1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD REGISTRERA INTERNFAKTURA BETALA INTERNFAKTURA AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22"

Transkript

1 Innehåll Internfakturering 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 SYFTE... 3 TYPER AV TRANSAKTIONER... 3 FUNKTIONER I INTERNFAKTURERINGEN... 3 FLÖDE I INTERNFAKTURERINGEN... 4 FUNKTIONER I NAVIGATOR REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 STEG 1 - REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 STEG 2 - SKRIV UT BUNTÖVERSIKT FÖR GRANSKNING STEG 3 - SKICKA INTERNFAKTURA TILL MOTTAGARE BETALA INTERNFAKTURA STEG 1 - AVISERING STEG 2 - BETALA INTERNFAKTURA STEG 3 - SKRIV UT BUNTÖVERSIKT FÖR GRANSKNING STEG 4 - GODKÄNNA INTERNFAKTURA AVSLÅ INTERNFAKTURA RÄTTA INTERNFAKTURA ÅTERKALLA INTERNFAKTURA RÄTTA KONTERING PÅ POSTAD INTERNFAKTURA PÅMINNELSER SKAPA KOPIERINGSMALL Internfakturering (Uppdaterad ) 1

2 8. KOPIERA INTERNFAKTURA APPENDIX BIFOGA BILAGA - INLEDNING FIL SOM BILAGA TEXT SOM BILAGA WEBBSIDA SOM BILAGA TA BORT BILAGA ÖPPNA BILAGA Internfakturering (Uppdaterad ) 2

3 1. Modulens syfte och uppbyggnad Syfte Här registreras interna transaktioner mellan avdelningar och institutioner inom universitetet. Fakturor från enheter inom universitetet som kör egna faktureringssystem importeras till Orfi så att alla interna fakturor betalas här. Både den avsändande och den mottagande institutionen registrerar sin del av internfakturan i samma formulär. Det framställs inte några internfakturor på papper utan alla fakturor aviseras elektroniskt. Om det behövs ytterligare information än den som får plats i beskrivningsfältet får avsändaren skicka ett underlag med internpost eller bifoga dem elektroniskt vid registreringen av internfakturan (se Appendix). Typer av transaktioner Det finns tre typer av interna transaktioner. Intern försäljning: Används vid försäljning mellan institutioner inom universitet. Externt samköp: Används när du köpt något externt och en del av fakturan ska betalas av någon annan institution än din egen. Du bokför samköpsfakturan som en kostnadsreduktion, dvs använder samma konton som du använde när du betalade din externa faktura. När du ställer ut en samköpsfaktura ska du alltid fylla i det externa fakturanumret i fältet Beskrivning. Fördelning: Används vid fördelning av inkomster och utgifter till andra institutioner. Vid en fördelning ska både Avsändare och Mottagare använda samma konto Funktioner i internfaktureringen Institution/Enhet Ställa ut internfaktura Betala internfaktura Skicka aviseringar Ekonomisektionen Skicka påminnelser Internfakturering (Uppdaterad ) 3

4 Flöde i internfaktureringen 1. Internfakturan registreras. (Avsändande intstitution) 2. Registreraren skriver ut en Buntöversikt internfaktura över utställda internfakturor. (Avsändande institution) 3. Granskning av underlag och av det som har registrerats samt underskrift av buntöversikt. (Avsändande institution) 4. Avisering skickas iväg till mottagande institution. (Avsändande institution) 5. Mottagande institution får en avisering om att man har en internfaktura som ska betalas. (Mottagande institution) 6. Den mottagande institutionen konterar internfakturan. (Mottagande institution) 7. Registreraren på den mottagande institutionen skriver ut en Buntöversikt internfaktura över konterade internfakturor. (Mottagande institution) 8 Granskning av underlag och av det som har registrerats samt underskrift av buntöversikt. (Mottagande institution) 9. Den mottagande institutionen godkänner internfakturan. (Mottagande institution) 10. Ett meddelande om att fakturan är betald skickas till den avsändande institutionen. (Mottagande institution) 11. Internfakturan postas till redovisningen och alla saldon i huvudboken uppdateras. Både avsändarens och mottagarens saldon uppdateras samtidigt. (Görs en gång per dygn av Ekonomisektionen) Funktioner i Navigator 1. Registrera/Internfaktura Här registrerar du interna fakturor. 2. Skapa/Kopieringsmall Här skapar du en internfaktura som du kan använda för kopiering. 3. Kopiera/Internfaktura Detta alternativ använder du när du ska kopiera en internfaktura. Du måste först ha gjort en kopieringsmall. 4. Sök/Aviseringar Här kan du se alla aviseringar ditt kostnadsställe fått. 5. Rapporter/Beställ rapport Här beställer du rapporter. Internfakturering (Uppdaterad ) 4

5 6. Övrigt/Jobbkö Här kan du titta på tidigare beställda rapporter, samt skriva ut dem. 7. Övrigt/Profil Används vid ändrig av användarparametrar, t e x förvald skrivare. 8. Arbetslista Här kan du se dina aviseringar. Internfakturering (Uppdaterad ) 5

6 2. Registrera internfaktura Steg 1 - Registrera internfaktura Gå till Navigator: Registrera/Internfaktura Fönstret Sök efter transaktioner visas. Klicka på knappen <Ny>. Fönstret Registrera koncerntransaktioner visas. Internfakturering (Uppdaterad ) 6

7 Fält i fönstret Registrera koncerntransaktioner : Nummer: Fylls i automatiskt med fakturanummer när du sparar internfakturan. Status: Ny fylls i automatiskt vid registrering av internfakturor. Avsändare: Ditt kostnadsställe fylls i automatiskt. Mottagare: Fyll i mottagarens kostnadsställe, dvs vem det är som ska betala internfakturan som du ställer ut. Bokföringsdatum: Här fyller du i bokföringsdatum för internfakturan. Du kan välja ett bokföringsdatum i alla öppna perioder. Om du väljer att fylla i bokföringsdatum fylls nästa fält Period i automatiskt. Du kan också välja att hoppa över fältet Bokföringsdatum och fylla i fältet Period direkt. Då fylls fältet Bokföringsdatum i automatiskt. Period: Fältet fylls i automatiskt om du valt ett bokföringsdatum i föregående fält. Du kan också välja att fylla i en period i detta fält. Du kan välja att bokföra din internfaktura i alla öppna perioder. Registreringsdatum: Fältet fylls i automatiskt när du sparar din internfaktura. Typ: Här väljer du med hjälp av värdelistan vilken typ av interntransaktion du ska göra. Valuta: SEK fylls i automatiskt och ska inte ändras. Godkännandedatum: Fältet fylls i automatiskt när mottagaren har godkänt internfakturan. Referens: Här fyller du i kontaktperson på din avdelning och eventuell kontaktperson hos mottagaren. Belopp: Fyll i internfakturans totalbelopp. OBS! Du ska alltid fylla i ett positivt belopp även om du ska betala tillbaka pengar (en kreditfaktura) till mottagaren. Internfakturering (Uppdaterad ) 7

8 Beskrivning: Fyll i vad försäljningen avser. Det som du fyller i här skickas med aviseringen som mottagaren får om att det finns en internfaktura att betala. Om du bifogar bilagor är det bra att skriva det i beskrivningsfältet, t ex se bilaga. Överförd till: Avsändare och Mottagare. Fylls i automatiskt med Nej. Dessa fält ändras till Ja när internfakturan blivit postad. Återförd: Fylls i automatiskt med Nej. När du passerat fältet Återförd visas fönstret Mellanhavande: Transaktioner. Du ska inte registrera något i fälten Bokf.datum och Antal Påminnelser, utan dessa fält fylls i med automatik. Tillgångsnummer: Om fakturan avser en intern försäljning av en anläggningstillgång anger du tillgångsnumret i detta fält. Tillgångsnumret hittar du i anläggningsregistret. Bokf.datum: När internfakturan blivit godkänd och postad till huvudboken ser du bokföringsdatumet här. Antal påminnelser: Här kan du se hur många påminnelser som skickats ut för internfakturan. Klicka på knappen <Avbryt>. Du är då tillbaka i fönstret Registrera koncerntransaktioner. Avsändare: Här kan du välja att kontera din internfaktura på en eller flera rader. Summan av dina konteringar måste bli samma som i fältet Belopp. Rad: Ange 1 på den första raden. Övriga radnummer fylls i automatiskt. Om det behövs kan du ändra radnumren. Konto: Ange kodsträng i fältet Konto genom att ta fram värdelistan i fältet (det finns värdelistor för respektive kodsträngsdel). När du lämnar konteringsfältet görs automatiskt en kontroll av att du verkligen fyllt i de delar av kodsträngen som är obligatoriska att fylla i. Om du Internfakturering (Uppdaterad ) 8

9 försöker lämna kodsträngen utan att ha fyllt i en godkänd kontering, kommer ett meddelande som talar om vad som är fel. Debet/Kredit: Fyll i fakturans belopp. Om du ställer ut en internfaktura så fyller du i beloppet på kreditsidan och ska du betala tillbaka pengar (göra en internkreditfaktura) eller göra en fördelning så fyller du i beloppet på debetsidan. Om du klickar på den gråa rutan efter Kredit så visas fönstret Mellanhavande: Transaktionsrader : Här kan du fylla i en valfri kommentar som inte syns hos mottagaren utan bara visas i vissa rapporter i huvudboken. När du gjort din internfaktura färdig klickar du på knappen <Generera>. Följande meddelande visas: Klicka på knappen <Ja>. Då visas följande meddelande: Klicka på knappen <OK> Då fylls internfakturans motkontering i automatiskt under Mellanhavandeavräkningskonto och internfakturan får ett fakturanummer. Alla universitetets internfakturor hamnar i samma fakturanummerserie. Bilagor Det är möjligt att bifoga bilagor till internfakturan, t ex en beräkning i Excel eller en länk till en hemsida. När du registrerat internfakturan enligt ovan och klickat på <Generera> aktiveras knappen <Bilagor > i verktygsmenyn. Se Appendix för instruktion. Obs! Skriv Internfakturering (Uppdaterad ) 9

10 gärna i beskrivningsfältet att bilaga bifogas. Steg 2 - Skriv ut buntöversikt för granskning När du har registrerat dina internfakturor ska du skriva ut en Buntöversikt internfakturor som du sätter tillsammans med dina fakturaunderlag. Gå till Navigator: Rapporter/Beställ rapport Välj rapporten Buntöversikt internfaktura ur värdelistan. Fönstret Parametrar visas. Parametrar: Kostnadsställe: Fyll i ditt kostnadsställe. Avsändare/Mottagare: Fyll i Avsändare eftersom du är avsändare när du ställer ut en internfaktura. Status: Fyll i Ny vilket är statusen på din internfaktura tills du har skickat iväg den till mottagaren. Från nummer: Här kan du fylla i ett specifikt fakturanummer. Om du lämnar fältet blankt och väljer status Ny visar buntöversikten alla internfakturor som ännu inte är aviserade till mottagaren. Till nummer: Här kan du fylla i ett specifikt fakturanummer. Om du lämnar fältet blankt och väljer status Ny visar buntöversikten alla internfakturor som ännu inte är aviserade till mottagaren. Buntöversikten ska skrivas under av registreraren och sedan lämnas till den som får lov att granska och teckna bokföringsorder. Efter att internfakturorna blivit granskade och underskrivna av den som har rätt att teckna bokföringsorder ska du gå in och skicka iväg internfakturorna till mottagaren. Detta görs elektroniskt. Internfakturering (Uppdaterad ) 10

11 Steg 3 - Skicka internfaktura till mottagare När internfakturan är granskad och buntöversikten har blivit underskriven av den som har rätt att teckna bokföringsorder så ska internfakturan skickas till mottagaren. Detta görs genom att man skickar en avisering till mottagaren. Gå till Navigator: Registrera/Internfaktura Fönstret Sök efter transaktioner visas. Ändra fältet Status till Ny och klicka på knappen <Sök> så får du fram alla dina utställda fakturor som ännu inte är skickade till mottagaren. Du kan även fylla i fälten Nummer eller Bokföringsdatum för att ytterligare begränsa din sökning. Internfakturering (Uppdaterad ) 11

12 Fönstret Registrera koncerntransaktioner visas. Klicka på knappen <Kör>. Följande meddelande visas: Klicka på knappen <OK>. Nu har internfakturan och eventuella bilagor skickats iväg till mottagaren och statusen på fakturan ändras till Granska. När mottagaren har betalat sin internfaktura får du ett meddelande om detta. OBS! Internfakturan kommer ej att bli postad till huvudboken förrän mottagaren har konterat och godkänt internfakturan. Internfakturering (Uppdaterad ) 12

13 3. Betala internfaktura Steg 1 - Avisering Alla avsändare som har behörighet till kostnadsstället får aviseringar om nya internfakturor direkt när man loggar in på sin behörighet. Aviseringarna syns i användarens arbetslista. Man kan också se alla aviseringar under alternativet: Navigator: Sök/Aviseringar. Eftersom alla kostnadsställets användare får meddelande om nya aviseringar bör man utse någon som ansvarar för att betala internfakturorna. Aviseringar i arbetslista Så här ser aviseringen ut som man får i sin arbetslista på den personliga hemsidan. Du ser de 5 senaste aviseringarna i din arbetslista. Vill du se fler aviseringar klickar du på knappen <Nästa 5>. Väljer du alternativet Arbetslista i navigatorn ser du de 25 senaste aviseringar direkt i din arbetslista. De aviseringar som rör internfakturor som måste godkännas är markerade med kostnadsställe och för att de lättare ska synas. När du har fått en avisering så klickar du på den för att se vad internfakturan innehåller. Om du ska åtgärda internfakturan senare och vill ha den kvar i din arbetslista så klickar du Internfakturering (Uppdaterad ) 13

14 på knappen <Hem> för att komma tillbaka till den Personliga hemsidan. Vill du skriva ut aviseringen klickar du på knappen <Utskrivbar sida>. Vill du gå tillbaks när du valt Utskrivbar sida trycker du på Bakåt-knappen i Web-läsaren. Om du vill ta bort aviseringen från din arbetslista så klickar du på knappen <Ta bort avisering>. Aviseringar under Sök/Aviseringar Så här ser aviseringarna ut om du väljer alternativet: Navigator: Sök/Aviseringar. Om du vill se alla aviseringar som du ej godkänt, fyller du i status <Öppen> och klickar på knappen <OK>. Då visas en arbetslista med alla dina ej godkända aviseringar. När du har konterat och godkänt en internfaktura, sätter du en bock under Markera och klickar på knappen Internfakturering (Uppdaterad ) 14

15 <Öppna>. När aviseringen öppnats väljer du <Ta bort avisering>. Då försvinner aviseringen från arbetslistan. Om du har många aviseringar så visas 25 aviseringar på varje sida. Vill du se fler aviseringar klickar du på knappen <Nästa 25>. Steg 2 - Betala internfaktura När du har fått en avisering om en ny internfaktura och ska betala denna måste du först söka fram internfakturan. Gå till Navigator: Registrera/Internfaktura Fönstret Sök efter transaktioner visas. Gå till fältet Status och ändra statusen till Granska. Då visas alla de internfakturor som du ännu ej godkänt. Vill du ta fram en särskild internfaktura kan du även fylla i fakturanumret i fältet Nummer så visas bara den valda internfakturan. Klicka på knappen <Sök>. Internfakturering (Uppdaterad ) 15

16 Fönstret Registrera koncerntransaktioner visas. Kontrollera först om är aktiv i verktygsfältet. Om den är det innebär det att avsändaren har bifogat en bilaga som du bör kontrollera innan du betalar internfakturan. Klicka på och titta på bilagan. Finns det mer än en bilaga måste du först markera vilken du är intresserad av att titta på. Är bilagan text ser du texten i en ruta under listan. Klicka på <Öppna dokument > för att öppna fil eller webbsida. Obs! Är det en Excel- eller Wordfil måste du hålla <Ctrl> nere samtidigt som du klickar på <Öppna dokument >! Detsamma gäller tif-filer. Spara ner tif-filen på t ex Skrivbordet och öppna den med t ex Windows Picture and Fax Viewer. Internfakturering (Uppdaterad ) 16

17 När du tittat på bilagan kan du stänga fönstret och återgå till internfakturan. Information om olika typer av bilagor finns i Appendix. När du ska betala en internfaktura gör du enligt följande: Gå till fliken <Mottagare> och kontera din del av internfakturan. Rad: Ange 1 på den första raden. Övriga radnummer fylls i automatiskt. Om det behövs kan du ändra radnumren. Konto: Ange kodsträng i fältet Konto genom att ta fram värdelistan i fältet (det finns värdelistor för respektive kodsträngsdel). När du lämnar konteringsfältet görs automatiskt en kontroll av att du verkligen fyllt i de delar av kodsträngen som är obligatoriska att fylla i. Försöker du lämna kodsträngen utan att ha fyllt i en godkänd kontering, får du ett meddelande som talar om vad som är fel. Det görs en kontroll av att både mottagare och avsändare har använt externa eller interna konton och att båda har använt samma koncernkod. Anser du att avsändaren konterat fel ska du klicka på knappen <Avslå>. Ett meddelande skickas till avsändaren som kan korrigera sin del av konteringen. Debet/Kredit: Fyll i fakturans belopp. Betalar du en internfaktura fyller du i beloppet på debetsidan och ska du få pengar tillbaka (för en internkreditfaktura) fyller du i beloppet på kreditsidan. Internfakturering (Uppdaterad ) 17

18 Om du klickar på den gråa rutan efter kredit så visas fönstret Mellanhavande: Transaktionsrader: Här kan du fylla i en valfri kommentar som inte syns hos avsändaren utan bara visas i vissa rapporter i huvudboken. Spara din kontering. Steg 3 - Skriv ut buntöversikt för granskning När du har registrerat din betalning av internfakturan ska du skriva ut en Buntöversikt internfakturor som visar beskrivningen av internfakturan. Gå till Navigator: Rapporter/Beställ rapport Välj rapporten Buntöversikt internfaktura ur värdelistan. Fönstret Parametrar visas. Parametrar: Kostnadsställe: Fyll i ditt kostnadsställe. Avsändare/Mottagare: Fyll i Mottagare eftersom du är mottagare när du betalar en internfaktura. Status: Fyll i Granska vilket är statusen på din internfaktura innan du har godkänt den. Från nummer: Här kan du fylla i ett specifikt fakturanummer. Om du lämnar fältet blankt och väljer status Granska så visas alla internfakturor som du ej godkänt. Internfakturering (Uppdaterad ) 18

19 Till nummer: Här kan du fylla i ett specifikt fakturanummer. Om du lämnar fältet blankt och väljer status Granska så visas alla internfakturor som du ej godkänt. Buntöversikten sätts tillsammans med eventuella underlag. Den ska skrivas under av registreraren och sedan lämnas till den som får lov att granska och teckna bokföringsorder. Efter det att internfakturorna blivit granskade och underskrivna av den som har rätt att teckna bokföringsorder ska du godkänna internfakturorna. Steg 4 - Godkänna internfaktura Gå till Navigator: Registrera/Internfaktura Fönstret Sök efter transaktioner visas. Ändra fältet Status till Granska och klicka på knappen <Sök>. Då visas alla dina utställda fakturor som ännu inte är godkända. Du kan även fylla i fälten Nummer eller Bokf.datum för att ytterligare begränsa din sökning. Fönstret Registrera koncerntransaktioner visas. Internfakturering (Uppdaterad ) 19

20 Klicka på knappen <Godkänn>. Följande meddelande visas: Klicka på knappen <OK>. Ett meddelande om att du har godkänt internfakturan skickas till avsändaren och internfakturan får status Godkänd. Både avsändarens och mottagarens kontering kommer nu att postas till huvudboken. Internfakturering (Uppdaterad ) 20

21 Internfakturering (Uppdaterad ) 21

22 4. Avslå internfaktura När du fått en internfaktura som du anser är felaktig så kan du avslå denna. Avsändaren får ett meddelande om detta och kan korrigera eller ta bort fakturan. Gå till Navigator: Registrera/Internfaktura Fönstret Sök efter transaktioner visas. Fyll i fakturanumret på den faktura du vill avslå. Klicka på knappen <Sök>. Fönstret Registera koncerntransaktioner visas. Internfakturering (Uppdaterad ) 22

23 Fyll i anledningen till varför du avslår fakturan i fältet Beskrivning. Klicka på knappen <Avslå>. Följande meddelande visas: Klicka på knappen <OK>. Internfakturan får status Avslagen och du kan inte längre kontera fakturan. Internfakturering (Uppdaterad ) 23

24 Avsändaren får ett meddelande om att fakturan är avslagen. Avsändaren kan antingen korrigera fakturan och klicka på knappen <Kör> så skickas en ny korrigerad faktura över till mottagaren eller om fakturan inte ska betalas så klickar avsändaren på knappen <Ta bort> så makuleras fakturan. Internfakturering (Uppdaterad ) 24

25 5. Rätta internfaktura Återkalla internfaktura Om avsändaren upptäcker att något är fel innan mottagaren har hunnit godkänna internfakturan så kan avsändaren återkalla fakturan. Gå till Navigator: Registrera/Internfaktura Fönstret Sök efter transaktioner visas. Fyll i numret på den internfaktura du vill återkalla i fältet Nummer. Klicka på knappen <Sök>. Fönstret Registrera koncerntransaktioner visas. Internfakturering (Uppdaterad ) 25

26 Klicka på knappen <Återkalla>. Mottagaren får ett meddelande om att internfakturan är återkallad och kan inte kontera eller godkänna den längre. Nu kan avsändaren antingen korrigera det som är fel (det går att korrigera allt utom Typ och Mottagare ) och sedan klicka på knappen <Kör> för att skicka internfakturan på nytt Internfakturering (Uppdaterad ) 26

27 eller om hela fakturan ska makuleras klickar avsändaren på knappen <Ta bort>. Om avsändaren väljer att ta bort fakturan så får fakturan status Ta bort och det går inte att göra några ändringar på fakturan längre. Internfakturering (Uppdaterad ) 27

28 Rätta kontering på postad internfaktura Upptäcker du något fel i konteringen efter att internfakturan blivit postad så görs sådana korrigeringar i redovisningen. När du rättar en internfaktura gör du en hänvisning till fakturanumret i beskrivningsfältet. För att se hur man registrerar en verifikation i redovisningsmodulen, se Redovisningsmanulen. Internfakturering (Uppdaterad ) 28

29 6. Påminnelser Påminnelser på obetalda internfakturor framställs och aviseras till mottagaren av ekonomisektionen. Det skickas inte ut några påminnelser på papper utan påminnelserna kommer precis som internfakturorna att skickas elektroniskt. Påminnelserna kommer också att gå till alla användare på kostnadsstället som får aviseringar om internfakturor. Användarna ser påminnelserna i sin Arbetslista eller kan använda alternativet Navigator: Sök/Aviseringar. Första påminnelsen skickas 30 dagar efter utställandet av internfakturan och sen kommer det att skickas en påminnelse varje vecka tills internfakturan blivit betald. Vill du se hur många påminnelser som gjorts på en internfaktura väljer du Navigator: Registrera/Internfaktura Fönstret Sök efter transaktioner visas. Fyll i numret på den internfaktura du vill titta på i fältet Nummer. Klicka på knappen <Sök>. Internfakturering (Uppdaterad ) 29

30 Fönstret Registrera koncerntransaktioner visas. Gå till rutan som ligger längst till höger under fältet Beskrivning och klicka på den. Fönstret Mellanhavande: Transaktioner visas. I detta fält kommer du att kunna se vilket bokföringsdatum som internfakturan kommer att få när den blivit postad och hur många påminnelser som skickats ut på internfakturan. OBS! Du ska inte ändra något i detta fält. Klicka på knappen <Avbryt> för att lämna fältet. Internfakturering (Uppdaterad ) 30

31 7. Skapa kopieringsmall Det f inns möjlighet att kopiera internfakturor om du t ex ställer ut många likadana fakturor till samma mottagare. Du kanske fakturerar en viss institution samma sak varje månad. Det går att ändra belopp, kontering och beskrivning på den kopierade fakturan. Innan du kan kopiera en internfaktura så måste du göra en mall som du kan kopiera. OBS! Det går inte att kopiera en redan registrerad internfaktura. Så här gör du om du vill göra en mall som du senare kan kopiera: Gå till Navigator: Skapa/Kopieringsmall Fönstret Def. återk. koncerntrans.buntar visas. Bunt: Fyll i ett valfritt namn på den bunt du vill kopiera. Avsändare: Fylls i automatiskt med ditt kostnadsställe. Beskrivning: Här kan du fylla i en valfri beskrivning. Giltighetsdatum Från och Till: Fyll i om du vill att internfakturan bara ska kunna kopieras under en viss period. Vill du alltid kunna kopiera internfakturan lämnar du fälten blanka. Klicka på knappen <Transaktioner>. Internfakturering (Uppdaterad ) 31

32 Fönstret Definiera återkommande koncerntransaktioner visas. Transaktion: Fyll i ett valfritt namn på den transaktion du vill kopiera. Typ: Här väljer du med hjälp av värdelistan vilken typ av interntransaktion du ska kopiera. Status: Fylls i automatiskt med Ny och ska inte ändras. Mottagare: Fyll i mottagarens kostnadsställe dvs vem som ska betala internfakturan som du vill kopiera. Belopp: Fyll i internfakturans belopp. Referens: Här fyller du i kontaktperson på din avdelning och eventuell kontaktperson hos mottagaren. Beskrivning: Fyll i vad försäljningen avser. Det som du fyller i här skickas med aviseringen som mottagaren får. Avsändare: Här kan du välja att kontera din internfaktura på en eller flera rader. Summan av dina konteringar måste bli samma som i fältet Belopp. Rad: Ange 1 på den första raden. Övriga radnummer fylls i automatiskt. Om det behövs kan du ändra radnumren. Konto: Internfakturering (Uppdaterad ) 32

33 Ange kodsträng i fältet Konto genom att ta fram värdelistan i fältet (det finns värdelistor för respektive kodsträngsdel). När du lämnar konteringsfältet görs automatiskt en kontroll av att du verkligen fyllt i de delar av kodsträngen som är obligatoriska att fylla i. Om du försöker lämna kodsträngen utan att ha fyllt i en godkänd kontering får du ett meddelande som talar om vad som är fel. Debet/Kredit: Fyll i fakturans belopp. Om du ställer ut en internfaktura så fyller du i beloppet på kreditsidan och ska du betala tillbaka pengar (göra en internkreditfaktura) så fyller du i beloppet på debetsidan. Om du klickar på den gråa rutan efter fältet Kredit så visas fönstret Mellanhavande: Återkommande rader : Här kan du fylla i en valfri kommentar som inte syns hos mottagaren utan bara visas i vissa rapporter i huvudboken. Mellanhavandeavräkningskonto: När du skapar en återkommande internfaktura så måste du manuellt registrera mellanhavandeavräkningskontot (du får detta automatiskt när du registrerar internfakturor.) Du ska alltid fylla i konto och ändra aktiviteten till Spara ditt arbete. Nu har du gjort en mall som du kan använda för att kopiera internfakturor. Hur du ska göra för att kopiera en faktura, se Kapitel 8 - Kopiera internfaktura. Internfakturering (Uppdaterad ) 33

34 8. Kopiera internfaktura När du vill kopiera en internfaktura så måste du först skapa en kopieringsmall. Hur du gör detta, se kapitel 7 Skapa kopieringsmall. Gå till Navigator: Kopiera/Internfaktura Fönstret Skapa återkommande transaktioner visas. Bokföringsdatum: Fyll i bokföringsdatum för internfakturan. Du kan välja ett bokföringsdatum i alla öppna perioder. Tryck <Tab>. Då visas buntnamnen på de kopieringsmallar som du kan välja mellan. Ställ markören på den bunt som du vill kopiera och tryck Ctrl och vänsterklicka på musen. Knappen längst ner ändrar namn till <1>. Internfakturering (Uppdaterad ) 34

35 Klicka på knappen <1>. Du får ett meddelande med jobbid för kopieringen. Klicka på knappen <OK>. Gå till jobbkön och titta på jobbet Skapa mellanhavandetransaktioner. Välj visa utdata så visas fakturanumret på den nya internfakturan. Skriv upp fakturanumret. Internfakturering (Uppdaterad ) 35

36 Gå till Navigator: Registrera/Internfaktura Fönstret Sök efter transaktioner visas. Fyll i fakturanumret i fältet Nummer och klicka på knappen <Sök>. Fönstret Registrera koncerntransaktioner visas. Internfakturering (Uppdaterad ) 36

37 Du kan nu göra förändringar i den kopierade internfakturan t ex ändra belopp, beskrivning eller kontering, samt bifoga bilagor. När du har gjort eventuella korrigeringar och skrivit ut rapporten Buntöversikt internfaktura och denna har blivit underskriven och granskad av den som tecknar bokföringsorder klickar du på knappen <Kör>. Följande meddelande visas: Vill du inte göra några ytterligare ändringar klickar du på knappen <Kör>. Du får ett meddelande om att en avisering har skickats. Vill du mer i detalj se vad som händer med din internfaktura, se Kapitel 2 Registrera internfaktura. Internfakturering (Uppdaterad ) 37

38 APPENDIX Bifoga bilaga - inledning Det är möjligt att bifoga bilagor till internfakturan, t ex en beräkning i Excel eller en länk till en hemsida. När du registrerat internfakturan och klickat på <Generera> aktiveras knappen <Bilagor > i verktygsmenyn. Lägg även till texten se bifogad bilaga i beskrivningsfältet. Klicka på knappen <Bilagor >. Fönstret Bil. internfakturans nummer visas: Internfakturering (Uppdaterad ) 38

39 Fält i fönstret Bil. internfakturans nummer, flik Huvud : Sekv.: Fylls i automatiskt. Kategori: Fylls i automatiskt med värdet Bilaga och ska inte ändras. Beskrivning: Här kan du fylla i en kortfattat beskrivning av vad bilagan innehåller. Datatyp: Välj Datatyp ur väljlistan (se beskrivning nedan): Fil Kort text Lång text Webbsida Nedan följer närmare instruktioner för de olika datatyperna. När du lagt till bilagor enligt instruktionerna stänger du fönstret och återgår till internfakturan Kapitel 2 Registrera internfaktura, Steg 2 Skriv ut buntöversikt för granskning. Fil som bilaga Följande filtyper kan bifogas: doc pdf tiff (.tif) jpg xls Internfakturering (Uppdaterad ) 39

40 När du väljer datatypen Fil ur väljlistan öppnas Formulär för filöverföring i ett nytt fönster. I en del versioner av Windows måste du själv växla till det fönstret. Klicka sedan på knappen <Bläddra > och leta upp den aktuella filen. Klicka på knappen <Kör>. Då får du följande meddelande: Internfakturering (Uppdaterad ) 40

41 Följ instruktionen och klicka på <Ja> i dialogrutan nedan. Formuläret ändras enligt bilden nedan. Klicka på <Öppna dokument > om du vill kontrollera att rätt fil bifogats. Obs! Är det en Excel- eller Wordfil måste du hålla <Ctrl> nere samtidigt som du klickar på <Öppna dokument >! Detsamma gäller.tif-filer. Spara ner.tif-filen på t ex Skrivbordet och öppna den med t ex Windows Picture and Fax Viewer. Internfakturering (Uppdaterad ) 41

42 Växlar du till fliken Källa ser du filens namn. Har du inte fler bilagor att bifoga stänger du formuläret och skriver ut buntöversikten. Vill du bifoga fler bilagor fortsätter du genom att klicka i raden under och fylla i fälten. Text som bilaga Det är även möjligt att bifoga en text till internfakturan. Välj datatypen Kort text (mindre än 4000 tecken) eller Lång text (mer än 4000 tecken) ur väljlistan. Skriv in eller kopiera in texten i det stora fältet undertill. Spara texten när du är klar, t ex med Ctrl+S. Internfakturering (Uppdaterad ) 42

43 Internfakturering (Uppdaterad ) 43

44 Webbsida som bilaga En annan typ av bilaga är Webbsida. Du kan bifoga en länk till en hemsida, t ex med kontaktuppgifter eller information om ett projekt. När du valt Webbsida i fältet Datatyp öppnas fliken Källa. Fyll i länken i fältet Fil eller URL. Spara länken, t ex genom Ctrl+S. Du kan testa länken genom att klicka på knappen <Öppna dokument >. Internfakturering (Uppdaterad ) 44

45 Ta bort bilaga Markera raden med bilagan du vill ta bort genom att klicka på den. Klicka sedan på <Ta bort> i verktygsmenyn. Spara dina ändringar. Öppna bilaga Se Kapitel 3, Steg 2 - Betala internfaktura. Internfakturering (Uppdaterad ) 45

Denna rapport används både av avsändaren och mottagaren av en internfaktura.

Denna rapport används både av avsändaren och mottagaren av en internfaktura. Internfakturering Buntöversikt internfaktura Denna rapport används både av avsändaren och mottagaren av en internfaktura. Avsändare - Avsändaren beställer rapporten "Buntöversikt internfaktura" efter att

Läs mer

Internfakturering 14 MARS 2014

Internfakturering 14 MARS 2014 Internfakturering 14 MARS 2014 Utbildningens syfte Syftet med kursen är att på ett korrekt sätt kunna hantera internfakturor i Orfi. Utbildningens innehåll Teori Internfaktura Intern försäljning Externt

Läs mer

Raindance-guide: Internfaktura

Raindance-guide: Internfaktura Raindance-guide: Internfaktura Innehåll Registrera internfaktura... 1 Fakturatyp IK Man intern faktura... 2 Fakturatyp ES Man externt samköp... 5 Godkänna och signera... 8 Kopiera faktura... 9 Felutställd

Läs mer

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda.

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda. Kundreskontra Avstämningslista utredningskonto Ska du tömma utredningskontot för inkomster? Rapporten visar vilka inkomster som bokats in på utredningskontot och vilka inkomster som bokats ut därifrån

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 3. RÄTTA VERIFIKATION... 11

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 3. RÄTTA VERIFIKATION... 11 Innehåll Redovisning 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 Syfte 3 Redovisningsmodulen 3 Kommunikation 4 Funktioner i redovisningsmodulen 5 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 Formuläret Registrera verifikation

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor

1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor Innehållsförteckning 1. Registrering av digitala Internfakturor... 1.1 Registrering en Digital Internfaktura i Kostnadsfördelning... 1 1.2 Bifoga fil

Läs mer

Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda?

Vilken status har fakturorna i en bunt? Är fakturorna betalningsgodkända? Är fakturorna betalda? Leverantörsreskontra Betalningsplan Vilka fakturor förfaller ett visst datum? Rapporten visar de obetalda fakturor som har förfallodatum ett visst datum oberoende valuta. Den sorteras först efter förfallodatum

Läs mer

Raindance-guide: Extern kundfaktura

Raindance-guide: Extern kundfaktura 1 Raindance-guide: Extern kundfaktura Innehåll Allmänt... 1 Registrera faktura från Projekt... 1 Registrera faktura från Fakturor/Kundfaktura... 6 Godkänna, signera och utskick... 11 Kopiera faktura/skapa

Läs mer

Fakturering med Kundreskontra

Fakturering med Kundreskontra Fakturering med Kundreskontra Genom att använda e-bokföringens modul Fakturering med Kundreskontra kan du skapa fakturor och hålla koll på din kundreskontra i e-bokföringen. Inställningar Innan du börjar

Läs mer

2013-10-09. Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso

2013-10-09. Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.2 KONTROLLERA ANLÄGGNINGEN I RUTINEN

Läs mer

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 4 2. SÖK KUND... 8 3. REGISTRERA EXTERN KUNDFAKTURA... 12 4. KOPIERA EXTERN KUNDFAKTURA... 38

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 4 2. SÖK KUND... 8 3. REGISTRERA EXTERN KUNDFAKTURA... 12 4. KOPIERA EXTERN KUNDFAKTURA... 38 INNEHÅLL KUNDRESKONTRA 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 4 SYFTE... 4 FUNKTIONER I KUNDMODULEN... 4 KUNDREGISTRERING... 4 UPPLÄGGNING AV NYA KUNDER... 5 ELEKTRONISKA KUNDFAKTUROR... 5 FLÖDE I KUNDMODULEN...

Läs mer

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 1 av 22 INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 2 av 22 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura 4 Kontering och godkännande av kostnadsrad 8 Slutattestering av kostnadsrad 11 Uppgifter

Läs mer

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet F22 Attestant INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar attestant...2 3 Attestera faktura...3

Läs mer

Kundfakturors sändsätt

Kundfakturors sändsätt Kundfakturors sändsätt 2014-11-05. Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson I version 217 som vi släppte i slutet av oktober 2014 gjorde vi en förändring på hur fakturor kunde skickas till kunderna. Till

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma

Läs mer

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Raindance-guide: Anläggningsregistrering Raindance-guide: Anläggningsregistrering 1 Innehåll Anläggningsredovisning... 2 Kriterier för överföring till preliminärt anläggningsregister... 2 Överföring till definitivt anläggningsregister... 2 Anläggningstyper...

Läs mer

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang.

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang. Lathund Lokaladministratör (senast uppdaterad 2009-03-14) Lokaladministratör Om du fått rollen Lokaladministratör så kan du se mer information i än tidigare. Rollen är främst avsedd för ekonomiadministratörer,

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Skapa kundfaktura Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Manualen innehåller steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor och krediterar fakturor.et är vanligtvis

Läs mer

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610 Visma Proceedo Beställa IT-produkter - beställare 1 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 VANLIG BESTÄLLARE LÄGGER EN BESTÄLLNING FRÅN IT OCH TELE-AVTALET... 4 Syfte och leveransadress... 8 Kontering... 8 Flödet...

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu Raindance Handbok KFP KundFakturaPortal 1 Innehållsförteckning Fakturor... 3 Registrera faktura... 4 Fakturahuvud, Kund- och datumuppgifter... 4 Övriga uppgifter... 6 Fakturarader... 7 Kontera fakturan...

Läs mer

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB Sidan 1 av 38 INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB 1 Sidan 2 av 38 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 5 Hitta mottagare av internfaktura 8 Leveransattest av internfaktura

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

LATHUND EKONOMISYSTEM

LATHUND EKONOMISYSTEM LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Raindance-guide: Anläggningsregistrering Raindance-guide: Anläggningsregistrering 1 Innehåll Anläggningsredovisning... 2 Kriterier för överföring till preliminärt anläggningsregister... 2 Överföring till definitivt anläggningsregister... 2 Anläggningstyper...

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 8 Lathund Elektronisk fakturahantering Fakturahantering 2015-02-01 Sidan 2 av 8 1 Introduktion... 3 2 Mina fakturor... 4 2.1 Status... 4 2.2 Sortera och selektera... 4 3 Hantera en faktura...

Läs mer

Raindance-guide: Rekvisition

Raindance-guide: Rekvisition 1 Raindance-guide: Rekvisition Innehåll Allmänt... 1 Registrera rekvisition från Projekt... 2 Registrera rekvisition från Fakturor/Kundfaktura... 7 Godkänna, signera och skriv ut... 11 Guiden uppdaterad:

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Detta är inte en rapport i vanlig bemärkelse utan ett program som kopierar en befintlig verifikation. Se redovisningsmanualen: Orfi-manual

Detta är inte en rapport i vanlig bemärkelse utan ett program som kopierar en befintlig verifikation. Se redovisningsmanualen: Orfi-manual Redovisningsmodul Standardrapporter Buntöversikt - Redovisning Efter all registering/uppdatering/kopiering/ombokning av en verifikation/bunt ska Buntöversikt redovisning skrivas ut och skrivas under av

Läs mer

Lathund attestera leverantörsfaktura

Lathund attestera leverantörsfaktura Lathund attestera leverantörsfaktura Logga in i fakturaportalen. Skriv in ditt användarnamn och lösenord, lämna rutan med företag tomt. Klicka sedan på ok eller enter. Nu kommer du in i din inkorg/brevlåda

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Lathund Omföring. Inledning

Lathund Omföring. Inledning Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används

Läs mer

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor.

Skapa kundfaktura. -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar. elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor. Skapa kundfaktura -Lathund som visar steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor samt hur man krediterar fakturor. 2016-12-13 Daniel Johansson Ekonomiavdelningen Skapa kundfaktura...

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Inläsning av bokföringsorder via Excelerator

Inläsning av bokföringsorder via Excelerator Inläsning av bokföringsorder via Excelerator EA mailar ut mallar till redovisningsansvariga. Spara mallen lokalt på er dator eller på ert lokala nätverk. Öppna Appcenter via https://appcenter.user.ki.se/rdweb/pages/en-

Läs mer

Manual för attestering via nya webben

Manual för attestering via nya webben Hogia Performance Management AB Manual för attestering via nya webben Hösten 2016 släpptes vår nya webbapplikation som är byggd i HTML5 och inte i Silverlight. Utseendet är lite förändrat men funktionerna

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd 2015-09-07 E-beställning från Effector Innehåll Beställning av fika... 2 Logga in... 2 Beställningsförfarande... 2 Sök fram produkter för leverantören...

Läs mer

Fritextbeställning och rekvisition

Fritextbeställning och rekvisition Fritextbeställning och rekvisition Innehåll 1 Vad är en fritextbeställning?... 1 2 Vad är en rekvisition?... 1 3 Skapa en fritextbeställning... 1 4 Rekvisitionsformuläret... 2 5 Kontera beställningen...

Läs mer

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet F31 - Sök faktura INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 2 Fliken Sök...2 2.1 Fältförklaring...5 2.1.1 Fält i huvudet...5 2.1.2 Fält på konteringsrader...6

Läs mer

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering) UTBILDNING I EFH/AGRESSO (EFH Elektronisk Fakturahantering) Beställningsreferens Vid beställning skall du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att du får det som referens på fakturan. Exempel:

Läs mer

Version 5,0 2009-09-25

Version 5,0 2009-09-25 2009-09-25 2009-09-25 Sida 2(19) Bokföringsportalen - inledning Detta är version 5,0 av lathunden uppdaterad till Raindance version 2009. Logga in som vanligt i Raindanceportalen. Under förutsättning att

Läs mer

Manual Inköp och Faktura

Manual Inköp och Faktura Manual Inköp och Faktura Kontakta någon av oss om du har frågor Lars Ekbäck ankn. 4053 Lena Mikaelsson ankn. 4051 Gun Eriksson ankn 4050 Marianne Näslund ankn. 4057 Kerstin Olofsson ankn 4056 Helena Olsson

Läs mer

Ny Ekonomi 2016 Utbildning nov-dec Ny ekonomi 2016 Finansiera verksamheten del 2 Praktik

Ny Ekonomi 2016 Utbildning nov-dec Ny ekonomi 2016 Finansiera verksamheten del 2 Praktik Ny Ekonomi 206 Utbildning nov-dec 205 Ny ekonomi 206 Finansiera verksamheten del 2 Praktik Deltagarmaterial Nov dec 205 Innehåll Agenda... 3 Övning... 4 Sök kund och leveransadress... 4 Övning 2... 5 Fakturera

Läs mer

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering Innehåll Introduktion... 1 1. Uppföljning av öppna poster... 1 2. Påminnelser... 2 2.1 Påminnelseförslag... 2 2.2 Ändra i förslaget i Underhåll av påminnelseförslag... 4 2.3 CU26 - Påminnelsebekräftelse...

Läs mer

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Vid frågor ring: Åsa Holmqvist Tel: 7141 Linda Kamlund Tel: 7198 Dagmara Walkiewicz Tel: 7171 Fakturaadress: Älvsbyns Kommun Box 74 942 22 ÄLVSBYN 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

Användarguide: Pagero Free Web Portal Skapa och skicka fakturor

Användarguide: Pagero Free Web Portal Skapa och skicka fakturor Användarguide: Pagero Free Web Portal Skapa och skicka fakturor Aktivera ditt Pagero Online-konto 1. När ditt företag har blivit registrerat skickas ett mail till din e-postadress. I mailet hittar du en

Läs mer

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kundreskontra...3 Inbetalningar...4 Fakturanummer...5 Fakturadatum...5 Ordernummer...5 Att betala / betalt...5 Förf.dag/bet.dag...5 Bet.via...5 Avi nr...5 Differens...5

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Lathund Registrera en ansökan/offert i EKO

Lathund Registrera en ansökan/offert i EKO För att registrera en ansökan eller offert går du in i EKO via Medarbetarportalen Verktyg. Logga in med ditt x-användarid samt ditt systemlösenord, obs använd gemener (små bokstäver) när du anger ditt

Läs mer

Kundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm

Kundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm Uppdaterad 18/2-2011 Ilona Hedin/Maj-Len Holm Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Fliken Order... 2 Fliken Faktura... 3 Fliken Leverans... 3 Fliken Detaljer... 3 2. Uppläggning

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Quick guide for Basware Portal

Quick guide for Basware Portal Quick guide for Basware Portal INSTRUKTIONER FÖR ATT SKICKA FAKTUROR GENOM BASWARE PORTAL Er kund har införskaffat en lösning genom Basware för att erbjuda sina leverantörer en möjlighet att kostnadsfritt

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Kundreskontra...2-3 2.1 Grundinställningar för export SIE...2-3

Läs mer

Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor

Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor Innan bokföring Redovisningsansvariga kommer att få ett mail med en mall utskickad från EA. Spara mallen lokalt på er dator eller på ert lokala nätverk. Öppna

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

A n v ä n d a r m a n u a l

A n v ä n d a r m a n u a l A n v ä n d a r m a n u a l Palasso RESOR Version 5.21 2010-04-27 Innehåll 1 Om Palasso RESOR... 3 1.1 Starta Palasso... 3 2 Grundfönstret i Reserapportering... 5 2.1 Verktyg... 5 2.2 Menyval... 5 2.3

Läs mer

efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18)

efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18) efact Sök Sök/Rapporter (2008-04-18) Sök För att söka efter fakturor, tryck Alt + Ö eller klicka på Sök i den övre menyraden. Man kan söka på tre olika typer av värden; 1. Fakturavärden. Information knutet

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning.

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Med marknadens vassaste system och ett brett spektrum av

Läs mer

Manual Faktura i Xweb

Manual Faktura i Xweb Manual Faktura i Xweb Kontakta någon av oss om du har frågor Lars Ekbäck ankn. 4053 Karin Sund ankn 4378 Lena Mikaelsson ankn. 4051 Kerstin Olofsson ankn 4056 Marianne Näslund ankn. 4057 Gun Eriksson ankn

Läs mer

Instruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare

Instruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare Instruktion för SBC Webbattest av leverantörsfakturor - Förkortad instruktion riktad till granskare (En fullständig version finns som riktar sig till dem med fullständig behörighet att slutattestera för

Läs mer

Skapa beställning och leveranskvittera

Skapa beställning och leveranskvittera Skapa beställning och leveranskvittera Inköpsprocessen i Proceedo består av följande moment 1. Beställning 2. Godkännande av attestant 3. Order till leverantör (skickas automatiskt) 4. Leveranskvittens

Läs mer

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Skapa betalningar Lista skapade betalningar Korrigera/skicka skapade betalningar Utskrift skapade betalningar Godkänna betalningar Leverantörsbetalningar Inställningar

Läs mer

Lathund Reversering av omföring

Lathund Reversering av omföring Rättelser av huvudboksverifikationer Om du skall ändra i en verifikation innan du sparar den eller om du upptäcker att en redan sparad verifikation är felaktigt registrerad har du möjlighet att rätta felet.

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-09) Husarbete/ROT-avdrag Övergångsbestämmelsen att kunden själv kunde ansöka om skattereduktion i sin deklaration upphörde

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

Registrering av e-faktura

Registrering av e-faktura Registrering av e-faktura till kund, Logistik För att registrera en e-faktura, välj AGRESSO Logistik - Order/Fakturering Försäljningsorder - Registrering/underhåll av försäljningsorder. Sök fram kunden

Läs mer

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor Information 2014-12-03 1 (14) Lathund Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster Rollen rektor Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se

Läs mer

Registrera kundfaktura

Registrera kundfaktura Registrera kundfaktura I Bearbeta-Grundboksregistrering-kundfaktura (Affärssystem: Bearbeta-Reskontra Kund-Kundfaktura) kan du registrera vanliga debet- eller kreditfakturor till kunder. När du godkänner

Läs mer

Personec Inköp och Faktura

Personec Inköp och Faktura 2007-05-03 1 (12) Personec Inköp och Faktura Handbok för: Mottagnings- och beslutsattestanter 2007-05-03 2 (12) Innehållsförteckning Meddelande via e-post (Groupwise) Sidan 3 Inloggning Sidan 3 Brevlådan

Läs mer

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014 1(12) Ekonomiavdelningen Inköpsenheten e-handel 2014-03-25 Till Proceedo-användare Proceedoinfo 14-1 Mars 2014 Innehåll: Avvikelser mellan order och faktura Verifikationstext ska anges vid kontering i

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Innehåll 1. Skapa utbetalningsförslag... 2 2. Skapa fil för leverantörsbetalning (LB-giro)... 3 3. Boka leverantörsbetalning som betald (överför från Girojournal)... 5 4. Boka leverantörsbetalning

Läs mer