FÖRSTUDIERAPPORT. Helpdesk/Ärendehantering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSTUDIERAPPORT. Helpdesk/Ärendehantering"

Transkript

1 Sidan 1 (30) FÖRSTUDIERAPPORT Vision: En väl organiserad och pro aktiv IT support skall bidra till en hög verkningsgrad på Chalmers IT stöd. En medveten satsning på väl organiserad IT support bidrar till en kontrollerad kostnadsutveckling för support, kopplat till en fortsatt utveckling av IT och dessa användande inom Chalmers. REVISIONSINFORMATION Utgåva Datum Kommentar Vem PA PA PA03 Skapat Uppdaterad med kommentarer från Styrgruppsmöte 3 Uppdaterad med kommentarer från Styrgruppsmöte 4 Jörgen Johansson Jörgen Johansson Jörgen Johansson

2 Sidan 2 (30) INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING OCH REKOMMENDATION FÖRUTSÄTTNINGAR OCH BAKGRUND Syfte Uppdragsgivare och uppdragstagare Projektgruppen Projektets omfattning Avgränsningar Projektperiod NULÄGE Övergripande beskrivning Resultat från intervjuer Sammanfattning av nuläget avseende IT support på Chalmers LÖSNINGSFÖRSLAG SUPPORTORGANISATION Övergripande beskrivning Modell för att hantera support i flera nivåer på Chalmers Supportorganisation, nivåer, roller och ansvar Förvaltningsorganisation för IT support på Chalmers Dagens kostnader för IT support Bedömning av kostnad för bemanning av nivå 2 central support Debiteringsmodell för bemanning av gemensam central support Resursbehov för implementering av IT supportorganisation Rekommendation ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM HANDLINGSPLANER RISKANALYS FÖR GENOMFÖRANDE AV LÖSNINGSFÖRSLAG Bilagor: Bilaga 1 Bilaga 2 Grov funktionell kravspecifikation över ärendehanteringssystem för Chalmers. Marknadsöversikt över ärendehanteringssystem.

3 Sidan 3 (30) 1. SAMMANFATTNING OCH REKOMMENDATION Chalmers har uppdragit åt Sigma nbit att genomföra en förstudie i syfte att föreslå en organisationslösning för IT-användarsupport via Helpdesk på Chalmers. Samt en kravspecifikation på och marknadsöversikt över Ärendehanteringssystem, för att hantera supportärenden. Förstudien skall även visa på handlingsplaner för att genomföra såväl organisationsförslag som införande av ett gemensamt ärendehanteringssystem för Chalmers. Arbetet med förstudien inleddes med en intervjuserie där 33 personer som representerade olika områden inom Chalmers organisation intervjuades. De intervjuade gav följande bild av hur man uppfattar IT-support: Alla vill ha någon typ av helpdesk. Många saknar en support som omfattar såväl maskinvara som applikationer. Samordningen mellan institutioner och sektioner är nästan obefintlig. Stressfaktorn för användaren över att behöva vänta på hjälp och inte få den hjälp man behöver upplevs som mycket besvärlig. Kan man inte lösa problemet kanske man vänder sig till närmsta kunniga granne eller en informell support och kanske slutligen till systemansvarig. Tidsbristen för system- och supportansvariga orsakar en mycket stressig arbetsmiljö. Man efterfrågar samarbete, kommunikation och standards över sektions- och institutionsgränserna för att minska olikheterna på all IT-utrustning. Flertal problem uppstår vid uppdatering av programvara samt när anställda lägger in egenförskaffade eller hembyggda programvaror. En försiktig uppskattning av kostnaden för bristande IT stöd och IT support i användarledet beräknas till 2 MKR/år. Chalmers har en årlig kostnad för lokal IT support uppskattad till 4 MKR. I denna är inte kostnad för support från doktorander, central IT och support av gemensamma applikationer typ ekonomisystem och Ladok inräknat. Trots de resurser som läggs på support indikerar intervjuer av IT användare på att användarnyttan av IT support på Chalmers kan bli bättre alternativt mycket bättre. Drift och support kostnader för det arbete doktorander utför på Chalmers uppskattas till 4 MKR/år. En styrning mot att professionell drift och supportpersonal sköter IT frågorna skulle sannolikt ge bättre styrning, högre tillgänglighet och lägre kostnad. En ytterligare positiv effekt bör vara möjligheten för doktoranderna att planera och styra sin arbetstid som inte störs av oannonserade drift- och supportproblem.

4 Sidan 4 (30) Matrisen nedan åskådliggör de sammanställda kostnadsuppskattningarna. Vi har valt att använda de låga uppskattningarna för att inte riskera kritik om att överdriva kostnadsbilden. Låg 200 kr/tim Medel 400 kr/tim Hög 650 kr/tim Kostnad för minskad produktivitet på användarnivå 400 användare lägger varje vecka 30 minuter på IT strul IT supportkostnad för supportpersonal 10 sektioner * 1 person * 50 veckor * 40 tim IT supportkostnad för doktorander 50 doktorander * 10 veckor/år * 40 tim 2 MKR 4 MKR 4 MKR 4 MKR 8 MKR 8 MKR 6.2 MKR 13 MKR 13 MKR Summa: 10 MKR 20 MKR 32.2 MKR Rekommendationen från projektgruppen är att bygga upp en gemensamt styrd och organiserad IT support för att skapa en effektiv IT support på Chalmers. Detta innebär att IT support på Chalmers hanteras som ett förvaltningsobjekt och att supportresurser på Chalmers samverkar i en gemensam supportstruktur uppdelad i olika nivåer som knyts samman via en gemensam styrning och ett gemensamt ärendehanteringssystem. Det skall finnas en ansvarig för IT support och helpdesk arbete totalt Chalmers. Styrning och förbättringsarbete av IT support sker enligt förvaltningsmodellen. Resurser till den gemensamma supportnivån (2) lånas/hyrs från lokalt och centralt håll enligt rullande bemanningsplan.

5 Sidan 5 (30) Nivå 3 Ansvarar för svårare supportärenden av centrala administrativa applikationer. Ansvarar för svårare supportärenden av gemensamma system. Ansvarar för support inom smala områden, t.ex. Ansys. Ansvarar för att ta fram rekommendationer, standards och riktlinjer kring klienter, programvaror, system, infrastruktur. och applikationer. Kvalificerad support från grupper med utpekat specialist eller ansvarsområde. Nivå 2 Ansvarar för support av gemensamma system. Ansvarar för enklare applikationssupport. Att avgöra om ärenden kräver kvalificerad support från nivå 3 eller support från nivå 1. Ansvarar för att stödja användandet av överenskomna riktlinjer och standards. Ansvarar för att följa upp servicenivå i alla supportenheter. Central support via gemensam helpdesk för hela Chalmers. Gemensamt organiserad och bemannad. Supportchef som ser till helheten för Chalmers IT support. Teknologer Nivå 1 Nivå 0 Ansvarar för hög tillgänglighet mot användarna på de olika institutionerna och sektionerna. Ansvarar för att ha kunskap om lokala variationer i Infrastrukturen. Ansvarar för att identifiera problemområden inom de IT stöd som omfattas av support. Användaren ges möjlighet att via kunskapsdatabas, FAQ på supportwebb, instruktioner, guidelines, lathundar på webb själv söka hjälp. Lokal support på sektioner/institutioner, bemannade av teknologer och rullande lokal driftspersonal. Doktorander på vissa Inst. Självhjälp till teknologer och fast personal via gemensamma verktyg. Fast personal En återkommande åsikt under projektarbetet, har varit att förslaget som läggs fram inte får medföra ökade kostnader lokalt för gemensamma centrala IT lösningar. Samt att centralt styrd IT ses som någonting negativt då de minskar den lokala handlingsfriheten. Projektgruppen och projektledningen är övertygade om att förslaget ger ett effektivare nyttjande av Chalmers IT support resurser och vill trots ovanstående åsikter rekommendera Chalmers att ta ett centralt grepp på sina supporttjänster för IT enligt förslag i denna förstudie. Supportkostnad för IT är den kostnadsmassa som växer snabbast i organisationer med utbrett IT användande. För att få kontroll på dessa kostnader bör en central alternativt gemensam styrning av IT support etableras. Den lösning som här föreslås är bra för Chalmers då den fokuserar på uppbyggnad av en gemensam styrning och support med befintliga gemensamma resurser. I en senare fas kan man om det visar sig kostnadseffektivt, organisera en central support med fasta resurser.

6 Sidan 6 (30) 2. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH BAKGRUND Projektet för framtagning av Chalmers gemensamma systemförvaltningsmodell har pekat på behovet av en etablerad central respektive lokal Helpdesk inom Chalmers. Med Helpdesk avses en Helpdesk för IT-frågor. I samband med dessa diskussioner har projektmedarbetare, referensgruppsmedlemmar samt projektberörda tagit upp avsaknaden av en gemensam Helpdesk inom Chalmers som ett stort problem. För att hantera de ärenden som strömmar in till Helpdesk på ett effektivt sätt har projektet även pekat på behovet av ett verktyg/en applikation. Detta verktyg/denna applikation benämns Ärendehanteringssystem i detta dokument. Sigma nbit har på uppdrag av och under medverkan och styrning från Chalmers bedrivit ett projekt avseende en organisationslösning för IT-användarsupport via Helpdesk på Chalmers samt en utvärdering av och förslag på ett verktyg för att hantera supportärenden. 2.1 Syfte Projektets uppgift har varit att i form av en förstudie ta fram en organisationslösning för IT-användarsupport via Helpdesk på Chalmers samt en kravspecifikation på och en marknadsöversikt över verktyg för att hantera supportärenden. 2.2 Uppdragsgivare och uppdragstagare Uppdragsgivare var Chalmers tekniska högskola, Jan-Martin Löwendahl. Harald Tägnfors har varit projektchef för Chalmers. Uppdragstagare var Sigma nbit AB i Göteborg representerade av: Projektledare: Jörgen Johansson, Sigma nbit AB Kvalitetssäkring: Anne-Charlotte Karlsson, Sigma nbit AB Informatör: Isabell Sandström, Sigma nbit AB 2.3 Projektgruppen Projektgruppen har bestått av : Harald Tägnfors, V Annika Josefsson, CA Börje Sennung, M Görgen Olofsson, CITES Henrik Frederiksen, F Michael Morin, I Viktor Fougstedt, ED Helena Schmidt, CA Isabell Sandström, Sigma nbit AB Jörgen Johansson, Sigma nbit AB

7 Sidan 7 (30) 2.3 Projektets omfattning Resultatet av projektet presenteras i en förstudie med följande omfattning: Organisation och roller för Helpdeskorganisationen Implementerings plan för Helpdeskorganisationen Lösningsförslag för verktyget Lösningsförslag för införandet av verktyget i organisationen Marknadssvep av verktyg och organisationer Utbildningsbehov och utbildningsplan för Helpdeskorganisationen Informationsplan 2.4 Avgränsningar Projektet har avgränsat sig till att: ta fram en specifikation av Helpdesk organisationen och en plan för implementering av denna inom hela Chalmers. ta fram kraven på ett Ärendehanteringsverktyg samt rekommendera en lösning samt plan på hur detta bör implementeras. Verktyget skall kunna hantera alla ärenden som hanteras av Helpdeskorganisationen och därutöver är det en fördel om verktyget kan hantera generella ärenden. Med Helpdesk avses en Helpdesk för alla frågor som har koppling till systemstöd inom IT-området. De ärenden som hanteras av förvaltningsgrupperna skall ha stöd i organisationen och verktyget. 2.5 Projektperiod Projektet har bedrivits under perioden v till v.11-01, med följande indelning. V 43-44: V 45, 48-50: V 51: V 02: V 03-04, 08-09: V 09-11: Detaljplanering Intervjuer Sammanställning intervjuer Startaktivitet för projektgruppen, om projektet och PPS Projektgruppsmöten Sammanställning

8 Sidan 8 (30) 3. NULÄGE 3.1 Övergripande beskrivning För att skapa en bild av ett upplevt nuläge hos dem som använder respektive utför IT support på Chalmers valdes intervjuer som angreppssätt. 33 stycken intervjupersoner utvalda för att täcka alla roller, enligt förteckning från sektionerna intervjuades. De fick beskriva sin roll på Chalmers, hur IT support fungerar idag samt hur de skulle önska att det fungerade. Dessa representerar rollerna systemadministratörer, lärare, sekreterare, doktorander, ekonomer, forskare, studierektor, biblioteket, tekniker, studieadministration, registrator, arkiv och studenter. Intervjugruppen representerar sektionerna V, ED, I, F, K, A, M samt biblioteket och central administration. Representanter från MD och Lindholmen har inte ingått i intervjugruppen. 3.2 Resultat från intervjuer Intervjuerna har dokumenterats och därefter sammanställts. Sammanställningen speglar de intervjuades svar och åsikter kring den aktuella frågan. Utöver den information som vi erhållit just under intervjuerna har vi kunna sammanställa en rad andra reflektioner. Alla vill ha någon typ av helpdesk! Vad som verkar saknas är en teknisk användarsupport som omfattar såväl maskinvara som applikationer. Idag används i de flesta fall doktorander och studenter som datoransvariga på institutioner och sektioner eftersom dessa "inte kostar". Omsättningen på datoransvariga och brister i dokumentering av erfarenheter medför att man får börja om från början varje gång istället för att kunna vidareutveckla sig. Samordningen mellan institutioner och sektioner är nästan obefintlig idag. Kostnader för IT är generellt sett ett stort mörkertal eftersom man på många ställen "jobbar gratis. Tidsbristen för system- och supportansvariga orsakar en mycket stressig arbetsmiljö, att inte räcka till. Även stressfaktorn för användaren över att behöva vänta på hjälp och inte få den hjälp man behöver upplevs som mycket besvärlig. Det verkar finnas ett samband mellan användarnas datorkunskap och tiden man lägger ned för felsökning. Ovana till vana användare lägger inte ner tid för att söka felen själva utan kontaktar hjälp mer eller mindre direkt. Mycket vana användare lägger ner mer tid på felsökning då man anser att det går fortare att göra det själv än att lägga tid på att jaga och vänta på hjälp. Att användarna själva

9 Sidan 9 (30) tvingas lägga mycket tid på felsökning och lösningar skjuter över problemet till individen och stjäl tid avsatt till andra arbetsuppgifter. Kan man inte lösa problemet kanske man vänder sig till närmsta kunniga granne eller en informell support och kanske slutligen till systemansvarig. Detta innebär att det blir många inblandade och mycket arbetstid som tas i anspråk till arbetsuppgifter man inte har till uppgift att utföra. Friheten att kunna välja vad man vill gör att man har en bred flora av hårdvara, operativsystem, applikationer, regler och rutiner. När det gäller support är det en omöjlighet att kunna stödja allt som finns på Chalmers. Man efterfrågar ett samarbete, kommunikation och standarder över sektions- och institutionsgränserna för att minska olikheterna på all IT-utrustning. Flertal problem uppstår vid uppdatering av programvara samt när anställda lägger in egenförskaffade eller hembyggda programvaror. Det senare tenderar att skapa ytterligare problem vilket stjäl tid för support av andra vanligare frågor. Samtidigt upplever man att användarna i flera fall skulle kunna lösta enklare problem själv genom att ha en högre datorvana/datorkunskap. Detta skulle kunna hanteras genom högre krav vid anställning och utbildning av anställda. Nedan redovisas en sammanställning på de svar och åsikter som är gemensamma för de intervjuade samt avvikande åsikter. Nedan följer sammanställningen för ett önskat läge. Åsikter från användare: Nyckelord Gemensamma åsikter Avvikande åsikt Resurser/ Applikationsstöd Stort behov av tekniskt användarstöd, applikationsstöd. Vill kunna hyra/leasa maskinvara och Närhet Rådgivning/ Kompetens. Dokumentation/ Informationssprid ning Kommunikationss ätt Samarbete/ Rollfördelning Vill kunna köpa in tjänster. Supporten nära till hands. Personligt stöd. Fast personal. Behåll kompetensen inom Chalmers. Kompetent personal för rådgivning vid inköp av hård- och mjukvara. Dokumentera erfarenheter. Manualer på nätet. FAQ. Statusbesked Veta vart man skall vända sig. Ett nummer att ringa. Ansvar över gränserna. Klara roller. programvara. Via mail, telefon. Informationsbrev. Utökade befogenheter. Slå samman med Husserviceprojektet Kvalitet Vill ha beständiga lösningar. Kan acceptera ad-hoc lösningar. Standarder Vill ha kommunicerat vilka Vill själv bestämma vad man

10 Sidan 10 (30) Snabbhet standarder som gäller samt vad helpdesk kan stödja. Vill snabbt ha svar på ärendet. ( Tappa inte bort mitt ärende.) vill ha. Kan ge avkall på snabbheten för att få en beständig lösning. Åsikter från supportpersonal: Nyckelord Gemensamma åsikter Avvikande åsikt Resursbrist / Applikationsstöd Behöver mer resurser. Behöver främst mer resurser för applikationsstöd och tekniskt Oklara ansvarsoch rollfördelning Kunskapsnivå Standarder Kommunikationss ätt Samarbete Dokumentation användarstöd. Klara definitioner om vem som ansvarar för vad och hur man skall förvalta kunskap/erfarenheter i området. Kompetensutveckling hos användarna. Samordna webben med en gemensam profil. Kommunikationskanaler. Support för de mest använda applikationerna. Personlig hjälp per telefon, , portaler. Arbeta tillsammans över sektionsoch institutionsgränserna. Manualer, användarhandledning, manualer, guider på webb. Dokumentation av ärenden. 3.3 Sammanfattning av nuläget avseende IT support på Chalmers. Nulägesanalysen ger en bild av att det saknas en sammanhållande IT support (Helpdesk) på Chalmers som kan ge support och stöd kring såväl hårdvara, system och applikationer. Sammanställningen av intervjuerna indikerar att användarnyttan av IT support på Chalmers kan bli bättre alternativt mycket bättre. Samordningen av support mellan sektioner och även mellan institutioner inom och mellan sektioner är liten. Att man inte har en gemensam styrning av IT support och tydliga direktiv avseende standards och riktlinjer för inköp och konfigurering av IT stöd medför att det är svårt att samarbeta över sektionsgränserna eftersom omfånget av de IT stöd som kräver kompetens blir för brett och varierande.

11 Sidan 11 (30) Avsaknaden av en supportorganisation där ärenden kan behandlas, bevakas, vidareförmedlas och följas upp utifrån klassificering (lokalt, centralt, kvalificerat) medför att kvalificerad supportpersonal lägger mycket tid på rutinärenden vilket hindrar utvecklings och förbättringsarbetet av IT totalt för Chalmers. Vissa typer av ärenden har inte heller någon uttalad lösningshantering på Chalmers utan får lösas efter principen vi gör ett försök alternativt hanteras av användarna själva vilket orsakar frustration och negativ produktivitet. Sektioner och institutioner organiserar och löser sin IT support på olika sätt. De större sektionerna har egna lokala helpdesk organiserade med teknologer och personal från IT drift som jobbar deltid i helpdesk. Andra sektioner löser sin support med personal som har supportansvar viss del av sin tjänst. Vissa institutioner använder doktorander till att ansvara för drift och support på institutionen. De sektioner och institutioner som inte har en driftorganisation att bemanna sin helpdesk har tillgänglighetsproblem när supportpersonalen inte är på plats. I projektets förslag löses denna typ av problemställningar med en gemensam organisation där lokala och central helpdesk kan fungera som backup. En annan möjlighet är att sektioner och institutioner köper sina supporttjänster av den centrala helpdesken om de inte själva vill ha egen supportpersonal. En styrning mot att professionell drift och supportpersonal sköter IT frågorna skulle sannolikt ge bättre styrning, högre tillgänglighet och lägre kostnad. En ytterligare positiv effekt bör vara möjligheten för personal och doktorander med IT supportansvar på deltid att planera och styra sin arbetstid som inte störs av oannonserade drift- och supportproblem.

12 Sidan 12 (30) 4. LÖSNINGSFÖRSLAG SUPPORTORGANISATION 4.1 Övergripande beskrivning Vägledande för projektarbetet med helpdesk och ärendehantering på Chalmers har varit att organisera dagens supportresurser inom Chalmers i en gemensam support organisation, för att på detta sätt uppnå resursfördelar kring tillgänglighet och kompetens med befintliga resurser samt för att hitta lösningar på de brister i dagens IT support som framkom under intervjuarbetet med användare och supportpersonal. Med gemensam supportorganisation menar projektgruppen att olika enheters supportresurser inom Chalmers skall samordnas som ett förvaltningsobjekt IT support och att styrning och förbättringsarbete kring IT support på Chalmers styrs enligt principerna för Chalmers förvaltningsmodell. 4.2 Modell för att hantera support i flera nivåer på Chalmers Vi har valt att beskriva strukturen för support och helpdeskarbete på Chalmers i nedanstående modell. Nivå 1 Lokal support Lokal support Nivå 2 Nivå 3 Ett gränssnitt med avtalad rutin för att lägga till/ändra supportomfattning (tjänsteutbud) för helpdesk. Dokumentation och utbildning ingår. Lokal support Central support Kvalificerad support Grupper med utpekat specialisteller ansvarsområde Lokal support Gemensamt styrda och organiserade resurser med lokal och central tillhörighet. Support extern leverantör Ä r e n d e h a n t e r i n g s s y s t e m A n v ä n d a r e Förklaring till supportmodell Projektgruppen har kommit fram till att en gemensamt styrd och organiserad IT support är vad som krävs för att skapa en effektiv IT support på Chalmers. Modellen innebär att IT support på Chalmers hanteras som ett förvaltningsobjekt och att supportresurser på Chalmers samverkar i en gemensam supportstruktur uppdelad i olika nivåer som knyts samman via en gemensam styrning och ett gemensamt ärendehanteringssystem. Det skall finnas en ansvarig för IT support och helpdesk arbete totalt Chalmers. Styrning och förbättringsarbete av IT support sker

13 Sidan 13 (30) enligt förvaltningsmodellen. Resurser till den gemensamma centrala supportnivån (2) lånas/hyrs från lokalt och centralt håll enligt rullande bemanningsplan. De resurser som bemannar den centrala supporten sitter gemensamt i en lokal för att ha en bra kontakt och dialog med varandra. Den centrala helpdesken har ett eget telefonnummer dit användare, övriga supportenheter och IT enheter kan ringa alternativt förmedla ärenden via ärendehanteringssystemet. Den gemensamma centrala helpdesken administreras som en enhet inom CITES. Alla supportnivåer skall ha framtagna rutiner och tjänsteutbud för att veta hur man skall agera vid förfrågningar om support och vid supportärenden som bör alternativt måste förmedlas vidare inom supportorganisationen. 4.3 Supportorganisation, nivåer, roller och ansvar Nivå 0. Bemanning: Ingen Syfte med support nivån: Självhjälp via gemensamma verktyg. Ansvar: Användaren ges möjlighet att via kunskapsdatabas, FAQ på supportwebb, instruktioner, guidelines, lathundar på webb själv söka hjälp. Arbetsuppgifter: Befogenheter: Bokade möten: Dokumentationsansvar: Nivå 1. Bemanning: Bemannas av teknologer och rullande lokal driftspersonal. Doktorander på vissa Institutioner. Syfte med support nivån: Lokal support via lokal helpdesk eller supportpersonal för sektion/ institution. Ansvar:

14 Sidan 14 (30) Ansvarar för hög tillgänglighet mot användarna på de olika institutionerna och sektionerna. Ansvarar för att ha kunskap om lokala variationer i Infrastrukturen. Ansvarar för att identifiera problemområden inom de IT stöd som omfattas av support. Arbetsuppgifter: Fungerar som backup för övriga lokala helpdesk kompetens och resursmässigt. Nät- och kommunikationsproblem. Felsökning och loggning vid mail problem. Tar emot och vidareförmedlar önskemål om installation av skrivare, datorer, installation av program på servrar och klienter, uppgradering av klienter med hårdvara, minne, diskutrymme etc. Sköter leverans av färdiginstallerade klienter. Informera om vad som gäller kring säkerhetsfrågor. Ta emot supportärenden felsöka och komplettera. Hjälpa till med en felanalys. Rådgivning vid inköp av dator och kringutrustning. Akuta problem t.ex. systemfel, skrivare och annan kringutrustning. Administration av användarid. Administration av lösenord. Informerar om rättigheter/skyldigheter för användaren. Tilldela pquota. Informera om rättigheter och tillgång till utrymme på servrar. Informera om rättigheter och tillgång till program och applikationer. Hjälp med säkerhetskopiering och återläsning. Gemensamma arbetsuppgifter med nivå 2: Utskriftsproblem i gemensamma applikationer. Skapande och tilldelning av nya konton. Administration kring lösenord för gemensamma system och applikationer. Befogenheter: Utföra support. Vidareförmedla supportärende. Upprätta och stänga supportärende. Besluta om införande av nya supportuppdrag av strikt lokal karaktär som ligger inom riktlinjer och rekommendationer. Bokade möten: Träffar representant från central nivå och övriga lokala nivåer x ggr/år. Träffar representant från lokal drift x ggr/år. Dokumentationsansvar:

15 Sidan 15 (30) Registrering av och förtydligande av inkomna ärenden i ärendehanteringssystemet. Uppdatering av status på inkomna ärenden i ärendehanteringssystemet. Dokumentation av lösta problem i kunskapsdatabas. Dokumentation av instruktioner i FAQ:er. Dokumentation av tjänsteutbud. Tillgängliggöra manualer och programdokumentation på webben. Nivå 2. Bemanning: Bemannas av personal från Chalmers som har till hel eller deltidsuppgift att arbeta med IT support. Dessa får till uppgift att arbeta x tid i gemensam helpdesk via rullande schema. En supportchef som ser till helheten för Chalmers IT support och som ansvarar för bemanningen i den gemensamma helpdesken. Syfte med support nivån: Central support via gemensam helpdesk för hela Chalmers. Ansvar: Ansvarar för support av gemensamma system. Ansvarar för enklare applikationssupport. Ansvarar för att avgöra om ärenden kräver kvalificerad support från nivå 3. Ansvarar för att avgöra om ärenden kräver support från nivå 1. Ansvarar för att stödja användandet av överenskomna riktlinjer och standards. Ansvarar för att följa upp servicenivå i alla supportenheter utifrån data i ärendehanteringssystemet. Arbetsuppgifter: Fungerar som backup för lokala helpdesk såväl kompetens som resursmässigt. Lösa enklare hanteringsproblem i administrativa system. Enklare support av gemensamma applikationer. Enklare support av gemensamma system. Problem med Y500 och DCE. Hjälp med tillgång till gemensamma system och databaser. Informerar om vad som gäller avseende Informationspolicy, säkerhetspolicy, formatmallar, arkivering etc. Upprättande av användarid. Gemensamma arbetsuppgifter med nivå 3: Frågor om konfigurering av applikationer (t.ex. emacs).

16 Sidan 16 (30) Applikationsfrågor i program Chalmers har gemensamt t.ex. Matlab, MS Office. Arbetsuppgifter som en nivå 2 helpdesk tar in i tjänsteutbudet först efter att en etablering och start av nivå 2 är genomförd: Rekommendationer och vägledning vid inköp av hårdvara/mjukvara. Informera om uppdateringar och programversioner som är lämpliga för en viss användares dator. Råd om vad datorn prestandamässigt kan klara av för programvara etc. Användarstöd kring filhantering/formathantering. Fjärråtkomst till Chalmers nätverk (t.ex. biblioteket). Befogenheter: Utföra support. Vidareförmedla supportärende. Upprätta och stänga supportärende. Besluta om införande av nya supportuppdrag av gemensam karaktär. Informera om riktlinjer och rekommendationer. Bokade möten: Träffar representanter från lokala nivåer x ggr/år. Träffar representanter från kvalificerad support och representanter från Förvaltningsgrupper x ggr/år. Träffar representant från central drift x ggr/år. Dokumentationsansvar: Registrering av och förtydligande av inkomna ärenden i ärendehanteringssystemet. Uppdatering av status på inkomna ärenden i ärendehanteringssystemet. Dokumentation av lösta problem i kunskapsdatabas. Dokumentation av instruktioner i FAQ:er och lathundar. Dokumentation av gemensamma riktlinjer och rekommendationer. Dokumentation av tjänsteutbud. Tillgängliggöra manualer och programdokumentation på webben. Nivå 3. Bemanning: Syfte med support nivån: Bemannas av resurser från Chalmers som idag arbetar helt eller delvis med IT och/eller support. Dessa kan vara specialister inom ett visst kanske smalt område eller personer som idag har som ansvar att i del av tjänst sköta support av system eller applikationer på Chalmers.

17 Sidan 17 (30) Kvalificerad support från grupper med utpekat specialist eller ansvarsområde. Kvalificerad support kan också avtalas mot externa leverantörer. Tillgängligheten till kvalificerad support avtalas mellan Supportchef och Ägaren till ett visst förvaltningsobjekt eller den som organisatoriskt äger systemet/applikationen innan systemet/applikationen tas med i tjänsteutbudet. Ansvar: Ansvarar för svårare supportärenden av centrala administrativa applikationer. Ansvarar för svårare supportärenden av gemensamma system. Ansvarar för support inom smala områden, t.ex. Ansys, Discovery. Ansvarar för att ta fram rekommendationer, standards och riktlinjer kring klienter, programvaror, system, infrastruktur. och applikationer. Arbetsuppgifter: Hanterar supportärenden som inte kan lösas kompetens eller avtalsmässigt i nivå 2. Befogenheter: Utföra support. Vidareförmedla supportärende. Upprätta och stänga supportärende. Bokade möten: Träffar representant från central nivå x ggr/år. Dokumentationsansvar: Registrering av och förtydligande av inkomna ärenden i ärendehanteringssystemet. Uppdatering av status på inkomna ärenden i ärendehanteringssystemet. Dokumentation av lösta problem i kunskapsdatabas. Dokumentation av instruktioner i FAQ:er. Dokumentation av tjänsteutbud. Tillgängliggöra manualer och programdokumentation på webben. Supportansvarig. Syfte med support nivån: Det skall finnas en utsedd ansvarig för IT support och helpdesk arbete totalt Chalmers. Ansvar: Ansvarar för tillgänglighet till support på Chalmers. Ansvarar för bemanningsplanering av gemensam helpdesk centralt på Chalmers.

18 Sidan 18 (30) Ansvarar för övergripande tjänsteutbud för helpdesk på Chalmers. Ansvarar för samarbetsfrågor mellan de olika nivåerna i supportorganisationen. Ansvarar för förbättringsarbete av IT support i de olika supportnivåerna. Ansvarar för att samordna och driva förbättringsarbetet kring IT support på Chalmers. Ansvarar för att säkerställa kvalitets och kompetensnivå i helpdesk centralt och lokalt. Arbetsuppgifter: Planera löpande bemanning av gemensam central helpdesk på Chalmers. Sammankallar till förvaltningsmöten för förvaltningsobjekt IT support. Ordförande i förvaltningsgruppen IT-support. Befogenheter: Att bemanna och styra central helpdesk med utpekade resurser. Besluta om förändring i övergripande tjänsteutbud. Bokade möten: Träffar representanter från lokala nivåer x ggr/år. Träffar representanter från kvalificerad support och representanter från Förvaltningsgrupper x ggr/år. Träffar representant från central drift x ggr/år. Dokumentationsansvar: Redovisa resursutnyttjande i IT supportorganisation per supportenhet. Redovisa tillgänglighet i form av servicegrad, inkomna ärenden, behandlade ärenden, avslutade ärenden per tidsperiod och supportenhet Supportansvarig Profil Den supportansvarige bör vara en person med följande kompetens och egenskaper: God organisatör. Erfarenhet av linjeansvar. Erfarenhet inom IT området från supportarbete. från standardiserings och konsolideringsarbete. Förmåga att engagera och övertyga. Erfarenhet av förändringshantering och förändringsarbete.

19 Sidan 19 (30) Inriktning på arbetsuppgifterna: Den supportansvarige kommer över en längre tidsperiod att ha olika inriktning på sina arbetsuppgifter. Initialt i en etablerings fas kommer arbetet att vara inriktat på att: Skapa en supportstruktur för Chalmers IT support. Implementera mål, rutiner, arbetssätt och tjänsteutbud i IT support organisationen. Etablera supportavtal med de aktörer inom IT som finns på Chalmers. Etablera supportavtal med underleverantörer. Etablera affärsmässiga relationer mellan de enheter på Chalmers som bidrar med supportresurser. Fungera som projektledare vid implementering av Ärendehanteringssystem. I en konsolideringsfas kommer arbetet att vara inriktat på att: Medverka till att införa riktlinjer, standards och direktiv för att effektivisera support av IT stöd på Chalmers. Medverka till att konkurrensutsätta interna supporttjänster på Chalmers och där det är kostnadseffektivt upphandla externt. 4.4 Förvaltningsorganisation för IT support på Chalmers I Förvaltningsorganisationen nedan ingår IT support på Chalmers som ett Förvaltningsobjekt för att styra och utveckla support av IT på Chalmers. Styrning och förbättringsarbete av Förvaltningsobjektet IT support sker via Förvaltningsgruppen för IT support. CIO ställer upp strategiska krav. Från IT Beredningen (ITB) kommer strategiska och ekonomiska krav till IT-Chefsringen (ITCR). Dessa krav utgör ramverk gällande vilken support som skall finnas på Chalmers och hur den skall styras. Processteamen ställer verksamhetskrav kring support på befintliga förvaltningsobjekt till Förvaltningsgrupperna, där sådana inte finns ställs kraven till ITCR Förvaltningsgrupperna ställer krav kring support till ITCR. ITCR prioriterar supportkrav och förmedlar prioriterade krav vidare till Förvaltningsgrupp IT support. Förvaltningsgruppen för IT support bemannas av utvalda representanter från Lokala IT enheter, Central IT samt från Centralt Administrativt stöd. Ordförande i

20 Sidan 20 (30) Förvaltningsgruppen är den person som utses som IT supportansvarig totalt Chalmers. Representanter till Förvaltningsgruppen för IT support hämtas från Chalmers olika enheter enligt de gröna linjerna i bilden nedan. Supportresurser till IT supportorganisationen hämtas från respektive enheter på Chalmers enligt de gröna linjerna. Observera att modellen är en envägs beskrivning av hur IT support styrs och tillsätts med resurser. Rektor PR Adm. dir HLG CIO Utb. avd Ekonomi CITES ITC Dekanus Sektioner Sektioner ITC ITC ITB Strategiska krav Strategiska och ekonomiska krav Krav Krav Processteam xyz Krav ITCR Styrning Bemanning Krav Krav Förvaltningsgrupp xyz Prioriterade krav Förvaltningsgrupp IT support 4.5 Dagens kostnader för IT support Vi har försökt att uppskatta dagens kostnader för IT support på Chalmers och kommit fram till följande: IT supportkostnad på användarnivå: ~2 MKR/år. IT supportkostnad för supportpersonal: 4 MKR/år. IT supportkostnad för doktorander: 4 MKR/år. Vi menar att dessa ~10 MKR kan nyttjas effektivare med en bättre organiserad support för Chalmers och ett gemensamt ärendehanteringssystem.

Helpdesk/ärendehantering

Helpdesk/ärendehantering Projektmöte Utgåva: A Sidan 1 av 1 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering 2, IT-Chefsringen Närvarande Ej närvarande Jan-Martin Löwendahl, CIO Carl Hallén, MD Tord Hansson, ED Michael Morin, I Börje

Läs mer

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Referensgruppsmöte 2, Förvaltningsgruppen ekonomi

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Referensgruppsmöte 2, Förvaltningsgruppen ekonomi Projektmöte Utgåva: A Sidan 1 av 6 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering 2, en ekonomi Närvarande Ej närvarande Annika Josefsson Michael Morin Ola Viestam Stefan Andersson Jörgen Johansson, Sigma

Läs mer

SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning

SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning Sidan 1 av 13 SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning Projektarbetet inleddes med en intervjuserie där 33 personer som representerade olika områden inom Chalmers organisation

Läs mer

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Styrgruppsmöte 4

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Styrgruppsmöte 4 Styrgruppsmöte/arbetsmöte Utgåva: A Sidan 1 av 12 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Styrgruppsmöte 4 Närvarande Björn Eriksson Hans Lindgren till kl. 15.20 Harald Tägnfors Jan-Martin Löwendahl

Läs mer

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Projektgruppsmöte 3

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Projektgruppsmöte 3 Sidan 1 av 12 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Projektgruppsmöte 3 Närvarande Börje Sennung till 15.00 Michael Morin till 15.00 Henrik Frederiksen till 15.00 Harald Tägnfors Helena Schmidt

Läs mer

Nyckelord Gemensamma åsikter Avvikande åsikt Resursbrist / Applikationsstöd

Nyckelord Gemensamma åsikter Avvikande åsikt Resursbrist / Applikationsstöd Sidan 25 av 25 3.4.2 Önskat läge Användare Nyckelord Gemensamma åsikter Avvikande åsikt Resurser/ Applikationsstöd Närhet Rådgivning/ Kompetens. Dokumentation/ Informationsspridning Kommunikationssätt

Läs mer

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8)

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) IT avdelningen Piparegränd 3 271 42 Ystad Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) S.M.Y.K Beskrivningar och hänvisningar till rutiner och riktlinjer som ligger till grund för ett tryggt förvaltande

Läs mer

SLUTRAPPORT. Syftet med slutrapporten är att redovisa måluppfyllelse, erfarenheter och rekommendation till ett förbättrat arbetssätt.

SLUTRAPPORT. Syftet med slutrapporten är att redovisa måluppfyllelse, erfarenheter och rekommendation till ett förbättrat arbetssätt. Sidan 1 (13) SLUTRAPPORT. Syftet med slutrapporten är att redovisa måluppfyllelse, erfarenheter och rekommendation till ett förbättrat arbetssätt. SLUTRAPPORT Basdatorarbetsplatstjänst på Chalmers fas

Läs mer

Idag är miljön uppbyggd på en central IT-enhet med ansvar för:

Idag är miljön uppbyggd på en central IT-enhet med ansvar för: MAH/ Bibliotek och IT Dnr: Åke Jansson IT-Chef 2005-05-25 Förslag IT inom Malmö högskola. Malmö högskola är idag i stor utsträckning självförsörjande när det gäller ITtjänster. Nuvarande IT-organisation

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Mötesanteckningar: Persondatabas fas 3, Styrgruppsmöte 1

Mötesanteckningar: Persondatabas fas 3, Styrgruppsmöte 1 Sidan 1 av 5 Mötesanteckningar: fas 3, 1 Närvarande Ej närvarande Kopia för kännedom till Jan-Martin Löwendahl, CIO Inge Svensson, personaladministrationschef (CA) Göran Svensson, IT-ansvarig (K) Börje

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

Datorsalar Niagara och Orkanen

Datorsalar Niagara och Orkanen [DNR] 1 (av 8) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektplan Projekt datorsalar [DNR] Datorsalar Niagara och Orkanen Revisionsinformation

Läs mer

VU KF Verksamhetsutveckling, fas 2b grupperllegiestruktur Sida: 1 (7) 2011-02-10. Delprojektdirektiv

VU KF Verksamhetsutveckling, fas 2b grupperllegiestruktur Sida: 1 (7) 2011-02-10. Delprojektdirektiv Sida: 1 (7) Delprojektdirektiv Verksamhetsutveckling Konstnärliga fakulteten Delprojekt Definition av och indelning i kompetensgrupper Sida: 2 (7) 1 Delprojektnamn/identitet Delprojektet benämns Verksamhetsutveckling

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten (1)9 Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 (2)9 Projektidé 140104-eTjänster Distansmöten Syftet med projektet är att minska resorna som görs i jobbrelaterade ärenden och möten. Finansiering (Uppskattad)

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Systemförvaltning. där delarna bli till en helhet. Styrning. Organisation. Processer. Jessika Svedberg, Kommunkansliet

Systemförvaltning. där delarna bli till en helhet. Styrning. Organisation. Processer. Jessika Svedberg, Kommunkansliet Systemförvaltning där delarna bli till en helhet Organisation Styrning Processer Jessika Svedberg, Kommunkansliet Verksamhet, IS &IT behov k u n d v e r k s a m h e t Vem bör ha ansvaret? Kundupplevd nytta

Läs mer

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. MÅL... 3 4. OMFATTNING OCH RESULTAT... 4 5. KOPPLINGAR TILL OCH BEROENDEN AV ANDRA PROJEKT... 5 6. PLAN FÖR GENOMFÖRANDE... 6 Sida 1 1. BAKGRUND Denna

Läs mer

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut 1 Bakgrund En stor del av utmaningen i att få en webbplats att fungera på lång sikt är att skapa en tydlig och permanent organisation avseende kompetenser, roller och ansvar. Det är också viktigt att det

Läs mer

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen UFV 2009/256 IT-strategiska avdelningen PM 2009-02-05 Beställare Per Lindgren Författare Gerolf Nauwerck En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning Universitetets administration på alla

Läs mer

System- och objektförvaltning - roller

System- och objektförvaltning - roller System- och objektförvaltning - roller Landstingsdirektörens stab Version A 2010-01-25 Innehållsförteckning A. Objektförvaltning - roller enligt pm3... 3 Budgetnivå... 4 Beslutsnivå... 5 Roller på operativ

Läs mer

Självbetjäningssupport 2009

Självbetjäningssupport 2009 Branschrapport Självbetjäningssupport 2009 Med fokus på webbaserad självbetjäning 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 4 Demografi Sid 4 Vad kallas supportfunktionerna? Sid 5 Kännedom

Läs mer

Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad

Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad Vad är SAM? Software Asset Management beskriver alla de krav på infrastruktur och processer som krävs för en effektiv förvaltning, kontroll

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

MMK. Intelligent ärende- och inventariehantering

MMK. Intelligent ärende- och inventariehantering MMK Intelligent ärende- och inventariehantering MMK utvecklades av Vendel Data första gången 1997 som ett verktyg för den egna organisationen. Målsättningen var att ge stöd till en arbetsmetodik baserad

Läs mer

Förvaltningsplan för Ladok

Förvaltningsplan för Ladok 1 Förvaltningsplan för Ladok 2 1 INLEDNING 3 1.1 Revisionshistorik 3 1.2 Sammanfattning 3 2 FÖRVALTNINGSOBJEKTET 3 2.1 Förvaltningsperiod 3 2.2 Övergripande beskrivning 4 2.3 Förvaltningens omfattning

Läs mer

Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing)

Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing) Presentation av arbetet angående ett Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing) Resandet tar mycket tid och en överlevnadsfråga för oss är att så många av mötena som möjligt kan klaras utan resor. Citat ur

Läs mer

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18 MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016 IT-strategigruppen 2013-02-18 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSCHEF... 3 REKTOR/F... 3 IT-STRATEG...

Läs mer

Riskhantering för administrativa projekt inom Karolinska Institutet

Riskhantering för administrativa projekt inom Karolinska Institutet Riskhantering för administrativa projekt inom Karolinska Institutet Riskhantering Identifiera Värdera/prioritera Åtgärda Fastställd 2002-06-24 1 Innehållsförteckning OM RISKHANTERING... 3 ALLMÄNT... 3

Läs mer

Fallstudie. ROI-kalkyl av ComAround Self Service hos Nynas AB

Fallstudie. ROI-kalkyl av ComAround Self Service hos Nynas AB 1 Fallstudie ROI-kalkyl av ComAround Self Service hos Nynas AB 2 Innehållsförteckning Om Nynas AB, målet och behovet...sid 3 Ett ledande oljebolag inom specialisering...sid 3 En central plats för att få

Läs mer

Riktlinjer inom ITområdet

Riktlinjer inom ITområdet Riktlinjer inom ITområdet Uppsala universitet Fastställda av universitetsdirektören 2013-06-25 Reviderade 2013-10-30 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 2.1 Efterlevnad 3 2.2 Uppdatering av riktlinjerna

Läs mer

Förnyad förvaltning. Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26

Förnyad förvaltning. Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26 Förnyad förvaltning Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26 Förnya förvaltning Innehåll» Presentation av förslaget till förändringar i förvaltningsorganisationen (Extern konsult har avrapporterat

Läs mer

SUNET:s strategi 2012-2014. SUNET:s strategigrupp 2011-12-07

SUNET:s strategi 2012-2014. SUNET:s strategigrupp 2011-12-07 SUNET:s strategigrupp 2011-12-07 Förord Alla organisationer och verksamheter bör regelbundet se över sin verksamhetsidé och strategi. Särskilt viktigt är det för SUNET som verkar i en snabbt föränderlig

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-01-16 Revidering: - Dnr: DUC 2012/63/10 Gäller fr o m: 2012-01-16 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig

Läs mer

Webbaserad självbetjäning

Webbaserad självbetjäning Branschrapport /2011 Webbaserad självbetjäning En undersökning bland Sveriges IT- och supportansvariga 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 3 Demografi Sid 4 Namn på supportfunktionen

Läs mer

Revisionsrapport Söderhamns kommun

Revisionsrapport Söderhamns kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Söderhamns kommun Bengt Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga 1 1.2 Metod 1 2 Resultat

Läs mer

Ett effektivare IT-stöd mätning och samverkan mellan kommuner ger förutsättningarna

Ett effektivare IT-stöd mätning och samverkan mellan kommuner ger förutsättningarna Ett effektivare IT-stöd mätning och samverkan mellan kommuner ger förutsättningarna Seminarium 5:5 Föreläsare Hans Agdahl, Processledare IT och telefoni, Umeå kommun hans.agdahl@umea.se Roger Bydler, Senior

Läs mer

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Detta dokument beskriver hur Frontec bedriver utvecklingsprojekt med kvalitetssäkring FSAB_LS020_Projekt och kvalitetsstyrning A.doc Sida 1(6) Frontec kan projekt

Läs mer

IT vid Göteborgs universitet. Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef)

IT vid Göteborgs universitet. Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef) IT vid Göteborgs universitet Lars Hansen (CIO) Hans Larsson (IT-chef) P-O Rehnquist (Förvaltningschef) Göteborgs universitets organisation GU:s IT-stöd 2005 6 olika distansutbildningssystem 20 olika e-posttjänstsystem

Läs mer

Ett enkelt och smart program för ärendehantering. Förenklar för både kunder och personal! Publiceringsverktyg Bokningssystem. www.artologik.

Ett enkelt och smart program för ärendehantering. Förenklar för både kunder och personal! Publiceringsverktyg Bokningssystem. www.artologik. Ett enkelt och smart program för ärendehantering. Förenklar för både kunder och personal! Projekthanteri HelpDesk Publiceringsverktyg Publiceringsverktyg Bokningssystem ng Tidredovisning Enkäthantering

Läs mer

Övergripande granskning av ITverksamheten

Övergripande granskning av ITverksamheten Övergripande granskning av ITverksamheten Februari 2006 (1) 1. Inledning PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunrevisionen i Borås Stad genomfört en övergripande granskning av Borås Stads

Läs mer

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun

Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Åstorps kommuns Övergripande IT-policy för Åstorps kommun Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-03-24 36 Dnr 2014/23 Innehåll 1 ÖVERGRIPANDE IT-POLICY FÖR ÅSTORPS KOMMUN...3 1.1 MÅL...3 1.2 SYFTE...3 2 ANSVAR

Läs mer

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte Förvaltningsplan för Video- och distansmöte FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Video- och distansmöte Utförare Inera AB Enhetschef/ Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Thord Arbin Johan

Läs mer

Policy Document Number ESS-0002649 Date Mar 14, 2013 Revision 1 (3) Plan för IT Säkerhet

Policy Document Number ESS-0002649 Date Mar 14, 2013 Revision 1 (3) Plan för IT Säkerhet Revision 1 (3) State Released Plan för IT Säkerhet DOCUMENT REVISION HISTORY Revision Reason for revision Date 1 New Document 2013-02-26 List of Authors List of Reviewers List of Approvers Skölde, Daniel/Ulrika

Läs mer

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per augusti

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per augusti HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 Gemensamma förvaltningen IT-avdelningen Per Nilsson, IT-chef -09-19 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen per augusti

Läs mer

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd

Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd samhällsskydd och beredskap 1 (5) Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 651 81 KARLSTAD Telefonväxel: 0771-240 240 E-post: registrator@msb.se Inbjudan till dialog avseende drift och kundstöd Inledning

Läs mer

Karlstads kommuns IT-verksamhet

Karlstads kommuns IT-verksamhet 2014-01-30 Karlstads kommuns IT-verksamhet RESURSSTYRNING Mats Jensen Gruppchef Förvaltning IT +4670-6215470 mats.jensen@karlstad.se ISO/IEC 20000 Certifierad KARLSTADS KOMMUN 87 000 invånare Värmland

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

2013-03-152013-03-152013-03-15. Bilaga Funktionshyra Vårdval Gynekologi 2013. sida 1 (5) 2013-01-01 FUNKTIONSHYRA. Vårdval Gynekologi

2013-03-152013-03-152013-03-15. Bilaga Funktionshyra Vårdval Gynekologi 2013. sida 1 (5) 2013-01-01 FUNKTIONSHYRA. Vårdval Gynekologi sida 1 (5) FUNKTIONSHYRA Vårdval Gynekologi 2013 sida 2 (5) Detta dokument är en tjänstebeskrivning av funktionshyra för IT inom Landstinget i Uppsala län gällande samordning för IT-funktioner. Dokumentet

Läs mer

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Värdegrund och organisationskultur HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5)

Delprojektdirektiv. Implementering av ny organisation Delprojekt Värdegrund och organisationskultur HÖGSKOLAN I BORÅS DELPROJEKTDIREKTIV 1 (5) HÖGSKOLAN I BORÅS Projekt för implementering av ny organisation Linda Sörensen, projektledare DELPROJEKTDIREKTIV 2014-02-03 Dnr 050-14 1 (5) Delprojektdirektiv Implementering av ny organisation Delprojekt

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Processbeskrivning - Incident Management

Processbeskrivning - Incident Management ProcIT-P-009 Processbeskrivning - Incident Management Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av 2012-06-20 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Incident Management-processen

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Swedish Radio Supply SDP-avtal

Swedish Radio Supply SDP-avtal Avtalsnummer Vår referens Datum SRS/FC-10:006 Uno Zell 2010-05-03 Swedish Radio Supply SDP-avtal SDP-avtalet är baserat på följande avtalsvillkor, tillämpliga sidor och bilagor: Bilaga AVTAL 90-Underhåll

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Uppgradering av epostsystemet Exchange

PROJEKTDIREKTIV. Uppgradering av epostsystemet Exchange direktiv Sid 1 (6) PROJEKTDIREKTIV Uppgradering av epostsystemet Exchange Webbadress https://www.samarbetsyta.umu.se/adm/itenheten/projects/exchange2013/sitepages/start sida.aspx namn Uppgradering av epostsystemet

Läs mer

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell

Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell Snabbguide - Region Skånes projektmodell webbplats:www.skane.se/projektmodell BP = Beslutspunkt (Projektmodellen har fem beslutspunkter. Vid varje punkt tar beställare/styrgrupp beslut om stopp eller gå)

Läs mer

Stenungsund Orust Lilla Edet Tjörn Ale Kungälv Öckerö. Kommunsamverkan för effektivare stödtjänster

Stenungsund Orust Lilla Edet Tjörn Ale Kungälv Öckerö. Kommunsamverkan för effektivare stödtjänster Stenungsund Orust Lilla Edet Tjörn Ale Kungälv Öckerö Kommunsamverkan för effektivare stödtjänster Bakgrund och uppstart Ägarkommunerna bildade bolaget hösten 2013 och beslutade 2014 om verksamhetsövergång

Läs mer

Delprojektbeskrivning

Delprojektbeskrivning Dokument nr: Version: Status: Sida: 2.00 Utgåva (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektdokument etjänstekort Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk

Läs mer

Helhetsåtagande underhåll och drift

Helhetsåtagande underhåll och drift SID (0) Bilaga b Helhetsåtagande underhåll och drift Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 09, 0 Stockholm.

Läs mer

Din kommuns väg till kostnadseffektiv IT-verksamhet

Din kommuns väg till kostnadseffektiv IT-verksamhet KommITS 16-17 Nov Din kommuns väg till kostnadseffektiv IT-verksamhet Stefan Persson Seniorkonsult/Affärsutvecklare Stefan Persson Seniorkonsult/affärsutvecklare Atea Göteborg stefan.a.persson@atea.com

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Bergslagens digitala agenda! Bilaga 4. Projektplansmall

Bergslagens digitala agenda! Bilaga 4. Projektplansmall FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 1. Bakgrund Stora delar av de kommunala verksamheterna är organiserade i en beställar-utförarmodell,

Läs mer

Systemförvaltning av IT-system

Systemförvaltning av IT-system Revisionsrapport Systemförvaltning av IT-system Norrbottens läns landsting Februari 2009 Per Ståhlberg Revisionskonsult Hans Rinander Certifierad kommunal revisor 2009-02-26 Per Ståhlberg, Projektledare

Läs mer

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess Projektdirektiv 201 2014-03-12 Sida: 1 (6) Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-03-12 Sida: 2 (6) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Resultat och effekter... 3 3 Styrning och dokumentation...

Läs mer

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT

The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT The Rational IT Model EN ENKLARE VÄG TILL IT SERVICE MANAGEMENT ITIL is a registered trade mark of AXELOS Limited. Bakgrund till modellen... 3 Beskrivning av modellen... 4 Modellens uppbyggnad... 5 Faser...

Läs mer

Process IT-utveckling, översikt

Process IT-utveckling, översikt Process IT-utveckling, översikt Producent Externt Producent SLU Beslutsfattare Kund Användare Ide-utveckling Kravspec Resursanalys Offert Offert Upphandling Beslut kravspeccifikation uppdragsspecifikat

Läs mer

Novi Net handelsbolag. Produkter och tjänster

Novi Net handelsbolag. Produkter och tjänster Novi Net handelsbolag Produkter och tjänster 25 november 2008 Sammanfattning Dokumentet innehåller prisuppgifter och information om tjänster och produkter levererade av Novi Net handelsbolag. Samtliga

Läs mer

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath Projekt IT-stöd en förstudie som syftar till att inventera och analysera behoven av och inom ett administrativt verktyg för vuxenutbildning inom Göteborgregionen. 2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

Läs mer

DoÄr E-arkivering. Projektplan

DoÄr E-arkivering. Projektplan Håkan Svensson Sida: 1 (6) DoÄr Projektplan Håkan Svensson Sida: 2 (6) Innehåll 1 Basfakta... 3 2 Projektidé och mål... 3 2.1 Bakgrund och projektidé... 3 2.2 Projektmål... 3 2.3 Avgränsningar... 4 3 Leverans

Läs mer

Projektplan: Administrativa roller

Projektplan: Administrativa roller 1 (6) Projektplan: Administrativa roller Projektledare: Linda Lundberg Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 2010-06-14 1. Bakgrund och motiv Vid institutionerna finns idag ett antal olika befattningar vilka

Läs mer

Samverkansavtal avseende drift och förvaltning av XXXXsystem för XXXXXXXX i Kalmar Län

Samverkansavtal avseende drift och förvaltning av XXXXsystem för XXXXXXXX i Kalmar Län Samverkansavtal drift och förvaltning av XXXXsystem för XXXXXXXX i Kalmar Län 1 Parter... 2 2 Bakgrund...2 3 Övergripande organisation... 2 Systemägarråd... 3 Central Systemägare/Systemägare... 4 Systemägaren...

Läs mer

Service Desk Enkät Årliga kvalitetsundersökning HT07, HT08, HT09, HT10, HT11

Service Desk Enkät Årliga kvalitetsundersökning HT07, HT08, HT09, HT10, HT11 Service Desk Malmö högskola 212-1-31 Service Desk Enkät Årliga kvalitetsundersökning HT7, HT8, HT9, HT1, HT11 Beskrivning: Mål: Frekvens: Enkätundersökning med avsikt att mäta hur kunden upplever Service

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Handlingsplan. För Deans office vid skolan för industriell teknik och management, ITM, 2014. Bilagor: 1. Verksamhetsplan, ekonomistab

Handlingsplan. För Deans office vid skolan för industriell teknik och management, ITM, 2014. Bilagor: 1. Verksamhetsplan, ekonomistab HANDLINGSPLAN Skapat av Deans office ITM Handlingsplan För Deans office vid skolan för industriell teknik och management, ITM, Bilagor: 1. Verksamhetsplan, ekonomistab 2. Verksamhetsplan, kommunikationsstab

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-strategi för Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-samordnare Lise Svensson 2 Inledning Bakgrund Geografiska informationssystem, GIS, används idag av de flesta kommuner, organisationer,

Läs mer

Härjedalens Kommuns IT-strategi

Härjedalens Kommuns IT-strategi FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 105/04 2004-09-20 1 Härjedalens Kommuns IT-strategi En vägvisare för kommunal IT 2 INNEHÅLL Sid 1. BESKRIVNING 3 1.1 Syfte och omfattning 3 1.2 Kommunens

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (9) 2011-07-11. Projektregler. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (9) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (9) Innehåll Syfte och bakgrund...4 1.1 Syfte...4 1.2 Bakgrund...4 2 Regler för projekt...4

Läs mer

Bilaga 1. Definitioner

Bilaga 1. Definitioner 1 (6) Bilaga 1 Definitioner 2 (6) Definitioner inom Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Definitionerna gäller även för Leveransavtal under detta Ramavtal. Anbudsgivare Användare Användbarhet Applikation

Läs mer

earkiv Kalmar län Rapport 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum

earkiv Kalmar län Rapport 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum earkiv Kalmar län 1 - Nulägesanalys inom projekt earkiv Kalmar län hösten 2014 Version 1.0 Kisa 2014-12-10 Ort och datum Anki Heimonen Projektledare 1 Bakgrund I uppdraget för projekt e-arkiv Kalmar län

Läs mer

IT och användbarhet. KIA-projektet. Kvalitet i (IT-)användning http://www.it.uu.se/research/kia. Uppsala universitet

IT och användbarhet. KIA-projektet. Kvalitet i (IT-)användning http://www.it.uu.se/research/kia. Uppsala universitet IT och användbarhet KIA-projektet Kvalitet i (IT-)användning http://www.it.uu.se/research/kia Uppsala universitet Projektet KiA Kvalitet i användning (KiA) Syftet är att förbättra användbarhet och nytta

Läs mer

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m.

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m. DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m. 2011-01-01 1 Innehållsförteckning Inledning..3 Delregional förvaltningsorganisation

Läs mer

Kommunikationstorget för Västra Götalands kommuner närmare varandra

Kommunikationstorget för Västra Götalands kommuner närmare varandra Kommunikationstorget Västra Götalands kommuners samverkansnät Kommunikationstorget är upphandlat för att Västra Götalands kommuner (VGK) skall kunna kommunicera via ett från Internet avgränsat och kvalitetssäkrat

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Beslutsdatum 2007-06-11 (rev. 2014-11- 24 )

Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet. Beslutsdatum 2007-06-11 (rev. 2014-11- 24 ) Fastighetsavdelningen STYRDOKUMENT Leif Bouvin 14-11-24 dnr V 2014/853 031-789 58 98 Bilaga, Definition av roller och begrepp, till policy för IT-säkerhet Publiceringsdatum November 2014 Publicerad Beslutsfattare

Läs mer

Kommunens ITorganisation

Kommunens ITorganisation Revisionsrapport Kommunens ITorganisation Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning, revisionell bedömning, förslag till utveckling 2 Inledning

Läs mer

Det enkla är det smarta. Administrativa program direkt i din webbläsare. www.artologik.net

Det enkla är det smarta. Administrativa program direkt i din webbläsare. www.artologik.net Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Projekthantering Bokningssystem Det enkla är det smarta Administrativa program direkt i din webbläsare www.artologik.net » Enkla

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-12-10 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun KS F 2013/05330 Fastställd av kommundirektören den 10 december 2010. Denna riktlinje

Läs mer

Genomförandeplan för nationellt införande av eped

Genomförandeplan för nationellt införande av eped Genomförandeplan för nationellt införande av eped Fas 1 Uppstartsfas med planering och förberedelser 1. Bakgrund Under våren 2014 har en förstudie om Kunskapsstöd för barn vid läkemedelsordination genomförts,

Läs mer