Till Justitiedepartementet Enheten fr processrtt och domstolsfrgor Att: Jenny Kvarnholt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till Justitiedepartementet Enheten fr processrtt och domstolsfrgor Att: Jenny Kvarnholt"

Transkript

1 Till Justitiedepartementet Enheten fr processrtt och domstolsfrgor Att: Jenny Kvarnholt Allmnt Svenska Freningen fr Industriellt Rttsskydd (SFIR) har beretts tillflle att svara p Mlutredningens betnkande "Ml och medel - srskilda tgrder fr vissa mltyper i domstol (SOU 2010:44). Utredningen har tagit i sikte att underska om, och i s fall nr, det finns behov av extra skyndsamhet eller extra hg eller annan kompetens i dornstolsfrfarandet i frhllande till de behov som vriga mltyper har. Freningen tar tacksamt emot denna mjlighet och svarar i enlighet med sin inriktning i det fljande med koncentration p immaterialrttsprocesser, nrmare bestmt det industriella rttsskyddet, och p processer betrffande marknadsfring mellan nringsidkare. SFIR finner med tillfredsstllelse att utredningen i likhet med freningen funnit att immaterialrttsml, srskilt patentml, tillsammans med marknadsfringsml och konkurrensml tillhr de mest komplicerade typerna och vlkomnar sledes Mlutredningens insiktsfulla bedmning av att behovet av srskild kompetens r tydligt fr de marknadsrttliga och immaterialrttsliga mlen (s. 409), att domarna med en samlad domstolsprvning av dessa ml skulle kunna f en hg kompetens inom aktuella rttsomrden genom att de gavs mjlighet att handlgga flera nraliggande mltyper (s. 413), att mlens omfattning och srart gr det befogat att skerstlla att de domare som handlgger mlen under en lngre tid fr gna sig i huvudsak och frmst t denna mltyp (s. 414) och att tgrden att samla de immaterialrttsliga och marknadsrttsliga mlen skulle kunna ka frutsttningarna fr att uppn svl en lngsiktigt skrad och frhjd kompetens som en kad snabbhet i domstolsfrfarandet 415). (s. Ett sdant kompetenslyft framstr som ndvndigt fr att effektivisera patentprocessen och som gynnsamt ven fr andra immaterialrttsliga och marknadsrttsliga processer. Det kommer ocks att ha den viktiga effekten att leda till kad tillfrlitlighet och frutsebarhet. cia Advokatfirman Lindahl KB SE-bl 39 Stockholm katarina.stromholmlindahl.se (SFIR) (AIPPI)

2 Kompetens och effektivitet 1 utredningen konstateras (s. 401 f.) sledes att immaterialrttsliga ml, srskilt patentml, samt konkurrens- och marknadsrttsliga ml som mltyper tillhr de mest komplicerade och omfattande. Prvningen av patentml krver inte bara medverkan av tekniskt kunniga domare utan ven juristdomare med en kombination av patentrttsligt kunnande och intresse samt frstelse fr samspelet mellan tekniska frhllanden och rttsregler. Denna kompetens frvrvas endast genom praktiskt dmande i betydande omfattning under lngre tid. En sdan specialisering behver ven partsombuden och r normalt en frutsttning fr att f uppdrag i patentml. P motsvarande stt behvs i andra immaterialrttsliga och i marknadsrttsliga m i varierande grad det frdjupade kunnande inom rttsomrdet i kombination med intresse och frstelse fr ekonomiska och andra kommersiella frhllanden som frvrvas genom praktiskt dmande i betydande omfattning under lngre tid. Av samma skl finns numera specialklagare fr immaterialrttsliga brottml. Sin betydelse har specialiseringen bde genom att ka tillfrlitligheten i bedmningarna och genom att ka effektiviteten i hanteringen av patentml till fljd av att tiden fr att stta sig in i och bedma ett ml radikalt minskar. 1 dagens samhlle med allt hgre krav p kostnadseffektivitet och srskild sakkunskap faller sig en sdan specialisering hgst naturlig och ndvndig ven inom rttsvsendet. En effektivare patentprocess Patentsystemet r en nyckelfaktor nr det gller att frmja innovationsverksamhet och teknisk och industriell utveckling som r avgrande fr svensk industris konkurrenskraft p globala marknader och drmed pverkar vr samhllsekonomi. Ett vl fungerande patentskydd r viktigt svl fr stora som fr mindre fretag. En vsentlig del av betydelsefulla uppfinningar inom t ex biotekniken grs inom sm forskningsenheter som r helt beroende av patentskydd fr att exploatera uppfinningarna. Ett vl fungerande patentskydd frutstter ett effektivt och tillfrlitligt system fr bevilj ande av patent. En ytterligare frutsttning r ett effektivt sanktionssystem, och 2009 frstrktes de civilrttsliga sanktionerna p viktiga punkter i samband med genomfrandet av direktiv 2004/48/EG om civilrttsliga sanktioner p immaterialrttens omrde. Ytterst krvs vidare en effektiv judiciell ordning fr prvning av skyddet fr att detta inte ska bli illusoriskt. Det gller srskilt fr mindre fretag. Om patentsystemets funktion inte ska ventyras, s mste patentprocessen fungera vl i praktiken genom att tvister avgrs skyndsamt med hg tillfrlitlighet och enhetlighet och drmed frutsebarhet till rimlig kostnad. Frutsebarhet till fljd av tydlig praxisbildning genom enhetliga och vlmotiverade avgranden och skyndsamhet i avgrandena hjer ocks effektiviteten i systemet genom att minska processandet. Allvarliga brister i patentprocessens effektivitet franledde att den frsta patentprocessutredningen tillsattes Utredningen freslog (SOU 1983:35) vissa processuella ndringar, som dock bedmdes endast f marginell betydelse fr att stadkomm (SFIR)!ouisejonshammarprvse (AIPPI)

3 en snabbare och mindre kostsam process, och anvisade organisatoriska frndringar som den enda vgen till vsentliga frbttringar. Drfr freslog utredningen inrttandet av en hgt kvalificerad patentdomstol, som i frsta och enda instans skulle avgra patentml och verta Patentbesvrsrttens roll att ocks som sista instans avgra besvr frn Patent- och registreringsverket. ven om bristerna i patentprocessen tedde sig allvarliga ansgs remisskritiken mot utredningens frslag visa att tiden inte var mogen fr s genomgripande organisatoriska frndringar. 1 stllet vidtogs ndringar inom systemets ram fr att frstrka bde den patentrttsliga och tekniska kompetensen i domstolarna och srbehandlingen av patentml. Allvarliga brister i patentprocessens effektivitet kvarstr ven idag trots att patentmlen r koncentrerade till en avdelning i Stockholms tingsrtt och en avdelning i Svea hovrtt. Fr fretag med begrnsade resurser framstr dessa brister i form av tidsutdrkt, hga kostnader samt ringa tillfrlitlighet och frutsebarhet som s allvarliga att det ifrgastts om patent med de kostnader som r frbundna drmed utgr en meningsfull skyddsform fr mindre fretag. Av Mlutredningens redogrelse (s. 272) framgr att omloppstiden fr patentml fr anses orimligt lng och att 25 % av mlen i tingsrtt avgrs frst efter mer n 46,7 mnader. Att det frekommer stora variationer i tiden innan patentml avgrs har flera orsaker och kan bl.a. bero p parternas egen processfring. ven om det generella verksamhetsmlet att huvuddelen av tvistemlen i tingsrtt och hovrtt br avgras inom sju mnader inte r realistiskt fr patentml, s r det emellertid inte godtagbart att det som nu kan ta 15 mnader att avgra ett okomplicerat patentml i frsta instans och ytterligare 22 mnader innan ett avgrande freligger i andra instans. Behovet av tgrder fr att effektivisera patentprocessen r drfr lika ptrngande idag som fr 30 r sedan. Att tiden r mogen fr organisatoriska tgrder bekrftas ven av utvecklingen i andra lnder mot en effektivare imrnaterialrttsprocess genom specialiserade domstolar och framfr allt av frsken under det senaste decenniet att skapa en gemensam europeisk patentprocessordnin med en hgt kvalificerad patentdomstol i tv instanser. Detta kan anses stta en standard fr patentprocessuell effektivitet som r relevant ocks fr Sverige, ven om det p grund av nationella motsttningar i bl.a. sprkfrgan nnu r ovisst nr en sdan gemensam domstol kan skapas. Det industriella rttsskyddet i vrigt Betrffande skyddet fr mnster och formgivning samt fr varumrken och andra knnetecken kan inte brister i processuell effektivitet sgas vara lika framtrdande som p patentomrdet. Nr det gller skyddet mot otillbrlig marknadsfring framstr processordningen tvrtom som effektiv genom tvinstanssystemet med mjlighet att begrnsa prvningen till Marknadsdomstolen som frsta och enda instans. r 2009 uppgick medianldem fr avgjorda ml och renden i Marknadsdomstolen till 12 mnader 50). (s. Som Mlutredningen ppekar (s. 411 ff.) r emellertid immaterialrttsliga och marknadsrttsliga ml uppdelade p olika domstolar, trots mnga och starka berringspunkt mellan mnga av dessa mltyper och trots att sakfrgorna i stor utstrckning r desamma oc ven helt kan sammanfalla. Att i stllet hantera dessa mltyper i samma domstol, skulle drfr katarina.stromholmiindahl.se (SFIR) (AIPPI)

4 skapa frutsttningar fr tids- och kostnadsbesparingar fr bde domstol och parter och frmja kompetensutveckling och en kongruent rttstillmpning. ven om olika immaterialrtter skiljer sig vsentligt, s r det industriella rttskyddet ett rttsomrde som hlls samman av vergripande rttspolitiska vrderingar, och det ligger ett srskilt vrde i om samma domarkrets skulle svara fr rttstillmpningen. Som Mlutredningen framhller (s. 413) finns det ven ett grundlggande samband mellan marknadsrtten och immaterialrtten, som kommer till uttryck bl.a. i EU-lagstiftningen. Ett nra samband med hanteringen av dessa rttsomrden fr ven anses glla konkurrensrtten med krav p insikter om ekonomi och marknad samt motsvarande rttspolitiska balanstnkande. Dessa rttsomrden har vidare gemensamt att dmandet krver knnedom om rttsutvecklingen internationellt och srskilt inom EU. Enligt SFIR talar drfr sammanfattningsvis starka skl fr utredningens frslag att samla rttsskipningen p dessa omrden och freningen stder varmt en sdan utveckling. Instansordningen Fr immaterialrttsliga tvisteml gller den generella instansordningen fr allmnna domstolar. Trots att patent r ett rttsomrde dr tydlig praxisbildning r avgrande fr enhetlig rttstillmpning och behovet av frutsebarhet r stort i det praktiska rttslivet, har Hgsta domstolen emellertid i stort sett avsttt frn att svara fr vgledning av rttstillmpningen och p senare decennier endast prvat enstaka patentml. Hovrttens avgranden saknar formellt karaktren av prejudikat och r inte ens i praktiken bindande fr senare avgranden. Bristen p prejudikat har inte heller kompenserats genom att hovrttens avgranden normalt ges vgledande motiveringar med inriktning p avgrandets principiella rckvidd. Resultatet kan de facto sgas vara ett tvinstansfrfarande utan ansvar fr praxisbildning i den reella slutinstansen. Betrffande vrigt industriellt rttsskydd (mnster-/formgivningsrtt och knneteckensrtt) samt upphovsrtten frekommer ngra avgranden av HD per r numera som skapar prejudikat. Dessutom vgleds rttstillmpningen genom frhandsavgrande av EU-domstolen p en allt strre del av det industriella rttsskyddet i takt med en kad europeisk harmonisering. Det innebr emellertid att vii praktiken fr nrvarande har en fyrinstansordning. Det finns redan av dessa skl anledning att vervga den nationella treinstansordningens funktion fr patentml. Ansvaret fr praxisbildning kan med frdel liksom i marknadsrttsliga och konkurrensrttsliga ml ligga p andra instans. En sdan lsning kunde d ven genomfras fr ml inom det industriella rttsskyddet i vrigt och srskilt vid en samordning med marknadsrttsliga ml eftersom en frlngning av instansordningen fr de senare mlen br uteslutas. En frutsttning r dock att denna instans fr den kompetens och den status som en hgsta instans behver och som skapar frtroende fr rttsbildningen. Det kan tillggas att liksom p marknadsrttens omrde behvs tv instanser inom det industriella rttsskyddet rs patentprocessutrednings frslag om en eninstansdomstol f patentml utgr drfr fortfarande inte ngon lsning. Dremot har mjligheten att g direkt (SFIR) (AIPPI)

5 till Marknadsdomstolen med enbart en frbudstalan enligt marknadsfringslagen visat sig vara ett effektivt alternativ vid tvister mellan enskilda parter om otillbrlig marknadsfring och r den ordning som vanligen fredras. Denna lsning kunde ocks utgra frebild fr m om patent eller annat industriellt rttsskydd. Drmed kan det som ven i tvister p dessa rttsomrden normalt r den centrala frgan, nmligen om viss verksamhet fr fortstta eller inte, avgras skyndsamt och med begrnsade insatser. 1 kombination med det tidigare berrda kompetenslyftet kan en sdan eninstansprvning ge den effektivisering av patentprocessen som krvs fr att patentsystemet ska fungera i sista ledet ven fr mindre fretag. En samlad lsning Som sagts inledningsvis delar SFIR Mlutredningens syn p frdelarna med en samlad lsning fr de immaterialrttsliga marknadsrttsliga (och konkurrensrttsliga) omrdena. SFIR skulle vlkomna sdan lsning som innebr kompetens- och effektivitetsfrdelar. Detta kan, som utredningen frordar, uppns med en srskild domstol (s. 415). Samtidigt br det beaktas att domstolsordningen p det rnarknadsrttsliga omrdet under lng tid visat sig vl fylla sin uppgift nr det gller rttsskipning och rttsbildning och ven att effektivt lsa tvister p detta omrde mellan enskilda parter. Denna instansordning r en vsentlig faktor som skiljer sig frn instansordningen i allmn domstol och som svrligen lter sig frenas med denna och med principen att tyngdpunkten i processen i allmn domstol ligger i TR och att HD svarar fr prejudikatbildningen. En mjlighet r drfr att i stllet fr att avveckla denna fungerande lsning p marknadsrttens omrde nrmare vervga mjligheten att sammanfra Patentbesvrsrtte med Marknadsdomstolen och bygga ut denna till en specialdomstol fr nringslivet som ven prvar ml om industriellt rttsskydd. Drigenom borde en mlmngd uppns som behvs av organisatoriska skl. Samtidigt kan handlggningen av dessa ml effektiviseras genom en lngsiktigt skrad och frhjd kompetens och en kad snabbhet i domstoisfrfarandet. Vidare samordnas instansordningen fr judiciella och administrativa ml och prejudikatsbildningen i dessa ml sammanfrs i samma domstol. Fr att uppn detta resultat r det vsentligt att processreglerna utformas med hnsyn till en ny domstolsordning och till de srskilda frhllanden som ven i vrigt utmrker svl patentml som andra immaterialrttsliga och ven marknadsrttsliga ml. Idag regleras dess ml frutom av speciella procedurregler av dispositiva och indispositiva regler fr tvisteml och av frvaltningsrttsliga regler. Vid en samordning av mlen behver de speciella processreglerna byggas ut och detta sker enklare och naturligare med sikte p handlggning i en specialdomstol. Den angivna lsningen skapar ven frutsttningar fr att stadkomma en enhetlig och tydlig praxisbildning som r srskilt vsentlig fr ett fungerande patentsystem men ven fr det industriella rttsskyddet i vrigt. En sdan domstols speciella ekonomiska och tekniska SFIR1AIPPI SWEDENI cia Advokatfirman Lindahl KB katarina.stromholmciindahl.se (SFIR) (AIPPI)

6 kompetens ger den ven frutsttningar fr att effektivt handlgga andra ml och renden med anknytning till nringslivet ssom bl.a. tvister om fretagshemligheter. Fortsatt beredning av frgan om domstolsordningen Mlutredningen bedmer (s. 415) att de frutsttningar under vilka det r ndamlsenligt att ha en srskild domstol r uppfyllda betrffande de immaterialrttsliga och marknadsrttsliga mlen och anser att det kan finnas anledning att nrmare vervga om det r befogat att inrtta en ny srskild domstol fr att samla de immaterialrttsliga och marknadsrftsliga mlen dr. Ett flertal frgestllningar behver dock enligt utredningen belysas nrmare innan det r mjligt att mer i detalj ange hur en eventuell ny ordning fr domstolsprvningen av de immaterialrttsliga och marknadsrttsliga mlen ska utformas. SFIR instmmer i att det krvs en nrmare belysning av hur en ny ordning fr domstolsprvningen av immaterial- och marknadsrttsliga ml br utformas fr att uppn den effektivisering av processen som det sedan lnge finns ptrngande behov av. Fr en allsidig sdan belysning krvs en srskild utredning med uppdrag att prva utfommingen av nyordningen utan begrsning till viss domstolsordning. SFIR:s yttrande r som sagt inriktat p ml avseende det industriella rttsskyddet och marknadsrtten men en sdan utredning br ocks vervga om och i s fall i vilken utstrckning upphovsrttsliga ml br omfattas av nyordningen, t ex fr att mjliggra kumulation av upphovs- och mnstenttsliga ansprk. Detta remissvar har beretts inom styrelsen och utformats av freningens ordfrande professor Marianne Levin och advokat rjan Grundn.. den 24 anuari w* (sekreterare i SFIR) (SFIR) (AIPPI)

SPECIALISERING. En förstudie i samarbete med Sveriges Domareförbund. DV-rapport 2003:3

SPECIALISERING. En förstudie i samarbete med Sveriges Domareförbund. DV-rapport 2003:3 SPECIALISERING En förstudie i samarbete med Sveriges Domareförbund DV-rapport 2003:3 Sammanfattning Målet för förstudien har varit att undersöka om någon eller några olika typer av specialisering för domare

Läs mer

EFFEKTIVARE HANTERING AV STORA OCH KOMPLICERADE BROTTMÅL. en idéskrift

EFFEKTIVARE HANTERING AV STORA OCH KOMPLICERADE BROTTMÅL. en idéskrift EFFEKTIVARE HANTERING AV STORA OCH KOMPLICERADE BROTTMÅL en idéskrift December 2006 EFFEKTIVARE HANTERING AV STORA OCH KOMPLICERADE BROTTMÅL en idéskrift December 2006 3 Tryck & Produktion: Edita 2006

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

Vem ska samordna rättsinformationssystemet?

Vem ska samordna rättsinformationssystemet? Promemoria 2008-11-07 Finansdepartementet Regeringen Finansdepartementet Vem ska samordna rättsinformationssystemet? Regeringen beslutade den 9 oktober 2008 att uppdra åt f.d. generaldirektören Peder Törnvall

Läs mer

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet 2014:10 Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet slutrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-10 2013/29-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-01-24 M2013/234/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

18 Införande av ett in houseundantag

18 Införande av ett in houseundantag 18 Införande av ett in houseundantag i svensk rätt I bedömningen av om det finns ett behov av att ett in houseundantag enligt EU-domstolens praxis införs permanent i svensk rätt, generellt eller sektoriellt,

Läs mer

En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen

En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen Claes Linder 2011 Version 4 1 INNEHÅLL 1. Inledning 3 2. Historik 3 3. Lagmotiv 3.1 Proposition 1934:181 4 3.2 Proposition

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Att göra rätt och i tid

Att göra rätt och i tid 2012:4 Jörgen Hettne och Jane Reichel Att göra rätt och i tid Behövs nya metoder för att genomföra EU-rätt i Sverige? Jörgen Hettne och Jane Reichel Att göra rätt och i tid Behövs nya metoder för att

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155 Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete Prop. 2009/10:155 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

ESV 2006:20. Statlig lokalförsörjning

ESV 2006:20. Statlig lokalförsörjning ESV 2006:20 Statlig lokalförsörjning Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1 Inledning...7 1.1 Uppdraget...7 1.2 Genomförande och avgränsningar...7 1.3 Rapportens disposition...8 2 Bakgrund och hittillsvarande

Läs mer

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ett bättre skydd för företagshemligheter. Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ett bättre skydd för företagshemligheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Beatrice Ask Torbjörn Malm (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

5 kap. En sammanhållen lagstiftning om domstolar och domare

5 kap. En sammanhållen lagstiftning om domstolar och domare R2A YTTRANDE 1 (11) Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm En reformerad domstolslagstiftning, betänkande av Domarlagsutredningen (SOU 2011:42, Ju2011/3644/DOM)

Läs mer

Karriär genom befordran och rekrytering

Karriär genom befordran och rekrytering Karriär genom befordran och rekrytering DELRAPPORT Högskoleverkets rapportserie 2001:7 R Karriär genom befordran och rekrytering DELRAPPORT Högskoleverket 2001 Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

Bra början, men bara en början

Bra början, men bara en början Bra början, men bara en början En utvärderande kommentar om den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna Justitiedepartementet (Ju2004/6673/D) Januari 2005 Thomas Hammarberg och Anna Nilsson

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter www.hsv.se Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851,

Läs mer

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Barn under 15 år som misstänks för brott Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 februari 2010 Beatrice Ask Katrin Hollunger Wågnert (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett effektivt, ändamålsenligt och modernt straffrättsligt regelverk för juridiska personer. Dir. 2015:58

Kommittédirektiv. Ett effektivt, ändamålsenligt och modernt straffrättsligt regelverk för juridiska personer. Dir. 2015:58 Kommittédirektiv Ett effektivt, ändamålsenligt och modernt straffrättsligt regelverk för juridiska personer Dir. 2015:58 Beslut vid regeringssammanträde den 21 maj 2015 Sammanfattning av uppdraget En särskild

Läs mer

Svenska staten sviker de svagaste. Personer med funktionsnedsättning drabbas när staten övervältar ansvaret för personlig assistans på kommunerna

Svenska staten sviker de svagaste. Personer med funktionsnedsättning drabbas när staten övervältar ansvaret för personlig assistans på kommunerna Svenska staten sviker de svagaste Personer med funktionsnedsättning drabbas när staten övervältar ansvaret för personlig assistans på kommunerna 1 Förord När den internationellt uppmärksammade Assistansreformen

Läs mer

Befordran till professor och lektor

Befordran till professor och lektor Rapport 2007:55 R Befordran till professor och lektor en rättslig översikt Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Befordran

Läs mer

Ska TLV genomföra hälsoekonomiska bedömningar av rekvisitionsläkemedel?

Ska TLV genomföra hälsoekonomiska bedömningar av rekvisitionsläkemedel? Dnr: 2731/2009 Ska TLV genomföra hälsoekonomiska bedömningar av rekvisitionsläkemedel? TLV:s slutrapport med anledning av regeringens uppdrag att utreda förutsättningarna att genomföra hälsoekonomiska

Läs mer

Avgifter i livsmedelskontrollen

Avgifter i livsmedelskontrollen 2015:17 Avgifter i livsmedelskontrollen Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-17 2014/158-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-09-11 L2014/2278/DL Regeringen Näringsdepartementet

Läs mer