PROPANEXPLOSIONEN OEN 8 MAJ 1981 RAPPORT AV DEN SÄRSKILDA ARBETSGRUPPEN FÖR UTREDNING AV PROPANEXPLOSIONEN. . r ..J.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROPANEXPLOSIONEN OEN 8 MAJ 1981 RAPPORT AV DEN SÄRSKILDA ARBETSGRUPPEN FÖR UTREDNING AV PROPANEXPLOSIONEN. . r ..J."

Transkript

1 ..J. PROPANEXPLOSIONEN. r ARENDAL (GÖTEBORG) OEN 8 MAJ 1981 RAPPORT AV DEN SÄRSKILDA ARBETSGRUPPEN FÖR UTREDNING AV PROPANEXPLOSIONEN Göteborg i d~cember 1981

2 PROPANEXPLOsiONEN I ARENDAL, GÖTEBORGS KOMMUN INNEHALLsFÖRTECKNING Sid SAMMANFATTNING UTREDNINGEN 3 ORIENTERINGSSKISSER 5 FÖRESKRIFTER OCH NORMER 6 ANLÄGGNINGEN Tikomst, föräggningen av rörstråket mm 10 Konstruktion 12 Produktföden 13 Fortöpande ~ontroer,inspektioner o d 14 ALLMÄNT OM GASMOLNSEXPLOSIONER M M Något om fria gasmonsexposioner 15 Något om propan och - förbränning a v propan 16.- UTFLÖDET - EXPLOSIONEN Orsak ti utfödet 18 Utfödet - gasspridniqg, gasmängder 18 Jämförese med modeantaganden Tändkäa Beräkningar av krafter p g a exposionen 23 Tryckverkningsgrad 24 Personskador 25 Öv riga skador 25 ALARMERINGEN OCH RÄDDNINGSINSATSERNA Redovisning av åtgärder Bedömning a v åtgärderna Aarmeringen Räddningsinsatserna 27 3f: 35

3 SAMMANFATTANDE BEDÖMNINGAR Sid 12 REKOMMENDATIONER PROPANUTFLÖDET INOM BP:S RAFFINADERIOMRADE Orsak Aarmeringen Räddningsinsatserna Tätningsförfarandet Erfarenheter : BILAGOR Nr Fygbid över oyckspatsen Fotografier över rörskadan 2 Utredning om tändanedningar 3 Gasexposionen , Göteborgs kommun ~ (undersökning av SSI Byggkonsut AB m a p krafter på skyddsrum vid exposionen) Protoko fört vid besiktning av funna arm- 5 käder vid brand Arenda Brand- och exposionsskador h

4 1 SAMMANFAT~NING Fredagen den 8 maj, k e=~poderade ett propangasmon i Arenda i Göteborg. Monet hade bidats genom utföde a v propan i vgtskefas fr~n ett drygt 5 km ångt I 6 transportrör mean BP ~ s raffinaderi och en dep~. Utfödet före e=:posionen p~gick i ca 55 min. Ber~kningar visar att några tiota m 3 propanvätska - mots varande runt m 3 propangas - femtede härav förbrändes vid exposionen. kom ös. Ungefär en AnaysutJtande a v b a statens kriminatekniska aboratorium jämte vittnesuppgifter taar mycket starkt för att rörskadan orsakades genom spr~ngning med sprängämne. Ingen har hittis kunnat bindas vid gärningen. Något fe på r6ran~ggningen eer i dess sk6tse som har bidragit ti utveckingen av oyckan har inte kunnat tonstateraf s. Vid e;~posionen brännskadades tv~ brandmän sv~rt. Den ene aved ti föjd av. sina skador ndgra veckor senare. Den andre fick best~ende scador. I omgivningen v~ades betydande skador pj egendom, b a totaförstördes en kontorsbyggnad. De e conomiska skadorna har grovt uppskattats ti drygt 15 mij. kr. Orsaken ti att de t v ~ brandm~nnen skadades bedöms vara oyckiga omständigheter för vika ingen kan astas. Brandförsvarets och poisens r~ddningsinsatser och samordningen mean dessa bedöms som tifredsstäande.

5 2 F6jande rekommendationer ämnas: Panverket b6r 6verväga om anvisningar f6r panäggning f6r markanvändning med hänsyn ti anäggningar a v ifr2gavarande sag b6r meddeas. - Brandf6rsvaren b6r med h~nsyn ti erfarenheterna fran de skadade brandmännens utryckning g6ra en 6versyn pj sambandssidan f6r att minska risten f6r iknande händeser. - Erfarenheterna från räddningstjästen vid oyckan b6r f6rmedas vid utbidning och Bvning a v brandoch poispersona. Gemensam panäggning och övnng mean brandf6rsvar och pois är av stor vikt. Vidare b6r betonas vikten av information ti utryckande enheter om ämpig färdväg, skyddsavstånd, brytpunkt och ordning f6r radiosamband. - En särskie utvärdering b6r g6ras genom jämf6rese mean brandmännens skador och k~der i syfte att ta fram underag f6r f6rbättring av s(yddsutrustning och ev ändring av rutiner f6r användande av sddan. Sociastyresen b6r Bverväga om särs(ida anvisningar beh6vs f6r ambuanspersona m f f6r f6rsta behanding av brännskador- t exbetr. vattenbegjutningoch om ambuanser b6r utrustas särskit härf6r. Den 4 juni 1981 inträffade Jnyo ett f6de av propan frjn den aktuea r6redningen. Det skedde inom BP : s raffinaderiomrade. NAgon antändning av gasen skedde dock inte. Rapporten inneh~er även en redog6rese med erfarenhetssammanstäning betrfffande den händesen.

6 3 UTREDNINGEN Samrna dag som gasexposionen inträffade företog änsstyresen~ företrädd av b a andshövdingen, och andra be rörda myndigheter besök på oyckspatsen, varvid fr å gan om utredning a v oyckan diskuterades. Den 11 maj hös på andshövdingens initiativ ett samrnanträde med represent~nter för de aktuea myndigheterna. Den 14 maj 1981 uppdrog regeringen " åt änsstyresen i Göteborgs och Bohus än att i sarnarbete med berörda statiga och kommunaa myndigheter sammanstäa erfarenheterna från gasexposionen i Göteborgs kornmun den 8 maj 1981." Med anedning av regeringens uppdrag utsåg änsstyres e n g e nom formet besut den 26 maj en samarbetsgrupp mc'd föjande sammansättning: My ndighe t / organisation Länssty r e se n I KornrnundeRarternentet statens brandnämnd Sprängämnesinspektionen Poissty resen i Göteborgs poisdistrikt Företrädare Landshövdingen Ake Noring (ordf) Försvarsdirektören Gunnar Franke Hovrättsassessorn ULf Bjurrnan Avdeningsdirektören Mats Ber~ 1:e byråingenjören Per Sturk Poismästaren Bengt Erandsson Yrkesinspe k t ionen i Göteborgs Yrkesinspektören Anders Svedhom d i s trikt GÖt8borgs brandförsvar Göteborgs k ornmun AB Statens Anäggningsprov ning Brandche f e n Kar-Ejnar Nisso n Kommunarådet Lennart Osson Regionchefen Björn S Christensen F hovrättspresidenten Härje s tenberg / Ti utredningen knöts ä v en BP och She 1 ä gare ti det aktuea rörstråket. egenskap a v

7 Byrådirektören hos änsstyresen Mats Måre har varit sekreterare. Arbetet har genomförts så att myndigheterna företagit undersökningar på sätt som normat brukar ske vid större oyckor, t ex poisteknisk undersökning och brandorsaksundersökning. Materiaet har sedan sammanstäts inom änsstyresen och diskuterats v id samarbetsgruppens sammanträden. Vissa moment har behandats i mindre arbetsgrupper. Samarbetsgruppen är enhäig. - -

8 ORIENTERINGSSKISSER 5 - N BP Arendasvarvet O)e" ö gen..,.,...,...,.._..._..,.- E.N ' skarviksfhamnen 1 GÖTA ÄLV F yg b id och detajerad skiss över oyckspatsen - s e biaga resp 6:1

9 6 FÖRESKRIFTER OCH NORMER Föreskrifter för transport av brandfarig vara 1 röredning finns i förordningen (1961:568)*) om brandfariga varor och industriverkets författningssaming SIND FS 1981:2. Regesystemet är i huvudsak föjande: Den som vi transportera brandfarig vara i rö~edning utanför ahäggnings0mr~de ska ha tist~nd. Ansökan om tist~nd eer förhandsbesked sca no~mat inges ti byggnadsn2.mnden som i den mi:n det erfordras sca samråda med andra berörda myndigheter s{som brandc~efen och h2.sov~rdsnämnden. sedan dessa myndigheter hörts ska spr~ngämnesinspe!ctionens**) yttrande inh~mtas..z\nsö~an ska var-a ttfi:ij_jd av erforderiga :.:-5_tningar 1 beskrivningar och d2~r s~' krävs av panskiss och panearta över an~ggningsområde och intiiggande omrfden. ~ransport i edningen ftr inte ptbörjas förrän edningen avsynats. ~i avsyning~n Jcaas brandchefen och annan sak!cunnig vars närvaro är erforderig samt spre:~ngs2mnesinspektionen om den har anmfit att den önskar nervara. Kravet på säkerhet är amänt formuerat i förordning e n: "Röredning för transport av brandfarig gas eer brandfarig vätska ska med tihörande anordningar vara så utför~ att det föreigger betryggande säkerhet för att vid transport skada icke våas genom brand eer annoredes." skydds- eer säkerhetsavstånd är icke angivet för röredning men vä för agring. Ti edning för röredningsutförande och besiktning har Tryckkärskommissionen utgett Röredningsnormer 1967, omarbetade *)Omtryckt 1977:423 1 därefter ändrad 1977: : : :832 och 1981:495 **) Enigt f5rordningen (1981:499) med instruktion f5r sprängämnesinspektionen 1 som trädde i kraft den jui åigger det inspektionen att b a meddea f5reskrifter och anvisningar om exposiva och brandfariga varor samt att ut5va tisyn.

10 7 Arbetarskyddsstyresen har efter samråd med industriverket meddeat anvisningar"och föreskrifter *) om tiämpning av Röredningsnormerna att gäa från Enigt nnvisningarna och föreskrifterna gäer b a föjande: Röredningar ska med avseende på materia, beräkning, konstruktion, utrustning och fortöpande tisyn uppfya bestämmeserna i Röredningsnormerna eer erbjuda minst ikvärdig säkerhet. Ledningar ska besiktigas och kontroeras enigt vissa avsnitt i normerna. Sådan besiktning och kontro ska utföras av riksprovpats, som avgör om objektet ska godkännas. Riksprovpatsen får även i övrigt fatta de besut och göra de beömningar, som behövs för besiktningens eer kontroens genomförande. Anvisningarna och föreskrifterna gäer endast för edningar eer dear därav som instaerats efter IfrAga om besiktning och fortöpande tisyn föreskrivs dock att normerna ska tiämpas på röredningar som tagits i bruk efter Arbetarskyddsstyresens föreskrifter om besiktning och kontro enigt vissa avsnitt i röredningsnormerna g&er endast d&r den numera upphävda arbetarskyddsagen var tiämpig. I princip anses föreskrifterna - som g~er arbetarskyddet - inte vara ti&mpiga utanför raffinaderiområden och andra arbetspatser. Vad röredningsnormerna upptar i fråga om besiktning och kontro ~c<1n dock av d0n t i 1 J st2.ndsgivande myndigheten ha tagits in som föreskrift i aktuet tistånc och på st s[tt givits ti~mpning utan inskränkningar. Inom snar framtid kommer sprängämnesinspektionen att utge föreskrifter för överföringsedningar för naturgas i gasform. *) Arbetarskyddsstyresens meddeande 1978:37, ändrat genom arbetarskyddsstyresens kungörese 1979:2.

11 8 R6redningsnormerna är närmast avsedda f6r r6redningar i stationära anäggningar. Men de är inom de områden som behandas tiämpbara f6r transportedningar. De behandar materia, beräkning, konstruktion och tiverkning samt besiktning av r6redningar. Hänsyn ti omgivningsfaktorer ingår ej. Även om det finns smärre skinader 6verensstämmer acceptanskriterierna ganska vä med andra ut~ndska normer och kraven anses inte mindre str~nga. Den am~nna normen f6r den internationea oje den ameri';:anska nationc a standaroc'n industrin ~r "Liquid Petroeum Transpo:::-tation Pip i ng S~rstcms" (ANSI / ASMr.\.~ B31. <1). Genom korsreferenser knvter den ihop ett omfattande amerikans~t regesystem omfattande materia, konstruktion och kontro f6r ti~mpning pt transporteeningar. Tisammans med ceras egna standard ti2mpas den nu av ojeboagen 6ver hea värden. Utanf6r USA kommer därti andra nationea normer, standard och f6reskrifter. Avvikeserna varierar mean oika änder men objektivt betraktat, i ett st6rre perspektiv är de icke väsentiga. En formet stor skinac igger doc;:: i kravet på den som tiåts g6ra besiktning. Denna skinad får stor betydese därigenom att besiktningen är den handing som sutigen faststäer att objektet verkigen utförts enigt f6reskrifterna. I vissa änder saknas krav på officie kontro a v edningar och anäggningsägaren har fu frihet vid va av kontroant. Motsatsen är att f6reskriven kontro ska utf6ras av statig myndighet. Däremean finns oika varianter.

12 9 I Sverige ska föreskriven kontro och besiktning enigt agen 0974:896) om riksprovpatserna m m utföras av riksprovpats (RPP). RPP för röredningar och tryckkär är AB statens Anäggningsprovning (SA), som började sin verksamhet Före 1977 utfördes föreskriven kontro av besiktningsmän som auktoriser~ts av arbetarskyddsstyresen. Inom petroindustrin i Västsverige utfördes sådan kontro ti övervägande de av Angpanneföreningen vars besiktningspersona 1977 gick över ti SA. Ledning för brandfarig vara som föräggs ovan jord kan kontroeras och underhåas. Härigenom är den ur håfasthetssynpunkt överägsen den nedgrävda. Internationet föräggs edningar ovan jord inom hamn-, agrings- och industriområde. Transportedningar däremean äggs också normat ovan jord. För att skydda edningen tas vid projekteringen rimig hänsyn ti möjighet av utifrån verkande faktor vid b a vägövergångar, områaen med omfattande trafik och område där marken ej är stabi. Sådan hänsyn kan få formen av t ex skyddsräcken eer betongmur. De konstruktionskrav som anges i ANSI B31.4 anses amänt som tiräckiga för amänhetens säkerhet under normaa förhåanden. Hänsyn ti panerad skadegörese tas inte i någon norm. :: Krav på..i.nhägnad finns endast för pumpstation, terminaer och cisternager och dessa ska för skyddet av egendom och amänheten vara åsta eer bevakade. Svensk praxis överensstämmer här med internatione. Längre transportedningar ovan jord innebär sådan oägenhet för markägare och försvårar framkomighet i den grad att de måste grävas ner. Nedgrävningen är såedes ej betingad av rörtekniska eer säkerhetsmässiga skä.

13 1 o ANLÄGGNINGEN Tikomst, föräggningen av rörstråket m m Tistånd ti förvaring, hantering och transport - b a i aktue röredning - av brandfarig vara meddeades av byggnadsnämnden den 16 februari Med tiståndet, som inte är tidsbegränsat, är förenade en mängd föreskrifter och anvisningar, b a föjande: ''44. Från säkerhetssynpunkt bör ängs hea edningen från raffinaderiet fram ti skarviks ojeområde räknas med en säkerhetszon om 15 a 20 m d ömse sidor om edningsområdet. Viss de av säkerhetszon må utnyttjas för järnväg och väg under förutsättning att betryggande åtgärder vidtages ti förhindrande av att röredningarna och rörstöd skadas vid ev tågurspåring eer motkörning av tunga motorfordon. 48. Där röredningar korsa vägar, gator eer järnväg ska sådana skydds- och säkerhetsåtgärder vidtagas, varom med sprängämnesinspektionen och brandchefen ska träffas överenskommese i varje särskit fa. Framförat gäer vid hög föräggning av rören att fria höjden bir ägst 3,5 m och rörstöd på betryggande sätt skyddas. 51. Ledningar för kondenserad gas ska förses med de avstängnings-, rörbrotts- och säkerhetsventier och ev andra skyddsanordningar som sprängämnesinspektionen och brandchefen efter samråd med anäggningsägaren föreskriver. 53. Ev kan viss varsemärkning angivande edningarnas innehå påfordras. 55.Ledningarna ska regebundet kontroeras." Den 12 augusti 1965 diskuterade och preciserade brandchefen och BP säkerhetsarrangemangen med hänsyn ti föreskrifterna och anvisningarna i tiståndet. Av anteckningar från den diskussionen framgår b a att

14 1 1 brandchefen samtyckte ti att rören för kondenserad gas skue ha så få yentier som möjigt, dvs en i yarje ände. Föräggningen av rörstrdkct och skyddsavstånden ti detsamma behandades även 1969 i samband med ett försag ti stadspan för ett industriområde för gasframstäning (AGA). I det sammanhanget uttaade sprängämnesinspektionen att det var motiverat med ett avstånd av 50 m mean rörstråket och byggnader för gasframstäning o d. Brandchefen yttrade i stadspanefrågan att skyddsavståndet 15 m ti amän väg kunde reduceras ti 5 m om påkörningsskydd med tifredsstäande håfasthet anordnades. Tekniska ösningar för utförandet av rörgatan har utformats efter samråd med brandförsvaret. I rörgatan har de grova edningarna med mindre br~ndfariga pro C:_u]~ter föragts närmast väg. Rörgatan har t>yggts pt en bank med diken för uppsaming av ev spi pt sidan av rörgatan. Rörbro över amän väg har en fri höjd som överstiger den tifmpade standarden om 4,5 m. Bropeare ~r betongförstärkta' för att ~ar.a påkörning. Tiämpade normer föjer i stort internatione standard och har utgått från förutsättningen att tänkbara skador ska kunna begränsas ti omfattning. I riskbedömningen är dock ej händeser som sabotage och nedfaande fygpan medräknade. När röredningarna konstruerades och förades hade Tryckkärskommissionens röredningsnormer ännu ej utgetts. De fanns dock i koncept och var vägedande vid materiava.

15 2 Krav på besiktning utförd av besiktningsman finns inte i aktuet tistånd. Sådan besiktning krävdes dock 1967 av byggnadsnämnden som föjd av ett röredningsbrott. Rörstråket besiktigades 1968 av dåvarande Angpanneföreningen. Besiktningen omfattade kontro a v beräkningsmetoder, konstruktioner och utförande. Rörstråket avsynades och godkändes den 16 februari 1971 för drift. Konstruktion Rörstråket i bron över Arendasvägen består av föjande sju rör: Lednings- Nom.dia. Produkt Längd voym Ägare 6" Propan m m BP 6" Butan m 100 m 2 I Fygfotogen m 400 m 6 I Motorbensin m 650 m 22" Dieseojor m " Tjockojor m 450 m m 3 I 3 I 3 I 3 I 3 I 20" Råoja She Längd och voym är angivna för sträcka mean närmaste avstängningsmöjigheter i båda ändar. BP:s rör öper mean BP:s raffinaderi och distributions-. /. boagets (ODAB) depå i Skarvik, se orienteringsskiss, s 5. Vid raffinaderiet sker utastning av propan och butan vid en utastningsstation medan motorbensin, fygfotogen, dieseojor och tjockojor astas ut vid en annan. Pumparna i förstnämnda station är utrustade med fjärrmanövrerade sug- och tryckventier samt backventier på trycksidan. Pumparna i den andra stationen har förutom sådan utrustning födesregeringsventier på trycksidan för att kunna regera utastningshastigheten ti främst fartyg i Skarviksdcpån,

16 1 3 Mean BP:s raffinaderiområde och depåområdet i skarvik öper BP:s rör på kommunaägd mark. Denna sträcka är ca m. Shes råojeedning ansuter ti rörstråket strax utanför BP:s raffinaderi och öper paraet med detta - men på separata rörstöd - på en sträcka av ca m.. - Propanröret är pacerat mean råojeröret och övriga.rör. strax utanför depåområdet i skarvik är propan- och butanrören försedda med avstängningsbara avgreningar vika används i samband med utastning ti bi och järnväg. Inom depåområdet öper edningarna vidare ti en kajpats som är särskit utrustad för fartygsutastning av gaso. Tjock- och råojerören är isoerade och väderskyddade. Tjockojeröre~ e-värmekabar. ä~ dessutom försett med Rörstråket öper över två vägar och under sju vägar (och även industrijärnvägsspår), Produktföden pumpade BP sammanagt ca 4,5 mij m produkter genom sina sex rör. Födet i BP:s rör sker enigt föjande: -- Nom.dia. Produkt Föde Tr:zck 6" Propan rn 3 /h 1 4 bar 6" Butan I 7-8 I 1 2 I Fygfotogen I 8-12 I I I 1 6 I Motorbensin I I I I 22" Dieseojor I 5-12 I 24" Tjockojor I I I Vid övertryck som uppstår varrna sommardagar sker betr vissa rör arm varvid personaen öppnar ventier ti

17 14 ämpiga tankar för att åstadkomma tryckavastning. Betr propan- och butanrören sker tryckavastning automatiskt genom att ventier ti sfärer öppnar sig vid vissa tryckbeastningar. Vid oyckstifäet registrerade BP inga tryck som avvek från ovan angivna värden. Fortöpande kontroer, inspektioner o d Inom BP har upprättats driftsföreskrifter innefattande kontroer m m i samband med pumpning. Rörstråket avpatrueras vidare varje vår och höst varvid rapport över upptäckta defekter upprättas. Dessutom ins!jcktcrar en av BP:s driftingenjörer rörsystemet mestades varje dag. Inspektionerna utförs 1 samband med dennes resor t o f skarvik och tigår så att han då stannar sin bi samt går ut och inspekterar några hun'dra meter av anäggningen. Vid nästa resa stannar han på ett nytt stäe osv. På så sätt får BP en stickprovskontro på anäggning~n i hea dess ängd. I enighet med BP:s interna inspektionsnermer besiktigades BP:s samtiga röredningar mean raffinaderiområdet och skarvik fust5ndigt under Vid besiktningen kunde inte konstateras några svagheter som skue kunna inverka menigt pt edningarnas htfasthet.

18 1 5 ALLMÄNT OM GASMOLNSEXPLOSIONER M M Något om fria gasmonsexposioner I handboken Skydd mot fria gasmonsexposioner i processindustrin*) har en av Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) år 1977 tisatt kommitte, Major Loss Prevention - Jndvikandc av större skador inom processindustrin, redovisat riktinjer för ökad säkerhet inom processindsutrin. I handboken redovisas konsekvenser av gasmonsexposioner samt ämnas rekommendationer för processäkerhet, beräkning av dimensionerande skadefa, byggnadsteknisk panering m m. Boken innehåer även uppgifter om en mängd gasmonsexposioner i utändsk processindustri. Såvitt kan utäsas av dessa uppgifter har oycksfrekvensen ökat på senare år. Sverige har varit förskonat från avarigare oyckor och tibud av ifrågavarande sag. Föjande två fa bör dock nämnas. Gasoexposionen 1969 vid Norrahammar: En tank..r--,..., för 60 m 3 gaso började en eftermiddag äcka från en rörskarv vid tanken. Området kring tanken fydes med gaso i vätske- och gasfas. Gasoen rann ned ti den inti fytande Tabergsån. Den föjde ån medströms genom ett fabriksområde. Ett stycke nedför ån var ån kuverterad. Vid kuvertmynningen, som var åg, väde gasoen upp mot ett gjuteri där gödande tackjärn stäts att kana i fria uften. Värmen från det gödande tackjärnet antände gasen. Gasoen i kuverten expoderade. Eden spred sig exposionsartat uppströms mot tanken. Efter några exposioner vid tanken expoderade densamma. Två brandmän som stängt kranar på tanken och förberedde för vattenbegjutning av tanken skadades, dock ej ivshotande. B a totaförstördes en agerbyggnad. Orsaken ti äckaget var en dåig svetsning på ett rör under tanken. *) Utgiven av Ingenjörsvetenskapsakademien, meddeande 238, stockham s.

19 1 6 Gasoäckaget 1974 på Primus Svenska Försäjnings AB:s gasodepå i Stenungsund: Entank för 200m 3 gaso började en morgon äcka i samband med att påfyningsventien stängdes efter utförd fyning av tanken. Gasoen förångades genast och en vit dimma uppstod. Läckaget varade i ca 45 min tis en provisorisk tätning sattes på pats. Då hade drygt 5 m 3 gaso äckt ut. Trafiken på intiiggande järnväg och väg stoppades. Emeertid hann fera biar passera genom gasen, dock utan att antändning skedde. Anedningen ti äckaget var att oämpigt materia hade använts 1 spindebussningar med föjd att ventispinden ti en kuventi hade tryckts ut. Något om propan och förbränning av propan Propan är ett aifatiskt koväte med formen c H eer 3 8 CH ch ch. Kokpunkten är -42~ och steningspunkten C Densiteten i vätskefas är 0,50 kg/dm 3. Gasen är ungefär 1,6 gånger så tung som uft. Ångtrycket vid 20 C är 820 kpa. Propan ingår i större eer mindre mängd i handesvaran gaso. Då propan i det närmaste saknar ukt tisätts av säkerhetsskä små mängder av ett kraftigt iauktande ämne ti gasoen. Förbränning av b a propan kan ske genom diffusionsförbränning, defagration eer detonation. Diffusionsförbränning inträffar om antändning sker i så tidigt skede att gasen och uften inte bandats. Defagration eer detonation sker om gasen och uften bandats och förbränningen sker då i en reaktion som rör sig genom gasbandningen från tändkäan. Om reaktionszonens hastighet är mindre än judhastigheten kaas föropp~t defagration, är den större kajas dt t detonation.

20 1 7 Defagration a v propan kan ske om voymandeen propan igger i intervaet 2,1-9,4 procent. Är propanandeen 4,0 procent reagerar propangasen fuständigt med syret i ufte n varvid maxima energimängd utveckas (st6kiometrisk bandning). F6r att starta en defagration krävs endast ite energi och e ffekt. Efter antändning av stora mängder kan man räkna med en acceererande defagrationshastighet. En omedebar detonation kräver en tändkäa med stor energi och effekt. Vid en detonation bir reaktionszonens hastighet konstant, omkring m/ s. En defagration kan under vissa, speciea omständigheter 6vergå ti eh detonation.

21

22 1 8 UTFLÖD:C~I' - 2XPLOSION:: ~N Orsak ti utfödet Rörs~adans beägenhet och utseende framgår av foto- / grafier, biaga 2. Såsom fotografierna visar består rörskadan av ett ht och Engsgående spricka~ på ~åda sidor om hået. Den sammanagda ytan i öppningen av röret har berf~nats ti O, 8894dm 2. Den skadade rörbiten har undersökts av Nitro Consut AB och därefter av statens kriminatekniska aboratorium (SKL). SKL säger i utåtande den 20 augusti 1981 b a "... att det inte iakttagits några materiafe i rörböjen och att skadans äge och utseende taar för att den tikommit genom sprängning". Uppgifter från vittnen om en kraftig kna vid tidpunkten för början av gasutfödet sammantaget med Ni tr-o Consu ts och SKL:s utåtanden taar enigt poisen mycket starkt för att rörskadan orsakats genom sprängning med spr~ngämne. Vid teknisk undersökning på patsen har dock in.te spår kunnat säkras som ytter-igare, styr~<:er miss :.. tanken om sprängning. Trots omfattande spaning, innefattande förhör med ttskiiga personer, har poisen hittis inte kunnat gripa n2gon som skäigen misstän-;:t för- gärningen. Poisen har inte kunnat rikta in sig på någon s~rsci t stark teori om mot i vet för en sprängning. Utfödet, gasspridning, gasmfngder Vid utfödestiiäet förekom ingen pumpning 1 propanröret. I n riggande rör förekom pumpning endast i bensj.nröret. Denna avbrö ts nfr BP informerades om propanu'cfödet. Propanröret innehö ca 95 m 3 propan i vb:tskefas vid trycket8-9 Bar. Utfödet före ant~ndningen pågick ungefär 55 min.

23 1 9 Sprängämnesinspektionen har i rapporten Gasmonso y cka i Göteborg redovisat beräkningar rörande utfödet och e=~posionen. Rapporten är uppdittact i samarbete med b a b r andf örsvaret och e~:perter u r I VA : s ovannämnda kommitte. Uppgifterna nedan om gasmonets spridning, gasmängder och tryck är hämtade från den rapporten. Observationer av utfödet före exposionen taar för att utströmningen var någorunda konstant. Efter e xposione n brann gasen som en facka med ti s y nes oförminskad intensitet under tre timmar, varefter intensiteten a v tog. - ~ Med hänsy n ti rörskadans omfattning, rördimensionen och trycket i röret kan det uppskattas att iter äckte ut per sekund. Under de 55 minuter som föregick exposionen torde därför m 3 propan i vätskefas ha strömmat ut. Detta motsvarar ungefär m 3 propan i gasfas. När kondenserad gas strömmar ut genom t ex en äcka sker en omedebar förgasning av en de av vätskan, varv id temperaturen sjunker ti substansens kokpunkt. Den utströmmande gasen expanderar på grund av den vid tryckfaet och temperatursänkningen frigjorda energin. Därv id bidas små vätskedroppar, aeroso, och en kraftig inbandning sker av den omgivande uften. Det astrade monet, primärmonet, består av en ka bandning av gas, aeroso och inbandad uft. Aerosoen i monet a vdunstar successivt. Kondenserad vattenånga gör monet s ynigt. - I många fa bidas vid utströmningen inte endast små vätskedroppar som bir uftburna, utan också större droppar som faer ti marken och bidar vätskepöar, som senare avdunstar.

24 20 Utanför den närmaste omgivningen av äckan sprids det kaa och därmed tunga monet i första hand. genom att fyta över marken. ~amtidigt driver det med vinden och späds ut mer eer mindre snabbt av uft. Det tunga gasmonet är under sin utspridning starkt beroende av markens beskaffenhet och kommer ikt en vätska att rinna nedför suttningar och tendera att samas i ågänta områden. I aktuet fa observerades inte någon ansaming av propan nedanför d~t skadade röret. Det är därför rimigt att anta att den propan i vätskefas som eventuet hamnade på marken snabbt förgasades. Hea den öskomna mängden bör atså ha bivit uftburen och ingått i monet. Omkring äckagepats~n observerades under utströmningen ett ca 10 m högt, vitt primärmon. Utanför detta sjönk substansen mot marken och bidade ett utbrett mon som beskrivits som en markdimma, ca 1,5 m hög. Terrängen vid oyckspatsen är i huvudsak pan. Monutbredningen har dock var i t be-roende' av små ni våsk inader. M0.n.et hai? haft en tendens att gida ned i de ägsta partierna. stigningar förefaer ha hindrat monutbredningen ganska effektivt. Vid tifäet rådde en mycket svag nordostig vind. En viss transport av monet i vindriktningen ned mot Arendasvarvet har skett. Man kan dock inte avgöra om detta främst berott på vinden eer på nivåskinaden. Av brandskadorna framgår att det brinnande monet täckt en yta a v ca m 2. Den brandskadade ytan nådde - sett från utfödespatsen - ca 200 m vindriktningen och ca 100 mot vindriktningen och hade en största bredd av ca 150m. Utanför denna yta fanns

25 21 även smärre avbrända områden. Av oika vittnesmå att döma sammanfaer i stort det brandskadade området med det område som före antändningen varit beagt med det s yniga monet som iknade markdimma. Under förutsättning att dessa observationer är riktiga kan föjande grova skattningar göras beträffande det brännbara monets voym och substansinnehå. Ytan m 2 gånger höjden 1,5 m ger v oymen m 3 för det syniga monet. Antändbarhetsområdet för propan är 0,04-0,2 kg/ m 3. Enigt vissa itteraturuppgifter är det rimigt att räkna med utspädningsfaktorn då primärmonet bidas. Primärmonet skue i ~å fa ha haft en koncentration a v 0,1-0,2 kg/ m 3. Det är rimigt att anta att en sådan gasbandning fyter ut ö ver marken och bidar en depå a v reativt koncentrerad gas. Från en sådan depå sker en successiv vertika diffusion och utspädning samt en horisonte transport i vindriktningen. Den genomsnittiga koncentrationen i det syniga och brännbara monet bör atså ha egat mean primärmonets koncentration och den nedre antändbarhetsgränsen. Ett värde härför inom intervaet 0,05-0,1 kg/ m 3 förefaer rimigt. På grund av fuktuerande v indriktning och topografiska förhåanden kan stora variationer såvä i tid som rum ha förekommit kring medevärdet. Med hänsyn ti beräkningarna av det syniga monets voym, m 3, och uppskattningen av gaskoncentrationen ti intervaet 0,05-0,1 kg/ m 3 kan mängden propan som förbrändes upp- 3 skattas ti 3-6 ton. Detta motsvarar ungefär 6-12 m propanvätska eer m 3 propangas. Exposionen, som bestod av fera på varandra föjande exposionsartade förbränningsföropp, pågick i högst 30 sekunder, Vittnen hnr e meertid be dömt tiden ti sekunder (se sid 32).

26 22 Jämförese med modeantaganden Enigt gängse uppfattning bidas vid utföde av en kondenserad gas ett kraftigt expanderat primärmon från viket ka och tung gas strömmar ned mot marken. Denna tunga gas driver i vindriktningen och späds ut genom uftinbandning. Mekanismen och föroppet har varit föremå f_ör många teoretiska utr~dningar och förs~g timodeer, men ännu föreigger ingen amänt accepterad mode. Observationerna av primärmonets och det tunga gasmonets utseende i stort bekräftar den amänna förestäningen om tunga gasmons utbredning, som igger ti grund för modeutveckingen. Däremot är den yta som bivit gasbeagd betydigt större än den som beräknas enigt enka modeer. Den stora ytan skue atså kunna antyda ett kraftigare gasutsäpp än det ~om beräknats under förutsättningen att gasedningen redan från början varit avstängd. Modeerna för gasutbredning vid kontinuerigt utsäpp av tung gas förutsätter dock ett stationärt föropp i den meningen att gasen transporteras bort i vindriktningen i samma takt som den astras vid äckan. I det aktuea faet var vindhastigheten mycket åg och med varierande riktning. Troigen var det nära stitje inti marken, och endast de dear av monet, som genom vertika atmosfärisk diffusion nått något högre höjder, har transporterats i vindriktningen. Det kan antas att påfyningen av substans ti monet från äckan varit större än mängden som bortfördes. Därmed sker en ansaming av substans som eder ti en tiväxt av det tunga monets utsträckning. Detta kan förkara den i förhåande ti substans-

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun Lokaa föreskrifter för att skydda människors häsa och mijön för Lia Edets kommun besutade av kommunfumäktige den 14 december 2000 95. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 mijöbaken (1998:808), 13, 17, 39-40

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

Får vi störa en liten stund med viktig information?

Får vi störa en liten stund med viktig information? CREATING PROGRESS Får vi störa en liten stund med viktig information? Information om verksamheten vid Scana Steel Björneborg AB, om säkerhetsarbetet, risker och hur allmänheten ska agera i händelse av

Läs mer

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOITET 3 (2.3) Sammanträdesdatum 203-0-29 7 Redovisning av intern kontro202 för kommunstyresens förvatning Dnr 202/8 Beredning Biaga KS 203/27/, skrivese 203-0-22 från

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Katherm QK.4 Govkanavärme med EC-motströmsventi Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Kampmann.de/instaation_manuas I476/0/3/ SE I SAP-Nr. 7407 .4 Katherm QK - motströmsfäkt-konvektion med kompakt

Läs mer

------------------------- -------------------- ---------------------------------

------------------------- -------------------- --------------------------------- A.RaVBXBMPLAR Sida: 1 Anm.upptagande p -mynd : STOCKHOLMS LÄN Dnr: Bnhet: 80NC/H Myndighetskod: 0201 Dnr annan p-mynd: AnmAningsdatum: 2010-09-02 k: 20.30 Amnäningssitt: se fritext upptagen av: Pa Thomas

Läs mer

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET 489 IDEOLOGI OCH VERKLIGHET Av jur. kand. GUSTAF DELIN Högerpartiets programkommie har nu uppösts. Detta betyder ångt ifrån att programarbetet inom partiet kommer att avstanna. Tvärtom kommer man nu på

Läs mer

Låt ledarskap löna sig!

Låt ledarskap löna sig! Låt edarskap öna sig! Ledarnas Chefsöner rapport 2010, om Ledarna chefsöner 2010 1 Innehå Låt önen spega edarskapets värde 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

Bilaga B Uppdragsmodell

Bilaga B Uppdragsmodell Biaga B Uppdragsmode Genere uppdragsmode Uppdragsföde Faser P R O J E K T L E D N I N G Förberedese Genomförande Effekthemtagning Besutspunkter Initiera uppdraget Starta genomförande Överämna resutat och

Läs mer

Chefen & Arbetsmiljön

Chefen & Arbetsmiljön Chefen & Arbetsmijön INNEHÅLL Arbetsmijö vad är det? 4 Varför satsa på arbetsmijön? 5 Arbetsmijö ständigt pågående 7 Måste eer möjighet? 8 När mår vi bra på jobbet? 9 Ledarskapet som arbetsmijöfaktor 10

Läs mer

Miljökunskap för räddningstjänsten. Från förebyggande till återställning

Miljökunskap för räddningstjänsten. Från förebyggande till återställning Mijökunskap för räddningstjänsten Från förebyggande ti återstäning Boken har tagits fram av en arbetsgrupp inom Räddningsverket (RoMm). I arbetsgruppen medverkade Ceciia Afredsson, Maria Karsson, Michae

Läs mer

Information om brandsäkerhet. för boende i höghus. Ta hand om brandsäkerheten! ä r. a l. r e d o. l t. i d

Information om brandsäkerhet. för boende i höghus. Ta hand om brandsäkerheten! ä r. a l. r e d o. l t. i d Informtion om brndsäkerhet för boende i höghus Stdens brnckre Stdens brnckre T hnd om brndsäkerheten! Stdens brnckre Stdens brnckre Instruktioner för de boende Brndvrnre Vrje våning i bostden smt kärvåningr

Läs mer

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater Svanenmärkning av Ljud- och bidapparater Version 4.2 15 december 2009 31 oktober 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Sammanfattning 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur ansöker man? 4 1 Harmonisering med EU:s mijömärkning

Läs mer

Årsrapport Säkerhetstjänst 2006 FÖRSVARSMAKTEN. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST

Årsrapport Säkerhetstjänst 2006 FÖRSVARSMAKTEN. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST Årsrapport Säkerhetstjänst 2006 FÖRSVARSMAKTEN Miitära underrättese- och säkerhetstjänsten MUST Den miitära säkerhetstjänstens omfattning Säkerhetsunderrättesetjänst Föja hotutveckingen och karägga den

Läs mer

Svanenmärkning av Slutna eldstäder

Svanenmärkning av Slutna eldstäder Svanenmärkning av Sutna edstäder Version 3.2 12 oktober 2010 31 oktober 2015 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt suten edstad? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur

Läs mer

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling Biaga 1A Redovisning av fiberråvara Leverantör: Produkt: Tiverkare/everantör: För dokumentation av fiberråvara: Träsag/växt och geografiskt ursprung (and/destat och region/provins) Mängd (på årsbasis)

Läs mer

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers författningssaming ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generadirektör Dan Hjamarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers föreskrifter

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Innehå Inedning 3 VAD ÄR ROKS? 3 Roks värdegrund och kvinno- och tjejjourernas unika stäning 4 Vad gör kvinnojourer och tjejjourer? 4 Medemskap i Roks 5 VARFÖR STARTA EN JOUR? 7 Hur ska ni nå ut ti bivande

Läs mer

Ledarnas rapport om chefslöner 2012

Ledarnas rapport om chefslöner 2012 Så beönas edarskap Chefsöner 2012, Ledarna Ledarnas rapport om chefsöner 2012 1 Innehå Så beönas edarskap 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer önens storek?

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40 rnj BÅSTADS Sammanträdesdatum 2013-04-16 1(15) Pats och tid: Besutande: Astrakanen, tisdag 2013-04-16, k 13:30-17:40 Åsa Ragnarsson (M), ordförande Uno Johansson (C) Eddie Grankvist (BP) Ingea Stefansson

Läs mer

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat.

Två modeller, en SuperFeed rotorinmatare eller ett CropCutter skäraggregat. New Hoand BR7000 BR7060 BR7070 brett urva Två modeer, många varianter. De två modeerna i New Hoand fexkammarserie kan utrustas för att passa oika förhåanden. BR7060 kan pressa baar som har upp ti 1,50

Läs mer

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-12 GSN-2013/519.252 1 (4) HANDLÄGGARE Hammarund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarund@huddinge.se Grundskoenämnden Om- och

Läs mer

Ärende nr 9. Yttrande över "En kommunallag för framtiden {SOU 2015:24)

Ärende nr 9. Yttrande över En kommunallag för framtiden {SOU 2015:24) Ärende nr 9 Yttrande över "En kommunaag för framtiden {SOU 2015:24) 59 ~Tingsryds ~kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (26) Kommunstyresens arbetsutskott 2015-09-07 273 Yttrande över "En kommunaag för fram

Läs mer

r.j Uppvidinge Kallelse/underrättelse 2012-04-16 Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträde med: Datum: 2012-04-26 Tid: KL 13.30

r.j Uppvidinge Kallelse/underrättelse 2012-04-16 Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträde med: Datum: 2012-04-26 Tid: KL 13.30 r.j Uppvidinge ~ KOMMUN Kaese/underrättese 2012-04-16 Sammanträde med: Mijö- och byggnadsnämnden Datum: 2012-04-26 Tid: KL 13.30 Pats: Kommunhuset Åseda, sa Våraskruv Ärende 1. Upprop Biaga 2. V a av justerare

Läs mer

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne Vannaktiviteter Torsby och Sunne KANOT- OCH FLOTTFÄRD Kanottur Njut av en kanottur på Karäven - en fridfu uppevese för små och stora. Karäven är det perfekta vattendraget för turer på några timmar upp

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc

www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Malin Kronmar augusti 2015 p wc www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommuna revisor Main Kronmar augusti 05 p wc Granskning av inköpsrutiner och köptroheten mot everantörer Innehåsforteckning. Sammanfattning och revision

Läs mer

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshuset, Hjamar Lundbohmsvägen 31 Teefon: 0980-70 000 Organisationsnr: 21 20 00-2783 Webb: www.kommun.kiruna.se

Läs mer

[H.] BÅSTADS KOMMUN. Datum: Onsdagen den 28 juli 2013. Plats: Kommunledningskontoret. Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet. l (l) Sid.

[H.] BÅSTADS KOMMUN. Datum: Onsdagen den 28 juli 2013. Plats: Kommunledningskontoret. Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet. l (l) Sid. [H.] BÅSTADS KOMMUN Kommunedningskontoret () Kaese ti sammanträde med ekonomiutskottet Datum: Onsdagen den 28 jui 2013 Tid: 08.30 Pats: Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad Ärendemening Besuts- instans

Läs mer

Hus & Anläggningar 7,5 poäng

Hus & Anläggningar 7,5 poäng AF1002 TEN1 Hus & Anäggningar 7,5 poäng Tentamen Tisdag 2011-05-24 k. 14.00-18.00 Saar: Q, Q13, QS, Q17, Q21, Q22, Q31, stora projekthaen BV 23 Tider Studerande som anänder senare än 45 min efter skrivningstidens

Läs mer

Vet du varför de norska hundarna har så platta nosar? Nej. Dom har jagat parkerade bilar.

Vet du varför de norska hundarna har så platta nosar? Nej. Dom har jagat parkerade bilar. Vet du varför de norska hundarna har så patta nosar? Dom har jagat parkerade biar. Har du hört om den senaste norska uppfinningen? En vattentät tepåse. Vet du när norrmännen bränner fötterna? När dom stryker

Läs mer

Energiläget i Åmål Sammanställt våren 2004

Energiläget i Åmål Sammanställt våren 2004 Energiäget i Åmå Sammanstät våren 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 BAKGRUND & SYFTE... 5 MÅL & FRÅGESTÄLLNING... 5 FÖRUTSÄTTNINGAR & METOD... 5 ENERGIANVÄNDNING

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Nordic Iron Ore AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Nordic Iron Ore AB (publ) Inbjudan ti teckning av aktier i Nordic Iron Ore AB (pub) Lead manager and bookrunner Retai seing agent Viktig information Information ti investerare Erbjudandet enigt detta prospekt ( Erbjudandet ) riktar

Läs mer

Gaslager Skallen Halmstads kommun

Gaslager Skallen Halmstads kommun Kommunens plan för räddningsinsatser på Gaslager Skallen Halmstads kommun Upprättad: 2008-11-20 Reviderad: 2013-01-11 Räddningstjänsten Kristinehedsvägen 2, 302 44 Halmstad Tel 035-16 00 00 Fax 035-16

Läs mer

Underhåll i lågkonjunktur sidan 2

Underhåll i lågkonjunktur sidan 2 en tidning från idhammargruppen nummer ett 2009 Sandvik kartägger underhåskompetensen sidan 4 Outsourcing sidan 6 Underhå i ågkonjunktur sidan 2 Idhammar AB är ett kunskapsföretag speciaiserat inom driftsäkerhet,

Läs mer

Svanenmärkning av Städtjänster

Svanenmärkning av Städtjänster Svanenmärkning av Städtjänster Version 2.3 17 mars 2009 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt städtjänst? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur söker man?

Läs mer

Blå målklasser i skogsbruksplan

Blå målklasser i skogsbruksplan Bå måkasser i skogsbrukspan Mats Bomberg näringspoitisk samordnare Södra Vattenförvatning i skogen Umeå 22-23 jan 2014 Utbidningskampanj - Skogens vatten Utbidningspaket med studieförbundet Vuxenskoan

Läs mer

Rörsystem 7. Rörsystem

Rörsystem 7. Rörsystem Rörsysem Rörsysem 82 Rörsysem Rörsysem Rörsyseme ransporerar amm oc maeria från arbespaserna i cenraeneen. Damme är vanigvis siane varför sanarrören är av 1,5 mm så. I samban me rök oc ren uf kan försärka

Läs mer

Energiläget i Mellerud

Energiläget i Mellerud Energiäget i Meerud Sammanstät våren 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 5 BAKGRUND & SYFTE... 5 MÅL & FRÅGESTÄLLNING... 5 FÖRUTSÄTTNINGAR & METOD... 5 ENERGIANVÄNDNING I MELLERUDS

Läs mer

SVARSANALYS. 10 p. 8 p. 34 p. 7 p. 9 p. 10 p. 5 p. 4 p. 9 p. 8 p. 6 p Sammanlagt 149 p. 6 p DET MEDICINSKA URVALSPROVET 23.5.2012

SVARSANALYS. 10 p. 8 p. 34 p. 7 p. 9 p. 10 p. 5 p. 4 p. 9 p. 8 p. 6 p Sammanlagt 149 p. 6 p DET MEDICINSKA URVALSPROVET 23.5.2012 1 DET MEDICINSA URVALSPROVET 3.5.01 SVARSANALYS Svarsanaysen offentiggörs omedebart efter det att urvasprovet avsutats. Syftet med svarsanaysen är att ge detagarna i urvasprovet en genere beskrivning av

Läs mer

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm

Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse mm Biaga KS 2014/38/1 INTRESSEFÖRENINGEN KOMMUNER OCH REG10NER1 SAMVERKAN Ti Intresseföreningen Bergsagets medemmar SALA KOMMUN Kommunstyresens förvatning Ink. Diarienr..20 4 j Dpb: 2014-01- 2 g ' ~ :-:.JAktbiaga

Läs mer

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen 10 Även de som medverkar vid planeringen och projekteringen ska, inom ramen för sina uppdrag, i tillämpliga delar följa det som

Läs mer

Berg och dal i bilhandeln. För närvarande rullar cirka 900000. i denna specialkommentar

Berg och dal i bilhandeln. För närvarande rullar cirka 900000. i denna specialkommentar VEM VAGADE för fem år.edan drömma om at vi 1958 skue yckas so ja 30 000 ov våra personbiar på utand" Berg och da i bihanden En starkt expanderande men annorunda och mer vågsam marknad väntar bibranschens

Läs mer

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc.

Windows. Kundstödskontakter världen över för ArcSoft Inc. Windows Kundstödskontakter värden över för ArcSoft Inc. Nordamerika 46601 Fremont Bvd Fremont,CA 94538, USA Te:1.510.440.9901 Fax:1.510.440.1270 Webbpats:www.arcsoft.com E-post: support@arcsoft.com Europa

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde - kompletterande handlingar

Kommunfullmäktiges sammanträde - kompletterande handlingar Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyreseförvatningen, Administrativa avdeningen TIG KUNGÖRELSE 2013-03-20 1(1) Kommunfumäktiges sammanträde - kompetterande handingar Tid Måndagen den25mars 2013,

Läs mer

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet

Nämndernas inköpsverksamheter bedrivs inte på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att antalet x. > KARLSHAM 2015-08-28 Kommunens revisorer Kommunstyresen KF:s presidium för kännedom Granskning av inköpsrutiner och köptrohet mot everanterörer På uppdrag av revisorerna i Karshamns kommun har genomfört

Läs mer

Rent vatten skapar hopp i slummen

Rent vatten skapar hopp i slummen NICLAS LINDGREN: Aa barn är aas ansvar VILL DU HJÄLPA! SKÄNK 50 KR TILL PMU. SMS:A PMU 50 TILL 72 930 2011 #3 En tidning från PMU Rent vatten skapar hopp i summen 700 barn föramade efter poioepidemi 12

Läs mer

Samtal med Stig Malm

Samtal med Stig Malm Samta med Stig Mam LO:s nyvade andre ordförande, Stig Mam, som amänt tippas efterträda Gunnar Nisson som LO-ordförande, intervjuas här av civiekonom Rof Engund. Fråga: Jag tänkte att vi skue börja med

Läs mer

VÄXJÖ 10:15 m fl. Södra Stationsområdet, Centrum i Växjö

VÄXJÖ 10:15 m fl. Södra Stationsområdet, Centrum i Växjö Handäggare Djana Micanovic Panchef 0470-436 22 Laga kraftbevis Datum 2014-03-11 Dnr 2012BN0510 Dp 214 Kommunfumäktige KF) i Växjö antog 2013-10-15 206 detajpan för de av VÄXÖ 10:15 m f. Södra Stationsområdet,

Läs mer

Undersökningar över vattenhaltens betydelse för barrträdsfröets kvalitet vid förvaring

Undersökningar över vattenhaltens betydelse för barrträdsfröets kvalitet vid förvaring Undersökningar över vattenhatens betydese för barrträdsfröets kvaitet vid förvaring Studies oj the importance of water content for the quaity of con[fer seed during storage av EINAR HUSS MEDDELANDEN FRÅN

Läs mer

Fiske og jakt. Torsby och Sunne

Fiske og jakt. Torsby och Sunne Fiske og jakt Torsby och Sunne FISKA I SJÖ, ÄLV OCH BÄCK Kväsfiske med guide - ca 4 timmar Prova på fiske efter t.ex gädda, gös eer abborre. Enke förtäring ingår. Utrustning finns att hyra - ingår ej.

Läs mer

SOLIDA GÄNGFRÄSAR. ThreadBurr

SOLIDA GÄNGFRÄSAR. ThreadBurr TM SOLIA GÄNGFRÄSAR ThreadBurr TiACN Fördeen med ThreadBurr är att du kan gänga och grada i samma operation. Ingen extra tid för och försänkning. Gradoperationen sker automatiskt vid gängfräsningen viket

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 4 1975 DOUGLAS CRONWALL A m m u n itionsövervakn i n g skyddsteknisk kontro THIOfEX och THIODIKT! Nu eutt.: tiitang ur patronj~~~~~~: Uir bitar e biar vior rör o. påtarbeten

Läs mer

BILAGA B1 -SANNOLIKHETSBERÄKNINGAR

BILAGA B1 -SANNOLIKHETSBERÄKNINGAR UPPDRAGSNUMMER 1321526000 RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLANER FÖR INDUSTRI I HOVA, GULLSPÅNGS KOMMUN Sweco Environment AB Mikaela Ljungqvist Martin Bjarke Granskad av Johan Nimmermark Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

OBO:s metallrörsystem

OBO:s metallrörsystem OO:s mearörsysem Sysem informaion Effekiv arbee med precisionsrör Fogar med svesområde, oskrapade Fogar med svesområde, oskrapade Fogar med svesområde, skrapade Fogar med svesområde, skrapade Sörre precision,

Läs mer

Mekanik 2 f or F Obligatorisk del

Mekanik 2 f or F Obligatorisk del Tentamen i Mekanik 2 för F, FFM521 och FFM520 Tisdagen 15 apri 2015, 8.30 12.30 Examinator: Martin Cederwa Jour: Martin Cederwa, ankn. 3181, besöker tentamenssaarna c:a k. 9.30 och 11.30. Tiåtna hjäpmede:

Läs mer

INTEGRERAD ELEKTRISK MODUL MED GASHÄLL (FFD)

INTEGRERAD ELEKTRISK MODUL MED GASHÄLL (FFD) INTEGRERAD ELEKTRISK MODUL MED GASHÄLL (FFD) Användningsinstruktioner och tiagningsguide LÄS DENNA BRUKSANVISNING INNAN DU ANVÄNDER DIN AGASPIS För användning i Sverige 01/15 EOPI 515613 INNEHÅLL AVSNITT

Läs mer

Svanenmärkning av Värmepumpar

Svanenmärkning av Värmepumpar Svanenmärkning av Värmepumpar Version 3.1 13 mars 2013 31 mars 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt värmepump? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker man? 4

Läs mer

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142

Skola F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt Skapaskolan 38 44 26 20 6 8 142 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-20 GSN-2015/170.602 1 (3) HANDLÄGGARE Hjem, Per 08-535 360 71 Per.Hjem@huddinge.se Grundskoenämnden Ansökan från The Learning

Läs mer

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER VID AB SANDVIK COROMANT, GIMOVERKEN

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER VID AB SANDVIK COROMANT, GIMOVERKEN UPPSALA BRANDFÖRSVAR. I SAMHÄLLETS TJÄNST SEDAN 1892 KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATSER VID AB SANDVIK COROMANT, GIMOVERKEN Plan enligt 3 kap 6 förordning (2003:789) om skydd mot olyckor Antagen av räddningsnämnden

Läs mer

Hur kissar barn? Börjar bli medveten om/känner obehag av våt blöja

Hur kissar barn? Börjar bli medveten om/känner obehag av våt blöja Hur kissar barn? Nyföddhetsperioden 1 år Börjar bi medveten om/känner obehag av våt böja 2 år Kan skija mean avförings/miktionsbehov. Somiga barn bir torra dagtid, kan passas torra 3-4 år Fertaet barn

Läs mer

Nr Ärende Information Noteringar

Nr Ärende Information Noteringar 1 Utskicksdatum 2013-02-20 1 (3) KALLELSE Kommunfumäktige kaas ti sammanträde Dag Måndagen den 4 mars 2013 Tid K. 18.00 Pats Nacka stadshus, Nackasaen Ordförande Gunia Emberg Sekreterare Heena Meier K.

Läs mer

2011 års. specialfastigheter. redovisning

2011 års. specialfastigheter. redovisning 2011 års speciafastigheter redovisning 2011 års redovisning speciafastigheter MED INTEGRERAD HÅLLBARHETSREDOVISNING 1 verksamheten Vd har ordet...5 Uppdrag, vision och affärsidé... 6 Våra kärnvärden...

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-02-01, kl. 15.00-16.15

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-02-01, kl. 15.00-16.15 SA'vv1ANTh\DESPROTOKOLL 1(47) Hässehoms Kommunstyresen Pats och tid Besutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1,, k. 15.00-16.15 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för värdgivare i Södertälje kommun 2014

Patientsäkerhetsberättelse för värdgivare i Södertälje kommun 2014 Södertä1je kommun 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-02-10 Socia- och omsorgskontoret ÄON, EN, HM, Jä och VM Patientsäkerhetsberättese för värdgivare i Södertäje kommun 2014 Dnr: ÄON 15/0 O, EN 15/14, HM 15/14,

Läs mer

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter.

Nya svenska råvaror på skånsk mark. Hälsosammare livsmedelsprodukter. Nya svenska råvaror på skånsk mark. Häsosammare ivsmedesprodukter. Väkommen att investera i utveckingen av en råvara med aa förutsättningar att vinna en häsosam pats i ivsmedeshyorna. Europas bästa jordbruksmark

Läs mer

11. Enligt plan- och. 11. Konsekvenser

11. Enligt plan- och. 11. Konsekvenser 11. Konsekvenser 11. Enigt pan- och byggagen ska översiktspanens konsekvenser kunna utäsas på ett ättfattigt sätt. En mijökonsekvensbeskrivning ska upprättas i syfte att integrera mijöaspekterna i paneringen.

Läs mer

detaljplan för Hjärup 8:16 m fl, Akerslundshusen Granskningsutlåtande Hjärup, Staffanstorps kommun

detaljplan för Hjärup 8:16 m fl, Akerslundshusen Granskningsutlåtande Hjärup, Staffanstorps kommun ~ STAFFANSTORPS KOMMUN Granskningsutåtande detajpan för Hjärup 8:16 m f, o Akersundshusen Hjärup, Staffanstorps kommun Detajpanen har varit utstäd för granskning under tiden 2014-03-10 --2014-04-07. Handingarna

Läs mer

SJ 11. Hållbarhets redovisning

SJ 11. Hållbarhets redovisning SJ 11 Håbarhets redovisning Innehå Ordföranden har ordet 2 Strategi och vision 3 Intressentdiaogen 6 Möjigheter och utmaningar 9 SJs sociaa ansvar 10 SJs mijöansvar 18 SJs ekonomiska ansvar 24 Redovisningsprinciper

Läs mer

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimera nätverksutskrift och skapa informationsfördear med en utskriftshanteringsösning som du kan impementera på pats eer via monet. Säker och praktisk utskriftsversion Fexibet.

Läs mer

L kala föreskrifter. Travers

L kala föreskrifter. Travers Miljö och h Verksamhetssyst hetssyst Ansvarig utgivare utgivare: Arbetsmiljö A G.575.2.1.2 Utgåva: 5 Datum: 213-2-2 28 TRUKTIO Sida 1 (7) Husums fabrik brik L kala föreskrifter Lokala reskrifter krifter

Läs mer

Svanenmärkning av Datorer

Svanenmärkning av Datorer Svanenmärkning av Datorer Version 6.3 8 juni 2009 31 december 2013 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt dator? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur ansöker man? 7 1

Läs mer

Vet du vad som gäller?

Vet du vad som gäller? Vet du vad som gäller? Utdrag ur Wihlborgs fastigheters arbetsmiljöplan 2012. Detta är ett utdrag ur den arbetsmiljöplan som ingår i avtalet med Wihlborgs entreprenörer. Kontaktperson miljöchef Hanna Claesson.

Läs mer

Utvecklingstendenser beträffande rotvärden och priser på skogsprodukter

Utvecklingstendenser beträffande rotvärden och priser på skogsprodukter K U N G L. S K O G S H Ö G S K O L A N S S K R I F T E R Nr 33 BULLETIN OF THE ROYAL SCHOOL OF FORESTRY STOCKHOLM, SWEDEN Redaktör: Professor LENNART NORDSTRÖM 1960 Utveckingstendenser beträffande rotvärden

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.8 15 december 2011 31 december 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

Säkerhet för lösningsinriktade skrivare och multifunktionsskrivare från Lexmark

Säkerhet för lösningsinriktade skrivare och multifunktionsskrivare från Lexmark Säkerhet för ösningsinriktade skrivare och mutifunktionsskrivare från Lexmark Förbättra säkerheten för företagets dokument och data När det kommer ti säkerhet måste företaget kunna hantera nätverksansutna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 9 december 2008 Ö 4308-07 PARTER 1. PF 2. CS Ombud för 1 och 2: Jur.kand. MS 3. MA 4. JF Ombud för 3 och 4: Advokat JC SAKEN Fel i fastighet

Läs mer

BRANDFARLIGA VAROR. En information från räddningstjänsten i Finspångs kommun, för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor.

BRANDFARLIGA VAROR. En information från räddningstjänsten i Finspångs kommun, för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor. BRANDFARLIGA VAROR En information från räddningstjänsten i Finspångs kommun, för dig som ansöker om tillstånd att hantera brandfarliga varor. Hantering av brandfarliga varor är som mycket annat i samhället

Läs mer

De anställda tillhörande Ystad Energi AB har varit kallade till hälsokontroller vid

De anställda tillhörande Ystad Energi AB har varit kallade till hälsokontroller vid FLIK 1 Företagshäsa N- Sidan () RAPPORT år 0 för Energi AB av Nvakiniken Företagshäsa AB De anstäda tihörande Energi AB har varit kaade ti häskntrer vid Nya kiniken Företagshäsa AB centra i. Tjänsten ingår

Läs mer

Svanenmärkning av Städprodukter med mikrofiber

Svanenmärkning av Städprodukter med mikrofiber Svanenmärkning av Städprodukter med mikrofiber Version 2.2 12 oktober 2010 31 mars 2018 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta städprodukter med mikrofiber? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 7 1968 G RASMUSSON Synpunkter på ubåtsräddnings materie,--------------------------------------, föregdende nummer av TiS redogjorde kommendör PETRELIUS inedningsvis för

Läs mer

Stadshuset, SammanträdeslUm 1, 2012-12-12, kl. 15.00-17.50

Stadshuset, SammanträdeslUm 1, 2012-12-12, kl. 15.00-17.50 SAVIMANTRÄDESPROTOKOLL 1(66) Hässehoms Pats och tid Besutande Ledamöter TjMstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänsteman Utses att justera Ersättare Justeringens pats, tid Justerade paragrafer

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 2 1975 KUNGL ORLOGSMANNASALLSKA PET Meddeanden Nr 1/1975. Ordinarie sammanträde i Stockhom den 14 januari 1975 (Utdrag ur protoko) 1. Utsågs edamoten D Sandström ti fö

Läs mer

SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR

SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR SKRIFTLIGA INSTRUKTIONER ENLIGT ADR Åtgärder i händelse av olycka eller tillbud Vid olycka eller tillbud som inträffar under transport, ska medlemmarna i fordonsbesättningen vidta följande åtgärder, förutsatt

Läs mer

Det kan gälla din säkerhet

Det kan gälla din säkerhet Det kan gälla din säkerhet Information till boende i Borlänge kommun Det oförutsedda kan hända Farligt gods transporteras dagligen genom kommunen, bland annat stora mängder kemikalier som gasol. Därmed

Läs mer

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2

Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 Försäkringsvillkor Garanterat Renoverat Individuell GR-14:2 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen gäller för den beställare (försäkrade) som angivits i försäkringsbrevet. 2. Vad försäkringen gäller

Läs mer

BULLETIN OF THE ROYAL SCHOOL OF FORESTRY STOCKHOLM, SWEDEN BONDESI(OGSBRUKET. Ekonomisk undersökning grundad på bokföring 1953-1960

BULLETIN OF THE ROYAL SCHOOL OF FORESTRY STOCKHOLM, SWEDEN BONDESI(OGSBRUKET. Ekonomisk undersökning grundad på bokföring 1953-1960 K U N G L. S K O G S H Ö G S K O L A N S S K R I F T E R Nr 39 BULLETIN OF THE ROYAL SCHOOL OF FORESTRY STOCKHOLM, SWEDEN Redaktör: Professor LENNART NORDSTRÖM 1963 BONDESI(OGSBRUKET Ekonomisk undersökning

Läs mer

Kompletterande kungörelse och kompletterande handlingar inför kommunfullmäktiges sammanträde den 23 februari 2015

Kompletterande kungörelse och kompletterande handlingar inför kommunfullmäktiges sammanträde den 23 februari 2015 B! vimmerby tmj kommun Kommunstyreseförvatningen KUNGÖRELSE 2015-02-18 1(1) Ti kommunfumäktiges edamöter och ersättare Kompetterande kungörese och kompetterande handingar inför kommunfumäktiges sammanträde

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 3 1970 T RAPP OB och mannen under 1960-ta/et Föredrag av Överbefähavaren, hået vid Kung Örogsmannasäskapets sammanträde 1212 1970 1. nedning Min tid som OB är snart tiända.

Läs mer

AVTAL Automatiska brandlarm

AVTAL Automatiska brandlarm Dnr: AVTAL Automatiska brandlarm Syftet med avtalet är att parterna i samverkan ska minska de onödiga larmen samt säkerställa anläggningens funktion. Genom avtalet regleras också det ansvar och krav som

Läs mer

Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1

Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1 Det kan gälla din säkerhet INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN 1 Det oförutsedda kan hända Våren 2000 inträffade en järnvägsolycka i Borlänge, som hade kunnat få mycket allvarliga följder. På olika

Läs mer

Svanenmärkning av Återanvända OEM tonerkassetter

Svanenmärkning av Återanvända OEM tonerkassetter Svanenmärkning av Återanvända OEM tonerkassetter Version 5.1 15 juni 2012 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt tonerkassett? 3 Varför väja Svanenmärkning? 4 Vad kan Svanenmärkas?

Läs mer

Viktig information till allmänheten

Viktig information till allmänheten Viktig information till allmänheten från Räddningstjänsten Västervik och OKQ8 AB RÄDDNINGSTJÄNSTEN Du som får denna information, bor eller vistas i närheten av en anläggning som innebär vissa risker för

Läs mer

HETA ARBETEN - SÄKERHETSFÖRESKRIFT 2014

HETA ARBETEN - SÄKERHETSFÖRESKRIFT 2014 HETA ARBETEN - SÄKERHETSFÖRESKRIFT 2014 31.3.2014 1 Heta arbeten - säkerhetsföreskrift 2014 Innehåll 1 Säkerhetsföreskriftens syfte... 2 2 Förpliktelse... 2 3 Definitioner... 2 4 Hetarbetsplan... 3 5 Heta

Läs mer

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun.

Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Information till allmänheten och kommunens plan för räddningsinsats vid Schlötter Svenska AB, Hillerstorp, Gnosjö kommun. Antagen av räddningschefen 2014-12-22 Information till allmänheten Inledning Lag

Läs mer

BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka med farliga ämnen och farligt gods (frekvensberäkningar)

BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka med farliga ämnen och farligt gods (frekvensberäkningar) 1 RISKANALYS INFÖR DETALJPLAN KRISTINEBERSOMRÅDET, VALLENTUNA KOMMUN RISKANALYS MED AVSEENDE PÅ HANTERING OCH TRANSPORT AV FARLIGA ÄMNEN KRING DETALJPLANEOMRÅDET BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka

Läs mer

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter

Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädlade pappersprodukter Svanenmärkning av Tryckerier, trycksaker, kuvert och andra förädade pappersprodukter Version 5.4 15 december 2011 31 december 2017 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är Svanenmärkta tryckerier/trycksaker?

Läs mer

9~~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ironman Jönköping 70.3 IK Hakarpspojkarna 2013-09 2016-08 Nytt

9~~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ironman Jönköping 70.3 IK Hakarpspojkarna 2013-09 2016-08 Nytt Referens 9~~ Oa Osson ~,.. Underag ti projektbesut Betecknng R 17913 Anta sidor 1(4) Rr~1i: rroj nr b Projektnamn: Projektägare: År och månad för projektstart: År och månad för projektavsut: status: Ironman

Läs mer

LEVERANSVILLKOR LLB2013S System

LEVERANSVILLKOR LLB2013S System LEVERANSVILLKOR LLB2013S System Dessa bestämmelser kompletterar LLB2013ÅF och LLB2013A när försäljningen även omfattar systemansvar och/eller montering. Punkterna 16-21 nedan gäller om säljarens åtagande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer