Till Justitiedepartementet Enheten fr processrtt och domstolsfrgor Att: Jenny Kvarnholt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till Justitiedepartementet Enheten fr processrtt och domstolsfrgor Att: Jenny Kvarnholt"

Transkript

1 Till Justitiedepartementet Enheten fr processrtt och domstolsfrgor Att: Jenny Kvarnholt Allmnt Svenska Freningen fr Industriellt Rttsskydd (SFIR) har beretts tillflle att svara p Mlutredningens betnkande "Ml och medel - srskilda tgrder fr vissa mltyper i domstol (SOU 2010:44). Utredningen har tagit i sikte att underska om, och i s fall nr, det finns behov av extra skyndsamhet eller extra hg eller annan kompetens i dornstolsfrfarandet i frhllande till de behov som vriga mltyper har. Freningen tar tacksamt emot denna mjlighet och svarar i enlighet med sin inriktning i det fljande med koncentration p immaterialrttsprocesser, nrmare bestmt det industriella rttsskyddet, och p processer betrffande marknadsfring mellan nringsidkare. SFIR finner med tillfredsstllelse att utredningen i likhet med freningen funnit att immaterialrttsml, srskilt patentml, tillsammans med marknadsfringsml och konkurrensml tillhr de mest komplicerade typerna och vlkomnar sledes Mlutredningens insiktsfulla bedmning av att behovet av srskild kompetens r tydligt fr de marknadsrttliga och immaterialrttsliga mlen (s. 409), att domarna med en samlad domstolsprvning av dessa ml skulle kunna f en hg kompetens inom aktuella rttsomrden genom att de gavs mjlighet att handlgga flera nraliggande mltyper (s. 413), att mlens omfattning och srart gr det befogat att skerstlla att de domare som handlgger mlen under en lngre tid fr gna sig i huvudsak och frmst t denna mltyp (s. 414) och att tgrden att samla de immaterialrttsliga och marknadsrttsliga mlen skulle kunna ka frutsttningarna fr att uppn svl en lngsiktigt skrad och frhjd kompetens som en kad snabbhet i domstolsfrfarandet 415). (s. Ett sdant kompetenslyft framstr som ndvndigt fr att effektivisera patentprocessen och som gynnsamt ven fr andra immaterialrttsliga och marknadsrttsliga processer. Det kommer ocks att ha den viktiga effekten att leda till kad tillfrlitlighet och frutsebarhet. cia Advokatfirman Lindahl KB SE-bl 39 Stockholm katarina.stromholmlindahl.se (SFIR) (AIPPI)

2 Kompetens och effektivitet 1 utredningen konstateras (s. 401 f.) sledes att immaterialrttsliga ml, srskilt patentml, samt konkurrens- och marknadsrttsliga ml som mltyper tillhr de mest komplicerade och omfattande. Prvningen av patentml krver inte bara medverkan av tekniskt kunniga domare utan ven juristdomare med en kombination av patentrttsligt kunnande och intresse samt frstelse fr samspelet mellan tekniska frhllanden och rttsregler. Denna kompetens frvrvas endast genom praktiskt dmande i betydande omfattning under lngre tid. En sdan specialisering behver ven partsombuden och r normalt en frutsttning fr att f uppdrag i patentml. P motsvarande stt behvs i andra immaterialrttsliga och i marknadsrttsliga m i varierande grad det frdjupade kunnande inom rttsomrdet i kombination med intresse och frstelse fr ekonomiska och andra kommersiella frhllanden som frvrvas genom praktiskt dmande i betydande omfattning under lngre tid. Av samma skl finns numera specialklagare fr immaterialrttsliga brottml. Sin betydelse har specialiseringen bde genom att ka tillfrlitligheten i bedmningarna och genom att ka effektiviteten i hanteringen av patentml till fljd av att tiden fr att stta sig in i och bedma ett ml radikalt minskar. 1 dagens samhlle med allt hgre krav p kostnadseffektivitet och srskild sakkunskap faller sig en sdan specialisering hgst naturlig och ndvndig ven inom rttsvsendet. En effektivare patentprocess Patentsystemet r en nyckelfaktor nr det gller att frmja innovationsverksamhet och teknisk och industriell utveckling som r avgrande fr svensk industris konkurrenskraft p globala marknader och drmed pverkar vr samhllsekonomi. Ett vl fungerande patentskydd r viktigt svl fr stora som fr mindre fretag. En vsentlig del av betydelsefulla uppfinningar inom t ex biotekniken grs inom sm forskningsenheter som r helt beroende av patentskydd fr att exploatera uppfinningarna. Ett vl fungerande patentskydd frutstter ett effektivt och tillfrlitligt system fr bevilj ande av patent. En ytterligare frutsttning r ett effektivt sanktionssystem, och 2009 frstrktes de civilrttsliga sanktionerna p viktiga punkter i samband med genomfrandet av direktiv 2004/48/EG om civilrttsliga sanktioner p immaterialrttens omrde. Ytterst krvs vidare en effektiv judiciell ordning fr prvning av skyddet fr att detta inte ska bli illusoriskt. Det gller srskilt fr mindre fretag. Om patentsystemets funktion inte ska ventyras, s mste patentprocessen fungera vl i praktiken genom att tvister avgrs skyndsamt med hg tillfrlitlighet och enhetlighet och drmed frutsebarhet till rimlig kostnad. Frutsebarhet till fljd av tydlig praxisbildning genom enhetliga och vlmotiverade avgranden och skyndsamhet i avgrandena hjer ocks effektiviteten i systemet genom att minska processandet. Allvarliga brister i patentprocessens effektivitet franledde att den frsta patentprocessutredningen tillsattes Utredningen freslog (SOU 1983:35) vissa processuella ndringar, som dock bedmdes endast f marginell betydelse fr att stadkomm (SFIR)!ouisejonshammarprvse (AIPPI)

3 en snabbare och mindre kostsam process, och anvisade organisatoriska frndringar som den enda vgen till vsentliga frbttringar. Drfr freslog utredningen inrttandet av en hgt kvalificerad patentdomstol, som i frsta och enda instans skulle avgra patentml och verta Patentbesvrsrttens roll att ocks som sista instans avgra besvr frn Patent- och registreringsverket. ven om bristerna i patentprocessen tedde sig allvarliga ansgs remisskritiken mot utredningens frslag visa att tiden inte var mogen fr s genomgripande organisatoriska frndringar. 1 stllet vidtogs ndringar inom systemets ram fr att frstrka bde den patentrttsliga och tekniska kompetensen i domstolarna och srbehandlingen av patentml. Allvarliga brister i patentprocessens effektivitet kvarstr ven idag trots att patentmlen r koncentrerade till en avdelning i Stockholms tingsrtt och en avdelning i Svea hovrtt. Fr fretag med begrnsade resurser framstr dessa brister i form av tidsutdrkt, hga kostnader samt ringa tillfrlitlighet och frutsebarhet som s allvarliga att det ifrgastts om patent med de kostnader som r frbundna drmed utgr en meningsfull skyddsform fr mindre fretag. Av Mlutredningens redogrelse (s. 272) framgr att omloppstiden fr patentml fr anses orimligt lng och att 25 % av mlen i tingsrtt avgrs frst efter mer n 46,7 mnader. Att det frekommer stora variationer i tiden innan patentml avgrs har flera orsaker och kan bl.a. bero p parternas egen processfring. ven om det generella verksamhetsmlet att huvuddelen av tvistemlen i tingsrtt och hovrtt br avgras inom sju mnader inte r realistiskt fr patentml, s r det emellertid inte godtagbart att det som nu kan ta 15 mnader att avgra ett okomplicerat patentml i frsta instans och ytterligare 22 mnader innan ett avgrande freligger i andra instans. Behovet av tgrder fr att effektivisera patentprocessen r drfr lika ptrngande idag som fr 30 r sedan. Att tiden r mogen fr organisatoriska tgrder bekrftas ven av utvecklingen i andra lnder mot en effektivare imrnaterialrttsprocess genom specialiserade domstolar och framfr allt av frsken under det senaste decenniet att skapa en gemensam europeisk patentprocessordnin med en hgt kvalificerad patentdomstol i tv instanser. Detta kan anses stta en standard fr patentprocessuell effektivitet som r relevant ocks fr Sverige, ven om det p grund av nationella motsttningar i bl.a. sprkfrgan nnu r ovisst nr en sdan gemensam domstol kan skapas. Det industriella rttsskyddet i vrigt Betrffande skyddet fr mnster och formgivning samt fr varumrken och andra knnetecken kan inte brister i processuell effektivitet sgas vara lika framtrdande som p patentomrdet. Nr det gller skyddet mot otillbrlig marknadsfring framstr processordningen tvrtom som effektiv genom tvinstanssystemet med mjlighet att begrnsa prvningen till Marknadsdomstolen som frsta och enda instans. r 2009 uppgick medianldem fr avgjorda ml och renden i Marknadsdomstolen till 12 mnader 50). (s. Som Mlutredningen ppekar (s. 411 ff.) r emellertid immaterialrttsliga och marknadsrttsliga ml uppdelade p olika domstolar, trots mnga och starka berringspunkt mellan mnga av dessa mltyper och trots att sakfrgorna i stor utstrckning r desamma oc ven helt kan sammanfalla. Att i stllet hantera dessa mltyper i samma domstol, skulle drfr katarina.stromholmiindahl.se (SFIR) (AIPPI)

4 skapa frutsttningar fr tids- och kostnadsbesparingar fr bde domstol och parter och frmja kompetensutveckling och en kongruent rttstillmpning. ven om olika immaterialrtter skiljer sig vsentligt, s r det industriella rttskyddet ett rttsomrde som hlls samman av vergripande rttspolitiska vrderingar, och det ligger ett srskilt vrde i om samma domarkrets skulle svara fr rttstillmpningen. Som Mlutredningen framhller (s. 413) finns det ven ett grundlggande samband mellan marknadsrtten och immaterialrtten, som kommer till uttryck bl.a. i EU-lagstiftningen. Ett nra samband med hanteringen av dessa rttsomrden fr ven anses glla konkurrensrtten med krav p insikter om ekonomi och marknad samt motsvarande rttspolitiska balanstnkande. Dessa rttsomrden har vidare gemensamt att dmandet krver knnedom om rttsutvecklingen internationellt och srskilt inom EU. Enligt SFIR talar drfr sammanfattningsvis starka skl fr utredningens frslag att samla rttsskipningen p dessa omrden och freningen stder varmt en sdan utveckling. Instansordningen Fr immaterialrttsliga tvisteml gller den generella instansordningen fr allmnna domstolar. Trots att patent r ett rttsomrde dr tydlig praxisbildning r avgrande fr enhetlig rttstillmpning och behovet av frutsebarhet r stort i det praktiska rttslivet, har Hgsta domstolen emellertid i stort sett avsttt frn att svara fr vgledning av rttstillmpningen och p senare decennier endast prvat enstaka patentml. Hovrttens avgranden saknar formellt karaktren av prejudikat och r inte ens i praktiken bindande fr senare avgranden. Bristen p prejudikat har inte heller kompenserats genom att hovrttens avgranden normalt ges vgledande motiveringar med inriktning p avgrandets principiella rckvidd. Resultatet kan de facto sgas vara ett tvinstansfrfarande utan ansvar fr praxisbildning i den reella slutinstansen. Betrffande vrigt industriellt rttsskydd (mnster-/formgivningsrtt och knneteckensrtt) samt upphovsrtten frekommer ngra avgranden av HD per r numera som skapar prejudikat. Dessutom vgleds rttstillmpningen genom frhandsavgrande av EU-domstolen p en allt strre del av det industriella rttsskyddet i takt med en kad europeisk harmonisering. Det innebr emellertid att vii praktiken fr nrvarande har en fyrinstansordning. Det finns redan av dessa skl anledning att vervga den nationella treinstansordningens funktion fr patentml. Ansvaret fr praxisbildning kan med frdel liksom i marknadsrttsliga och konkurrensrttsliga ml ligga p andra instans. En sdan lsning kunde d ven genomfras fr ml inom det industriella rttsskyddet i vrigt och srskilt vid en samordning med marknadsrttsliga ml eftersom en frlngning av instansordningen fr de senare mlen br uteslutas. En frutsttning r dock att denna instans fr den kompetens och den status som en hgsta instans behver och som skapar frtroende fr rttsbildningen. Det kan tillggas att liksom p marknadsrttens omrde behvs tv instanser inom det industriella rttsskyddet rs patentprocessutrednings frslag om en eninstansdomstol f patentml utgr drfr fortfarande inte ngon lsning. Dremot har mjligheten att g direkt (SFIR) (AIPPI)

5 till Marknadsdomstolen med enbart en frbudstalan enligt marknadsfringslagen visat sig vara ett effektivt alternativ vid tvister mellan enskilda parter om otillbrlig marknadsfring och r den ordning som vanligen fredras. Denna lsning kunde ocks utgra frebild fr m om patent eller annat industriellt rttsskydd. Drmed kan det som ven i tvister p dessa rttsomrden normalt r den centrala frgan, nmligen om viss verksamhet fr fortstta eller inte, avgras skyndsamt och med begrnsade insatser. 1 kombination med det tidigare berrda kompetenslyftet kan en sdan eninstansprvning ge den effektivisering av patentprocessen som krvs fr att patentsystemet ska fungera i sista ledet ven fr mindre fretag. En samlad lsning Som sagts inledningsvis delar SFIR Mlutredningens syn p frdelarna med en samlad lsning fr de immaterialrttsliga marknadsrttsliga (och konkurrensrttsliga) omrdena. SFIR skulle vlkomna sdan lsning som innebr kompetens- och effektivitetsfrdelar. Detta kan, som utredningen frordar, uppns med en srskild domstol (s. 415). Samtidigt br det beaktas att domstolsordningen p det rnarknadsrttsliga omrdet under lng tid visat sig vl fylla sin uppgift nr det gller rttsskipning och rttsbildning och ven att effektivt lsa tvister p detta omrde mellan enskilda parter. Denna instansordning r en vsentlig faktor som skiljer sig frn instansordningen i allmn domstol och som svrligen lter sig frenas med denna och med principen att tyngdpunkten i processen i allmn domstol ligger i TR och att HD svarar fr prejudikatbildningen. En mjlighet r drfr att i stllet fr att avveckla denna fungerande lsning p marknadsrttens omrde nrmare vervga mjligheten att sammanfra Patentbesvrsrtte med Marknadsdomstolen och bygga ut denna till en specialdomstol fr nringslivet som ven prvar ml om industriellt rttsskydd. Drigenom borde en mlmngd uppns som behvs av organisatoriska skl. Samtidigt kan handlggningen av dessa ml effektiviseras genom en lngsiktigt skrad och frhjd kompetens och en kad snabbhet i domstoisfrfarandet. Vidare samordnas instansordningen fr judiciella och administrativa ml och prejudikatsbildningen i dessa ml sammanfrs i samma domstol. Fr att uppn detta resultat r det vsentligt att processreglerna utformas med hnsyn till en ny domstolsordning och till de srskilda frhllanden som ven i vrigt utmrker svl patentml som andra immaterialrttsliga och ven marknadsrttsliga ml. Idag regleras dess ml frutom av speciella procedurregler av dispositiva och indispositiva regler fr tvisteml och av frvaltningsrttsliga regler. Vid en samordning av mlen behver de speciella processreglerna byggas ut och detta sker enklare och naturligare med sikte p handlggning i en specialdomstol. Den angivna lsningen skapar ven frutsttningar fr att stadkomma en enhetlig och tydlig praxisbildning som r srskilt vsentlig fr ett fungerande patentsystem men ven fr det industriella rttsskyddet i vrigt. En sdan domstols speciella ekonomiska och tekniska SFIR1AIPPI SWEDENI cia Advokatfirman Lindahl KB katarina.stromholmciindahl.se (SFIR) (AIPPI)

6 kompetens ger den ven frutsttningar fr att effektivt handlgga andra ml och renden med anknytning till nringslivet ssom bl.a. tvister om fretagshemligheter. Fortsatt beredning av frgan om domstolsordningen Mlutredningen bedmer (s. 415) att de frutsttningar under vilka det r ndamlsenligt att ha en srskild domstol r uppfyllda betrffande de immaterialrttsliga och marknadsrttsliga mlen och anser att det kan finnas anledning att nrmare vervga om det r befogat att inrtta en ny srskild domstol fr att samla de immaterialrttsliga och marknadsrftsliga mlen dr. Ett flertal frgestllningar behver dock enligt utredningen belysas nrmare innan det r mjligt att mer i detalj ange hur en eventuell ny ordning fr domstolsprvningen av de immaterialrttsliga och marknadsrttsliga mlen ska utformas. SFIR instmmer i att det krvs en nrmare belysning av hur en ny ordning fr domstolsprvningen av immaterial- och marknadsrttsliga ml br utformas fr att uppn den effektivisering av processen som det sedan lnge finns ptrngande behov av. Fr en allsidig sdan belysning krvs en srskild utredning med uppdrag att prva utfommingen av nyordningen utan begrsning till viss domstolsordning. SFIR:s yttrande r som sagt inriktat p ml avseende det industriella rttsskyddet och marknadsrtten men en sdan utredning br ocks vervga om och i s fall i vilken utstrckning upphovsrttsliga ml br omfattas av nyordningen, t ex fr att mjliggra kumulation av upphovs- och mnstenttsliga ansprk. Detta remissvar har beretts inom styrelsen och utformats av freningens ordfrande professor Marianne Levin och advokat rjan Grundn.. den 24 anuari w* (sekreterare i SFIR) (SFIR) (AIPPI)

Mnsterrabettsli,ga. avgranden frn r 2010. Praxisgenomgng i SFIR den 18 januari 2011. Katarina Strmholm. Liselott Enstrm

Mnsterrabettsli,ga. avgranden frn r 2010. Praxisgenomgng i SFIR den 18 januari 2011. Katarina Strmholm. Liselott Enstrm Mnsterrabettsli,ga 0 avgranden frn r 2010 Praxisgenomgng i SFIR den 18 januari 2011 Katarina Strmholm Liselott Enstrm mnsterret 2010 9 Domstolsavgranden under ret...: Tingsrtt: 1 beslut om interimistiskt

Läs mer

rende SA.35087 - pstende om statligt std till Familjen Lindgren AB

rende SA.35087 - pstende om statligt std till Familjen Lindgren AB Till Europeiska kommissionen GD Konkurrens Malm den 28 september 2012 rende SA.35087 - pstende om statligt std till Familjen Lindgren AB Berrd myndighet: Botkyrka kommun genom dess kommunstyrelse, org.

Läs mer

Förutsättningar för konkurrensutsättning av verksamheten vid Gustavsgården, särskilt boende för äldre

Förutsättningar för konkurrensutsättning av verksamheten vid Gustavsgården, särskilt boende för äldre Tjnsteskrivelse 2016-10-25 Handlggare Carina Widmark Omsorgs- och vlfrdssektorn Diarienummer 2016VON/0105 Vrd- och omsorgsnmnden Frutsttningar fr konkurrensutsttning av verksamheten vid Gustavsgrden, srskilt

Läs mer

:e ng inom IT-omrdet

:e ng inom IT-omrdet Oftntlig upphandli :e ng inom IT-omrdet 24 oktober 2011 Eva-Maj Muhlenbock & Ulrica Salomon 1 4" ' & Agenda Allmnt om offentlig upphandling Srskilt om ramavtal 0 : Kammarkollegiets ramavtal inom IT-omrdet

Läs mer

BILAGA 1 FRSVARSMAKTEN HGKVARTERET 13 920:65978. Sida 1 (8) Sndlista

BILAGA 1 FRSVARSMAKTEN HGKVARTERET 13 920:65978. Sida 1 (8) Sndlista BILAGA 1 ww FRSVARSMAKTEN BESLUT 2010-10-04 HKV beteckning 13 920:65978 Sida 1 (8) Sndlista Ert tjnstestlle, handlggare Ert datum Er beteckning Vrt tjnstestlle, handlggare PROD INFRA Cecilia Hckner 08-788

Läs mer

Små butiker. Inte bara doften av böcker kryddor läder och av blommor möter dig i de små butikerna

Små butiker. Inte bara doften av böcker kryddor läder och av blommor möter dig i de små butikerna Kommunalt handlingsprogram för Socialdemokraterna i Söderköping 2006-2010 Små butiker Inte bara doften av böcker kryddor läder och av blommor möter dig i de små butikerna Det är också samtalen sådana samtal

Läs mer

1-41, 3k k ~~0;9 MFJ I RS=

1-41, 3k k ~~0;9 MFJ I RS= 1-41, 3k k ~~0;9 MFJ I RS= ANMLNINGSFRTECKNING/RSTLNGD fot- rsstmma i FormPipe Software AB (pnbl) tisdagen den 15 mars 2011, kl. 15.00 AKTIEGARE Antal av, fretrdda aktier Andel av totala antal aktier Namn/Bolagsnamn

Läs mer

Svenska freningen fr industriellt rttsskydd 18januari2011

Svenska freningen fr industriellt rttsskydd 18januari2011 Svenska freningen fr industriellt rttsskydd 18januari2011 Immaterialrtten i domstolarna r 2010 Otillbrlig konkurrens Advokat Henrik Bengtsson Advokatfirman Delphi Urval och disposition MD:s praxis i siffror

Läs mer

KOMPLETTERING AV VERKLAGANDE (E.ON 2)

KOMPLETTERING AV VERKLAGANDE (E.ON 2) Till Frvaltningsrtten i Linkping Box 406 581 04 Linkping Ml nr 8033-11 Malm den 31 maj 2012 KOMPLETTERING AV VERKLAGANDE (E.ON 2) Klagande: E.ON Elnt Sverige AB, 556070-6060 205 09 MALM Ombud: advokaterna

Läs mer

Ordförandeskapets förslag till avtal om en enhetlig patentdomstol

Ordförandeskapets förslag till avtal om en enhetlig patentdomstol Svenska Föreningen för Immaterialrätt Regeringskansliet Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och trasporträtt Att.: Ämnessakkunnig Evelina Janunger-Kaarme 103 33 STOCKHOLM Ordförandeskapets

Läs mer

1 Stmmans ppnande och val av ordfrande vid stmman. Styrelsens ordfrande, Christen Sveaas ppnade stmman.

1 Stmmans ppnande och val av ordfrande vid stmman. Styrelsens ordfrande, Christen Sveaas ppnade stmman. PROTOKOLL Frt vid rsstmma i Rederi AB TransAtlantic (pubi), org. nr. 556161-0113, den 27 april 2012 klockan 16.10-17.55 i Gteborg Nrvarande: Enligt bifogad rstlngd, Bilaga 1. 1 Stmmans ppnande och val

Läs mer

EPO-praxis A9AWAPATENT. Innehll *9 AWAPATE NT. SFIR 18 januari 2011. Mattias Pierrou. Beslut och utltanden frn Enlarged Board of Appeal (EB0A)

EPO-praxis A9AWAPATENT. Innehll *9 AWAPATE NT. SFIR 18 januari 2011. Mattias Pierrou. Beslut och utltanden frn Enlarged Board of Appeal (EB0A) EPO-praxis SFIR 18 januari 2011 Mattias Pierrou A9AWAPATENT Innehll Beslut och utltanden frn Enlarged Board of Appeal (EB0A) - G 1/07 (Kirurgiska metoder) - G 2108 (Ny medicinsk anvndning av knd substans)

Läs mer

TI*Jay 1. Lda Fretag Mrkning r. 23. Panaxia AB Lev. fakturor Mars April Panaxia AB Lev.fakturor Mars April

TI*Jay 1. Lda Fretag Mrkning r. 23. Panaxia AB Lev. fakturor Mars April Panaxia AB Lev.fakturor Mars April TI*Jay 1 Lda Fretag Mrkning r 23. Panaxia AB Lev. fakturor Mars 2011 - April 2011 2011 23. Panaxia AB Lev.fakturor Mars 2011 - April 2011 2011 23. Panaxia AB Lev. fakturor Mars 2011 - April 2011 2011 23.

Läs mer

Nrvarande aktiegare och representanter fr A-Com AB (pubi), se separat frteckning, Bilaga 1. ppnande av stmman och val av ordfrande vid stmman

Nrvarande aktiegare och representanter fr A-Com AB (pubi), se separat frteckning, Bilaga 1. ppnande av stmman och val av ordfrande vid stmman Protokoll frt vid rsstmma med aktiegarna i A-Com AB (publ), 556291-2807, ("Bolaget"), den 26 juni 2013 kl. 10.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler, Mster Samuelsgatan 20, Stockholm. Nrvarande aktiegare

Läs mer

Bengt Dorneij', professor, Juridiska institutionen, Uppsala universitet

Bengt Dorneij', professor, Juridiska institutionen, Uppsala universitet fl Bengt Dorneij', professor, Juridiska institutionen, Uppsala universitet . - Sammanfattning patentml i PBR Klla: patentrttsrdet Hkan Sandh r 06 07 08 09 10 (nov) Inkomna 65 57 53 86 61 Avgjorda 76 71

Läs mer

Den allvarsamma leken. H.Sderberg 31/8-1/9 2014

Den allvarsamma leken. H.Sderberg 31/8-1/9 2014 Den allvarsamma leken H.Sderberg 31/8-1/9 2014 Mig fr du lska p hedniskt vis, sger den unga kvinnan till sin lskare, den korta romanens huvudperson. Vi har redan mtt henne drygt tio r tidigare nr hon simmar

Läs mer

EN FÖRBÄTTRAD DOMSTOLSORDNING FÖR IMMATERIALRÄTT

EN FÖRBÄTTRAD DOMSTOLSORDNING FÖR IMMATERIALRÄTT EN FÖRBÄTTRAD DOMSTOLSORDNING FÖR IMMATERIALRÄTT Diskussionsinlägg vid XXIX NIR-mötet av advokat Örjan Grundén Status Tio år har gått efter att tanken på en gemensam domstolsordning för europeiska patent

Läs mer

7. VERGNGSREGLERINGENS VRIGA RTTSLIGA BRISTER

7. VERGNGSREGLERINGENS VRIGA RTTSLIGA BRISTER 7. VERGNGSREGLERINGENS VRIGA RTTSLIGA BRISTER Utver de brister som tar sikte p sklig kostnadstckning och rimlig avkastning fr vergngsregleringen konsekvenser som medfr att den inte r frenlig med lag och

Läs mer

Din manual BRIGGS & STRATTON 21000 AND 21100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3638707

Din manual BRIGGS & STRATTON 21000 AND 21100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3638707 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BRIGGS & STRATTON 21000 AND 21100. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Verksamhetsber!ttelse 2005" 1

Verksamhetsber!ttelse 2005 1 !RSREDOVISNING 2005 Verksamhetsber!ttelse 2005" 1 VERKSAMHETSBER"T TELSE 2005 Bakgrund Kommunalf#rbundet f#r!lands milj#service tillkom genom #verenskommelse mellan nio $l%ndska kommuner i januari 2001.

Läs mer

BRUKSANVISNING Infotainment Blues

BRUKSANVISNING Infotainment Blues SIMPLY CLEVER BRUKSANVISNING Infotainment Blues 6V0012737CB Frord Denna bruksanvisning r avsedd fr Infotainment blues (nedan kallat apparat). Var god ls bruksanvisningen noggrant, eftersom korrekt anvndning

Läs mer

Patent- och marknadsöverdomstolen, Svea hovrätt, avdelning 2. IMK-seminarium den 18 augusti 2016

Patent- och marknadsöverdomstolen, Svea hovrätt, avdelning 2. IMK-seminarium den 18 augusti 2016 Patent- och marknadsöverdomstolen, Svea hovrätt, avdelning 2 IMK-seminarium den 18 augusti 2016 1 Christine Lager Hovrättslagman och chef för avdelning 2 inklusive Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD),

Läs mer

SFIR - Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd

SFIR - Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd REMISS SOU 2001:33 Patentprocessen m.m. Svenska föreningen för industriellt rättsskydd (SFIR) har beretts tillfälle att yttra sig över den rubricerade utredningen och anför följande: Sammanfattning SFIR

Läs mer

Din manual SIEMENS GIGASET S685 IP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3953510

Din manual SIEMENS GIGASET S685 IP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3953510 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS GIGASET S685 IP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Nrvarande: Aktiegare och vriga nrvarande, se separat frteckning Bilaga 1. Stmman ppnades av styrelsens ordfrande Hans Mller.

Nrvarande: Aktiegare och vriga nrvarande, se separat frteckning Bilaga 1. Stmman ppnades av styrelsens ordfrande Hans Mller. Protokoll frt vid rsstmma den 15 mars 2011 i Stockholm med aktiegarna i FormPipe Software AB (pubi) org. nr 556668-6605 Nrvarande: Aktiegare och vriga nrvarande, se separat frteckning Bilaga 1. Stmman

Läs mer

Regeringens proposition 2003/04:78

Regeringens proposition 2003/04:78 Regeringens proposition 2003/04:78 Prövningstillstånd för riksåklagaren i hovrätt och i Högsta domstolen Prop. 2003/04:78 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 4 mars 2004

Läs mer

Din manual SIEMENS GIGASET DX800A http://sv.yourpdfguides.com/dref/4569759

Din manual SIEMENS GIGASET DX800A http://sv.yourpdfguides.com/dref/4569759 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS GIGASET DX800A. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

SFIR - Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd

SFIR - Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd SFIR - Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd 2001-12-17 Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 STOCKHOLM Remiss: Mönsterutredningens förslag till formskyddslag

Läs mer

Din manual MOTOROLA E1000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/839419

Din manual MOTOROLA E1000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/839419 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTEN YTTRANDE AD nr 15-009

PATENTBESVÄRSRÄTTEN YTTRANDE AD nr 15-009 PATENTBESVÄRSRÄTTEN YTTRANDE AD nr 15-009 2015-03-11 Till regeringen Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor Promemorian Patent och marknadsdomstol; kompletterande överväganden

Läs mer

RP 87/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland

RP 87/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att det

Läs mer

NDM vidhåller sin uppfattning att den bästa lösningen är en ny, breddad specialdomstol.

NDM vidhåller sin uppfattning att den bästa lösningen är en ny, breddad specialdomstol. Justitiedepartementet Att: Anna Avenberg 103 33 Stockholm Stockholm, 25 april 2014 Remissvar Patent- och marknadsdomstol (Ds 2014:2) Ert dnr: Ju2914/129/DOM Näringslivets Delegation för Marknadsrätt NDM

Läs mer

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Roomster Instruktionsbok

SIMPLY CLEVER. ŠKODA Roomster Instruktionsbok SIMPLY CLEVER ŠKODA Roomster Instruktionsbok 5J7012737AH Frord Du har valt en KODA hjrtligt tack fr ditt frtroende. Manvrering av bilen, viktig skerhetsinformation, bilvrd, underhll och fel som du sjlv

Läs mer

Stockholm den 8 april 2014

Stockholm den 8 april 2014 R-2014/0053 Stockholm den 8 april 2014 Till Justitiedepartementet Ju2014/129/DOM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 9 januari 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Patent-

Läs mer

Din manual SHARP FU-425E http://sv.yourpdfguides.com/dref/3875321

Din manual SHARP FU-425E http://sv.yourpdfguides.com/dref/3875321 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP FU-425E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Förslag till ny Patent- och Marknadsdomstol

Förslag till ny Patent- och Marknadsdomstol Förslag till ny Patent- och Marknadsdomstol Outline Lagregler kring företags marknadsbeteende Domstolsväsendet Hur organiseras mål som rör företags marknadsbeteende idag? Vilka problem har identifierats

Läs mer

Remissvar från Skogindustrierna över Miljöbalkskommitténs delbetänkande Miljöbalken under utveckling - ett principbetänkande (SOU 2002:50)

Remissvar från Skogindustrierna över Miljöbalkskommitténs delbetänkande Miljöbalken under utveckling - ett principbetänkande (SOU 2002:50) M 2002/2314/R Miljödepartementet 103 20 Stockholm Remissvar från Skogindustrierna över Miljöbalkskommitténs delbetänkande Miljöbalken under utveckling - ett principbetänkande (SOU 2002:50) Skogsindustrierna,

Läs mer

Din manual PIONEER AVIC-F20BT http://sv.yourpdfguides.com/dref/3260160

Din manual PIONEER AVIC-F20BT http://sv.yourpdfguides.com/dref/3260160 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER AVIC-F20BT. Du hittar svar på alla dina frågor i PIONEER AVIC-F20BT instruktionsbok

Läs mer

Din manual SAGEM LASERFAX 855 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3871866

Din manual SAGEM LASERFAX 855 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3871866 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAGEM LASERFAX 855. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual PANASONIC EB-VS6 http://sv.yourpdfguides.com/dref/538548

Din manual PANASONIC EB-VS6 http://sv.yourpdfguides.com/dref/538548 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PANASONIC EB-VS6. Du hittar svar på alla dina frågor i PANASONIC EB-VS6 instruktionsbok

Läs mer

' DET GODAS FORSYN Beskydd i det Dagliga Lifvet Guds Hush"ll,JVIiG Skall Intet Fattas" Hj"lp i Aff"rslifvet P" V"g Till Arbetet K"rlekens F"rsyn H"r och H"refter "FVERS"TTNING FR"N ENGELSKAN THE CHRISTIAN

Läs mer

Din manual ZANUSSI ZT154 http://sv.yourpdfguides.com/dref/663381

Din manual ZANUSSI ZT154 http://sv.yourpdfguides.com/dref/663381 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI ZT154. Du hittar svar på alla dina frågor i ZANUSSI ZT154 instruktionsbok (information,

Läs mer

Barnkonsekvensanalys

Barnkonsekvensanalys Barnkonsekvensanalys avseende planerad utkning av frskolan Valvet i fastigheten Vallgossen 14, Kungsholmen, Stockholm 2013-07-05 av Maria Nordstrm, docent och miljpsykolog, Stockholms universitet! # Sammanfattning

Läs mer

CRC styrelse möte 2010-06-10

CRC styrelse möte 2010-06-10 Frslag till beslut 1 2010-06-03 CRC styrelsen CRC Clinical Research Centre Hugh Connell CRC freståndare CRC styrelse mte 2010-06-10 Punkt 12 REMISS: Inkpspolicy och Freskrifter fr inkp Bakgrund Rektor

Läs mer

HFD 2015 ref 79. Lagrum: 58 1 jaktförordningen (1987:905)

HFD 2015 ref 79. Lagrum: 58 1 jaktförordningen (1987:905) HFD 2015 ref 79 Överklagandeförbudet i 58 1 jaktförordningen står i strid med unionsrätten när det gäller beslut om jakt efter en art som är skyddad av EU:s livsmiljödirektiv. Lagrum: 58 1 jaktförordningen

Läs mer

"TYCK TILL OM VAD DU VILL"

TYCK TILL OM VAD DU VILL LULE TEKNISKA UNIVERSITET Institutionen fr pedagogik och mnesdidaktik "TYCK TILL OM VAD DU VILL" Ett frsk att f gymnasieelever att inta och uttrycka en egen stndpunkt MONA KARLSSON ALLAN SUNDSTRM PEDAGOGUTBILDNINGARNA

Läs mer

Din manual SIEMENS GIGASET E455 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3953442

Din manual SIEMENS GIGASET E455 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3953442 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS GIGASET E455. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

ppnande av stmman och val av ordfrande p stmman Val av en eller tv justeringsmn

ppnande av stmman och val av ordfrande p stmman Val av en eller tv justeringsmn Protokoll frt vid rsstmma med aktiegarna i AB Sagax (pubi), 556520-0028, den 5 maj 2011 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Engelbrektsplan 1, Stockholm. Nrvarande aktiegare och representanter fr bolaget, se

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX LAVW1259 http://sv.yourpdfguides.com/dref/616652

Din manual AEG-ELECTROLUX LAVW1259 http://sv.yourpdfguides.com/dref/616652 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX LAVW1259. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX LAVW1259

Läs mer

STAFFAN INGMANSON, ERKÄN- NANDE AV YRKESKVALIFIKA- TIONER INOM EU 1

STAFFAN INGMANSON, ERKÄN- NANDE AV YRKESKVALIFIKA- TIONER INOM EU 1 STAFFAN INGMANSON, ERKÄN- NANDE AV YRKESKVALIFIKA- TIONER INOM EU 1 Jonas Malmberg* 1. INLEDNING Staffan Ingmanson disputerade den 21 oktober 2005 på avhandlingen Erkännande av yrkeskvalifikationer inom

Läs mer

Angående rättegångsregler för den enhetliga patentdomstolen (UPC)

Angående rättegångsregler för den enhetliga patentdomstolen (UPC) Justitieminister Beatrice Ask Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2014-02-18 Angående rättegångsregler för den enhetliga patentdomstolen (UPC) Sammanfattning Svenskt Näringsliv har sedan länge

Läs mer

Yttrande över betänkandet Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU 2015:46)

Yttrande över betänkandet Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU 2015:46) YTTRANDE Chefsjustitieombudsmannen Elisabet Fura Datum 2015-10-23 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr R 97-2015 Sid 1 (6) Yttrande över betänkandet Skapa tilltro Generell tillsyn,

Läs mer

Vetenskapsrådets synpunkter på "Patentskydd för biotekniska uppfinningar 1 SOU 2008:20.

Vetenskapsrådets synpunkter på Patentskydd för biotekniska uppfinningar 1 SOU 2008:20. 2008-09-04 Diarienummer 112-2008-6225 Handläggare Håkan Billig Vetenskapsrådet YTTRANDE Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Vetenskapsrådets synpunkter på "Patentskydd för biotekniska uppfinningar 1

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datum Diarienr 2014-09-15 1356-2014 Lindorff Sverige AB Kungsgatan 57A 111 22 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datainspektionens

Läs mer

Fràgor om organisatoriska enheter

Fràgor om organisatoriska enheter www.questback.com print preview Sida 1 av 8 1) Länsrättens namn r Fràgor om organisatoriska enheter Vid domstolarna förekommer olika sätt att organisera den inre verksamheten. Vissa domstolar är organiserade

Läs mer

Veckomatte år 1-2 med 10 moment

Veckomatte år 1-2 med 10 moment Veckomatte år 1-2 med 10 moment av Ulf Eskilsson Innehållsfrteckning Innehållsfrteckning 1 Inledning 2 Utdrag ur kursplanen om matematik Lgr-11 3 Grundläggande struktur fr Veckomatte år 1-2 4 Översikt

Läs mer

Din manual MOTOROLA MOTO Q9H http://sv.yourpdfguides.com/dref/839421

Din manual MOTOROLA MOTO Q9H http://sv.yourpdfguides.com/dref/839421 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual NOKIA THR880 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828836

Din manual NOKIA THR880 http://sv.yourpdfguides.com/dref/828836 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA THR880. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual SIEMENS GIGASET S685 IP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3955551

Din manual SIEMENS GIGASET S685 IP http://sv.yourpdfguides.com/dref/3955551 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS GIGASET S685 IP. Du hittar svar på alla dina frågor i SIEMENS GIGASET S685

Läs mer

Din manual SIEMENS GIGASET SL780 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3956016

Din manual SIEMENS GIGASET SL780 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3956016 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS GIGASET SL780. Du hittar svar på alla dina frågor i SIEMENS GIGASET SL780 instruktionsbok

Läs mer

Kritik och kris. Reinhart Kosellecks tes om modernitetens tillblivelse

Kritik och kris. Reinhart Kosellecks tes om modernitetens tillblivelse Bo Isenberg Kritik och kris. Reinhart Kosellecks tes om modernitetens tillblivelse Reinhart Koselleck's thesis of the genesis of modernity Published 18 May 2012 Original in Swedish First published in Fronesis

Läs mer

Din manual SIEMENS SK65 http://sv.yourpdfguides.com/dref/534097

Din manual SIEMENS SK65 http://sv.yourpdfguides.com/dref/534097 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS SK65. Du hittar svar på alla dina frågor i SIEMENS SK65 instruktionsbok (information,

Läs mer

Enheten för processrätt och domstolsfrågor SN Dnr 181/2010 Att: Jenny Kvarnholt Er referens/dnr: Stockholm Ju2010/5515/DOM.

Enheten för processrätt och domstolsfrågor SN Dnr 181/2010 Att: Jenny Kvarnholt Er referens/dnr: Stockholm Ju2010/5515/DOM. Justitiedepartementet Vår referens/dnr: Enheten för processrätt och domstolsfrågor SN Dnr 181/2010 Att: Jenny Kvarnholt Er referens/dnr: 103 33 Stockholm Ju2010/5515/DOM Stockholm 2011-01-24 Remissvar

Läs mer

DOM 2016-02-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-02-19 Meddelad i Stockholm Avdelning 02 DOM 2016-02-19 Meddelad i Stockholm Sida 1 (9) Mål nr 7265-14 KLAGANDE MBVB Kommunikation AB, 556918-4483 Ombud: Advokat David Hertzman Advokatfirman Gärde & Partners AB Danderydsgatan 14

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QCB8318K 08 http://sv.yourpdfguides.com/dref/834715

Din manual HUSQVARNA QCB8318K 08 http://sv.yourpdfguides.com/dref/834715 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Kommittédirektiv. Förutsättningar för att avveckla Statens vanämnd. Dir. 2010:133. Beslut vid regeringssammanträde den 9 december 2010

Kommittédirektiv. Förutsättningar för att avveckla Statens vanämnd. Dir. 2010:133. Beslut vid regeringssammanträde den 9 december 2010 Kommittédirektiv Förutsättningar för att avveckla Statens vanämnd Dir. 2010:133 Beslut vid regeringssammanträde den 9 december 2010 Sammanfattning En särskild utredare tillkallas med uppgift att analysera

Läs mer

Jämställdhetsplan för år 2010

Jämställdhetsplan för år 2010 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för fysik 2010-05-11 Jmstlldhetsplan för år 2010 Bakgrund En jmstlldhetsplan för institutionen för fysik upprttades första gången i mars 1994. Denna plan har sedan flera

Läs mer

TDIU Regler

TDIU Regler Regler Student fr lmna salen tidigast en timme efter tentans start. Vid toalettbesk eller rkpaus ska pauslista utanfr salen fyllas i. All form av kontakt mellan studenter under tentans gng r strngt frbjuden.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 27 april 2016 Ö 2481-15 SÖKANDE KL. MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 27 april 2016 Ö 2481-15 SÖKANDE KL. MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 27 april 2016 Ö 2481-15 SÖKANDE KL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Resning TIDIGARE AVGÖRANDEN Högsta domstolens

Läs mer

Prövningstillstånd i Regeringsrätten

Prövningstillstånd i Regeringsrätten SKATTENYTT 2002 473 Arne Baekkevold Prövningstillstånd i Regeringsrätten Statistiken visar att det är mycket svårt att få prövningstillstånd i Regeringsrätten; prövningstillstånd meddelas bara i några

Läs mer

Ett enhetligt patentskydd i EU

Ett enhetligt patentskydd i EU Näringsutskottets betänkande 2013/14:NU21 Ett enhetligt patentskydd i EU Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2013/14:89 Ett enhetligt patentskydd i EU och en motion från den

Läs mer

Yttrande över betänkandet Forensiska institutet Ny myndighet för kriminalteknik, rättsmedicin och rättspsykiatri (SOU 2006:63)

Yttrande över betänkandet Forensiska institutet Ny myndighet för kriminalteknik, rättsmedicin och rättspsykiatri (SOU 2006:63) Åklagarmyndigheten Sida 1 (7) Överåklagare Lisbeth Johansson ÅM-A 2006/1343 Ert Er beteckning Ju 2006/5624/PO Regeringskansliet Justitiedepartementet Enheten för polisfrågor samt allmän ordning och säkerhet

Läs mer

Återvinningsindustrierna avger följande remissyttrande över departementspromemorian Upphandling från statliga och kommunala bolag (Ds 2009:36).

Återvinningsindustrierna avger följande remissyttrande över departementspromemorian Upphandling från statliga och kommunala bolag (Ds 2009:36). Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm den 5 oktober 2009 Dnr Fi2009/5036 REMISSVAR ÖVER DEPARTEMENTSPROMEMORIAN UPPHANDLING FRÅN STATLIGA OCH KOMMUNALA BOLAG (DS 2009:36) Återvinningsindustrierna

Läs mer

Din manual BEHRINGER BTR2000

Din manual BEHRINGER BTR2000 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Högsta domstolen NJA 2013 s. 31 (NJA 2013:4)

Högsta domstolen NJA 2013 s. 31 (NJA 2013:4) Sida 1 av 6 Högsta domstolen NJA 2013 s. 31 (NJA 2013:4) Målnummer: Ö4631-11 Avdelning: 1 Domsnummer: Avgörandedatum: 2013-01-31 Rubrik: Återvinningstalan avseende ett avtal om överlåtelse av svenska och

Läs mer

Advokatsamfundet har ingen erinran mot förslagen i sina huvuddelar, med de reservationer och påpekanden som anges nedan i avsnitten 2-4.

Advokatsamfundet har ingen erinran mot förslagen i sina huvuddelar, med de reservationer och påpekanden som anges nedan i avsnitten 2-4. R-2010/1354 Stockholm den 15 december 2010 Till Justitiedepartementet Ju2010/7476/EMA Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 6 oktober 2010 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet EU:s

Läs mer

Anno Nr: 3 Juni 2010 Pris: 10:-

Anno Nr: 3 Juni 2010 Pris: 10:- Nr: 3 Juni 2010 Pris: 10:- Anno Spegelögaredaktionens ambition r att ge ut en levande, aktuell tidning, som bde r uttriktad och speglar verksamheten p Fontnhuset samt medlemmarnas vardag. För att stadkomma

Läs mer

Remissvar Patent- och marknadsdomstol (Ds 2014:2)

Remissvar Patent- och marknadsdomstol (Ds 2014:2) Justitiedepartementet Att: Anna Avenberg 103 33 Stockholm Stockholm Dnr 2014-04-25 Ju2014/129/DOM Remissvar Patent- och marknadsdomstol (Ds 2014:2) Företagarna har givits möjlighet att yttra sig över rubricerade

Läs mer

Ändringar i patentlagen

Ändringar i patentlagen Lagutskottets betänkande 2005/06:LU32 Ändringar i patentlagen Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2005/06:189 Ändringar i patentlagen. Propositionen avser frågan om

Läs mer

RP 45/2015 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 45/2015 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om en enhetlig patentdomstol och med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Läs mer

En domstol för immaterialrätt, konkurrens, marknadsföring m m

En domstol för immaterialrätt, konkurrens, marknadsföring m m Statsråden Beatrice Ask, Justitiedepartementet Mats Odell, Finansdepartementet Maud Olofsson, Näringsdepartementet Nyamko Sabuni, Integrations- och jämställdhetsdepartementet Stockholm, 2007-04-04 En domstol

Läs mer

Mobbning = upprepad, medveten, negativ handling för att tillfoga. skada eller obehag

Mobbning = upprepad, medveten, negativ handling för att tillfoga. skada eller obehag Plan mot diskriminering och kränkande behandling ÖDENÄS FÖRSKOLA Läsåret 2015/2016 Inget barn i förskolan och ingen vuxen som arbetar på vår förskola, ska känna sig mobbad eller kränkt. Det är vår självklara

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 juni 2014 T 5554-13 KLAGANDE 1. EB 2. OB 3. BS 4. CS MOTPARTER 1. Byggnadsnämnden i Halmstads kommun Box 153 301 05 Halmstad 2. EV

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX 66030K-MN 92F

Din manual AEG-ELECTROLUX 66030K-MN 92F Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX 66030K-MN 92F. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX

Läs mer

Stockholm den 2 april 2014

Stockholm den 2 april 2014 R-2014/0054 Stockholm den 2 april 2014 Till Justitiedepartementet Ju2014/125/KO Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 9 januari 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Överskuldsättning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (16) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 juni 2015 T 5767-13 KLAGANDE OCH MOTPART Systembolaget Aktiebolag, 556059-9473 103 84 Stockholm Ombud: Advokaterna JM och JS KLAGANDE

Läs mer

Din manual ZIBRO SC 1832 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2999138

Din manual ZIBRO SC 1832 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2999138 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZIBRO SC 1832. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Mål C-125/05. VW-Audi Forhandlerforeningen, som representant för Vulcan Silkeborg A/S, mot Skandinavisk Motor Co. A/S

Mål C-125/05. VW-Audi Forhandlerforeningen, som representant för Vulcan Silkeborg A/S, mot Skandinavisk Motor Co. A/S Mål C-125/05 VW-Audi Forhandlerforeningen, som representant för Vulcan Silkeborg A/S, mot Skandinavisk Motor Co. A/S (begäran om förhandsavgörande från Østre Landsret) "Konkurrens Försäljningsavtal för

Läs mer

Din manual SHARP LC-42XL2E http://sv.yourpdfguides.com/dref/3875633

Din manual SHARP LC-42XL2E http://sv.yourpdfguides.com/dref/3875633 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP LC-42XL2E. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:21 2004-09-07 Dnr A 1/04. Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2003-12-12 i mål T 5467-03, se bilaga (ej bilagd här)

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:21 2004-09-07 Dnr A 1/04. Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2003-12-12 i mål T 5467-03, se bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2004:21 2004-09-07 Dnr A 1/04 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts, avd. 4, dom 2003-12-12 i mål T 5467-03, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE 1. Staten genom Vägverket, 781

Läs mer

Remiss: Europeiska kommissionens förslag till ett paket med processuella rättigheter

Remiss: Europeiska kommissionens förslag till ett paket med processuella rättigheter 1 (7) 2014-03-06 Dnr SU FV-1.1.3-0386-14 Regeringskansliet (Justitiedepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Europeiska kommissionens förslag till ett paket med processuella rättigheter 1. Inledning Europeiska

Läs mer

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Kommittédirektiv En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75 Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Sammanfattning En parlamentarisk kommitté ska analysera i vilken utsträckning polisens nuvarande

Läs mer

Din manual PANASONIC EB-GD52 http://sv.yourpdfguides.com/dref/538454

Din manual PANASONIC EB-GD52 http://sv.yourpdfguides.com/dref/538454 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Prövningstillstånd till hovrätterna. I drygt fyra år har vi haft det.

Prövningstillstånd till hovrätterna. I drygt fyra år har vi haft det. SFIR-mingel på väg hem - 28 januari 2013 Prövningstillstånd till hovrätterna I drygt fyra år har vi haft det. Christer Löfgren PT De fyra skälen för prövningstillstånd är 1. Ändring 2. Granskning (var

Läs mer

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO

KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 01-055 062 PM-2 2001-09-12 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling (direktupphandling). Ett antal kommuner

Läs mer

Din manual NILFISK NEPTUNE 8 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3466481

Din manual NILFISK NEPTUNE 8 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3466481 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NILFISK NEPTUNE 8. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

IVAs synpunkter på delrapporten från Utredningen om Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor

IVAs synpunkter på delrapporten från Utredningen om Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor Utbildningsdepartementet Registrator 103 33 Stockholm IVAs synpunkter på delrapporten från Utredningen om Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien,

Läs mer

Tillvxt- och regionplanefrvaltningen STOCKHOLMS LNS LANDSTING 1(4)

Tillvxt- och regionplanefrvaltningen STOCKHOLMS LNS LANDSTING 1(4) Tillvxt- och regionplanefrvaltningen STOCKHOLMS LNS LANDSTING 1(4) TJNSTEUTLTANDE 2016-10-13 TRN 2016-0106 Handlggare: Evert Kroes Tillvxt- och regionplanenmnden Lget i Stockholmsregionen 2016 - uppfljning

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD. Justitieministeriet 28.11.2003. Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare)

PRESENTATIONSBLAD. Justitieministeriet 28.11.2003. Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) PRESENTATIONSBLAD Utgivare Utgivningsdatum Justitieministeriet 28.11.2003 Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Kommittén för utveckling av domstolsväsendet Ordförande

Läs mer

Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering. Dnr 2012-387

Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk identifiering. Dnr 2012-387 Beslutsförslag H Kommunstyrelseförvaltningen Yttrande över promemorian Myndigheters tillgång till tjänster för elektronisk Dnr 2012-387 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer