Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Styrgruppsmöte 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Styrgruppsmöte 4"

Transkript

1 Styrgruppsmöte/arbetsmöte Utgåva: A Sidan 1 av 12 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Styrgruppsmöte 4 Närvarande Björn Eriksson Hans Lindgren till kl Harald Tägnfors Jan-Martin Löwendahl Rolf Almelund Isabell Sandström, Sigma nbit AB Jörgen Johansson, Sigma nbit AB Ej närvarande Kopia för kännedom Ann-Charlotte Karlsson Mötes datum Tid 13:15-16:00 Plats Rum 2010, hus 8, Chalmers Nästa möte :00-15:00 Rum 2010, hus 8, Chalmers Agenda 1. Inledning Genomgång av öppna punkter från Förstudierapporten Slutrapport Orginaldokument lagrade på LiveLink BP 6 & Förslag till förankringsfas för projektet Helpdesk/ Ärendehantering Avslutning Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar A Skapat IS Filnamn: Protokoll_helpdesk_SG3_010319

2 Sidan 2 av Inledning Diskuterades om mötet skulle ändras till arbetsmöte för styrgruppen då medlemmarna inte hunnit ta till sig innehållet i Förstudierapportens senaste version och därmed känner sig oförberedda för att stänga projektet enligt beslutspunkten BP 8. JML uttryckte även önskemål om att vid nästa styrgruppsmöte kunna diskutera förankringsfasen mer ingående och att han önskar ha styrgruppen kvar i samma konstellation även i denna fas. Mötet ändras till ett arbetsmöte och en ny tid för nytt styrgruppsmöte bokas till 9/4 för beslutspunkt 8 och avslut av projektet. Pågående styrgruppsmöte omdisponerades till att Gå igenom och stänga öppna punkter från föregående styrgruppsmöte. Diskutera Projektslutrapporten - Var står vi? Diskussion kring förslaget till Förankringsfasen. Fram till nästa styrgruppsmöte kommer Jörgen, Harald och Jan-Martin arbeta igenom resterande frågor inför BP 8 styrgruppsmötet. Då skall samtliga dokument vara klara och styrgruppen förberedd för att kunna ta beslut om stängning. 2. Genomgång av öppna punkter från Förstudierapporten Rektor PR Adm dir HLG CIO Vision Utb. avd Styrning Bemanning Processteam Processteam yz E&P Krav Förvaltningsgrupp Förvaltningsgrupp yz Dekanus Sektioner Sektioner ITC ITC Krav ITCR Prioriterade krav ITC CITES Krav ITB Prioriterade krav Budget Förvaltningsgrupp IT support Strategiska krav En väl organiserad och pro aktiv IT support skall bidra till en hög verkningsgrad på Chalmers IT stöd. En medveten satsning på väl organiserad IT support bidrar till en kontrollerad kostnadsutveckling för support, kopplat till en fortsatt utveckling av IT och dessa användande inom Chalmers. Filnamn: Protokoll_helpdesk_SG3_

3 Sidan 3 av 12 Vision: Det viktiga att visionen har ett uttalat användarfokus. Nu har den mycket IT-fokus. Lyft upp användarfokus. Det framgår inte tydligt vilket stöd det ger till dem som vill erhålla stöd och hjälp? Tryck även på att IT support ger en hög verkningsgrad för hela Chalmers. IT är ett stöd till Chalmers huvudprocesser. Beskriv hur huvudprocesserna kommer att bli mer effektiva med införande och ett användande av ett stöd. Vad är definitionen på verkningsgrad? 1. Funktion 2. Tid 3. Pengar Förvaltningsmodellen Det blir styrgruppens uppgift att arbeta med visionen fram till nästa styrgruppsmöte. Rektor PR Adm dir HLG CIO Utb. avd E&P Dekanus Sektioner Sektioner ITC ITC CITES ITC ITB Budget Strategiska krav Krav Krav Processteam Processteam yz Krav ITCR Prioriterade krav Styrning Förvaltningsgrupp Bemanning Förvaltningsgrupp yz Beskrivning till bilden ovan: Prioriterade krav Förvaltningsgrupp IT support CIO ställer upp strategiska krav. Från ITB kommer strategiska och ekonomiska krav till ITCR. Dessa utgör ramverk gällande vilken support som skall finnas på Chalmers och hur den skall styras. Filnamn: Protokoll_helpdesk_SG3_

4 Sidan 4 av 12 Processteamen ställer verksamhetskrav kring support på befintliga förvaltningsobjekt. Förvaltningsgrupperna prioriterar sina och processteamens krav och ställer dem till Förvaltningsgrupp IT support. Representanter till Förvaltningsgrupp IT support hämtas från Chalmers respektive enheter enligt de gröna linjerna. Supportresurser till IT supportorganisationen hämtas från respektive enheter på Chalmers enligt de gröna linjerna. Observera att modellen är en envägs beskrivning av hur IT support styrs och tillsätts med resurser. Hur skall man integrera den här modellen med de andra förvaltningsgrupperna? Kommunikationen mellan de olika förvaltningsobjekten går via förvaltningsgruppen. Det saknas i modellen hur återkoppling sker. Det finns ett problem med att Förvaltningsgruppen IT support får prioriterade krav ifrån två håll. Det finns en risk att ITCR kan komma att prioritera IT behov före verksamhetens behov. Det fungerar inte att ha krav som skall gå ner i organisationen och förvänta sig att det skall komma upp till högre nivå igen för prioritering och beslut. Därför behövs det en samordning av alla krav mellan förvaltningsgrupper och ITCR innan krav lämnas till IT support för verkställande. Vem kommer att besluta vad? Idag ingår Helpdesk och ärendehantering i processteamen och i förvaltningsgruppen Infra. Detta måste samordnas. Beslutades: Det skall finnas en koppling mellan Processteam och ITCR som beskriver att krav på IT support samordnas här. Krav som ställs från ITB till ITCR skall inte beskrivas som budget. Det är krav i form av ekonomiska och strategiska krav som kommer från ITB. Ändra Budget till Ekonomiska och strategiska krav. Förvaltningsgruppen IT Support skall även bemannas av utbildningsavdelningen. Ändra linjen till heldragen. Den funktionella organisationen är inte helt korrekt. Ta bort kopplingen mellan Adm.direktör och Dekanus. Lyft över CITES till vänster om sektioner och koppla till Adm.direktör. Ändra E & P till Ekonomi. Filnamn: Protokoll_helpdesk_SG3_

5 Sidan 5 av 12 Styrgruppen konstaterar att bilden är förbättrad, men den är inte helt enkel att förstå. Förslaget är att man kontaktar JML för förklaring. Komplettera modellen med en tetförklaring som underlag för tydligare förklaring. Sammanställning av IT supportkostnader i matrisform. Uppskattning av dagens olika kostnader för IT support Låg 200 kr/tim Medel 400 kr/tim Hög 650 kr/tim Kostnad för minskad produktivitet på användarnivå IT supportkostnad för supportpersonal IT supportkostnad för doktorander 2 MKR 4 MKR 4 MKR 4 MKR 8 MKR 8 MKR 6.2 MKR 13 MKR 13 MKR Summa: 10 MKR 20 MKR 32.2 MKR Bra med tre olika prislägen för att lyfta fram de verkliga kostnaderna utan att det kommer att upplevas överdrivet. Bilden är bra. Filnamn: Protokoll_helpdesk_SG3_

6 Sidan 6 av 12 Budgetsammanställning: Urspr. Budget Urspr.budget Urspr.budget Budget Budget Budget Utfall Saldo Resurs timmar i projektet kostnad Total-kostnad Resurs timmar i projektet Projekt-kostnad Ej debiterbar tid Utfall tom mars Saldo Eterna resurser Eterna resurser Projektledning Projektledning Information, sammanställningar Information, sammanställningar Kvalitetssäkring Kvalitetssäkring Summa eterna resurser Summa eterna resurser Interna resurser Interna resurser Projektchef Projektchef Startaktivitet inkl PPS Startaktivitet inkl PPS Projektgruppsmedlemmar Projektgruppsmedlemmar (Fougstedt? Projgruppsmedl utanför möten 0 0 Projgruppsmedl utanför möten Frederiksen?) Intervjupersoner Intervjupersoner Startseminarium 0 0 Startseminarium Införandesemarium 0 0 Införandesemarium Styrgruppsmedlemmar Styrgruppsmedlemmar Referensgruppsmedlemmar Referensgruppsmedlemmar Uppstart processtem 0 0 Uppstart processtem Summa interna resurser Summa interna resurser Interna omkostnader Interna omkostnader Startaktivitet m projektgruppen inkl PPS Startaktivitet m projektgruppen inkl PPS PPS kurs för projektledaren PPS kurs för projektledaren projektadministration projektadministration Startseminarium 0 Startseminarium Införandeseminarium 0 Införandeseminarium lokalkostnad vid möten (8 st) lokalkostnad vid möten (8 st) (5 proj, 4 styr) Reserv Reserv Summa intern overhead Summa intern overhead Totalsumma resurser Totalsumma resurser (checksum) Kostnad Totalt Eterna kostnader Interna arbetskostnader Interna omkostnader Summa kr kommer att faktureras av Roza för administrativa kostnader i projektet. Ett konstaterande är att hela projektet kommer att gå på 1,4 Mkr. Projektet har mindre än 10% overhead vilket är betydligt mindre än normalt på CTH. Projektet debiteras kr för administration. Kvarstående i budget är då ca kr som kan nyttjas för arbete med Förankringsfasen (Helpdesk fas 2). Filnamn: Protokoll_helpdesk_SG3_

7 Sidan 7 av 12 Supportansvarig Supportansvarig Profil Den supportansvarige bör vara en person med följande kompetens och egenskaper: God organisatör. Erfarenhet av linjeansvar. Erfarenhet inom IT området från supportarbete. från standardiserings och konsolideringsarbete. Förmåga att engagera och övertyga. Viktigt att den här personen får bra stöd ovanifrån i organisationen. Förankring kring supportorganisationen är en viktig del som den supportansvariga måste kunna klara av. Personen bör även ha en vana av Förändringshantering för att klara av sin roll. Lägg till: Vana av Förändringshantering. Filnamn: Protokoll_helpdesk_SG3_

8 Sidan 8 av 12 Inriktning på arbetsuppgifterna: Supportansvarig Den supportansvarige kommer över en längre tidsperiod att ha olika inriktning på sina arbetsuppgifter. Initialt i en etableringsfas kommer arbetet att vara inriktat p å att: Skapa en supportstruktur för Chalmers IT support. Implementera mål, rutiner, arbetssätt och tjänsteutbud i IT support organisationen. Etablera supportavtal med de aktörer inom IT som finns på Chalmers. Etablera supportavtal med underleverantörer. Etablera affärsmässiga relationer mellan de enheter på Chalmers som bidrar med supportresurser. I en konsolideringsfas kommer arbetet att vara inriktat på att: Medverka till att införa riktlinjer, standards och direktiv för att effektivisera support av IT stöd på Chalmers. Medverka till att konkurrensutsätta interna supporttjänster på Chalmers och där det är kostnadseffektivt upphandla eternt. Beskrivning av bilden ovan: Arbetsuppgifternas inriktning är fördelade på en etableringsfas och en konsolideringsfas. Att konkurrensutsätta innebär att jämföra kostnader mellan interna och eterna lösningar av supporttjänster. Man kan få fram ett mått på verkningsgraden. Komplettera etableringsfasen med arbetsuppgiften: Att vara projektledare för implementering av Ärendehanteringssystem. Filnamn: Protokoll_helpdesk_SG3_

9 Sidan 9 av Slutrapport Syftet med slutrapporten är att skapa ett dokument för erfarenhetsutbyte. Slutrapporten kompletteras och bearbetas under tiden fram till styrgruppsmötet av Jörgen, Harald och Jan-Martin. 4. Orginaldokument lagrade på LiveLink Dokumenten Förstudierapport, Marknadssvep och Funktionell kravspecifikation läggs på Live Link trots att projektets avslut inte är fastställt. Syftet är att börja väcka ett intresse för projektet genom att låta informationen bli tillgänglig så snart som möjligt. 5. BP 6 & 7 Diskussion kring Punkt 2 Stämmer upparbetning med budget : Kan denna stängas? Kostnader för Viktor Fougstedt och Henrik Frederiksen finns inte med i budgetuppföljningen. Uppskattningsvis kommer kostnaden för deras tid inte att överstiga kr. Ja, punkt 2 i BP 6 och 7 kan stängas. Diskussion kring Punkt 8 Är förankringen av projektarbetet och resultat tillräcklig : Referensgruppsmöte är genomförda enligt projektplan. Dock är det av vikt att fortsätta förankringsarbetet med ITCR då det inte råder en samsyn i ITCR om supportorganisationens struktur. Förslaget är att träffa ITCR minst en gång till då Förankringsarbetet i ITCR är vikigt. Accepteras inte projektet av ITCR är risken stor att det inte blir en fortsättning av projektet. Filnamn: Protokoll_helpdesk_SG3_

10 Sidan 10 av 12 Ja, punkt 8 i BP 6 och 7 kan stängas. Dock är förankringsarbetet inte tillräckligt för att lyckas med projektet, men projektet är klart enligt Chalmers direktiv för projektet. Beslut om leverans av projektet samt överlämnande av ansvar för projektet enligt BP 6 och BP 7. Leverans och överlämnande godkännes med restpunktlista enligt styrgruppsprotokoll Kan leverans och överlämnande godkännas? Belslut: Nej, punkten kan inte godkännas innan styrgruppen är klar med slutrapporten. 6. Förslag till förankringsfas för projektet Helpdesk/ Ärendehantering Styrgruppen påpekar att syftet med förankringsmöten kan uppfattas felaktigt om IT-chef inte kallas till mötet med dekanus och sektionsekonom Hur skall man få dessa nyckelpersoner att lyssna på projektet? För att säkerställa projektets fortlevnad skulle det vara tryggt med ett stöd från organisationen när man går ut till Dekaner etc. Tidigare föreslaget är att ett möte med ITB innan förankringsmöten med sektioner. Om möte med HLG är nödvändigt i detta fall ställer sig styrgruppen frågande till. JML tar upp IT support projektet på Rektors beslutsmöte. Styrgruppen ser ett värde i att ta fram ett genomarbetat sektions eempel t.e. utifrån V-sektionen. Att ta fram en eempelmodell som kan implementeras på andra sektioner. V ligger längst fram vad det gäller medvetenheten om IT-kostnaderna. Denna eempelmodell skulle ge förankringsarbetet en styrka i sina argument och det behövs om man skall kunna få dekanens intresse som gärna ser positivt på effektivisering och minskade driftkostnader. Skall man kunna spara pengar måste man börja titta på hur man kan organisera helpdesk/support. Hur man kan dra ned kostnaderna. Syftet är att ta fram standards och renodla antalet IT stöd inte outsourcing. Vad lämnas support på? Man ser väldigt driftsinriktat på detta. Projektet arbetar ur ett organisatioriskt perspektiv. Vänd inriktning mot användarperspektivet. Hur gör vi användarnas arbetsmiljö enklare? Filnamn: Protokoll_helpdesk_SG3_

11 Sidan 11 av 12 Plan för Förankringsfas Projektet behöver veta vad sektionerna prioriterar. Avtal vad vi kan ge support för skall kompletteras med sektionens prioritering. I eventuella pengadiskussioner skall vi i första hand vända diskussionen till att tala om funktionalitet. Detta för att undvika att den berörda parten kan gömma sig bakom argumentet att inte ha råd. Vecka Avstämning med Jan-Martin Intern planering Arbetsmöte med Harald kostnadsanalys fastställd handlingsplaner fastställda avstämning med Infra om support rekryteringsunderlag Supportchef Beslutsunderlag till IT beredningen Projektdefinition Förslag till Kostnadsanalys framme Förslag till Handlingsplan framme Övergripande Presentationsmaterial klart Projektgruppsmöte Boka möten Förankringsmöte Dekan + sektionsekonom 10 stycken möten Förankringsmöte med IT-chef + IT personal 10 stycken möten Förankringsmöte med IT Beredning Förankringsmöte med HLG Beslut i IT Beredning om implementation Summa: Dokumentation, protokollskrivning Kvalitetssäkring Summa: Frågeställningar: Krävs ytterligare projekmöten för att ta fram/förankra handlingsplaner? JML föreslår följande punkter att genomföra till projektets Fas 2: Tag fran eempelmodell (grundscenario) V-sektionen. Träffa Björn O. Eriksson och ITB för att se vilka pengar det finns för att genomföra projektet. Lyft IT supportfrågan till RB (rektorns beslutsmöte) (M) / RLG Holger och Gunnar Gustafsson är nyckelpersoner som har ett intresse av detta. Bra om vi kan få dessa personer att arbeta för att projektet skall genomföras. Träffa ITCR ytterligare 1 gång för att skapa gemensam positiv syn i gruppen på projetet. Filnamn: Protokoll_helpdesk_SG3_

12 Sidan 12 av 12 Slå samman förankringsmöte med dekanus, sektionsekonom samt IT-chef. Undersök möjligheten att genomföra möten över sektionsgränser med IT-personal t.e. på två sektioner i taget. Jörgen och Harald arbetar vidare på planeringen för fas 2. Jörgen återkomer med ett nytt förslag till JML på en något neddragen version av fas 2. Ett försök att minska kalendertiden för fas 2 kan bli svårt då personerna som skall medverka på mötena kan vara svåra att samla kr finns kvar i budget. Styrgruppen beslutar att använda dessa för fortsatt arbete med fas 2. Därefter krävs beslut från IT beredningen. Jörgen kan börja debitera sitt arbete med fas 2 på nytt projektnummer Helpdesk fas 2. Handlingsplanernas förtydligas i Fas 2. Förlaget till Fas 2 skall beskrivas utförligare, typ projektdefinition. 7. Avslutning Fram till nästa möte: Jörgen, Harald och Jan-Martin arbetar vidare med slutrapporten. Harald och Jörgen startar arbete med kostnadsanalyser och förslag på sektionsscenario. Jörgen färdigställer nytt förslag till genomförandeplan för Förankringsfasen (döpt till Helpdesk fas 2). Nästa möte: Styrgruppsmöte måndag 9/4 kl Syfte: Stänga projektet enligt BP 8 (styrgruppen skall kunna svara på punkter i BP8). Fastställa Helpdesk fas 2. Gå igenom kostnadsanalyser. Vid protokollet: Justeras: Isabell Sandström Jörgen Johansson Filnamn: Protokoll_helpdesk_SG3_

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Region Väst. Kommunal reserevision

Region Väst. Kommunal reserevision Region Väst Kommunal reserevision Resultat från en kvalitativ undersökning avseende attityder till pilotprojektet kommunal reserevision bland nyckelpersoner i Mark och Orust kommun Stockholm i januari

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Sensus Studieförbund Stockholm-Gotland och BirCon AB. Författare Daniel Birnik, Anders Johnsson. Redaktör och formgivare Peter PC

Läs mer

Jobba rätt! Må bra! ett projekt för att förebygga stress

Jobba rätt! Må bra! ett projekt för att förebygga stress Jobba rätt! Må bra! ett projekt för att förebygga stress Projektrapport Karin Jonsson Räddningsverket Rosersberg Januari 2005 2 Förord Att arbetet betyder mycket för de flesta det vet vi. Vi vet också

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

GULDLINJEN företag och kommun i samverkan III

GULDLINJEN företag och kommun i samverkan III Slutrapport (20 maj 2011) GULDLINJEN företag och kommun i samverkan III Demokratikonsult & Samarbetspartner Norr Mälarstrand 92 112 35 Stockholm 1 Sammanfattning Projektet Guldlinjen är ett kompetensprojekt

Läs mer

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Fredrik Jönsson Erik Jakobsson Lennart Svensson APeL FoU Mars 2010 Innehåll Inledning... 3 Arbetssätt och teoretiska perspektiv... 5 Målformulering,

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Elisabet Näsman Sociologiska institutionen Uppsala Universitet 2012 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Sammanfattning

Läs mer

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1

Scrum Scrum. en beskrivning. a description. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance,Inc 1 " Scrum Scrum en beskrivning a description 1" 1 Scrums principer Värderingar från Agile Manifesto Scrum är mest känt av de agila arbetssätten. Agile Manifesto utgör en gemensam bas för att arbeta agilt

Läs mer

Utvärdering av ETG Partner

Utvärdering av ETG Partner 1 2 Utvärdering av ETG Partner. 3. Sammanfattning ETG Partner ett utvecklingsprojekt inom EUU och syftar till att sprida utbildningskonceptet med en integrerad lärlingsutbildning i den 3-åriga elteknikutbildningen

Läs mer

Papperslösa sammanträden

Papperslösa sammanträden Papperslösa sammanträden Rapport 2012-10-19 Ulf Gustafsson Sammanfattning Övergripande kan man säga att projektet har upplevts övervägande positivt, man ser en utvecklingspotential från styrgruppen och

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer