2 Attest- och utanordningsinstruktion... 4 9.3 Avstämning och kontroll... 4 9.4 Beställning av varor och

Läs mer

Manual till faktura- och bokföringsfliken

Manual till faktura- och bokföringsfliken Manual till faktura- och bokföringsfliken Raindanceportalen version 2013 vår Manualen innehåller rutiner kring fakturor, hantering av fakturor och bokföringsordrar och de olika verifikationstyperna. Ekonomiavdelningen

Läs mer

Innehållsförteckning.. 1. 20 Bokslutsinformation Delår/År.. 2

Innehållsförteckning.. 1. 20 Bokslutsinformation Delår/År.. 2 Sid 1 (9) Innehållsförteckning.. 1 20 Bokslutsinformation.. 2 20.2 Årsredovisning (årsbokslut) per den 31 december 2014 2 20.2.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.2.2 Periodiseringar. 2 - Förutbetalda

Läs mer

Detta är inte en rapport i vanlig bemärkelse utan ett program som kopierar en befintlig verifikation. Se redovisningsmanualen: Orfi-manual

Detta är inte en rapport i vanlig bemärkelse utan ett program som kopierar en befintlig verifikation. Se redovisningsmanualen: Orfi-manual Redovisningsmodul Standardrapporter Buntöversikt - Redovisning Efter all registering/uppdatering/kopiering/ombokning av en verifikation/bunt ska Buntöversikt redovisning skrivas ut och skrivas under av

Läs mer

ORDLISTA 2012-11-20. administrativa system, minst 100 000 SEK.

ORDLISTA 2012-11-20. administrativa system, minst 100 000 SEK. Agresso AKO ALF-anslag Anbud Anbudsgivare Anläggningsgrupp Anläggningsregister Anläggningstillgångar - finansiella Anläggningstillgångar - immateriella Anläggningstillgångar - materiella Anskaffningsvärde/anskaffningsutgift

Läs mer

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Ekonomihandboken Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-11-01

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

Guide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1

Guide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1 E-faktura på SD Report Tydligt, enkelt och effektivt allt på ett dokument Varje månad skapas ett fakturaunderlag i SD Report, som baseras på fakturerad försäljning som har varit under perioden. Fakturaunderlaget

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-12-04

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-12-04 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2013-12-04 14 (20) 190 ATTESTREGLEMENTE OCH DESS TILLÄMPNINGSANVISNINGAR Dnr: LKS 2013-445-002 Attestreglementet är ett reglemente för kontroll av

Läs mer

GEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER

GEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER GEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER Ekonomiavdelningarna 2009-09-16 2(13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. I NLEDANDE FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. B UDGET... 4 2.1 Budget kärnverksamhet...

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning Med ekonomiska händelser avses alla förändringar i storleken och sammansättningen av förmögenheten som beror på ekonomiska

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för kontroll av verifikationer i Värmdö kommun

Tillämpningsanvisningar till reglemente för kontroll av verifikationer i Värmdö kommun Tillämpningsanvisningar till reglemente för kontroll av verifikationer i Värmdö kommun Allmänt Reglerna för kontroll av verifikationer är en del av den interna kontrollen. Intern kontroll är en process

Läs mer

Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet

Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet Författare: Ekonomiavdelningen År: 2010 Uppdaterad: 2010-11-22, Asn Innehåll 1 Regler för kontanta medel 3 1.1 Gemensamma regler för kontantkassa

Läs mer

1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor

1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor Innehållsförteckning 1. Registrering av digitala Internfakturor... 1.1 Registrering en Digital Internfaktura i Kostnadsfördelning... 1 1.2 Bifoga fil

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING UTBILDNINGSDAGARNA 2013 GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING för kassörer och ekonomiansvariga Spår B, söndag Som kassören ansvarar du för: - Budgetering - Löpande redovisning - Betalning av fakturor - Fakturering

Läs mer

Innehållsförteckning.. 1. 3 Anläggningstillgångar 3

Innehållsförteckning.. 1. 3 Anläggningstillgångar 3 Sid 1 (21) Innehållsförteckning.. 1 3 Anläggningstillgångar 3 3.1 Bestämmelser och förutsättningar 3 3.1.1 efinitioner och kriterier för anläggningstillgångar 3 - Materiella anläggningstillgångar - Immateriella

Läs mer

Version 5,0 2009-09-25

Version 5,0 2009-09-25 2009-09-25 2009-09-25 Sida 2(19) Bokföringsportalen - inledning Detta är version 5,0 av lathunden uppdaterad till Raindance version 2009. Logga in som vanligt i Raindanceportalen. Under förutsättning att

Läs mer

Handledning för projektkalkylering vid Lunds universitet

Handledning för projektkalkylering vid Lunds universitet Handledning för projektkalkylering vid Lunds universitet 1. Inledning... 3 2. Begrepp... 3 2.1 Kostnadsbärare... 3 2.2 Direkta kostnader... 3 2.3 Indirekta kostnader... 4 2.4 Full kostnadstäckning... 4

Läs mer

Regler för ekonomihantering

Regler för ekonomihantering Dokumentets syfte Syftet med detta dokument är att ge samtliga funktionärer som hanterar pengar i någon form en god inblick i vad som förväntas av denne. Dokumentet skall förhoppningsvis ge berörda funktionärer

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer