5. Interna transaktioner... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "5. Interna transaktioner... 2"

Transkript

1 Sid 1 (13) Innehållsförteckning 5. Interna transaktioner Bakgrund Intern försäljning/köp Internfaktureringsmodul Säljarens kundfaktura - Mottagarens leverantörsfaktura - Kreditering - interna kunder - Kravrutin Redovisningsprinciper Rättelser Redovisningsprinciper Fördelningar Redovisningsprinciper Anslagstilldelning Redovisningsprinciper Interna föreskrifter och anvisningar...5 Bilagor 5.a Konteringsregler b Interna konteringar... 8

2 Sid 2 (13) 5. Interna transaktioner 5.1 Bakgrund Umeå universitet är en statlig myndighet som ingår i koncernen staten. I rapporteringen till koncernen staten, externredovisningen, ska inte de interna transaktionerna påverka myndighetens resultat och ställning. För att hålla informationen fri från interna transaktioner elimineras dessa med hjälp av objektet Motpart. Samtliga interna transaktioner ska bokföras på intäkts- och kostnadskonton i kombination med objektet intern motpart. Intern motpart består av fem positioner där den första positionen är siffran 9 följt av kod för organisatorisk enhet (9YYYY). Det finns fyra huvudtyper av interna transaktioner; intern försäljning/köp, rättelser, fördelningar samt anslagstilldelningar. 5.2 Intern försäljning/köp Ekonomiska transaktioner mellan institutioner/enheter sker huvudsakligen till följd av försäljning/köp av internt framställda varor och tjänster och regleras via internfakturering. Säljaren bokför intäkten på ett intäktskonto i kontoklass 3* medan köparen bokför kostnaden på ett kostnadskonto i kontoklass 5*. Se även bilaga 5.b, Interna konteringar. Internfakturering sker även till följd av att en institution/enhet haft ett utlägg för annan institutions/enhets räkning. Intäkten bokförs som kostnadsreduktion med ett konto i kontoklass 5* (samt vissa konton i kkl 4*, dock inte konton som avser löner/arvoden som utbetalats innevarande år). Se även bilaga 5.b, Interna konteringar. Rektor har beslutat om Regler för interna köp och försäljningar vid Umeå universitet, personal, FS 2014/1556, daterat (https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/universitetsforvaltningen/ekonomienhetenea/redovisning/redovisningsmodellen/information-delrapproter-ochrektorsbeslut/152279_regler_int_kop_o_forsaljn pdf) Internfaktureringsmodul Försäljning mellan institutioner/enheter regleras via Raindance Internfakturaportal (IP). I internfaktureringen kallas leverantören för säljare och köparen för mottagare. Interna säljare och mottagare är institutioner/enheter inom Umeå universitet. Internfakturering innebär att den säljande institutionen/enheten registrerar en faktura i den interna kundreskontran. Fakturan bokas automatiskt i den mottagande institutionens/enhetens interna leverantörsreskontra. Vid registrering av en intern faktura hämtas uppgift om kunden, t.ex. institutionens/enhetens namn samt identitet för organisatorisk enhet, från det interna kundregistret. En förutsättning för att en intern kundfaktura ska kunna registreras är att kunden finns upplagd i registret. Registret upprättas och underhålls vid. Anvisningar avseende registrering av såväl säljarens som mottagarens fakturor framgår av Raindance användarhandbok.

3 Sid 3 (13) Säljarens kundfaktura Vid intern försäljning av varor och tjänster ska den som känner till den ekonomiska händelsen upprätta ett underlag för internfakturering. Faktureringsunderlaget ska innehålla följande information: kundens namn och identitet, såld vara eller tjänst, kvantitet, pris per enhet, totalt belopp samt fullständig kontering. Faktureringsunderlaget ska dateras och skrivas under av den som upprättat underlaget. Underlaget ska påföras fakturanummer och arkiveras vid den säljande institutionen/enheten. Detsamma gäller underlag i form av t ex beräkningar för att fastställa pris på såld vara eller tjänst. (Se regler för arkivering i kapitel 1, avsnitt 1.3.) Om det inte klart framgår av fakturatexten vad försäljningen avser ska specifikation till intern kundfaktura alltid kopplas/bifogas till fakturan eller sändas till köparen i pappersformat. (Se regler för arkivering i kapitel 1, avsnitt 1.3.) Verifikationsdatum, dvs. datum då fakturan upprättas, anges automatiskt vid registrering men kan ändras. Verifikationsdatum styr vilken period intäkten redovisas på. Intäkten ska redovisas på den period varan levererats eller tjänsten utförts. Verifikationsdatum ligger även till grund för beräkning av förfallodatum. Vid internfakturering är betalningsvillkor som standard 20 dagar. När säljaren slutkonterat och godkänt den manuellt registrerade intäktskonteringen skapas en mottagarfaktura. Mottagarens leverantörsfaktura Institution/enhet som köpt vara eller tjänst från annan institution/enhet inom universitetet erhåller den elektroniskt upprättade internfakturan från den säljande institutionen/enheten. När mottagaren utfört kontering, attest, betalattest och signering av fakturan är processen klar. Både kundfakturan hos säljaren och leverantörsfakturan hos mottagaren markeras som helt betalda (HBET) och fakturan är reglerad. Hantering av felaktiga internfakturor Om köparen inte godkänner erhållen faktura ska kontakt tas med säljaren med begäran om kreditering eller, om felaktigheten gäller hela fakturan/fakturabeloppet, makulering. Då endast en del av beloppet är felaktigt upprättar säljaren en kreditfaktura. Köparen måste då attestera, betalattestera och signera kreditfakturan såväl som den ursprungliga felaktiga fakturan. I de fall makulering blir aktuellt är det säljaren som utför makuleringen. Makulering av den ankomstregistrerade leverantörsfakturan sker då med automatik. Orsak till makulering ska alltid anges i meddelanderutan. Kravrutin Då Internfakturaportalen har inbyggt stöd för påminnelsehantering krävs ingen särskild kravrutin Redovisningsprinciper Vid försäljning av internt framställda varor och tjänster ska säljaren kontera som försäljningsintäkt (3*) och mottagaren som kostnad (5*). Vid försäljning av externt framställda varor och tjänster konterar även resultatenheter som t ex Servicecenter universum (tidigare Kontorsbutiken) och Kemiförrådet som intäkt i kontoklass 3. I normalfallet konterar såväl säljande som mottagande institution/enhet som kostnad (5*) vid vidareförsäljning av externt köpta varor och tjänster (kostnadsreduktion). När en internfaktura anländer, ska kontroll ske av avsändarens kontering. I bilaga 5.b framgår vilka konton som i kombination med intern motpart ska användas vid internfakturering.

4 Sid 4 (13) Konton som ska vara noll totalt När säljande institution/enhet konterar på något av nedanstående konton som vid delårs- och årsbokslut ska vara noll totalt för myndigheten ska säljaren i fakturatexten informera köparen om vilket konto bokföring skett på. Förslag till text: Såväl säljare som köpare bokför på konto xxxx Fördelning lönekostnader ospecificerat (vid rättelse/omfördelning av lönekostnader föregående budgetår) 4088 Fördelning kostnadsersättningar ospecificerat (vid rättelse/omfördelning av föregående års kostnader som t.ex. traktamente och lönetillägg) 5017 Fördelade lokalkostnader 5766 Utnyttjande av anläggningstillgång 5.3 Rättelser Rättelse av en betalattesterad och signerad internfaktura som är felaktigt konterad kan göras med hjälp av en omföring i Bokföringsportalen (BP) Redovisningsprinciper Huvudregeln är att rättelser av felaktiga interna konteringar, t ex fel belopp, projekt eller aktivitet, ska göras med samma konto som den ursprungliga transaktionen. Detta oavsett om felet uppstått innevarande eller föregående år. Undantag från regeln redovisas nedan. Lönekostnader i kontoklass 4* från föregående år rättas med konto 4087, Fördelning lönekostnader ospecificerat, i kombination med intern motpart. Kostnadsersättningar, t ex traktamenten/lönetillägg/resekostnader, från föregående år rättas med konto 4088, Fördelning kostnadsersättningar ospecificerat, i kombination med intern motpart. Se även bilaga 5.b, Interna konteringar och kapitel 1, Grundläggande bestämmelser och anvisningar, bilaga 1.a. 5.4 Fördelningar Redovisningsprinciper I samband med periodskifte i ekonomisystemet bokförs automatiskt vissa interna fördelningar, t.ex. påslag för institutions-, fakultets- och universitetsgemensamma kostnader, avskrivningar och ränta på anläggningstillgångar, amortering på leasingavtal, likviditetsränta, nollställning av kkl 7samt intäktsavräkning på bidrags- och uppdragsfinansierade projekt. 5.5 Anslagstilldelning Redovisningsprinciper Anslag till grundutbildning och forskning/forskarutbildning fördelas från respektive fakultet till institutioner/enheter på konto i kontogrupp 30. Respektive institution/enhet vidarefördelar anslagsmedel på samma konto och verksamhet som det ursprungligen bokförts på samt med intern motpart. Se även bilaga 5.b, Tabell Rättelser och Interna fördelningar.

5 Sid 5 (13) 5.6 Interna föreskrifter och anvisningar Regler för interna köp och försäljningar vid Umeå universitet, personal, rektors beslut, FS 2014/1556, daterat

6 Sid 6 (13) Bilaga 5.a - Konteringsregler Säljarens kontering Vid upprättande av intern kundfaktura registreras de objekt som anges med normal stil manuellt medan de objekt som anges med kursiv stil skapas med automatik på fakturan. Den faktura som registrerats har status öppen (PREL/ÖPPN) till dess att konteringen har godkänts då status ändras på fakturan till avslutad (DEF/AVS) i Internfakturaportalen (IP). Vid upprättande av internfaktura samt godkännande av intäktskontering skapas följande transaktioner: 1. Faktura, säljare 2. Verifikat, slutkontering säljare 3. Verifikat, preliminärbokföring säljare 4. Verifikat, slutkontering köpare 5. Verifikat, preliminärbokföring köpare 6. Faktura, köpare Slutkontering säljare D/K Konto benämning Konto Projekt Org enh V-het Motpart Finansiär Aktivitet K Kundfordran 1595 obl obl D Preliminär intäkt 3001 obl obl D Likvid motkonto 1599 obl obl K Intäktskonto 3* obl obl obl obl obl frivillig Vid registrering av intern kundfaktura skapas en bokföringstransaktion i modulen för ekonomistyrning (EK) enligt de rader som angivits här nedan med kursiv stil. Verifikationen har status Ej godkänd i EK.

7 Sid 7 (13) Preliminärbokföring säljare D/K Konto benämning Konto Projekt Org enh V-het Motpart Finansiär Aktivitet D Kundfordran 1595 obl obl K Preliminär intäkt 3001 obl obl När säljaren slutkonterat och godkänt den manuellt registrerade intäktskonteringen skapas också en en verifikation för preliminärbokföringen. Denna verifikation får status definitiv (DEF) i EK. Samtidigt skapas en mottagarfaktura med status ankommen (ANK) hos köparen. Köparens kontering När säljaren godkänner sin kontering, skapar säljfakturan ett nytt unikt fakturanummer i mottagarens leverantörsreskontra. Fakturan har status ankommen (ANK) i IP. Preliminärbokföring köpare D/K Konto benämning Konto Projekt Org enh V-het Motpart Finansiär Aktivitet K Leverantörsskuld 2587 obl obl D Preliminär kostnad 5001 obl obl Slutkontering köpare D/K Konto benämning Konto Projekt Org enh V-het Motpart Finansiär Aktivitet D Leverantörsskuld 2587 obl obl K Preliminär kostnad 5001 obl obl K Likvid motkonto 1599 obl obl D Kostnadskonto 5* obl obl obl obl obl frivillig Vid slutkontering av fakturan registreras de objekt i rad fyra i slutverifikatet som är angivna med normal stil. Efter attest och betalattest med signering byts fakturans status till godkänd (HBET/GODK) i IP. Samtidigt godkänns också säljarens faktura som får samma status. Signeringen innebär också att slutkonteringen byter status till definitiv (DEF) i EK. I och med detta bokas nu den preliminära bokföringen bort av statusändringen på slutkonteringen. Observera att när fakturan har status AVS respektive ANK kan fordran respektive skuld specificeras med rapport/lista från EK. Samtliga internfakturor ska vara reglerade i delårs- och årsbokslut.

8 Sid 8 (13) Bilaga 5.b - Konteringar Konteringar kan indelas i interna fördelningar, internfakturor, rättelser av dessa samt rättelser av intäkts- och kostnadskontering på externa kund- och leverantörsfakturor. Olika motpart väljs beroende på vilken typ av kontering som utförs. Anvisning om motpart ges i kapitel 1, bilaga 1.a. Exempel på konteringar ges i tabellerna Interna fakturor och Rättelser och interna fördelningar. När det står att konto ska vara noll totalt betyder det att motkonteringen på baskonto alltid ska vara samma som ursprungskonteringen. Interna fakturor Vid intäktskontering väljs kontot för statlig motpart och för kostnadskontering väljs i möjligaste mån konto för statlig motpart. Gäller även resultatenheter som t ex Kontorsbutiken och Kemiförrådet. Vid kostnadsreduktion (förskotterade och vidarefakturerade kostnader) väljs konto för statlig motpart om det inte avser vidarefakturering av extern kostnad, då även konto med ej statlig motpart kan användas. Rättelser och interna fördelningar Rättelser och fördelningar sker i Bokföringsportalen (BP). Vid rättelser av intäkts- och kostnadskonteringar på externa kund- och leverantörsfakturor ska ursprungskontering anges, vilket innebär att motparten blir densamma som i ursprungskonteringen. Vanligast är att rättelse sker mellan t ex projekt. Underlag som visar vad rättelsen/omfördelningen avser ska alltid finnas. I de fall det finns särskilt beslut avseende omfördelningar ska detta kopplas/bifogas till verifikatet (Se regler för arkivering i kapitel 1, avsnitt 1.3.). Nedan finns en tabell med rekommenderad kontering av interna fakturor samt rättelser av dessa. Motpart ska i samtliga fall vara 9*.

9 Sid 9 (13) Tabell Interna fakturor Intern säljare, avsändare/ kredit Intern köpare, mottagare/ debet Konto Benämning - anvisningar Motkonto Benämning - anvisningar 3111 Intäkter av uthyrning av lokaler, statliga Lokalhyra och andra lokalkostnader, statliga Uthyrning student- och gästforskarbostäder, statliga 5025 Hyra student- och gästforskarbostäder, statliga 3121 Intäkter av konferensavgifter, statliga Kursavgifter, statliga (kompetensutveckling) Konferensavgifter, statliga Intäkter av publikationer o kompendier, statliga 5624 Papper, böcker, tidskrifter, prenumerationsavgifter, statliga Intäkter av tryckning, statliga Trycknings-, kopierings- o ritningstjänster statliga Intäkter av datorer o kringutrustning (ej anläggningar), statliga Datorer o kringutrustning (ej anläggningstillgångar), ej statliga. Vid intern försäljning av anläggningstillgångar kontakta Intäkter av datortjänster o datorprogram, statliga Datortjänster o datorprogram, statliga Administrativa system, statliga 3160 Övrig försäljning varor, statliga 56* Valfritt konto inom kontogruppen. Alternativt kan konto i kontogrupp 554*, Representation, statliga, användas Övrig försäljning tjänster, statliga. Kontot används vid intern försäljning av tekniskt/administrativa tjänster Övriga främmande tjänster, statliga. Kontot används vid internt köp av tekniskt/administrativa tjänster Övr försäljning tjänster, ej statliga, ej momspliktiga 57* 5751 Valfritt konto inom kontogruppen Telefon, ej statliga (t ex Lync) 3171 Interna intäkter utbildning. Kontot används vid intern försäljning av tjänst som avser undervisning (lärare och föreläsare) 5733 Utbildning, statliga. Kontot används vid internt köp av tjänst som avser undervisning (lärare och föreläsare)

10 Sid 10 (13) Intern säljare, avsändare/ kredit Intern köpare, mottagare/ debet Konto Benämning - anvisningar Motkonto Benämning - anvisningar 3172 Interna intäkter forskning. Kontot används vid intern försäljning av tjänst som avser forskning Analyser, statliga. Forskningsuppdrag, statliga. Kontona används vid internt köp av tjänst som avser forskning Lokalvård, intäkt intern tjänst 5075 Lokalvård, kostnad intern tjänst 3811 Intäkter av ränta 5911 Räntekostnader 4* Kostnadskonto personalkostnader. Observera att konton som avser lönekostnader i normalfallet inte används vid köp/försäljning av utbildnings- eller forskningstjänster eller tekniskt/ administrativa tjänster. Istället används något av kontona 3163, 3171 eller Lönekostnader ospecificerat. Lönekostnad som föregående år belastat fel institution/enhet rättas genom internfakturering. Rättelse av intern försäljning av utbildnings-, forsknings eller övrig tjänst se konto 3171, 3172 eller Kostnadsersättningar ospecificerat. Kostnader, som t ex traktamente och lönetillägg, som föregående år belastat fel institution/enhet rättas genom internfakturering. 5* Kostnadskonto. Vid kostnadsreduktion (vidarefakturering av förskotterad kostnad) väljs konto för statlig motpart eller ej statlig motpart beroende på hur ursprungskonteringen ser ut Utnyttjande av anläggningstillgång. Kontot används vid samfinansiering av anläggningstillgång. 4* Kostnadskonto personalkostnader. Vid användning av kostnadskonto i kontoklass 4 i internfaktureringsmodulen ska köparen kontera på samma konto som säljaren. Kontot ska bli noll totalt Lönekostnader ospecificerat. Mottagaren konterar på samma konto som avsändaren. Kontot ska vara noll totalt Kostnadsersättningar ospecificerat. Mottagaren konterar på samma konto som avsändaren. Kontot ska vara noll totalt. 5* Kostnadskonto. Mottagaren konterar på samma konto som avsändaren Utnyttjande av anläggningstillgång Mottagaren konterar på samma konto som avsändaren. Kontot ska bli noll totalt.

11 Sid 11 (13) Nedan finns en tabell med rekommendationer vid interna fördelningar och rättelser av interna och externa transaktioner. Interna fördelningar och rättelser sker i Bokföringsportalen (BP). Se anvisningarna i bilaga 1.a för kontering på objektet motpart De konton som inte används av institutionen har kursiverats. Tabell Rättelser och Interna fördelningar Konto Benämning - anvisningar Motkonto Benämning - anvisningar 3085 Extra tilldelning GU Används mot verksamhet Extra tilldelning FoU Används mot verksamhet Extra tilldelning GU 3086 Extra tilldelning FoU 3087 Samfinansiering av projekt GU 3087 Anslagsmedel används till en kompletterande finansiering av direkta kostnader och gemensamma kostnader i ett forskningsprojekt 3088 Samfinansiering av projekt FO/FoU 3090 GU, Tilldelning ur bal kapf Används mot verksamhet 11. Fördelning av anslag till institution från fakulteterna. Används även av institution vid fördelning mellan projekt inom samma verksamhet Fo/FoU, Tilldelning ur bal kapf Används mot verksamhet 21. I övrigt som ovan Medfinansiering GU Medfinansiering får endast göras från verksamhet 11 eller 12 till verksamhet Medfinansiering FoU Medfinansiering får endast göras från verksamhet 21 eller 22 till verksamhet Anslagsmedel används till en kompletterande finansiering av direkta kostnader och gemensamma kostnader i ett forskningsprojekt 3090 GU, Tilldelning ur bal kapf 3091 Fo/FoU, Tilldelning ur bal kapf 3092 Medfinansiering GU Samma konto i såväl debet som kredit. Verksamhet 12. Ska vara noll totalt på baskontonivå Medfinansiering FoU Samma konto i såväl debet som kredit. Verksamhet 22. Ska vara noll totalt på baskontonivå.

12 Sid 12 (13) Konto Benämning - anvisningar Motkonto Benämning - anvisningar 3094 GU, Tilldelning anslag Används mot verksamhet 11. I övrigt se ovan Fo/FoU, Tilldelning anslag. Används mot verksamhet 21. I övrigt som ovan GU, Kompetensförsörjningsmedel. Används mot verksamhet 11. I övrigt se ovan FoU, Kompetensförsörjningsmedel. Används mot verksamhet 21. I övrigt som ovan GU, Tilldelning anslag Fo/FoU, Tilldelning anslag GU, Kompetensförsörjningsmedel 3097 FoU, Kompetensförsörjningsmedel Interna utfördelningar Används vid och inom Förvaltningen. Kontot ska totalt bli noll. 4* Kostnadskonto personalkostnader. Vid rättelse/omfördelning av lönekostnader innevarande budgetår ska samma konto användas som vid den ursprungliga konteringen Fördelning lönekostnader ospecificerat. Kontot används inom institution/enhet vid rättelse/omfördelning av föregående års lönekostnader Fördelning kostnadsersättningar, ospecificerat. Kontot används inom institution/enhet vid rättelse/omfördelning av föregående års kostnader som t ex traktamente och lönetillägg. 4* Kostnadskonto personalkostnader. Samma konto i såväl debet som kredit. Ska vara noll totalt Fördelning lönekostnader ospecificerat. Samma konto i såväl debet som kredit. Ska vara noll totalt Fördelning kostnadsersättningar, ospecificerat. Samma konto i såväl debet som kredit. Ska vara noll totalt Fördelade lokalkostnader 5017 Används för vidarefördelning av lokalkostnad inom institution/enhet. Kontot ska bli noll totalt.

13 Sid 13 (13) Konto Benämning - anvisningar Motkonto Benämning - anvisningar 5481 Universitetsgemensam kostnad. Fördelning sker med automatik i samband med periodskifte till projekt utifrån givna procentsatser Fakultetsgemensam kostnad Fördelning sker med automatik i samband med periodskifte till projekt utifrån givna procentsatser Institutions-/enhetsgemensam kostnad Fördelning sker med automatik i samband med periodskifte till projekt utifrån givna procentsatser Utfördelning universitetsgemensam kostnad 5481 Universitetsgemensam kostnad Samma konto i såväl debet som kredit. Ska vara noll totalt Fakultetsgemensam kostnad Samma konto i såväl debet som kredit. Ska vara noll totalt Institutions-/enhetsgemensam kostnad Samma konto i såväl debet som kredit. Ska vara noll totalt Används endast av vid nollställning av verksamhet 91 och 97. Kontot ska bli noll totalt Utfördelning av universitetsgemensam kostnad till fakultet 5486 Används endast av och fakulteterna verksamhet 91 och 97. Kontot ska bli noll totalt. 7* Transfereringar - Kontona kan inte användas internt. Läs mer kap 4, avsnitt 4.4.4

5. Interna transaktioner... 2

5. Interna transaktioner... 2 Sid 1 (13) Innehållsförteckning 5. Interna transaktioner... 2 5.1 Bakgrund... 2 5.2 Intern försäljning/köp... 2 5.2.1 Internfaktureringsmodul... 2 - Säljarens kundfaktura - Mottagarens leverantörsfaktura

Läs mer

Innehållsförteckning 1

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 20 Bokslutsinformation Delår/År 2 20.1 Delårsrapport (delårsbokslut) per den 30 juni 2015.. 2 20.1.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.1.2 Periodiseringar 2 - Förutbetalda

Läs mer

Internfakturering 14 MARS 2014

Internfakturering 14 MARS 2014 Internfakturering 14 MARS 2014 Utbildningens syfte Syftet med kursen är att på ett korrekt sätt kunna hantera internfakturor i Orfi. Utbildningens innehåll Teori Internfaktura Intern försäljning Externt

Läs mer

Innehållsförteckning.. 1. 20 Bokslutsinformation Delår/År.. 2

Innehållsförteckning.. 1. 20 Bokslutsinformation Delår/År.. 2 Sid 1 (9) Innehållsförteckning.. 1 20 Bokslutsinformation.. 2 20.2 Årsredovisning (årsbokslut) per den 31 december 2014 2 20.2.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.2.2 Periodiseringar. 2 - Förutbetalda

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Redovisningsprinciper. Redovisningsprinciper för hantering av bidragsfinansierade forskningsprojekt inom Umeå universitet. Ekonomienheten

Redovisningsprinciper. Redovisningsprinciper för hantering av bidragsfinansierade forskningsprojekt inom Umeå universitet. Ekonomienheten Redovisningsprinciper Redovisningsprinciper för hantering av bidragsfinansierade forskningsprojekt inom Umeå universitet Annica Eriksson Controller Ekonomienheten Innehållsförteckning 1 Inledning... 3

Läs mer

Innehållsförteckning 1

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 20 Bokslutsinformation Delår/År 2 20.1 Delårsrapport (delårsbokslut) per den 30 juni 2016.. 2 20.1.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.1.2 Periodiseringar 2 - Förutbetalda

Läs mer

Kapitel 4, Externfinansierad verksamhet och kundfordringar

Kapitel 4, Externfinansierad verksamhet och kundfordringar Sid 1 (12) verksamhet och kundfordringar 2000-10-03 Bilaga 4.b 27 Ny kostnadskalkyl för 2001. 2001-02-07 Bilaga 4.a 4.3.2 4.7 Bilaga 4.a Bilaga 4.b 4.5.2 Bilaga 4.c 2001-05-18 22 4 20 22 27 12 13 28 12

Läs mer

Version 5,0 2009-09-25

Version 5,0 2009-09-25 2009-09-25 2009-09-25 Sida 2(19) Bokföringsportalen - inledning Detta är version 5,0 av lathunden uppdaterad till Raindance version 2009. Logga in som vanligt i Raindanceportalen. Under förutsättning att

Läs mer

Välkomna till utbildning i internfakturor och omföringar!

Välkomna till utbildning i internfakturor och omföringar! EKONOMIENHETEN Välkomna till utbildning i internfakturor och omföringar! Inställningar i Agresso Redovisningsplan: ansvar, verksamhet, motpart och finansiär mm Söka begreppsvärden Omföringar, reversering

Läs mer

VÄLKOMNA till Korta redovisningsdagen! Fokus på extern redovisning Fokus på intäktskonton Många PP-bilder Avbryt och fråga!

VÄLKOMNA till Korta redovisningsdagen! Fokus på extern redovisning Fokus på intäktskonton Många PP-bilder Avbryt och fråga! VÄLKOMNA till Korta redovisningsdagen! Fokus på extern redovisning Fokus på intäktskonton Många PP-bilder Avbryt och fråga! Bensträckare ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD Lyckas vi ge svar på nedanstående

Läs mer

Syftet med den nya redovisningsmodellen

Syftet med den nya redovisningsmodellen AGENDA Inledning/syfte Förändringar i redovisningen Bas för påslag Påslag i Raindance Förändring av procentsatser Exempel Beräkningsmall och klassificeringar Vad händer sen? Frågor/Avslutning Syftet med

Läs mer

Raindance-guide: Internfaktura

Raindance-guide: Internfaktura Raindance-guide: Internfaktura Innehåll Registrera internfaktura... 1 Fakturatyp IK Man intern faktura... 2 Fakturatyp ES Man externt samköp... 5 Godkänna och signera... 8 Kopiera faktura... 9 Felutställd

Läs mer

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Ekonomihandboken Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-11-01

Läs mer

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB Sidan 1 av 38 INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB 1 Sidan 2 av 38 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 5 Hitta mottagare av internfaktura 8 Leveransattest av internfaktura

Läs mer

Avskrivningar med hjälp av automatkonteringar

Avskrivningar med hjälp av automatkonteringar Avskrivningar med hjälp av ar Automatkonteringen i Entré Windows kan användas för en mängd syften. Ett av dem är att använda periodiseringsfunktionen för att automatiskt lägga upp verifikat som gör avskrivningar

Läs mer

Välkommen. Ekonomienhetens information. 25 och 27 nov 2014. Annica Eriksson och Elenor Qvarnström

Välkommen. Ekonomienhetens information. 25 och 27 nov 2014. Annica Eriksson och Elenor Qvarnström Välkommen Ekonomienhetens information 25 och 27 nov 2014 Annica Eriksson och Elenor Qvarnström Innehåll Riksrevisionen Representation/konferens Bokslutsinfo Referenskoder lev-, kundfakturor Riksrevisionens

Läs mer

Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet

Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet Författare: Ekonomiavdelningen År: 2010 Uppdaterad: 2010-11-22, Asn Innehåll 1 Regler för kontanta medel 3 1.1 Gemensamma regler för kontantkassa

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22 Innehåll Internfakturering 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 SYFTE... 3 TYPER AV TRANSAKTIONER... 3 FUNKTIONER I INTERNFAKTURERINGEN... 3 FLÖDE I INTERNFAKTURERINGEN... 4 FUNKTIONER I NAVIGATOR...

Läs mer

Innehållsförteckning Bokslutsinformation Delår/År.. 2

Innehållsförteckning Bokslutsinformation Delår/År.. 2 Sid 1 (10) Innehållsförteckning.. 1 20 Bokslutsinformation.. 2 20.2 Årsredovisning (årsbokslut) per den 31 december 2016 2 20.2.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.2.2 Periodiseringar. 2 - Förutbetalda

Läs mer

1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor

1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor Innehållsförteckning 1. Registrering av digitala Internfakturor... 1.1 Registrering en Digital Internfaktura i Kostnadsfördelning... 1 1.2 Bifoga fil

Läs mer

2 Anskaffning och leverantörsskulder.. 3

2 Anskaffning och leverantörsskulder.. 3 Sid 1 (22) Innehållsförteckning... 1 2 Anskaffning och.. 3 2.1 Bestämmelser och förutsättningar.... 3 2.1.1 Behörighet att förfoga över myndighetens medel..... 3 2.2 Upphandling/inköp.... 4 2.2.1 Beställarens/inköparens

Läs mer

2 Anskaffning och leverantörsskulder.. 3

2 Anskaffning och leverantörsskulder.. 3 Sid 1 (21) Innehållsförteckning... 1 2 Anskaffning och.. 3 2.1 Bestämmelser och förutsättningar.... 3 2.1.1 Behörighet att förfoga över myndighetens medel..... 3 2.2 Upphandling/inköp.... 4 2.2.1 Beställarens/inköparens

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. 7 Kontanta medel... 3

Innehållsförteckning. 1. 7 Kontanta medel... 3 Sid 1 (14) Innehållsförteckning. 1 7 Kontanta medel.... 3 7.1 Inledning 3 7.2 Kontanta medel, in- och utbetalning.. 3 7.3 Gemensamma regler för kontantkassa och handkassa. 3 7.3.1 Ansvarsfrågor 3 7.3.2

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu Raindance Handbok KFP KundFakturaPortal 1 Innehållsförteckning Fakturor... 3 Registrera faktura... 4 Fakturahuvud, Kund- och datumuppgifter... 4 Övriga uppgifter... 6 Fakturarader... 7 Kontera fakturan...

Läs mer

Vi som håller i dagens utbildningspass: Syfte med dagens utbildning. Utbildning NY EKONOMI ht Karin Olandersson.

Vi som håller i dagens utbildningspass: Syfte med dagens utbildning. Utbildning NY EKONOMI ht Karin Olandersson. Utbildning NY EKONOMI ht 2015 ANSKAFFA RESURSER Vi som håller i dagens utbildningspass: Karin Olandersson Kerstin Larsson Syfte med dagens utbildning Förståelse och övergripande kunskap om ekonomimodellen

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

K 22 Mer om periodiseringar. Interimsfordringar Interimsskulder

K 22 Mer om periodiseringar. Interimsfordringar Interimsskulder K 22 Mer om periodiseringar Interimsfordringar Interimsskulder Interimsfordringar och interimsskulder Fordringar och skulder som inte har noterats i bokföringen, inga verifikat har upprä?ats för dessa.

Läs mer

BOKFÖRINGSEXEMPEL. Grundutbildning och fakultetsmedel. Regeringen 1 3b. 2 3a. 4a 9 4b 7a

BOKFÖRINGSEXEMPEL. Grundutbildning och fakultetsmedel. Regeringen 1 3b. 2 3a. 4a 9 4b 7a 2002-12-06 BOKFÖRINGSEXEMPEL Grundutbildning och fakultetsmedel Regeringen 1 3b 2 3a 11 12 8 4a 9 4b 7a 5a 5b 7b 13 Fakultetsnämnden/ enhetsstyrelsen Lönekostnader anställda 10 5c 6 Löpande kostnader (exkl

Läs mer

Välkommen på bokslutsinfo!

Välkommen på bokslutsinfo! Välkommen på bokslutsinfo! Aktuellt Status EASY Någon på institutionen behöver vara tillgänglig under vecka 28 (11-15.7) för att svara på eventuella frågor. Ange i ditt autosvar på e-posten vem som är

Läs mer

INTERNFAKTURERING AGRESSO

INTERNFAKTURERING AGRESSO Sidan 1 av 39 INTERNFAKTURERING AGRESSO 1 Sidan 2 av 39 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 5 Hitta mottagare av internfaktura 8 Leveransattest av internfaktura

Läs mer

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Raindance-guide: Anläggningsregistrering Raindance-guide: Anläggningsregistrering 1 Innehåll Anläggningsredovisning... 2 Kriterier för överföring till preliminärt anläggningsregister... 2 Överföring till definitivt anläggningsregister... 2 Anläggningstyper...

Läs mer

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma

Läs mer

Tidplan och checklista inför bokslutet 31 december 2014

Tidplan och checklista inför bokslutet 31 december 2014 Nov Gå igenom alla bokförda periodiseringar och kontrollera om de fortfarande gäller eller om något ska vändas. För de periodiseringar som ska vara kvar gäller att underlag som styrker periodiseringen

Läs mer

Taurus Ekonomiutbildning

Taurus Ekonomiutbildning Inledning Material in/ Leverantörsfakturering Löpande gör vi beställningar av varor och tjänster hos våra leverantörer. Vi tar emot varan eller får tjänsten utförd och erhåller i samband med detta en leverantörsfaktura.

Läs mer

Ekonomiadministration av lokalprojekt

Ekonomiadministration av lokalprojekt O Om du ska skriva ut på framsida med förtryckt logotyp dubbelklicka på logotypen och tryck delete Glöm inte att skriv in dnr Ekonomiadministration av lokalprojekt, version 5, 2010-05 Denna revidering

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Innehållsförteckning.. 1. 4. Externfinansierad verksamhet och kundfordringar... 3

Innehållsförteckning.. 1. 4. Externfinansierad verksamhet och kundfordringar... 3 Sid 1 (29) Innehållsförteckning.. 1 4. Externfinansierad verksamhet och kundfordringar... 3 4.1 Inledning. 3 4.2 Definitioner.. 3 4.2.1 Bidrag.. 3 4.2.2 Uppdrag.. 3 4.3 Gemensamt för externfinansierad

Läs mer

Innehållsförteckning.. 1. 4. Externfinansierad verksamhet och kundfordringar... 3

Innehållsförteckning.. 1. 4. Externfinansierad verksamhet och kundfordringar... 3 Sid 1 (26) Innehållsförteckning.. 1 4. Externfinansierad verksamhet och kundfordringar... 3 4.1 Inledning. 3 4.2 Definitioner.. 3 4.2.1 Bidrag.. 3 4.2.2 Uppdrag.. 3 4.3 Gemensamt för externfinansierad

Läs mer

Tidplan och checklista för bokslutet 30 juni 2016

Tidplan och checklista för bokslutet 30 juni 2016 Tidplan och checklista för bokslutet 30 juni 2016 Dag Datum Händelse Kontroll/Åtgärder/Att göra Rapport/ hjälpmedel Kontrollera kvarvarande periodiseringsposter från helårsbokslutet. Ti 31 maj Bokslutsinformation

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

GEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER

GEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER GEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER Ekonomiavdelningarna 2009-09-16 2(13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. I NLEDANDE FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. B UDGET... 4 2.1 Budget kärnverksamhet...

Läs mer

EKONOMINYTT. GÖTEBORGS UNIVERSITET Information från avdelningen för ekonomistyrning NR 49 DATUM 2003-05-27. Innehåll

EKONOMINYTT. GÖTEBORGS UNIVERSITET Information från avdelningen för ekonomistyrning NR 49 DATUM 2003-05-27. Innehåll EKONOMINYTT GÖTEBORGS UNIVERSITET Information från avdelningen för ekonomistyrning NR 49 Innehåll 1 DELÅRSBOKSLUT PER 2003-06-30 sid Delårsrapport 1 Tidplan, checklista 2 Värdering av kundfordringar 2

Läs mer

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved.

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved. Region Skåne s- och attestrutinen Insert Picture November 00 00 Deloitte All rights reserved. Kostnader Beskrivning av inköpsrutin Huvudbok Processing Accounts Payable Utbetalning Kassa bank Kostnader

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Checklista Omvänd Moms

Checklista Omvänd Moms Checklista Omvänd Moms Omvänd betalningsskyldighet inom byggsektorn har gällt sedan 1 juli 2007. Det innebär att köparen redovisar byggsäljarens utgående moms. För att kunna skapa en omvänd momsfaktura

Läs mer

Attestreglemente för Borgholms kommun

Attestreglemente för Borgholms kommun Attestreglemente för Borgholms kommun 1. Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig

Läs mer

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Raindance-guide: Anläggningsregistrering Raindance-guide: Anläggningsregistrering 1 Innehåll Anläggningsredovisning... 2 Kriterier för överföring till preliminärt anläggningsregister... 2 Överföring till definitivt anläggningsregister... 2 Anläggningstyper...

Läs mer

Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp

Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp Mälardalens högskola Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp Fredagen den 4 november 2016 kl. 14:30 18:30 Del 1 Kontaktperson för Del 1 är Yvonne Mattsson. Tentamensvakten har telefonnummer. Telefontid

Läs mer

Innehållsförteckning.. 1. 3 Anläggningstillgångar 3

Innehållsförteckning.. 1. 3 Anläggningstillgångar 3 Sid 1 (24) Innehållsförteckning.. 1 3 Anläggningstillgångar 3 3.1 Bestämmelser och förutsättningar.3 3.1.1 efinitioner och kriterier för anläggningstillgångar 3 - Materiella anläggningstillgångar - Immateriella

Läs mer

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor.

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor. Skapa kundfaktura -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor. 2016-12-13 Daniel Johansson Ekonomiavdelningen Skapa kundfaktura...

Läs mer

Utbildning NY EKONOMI ht 2015 STARTSKOTTET

Utbildning NY EKONOMI ht 2015 STARTSKOTTET Utbildning NY EKONOMI ht 2015 STARTSKOTTET Vi som håller i dagens utbildningspass: Agneta Sjöfors, projektledare Elisabeth Pupp, biträdande projektledare Helena Jönsson, biträdande projektledare Utbildningen

Läs mer

Nyheter i Lupin 2016-01-04. Användare i Lupin/Proceedo

Nyheter i Lupin 2016-01-04. Användare i Lupin/Proceedo 1 2016-01-04 Användare i Lupin/Proceedo Sektionen Ny ekonomi Lise Bröndum, ekonomidirektör Nyheter i Lupin Lunds universitet är mitt inne i byte av ekonomisystem och ekonomimodell, det vill säga hur vi

Läs mer

Raindance-guide: Extern kundfaktura

Raindance-guide: Extern kundfaktura 1 Raindance-guide: Extern kundfaktura Innehåll Allmänt... 1 Registrera faktura från Projekt... 1 Registrera faktura från Fakturor/Kundfaktura... 6 Godkänna, signera och utskick... 11 Kopiera faktura/skapa

Läs mer

Datum Avsnitt Sida Komplettering/ändring

Datum Avsnitt Sida Komplettering/ändring Sid 1 (11) 2000-09-07 1.3.3 15 Under rubrik Bidrag/Uppdrag har tillkommit regler för Handlingar med underlag som avser ansökan om externa medel. Ny rubrik Övriga avtal samt regler för arkivering av Leasingavtal

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Välkommen till Ekonomidagen maj 2015

Välkommen till Ekonomidagen maj 2015 Välkommen till Ekonomidagen maj 2015 Ekonomidagen 21 maj 2015 Presentation av ekonomiavdelningen Bokslutsinformation + projekthantering Kaffepaus Framtidens inköp Raindance - systeminformation Aktuellt

Läs mer

Kapitel 3, Anläggningstillgångar

Kapitel 3, Anläggningstillgångar Sid 1 (7) 2000-09-18 3.1.3 2001-05-18 Bilaga 3.b 3 5 22 23 2, 4 Nytt avsnitt, Leasing. Tillägg: Kalkyl vid val mellan lån och leasing. Prosit har ersatts med Raindance. Ny Version 2.1. Bokföringsförordningen

Läs mer

Innehållsförteckning.. 1. 3 Anläggningstillgångar 3

Innehållsförteckning.. 1. 3 Anläggningstillgångar 3 Sid 1 (21) Innehållsförteckning.. 1 3 Anläggningstillgångar 3 3.1 Bestämmelser och förutsättningar 3 3.1.1 efinitioner och kriterier för anläggningstillgångar 3 - Materiella anläggningstillgångar - Immateriella

Läs mer

Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet 2014-12-31

Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet 2014-12-31 Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet 2014-12-31 * Med fakultet avses här även övriga enheter Datum Arbetsmoment Ansvar November/ december Bokslutsanvisningar skickas ut från ekonomiavdelningen.

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

Tidplan och checklista för bokslutet 30 juni 2017

Tidplan och checklista för bokslutet 30 juni 2017 Tidplan och checklista för bokslutet 30 juni 2017 Dag Datum Händelse Kontroll/Åtgärder/Att göra Rapport/ hjälpmedel Kontrollera kvarvarande periodiseringsposter från helårsbokslutet. On 31 maj Bokslutsinformation

Läs mer

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 1 av 33 INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 2 av 33 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 4 Kontering och godkännande av internfaktura (beställare) 8 Delkontering

Läs mer

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet F22 Attestant INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar attestant...2 3 Attestera faktura...3

Läs mer

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Skapa kundfaktura Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Manualen innehåller steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor och krediterar fakturor.et är vanligtvis

Läs mer

Förändringar di i regelverket Periodiseringar Bokföringsexempel. 13-månaden Påverkan på budget/ uppföljning Semesterlöneskulden Differens på kapital

Förändringar di i regelverket Periodiseringar Bokföringsexempel. 13-månaden Påverkan på budget/ uppföljning Semesterlöneskulden Differens på kapital Kostnadsbaserad anslagsavräkning Mt Mats Tolander Tl och hanna Loréhn Seminarium i 10 juni 2009 Innehåll Förändringar di i regelverket Periodiseringar Bokföringsexempel Positiv respektive negativ övergångseffekt

Läs mer

VÄLKOMNA. till den första Korta redovisningsdagen 2017! Anläggningar Redovisning av bidrag Avbryt och fråga! Bensträckare

VÄLKOMNA. till den första Korta redovisningsdagen 2017! Anläggningar Redovisning av bidrag Avbryt och fråga! Bensträckare VÄLKOMNA till den första Korta redovisningsdagen 2017! Anläggningar Redovisning av bidrag Avbryt och fråga! Bensträckare ANLÄGGNINGSREDOVISNING Linette Bengtsson Anna Elfman Inköp av materiella anläggningstillgångar

Läs mer

FLIK 1: BALANSRÄKNING: MASKINELL SAMT NOT... 2 FLIK 2: RESULTATRÄKNING: MASKINELL... 2 FLIK 3: ANSLAGSREDOVISNING... 2

FLIK 1: BALANSRÄKNING: MASKINELL SAMT NOT... 2 FLIK 2: RESULTATRÄKNING: MASKINELL... 2 FLIK 3: ANSLAGSREDOVISNING... 2 RIKSPOLISSTYRELSEN 1 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING FLIK 1: BALANSRÄKNING: MASKINELL SAMT NOT... 2 FLIK 2: RESULTATRÄKNING: MASKINELL... 2 FLIK 3: ANSLAGSREDOVISNING... 2 FLIK 4: INKOMSTTITELREDOVISNING... 2

Läs mer

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Ankomstregistrera leverantörsfaktura Ankomstregistrera leverantörsfaktura Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Reskontror - Leverantörsreskontra (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Leverantörsreskontra). Sätt en markering

Läs mer

Momshantering i Pyramid

Momshantering i Pyramid 2007-01-29 Momshantering i Pyramid (29 januari 2007) Momshantering i Pyramid Hanteringen av moms i det dagliga arbetet i Pyramid styrs av momskoder. Momskoder används vid registrering av projekt, order,

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer

Inledning Detta dokument behandlar anvisningar för det ekonomiska bokslutet för att säkerställa ett rättvisande ekonomiskt resultat.

Inledning Detta dokument behandlar anvisningar för det ekonomiska bokslutet för att säkerställa ett rättvisande ekonomiskt resultat. Datum 2016-12-07 Kommunstyrelseförvaltningen Anvisning Bokslut Diarienummer Fastställt av Datum för fastställande KS 2016-512 Ekonomiavdelningen 2016-12-07 Dokumenttyp Dokumentet gäller för Giltighetstid

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 1 av 38 INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 2 av 38 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 4 Kontering och godkännande av internfaktura (beställare) 8 Delkontering

Läs mer

Hantering av kostnadsbokföring t.o.m version 3.40A 2 Prioriteringsordning i 3.40A för hämtning av konto 2

Hantering av kostnadsbokföring t.o.m version 3.40A 2 Prioriteringsordning i 3.40A för hämtning av konto 2 Kostnadsbokföring Pyramid Business Studio (2011-01-03) Kostnadsbokföringen i Pyramid har förändrats från och med version 3.40B. I detta dokument beskrivs dessa förändringar. Samtidigt presenteras hur kostnadsbokföringen

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda?

Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda? Leverantörsreskontra Betalningsplan Vilka fakturor förfaller ett visst datum? Rapporten visar de obetalda fakturor som har förfallodatum ett visst datum oberoende valuta. Den sorteras först efter förfallodatum

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Namn: Personnummer: Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut

Läs mer

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund NEXT e-invoice Elektronisk fakturahantering Lathund Lathund Ekonomiadministratör Kontrollera inkomna fakturor som inte är markerade som Klar för godkännande. Fakturor som ligger under Felaktig/saknad kontering

Läs mer

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2

ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM FAKTURERING... 2 1. FAKTURERING... 4 1.1 SINGEL- OCH SAMLINGSFAKTURERING... 4 1.2 FAKTURERING AV EN ORDER ELLER EN KUND... 6 2. BOKFÖRINGSORDER... 8 3. KREDITERING OCH BORTTAGNING

Läs mer

Uppföljning och rapporter

Uppföljning och rapporter Uppföljning och rapporter Handledning för uppföljningsansvariga 1 Innehållsförteckning Innehåll Varför behövs rapporter?... 3 Perioder och periodskifte... 3 Bokföring i rätt period... 4 Uppdatering av

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT

Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT 3 olika arbetssätt: 1. 2. 3. Samarbete med kunden, oavsett bokföringsmetod. Byrån gör allt, kunden har Kontantmetoden. Byrån gör allt, kunden har

Läs mer

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161. Riktlinje 2014-01-27 Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS 2013/0267-8 Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996,

Läs mer

Lathund attestera leverantörsfaktura

Lathund attestera leverantörsfaktura Lathund attestera leverantörsfaktura Logga in i fakturaportalen. Skriv in ditt användarnamn och lösenord, lämna rutan med företag tomt. Klicka sedan på ok eller enter. Nu kommer du in i din inkorg/brevlåda

Läs mer

LATHUND BOKSLUT 2015 VERSION 2015-10-15. Redaktör: Gabriele Nilsson

LATHUND BOKSLUT 2015 VERSION 2015-10-15. Redaktör: Gabriele Nilsson LATHUND BOKSLUT 2015 VERSION 2015-10-15 Redaktör: Gabriele Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING Anläggningar... 2 Anslagsmedel... 2 Avstämning annan myndighet... 2 Bokföringsorder... 2 Depositioner... 3 Ekonomikalendern...

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder). Beslutade den

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2013 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2013 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef

Läs mer

Attestreglemente för Region Skåne

Attestreglemente för Region Skåne Attestreglemente för Region Skåne 1 Syfte Detta attestreglemente syftar till att vidmakthålla en hög säkerhetsnivå och god ekonomisk hushållning vad avser hanteringen av Region Skånes resurser. Regionens

Läs mer

Bilaga B Uppdragsbeskrivning löpande redovisning

Bilaga B Uppdragsbeskrivning löpande redovisning Bilaga B Uppdragsbeskrivning löpande redovisning Bilaga till uppdragsbrev 2014-05-20 Bilaga 2 Uppdragsavtal Kund Bygg AB Organisationsnummer 556556-1234 Adress Kontaktperson kund Kontaktperson redovisningsföretaget

Läs mer

LATHUND. Intern bokföringsorder i Agresso. Ilona Hedin KAROLINSKA INSTITUTET

LATHUND. Intern bokföringsorder i Agresso. Ilona Hedin KAROLINSKA INSTITUTET LATHUND Intern bokföringsorder i Agresso Ilona Hedin KAROLINSKA INSTITUTET Innan du börjar registrera kan det vara bra att scanna in det dokument du ska bifoga till verifikationen och spara ner det på

Läs mer

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg Registrering av faktura Registrering av fakturaunderlag (utan väntande faktura) Påföra avgifter - Dröjsmålsränta Borttag av underlag för räntefakturor.

Läs mer

Rapporter i Agresso. 1. Utdata

Rapporter i Agresso. 1. Utdata Rapporter i Agresso 1. Utdata I Agresso finns stora möjligheter för användaren att bygga egen unik utdata. Som stöd finns ändå ett antal färdiga rapporter. Rapporterna finns samlade under fem flikar i

Läs mer