Samverkansavtal avseende drift och förvaltning av XXXXsystem för XXXXXXXX i Kalmar Län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkansavtal avseende drift och förvaltning av XXXXsystem för XXXXXXXX i Kalmar Län"

Transkript

1 Samverkansavtal drift och förvaltning av XXXXsystem för XXXXXXXX i Kalmar Län 1 Parter Bakgrund Övergripande organisation... 2 Systemägarråd... 3 Central Systemägare/Systemägare... 4 Systemägaren... 4 Systemförvaltare...4 Systemreferensgrupp...4 Systemdriftansvarig...4 Helpdesk och support Finansiell modell Budget... 7 Användare Inträde av ny huvudman Utträde/Uppsägning av huvudman Avtalstid...8

2 1 Parter AAAAA kommun, org.nr. XXXXXX-XXXX BBBBB kommun, org.nr. XXXXXX-XXXX CCCCC kommun, org.nr. XXXXXX-XXXX DDDDD kommun, org.nr. XXXXXX-XXXX EEEEE kommun, org.nr. XXXXXX-XXXX FFFFF kommun, org.nr. XXXXXX-XXXX GGGGG kommun, org.nr. XXXXXX-XXXX HHHHH kommun, org.nr. XXXXXX-XXXX I I I I I I kommun, org.nr. XXXXXX-XXXX J J J J J kommun, org.nr. XXXXXX-XXXX KKKKK kommun, org.nr. XXXXXX-XXXX LLLLL kommun, org.nr. XXXXXX-XXXX MMMMM gymnasieförbund, org.nr XXXXXX-XXXX 2 Bakgrund Beskriv bakgrunden och syftet med samverkansformen. 3 Övergripande organisation Beskriv den övergripande organisationsformen, men en sammanfattande beskrivning av förvaltningsmodellen. Se exempel nedan. Denna samverkan bygger på ett avtal, där regler för inträde och utträde, samt huvudmännens rättigheter och skyldigheter fastställs. Systemägarrådet är beslutande organ, men delegerar löpande beslut till centrala systemägaren. Den centrala systemägarens ramar under året är årliga direktiv och årlig budget. Det åligger respektive huvudman att förankra budget och direktiv i sin egen organisation.

3 Den gemensamma organisationen beskrivs utifrån följande bild med följande roller: Systemägarråd (Samtliga chefer för huvudmannaorganisation) Central systemägare Systemreferensgrupp Systemförvaltare Systemägare Teknikreferensgrupp IT-chefer Användare Systemriftansvarig (en kommun) IT-kontaktpersoner (respektive kommun) Rollerna kan beskrivas enligt följande: Systemägarråd Systemägarrådet är den församling som fattar de övergripande besluten gällande systemet. Består av representanter från samtliga huvudmän. Dessa skall vara chefer för huvudmannaorganisationen, ex förvaltningschef för aktuell kommunal förvaltning. Systemägarrådet - konstitueras genom detta avtal gällande systemorganisation mellan huvudmännen. - beslutar genom omröstning.om oenighet finns avgör enkel majoritet. - fastställer budget, samt delegerar till Systemägaren att fatta löpande beslut inom budgetramarna. - Utser administrativt ansvarig, systemdriftsansvarig och systemförvaltande kommun - beslutar i större strategiska frågor gällande systemet - hjälper och stödjer systemägaren i detaljfrågor - beslutar rörande prioriteringar av förslagna förändringar - beslutar rörande systemets utveckling - ansvarar för förvaltningsobjektets följsamhet mot huvudmännens riktlinjer och policy - medverkar till att skapa beslutsunderlag till systemägaren i större strategiska frågor - fungerar som rådgivande och stödjande funktion till systemägaren i övergripande frågor - har ett övergripande ansvar för att systemet stödjer intressenternas verksamhetsmål

4 Central Systemägare/Systemägare Systemägare är en ansvarsroll i systemförvaltningsmodellen. En systemägare ansvarar för anskaffning, nyutveckling, vidareutveckling, avveckling och förvaltning. Systemägaren ansvarar även för drift, säkerhet och användning av systemet inom ramen för antagna mål och ekonomiska ramar. Systemägaren - har budget- och kostnadsansvar - ansvarar för att systemet stödjer verksamhetsområdet - ansvarar för att systemet följer legala krav - är ansvarig för den information som systemet hanterar, dess kvalitet och tillgänglighet - ansvarar för framtagande av systemförvaltningsplan - ansvarar för gallring och borttagning av information efter beslut från arkivarie - ansvarar för systemets säkerhetsnivå - utser systemförvaltare - ansvarar för att en systemförvaltningsorganisation inrättas - tecknar i samråd med systemägarrådet avtal med leverantörer Systemförvaltare Systemförvaltaren är en eller flera personer som systemägaren har gett i uppdrag att, inom givna ekonomiska ramar, ta förvaltningsansvar för systemet. Har stöd i systemreferensgruppen och teknikreferensgruppen. Idag bemannas det av två skolsköterskor, en från Kalmar kommun, en från Vimmerby kommun. Systemförvaltaren - ansvarar för att utvecklingen av systemet sker i enlighet med ställda funktionskrav - sammanställer och dokumenterar systemets relation och beroende till andra system - ansvarar för att införande av ändringar eller kompletteringar i systemet sker på ett driftsäkert sätt med beaktande av påverkan och beroende till integrerade system - ansvarar för att dokumentera och rapportera upptäckta fel och brister - ansvarar för kontakter med leverantör och bevakning av nya planerade förändringar i systemet - sammanställer, dokumenterar och prioriterar ändringsförslag på systemet - håller användare informerade om planerade och genomförda förändringar i systemet - är ansvarig för verksamhetsmässig planering för produktionssättning av nya releaser/versioner inklusive övrig avbrottsplanering - ansvarar för information till användarna och användarutbildning - ansvarar för att det upprättas en årlig förvaltningsplan Systemreferensgrupp Systemreferensgruppen består av representanter från skolhälsovården. Systemreferensgruppen - ansvarar för att inhämta och formulera användarnas behov - bevakar aktivt systemet ur användningssynpunkt (användarvänlighet och funktionalitet) och vidarebefordrar uppkomna önskemål om förändringar till systemförvaltaren - gör prioriteringar och nyttobedömningar av förändringsförslag Systemdriftansvarig Systemdriftansvarig är idag IT-driftchefen i Emmaboda kommun.

5 Systemdriftsansvarig: - ingår i systemreferensgruppmöten - informerar systemförvaltaren om kopplingar mot andra system och testar av dessa vid förändringar - ansvarar för installation, drift, underhåll och versions-/releasebyten ur en teknisk synvinkel - ansvarar för att driftdokumentation finns och är aktuell - ansvarar för att beslutade och ändamålsenliga metoder, standarder och tekniker används - följer upp driftavbrott och rapporterar dessa till systemförvaltaren - ansvarar för att systemet klarar avtalad tillgänglighetsnivå - ansvarar för kundtjänst systemdrift Helpdesk och support Helpdesk och användarsupport organiseras enligt följande modell. Systemdriftansvarig (Emmaboda) Kundtjänst - Systemdrift (Emmaboda) IT-kontaktpersoner (respektive kommun) Systemförvaltare Systemägare Systemägare Lokal systemansvarig (respektive kommun) IT-helpdesk (respektive kommun) Användare (respektive kommun)

6 4 Finansiell modell Grunden i en samverkan är (förutom viljan att samverka och en tillit till varandra) ett fungerande finansiellt system. Ett system som är enkelt, förutsägbart och utan administrativa hinder. Modellen kan beskrivas enligt följande bild: Adminstrativt samordnande kommun (En kommun) Diverse adm omkostnader 31/5 30/11 31/5 30/11 användara användara vgift användara vgift användara 1/1 vgift användara vgift 1/71/1 vgift 1/71/1 1/7 1/1 1/7 Systemdriftansvarig kommun (En kommun) Systemkostnader adm omk Diverse Systemförvaltande kommun (flera Systemägare kommuner) Löner adm omk Diverse Användande kommun (alla kommuner) Den administrativt samordnande kommunen, för närvarande XXXXXX kommun, samlar alla som finns i den regionala systemförvaltningen, antingen direkt via egna kostnader, eller indirekt som kostnader som systemdriftansvarig kommun, för närvarande YYYYYY kommun, eller som systemförvaltande kommun, för närvarande ZZZZZZZ kommun och QQQQQQQ, kommun fakturerar den administrativt samordnande kommunen. Den administrativt samordnande kommunen fakturerar antalet användare i förskott, eventuella tillkommande/avgående användare tas med nästa faktura. Det innebär att det för något halvår kan bli en eller annan användare för mycket eller för lite for någon huvudman, det är en mindre avvikelse de olika huvudmännen får acceptera, för att behålla enkelhet i systemet. De som systemdriftansvarig kommun, respektive systemförvaltande kommun har debiteras administrativt samordnande kommun i efterskott. Detta innebär att administrativt samordnande kommun kommer att ha likviditetsöverskott på rullande sexmånadersbasis, och systemdriftansvarig kommun och systemförvaltande kommun kommer att ha likviditetsmässigt underskott pengar per rullande sexmånadersperiod.

7 5 Budget Budgeten fastställs årligen av systemägarrådet. Budgetens nivå för närvarande (2010) är: Kostnadsslag Systemet - systemnamn Budget (tkr) - Licenser Modul 50 - Konsult 50 Systemförvaltare 520 Administration kommun 10 Drift kommun 225 Summa Kostnaden fördelas i enlighet med den finansiella modellen beskriven i 4. För närvarande medför det en årlig avgift per användare, givet 90 användare, om / 90 = 12 tkr. Användare En användare är en registrerad användare verksam inom en huvudmans verksamhet. Det innebär att en person, exempelvis en skolläkare, verksam i flera kommuner räknas som en användare per kommun och varje kommun betalar då en användaravgift vardera. 6 Inträde av ny huvudman Ny huvudman kan söka inträde i samverkan. Inträde kräver att majoriteten av befintliga huvudmän ställer sig positiva till inträdet. Inträdesavgift erläggs genom att den nye huvudmannen erlägger dubbel årlig användaravgift första året. 7 Utträde/Uppsägning av huvudman Utträde görs skriftligt till central systemägare. Uppsägningstiden är 12 månader. Om så sker skall Regionförbundet inbjuda samtliga parter till en gemensam överläggning. I systemet äger respektive huvudman sina uppgifter. Vid utträde bekostar utträdande part uttaget av sina uppgifter ur systemet.

8 8 Avtalstid Avtalet gäller från och med datum för undertecknande tills vidare. Kalmar För AAAAA kommun: För BBBBBB kommun: För CCCCC kommun: För DDDDD kommun: För EEEEE kommun: För FFFFF kommun: För GGGGG kommun: För HHHHHH kommun: För I I I I I kommun: För J J J J J kommun: För GGGGGG gymnasieförbund:

Ansvar och roller för ägande av information samt ägande och förvaltande av informationssystem i Umeå kommun

Ansvar och roller för ägande av information samt ägande och förvaltande av informationssystem i Umeå kommun roller för ägande av information samt ägande och förvaltande av informationssystem i Umeå kommun Dokumenttyp Regler Dokumentägare Kommungemensam IT-samordning Dokumentnamn roller för ägande av information

Läs mer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer 1(14) för IT Beslutsinstans: Kommundirektör Beslutsdatum: Giltighetstid: Tillsvidare na har behandlats i förvaltningschefsgruppen den 21 februari 2013. Dokumentet IT-strategi för Danderyds kommun 2010-2014

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUNS IT-STRATEGI

HÖGANÄS KOMMUNS IT-STRATEGI S IT-STRATEGI Innehållsförteckning 1 Inledning...2 2 Mål för IT-verksamheten...2 2.1 Allmänna riktlinjer...2 2.2 Riktlinjer för behörighet till IT-system...3 2.3 Allmän behörighet...4 2.4 Särskild behörighet...4

Läs mer

Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.

Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su. 1 (25) 2010-06-09 Dnr SU171-1487-10 Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.se och i Polopoly Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Samverkansavtal för gemensam servicenämnd i Mora avseende IT-organisation för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01

Samverkansavtal för gemensam servicenämnd i Mora avseende IT-organisation för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 Samverkansavtal för gemensam servicenämnd i Mora avseende IT-organisation för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Sid 1. Bakgrund och syfte 2 2. Ändamål och

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

Hantering av IT inom Vimmerby kommun

Hantering av IT inom Vimmerby kommun www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Göran Persson- Lingman Certifierad kommunal revisor Pär Sturesson Certifierad kommunal revisor 10 april 2015 Hantering av IT

Läs mer

IT - SÄKERHETSPOLICY. Version 1,1

IT - SÄKERHETSPOLICY. Version 1,1 IT - SÄKERHETSPOLICY FÖR Version 1,1 Upprättad av: Ragunda kommun, IT - enheten Fastställd av: Kommunstyrelsen 2003-05-20 Reviderad av: Kommunstyrelsen 2007-01-30 IT-enheten Version 1,1 INNEHÅLL 1 1 INLEDNING...1

Läs mer

It-program 2013-2018

It-program 2013-2018 Bilaga 2 It-program Ett program för digital förnyelse 2013-2018 FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-xx-xx Innehåll 1 Program för digital förnyelse... 3 2 It:s bidrag till fullmäktiges mål... 4 3 Prioriterade

Läs mer

Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy

Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Garp 2013-10-17 KS 2013/0744 50013 Kommunstyrelsen Revidering av Kalmar kommuns informationssäkerhetspolicy Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Policy för upphandling och inköp (avrop)

Policy för upphandling och inköp (avrop) Policy för upphandling och inköp (avrop) 1. Allmänt Kommunen, kommunalt ägda bolag och förbund omfattas av Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Respektive kommun, bolag och förbund går under begreppet

Läs mer

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut 1 Bakgrund En stor del av utmaningen i att få en webbplats att fungera på lång sikt är att skapa en tydlig och permanent organisation avseende kompetenser, roller och ansvar. Det är också viktigt att det

Läs mer

Rapport avseende granskning av ITverksamheten. Härnösands kommun

Rapport avseende granskning av ITverksamheten. Härnösands kommun Rapport avseende granskning av ITverksamheten Härnösands kommun Maj 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Analys och kommentarer 6 Bilaga 1 Intervjuade 8 Sammanfattning

Läs mer

Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun

Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Säkerhetsinstruktioner för Informationssäkerhet i Piteå Instruktion 2011-10-06

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation beslutsunderlag till Avsiktsförklaring År 1-2 År 3-4 År 5-6 År 7-8 År 9-10 Digitalisering och forskarservice Förbättrat verksamhetsstöd (mellanarkiv) Förbättrad

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-11-07

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-11-07 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2012-11-07 9 (24) 202 BILDANDE AV EN GEMENSAM IT-ORGANISATION FÖR LYSEKILS- MUNKEDALS- OCH SOTENÄS KOMMUN Dnr: LKS 11-362-106 För att kunna möta framtida

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

SAMARBETSAVTAL - GRUNDARE

SAMARBETSAVTAL - GRUNDARE 2013-01-09 SAMARBETSAVTAL - GRUNDARE Regionalt samordnad upphandlingsverksamhet Stockholms inköpscentral 1. Avtalets parter SKL Kommentus Inköpscentral AB (556819-4798) Hornsgatan 15 117 99 Stockholm Nacka

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för projektverksamhet i Piteå kommun Riktlinjer 2009-11-30, 257 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Styrdokument Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Övergripande anvisningsdokument Senast reviderad av kommunfullmäktige 2013-12-16, 203 2 (10) INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY FÖR KATRINEHOLMS

Läs mer

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser FAS Samverkansgrupper Mötesplatser Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan KÖSAM FÖSAM LOSAM APT Verksamhetsmöte Utvecklingssamtal 1 Samverkansavtalet FAS Samverkansavtalet FAS är ett kollektivavtal som undertecknats

Läs mer

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet AVTAL 2014-08-28 Dnr 2014/ Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län 1 Parter

Läs mer

Detta avtal är ej avsett att inskränka behörigheten hos eller självständigheten för Parterna och deras respektive beslutande organ.

Detta avtal är ej avsett att inskränka behörigheten hos eller självständigheten för Parterna och deras respektive beslutande organ. AVTAL OM SAMVERKAN I A DA 1. PARTER Ålands landskapsregering, 0145076-7, Mariehamns stad, 0205071-4, Ålands hälso- och sjukvård, 1907542-4 och Ålands kommunförbund, 1449974-6 har kommit överens om att

Läs mer

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet. AVTAL 2014-10-07 Dnr KSL/2014/0119-8

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet. AVTAL 2014-10-07 Dnr KSL/2014/0119-8 AVTAL 2014-10-07 Dnr KSL/2014/0119-8 Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet

Riktlinjer för informationssäkerhet Riktlinjer för informationssäkerhet 1 Inledning En informationssäkerhetspolicy beskriver den högsta ledningens vilja med informationssäkerheten. Riktlinjerna beskriver de övergripande målen i policyn och

Läs mer

Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten

Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten www.pwc.com/se Region Halland Översiktlig granskning av IT-verksamheten Redovisning av väsentliga iakttagelser December 2012 Andreas Crusell Martin Magnusson Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Revisionsfråga

Läs mer

www.pwc.com/se Nynäshamns kommun Översyn av IT-verksamheten September 2012

www.pwc.com/se Nynäshamns kommun Översyn av IT-verksamheten September 2012 www.pwc.com/se Nynäshamns kommun Översyn av IT-verksamheten September 2012 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte 2. Metod 3. Genomförande 4. Revisionsfrågor - sammanfattning 5. Detaljerad analys -

Läs mer