Till Justitiedepartementet Enheten fr processrtt och domstolsfrgor Att: Jenny Kvarnholt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till Justitiedepartementet Enheten fr processrtt och domstolsfrgor Att: Jenny Kvarnholt"

Transkript

1 Till Justitiedepartementet Enheten fr processrtt och domstolsfrgor Att: Jenny Kvarnholt Allmnt Svenska Freningen fr Industriellt Rttsskydd (SFIR) har beretts tillflle att svara p Mlutredningens betnkande "Ml och medel - srskilda tgrder fr vissa mltyper i domstol (SOU 2010:44). Utredningen har tagit i sikte att underska om, och i s fall nr, det finns behov av extra skyndsamhet eller extra hg eller annan kompetens i dornstolsfrfarandet i frhllande till de behov som vriga mltyper har. Freningen tar tacksamt emot denna mjlighet och svarar i enlighet med sin inriktning i det fljande med koncentration p immaterialrttsprocesser, nrmare bestmt det industriella rttsskyddet, och p processer betrffande marknadsfring mellan nringsidkare. SFIR finner med tillfredsstllelse att utredningen i likhet med freningen funnit att immaterialrttsml, srskilt patentml, tillsammans med marknadsfringsml och konkurrensml tillhr de mest komplicerade typerna och vlkomnar sledes Mlutredningens insiktsfulla bedmning av att behovet av srskild kompetens r tydligt fr de marknadsrttliga och immaterialrttsliga mlen (s. 409), att domarna med en samlad domstolsprvning av dessa ml skulle kunna f en hg kompetens inom aktuella rttsomrden genom att de gavs mjlighet att handlgga flera nraliggande mltyper (s. 413), att mlens omfattning och srart gr det befogat att skerstlla att de domare som handlgger mlen under en lngre tid fr gna sig i huvudsak och frmst t denna mltyp (s. 414) och att tgrden att samla de immaterialrttsliga och marknadsrttsliga mlen skulle kunna ka frutsttningarna fr att uppn svl en lngsiktigt skrad och frhjd kompetens som en kad snabbhet i domstolsfrfarandet 415). (s. Ett sdant kompetenslyft framstr som ndvndigt fr att effektivisera patentprocessen och som gynnsamt ven fr andra immaterialrttsliga och marknadsrttsliga processer. Det kommer ocks att ha den viktiga effekten att leda till kad tillfrlitlighet och frutsebarhet. cia Advokatfirman Lindahl KB SE-bl 39 Stockholm katarina.stromholmlindahl.se (SFIR) (AIPPI)

2 Kompetens och effektivitet 1 utredningen konstateras (s. 401 f.) sledes att immaterialrttsliga ml, srskilt patentml, samt konkurrens- och marknadsrttsliga ml som mltyper tillhr de mest komplicerade och omfattande. Prvningen av patentml krver inte bara medverkan av tekniskt kunniga domare utan ven juristdomare med en kombination av patentrttsligt kunnande och intresse samt frstelse fr samspelet mellan tekniska frhllanden och rttsregler. Denna kompetens frvrvas endast genom praktiskt dmande i betydande omfattning under lngre tid. En sdan specialisering behver ven partsombuden och r normalt en frutsttning fr att f uppdrag i patentml. P motsvarande stt behvs i andra immaterialrttsliga och i marknadsrttsliga m i varierande grad det frdjupade kunnande inom rttsomrdet i kombination med intresse och frstelse fr ekonomiska och andra kommersiella frhllanden som frvrvas genom praktiskt dmande i betydande omfattning under lngre tid. Av samma skl finns numera specialklagare fr immaterialrttsliga brottml. Sin betydelse har specialiseringen bde genom att ka tillfrlitligheten i bedmningarna och genom att ka effektiviteten i hanteringen av patentml till fljd av att tiden fr att stta sig in i och bedma ett ml radikalt minskar. 1 dagens samhlle med allt hgre krav p kostnadseffektivitet och srskild sakkunskap faller sig en sdan specialisering hgst naturlig och ndvndig ven inom rttsvsendet. En effektivare patentprocess Patentsystemet r en nyckelfaktor nr det gller att frmja innovationsverksamhet och teknisk och industriell utveckling som r avgrande fr svensk industris konkurrenskraft p globala marknader och drmed pverkar vr samhllsekonomi. Ett vl fungerande patentskydd r viktigt svl fr stora som fr mindre fretag. En vsentlig del av betydelsefulla uppfinningar inom t ex biotekniken grs inom sm forskningsenheter som r helt beroende av patentskydd fr att exploatera uppfinningarna. Ett vl fungerande patentskydd frutstter ett effektivt och tillfrlitligt system fr bevilj ande av patent. En ytterligare frutsttning r ett effektivt sanktionssystem, och 2009 frstrktes de civilrttsliga sanktionerna p viktiga punkter i samband med genomfrandet av direktiv 2004/48/EG om civilrttsliga sanktioner p immaterialrttens omrde. Ytterst krvs vidare en effektiv judiciell ordning fr prvning av skyddet fr att detta inte ska bli illusoriskt. Det gller srskilt fr mindre fretag. Om patentsystemets funktion inte ska ventyras, s mste patentprocessen fungera vl i praktiken genom att tvister avgrs skyndsamt med hg tillfrlitlighet och enhetlighet och drmed frutsebarhet till rimlig kostnad. Frutsebarhet till fljd av tydlig praxisbildning genom enhetliga och vlmotiverade avgranden och skyndsamhet i avgrandena hjer ocks effektiviteten i systemet genom att minska processandet. Allvarliga brister i patentprocessens effektivitet franledde att den frsta patentprocessutredningen tillsattes Utredningen freslog (SOU 1983:35) vissa processuella ndringar, som dock bedmdes endast f marginell betydelse fr att stadkomm (SFIR)!ouisejonshammarprvse (AIPPI)

3 en snabbare och mindre kostsam process, och anvisade organisatoriska frndringar som den enda vgen till vsentliga frbttringar. Drfr freslog utredningen inrttandet av en hgt kvalificerad patentdomstol, som i frsta och enda instans skulle avgra patentml och verta Patentbesvrsrttens roll att ocks som sista instans avgra besvr frn Patent- och registreringsverket. ven om bristerna i patentprocessen tedde sig allvarliga ansgs remisskritiken mot utredningens frslag visa att tiden inte var mogen fr s genomgripande organisatoriska frndringar. 1 stllet vidtogs ndringar inom systemets ram fr att frstrka bde den patentrttsliga och tekniska kompetensen i domstolarna och srbehandlingen av patentml. Allvarliga brister i patentprocessens effektivitet kvarstr ven idag trots att patentmlen r koncentrerade till en avdelning i Stockholms tingsrtt och en avdelning i Svea hovrtt. Fr fretag med begrnsade resurser framstr dessa brister i form av tidsutdrkt, hga kostnader samt ringa tillfrlitlighet och frutsebarhet som s allvarliga att det ifrgastts om patent med de kostnader som r frbundna drmed utgr en meningsfull skyddsform fr mindre fretag. Av Mlutredningens redogrelse (s. 272) framgr att omloppstiden fr patentml fr anses orimligt lng och att 25 % av mlen i tingsrtt avgrs frst efter mer n 46,7 mnader. Att det frekommer stora variationer i tiden innan patentml avgrs har flera orsaker och kan bl.a. bero p parternas egen processfring. ven om det generella verksamhetsmlet att huvuddelen av tvistemlen i tingsrtt och hovrtt br avgras inom sju mnader inte r realistiskt fr patentml, s r det emellertid inte godtagbart att det som nu kan ta 15 mnader att avgra ett okomplicerat patentml i frsta instans och ytterligare 22 mnader innan ett avgrande freligger i andra instans. Behovet av tgrder fr att effektivisera patentprocessen r drfr lika ptrngande idag som fr 30 r sedan. Att tiden r mogen fr organisatoriska tgrder bekrftas ven av utvecklingen i andra lnder mot en effektivare imrnaterialrttsprocess genom specialiserade domstolar och framfr allt av frsken under det senaste decenniet att skapa en gemensam europeisk patentprocessordnin med en hgt kvalificerad patentdomstol i tv instanser. Detta kan anses stta en standard fr patentprocessuell effektivitet som r relevant ocks fr Sverige, ven om det p grund av nationella motsttningar i bl.a. sprkfrgan nnu r ovisst nr en sdan gemensam domstol kan skapas. Det industriella rttsskyddet i vrigt Betrffande skyddet fr mnster och formgivning samt fr varumrken och andra knnetecken kan inte brister i processuell effektivitet sgas vara lika framtrdande som p patentomrdet. Nr det gller skyddet mot otillbrlig marknadsfring framstr processordningen tvrtom som effektiv genom tvinstanssystemet med mjlighet att begrnsa prvningen till Marknadsdomstolen som frsta och enda instans. r 2009 uppgick medianldem fr avgjorda ml och renden i Marknadsdomstolen till 12 mnader 50). (s. Som Mlutredningen ppekar (s. 411 ff.) r emellertid immaterialrttsliga och marknadsrttsliga ml uppdelade p olika domstolar, trots mnga och starka berringspunkt mellan mnga av dessa mltyper och trots att sakfrgorna i stor utstrckning r desamma oc ven helt kan sammanfalla. Att i stllet hantera dessa mltyper i samma domstol, skulle drfr katarina.stromholmiindahl.se (SFIR) (AIPPI)

4 skapa frutsttningar fr tids- och kostnadsbesparingar fr bde domstol och parter och frmja kompetensutveckling och en kongruent rttstillmpning. ven om olika immaterialrtter skiljer sig vsentligt, s r det industriella rttskyddet ett rttsomrde som hlls samman av vergripande rttspolitiska vrderingar, och det ligger ett srskilt vrde i om samma domarkrets skulle svara fr rttstillmpningen. Som Mlutredningen framhller (s. 413) finns det ven ett grundlggande samband mellan marknadsrtten och immaterialrtten, som kommer till uttryck bl.a. i EU-lagstiftningen. Ett nra samband med hanteringen av dessa rttsomrden fr ven anses glla konkurrensrtten med krav p insikter om ekonomi och marknad samt motsvarande rttspolitiska balanstnkande. Dessa rttsomrden har vidare gemensamt att dmandet krver knnedom om rttsutvecklingen internationellt och srskilt inom EU. Enligt SFIR talar drfr sammanfattningsvis starka skl fr utredningens frslag att samla rttsskipningen p dessa omrden och freningen stder varmt en sdan utveckling. Instansordningen Fr immaterialrttsliga tvisteml gller den generella instansordningen fr allmnna domstolar. Trots att patent r ett rttsomrde dr tydlig praxisbildning r avgrande fr enhetlig rttstillmpning och behovet av frutsebarhet r stort i det praktiska rttslivet, har Hgsta domstolen emellertid i stort sett avsttt frn att svara fr vgledning av rttstillmpningen och p senare decennier endast prvat enstaka patentml. Hovrttens avgranden saknar formellt karaktren av prejudikat och r inte ens i praktiken bindande fr senare avgranden. Bristen p prejudikat har inte heller kompenserats genom att hovrttens avgranden normalt ges vgledande motiveringar med inriktning p avgrandets principiella rckvidd. Resultatet kan de facto sgas vara ett tvinstansfrfarande utan ansvar fr praxisbildning i den reella slutinstansen. Betrffande vrigt industriellt rttsskydd (mnster-/formgivningsrtt och knneteckensrtt) samt upphovsrtten frekommer ngra avgranden av HD per r numera som skapar prejudikat. Dessutom vgleds rttstillmpningen genom frhandsavgrande av EU-domstolen p en allt strre del av det industriella rttsskyddet i takt med en kad europeisk harmonisering. Det innebr emellertid att vii praktiken fr nrvarande har en fyrinstansordning. Det finns redan av dessa skl anledning att vervga den nationella treinstansordningens funktion fr patentml. Ansvaret fr praxisbildning kan med frdel liksom i marknadsrttsliga och konkurrensrttsliga ml ligga p andra instans. En sdan lsning kunde d ven genomfras fr ml inom det industriella rttsskyddet i vrigt och srskilt vid en samordning med marknadsrttsliga ml eftersom en frlngning av instansordningen fr de senare mlen br uteslutas. En frutsttning r dock att denna instans fr den kompetens och den status som en hgsta instans behver och som skapar frtroende fr rttsbildningen. Det kan tillggas att liksom p marknadsrttens omrde behvs tv instanser inom det industriella rttsskyddet rs patentprocessutrednings frslag om en eninstansdomstol f patentml utgr drfr fortfarande inte ngon lsning. Dremot har mjligheten att g direkt (SFIR) (AIPPI)

5 till Marknadsdomstolen med enbart en frbudstalan enligt marknadsfringslagen visat sig vara ett effektivt alternativ vid tvister mellan enskilda parter om otillbrlig marknadsfring och r den ordning som vanligen fredras. Denna lsning kunde ocks utgra frebild fr m om patent eller annat industriellt rttsskydd. Drmed kan det som ven i tvister p dessa rttsomrden normalt r den centrala frgan, nmligen om viss verksamhet fr fortstta eller inte, avgras skyndsamt och med begrnsade insatser. 1 kombination med det tidigare berrda kompetenslyftet kan en sdan eninstansprvning ge den effektivisering av patentprocessen som krvs fr att patentsystemet ska fungera i sista ledet ven fr mindre fretag. En samlad lsning Som sagts inledningsvis delar SFIR Mlutredningens syn p frdelarna med en samlad lsning fr de immaterialrttsliga marknadsrttsliga (och konkurrensrttsliga) omrdena. SFIR skulle vlkomna sdan lsning som innebr kompetens- och effektivitetsfrdelar. Detta kan, som utredningen frordar, uppns med en srskild domstol (s. 415). Samtidigt br det beaktas att domstolsordningen p det rnarknadsrttsliga omrdet under lng tid visat sig vl fylla sin uppgift nr det gller rttsskipning och rttsbildning och ven att effektivt lsa tvister p detta omrde mellan enskilda parter. Denna instansordning r en vsentlig faktor som skiljer sig frn instansordningen i allmn domstol och som svrligen lter sig frenas med denna och med principen att tyngdpunkten i processen i allmn domstol ligger i TR och att HD svarar fr prejudikatbildningen. En mjlighet r drfr att i stllet fr att avveckla denna fungerande lsning p marknadsrttens omrde nrmare vervga mjligheten att sammanfra Patentbesvrsrtte med Marknadsdomstolen och bygga ut denna till en specialdomstol fr nringslivet som ven prvar ml om industriellt rttsskydd. Drigenom borde en mlmngd uppns som behvs av organisatoriska skl. Samtidigt kan handlggningen av dessa ml effektiviseras genom en lngsiktigt skrad och frhjd kompetens och en kad snabbhet i domstoisfrfarandet. Vidare samordnas instansordningen fr judiciella och administrativa ml och prejudikatsbildningen i dessa ml sammanfrs i samma domstol. Fr att uppn detta resultat r det vsentligt att processreglerna utformas med hnsyn till en ny domstolsordning och till de srskilda frhllanden som ven i vrigt utmrker svl patentml som andra immaterialrttsliga och ven marknadsrttsliga ml. Idag regleras dess ml frutom av speciella procedurregler av dispositiva och indispositiva regler fr tvisteml och av frvaltningsrttsliga regler. Vid en samordning av mlen behver de speciella processreglerna byggas ut och detta sker enklare och naturligare med sikte p handlggning i en specialdomstol. Den angivna lsningen skapar ven frutsttningar fr att stadkomma en enhetlig och tydlig praxisbildning som r srskilt vsentlig fr ett fungerande patentsystem men ven fr det industriella rttsskyddet i vrigt. En sdan domstols speciella ekonomiska och tekniska SFIR1AIPPI SWEDENI cia Advokatfirman Lindahl KB katarina.stromholmciindahl.se (SFIR) (AIPPI)

6 kompetens ger den ven frutsttningar fr att effektivt handlgga andra ml och renden med anknytning till nringslivet ssom bl.a. tvister om fretagshemligheter. Fortsatt beredning av frgan om domstolsordningen Mlutredningen bedmer (s. 415) att de frutsttningar under vilka det r ndamlsenligt att ha en srskild domstol r uppfyllda betrffande de immaterialrttsliga och marknadsrttsliga mlen och anser att det kan finnas anledning att nrmare vervga om det r befogat att inrtta en ny srskild domstol fr att samla de immaterialrttsliga och marknadsrftsliga mlen dr. Ett flertal frgestllningar behver dock enligt utredningen belysas nrmare innan det r mjligt att mer i detalj ange hur en eventuell ny ordning fr domstolsprvningen av de immaterialrttsliga och marknadsrttsliga mlen ska utformas. SFIR instmmer i att det krvs en nrmare belysning av hur en ny ordning fr domstolsprvningen av immaterial- och marknadsrttsliga ml br utformas fr att uppn den effektivisering av processen som det sedan lnge finns ptrngande behov av. Fr en allsidig sdan belysning krvs en srskild utredning med uppdrag att prva utfommingen av nyordningen utan begrsning till viss domstolsordning. SFIR:s yttrande r som sagt inriktat p ml avseende det industriella rttsskyddet och marknadsrtten men en sdan utredning br ocks vervga om och i s fall i vilken utstrckning upphovsrttsliga ml br omfattas av nyordningen, t ex fr att mjliggra kumulation av upphovs- och mnstenttsliga ansprk. Detta remissvar har beretts inom styrelsen och utformats av freningens ordfrande professor Marianne Levin och advokat rjan Grundn.. den 24 anuari w* (sekreterare i SFIR) (SFIR) (AIPPI)

BILAGA 1 FRSVARSMAKTEN HGKVARTERET 13 920:65978. Sida 1 (8) Sndlista

BILAGA 1 FRSVARSMAKTEN HGKVARTERET 13 920:65978. Sida 1 (8) Sndlista BILAGA 1 ww FRSVARSMAKTEN BESLUT 2010-10-04 HKV beteckning 13 920:65978 Sida 1 (8) Sndlista Ert tjnstestlle, handlggare Ert datum Er beteckning Vrt tjnstestlle, handlggare PROD INFRA Cecilia Hckner 08-788

Läs mer

:e ng inom IT-omrdet

:e ng inom IT-omrdet Oftntlig upphandli :e ng inom IT-omrdet 24 oktober 2011 Eva-Maj Muhlenbock & Ulrica Salomon 1 4" ' & Agenda Allmnt om offentlig upphandling Srskilt om ramavtal 0 : Kammarkollegiets ramavtal inom IT-omrdet

Läs mer

Små butiker. Inte bara doften av böcker kryddor läder och av blommor möter dig i de små butikerna

Små butiker. Inte bara doften av böcker kryddor läder och av blommor möter dig i de små butikerna Kommunalt handlingsprogram för Socialdemokraterna i Söderköping 2006-2010 Små butiker Inte bara doften av böcker kryddor läder och av blommor möter dig i de små butikerna Det är också samtalen sådana samtal

Läs mer

Nrvarande aktiegare och representanter fr A-Com AB (pubi), se separat frteckning, Bilaga 1. ppnande av stmman och val av ordfrande vid stmman

Nrvarande aktiegare och representanter fr A-Com AB (pubi), se separat frteckning, Bilaga 1. ppnande av stmman och val av ordfrande vid stmman Protokoll frt vid rsstmma med aktiegarna i A-Com AB (publ), 556291-2807, ("Bolaget"), den 26 juni 2013 kl. 10.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler, Mster Samuelsgatan 20, Stockholm. Nrvarande aktiegare

Läs mer

BRUKSANVISNING Infotainment Blues

BRUKSANVISNING Infotainment Blues SIMPLY CLEVER BRUKSANVISNING Infotainment Blues 6V0012737CB Frord Denna bruksanvisning r avsedd fr Infotainment blues (nedan kallat apparat). Var god ls bruksanvisningen noggrant, eftersom korrekt anvndning

Läs mer

Din manual SIEMENS GIGASET S685 IP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3953510

Din manual SIEMENS GIGASET S685 IP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3953510 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS GIGASET S685 IP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual MOTOROLA E1000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/839419

Din manual MOTOROLA E1000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/839419 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Roomster Instruktionsbok

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Roomster Instruktionsbok SIMPLY CLEVER ŠKODA Roomster Instruktionsbok 5J7012737AH Frord Du har valt en KODA hjrtligt tack fr ditt frtroende. Manvrering av bilen, viktig skerhetsinformation, bilvrd, underhll och fel som du sjlv

Läs mer

Din manual SIEMENS GIGASET S685 IP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3955551

Din manual SIEMENS GIGASET S685 IP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3955551 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS GIGASET S685 IP. Du hittar svar på alla dina frågor i SIEMENS GIGASET S685

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datum Diarienr 2014-09-15 1356-2014 Lindorff Sverige AB Kungsgatan 57A 111 22 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datainspektionens

Läs mer

Din manual SIEMENS GIGASET SL780 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3956016

Din manual SIEMENS GIGASET SL780 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3956016 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS GIGASET SL780. Du hittar svar på alla dina frågor i SIEMENS GIGASET SL780 instruktionsbok

Läs mer

Din manual SIEMENS SK65 http://sv.yourpdfguides.com/dref/534097

Din manual SIEMENS SK65 http://sv.yourpdfguides.com/dref/534097 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS SK65. Du hittar svar på alla dina frågor i SIEMENS SK65 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual PANASONIC EB-GD52 http://sv.yourpdfguides.com/dref/538454

Din manual PANASONIC EB-GD52 http://sv.yourpdfguides.com/dref/538454 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE NAVIGATOR http://no.yourpdfguides.com/dref/4681761

Din bruksanvisning TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE NAVIGATOR http://no.yourpdfguides.com/dref/4681761 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for TEXAS INSTRUMENTS TI- NSPIRE NAVIGATOR. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon,

Läs mer

Din manual HITACHI CL2143S http://sv.yourpdfguides.com/dref/1274017

Din manual HITACHI CL2143S http://sv.yourpdfguides.com/dref/1274017 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HITACHI CL2143S. Du hittar svar på alla dina frågor i HITACHI CL2143S instruktionsbok

Läs mer

Din manual PANASONIC LUMIX DMC-GF1C http://sv.yourpdfguides.com/dref/2392300

Din manual PANASONIC LUMIX DMC-GF1C http://sv.yourpdfguides.com/dref/2392300 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual SMEG FME20TC http://sv.yourpdfguides.com/dref/3530776

Din manual SMEG FME20TC http://sv.yourpdfguides.com/dref/3530776 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG FME20TC. Du hittar svar på alla dina frågor i SMEG FME20TC instruktionsbok (information,

Läs mer

Konsten att träna med sin diabetes

Konsten att träna med sin diabetes TEMA: UNGA, IDROTT OCH SJUKDOMAR Konsten att trna med sin diabetes Fysisk aktivitet r viktigt för alla med typ 1-diabetes. Men att reglera blodsockret kan vara besvrligt. Dosen insulin måste stndigt vara

Läs mer

Kompetensen och. erfarenheten. samlas i två olika. domstolar

Kompetensen och. erfarenheten. samlas i två olika. domstolar MARKNADSDOMSTOLEN Kompetensen och erfarenheten samlas i två olika domstolar TINGSRÄTTEN HOVRÄTTEN 6 Nu skall all immaterial-, marknadsoch konkurrensrätt samlas på Kungsholmen och Riddarholmen i Stockholm.

Läs mer

BO-Finken BRF GBG XIII. Ordföranden har ordet. Nr. 1 februari 2015

BO-Finken BRF GBG XIII. Ordföranden har ordet. Nr. 1 februari 2015 Hustidning fr sedan 1949 Ordfranden har ordet Ett nytt år i freningen har inletts och jag nskar välkomna Malin Forsell, Tomas Johansson och Daniel Andersson till styrelsen och samtidigt rikta ett tack

Läs mer

M Alvesson Lunds Universitet. Målens betydelse för (åtskillig) offentliga organisationer. Organisationer styrs av mål?

M Alvesson Lunds Universitet. Målens betydelse för (åtskillig) offentliga organisationer. Organisationer styrs av mål? M Alvesson Lunds Universitet Målens betydelse för (åtskillig) offentliga organisationer Organisationer styrs av mål? Organisationer leds av en ledning? Nja, styrande r ofta Policies, lagar och regler som

Läs mer

Din manual NILFISK NEPTUNE 8 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3466481

Din manual NILFISK NEPTUNE 8 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3466481 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NILFISK NEPTUNE 8. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bste Parlamentsledamot,

Bste Parlamentsledamot, Page 1 of 1 From: Jan Fager [jan.fager@svemarknad.se] Sent: 22 March 2013 13:55 To: Subject: Importance: ANDERSDOTTER Amelia; CORAZZA BILDT Anna Maria; Christian.engstrom@europarl.europa.eu; FÄRM Göran;

Läs mer

Kommittédirektiv. Särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol. Dir. 2008:49. Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2008

Kommittédirektiv. Särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol. Dir. 2008:49. Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2008 Kommittédirektiv Särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol Dir. 2008:49 Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2008 Sammanfattning av uppdraget I allt fler fall uppställs berättigade krav på

Läs mer

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2996247

Din manual TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE http://sv.yourpdfguides.com/dref/2996247 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TEXAS INSTRUMENTS TI-NSPIRE. Du hittar svar på alla dina frågor i TEXAS INSTRUMENTS

Läs mer

Din manual SHARP LC-42G20E http://sv.yourpdfguides.com/dref/3875656

Din manual SHARP LC-42G20E http://sv.yourpdfguides.com/dref/3875656 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP LC-42G20E. Du hittar svar på alla dina frågor i SHARP LC-42G20E instruktionsbok

Läs mer

BRA MAT FÖR BARN I SKOLÅLDERN

BRA MAT FÖR BARN I SKOLÅLDERN BRA MAT FÖR BARN I SKOLÅLDERN Måltidsordning Fr att barn ska orka leka och lära hela dagen är det viktigt att de får fylla på energi regelbundet. Barn orkar inte äta så stora portioner. Maten br därfr

Läs mer

BO-Finken BRF GBG XIII. Ordföranden har ordet. Nr. 3 september 2014

BO-Finken BRF GBG XIII. Ordföranden har ordet. Nr. 3 september 2014 Hustidning fr sedan 1949 Ordfranden har ordet En lång och härlig och mycket varm sommar har till slut vergått till hst och de flesta har återgått från sina semestrar och så även vi i styrelsen. Vi har

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Din manual SHARP XE-A113 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3710782

Din manual SHARP XE-A113 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3710782 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP XE- A113. Du hittar svar på alla dina frågor i SHARP XE-A113 instruktionsbok

Läs mer

Villavraken 166706/11. Reviderad ekonomisk plan for Bostadsrattsforeningen Villavraken Stockholms Ian. Registrerades av Bolagsverket 2012-04-30

Villavraken 166706/11. Reviderad ekonomisk plan for Bostadsrattsforeningen Villavraken Stockholms Ian. Registrerades av Bolagsverket 2012-04-30 16676/11 8 en en Villavraken Reviderad eknmisk plan fr Bstadsrattsfreningen Villavraken Stckhlms Ian Registrerades av Blagsverket 212-4-3 Reviderad eknmisk plan fr Bstadsrattsfreningen Villavraken C C

Läs mer

Överprövningsutredningen (S 2013:15) Göteborg den 23 april 2014

Överprövningsutredningen (S 2013:15) Göteborg den 23 april 2014 Överprövningsutredningen (S 2013:15) Göteborg den 23 april 2014 LINDAHLS FÖRSLAG Advokatfirman Lindahl arbetar för att föra rättsutvecklingen inom upphandlingsområdet framåt och redovisar i det syftet

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 KS 7 2011-09-07 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 Kommunstyrelsen Yttrande över SOU 2011:43 Offentlig upphandling från eget företag - och vissa

Läs mer

Kommittédirektiv. En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket. Dir. 2015:48. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket. Dir. 2015:48. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket Dir. 2015:48 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare får i uppdrag att utreda förutsättningarna

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

13 juni 2014. Europaparlamentet föreslår en ny dataskyddsförordning.

13 juni 2014. Europaparlamentet föreslår en ny dataskyddsförordning. Nyhetsbrev IP/TMT 2014:3 13 juni 2014 What s new? Europaparlamentet föreslår en ny dataskyddsförordning. Företag som upphört med marknadsföring som strider mot MFL kan ändå bli föremål för påföljder. Långtgående

Läs mer

SFIR uppehåller sig i detta yttrande främst vid de frågor som berörs i avsnitt 7.2-3 i Kommissionsdokumentet.

SFIR uppehåller sig i detta yttrande främst vid de frågor som berörs i avsnitt 7.2-3 i Kommissionsdokumentet. Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 STOCKHOLM Remiss: Svensk ståndpunkt om ursprungsangivelser m.m. i samband med genomförandet av Bonn-riktlinjerna om tillträde till

Läs mer

Remissyttrande över Målutredningens betänkande Mål och medel särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol (SOU 2010:44)

Remissyttrande över Målutredningens betänkande Mål och medel särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol (SOU 2010:44) YTTRANDE 1 (6) Ert datum Ert dnr 2010-09-22 Ju2010/5515/DOM Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm Remissyttrande över Målutredningens betänkande Mål och medel

Läs mer

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S)

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S) Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 8.30-8.45 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Lars Stranne (M), ordförande Alf Olofsson (S), vice ordförande Ove Svan (M)

Läs mer

~ Ekobrottsmyndigheten

~ Ekobrottsmyndigheten ~ Ekobrottsmyndigheten YTTRANDE Datum 2012-11-19 l (5) Verksjurist Liselotte Westerlind Rättsenheten Ert dn r Ju2012/54311 DOM D nr EBM A-2012-0385 Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor

Läs mer

Politiska förslag från Sveriges uppfinnare och entreprenörer

Politiska förslag från Sveriges uppfinnare och entreprenörer Politiska förslag från Sveriges uppfinnare och entreprenörer Svenska Uppfinnareföreningen samlar uppfinnare, utbyter erfarenheter och ger uppfinnarna en röst vad gör politiken? Lobby 2014 och framåt Beslutad

Läs mer

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19)

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19) SVEA HOVRÄTT YTTRANDE 2007-10-01 Stockholm Dnr 417/07 Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 Stockholm Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande

Läs mer

Stockholm den 16 januari 2013

Stockholm den 16 januari 2013 R-2012/1860 Stockholm den 16 januari 2013 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2012/3134/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 oktober 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över Uppsägningstvistutredningens

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 11 mars 2011 KLAGANDE Guccio Gucci S.p.A. Ombud: Advokat Christina Berggren och jur. kand. Tom Kronhöffer MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Box

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 5 maj 2014 KLAGANDE 1. AA 2. Länsstyrelsen i Dalarnas län Rättsenheten 791 84 Falun MOTPART Starbo Bruk AB, 556006-9840 Ombud: Advokat Dennis

Läs mer

Miljöprocessutredningen (M 2007:04)

Miljöprocessutredningen (M 2007:04) (M 2007:04) Peter Ardö Uppsala 2009-01-27 M 2007:04 Direktiv 2007:94 Tilläggsdirektiv 2007:184 Tilläggsdirektiv 2008:119 Utredningen ska vara avslutad april 2009 Direktiv finns på www.sou.gov.se Utredare

Läs mer

10. Allmänt utrednings-/juridiskt-/patentarbete. Yrkeskod enligt ALS 101

10. Allmänt utrednings-/juridiskt-/patentarbete. Yrkeskod enligt ALS 101 Yrkeskod enligt ALS 101 Sammanställer tab, diagram, listor och blanketter med grunddata. Arbetet sker efter detaljerade anvisningar och givna underlag. Gör uträkningar och avstämningar. Meddelar beslut.

Läs mer

Din manual LEXMARK 4600 MFP OPTION http://sv.yourpdfguides.com/dref/1270768

Din manual LEXMARK 4600 MFP OPTION http://sv.yourpdfguides.com/dref/1270768 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för LEXMARK 4600 MFP OPTION. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Yttrande. Svensk Försäkring har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovan angivna förslag. Svensk Försäkring har följande synpunkter.

Yttrande. Svensk Försäkring har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ovan angivna förslag. Svensk Försäkring har följande synpunkter. Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Ju 2011/8586/KO Yttrande Stockholm 2012-01-09 Yttrande över Europeiska kommissionens förslag till direktiv om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och till

Läs mer

Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här)

Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLENS DOM BESLUT 2009:20 2008: Datum 2009-07-06 Dnr C 5/09 ÖVERKLAGAT BESLUT KLAGANDE Stockholms tingsrätts, avdelning 5, beslut den 5 mars 2009 i mål nr T 822-08, se bilaga (ej bilagd här)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 5 februari 2008 T 3305-05 KLAGANDE MS Ombud: Advokat SF och jur.kand. MS MOTPART Bostadsrättsföreningen Sjökadetten, 716000-0803 c/o Bengt

Läs mer

NYHETSBREV. Välkommen till ett nyhetsbrev från Sveriges Rengöringstekniska förbund, SRTF

NYHETSBREV. Välkommen till ett nyhetsbrev från Sveriges Rengöringstekniska förbund, SRTF NYHETSBREV Välkommen till ett nyhetsbrev från Sveriges Rengringstekniska rbund, SRTF I denna specialutgåva va vill vi framf framrallt rapportera från tävlingen Årets städare 2009. Läs segerintervjun med

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 26 mars 2012 T 2052-10 KLAGANDE JM Värmdöstrand AB, 556001-6213 169 82 Stockholm Ombud: Advokat VD MOTPART Kustbostäder i Oxelösund Aktiebolag,

Läs mer

STAMNINGSANSOKAN 2002-10-17 2001/2527. Marknadsdomstolen. SbKANDE Konsumentombudsmannen (KG)" 11887 STOCKHOLM

STAMNINGSANSOKAN 2002-10-17 2001/2527. Marknadsdomstolen. SbKANDE Konsumentombudsmannen (KG) 11887 STOCKHOLM KONSUMENTOMBUDSMANNEN ByrAchefen Annika Hernodh Handlaggare: Maria Norstrom STAMNINGSANSOKAN 1 (11) 2002-10-17 2001/2527 Marknadsdomstolen SbKANDE Konsumentombudsmannen (KG)" 11887 STOCKHOLM MOTPART Tram

Läs mer

Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål.

Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål. Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Datum Vår beteckning (anges vid kontakt med oss) Er beteckning 2015-04-02 CJ Ju2014/7269/DOM Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen

Läs mer

grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen.

grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen. Högsta domstolen Att få sin sak prövad i en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen. Högsta domstolens domar är prejudicerande

Läs mer

1. Kommentarer om de enskilda kapitlen i PM2

1. Kommentarer om de enskilda kapitlen i PM2 YTTRANDE 2015-03-04 AD-411-2015/242 Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Skickas också med e-post till: ju.dom@regeringskansliet.se Promemorian Patent- och marknadsdomstol; kompletterande

Läs mer

Villkor for medfinansiering fran PTS

Villkor for medfinansiering fran PTS Datum VSr referens Sida 2012-02-14 Dnr: 12-1026 1(7) Villkr fr medfinansiering fran PTS beslutade den 14 februari 2012. 1. Villkr fr medfinansiering inm ramen fr Landsbygdsprgrammet Fr att fa ta del av

Läs mer

Avsnitt 4.3 beloppsgränser, dokumentationsplikt och riktlinjer vid direktupphandlingar

Avsnitt 4.3 beloppsgränser, dokumentationsplikt och riktlinjer vid direktupphandlingar REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2013-06-11 AdmD-268-2013 Ert datum Ert diarienr 2013-03-13 S2013/1826/RU Socialdepartementet 103 33 Stockholm Upphandlingsutredningens slutbetänkande Goda affärer en

Läs mer

Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59)

Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59) REMISSVAR 1 (6) ERT ER BETECKNING 2012-10-22 Ku2012/1365/MFI Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59) Regeringen beviljar public service

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Burlovs kommun Revisorerna

Burlovs kommun Revisorerna Burlovs kommun Revisorerna Datum 2013-10-15 Miljonåmnden Revisjonsrapport - Granskning av miljo- och byggnåmndens styrning och uppfoljning av livsmedels-, miljo- och hålsoskyddstillsynen Ernst &Young har

Läs mer

Din manual OLIVETTI ECR 7900 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1313844

Din manual OLIVETTI ECR 7900 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1313844 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLIVETTI ECR 7900. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt 1(5) Datum Diarienummer 2011-01-25 013-2010-4840 Dokumenttyp REMISSVAR Enheten för främjande och EU:s inre marknad Utrikesdepartementet Fredsgatan 6 103 39 STOCKHOLM Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende

Läs mer

Revisionsrapport kommunens arbetsmarknadsåtgärder. Dnr KS 2013-193

Revisionsrapport kommunens arbetsmarknadsåtgärder. Dnr KS 2013-193 Beslutsförslag 2013-05-29 Kmmunstyrelseförvaltningen Kanslienheten Henrik Lundahl Revisinsrapprt kmmunens arbetsmarknadsåtgärder. Dnr KS 2013-193 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen beslutar 1 Anteckna

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 15 februari 2013 KLAGANDE Frölunda El & Tele AB Ombud: Advokat Kaisa Adlercreutz och advokat Joel Gustafsson MAQS Law Firm Advokatbyrå AB

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 16 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Zound Industries International AB, 556757-4610 Torsgatan 2 111 23 Stockholm

Läs mer

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Roomster Instruktionsboken

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Roomster Instruktionsboken SIMPLY CLEVER ŠKODA Roomster Instruktionsboken Förord Du har valt en ŠKODA - hjrtligt tack för ditt förtroende. Med er nya ŠKODA erhåller ni ett fordon av modernaste teknik och med mycket utrustning. Vi

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 juni 2013 Ö 4204-12 PARTER Kärande vid tingsrätten SJ Ombud: Advokat ML Svarande vid tingsrätten Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag

Läs mer

Vem bestämmer om ett alster är upphovsrättsligt skyddat och om intrång föreligger?

Vem bestämmer om ett alster är upphovsrättsligt skyddat och om intrång föreligger? Vem bestämmer om ett alster är upphovsrättsligt skyddat och om intrång föreligger? Officialprövningeni immaterialrättsliga och marknadsrättsliga mål Seminarium arrangerat av Svenska Föreningen för Immaterialrätt

Läs mer

Den nya migrationsprocessen

Den nya migrationsprocessen Den nya migrationsprocessen Slutbetänkande av Utvärderingsutredningen Stockholm 2009 SOU 2009:56 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Ornskoldsviks kommun

Ornskoldsviks kommun Revisjonsrapport / 2013 Genomford på uppdrag av revisorevna september 2013 Ornskoldsviks kommun Granskning av bisysslor '~ ~ ~~. ~i ~ ~:,. ~I/ ~.,,_. =~-~~ ~ =~ ERNST &YOUNG Qualityln Everything We Do

Läs mer

Yttrande över promemorian Förstärkt insättningsgaranti (Fi2015/3438)

Yttrande över promemorian Förstärkt insättningsgaranti (Fi2015/3438) 2015-09-15 REMISSVAR Finansdepartementet FI Dnr 15-9094 Finansmarknadsavdelningen/Bankenheten (Anges alltid vid svar) 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel

Läs mer

University of London. For The Following Qualification:-

University of London. For The Following Qualification:- UNIVERSITY COLLEGE LONDON University of London EXAMINATION FOR INTERNAL STUDENTS For The Following Qualification:- BA Scand Studs SC2141 : Intermediate Swedish COURSE CODE : SCAN2141 UNIT VALUE : 100 DATE

Läs mer

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet

Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss från finansdepartementet 2013-04-02 KS-2013/371.441 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Betänkandet Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon (SOU 2013:3) svar på remiss

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30)

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) Ert

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-09. Upphandling från statliga och kommunala företag

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-09. Upphandling från statliga och kommunala företag 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-09 Närvarande: F.d. justitierådet Staffan Magnusson, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och regeringsrådet Eskil Nord. Upphandling från statliga

Läs mer

YTTRANDE 2011-05-12 AD 411-2011/1651. Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och Transporträtt 103 33 Stockholm

YTTRANDE 2011-05-12 AD 411-2011/1651. Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och Transporträtt 103 33 Stockholm YTTRANDE 2011-05-12 AD 411-2011/1651 Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och Transporträtt 103 33 Stockholm Kommissionens förslag till genomförande av det fördjupade samarbetet avseende det

Läs mer

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentliga upphandlingar i Sverige uppgår till hisnande 500 miljarder SEK per år innebärande 20 % av Sveriges BNP och ca 55 000 SEK per svensk invånare. Antalet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-11

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-11 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-10-11 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. EU:s insolvensreglering Enligt

Läs mer

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av Polisorganisationskommitténs betänkande Tillsyn

Läs mer

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Instruktionsbok

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Octavia Instruktionsbok SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Instruktionsbok Förord Du har valt en ŠKODA - hjrtligt tack för ditt förtroende. Med er nya ŠKODA erhåller ni ett fordon av modernaste teknik och med mycket utrustning. Vi rekommenderar

Läs mer

Bioteknik och patent. Skydda dina idéer

Bioteknik och patent. Skydda dina idéer Bioteknik och patent Skydda dina idéer Bioteknik och patent Med bioteknik menas tekniska tillämpningar av kunskap om biologiska processer, till exempel i mikroorganismer, växter eller djur. Bioteknik har

Läs mer

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd Patentskydd - Vad är patent? Patent innebär en ensamrätt att utnyttja en uppfinning, en teknisk problemlösning, och gäller generellt i 20 år. Innebörden av patent är att ingen annan får använda uppfinningen

Läs mer

Oadresserad direktreklam ODR Samhällsinformation

Oadresserad direktreklam ODR Samhällsinformation Oadresserad direktreklam ODR Samhllsinformation Samverkan över havet Olav Jern, landskapsdirektör, Österbottens förbund Sedan vi blev vrldsarv har vi fått omvrdera vår syn. Vi finns nu på vrldsarvskartan

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1(6) Mål nr 351-12 meddelad i Stockholm den 15 februari 2013 KLAGANDE Frölunda El & Tele AB, 556323-0936 Ombud: Advokat Kaisa Adlercreutz och advokat Joel Gustafsson MAQS

Läs mer

MARKNADSRÄTT EU-DOMSTOLEN 2011

MARKNADSRÄTT EU-DOMSTOLEN 2011 MARKNADSRÄTT EU-DOMSTOLEN 2011 Presentation för SFIR 17 januari 2012 Advokaten Lena Frånstedt Lofalk Marknadsrätt EU-domstolen 2010 En dom den 12 maj 2011 i mål mellan KO och Ving Sverige AB om vad som

Läs mer

HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor

HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor HFD 2013 ref. 5 Offentlig upphandling; Förvaltningsprocess övriga frågor I mål om överprövning av offentlig upphandling har kammarrätt ansetts inte vara förhindrad att pröva omständigheter som åberopats

Läs mer

Innovation på vårdcentral

Innovation på vårdcentral Sida 1 av 8 Delar av blanketten skall inte besvaras av alla. Vilka frågor som skall besvaras bestäms t.ex. av svaren på andra frågor. I webbblanketten visas bara de frågor som är aktuella för dig, här

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-10

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-10 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-10 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Lag om flygplatsavgifter Enligt

Läs mer

Växtodlingsrådet 2015-01-21

Växtodlingsrådet 2015-01-21 Växtodlingsrådet 2015-01-21 Kemiska växtskyddsmedel i hållbart jordbruk Sverige har ett bra utgångsläge: Välskötta jordar Tillgång till vatten Kanske ett något varmare klimat är på G Kvalificerade rådgivare

Läs mer

Styrelseberattelse for Militarsallskapet i Stockholm

Styrelseberattelse for Militarsallskapet i Stockholm Militarsallskapet i Stockholm Sida 1 (3) Styrelseberattelse for Militarsallskapet i Stockholm Org nr 802002-3134 2014 Styrelsen f6r Militarsallskapet i Stockholm Mr Flamed avge berattelse for verksamheten

Läs mer

Svea hovrätts överprövning i tvistemål

Svea hovrätts överprövning i tvistemål SVEA HOVRÄTT FÖRFATTARE Lina Nestor Hovrättsassessor Svea hovrätt Svea hovrätts överprövning i tvistemål en uppföljning av 2012 års undersökning 2 (23) Innehåll Innehåll... 2 1 Sammanfattning... 3 1.1

Läs mer

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision Vårt uppdrag Det här är Finansinspektionen FI FI är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Riksdag och regering har gett oss i uppdrag att bidra till att det finansiella systemet fungerar

Läs mer

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass WORLDSKILLS SWEDEN för yrkesskicklighet i världsklass RÖSTER OM YRKES-SM DÄRFÖR BEHÖVS WORLDSKILLS SWEDEN Det finns ett stort rekryteringsbehov inom ett flertal yrken, men alltför ofta saknas det intresserade

Läs mer

Regel rådet 2013-11-13 N 2008:05/2013/385

Regel rådet 2013-11-13 N 2008:05/2013/385 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm över EU-kommissionens konsekvensanalys avseende förslag [COM (2013) 627 final] om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation

Läs mer

HÅLLBARHET OCH MÅNGFALD

HÅLLBARHET OCH MÅNGFALD HÅLLBARHET OCH MÅNGFALD Skärpta krav på företagens rapportering Sydsvenska Handelskammaren 2015-10-20 The information contained in this presentation is of a general nature and neither can nor should be

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7

IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7 IARV IANEJUM FIBER EKONDMISK FORENINE Sida 1 av 7 Datum 2012-09-16 Till Kommunstyrelsen ivara Kommun Larv Ldngjum Fibervillmed detta brev informera Erom pi hurforeningen ser pa kontakterna med Era tjdnstemin

Läs mer