Rapporter i Lupos-periodiseringsmodul

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapporter i Lupos-periodiseringsmodul"

Transkript

1 Rapporter i Lupos-periodiseringsmodul 1. Kontrollrapport... 2 När används rapporten?... 2 Vad visar rapporten?... 2 Hur beställs rapporten? Ofullständiga periodiseringsförslag... 8 När används rapporten?... 8 Vad visar rapporten?... 8 Hur beställs rapporten? Förändrade periodiseringsförslag När används rapporten? Vad visar rapporten? Hur beställs rapporten? Buntöversikt inkomstperiodiseringar När används rapporten? Vad visar rapporten? Hur beställs rapporten? Bokslutsspecifikation inkomstperiodiseringar När används rapporten? Vad visar rapporten? Hur beställs rapporten?

2 1. Kontrollrapport När används rapporten? Rapporten används när periodiseringsperioden närmar sig sitt slut, när ofullständiga periodiseringsförslag har åtgärdats och du vill gå vidare och hitta poster - som är kvar att åtgärda aktiviteter/vgrenar som glömts sättas om till Resultatavräkna aktiviteter/vgrenar som behöver en manuell periodiseringsrad, t.ex. på projekt med underskott och där Lupos saknar information om intäktskontering och/eller kontraktsnummer - som ger en indikation på ett behov av ytterligare kontroll kan vara ett fel, men kan också efter kontroll visa sig vara ok och en förklaring kan behövas Rapporten används slutligen i kontroll- och godkännandefasen, både på institutions- och fakultetsnivå. För att underlätta kontrollarbetet kan du arbeta med fältet Notering i systemet och kolumnen Förklaring i Excel för att dokumentera din egen kontroll. Formella rutiner för kontroller på institutions- och fakultetsnivå tas fram till helåret Vad visar rapporten? Rapporten visar alla aktiviteter/vgrenar som har utfall (transaktioner) i resultaträkningen under innevarande år. De aktiviteter/vgrenar som inte har utfall (transaktioner) i resultaträkningen innevarande år visas inte. I kolumnen Kapital finns således inte dessa poster med. Övriga kolumner stämmer mot Resultatoch Balansräkningen i Orfi. Rapporten visar alla aktiviteter/vgrenar oavsett godkännandestatus. Information om godkända periodiseringar visas i särskilda kolumner. Rapporten visar uppgifter om beställningen (period, namn, datum och klockslag). Sist i rapporten visas vilka kostnadsställen som ingår i beställningen. Rapporten innehåller en övre del som visar resultat, föreslagna periodiseringar och andra relevanta beloppskolumner för kontroll och rimlighetsbedömning. - Beloppen visar utfall och belopp från aktuell periodiseringsperiod. - Beloppen visas med bokföringsmässiga tecken, intäkter normalt i kredit (minus) osv. - Periodiseringsbeloppen visas teckenneutralt i varsin kolumn. 2

3 - Resterande kontraktsbelopp visas alltid positivt om det har kunnat räknas fram. Saknas kontraktsuppgiften i Lupos eller har räknats fram till ett minusbelopp visas inget värde. - Markeringar för ett antal olika kontrollkolumner visas i kolumnerna längst till höger. En markering ska tolkas som en indikation på behov av närmare kontroll och/eller kommentar. - På sista raden finns summering av beloppen. Kolumnrubriker i den övre delen: Periodisering finns på överordnad aktivitet. Kolumnen visar Överordnad aktivitet från översikten i Lupos i de fall den skiljer sig från aktivitetens eget nummer. Uppgiften ger information om att utfall i de olika resultatkolumnerna kan ha resulterat i en periodisering på en annan aktivitet/vgren. Periodisering avser även underordnad aktivitet. Kolumnen visar en markering om aktiviteten/vgrenen har en eller flera underordnade aktiviteter. Uppgiften ger information om att eventuell periodisering har räknats fram tillsammans med de underordnade aktiviteternas utfall i de olika resultatkolumnerna. Godkänd på inst.nivå. Kolumnen visar uppgift om godkännande på institutionsnivån, namn (ldap) och tidpunkt. Godkänd på fak.nivå. Kolumnen visar uppgift om godkännande på fakultetsnivån, namn (ldap) och tidpunkt. Externa intäkter före periodisering. Kolumnen visar periodens utfall på konto 31* *, 70* , 80* och 87* Statsbudget/ränte/interna intäkter. Kolumnen visar periodens utfall på konto 30* *, 98* och 93* Kostnader. Kolumnen visar periodens utfall för direkta och indirekta kostnader. Förutbetald intäkt. Kolumnen visar periodens förutbetalda intäkter, dvs. periodiseringar i pågående externfinansierade projekt där inkomsterna överstiger förbrukningen. Här visas kompletta periodiseringar, både föreslagna av systemet och manuellt sparade, oavsett godkännandestatus. Upplupen intäkt. Kolumnen visar periodens upplupna intäkter, dvs. periodiseringar i pågående externfinansierade projekt där förbrukningen överstiger inkomsterna. Här visas kompletta periodiseringar, både föreslagna av systemet och manuellt sparade, oavsett godkännandestatus. Resterande kontraktsbelopp. I kolumnen visas resterande kontraktsbelopp i de fall Lupos har uppgift om beviljat belopp. Beloppet är framräknat genom Beviljat belopp minus bokförda externa inbetalningar på aktiviteten/vgrenen i Orfi. Uppgiften kan vara felaktig i de fall inbetalningarna bokförts på en annan aktivitet som sedan saldoöverförts eller om inbetalningarna bokförts före 1/ Prel. resultat efter periodisering. Kolumnen visar det ekonomiska resultatet just nu (resultatet bygger på grundbokföringstransaktioner från Orfi från föregående dag och bokslutstransaktioner 3

4 (periodiseringar) i Lupos. Det vill säga: Resultat före periodisering + Periodisering förutbetalda intäkter - Periodisering upplupna intäkter = Prel. Resultat efter föreslagna periodiseringar. Restvärde anläggningstillgångar. Kolumnen visar ackumulerat saldo för anläggningstillgångar i balansräkningen (konto 100*-1299*). Kapital (ingående). Kolumnen visar ackumulerat saldo för myndighetskapital i balansräkningen (konto 2070*-2072*). Stödberäkning. Kolumnen visar en summering av Statsbudget/ränte/interna intäkter + Kostnader. Används som kontroll för att en periodisering inte får överstiga detta belopp (i minus). Notering. Kolumnen visar uppgifter från fältet Notering i Lupos. Se till att lägga in relevant notering + datum i systemet. I Excel kan du komplettera med egna kommentarer i kolumnen Förklaring när du dokumenterar dina kontroller. Kontroll resultat efter periodisering. Kolumnen visar om periodiserade aktiviteter/vgrenar som är märkta Periodisera har resultat <>0, dvs. ändå visar ett över- eller underskott. Möjliga fel här kan vara att: Aktiviteten/vgrenen egentligen ska resultatavräknas och en statusändring måste göras. Kontrollera hur aktiviteten har hanterats vid tidigare bokslut. Utfall i kolumnen Kapital samt information i noteringsfältet kan vara till hjälp. Aktiviteten/vgrenen saknar en upplupen periodisering kontrollera om kontraktet ger utrymme för sådan bokslutstransaktion. Felet syns om aktiviteten/vgrenen visar underskott (plus) i Prel. resultat efter periodisering och saknar värde i Resterande kontraktsbelopp. Aktiviteten/vgrenen saknar en periodisering för att du inte kompletterat ett ofullständigt periodiseringsförslag eller tagit bort det. Beställ rapporterna Ofullständiga periodiseringsförslag eller Förändrade periodiseringsförslag för närmare kontroll. Tänkbara orsaker när det ändå ska vara resultatpåverkan här, kan vara att: Aktiviteten/vgrenen endast delvis ska periodiseras. Ex. Det finns kanske intäkter från flera finansiärer och de finansierar olika kostnader. När projektet nu tagit slut kan en av finansiärerna tillåta att kvarstående medel behålls (resultatavräknas), men för återstående utrustningsbidrag från en annan finansiär ska ett belopp som motsvarar restvärdet periodiseras. Det finns intäkter som inte tillåter periodisering. Kontroll av upplupna intäkter >100tkr. Kolumnen visar om det finns stora upplupna intäkter (>100tkr). Kontrollera att: Det finns ett kontrakt/avtal som styrker utrymme för framtida inbetalningar på denna summa. Kontroll av förutbetalda intäkter >300tkr. Kolumnen visar om det finns stora förutbetalda intäkter (>300tkr). 4

5 Kontroll av vilande projekt. Kolumnen visar om det finns periodiseringar som är identiska med tidigare periodiseringar och annan bokföring i resultaträkningen saknas. Kontrollera att: Status för projektet verkligen är pågående och att det finns en giltig orsak till att inga nya inkomster eller utgifter tillkommit under året, t.ex. föräldraledighet. Kontroll av passerad disp.tid. Kolumnen visar om det finns kontrakt som har dispositionstid som upphör före sista datum i periodiseringsperioden. Kontrollera: om status för projektet verkligen är pågående och att det finns en giltig orsak till periodiseringen, t.ex. har en godkänd förlängning missats att uppdateras i ekontrakt om det finns restvärde på anläggningstillgångar, för då kan detta var ett motiv för att periodisera ett belopp som motsvarar restvärdet Kontroll av överskott på aktiviteter med restvärde. Kolumnen visar om det finns överskott och restvärde på anläggningstillgångar på projekt som är märkta Resultatavräkna på vgren 11, Möjliga fel här kan vara att: Aktiviteten/vgrenen möjligen ska periodiseras. Om överskottet beror på oförbrukade utrustningsbidrag ska ett belopp som motsvarar restvärdet periodiseras även om projektet är avslutat gentemot finansiären. Kontroll av periodisering av 4-intäkt. Kolumnen visar om det finns periodisering på konto som börjar med 3140* och på vgren Kontrollera: Om intäkter av sådan tillfällig natur eller mindre omfattning (och som inte kunnat matchas av kostnader) verkligen ska periodiseras. Periodisering kan bara tillåtas om ett resultat skulle vara uppenbart missvisande t.ex. när en slutfakturering återstår i ett projekts slutskede. Kontroll av upplup och förutbet, samma kodstr/kontr. Kolumnen visar om det finns periodiseringar i både upplupet och förutbetalt på samma på vgren-kto-kk-fk. Kontroll av upplup och förutbet samma kontr. Kolumnen visar om det finns periodiseringar i både upplupet och förutbetalt på samma kontraktsnummer inom samma institution. Rapporten innehåller ett avsnitt med tabeller innehållande de aktiviteter/vgrenar som har utfall i de olika kontrollerna, en tabell för varje kontroll. Öppnar du upp rapporten i Excel får du dessa tabeller i separata blad i arbetsboken och kan arbeta vidare med varje eller någon enskild kontroll var för sig. Tabeller för de olika kontrollerna: Kontroll resultat efter periodisering. Kontrollen listar de periodiserade aktiviteter/vgrenar som är märkta Periodisera och har resultat <>0. - visar aktivitet/vgren och beräknat resultat (bokföringsmässigt tecken). 5

6 Kontroll upplupna intäkter > 100tkr. Kontrollen listar de aktiviteter/vgrenar som har stora upplupna intäkter (>100tkr). - visar aktivitet/vgren och föreslaget periodiseringsbelopp (bokföringsmässigt tecken) Kontroll förutbetalda intäkter >300tkr. Kontrollen listar de aktiviteter/vgrenar som har stora förutbetalda intäkter (>300tkr). - visar aktivitet/vgren och föreslaget periodiseringsbelopp (bokföringsmässigt tecken) Kontroll vilande projekt. Kontrollen listar de aktiviteter/vgrenar som har periodiseringar som är identiska med tidigare periodiseringar och saknar annan bokföring i resultaträkningen. - visar aktivitet/vgren och föreslaget periodiseringsbelopp (bokföringsmässigt tecken) Kontroll passerad disp.tid. Kontrollen listar de aktiviteter/vgrenar med kontrakt som har dispositionstid som upphör före sista datum i periodiseringsperioden. - visar periodisering (bokföringsmässigt tecken), kontraktsnummer och dispositionstid Kontroll överskott på aktiviteter med restvärde. Kontrollen listar de aktiviteter/vgrenar på vgren 11, 35-56, som har överskott och restvärde på anläggningstillgångar och är märkta Resultatavräkna. - visar aktivitet/vgren och beräknat resultat (bokföringsmässigt tecken) Kontroll periodisering av 4-intäkt. Kontrollen listar de aktiviteter/vgrenar på vgren 11-36, som har periodiseringar på konto som börjar med 3140*. - visar aktivitet/vgren och föreslaget periodiseringsbelopp (bokföringsmässigt tecken) Kontroll upplup och förutbet, samma kodstr/kontr. Kontrollen listar de aktiviteter/vgrenar som har periodiseringar i både upplupet och förutbetalt på samma på akt-vgren-kto-kk-fk. - visar periodisering (bokföringsmässigt tecken) och kontraktsnummer Kontroll upplup och förutbet samma kontr. Kontrollen listar de aktiviteter/vgrenar som har periodiseringar i både upplupet och förutbetalt på samma kontraktsnummer inom samma institution. - visar periodisering (bokföringsmässigt tecken) och kontraktsnummer Hur beställs rapporten? Rapporten kan beställas per kostnadsställe, institution, fakultet och för hela LU; - Dina valmöjligheter är begränsade till hierarkin och dina kostnadsställen i Orfi. - Markera i rutan framför en institution eller ett kostnadsställe. - Klicka på Beställ rapport. - Rapporten är komplex och tar lite tid, speciellt vid breda urval. - Tänk på att informationen inte blir komplett om du t.ex. inte väljer alla kostnadsställen på en institution, gör då istället en beställning för varje kostnadsställe för sig. 6

7 Rapporten visas i webbläsaren (på skärmen), men du kan välja att skriva ut den på papper (pdf) eller exportera den till Excel. Då den övre delen (stort antal kolumner i matrisen) inte blir läsbar i pdf, kan den bara öppnas i Excel. När rapportbeställningen görs skapas två delar. Väljer du pdf får du bara delen med kontrollrubrikerna, medan om du väljer Excel får du hela rapporten. 7

8 2. Ofullständiga periodiseringsförslag När används rapporten? Rapporten används främst före eller i början av periodiseringsperioden för att identifiera ofullständiga periodiseringsförslag som måste åtgärdas innan du kan gå vidare och analysera periodiseringarna. Utfallet i rapporten förändras efter att du åtgärdat ett ofullständigt periodiseringsförslag ny rapportbeställning krävs! Utfallet i rapporten kan också förändras när ny bokföring fortfarande kommer in på perioden eller om kontraktsbelopp överförs från ekontrakt. Rapporten kan tas ut som kontroll innan det slutgiltiga kontrollarbetet påbörjas då ska rapporten vara tom! Vad visar rapporten? Rapporten visar aktiviteter/vgrenar som ska periodiseras (märkta Periodisera ), men som har ofullständiga periodiseringsrader. Rapporten visar vilka värden som saknas för respektive periodiseringsförslag - de har en eller flera tomma kolumner på raden. Värden i rapporten: - Aktivitet-Vgren som har en föreslagen, men ofullständig periodisering - Konto - Koncernkod - Finansiär - Periodiseringsbelopp (bokföringsmässigt tecken) - Kontraktsnummer - Notering - Ändringsdatum (Ldap+datum+klockslag för senaste uppdatering) OBS! Rapporten visar inte aktiviteter/vgrenar som ska periodiseras (märkta Periodisera ) där inget periodiseringsförslag alls kunnat påbörjas. Det gäller t.ex. aktiviteter/vgrenar som har underskott och saknar uppgift om resterande kontraktsbelopp. Dessa fångar du istället genom att titta på underskott i den första kontrollen i rapporten Kontroll av föreslagna periodiseringar. 8

9 Så här arbetar du vidare med rapportutfallet: Börja med att säkerställa att de ofullständiga periodiseringsförslagen har korrekt status i Lupos; - Om status är korrekt, dvs. aktiviteten/vgrenen ska periodiseras, måste periodiseringsraden kompletteras eller ändras. - Om status inte är korrekt, dvs. aktiviteten/vgrenen inte ska periodiseras, måste aktiviteten/vgrenen märkas om till Resultatavräkna. Rapporten visar uppgifter om beställningen (period, namn, datum och klockslag). Sist i rapporten visas vilka kostnadsställen som ingår i beställningen. Hur beställs rapporten? Rapporten kan beställas per kostnadsställe, institution, fakultet och för hela LU; - Dina valmöjligheter är begränsade till hierarkin och dina kostnadsställen i Orfi. - Markera i rutan framför en institution eller ett kostnadsställe. - Klicka på Beställ rapport. - Tänk på att informationen inte blir komplett om du t.ex. inte väljer alla kostnadsställen på en institution, gör då istället en beställning för varje kostnadsställe för sig. Rapporten visas i webbläsaren (på skärmen), men du kan också välja att skriva ut den på papper (pdf) eller exportera den till Excel. 9

10 3. Förändrade periodiseringsförslag När används rapporten? Rapporten kan tas ut som kontroll ifall man undrar av vem eller när en förändring av ett fullständigt periodiseringsförslag gjorts. Rapporten kan används främst i slutet av periodiseringsperioden för att stämma av och kontrollera de eventuella förändringar som gjorts av fullständiga periodiseringsförslag. Vad visar rapporten? Rapporten visar aktiviteter/vgrenar som har loggade förändringar på fullständiga periodiseringsförslag i perioden. Rapporten visar vilka värden som har ändrats eller tagits bort för respektive periodiseringsförslag - de har en eller flera tomma kolumner på raden Efter ändring. Kolumner i rapporten: - Aktivitet-vgren som har ett förändrat periodiseringsförslag - Konto - Koncernkod - Finansiär - Periodiseringsbelopp (bokföringsmässigt tecken) - Kontraktsnummer - Notering - Ändringsdatum Rader i rapporten: - Ursprunglig periodiseringsrad - Ändrad periodiseringsrad (senaste ändringen visas) Rapporten visar uppgifter om beställningen (period, namn, datum och klockslag). Sist i rapporten visas vilka kostnadsställen som ingår i beställningen. 10

11 Hur beställs rapporten? Rapporten kan beställas per kostnadsställe, institution, fakultet och för hela LU; - Dina valmöjligheter är begränsade till hierarkin och dina kostnadsställen i Orfi. - Markera i rutan framför en institution eller ett kostnadsställe. - Klicka på Beställ rapport. - Tänk på att informationen inte blir komplett om du t.ex. inte väljer alla kostnadsställen på en institution, gör då istället en beställning för varje kostnadsställe för sig. Rapporten visas i webbläsaren (på skärmen), men du kan också välja att skriva ut den på papper (pdf) eller exportera den till Excel. 11

12 4. Buntöversikt inkomstperiodiseringar När används rapporten? Rapporten ska användas som ett registreringsunderlag till bokslutsdokumentationen. Rapporten ska granskas och skrivas under av den som arbetat med periodiseringarna i Lupos. Därefter ska den skrivas under av prefekt eller motsvarande. Rapporten ska lämpligen arkiveras tillsammans med övrigt bokslutsmaterial. På institutionsnivån bekräftar ni genom underskrifter att periodiseringarna ska bokföras och därmed påverka institutionens resultat på motsvarande sätt. Periodiseringsbeloppen kan komma att ändras efter kontroll av t.ex. fakulteten, men då ska institutionen kontaktas och en ny buntöversikt ska beställas. Vad visar rapporten? Rapporten visar alla för perioden lagda periodiseringar som är kontrollerade och godkända på institutionsnivån. Värden i rapporten: - Periodiseringar som är godkända på institutionsnivån Hela intäktskonteringen Kontraktsnummer Belopp för förutbetalt respektive upplupet Rapporten visar uppgifter om beställningen (period, namn, datum och klockslag). Sist i rapporten visas vilka kostnadsställen som ingår i beställningen. För att periodiseringarna ska ses i sitt sammanhang visas dessutom uppgifter om kostnadsställets/institutionens (beror på beställningen) Resultat före periodisering, periodiseringar (i två kolumner) samt Resultat efter periodisering. Längst ner i rapporten finns rader för underskrifter: - Rad för Datum och Registrerare - Rad för Datum och Prefekt eller motsvarande 12

13 Hur beställs rapporten? Rapporten kan beställas per kostnadsställe, institution, fakultet och för hela LU; - Dina valmöjligheter är begränsade till hierarkin och dina kostnadsställen i Orfi. - Markera i rutan framför en institution eller ett kostnadsställe. - Klicka på Beställ rapport. - Tänk på att informationen inte blir komplett om du t.ex. inte väljer alla kostnadsställen på en institution, gör då istället en beställning för varje kostnadsställe för sig. Rapporten visas i webbläsaren (på skärmen), men du kan också välja att skriva ut den på papper (pdf) eller exportera den till Excel. 13

14 5. Bokslutsspecifikation inkomstperiodiseringar När används rapporten? Rapporten ska användas som bokslutsdokumentation när periodiseringsarbetet i bokslutet klart och periodiseringarna är helt godkända (även på fakultetsnivå). Rapporten visar alla periodiseringar sorterade och summerade per balanskonto och ska sättas som specifikation i bokslutspärmen. Vad visar rapporten? Rapporten visar de godkända periodiseringarna sorterade på balanskonto och aktivitet/verksamhetsgren. Värden i rapporten: - Periodiseringskonteringarna (godkända akt-vgr på institutions- och fakultetsnivå) Koncernkod och klartextbenämning för koncernkoden Finansiär och klartextbenämning för finansiären Kontraktsnummer Periodiseringsbelopp (kreditbelopp för förutbetalt och debetbelopp för upplupet) - Delsummering per balanskonto och totalt för rapporten Rapporten visar uppgifter om beställningen (period, namn, datum och klockslag). Sist i rapporten visas vilka kostnadsställen som ingår i beställningen. Hur beställs rapporten? Rapporten kan beställas per kostnadsställe, institution, fakultet och hela LU; - Dina valmöjligheter är begränsade till hierarkin och dina kostnadsställen i Orfi. - Markera i rutan framför en institution eller ett kostnadsställe. - Tänk på att informationen inte blir komplett om du t.ex. inte väljer alla kostnadsställen på en institution, gör då istället en beställning för varje kostnadsställe för sig. Rapporten kan också beställas för ett enskilt balanskonto. Vid beställning till bokslutsspecifikationen ska alla konton tas ut, då ska fältet lämnas tomt. Värdelista för parametern kommer i release2, hösten2012. Rapporten visas i webbläsaren (på skärmen), men du kan också välja att skriva ut den på papper (pdf) eller exportera den till Excel. 14

Raindance-guide: Avstämning periodisering (steg 4)

Raindance-guide: Avstämning periodisering (steg 4) 1 Raindance-guide: Avstämning periodisering (steg 4) Innehåll Vilka rapporter?... 1 Om avstämningsrapporten... 2 Gör eventuella uppdateringar... 3 Är beräknat resultat rimligt?... 4 1 Rimligt/förväntat

Läs mer

Raindance-guide: Avstämning periodisering

Raindance-guide: Avstämning periodisering 1 Raindance-guide: Avstämning periodisering Innehåll Avstämning prel periodisering... 1 Finansiärskontroll... 7 Kontering periodisering utan intäkt... 8 Kontering periodisering utan intäkt pergrupp...

Läs mer

Raindance-guide: Kontroll periodiseringsbelopp (steg 2)

Raindance-guide: Kontroll periodiseringsbelopp (steg 2) 1 Raindance-guide: Kontroll periodiseringsbelopp (steg 2) Innehåll Vilka rapporter?... 1 Förberedande kontroll... 1 Särskild kontroll av projekt med inbetalningar före 2015... 3 Är de föreslagna periodiseringsbeloppen

Läs mer

Bokslut på institution avstämning av balansräkning och resultaträkning vid årsbokslut

Bokslut på institution avstämning av balansräkning och resultaträkning vid årsbokslut Bokslut på institution avstämning av balansräkning och resultaträkning vid årsbokslut 1 Ekonomisektionen 20131201 INNEHÅLL 1. Balansräkning och resultaträkning: ekonomirapport INST BR Avst och... 5 standardrapport

Läs mer

VÄLKOMNA! Presentation av systemstöd för samfinansiering. 16 november 2011

VÄLKOMNA! Presentation av systemstöd för samfinansiering. 16 november 2011 VÄLKOMNA! Presentation av systemstöd för samfinansiering 16 november 2011 Inledning Varför systemstöd? Nytt behov vid införandet av nya redov.modellen, periodiseringar oftare? Fullkostnadskalkyler, diarieföring

Läs mer

Guide: Uppföljning akt Fördelning stöd och Fördelning lokal

Guide: Uppföljning akt Fördelning stöd och Fördelning lokal Guide: Uppföljning akt 990099 Fördelning stöd och 990098 Fördelning lokal 1 1. Följa upp fördelningen av stödverksamheten och direkta lokalkostnader... 1 2. Identifiera avvikelser och analysera dem...

Läs mer

Raindance-guide: Kontroll periodiseringskontering (steg 3)

Raindance-guide: Kontroll periodiseringskontering (steg 3) 1 Raindance-guide: Kontroll periodiseringskontering (steg 3) Innehåll Vilka rapporter?... 1 Är de föreslagna konteringarna korrekta?... 1 Generellt om vad du kan behöva justera... 2 Kontroll kontering

Läs mer

Anvisningar och kontrollpunkter kvartal 1, 2019

Anvisningar och kontrollpunkter kvartal 1, 2019 Anvisningar och kontrollpunkter kvartal 1, 2019 Förutsättningar Beloppsgränser Beloppsgräns 100 tkr gäller periodisering av enstaka kostnader och intäkter (förutbetalda och upplupna). Uppbokning av ej

Läs mer

Inkomstperiodiseringar ÖPPET HUS

Inkomstperiodiseringar ÖPPET HUS Inkomstperiodiseringar 2016-06-02 03 ÖPPET HUS På agendan idag Erfarenheter från kvartalsbokslutet Tidplan delårsbokslutet Förberedelser t o m 8 juli Slutgranskning 11-13 juli Uppföljning Erfarenheter

Läs mer

Tertial , anvisningar och kontrollpunkter

Tertial , anvisningar och kontrollpunkter 2018-04-18 1(12) Tertial 1 2018, anvisningar och kontrollpunkter Förutsättningar Beloppsgräns 100 tkr gäller periodisering av enstaka kostnader och intäkter (förutbetalda och upplupna) samt uppbokning

Läs mer

Innehållsförteckning 1

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 20 Bokslutsinformation Delår/År 2 20.1 Delårsrapport (delårsbokslut) per den 30 juni 2015.. 2 20.1.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.1.2 Periodiseringar 2 - Förutbetalda

Läs mer

Bokslut på institution avstämning av balansräkning och resultaträkning vid årsbokslut (flik 1-11)

Bokslut på institution avstämning av balansräkning och resultaträkning vid årsbokslut (flik 1-11) Bokslut på institution avstämning av balansräkning och resultaträkning vid årsbokslut (flik 1-11) 1 Ekonomisektionen 20101117 Inledning... 3 1. Balansräkning och resultaträkning: ekonomirapport INST BR

Läs mer

Handledning för kontroll av dispositionstid och status för bidragsprojekt

Handledning för kontroll av dispositionstid och status för bidragsprojekt Handledning för kontroll av dispositionstid och status för bidragsprojekt 1 Bidragsfinansierade projekt Bidragsprojekt periodiseras som grundregel och läggs därför upp med status P (pågående/periodisering)

Läs mer

Innehållsförteckning.. 1. 20 Bokslutsinformation Delår/År.. 2

Innehållsförteckning.. 1. 20 Bokslutsinformation Delår/År.. 2 Sid 1 (9) Innehållsförteckning.. 1 20 Bokslutsinformation.. 2 20.2 Årsredovisning (årsbokslut) per den 31 december 2014 2 20.2.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.2.2 Periodiseringar. 2 - Förutbetalda

Läs mer

Kontouppställningen kan t.ex. användas för att bygga Balansräkning, Resultaträkning, Nyckeltalsrapport eller Försäljningsstatistik.

Kontouppställningen kan t.ex. användas för att bygga Balansräkning, Resultaträkning, Nyckeltalsrapport eller Försäljningsstatistik. Kontouppställning Kontouppställningen är en rapportgenerator som baserar sig på redovisningsinformation. Denna används med fördel för att ta fram statistik och annan värdefull information från redovisningen.

Läs mer

Dokumentnamn Värdering 2013-07-01 1 / 8. Innehållsförteckning

Dokumentnamn Värdering 2013-07-01 1 / 8. Innehållsförteckning 2013-07-01 1 / 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Allmänt om värdering... 2 Värdemässig genomgång av projekten... 2 externfinansierade bidrags- och uppdragsprojekt... 3 Konto 1632/1672, Upplupna bidrags-

Läs mer

Guide: Uppföljning akt Fördelning stöd och Fördelning lokal

Guide: Uppföljning akt Fördelning stöd och Fördelning lokal Guide: Uppföljning akt 990099 Fördelning stöd och 990098 Fördelning lokal 1 1. Modellen för full kostnadstäckning... 1 Allmänt om modellen... 1 Fördelning av stödverksamheten i budgetprocessen... 2 Fördelning

Läs mer

Pengaktuellt. Nr maj 2008

Pengaktuellt. Nr maj 2008 Pengaktuellt Ekonomienheten Nr 231 26 maj 2008 Innehåll: TIDPLAN FÖR DELÅRSBOKSLUTET DEN 30 JUNI 2008...1 ALLMÄNT OM DELÅRSBOKSLUTET...1 PERIODISERING AV AKTIVITET 99996 I DELÅRSBOKSLUTET...2 FAKTUROR

Läs mer

Lathund till bild 500 Projektöversikt i Raindance

Lathund till bild 500 Projektöversikt i Raindance Lathund till bild 500 Projektöversikt i Raindance Uppdaterad: 2018-11-06 1(12) Lathund till bild 500 Projektöversikt i Raindance Sammanfattning Syftet med denna lathund är att hitta till projektöversikten

Läs mer

Tertial , anvisningar och kontrollpunkter

Tertial , anvisningar och kontrollpunkter 2018-06-25 1(14) Tertial 2 2018, anvisningar och kontrollpunkter Förutsättningar Beloppsgräns 100 tkr gäller periodisering av enstaka kostnader och intäkter (förutbetalda och upplupna) samt uppbokning

Läs mer

Raindance-guide: Lägga upp och ändra/komplettera aktivitet

Raindance-guide: Lägga upp och ändra/komplettera aktivitet 1 Raindance-guide: Lägga upp och ändra/komplettera aktivitet Innehåll Förbered... 1 Lägg upp aktivitet... 2 Lägg upp valbara uppgifter... 10 Kontroll konto motpart... 10 Ändring/komplettering... 11 Manualen

Läs mer

Innehållsförteckning 1

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 20 Bokslutsinformation Delår/År 2 20.1 Delårsrapport (delårsbokslut) per den 30 juni 2016.. 2 20.1.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.1.2 Periodiseringar 2 - Förutbetalda

Läs mer

Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning.

Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning. Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning. Tömning från v-gren 91 till v-grenarna 10 och 30 Kostnader och intäkter bokförda på v-gren 91 töms till v-grenarna 10 och 30.

Läs mer

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 Må nådsskifte Innehåll Bokför klart allt i månaden... 2 Avstämning... 3 Kundfodringar... 3 ROT-fordran kund... 3 ROT-fordran Skatteverket... 4 Leverantörsskulder... 5 Avstämning reskontror...

Läs mer

Lathund korrigera verksamheter mellan ansvar

Lathund korrigera verksamheter mellan ansvar Uppdaterad 2019-05-23 REDOVISNINGSSEKTIONEN Lathund korrigera verksamheter mellan ansvar Bakgrund varför får en pågående verksamhet med projektslut endast redovisas på ett ansvar? När en pågående verksamhet

Läs mer

TIDSPLAN Q Senast uppdaterat: Datum Aktivitet Ansvar November- December INST

TIDSPLAN Q Senast uppdaterat: Datum Aktivitet Ansvar November- December INST Datum Aktivitet Ansvar November- December Genomgång av projekten/projektuppföljning Institutionen tar ut rapporten Underfinansierade projekt i UBW (Agresso). Stämmer rapporterna Fråga Intäkt (Brutto) samt

Läs mer

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang.

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang. Lathund Lokaladministratör (senast uppdaterad 2009-03-14) Lokaladministratör Om du fått rollen Lokaladministratör så kan du se mer information i än tidigare. Rollen är främst avsedd för ekonomiadministratörer,

Läs mer

Guide: Rapporter i Raindance

Guide: Rapporter i Raindance 1 Guide: Rapporter i Raindance Innehåll Övergripande om rapporter... 1 Allmänt om rapportutbudet i Raindance... 1 Allmänt om urval och bearbetning... 2 Resultat- och balansräkningar... 3 Verifikationslista...

Läs mer

Anvisningar och kontrollpunkter T1, 2019

Anvisningar och kontrollpunkter T1, 2019 1( 15) Anvisningar och kontrollpunkter T1, 2019 Förutsättningar Beloppsgränser Beloppsgräns 100 tkr gäller periodisering av enstaka kostnader och intäkter (förutbetalda och upplupna). Upplupen lön, beloppsgräns

Läs mer

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret Årsskiftesrutiner Flertalet byter räkenskapsår i samband med nytt kalenderår. Men checklistan gäller även för dig som bryter räkenskapsåret vid annan tidpunkt på året. Man följer samma rutiner. Det är

Läs mer

Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor

Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. ALLMÄNT... 3 2. BR-BILAGOR... 4 2.1 STARTFLIKEN BALANSKONTON... 4 2.2 SPECIFIKATIONER TILL BILAGA...

Läs mer

Raindance-guide: Lägga upp och ändra/komplettera aktivitet

Raindance-guide: Lägga upp och ändra/komplettera aktivitet 1 Raindance-guide: Lägga upp och ändra/komplettera aktivitet Innehåll Förbered... 1 Lägg upp aktivitet... 2 Lägg upp valbara uppgifter... 10 Kontroll konto motpart... 10 Ändra/komplettera/uppdatera information

Läs mer

Öppet hus 13/11 om Avstämning och analys av stödverksamhetens kostnader

Öppet hus 13/11 om Avstämning och analys av stödverksamhetens kostnader Öppet hus 13/11 om Avstämning och analys av stödverksamhetens kostnader Förståelse för modellen för indirekta kostnader - hur vi tillämpar den i budget och utfall - hur vi stämmer av, analyserar och åtgärdar

Läs mer

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning.

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning. Nytillkomna inlämningsuppgifter 2015 Från och med 2015 finns sju nya inlämningsuppgifter tillgängliga. Tidigare uppgifter var oftast rena räkneuppgifter. De nytillkomna inlämningsuppgifterna har en annan

Läs mer

Guide: Uppföljning akt Fördelning stöd och Fördelning lokal

Guide: Uppföljning akt Fördelning stöd och Fördelning lokal Guide: Uppföljning akt 990099 Fördelning stöd och 990098 Fördelning lokal 1 Innehåll: 1. Modellen för full kostnadstäckning... 1 Allmänt om modellen... 1 Fördelning av stödverksamheten i budgetprocessen...

Läs mer

Guide: Ekonomirapporter i Kuben

Guide: Ekonomirapporter i Kuben 1 Guide: Ekonomirapporter i Kuben Innehåll Inloggning och startsida... 1 Skapa förval... 2 Gruppera aktiviteter... 3 Projektdashboard... 5 Projektrapporter för uppföljning och återrapportering... 7 Tillgängligt

Läs mer

Bokslut på institution avstämning av balansräkning och resultaträkning. Ekonomienheten nov 2006

Bokslut på institution avstämning av balansräkning och resultaträkning. Ekonomienheten nov 2006 Bokslut på institution 2006-12-31 avstämning av balansräkning och resultaträkning Ekonomienheten nov 2006 Innehållsförteckning 1. Balansräkning och resultaträkning: Ekonomirapport INST BR Avst, Standardrapport

Läs mer

Prognosavstämning och successiv vinstavräkning

Prognosavstämning och successiv vinstavräkning Prognosavstämning och successiv vinstavräkning Sida 1 av 36 Innehåll BAKGRUND... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Systeminställningar projektredovisning II... 3 Styrparametrar internredovisning... 4 HANTERING... 7

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Välkommen till Ekonomidagen maj 2015

Välkommen till Ekonomidagen maj 2015 Välkommen till Ekonomidagen maj 2015 Ekonomidagen 21 maj 2015 Presentation av ekonomiavdelningen Bokslutsinformation + projekthantering Kaffepaus Framtidens inköp Raindance - systeminformation Aktuellt

Läs mer

Internfakturering 14 MARS 2014

Internfakturering 14 MARS 2014 Internfakturering 14 MARS 2014 Utbildningens syfte Syftet med kursen är att på ett korrekt sätt kunna hantera internfakturor i Orfi. Utbildningens innehåll Teori Internfaktura Intern försäljning Externt

Läs mer

Aveny. Anläggningredovisning

Aveny. Anläggningredovisning h j ä l p e r t i l l at t h å l l a o r d n i n g p å a n l ä g g n i n g s t i l l g å n g a r o c h i n v e n ta r i e r Aveny Anläggningredovisning Aveny Anläggningsredovisning Med Aveny Anläggningsredovisning

Läs mer

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och

Läs mer

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Detalj från konstglasfönster Adolf Fredriks Kyrkogata 15. Nytillverkat 2011 med inspiration från originalparti över inre entrédörr. Motiv och djupblästring,

Läs mer

Raindance-guide: Registrera samfinansiering

Raindance-guide: Registrera samfinansiering 1 Raindance-guide: Registrera samfinansiering Innehåll Registrera samfinansieringsbehovet... 1 Godkänn det registrerade samfinansieringsbehovet... 7 Statusrapport... 8 Manuell samfinansiering... 9 Guiden

Läs mer

Periodisering av externfinansierade bidrags- och uppdragsprojekt 2016-04-25

Periodisering av externfinansierade bidrags- och uppdragsprojekt 2016-04-25 Periodisering av externfinansierade bidrags- och uppdragsprojekt 2016-04-25 2015-04-25 2 / 9 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Allmänt om periodisering/värdering... 3 2. Periodisering av externfinansierade

Läs mer

Förloppet kan se ut enligt följande:

Förloppet kan se ut enligt följande: Årsbokslut Övergång till nytt bokföringsår sker i flera steg, eftersom de sista bokningarna på gamla året kanske inte är klara på flera månader. Förloppet kan se ut enligt följande: 1. Normalt månadsbokslut

Läs mer

Snabbguide till Ekonomirapporterna i Kuben

Snabbguide till Ekonomirapporterna i Kuben Snabbguide till Ekonomirapporterna i Kuben 2016-06-07 1. Inloggning och startsida Logga in i Kuben via länken till Kuben på ekonomiwebben: http://www.ekonomiwebben.lu.se/ eller skriv in adressen Kuben.lu.se

Läs mer

Lathund Fritidshem 2014-10-03

Lathund Fritidshem 2014-10-03 Lathund Fritidshem 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du vill se... 4 Kolumner...

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

Innehållsförteckning Bokslutsinformation Delår/År.. 2

Innehållsförteckning Bokslutsinformation Delår/År.. 2 Sid 1 (10) Innehållsförteckning.. 1 20 Bokslutsinformation.. 2 20.2 Årsredovisning (årsbokslut) per den 31 december 2016 2 20.2.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.2.2 Periodiseringar. 2 - Förutbetalda

Läs mer

Raindance-guide: Registrera samfinansiering

Raindance-guide: Registrera samfinansiering 1 Raindance-guide: Registrera samfinansiering Innehåll Registrera samfinansieringsbehovet... 1 Godkänn det registrerade samfinansieringsbehovet... 7 Statusrapport... 9 vsluta automatisk samfinansiering...

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Ekonomi

Nyhetsdokument Vitec Ekonomi Nyhetsdokument Vitec Ekonomi Version x.67 okt 2018 Vitec Affärsområde Fastighet www.vitec.se/fastighet infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 Table of Content Inledning... 3 Verifikationsregistrering...

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ATT TA UT SALDON PER KODSTRÄNG TILL EXCEL och ANVÄNDA PIVOTTABELL FÖR ATT PRESENTERA UTFALL:

INSTRUKTION FÖR ATT TA UT SALDON PER KODSTRÄNG TILL EXCEL och ANVÄNDA PIVOTTABELL FÖR ATT PRESENTERA UTFALL: INSTRUKTION FÖR ATT TA UT SALDON PER KODSTRÄNG TILL EXCEL och ANVÄNDA PIVOTTABELL FÖR ATT PRESENTERA UTFALL: Ta ut rapport i ORFI Gå in i ORFI Välj Resultatboken Välj Åtgärd/Navigera/Rapporter/Standardrapporter

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport aåê=mrjqvmnjnmm Delårsrapport 2005-06-30 2005-08-11 = 2 av 6 Väsentlig information Inom ramen för Finansinspektionens kompetensväxlingsprogram ersätts succesivt de som lämnat myndigheten och genom nyrekryteringen

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer

Förändringar di i regelverket Periodiseringar Bokföringsexempel. 13-månaden Påverkan på budget/ uppföljning Semesterlöneskulden Differens på kapital

Förändringar di i regelverket Periodiseringar Bokföringsexempel. 13-månaden Påverkan på budget/ uppföljning Semesterlöneskulden Differens på kapital Kostnadsbaserad anslagsavräkning Mt Mats Tolander Tl och hanna Loréhn Seminarium i 10 juni 2009 Innehåll Förändringar di i regelverket Periodiseringar Bokföringsexempel Positiv respektive negativ övergångseffekt

Läs mer

Lathund Fritidshem

Lathund Fritidshem Lathund Fritidshem 2018-07-11 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du vill se... 4 Kolumner...

Läs mer

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO Om ett kontrakt inte är fullständigt fördelat så finns det två alternativ: Alt 1: Be den som registrerat kontraktet att sätta om kontraktet till status Preliminär och sedan åter till status Normal så att

Läs mer

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2013 2012 2011 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 209 4 295 3 949 3 784 4 024 Gåvor 90-konto 37 18 39 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Specifikation av balanskonton vid bokslut

Specifikation av balanskonton vid bokslut Alla poster som universitetet redovisar på balanskonton vid bokslut ska specificeras. Saldot på balanskontot ska styrkas med underlag (faktura, rekvisition etc) som visar varför vi har bokfört på just

Läs mer

Rapporten Underlag disposition 2014 års resultat. Rapporten finns i Agresso, se Arbetsgång längre ner i dokumentet.

Rapporten Underlag disposition 2014 års resultat. Rapporten finns i Agresso, se Arbetsgång längre ner i dokumentet. 2015-05-11 Till samtliga institutioner/motsv Ekonomiavdelningen Ekonomimeddelande 2015:4 Innehåll: Disposition av 2014 års resultat Disposition av 2014 års resultat Det resultat som uppstod 2014 ska disponeras

Läs mer

Avstämningar. Avstämning av. Avstämningar. Avstämningar. Om det inte stämmer? Regelbunden rapportering

Avstämningar. Avstämning av. Avstämningar. Avstämningar. Om det inte stämmer? Regelbunden rapportering Avstämningar Avstämningar Bokföringen ska hela tiden vara rättvisande. För att kontrollera det, bör du stämma av viktiga konton regelbundet, minst en gång i månaden. Avstämningar Kontantförsäljningskassa

Läs mer

/ 9. Innehåll

/ 9. Innehåll 2018-04-18 1 / 9 Innehåll Bakgrund och projektbeskrivning... 2 Allmänt om samfinansiering på KI... 2 Beräkning och bokning... 3 Redovisning... 3 Systemstöd i UBW... 4 Registrering i Avtalsreskontran...

Läs mer

Rapporter på Valvets hemsida

Rapporter på Valvets hemsida Logga in på Internet och gå till www.valvetab.se. Klicka på Logga in. Här kan du välja både att logga in för att hantera föreningens fakturor och att komma åt föreningens rapporter. 1 Du kommer då till

Läs mer

Revisionsrapport avseende bokslutsgranskning

Revisionsrapport avseende bokslutsgranskning Revisionsrapport avseende bokslutsgranskning Räkenskapsår 2018 Datum 12 april 2019 Till Styrelsen för Från Johan Pettersson & Frida Vikström Ernst & Young AB 1 Inledning Vi får härmed avge rapport efter

Läs mer

PROJEKT. Detta material innehåller en kortfattad guide som hjälp för att kunna navigera i systemet. Sektionen Ekonomi Mars 2018

PROJEKT. Detta material innehåller en kortfattad guide som hjälp för att kunna navigera i systemet. Sektionen Ekonomi Mars 2018 1 PROJEKT PROJEKT är ett ekonomiadministrativt stöd och en egen del i EOS, som består av - kalkyl till ansökan och översikt av kalkyl till ansökan - budget och uppföljning av budget mot utfall I PROJEKT

Läs mer

Generellt om budget För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Ekonomi Redovisning Budgetar

Generellt om budget För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Ekonomi Redovisning Budgetar Budget Budgetmodulen i Navision används för att skapa den budget som önskas. Det är möjligt att skapa flera budgetar för samma period. När budgeten är skapad, används den för jämförelse med de faktiska

Läs mer

Förloppet kan se ut enligt följande:

Förloppet kan se ut enligt följande: Årsbokslut Övergång till nytt räkenskapsår sker i flera steg, eftersom de sista bokningarna på gamla året kanske inte är klara på flera månader. Förloppet kan se ut enligt följande: 1 Normalt månadsbokslut

Läs mer

Raindance-guide: Utbokning från utredningskonto

Raindance-guide: Utbokning från utredningskonto 1 Raindance-guide: Utbokning från utredningskonto Innehåll Saldo utredningskonto... 1 Utbokning från utredningskonto... 2 Motbokning utredningskonto, radtyp Utred... 3 Utbokning, radtyp Utbok... 3 Utbokning

Läs mer

Delårsrapport Medicinska fakulteten. Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr, FS ,

Delårsrapport Medicinska fakulteten. Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr, FS , Delårsrapport 2014 Medicinska fakulteten Umeå universitet Medicinska fakulteten Dnr, FS 1.3.5-1141-14, 2014-09-03 DELÅRSRAPPORT Ekonomiskt utfall per 2014-06-30 Resultat (se sida 3) Det ekonomiska resultatet

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

Årsredovisning 2018, anvisningar och kontrollpunkter

Årsredovisning 2018, anvisningar och kontrollpunkter 1( 18) Årsredovisning 2018, anvisningar och kontrollpunkter Förutsättningar och nyheter Beloppsgränser Beloppsgräns 100 tkr gäller periodisering av enstaka kostnader och intäkter (förutbetalda och upplupna).

Läs mer

Ekonomiguide. Del 2 - Bokföring

Ekonomiguide. Del 2 - Bokföring Ekonomiguide Del 2 - Bokföring Innehållsförteckning Kvittoredovisning 3 Vad, vem, varför? 3 Förklaring av kvittoredovisningsmallen 4 Bokföring 7 Vad, vem, varför? 7 Förklaring av bokföringsmallen 8 Del

Läs mer

Avvikelse bud-utfall. Bud 2017 Jan- Mar

Avvikelse bud-utfall. Bud 2017 Jan- Mar 1 2017-04-27 Dnr V 2017/517 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2017-03-31 Sammanfattning Kostnadsställe: 15 NAT Utf 2016 Utf 2017 Bud 2017 bud-utfall Prognos 1 budgetprognos

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

Detta är inte en rapport i vanlig bemärkelse utan ett program som kopierar en befintlig verifikation. Se redovisningsmanualen: Orfi-manual

Detta är inte en rapport i vanlig bemärkelse utan ett program som kopierar en befintlig verifikation. Se redovisningsmanualen: Orfi-manual Redovisningsmodul Standardrapporter Buntöversikt - Redovisning Efter all registering/uppdatering/kopiering/ombokning av en verifikation/bunt ska Buntöversikt redovisning skrivas ut och skrivas under av

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ATT FYLLA I MALL KVARTALSUPPFÖLJNING (VERKS. 11, 21 OCH 24) /OCH ANDRA BUDGET UTFALLS MALLAR.

INSTRUKTION FÖR ATT FYLLA I MALL KVARTALSUPPFÖLJNING (VERKS. 11, 21 OCH 24) /OCH ANDRA BUDGET UTFALLS MALLAR. INSTRUKTION FÖR ATT FYLLA I MALL KVARTALSUPPFÖLJNING (VERKS. 11, 21 OCH 24) /OCH ANDRA BUDGET UTFALLS MALLAR. Budgetvärden: Öppna dokumentet Mall Kvartalsuppföljning. Fyll i budgetvärden i BUDGETmallen

Läs mer

Rapporter i Agresso. 1. Utdata

Rapporter i Agresso. 1. Utdata Rapporter i Agresso 1. Utdata I Agresso finns stora möjligheter för användaren att bygga egen unik utdata. Som stöd finns ändå ett antal färdiga rapporter. Rapporterna finns samlade under fem flikar i

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

Handledning AT-modulen. Version

Handledning AT-modulen. Version Handledning AT-modulen Version 1.0 2017-03-31 2017-03-31 2 / 17 1 Innehållförteckning 2 Aktivera anläggningstillgångar...3 2.1 Aktivering av anläggning från faktura...3 2.2 Kontrollera aktiverad anläggningstillgång...5

Läs mer

Inköpsfaktura

Inköpsfaktura Inköpsfaktura Beställningar till universitetets avtalsleverantörer ska göras via universitetets inköpssystem samt belastningsattesteras och leveranskvitteras i det samma. Fakturamatchningen av godkända/belastningsattesterade

Läs mer

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Raindance-guide: Anläggningsregistrering Raindance-guide: Anläggningsregistrering 1 Innehåll Anläggningsredovisning... 2 Kriterier för överföring till preliminärt anläggningsregister... 2 Överföring till definitivt anläggningsregister... 2 Anläggningstyper...

Läs mer

Omföra moms i PromikBook

Omföra moms i PromikBook Omföra moms i PromikBook För varje momsredovisningsperiod, vare sig du använder 1, 3 eller 12 månader när du redovisar din moms till skatteverket, så ska momsen omföras efter varje period. Detta innebär

Läs mer

Rutiner för avstämning och analys av stödverksamheten

Rutiner för avstämning och analys av stödverksamheten Rutiner för avstämning och analys av stödverksamheten Avstämning av indirekta kostnader Avstämning av saldon på verksamhetsgren 10 och 30 ska göras löpande på varje institution, eller på den nivå som de

Läs mer

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO

Lathund Skapa ny rekvisition eller faktura i EKO Om ett kontrakt inte är fullständigt fördelat så finns det två alternativ: Alt 1: Be den som registrerat kontraktet att sätta om kontraktet till status Preliminär och sedan åter till status Normal så att

Läs mer

Lathund uppföljningsrapporter till projektledarna

Lathund uppföljningsrapporter till projektledarna 2018-02-09 1 (12) Lathund Projekt Versionshistorik se längst ned Ägare: Carolina Claesson De La Rosa Lathund uppföljningsrapporter till projektledarna Innehåll 1 Lathund uppföljningsrapporter till projektledarna...

Läs mer

LATHUND AVSLUT EXTERNA PROJEKT (bidrag & uppdrag)

LATHUND AVSLUT EXTERNA PROJEKT (bidrag & uppdrag) LATHUND AVSLUT EXTERNA PROJEKT (bidrag & uppdrag) VERSION 2018-10-31 Redaktör: INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 2 Definition externa projekt (bidrag och uppdrag)... 2 Bidragsprojekt... 2 Uppdragsprojekt...

Läs mer

Rapportkontoplan hantering

Rapportkontoplan hantering Rapportkontoplan hantering Sida 1 av 11 Innehåll Att kopiera kontoplan till rapportkontoplan... 3 Namn på rapportkontoplan... 5 Rapportkontoplan... 6 Kopiering av rapportkontoplan... 9 Klienthantering...

Läs mer

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs! Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder

Läs mer

Tips och trix - projektdata

Tips och trix - projektdata 2017-01-11 1(7) Tips och trix - projektdata 2(7) 1 Inledning Raindance projektportal ger dig möjlighet att hantera och följa upp dina projekt. I projektportalen sätts förutsättningarna upp för hur redovisning

Läs mer

Användarhandbok e-wärna Ställföreträdare

Användarhandbok e-wärna Ställföreträdare Användarhandbok e-wärna Ställföreträdare En digital e-tjänst som innebär att ställföreträdare kan registrera kassabok under året som genererar i en årsräkning, sluträkning eller sluträkning(byte) eller

Läs mer

Redovisningsprinciper. Redovisningsprinciper för hantering av bidragsfinansierade forskningsprojekt inom Umeå universitet. Ekonomienheten

Redovisningsprinciper. Redovisningsprinciper för hantering av bidragsfinansierade forskningsprojekt inom Umeå universitet. Ekonomienheten Redovisningsprinciper Redovisningsprinciper för hantering av bidragsfinansierade forskningsprojekt inom Umeå universitet Annica Eriksson Controller Ekonomienheten Innehållsförteckning 1 Inledning... 3

Läs mer

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Industriell ekonomi Lektion 2 Bokföring (6/3) Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Agenda 1. Moms - Utlandstransaktioner 2. Förtydligande/fördjupning från lektion 1 3. Grunder bokslut 4. Egen övning

Läs mer

Omföring Definitivbokföring huvudbokstransaktioner via web

Omföring Definitivbokföring huvudbokstransaktioner via web Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Frågor & svar Smartbank

Frågor & svar Smartbank Frågor & svar Smartbank Smartbank få stenkoll på din vardagsekonomi Med Sveriges första Smartbank får du automatiskt koll på alla dina transaktioner varje månad. Och hjälp att förbättra din ekonomi så

Läs mer