PROPANEXPLOSIONEN OEN 8 MAJ 1981 RAPPORT AV DEN SÄRSKILDA ARBETSGRUPPEN FÖR UTREDNING AV PROPANEXPLOSIONEN. . r ..J.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROPANEXPLOSIONEN OEN 8 MAJ 1981 RAPPORT AV DEN SÄRSKILDA ARBETSGRUPPEN FÖR UTREDNING AV PROPANEXPLOSIONEN. . r ..J."

Transkript

1 ..J. PROPANEXPLOSIONEN. r ARENDAL (GÖTEBORG) OEN 8 MAJ 1981 RAPPORT AV DEN SÄRSKILDA ARBETSGRUPPEN FÖR UTREDNING AV PROPANEXPLOSIONEN Göteborg i d~cember 1981

2 PROPANEXPLOsiONEN I ARENDAL, GÖTEBORGS KOMMUN INNEHALLsFÖRTECKNING Sid SAMMANFATTNING UTREDNINGEN 3 ORIENTERINGSSKISSER 5 FÖRESKRIFTER OCH NORMER 6 ANLÄGGNINGEN Tikomst, föräggningen av rörstråket mm 10 Konstruktion 12 Produktföden 13 Fortöpande ~ontroer,inspektioner o d 14 ALLMÄNT OM GASMOLNSEXPLOSIONER M M Något om fria gasmonsexposioner 15 Något om propan och - förbränning a v propan 16.- UTFLÖDET - EXPLOSIONEN Orsak ti utfödet 18 Utfödet - gasspridniqg, gasmängder 18 Jämförese med modeantaganden Tändkäa Beräkningar av krafter p g a exposionen 23 Tryckverkningsgrad 24 Personskador 25 Öv riga skador 25 ALARMERINGEN OCH RÄDDNINGSINSATSERNA Redovisning av åtgärder Bedömning a v åtgärderna Aarmeringen Räddningsinsatserna 27 3f: 35

3 SAMMANFATTANDE BEDÖMNINGAR Sid 12 REKOMMENDATIONER PROPANUTFLÖDET INOM BP:S RAFFINADERIOMRADE Orsak Aarmeringen Räddningsinsatserna Tätningsförfarandet Erfarenheter : BILAGOR Nr Fygbid över oyckspatsen Fotografier över rörskadan 2 Utredning om tändanedningar 3 Gasexposionen , Göteborgs kommun ~ (undersökning av SSI Byggkonsut AB m a p krafter på skyddsrum vid exposionen) Protoko fört vid besiktning av funna arm- 5 käder vid brand Arenda Brand- och exposionsskador h

4 1 SAMMANFAT~NING Fredagen den 8 maj, k e=~poderade ett propangasmon i Arenda i Göteborg. Monet hade bidats genom utföde a v propan i vgtskefas fr~n ett drygt 5 km ångt I 6 transportrör mean BP ~ s raffinaderi och en dep~. Utfödet före e=:posionen p~gick i ca 55 min. Ber~kningar visar att några tiota m 3 propanvätska - mots varande runt m 3 propangas - femtede härav förbrändes vid exposionen. kom ös. Ungefär en AnaysutJtande a v b a statens kriminatekniska aboratorium jämte vittnesuppgifter taar mycket starkt för att rörskadan orsakades genom spr~ngning med sprängämne. Ingen har hittis kunnat bindas vid gärningen. Något fe på r6ran~ggningen eer i dess sk6tse som har bidragit ti utveckingen av oyckan har inte kunnat tonstateraf s. Vid e;~posionen brännskadades tv~ brandmän sv~rt. Den ene aved ti föjd av. sina skador ndgra veckor senare. Den andre fick best~ende scador. I omgivningen v~ades betydande skador pj egendom, b a totaförstördes en kontorsbyggnad. De e conomiska skadorna har grovt uppskattats ti drygt 15 mij. kr. Orsaken ti att de t v ~ brandm~nnen skadades bedöms vara oyckiga omständigheter för vika ingen kan astas. Brandförsvarets och poisens r~ddningsinsatser och samordningen mean dessa bedöms som tifredsstäande.

5 2 F6jande rekommendationer ämnas: Panverket b6r 6verväga om anvisningar f6r panäggning f6r markanvändning med hänsyn ti anäggningar a v ifr2gavarande sag b6r meddeas. - Brandf6rsvaren b6r med h~nsyn ti erfarenheterna fran de skadade brandmännens utryckning g6ra en 6versyn pj sambandssidan f6r att minska risten f6r iknande händeser. - Erfarenheterna från räddningstjästen vid oyckan b6r f6rmedas vid utbidning och Bvning a v brandoch poispersona. Gemensam panäggning och övnng mean brandf6rsvar och pois är av stor vikt. Vidare b6r betonas vikten av information ti utryckande enheter om ämpig färdväg, skyddsavstånd, brytpunkt och ordning f6r radiosamband. - En särskie utvärdering b6r g6ras genom jämf6rese mean brandmännens skador och k~der i syfte att ta fram underag f6r f6rbättring av s(yddsutrustning och ev ändring av rutiner f6r användande av sddan. Sociastyresen b6r Bverväga om särs(ida anvisningar beh6vs f6r ambuanspersona m f f6r f6rsta behanding av brännskador- t exbetr. vattenbegjutningoch om ambuanser b6r utrustas särskit härf6r. Den 4 juni 1981 inträffade Jnyo ett f6de av propan frjn den aktuea r6redningen. Det skedde inom BP : s raffinaderiomrade. NAgon antändning av gasen skedde dock inte. Rapporten inneh~er även en redog6rese med erfarenhetssammanstäning betrfffande den händesen.

6 3 UTREDNINGEN Samrna dag som gasexposionen inträffade företog änsstyresen~ företrädd av b a andshövdingen, och andra be rörda myndigheter besök på oyckspatsen, varvid fr å gan om utredning a v oyckan diskuterades. Den 11 maj hös på andshövdingens initiativ ett samrnanträde med represent~nter för de aktuea myndigheterna. Den 14 maj 1981 uppdrog regeringen " åt änsstyresen i Göteborgs och Bohus än att i sarnarbete med berörda statiga och kommunaa myndigheter sammanstäa erfarenheterna från gasexposionen i Göteborgs kornmun den 8 maj 1981." Med anedning av regeringens uppdrag utsåg änsstyres e n g e nom formet besut den 26 maj en samarbetsgrupp mc'd föjande sammansättning: My ndighe t / organisation Länssty r e se n I KornrnundeRarternentet statens brandnämnd Sprängämnesinspektionen Poissty resen i Göteborgs poisdistrikt Företrädare Landshövdingen Ake Noring (ordf) Försvarsdirektören Gunnar Franke Hovrättsassessorn ULf Bjurrnan Avdeningsdirektören Mats Ber~ 1:e byråingenjören Per Sturk Poismästaren Bengt Erandsson Yrkesinspe k t ionen i Göteborgs Yrkesinspektören Anders Svedhom d i s trikt GÖt8borgs brandförsvar Göteborgs k ornmun AB Statens Anäggningsprov ning Brandche f e n Kar-Ejnar Nisso n Kommunarådet Lennart Osson Regionchefen Björn S Christensen F hovrättspresidenten Härje s tenberg / Ti utredningen knöts ä v en BP och She 1 ä gare ti det aktuea rörstråket. egenskap a v

7 Byrådirektören hos änsstyresen Mats Måre har varit sekreterare. Arbetet har genomförts så att myndigheterna företagit undersökningar på sätt som normat brukar ske vid större oyckor, t ex poisteknisk undersökning och brandorsaksundersökning. Materiaet har sedan sammanstäts inom änsstyresen och diskuterats v id samarbetsgruppens sammanträden. Vissa moment har behandats i mindre arbetsgrupper. Samarbetsgruppen är enhäig. - -

8 ORIENTERINGSSKISSER 5 - N BP Arendasvarvet O)e" ö gen..,.,...,...,.._..._..,.- E.N ' skarviksfhamnen 1 GÖTA ÄLV F yg b id och detajerad skiss över oyckspatsen - s e biaga resp 6:1

9 6 FÖRESKRIFTER OCH NORMER Föreskrifter för transport av brandfarig vara 1 röredning finns i förordningen (1961:568)*) om brandfariga varor och industriverkets författningssaming SIND FS 1981:2. Regesystemet är i huvudsak föjande: Den som vi transportera brandfarig vara i rö~edning utanför ahäggnings0mr~de ska ha tist~nd. Ansökan om tist~nd eer förhandsbesked sca no~mat inges ti byggnadsn2.mnden som i den mi:n det erfordras sca samråda med andra berörda myndigheter s{som brandc~efen och h2.sov~rdsnämnden. sedan dessa myndigheter hörts ska spr~ngämnesinspe!ctionens**) yttrande inh~mtas..z\nsö~an ska var-a ttfi:ij_jd av erforderiga :.:-5_tningar 1 beskrivningar och d2~r s~' krävs av panskiss och panearta över an~ggningsområde och intiiggande omrfden. ~ransport i edningen ftr inte ptbörjas förrän edningen avsynats. ~i avsyning~n Jcaas brandchefen och annan sak!cunnig vars närvaro är erforderig samt spre:~ngs2mnesinspektionen om den har anmfit att den önskar nervara. Kravet på säkerhet är amänt formuerat i förordning e n: "Röredning för transport av brandfarig gas eer brandfarig vätska ska med tihörande anordningar vara så utför~ att det föreigger betryggande säkerhet för att vid transport skada icke våas genom brand eer annoredes." skydds- eer säkerhetsavstånd är icke angivet för röredning men vä för agring. Ti edning för röredningsutförande och besiktning har Tryckkärskommissionen utgett Röredningsnormer 1967, omarbetade *)Omtryckt 1977:423 1 därefter ändrad 1977: : : :832 och 1981:495 **) Enigt f5rordningen (1981:499) med instruktion f5r sprängämnesinspektionen 1 som trädde i kraft den jui åigger det inspektionen att b a meddea f5reskrifter och anvisningar om exposiva och brandfariga varor samt att ut5va tisyn.

10 7 Arbetarskyddsstyresen har efter samråd med industriverket meddeat anvisningar"och föreskrifter *) om tiämpning av Röredningsnormerna att gäa från Enigt nnvisningarna och föreskrifterna gäer b a föjande: Röredningar ska med avseende på materia, beräkning, konstruktion, utrustning och fortöpande tisyn uppfya bestämmeserna i Röredningsnormerna eer erbjuda minst ikvärdig säkerhet. Ledningar ska besiktigas och kontroeras enigt vissa avsnitt i normerna. Sådan besiktning och kontro ska utföras av riksprovpats, som avgör om objektet ska godkännas. Riksprovpatsen får även i övrigt fatta de besut och göra de beömningar, som behövs för besiktningens eer kontroens genomförande. Anvisningarna och föreskrifterna gäer endast för edningar eer dear därav som instaerats efter IfrAga om besiktning och fortöpande tisyn föreskrivs dock att normerna ska tiämpas på röredningar som tagits i bruk efter Arbetarskyddsstyresens föreskrifter om besiktning och kontro enigt vissa avsnitt i röredningsnormerna g&er endast d&r den numera upphävda arbetarskyddsagen var tiämpig. I princip anses föreskrifterna - som g~er arbetarskyddet - inte vara ti&mpiga utanför raffinaderiområden och andra arbetspatser. Vad röredningsnormerna upptar i fråga om besiktning och kontro ~c<1n dock av d0n t i 1 J st2.ndsgivande myndigheten ha tagits in som föreskrift i aktuet tistånc och på st s[tt givits ti~mpning utan inskränkningar. Inom snar framtid kommer sprängämnesinspektionen att utge föreskrifter för överföringsedningar för naturgas i gasform. *) Arbetarskyddsstyresens meddeande 1978:37, ändrat genom arbetarskyddsstyresens kungörese 1979:2.

11 8 R6redningsnormerna är närmast avsedda f6r r6redningar i stationära anäggningar. Men de är inom de områden som behandas tiämpbara f6r transportedningar. De behandar materia, beräkning, konstruktion och tiverkning samt besiktning av r6redningar. Hänsyn ti omgivningsfaktorer ingår ej. Även om det finns smärre skinader 6verensstämmer acceptanskriterierna ganska vä med andra ut~ndska normer och kraven anses inte mindre str~nga. Den am~nna normen f6r den internationea oje den ameri';:anska nationc a standaroc'n industrin ~r "Liquid Petroeum Transpo:::-tation Pip i ng S~rstcms" (ANSI / ASMr.\.~ B31. <1). Genom korsreferenser knvter den ihop ett omfattande amerikans~t regesystem omfattande materia, konstruktion och kontro f6r ti~mpning pt transporteeningar. Tisammans med ceras egna standard ti2mpas den nu av ojeboagen 6ver hea värden. Utanf6r USA kommer därti andra nationea normer, standard och f6reskrifter. Avvikeserna varierar mean oika änder men objektivt betraktat, i ett st6rre perspektiv är de icke väsentiga. En formet stor skinac igger doc;:: i kravet på den som tiåts g6ra besiktning. Denna skinad får stor betydese därigenom att besiktningen är den handing som sutigen faststäer att objektet verkigen utförts enigt f6reskrifterna. I vissa änder saknas krav på officie kontro a v edningar och anäggningsägaren har fu frihet vid va av kontroant. Motsatsen är att f6reskriven kontro ska utf6ras av statig myndighet. Däremean finns oika varianter.

12 9 I Sverige ska föreskriven kontro och besiktning enigt agen 0974:896) om riksprovpatserna m m utföras av riksprovpats (RPP). RPP för röredningar och tryckkär är AB statens Anäggningsprovning (SA), som började sin verksamhet Före 1977 utfördes föreskriven kontro av besiktningsmän som auktoriser~ts av arbetarskyddsstyresen. Inom petroindustrin i Västsverige utfördes sådan kontro ti övervägande de av Angpanneföreningen vars besiktningspersona 1977 gick över ti SA. Ledning för brandfarig vara som föräggs ovan jord kan kontroeras och underhåas. Härigenom är den ur håfasthetssynpunkt överägsen den nedgrävda. Internationet föräggs edningar ovan jord inom hamn-, agrings- och industriområde. Transportedningar däremean äggs också normat ovan jord. För att skydda edningen tas vid projekteringen rimig hänsyn ti möjighet av utifrån verkande faktor vid b a vägövergångar, områaen med omfattande trafik och område där marken ej är stabi. Sådan hänsyn kan få formen av t ex skyddsräcken eer betongmur. De konstruktionskrav som anges i ANSI B31.4 anses amänt som tiräckiga för amänhetens säkerhet under normaa förhåanden. Hänsyn ti panerad skadegörese tas inte i någon norm. :: Krav på..i.nhägnad finns endast för pumpstation, terminaer och cisternager och dessa ska för skyddet av egendom och amänheten vara åsta eer bevakade. Svensk praxis överensstämmer här med internatione. Längre transportedningar ovan jord innebär sådan oägenhet för markägare och försvårar framkomighet i den grad att de måste grävas ner. Nedgrävningen är såedes ej betingad av rörtekniska eer säkerhetsmässiga skä.

13 1 o ANLÄGGNINGEN Tikomst, föräggningen av rörstråket m m Tistånd ti förvaring, hantering och transport - b a i aktue röredning - av brandfarig vara meddeades av byggnadsnämnden den 16 februari Med tiståndet, som inte är tidsbegränsat, är förenade en mängd föreskrifter och anvisningar, b a föjande: ''44. Från säkerhetssynpunkt bör ängs hea edningen från raffinaderiet fram ti skarviks ojeområde räknas med en säkerhetszon om 15 a 20 m d ömse sidor om edningsområdet. Viss de av säkerhetszon må utnyttjas för järnväg och väg under förutsättning att betryggande åtgärder vidtages ti förhindrande av att röredningarna och rörstöd skadas vid ev tågurspåring eer motkörning av tunga motorfordon. 48. Där röredningar korsa vägar, gator eer järnväg ska sådana skydds- och säkerhetsåtgärder vidtagas, varom med sprängämnesinspektionen och brandchefen ska träffas överenskommese i varje särskit fa. Framförat gäer vid hög föräggning av rören att fria höjden bir ägst 3,5 m och rörstöd på betryggande sätt skyddas. 51. Ledningar för kondenserad gas ska förses med de avstängnings-, rörbrotts- och säkerhetsventier och ev andra skyddsanordningar som sprängämnesinspektionen och brandchefen efter samråd med anäggningsägaren föreskriver. 53. Ev kan viss varsemärkning angivande edningarnas innehå påfordras. 55.Ledningarna ska regebundet kontroeras." Den 12 augusti 1965 diskuterade och preciserade brandchefen och BP säkerhetsarrangemangen med hänsyn ti föreskrifterna och anvisningarna i tiståndet. Av anteckningar från den diskussionen framgår b a att

14 1 1 brandchefen samtyckte ti att rören för kondenserad gas skue ha så få yentier som möjigt, dvs en i yarje ände. Föräggningen av rörstrdkct och skyddsavstånden ti detsamma behandades även 1969 i samband med ett försag ti stadspan för ett industriområde för gasframstäning (AGA). I det sammanhanget uttaade sprängämnesinspektionen att det var motiverat med ett avstånd av 50 m mean rörstråket och byggnader för gasframstäning o d. Brandchefen yttrade i stadspanefrågan att skyddsavståndet 15 m ti amän väg kunde reduceras ti 5 m om påkörningsskydd med tifredsstäande håfasthet anordnades. Tekniska ösningar för utförandet av rörgatan har utformats efter samråd med brandförsvaret. I rörgatan har de grova edningarna med mindre br~ndfariga pro C:_u]~ter föragts närmast väg. Rörgatan har t>yggts pt en bank med diken för uppsaming av ev spi pt sidan av rörgatan. Rörbro över amän väg har en fri höjd som överstiger den tifmpade standarden om 4,5 m. Bropeare ~r betongförstärkta' för att ~ar.a påkörning. Tiämpade normer föjer i stort internatione standard och har utgått från förutsättningen att tänkbara skador ska kunna begränsas ti omfattning. I riskbedömningen är dock ej händeser som sabotage och nedfaande fygpan medräknade. När röredningarna konstruerades och förades hade Tryckkärskommissionens röredningsnormer ännu ej utgetts. De fanns dock i koncept och var vägedande vid materiava.

15 2 Krav på besiktning utförd av besiktningsman finns inte i aktuet tistånd. Sådan besiktning krävdes dock 1967 av byggnadsnämnden som föjd av ett röredningsbrott. Rörstråket besiktigades 1968 av dåvarande Angpanneföreningen. Besiktningen omfattade kontro a v beräkningsmetoder, konstruktioner och utförande. Rörstråket avsynades och godkändes den 16 februari 1971 för drift. Konstruktion Rörstråket i bron över Arendasvägen består av föjande sju rör: Lednings- Nom.dia. Produkt Längd voym Ägare 6" Propan m m BP 6" Butan m 100 m 2 I Fygfotogen m 400 m 6 I Motorbensin m 650 m 22" Dieseojor m " Tjockojor m 450 m m 3 I 3 I 3 I 3 I 3 I 20" Råoja She Längd och voym är angivna för sträcka mean närmaste avstängningsmöjigheter i båda ändar. BP:s rör öper mean BP:s raffinaderi och distributions-. /. boagets (ODAB) depå i Skarvik, se orienteringsskiss, s 5. Vid raffinaderiet sker utastning av propan och butan vid en utastningsstation medan motorbensin, fygfotogen, dieseojor och tjockojor astas ut vid en annan. Pumparna i förstnämnda station är utrustade med fjärrmanövrerade sug- och tryckventier samt backventier på trycksidan. Pumparna i den andra stationen har förutom sådan utrustning födesregeringsventier på trycksidan för att kunna regera utastningshastigheten ti främst fartyg i Skarviksdcpån,

16 1 3 Mean BP:s raffinaderiområde och depåområdet i skarvik öper BP:s rör på kommunaägd mark. Denna sträcka är ca m. Shes råojeedning ansuter ti rörstråket strax utanför BP:s raffinaderi och öper paraet med detta - men på separata rörstöd - på en sträcka av ca m.. - Propanröret är pacerat mean råojeröret och övriga.rör. strax utanför depåområdet i skarvik är propan- och butanrören försedda med avstängningsbara avgreningar vika används i samband med utastning ti bi och järnväg. Inom depåområdet öper edningarna vidare ti en kajpats som är särskit utrustad för fartygsutastning av gaso. Tjock- och råojerören är isoerade och väderskyddade. Tjockojeröre~ e-värmekabar. ä~ dessutom försett med Rörstråket öper över två vägar och under sju vägar (och även industrijärnvägsspår), Produktföden pumpade BP sammanagt ca 4,5 mij m produkter genom sina sex rör. Födet i BP:s rör sker enigt föjande: -- Nom.dia. Produkt Föde Tr:zck 6" Propan rn 3 /h 1 4 bar 6" Butan I 7-8 I 1 2 I Fygfotogen I 8-12 I I I 1 6 I Motorbensin I I I I 22" Dieseojor I 5-12 I 24" Tjockojor I I I Vid övertryck som uppstår varrna sommardagar sker betr vissa rör arm varvid personaen öppnar ventier ti

17 14 ämpiga tankar för att åstadkomma tryckavastning. Betr propan- och butanrören sker tryckavastning automatiskt genom att ventier ti sfärer öppnar sig vid vissa tryckbeastningar. Vid oyckstifäet registrerade BP inga tryck som avvek från ovan angivna värden. Fortöpande kontroer, inspektioner o d Inom BP har upprättats driftsföreskrifter innefattande kontroer m m i samband med pumpning. Rörstråket avpatrueras vidare varje vår och höst varvid rapport över upptäckta defekter upprättas. Dessutom ins!jcktcrar en av BP:s driftingenjörer rörsystemet mestades varje dag. Inspektionerna utförs 1 samband med dennes resor t o f skarvik och tigår så att han då stannar sin bi samt går ut och inspekterar några hun'dra meter av anäggningen. Vid nästa resa stannar han på ett nytt stäe osv. På så sätt får BP en stickprovskontro på anäggning~n i hea dess ängd. I enighet med BP:s interna inspektionsnermer besiktigades BP:s samtiga röredningar mean raffinaderiområdet och skarvik fust5ndigt under Vid besiktningen kunde inte konstateras några svagheter som skue kunna inverka menigt pt edningarnas htfasthet.

18 1 5 ALLMÄNT OM GASMOLNSEXPLOSIONER M M Något om fria gasmonsexposioner I handboken Skydd mot fria gasmonsexposioner i processindustrin*) har en av Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) år 1977 tisatt kommitte, Major Loss Prevention - Jndvikandc av större skador inom processindustrin, redovisat riktinjer för ökad säkerhet inom processindsutrin. I handboken redovisas konsekvenser av gasmonsexposioner samt ämnas rekommendationer för processäkerhet, beräkning av dimensionerande skadefa, byggnadsteknisk panering m m. Boken innehåer även uppgifter om en mängd gasmonsexposioner i utändsk processindustri. Såvitt kan utäsas av dessa uppgifter har oycksfrekvensen ökat på senare år. Sverige har varit förskonat från avarigare oyckor och tibud av ifrågavarande sag. Föjande två fa bör dock nämnas. Gasoexposionen 1969 vid Norrahammar: En tank..r--,..., för 60 m 3 gaso började en eftermiddag äcka från en rörskarv vid tanken. Området kring tanken fydes med gaso i vätske- och gasfas. Gasoen rann ned ti den inti fytande Tabergsån. Den föjde ån medströms genom ett fabriksområde. Ett stycke nedför ån var ån kuverterad. Vid kuvertmynningen, som var åg, väde gasoen upp mot ett gjuteri där gödande tackjärn stäts att kana i fria uften. Värmen från det gödande tackjärnet antände gasen. Gasoen i kuverten expoderade. Eden spred sig exposionsartat uppströms mot tanken. Efter några exposioner vid tanken expoderade densamma. Två brandmän som stängt kranar på tanken och förberedde för vattenbegjutning av tanken skadades, dock ej ivshotande. B a totaförstördes en agerbyggnad. Orsaken ti äckaget var en dåig svetsning på ett rör under tanken. *) Utgiven av Ingenjörsvetenskapsakademien, meddeande 238, stockham s.

19 1 6 Gasoäckaget 1974 på Primus Svenska Försäjnings AB:s gasodepå i Stenungsund: Entank för 200m 3 gaso började en morgon äcka i samband med att påfyningsventien stängdes efter utförd fyning av tanken. Gasoen förångades genast och en vit dimma uppstod. Läckaget varade i ca 45 min tis en provisorisk tätning sattes på pats. Då hade drygt 5 m 3 gaso äckt ut. Trafiken på intiiggande järnväg och väg stoppades. Emeertid hann fera biar passera genom gasen, dock utan att antändning skedde. Anedningen ti äckaget var att oämpigt materia hade använts 1 spindebussningar med föjd att ventispinden ti en kuventi hade tryckts ut. Något om propan och förbränning av propan Propan är ett aifatiskt koväte med formen c H eer 3 8 CH ch ch. Kokpunkten är -42~ och steningspunkten C Densiteten i vätskefas är 0,50 kg/dm 3. Gasen är ungefär 1,6 gånger så tung som uft. Ångtrycket vid 20 C är 820 kpa. Propan ingår i större eer mindre mängd i handesvaran gaso. Då propan i det närmaste saknar ukt tisätts av säkerhetsskä små mängder av ett kraftigt iauktande ämne ti gasoen. Förbränning av b a propan kan ske genom diffusionsförbränning, defagration eer detonation. Diffusionsförbränning inträffar om antändning sker i så tidigt skede att gasen och uften inte bandats. Defagration eer detonation sker om gasen och uften bandats och förbränningen sker då i en reaktion som rör sig genom gasbandningen från tändkäan. Om reaktionszonens hastighet är mindre än judhastigheten kaas föropp~t defagration, är den större kajas dt t detonation.

20 1 7 Defagration a v propan kan ske om voymandeen propan igger i intervaet 2,1-9,4 procent. Är propanandeen 4,0 procent reagerar propangasen fuständigt med syret i ufte n varvid maxima energimängd utveckas (st6kiometrisk bandning). F6r att starta en defagration krävs endast ite energi och e ffekt. Efter antändning av stora mängder kan man räkna med en acceererande defagrationshastighet. En omedebar detonation kräver en tändkäa med stor energi och effekt. Vid en detonation bir reaktionszonens hastighet konstant, omkring m/ s. En defagration kan under vissa, speciea omständigheter 6vergå ti eh detonation.

21

22 1 8 UTFLÖD:C~I' - 2XPLOSION:: ~N Orsak ti utfödet Rörs~adans beägenhet och utseende framgår av foto- / grafier, biaga 2. Såsom fotografierna visar består rörskadan av ett ht och Engsgående spricka~ på ~åda sidor om hået. Den sammanagda ytan i öppningen av röret har berf~nats ti O, 8894dm 2. Den skadade rörbiten har undersökts av Nitro Consut AB och därefter av statens kriminatekniska aboratorium (SKL). SKL säger i utåtande den 20 augusti 1981 b a "... att det inte iakttagits några materiafe i rörböjen och att skadans äge och utseende taar för att den tikommit genom sprängning". Uppgifter från vittnen om en kraftig kna vid tidpunkten för början av gasutfödet sammantaget med Ni tr-o Consu ts och SKL:s utåtanden taar enigt poisen mycket starkt för att rörskadan orsakats genom sprängning med spr~ngämne. Vid teknisk undersökning på patsen har dock in.te spår kunnat säkras som ytter-igare, styr~<:er miss :.. tanken om sprängning. Trots omfattande spaning, innefattande förhör med ttskiiga personer, har poisen hittis inte kunnat gripa n2gon som skäigen misstän-;:t för- gärningen. Poisen har inte kunnat rikta in sig på någon s~rsci t stark teori om mot i vet för en sprängning. Utfödet, gasspridning, gasmfngder Vid utfödestiiäet förekom ingen pumpning 1 propanröret. I n riggande rör förekom pumpning endast i bensj.nröret. Denna avbrö ts nfr BP informerades om propanu'cfödet. Propanröret innehö ca 95 m 3 propan i vb:tskefas vid trycket8-9 Bar. Utfödet före ant~ndningen pågick ungefär 55 min.

23 1 9 Sprängämnesinspektionen har i rapporten Gasmonso y cka i Göteborg redovisat beräkningar rörande utfödet och e=~posionen. Rapporten är uppdittact i samarbete med b a b r andf örsvaret och e~:perter u r I VA : s ovannämnda kommitte. Uppgifterna nedan om gasmonets spridning, gasmängder och tryck är hämtade från den rapporten. Observationer av utfödet före exposionen taar för att utströmningen var någorunda konstant. Efter e xposione n brann gasen som en facka med ti s y nes oförminskad intensitet under tre timmar, varefter intensiteten a v tog. - ~ Med hänsy n ti rörskadans omfattning, rördimensionen och trycket i röret kan det uppskattas att iter äckte ut per sekund. Under de 55 minuter som föregick exposionen torde därför m 3 propan i vätskefas ha strömmat ut. Detta motsvarar ungefär m 3 propan i gasfas. När kondenserad gas strömmar ut genom t ex en äcka sker en omedebar förgasning av en de av vätskan, varv id temperaturen sjunker ti substansens kokpunkt. Den utströmmande gasen expanderar på grund av den vid tryckfaet och temperatursänkningen frigjorda energin. Därv id bidas små vätskedroppar, aeroso, och en kraftig inbandning sker av den omgivande uften. Det astrade monet, primärmonet, består av en ka bandning av gas, aeroso och inbandad uft. Aerosoen i monet a vdunstar successivt. Kondenserad vattenånga gör monet s ynigt. - I många fa bidas vid utströmningen inte endast små vätskedroppar som bir uftburna, utan också större droppar som faer ti marken och bidar vätskepöar, som senare avdunstar.

24 20 Utanför den närmaste omgivningen av äckan sprids det kaa och därmed tunga monet i första hand. genom att fyta över marken. ~amtidigt driver det med vinden och späds ut mer eer mindre snabbt av uft. Det tunga gasmonet är under sin utspridning starkt beroende av markens beskaffenhet och kommer ikt en vätska att rinna nedför suttningar och tendera att samas i ågänta områden. I aktuet fa observerades inte någon ansaming av propan nedanför d~t skadade röret. Det är därför rimigt att anta att den propan i vätskefas som eventuet hamnade på marken snabbt förgasades. Hea den öskomna mängden bör atså ha bivit uftburen och ingått i monet. Omkring äckagepats~n observerades under utströmningen ett ca 10 m högt, vitt primärmon. Utanför detta sjönk substansen mot marken och bidade ett utbrett mon som beskrivits som en markdimma, ca 1,5 m hög. Terrängen vid oyckspatsen är i huvudsak pan. Monutbredningen har dock var i t be-roende' av små ni våsk inader. M0.n.et hai? haft en tendens att gida ned i de ägsta partierna. stigningar förefaer ha hindrat monutbredningen ganska effektivt. Vid tifäet rådde en mycket svag nordostig vind. En viss transport av monet i vindriktningen ned mot Arendasvarvet har skett. Man kan dock inte avgöra om detta främst berott på vinden eer på nivåskinaden. Av brandskadorna framgår att det brinnande monet täckt en yta a v ca m 2. Den brandskadade ytan nådde - sett från utfödespatsen - ca 200 m vindriktningen och ca 100 mot vindriktningen och hade en största bredd av ca 150m. Utanför denna yta fanns

25 21 även smärre avbrända områden. Av oika vittnesmå att döma sammanfaer i stort det brandskadade området med det område som före antändningen varit beagt med det s yniga monet som iknade markdimma. Under förutsättning att dessa observationer är riktiga kan föjande grova skattningar göras beträffande det brännbara monets voym och substansinnehå. Ytan m 2 gånger höjden 1,5 m ger v oymen m 3 för det syniga monet. Antändbarhetsområdet för propan är 0,04-0,2 kg/ m 3. Enigt vissa itteraturuppgifter är det rimigt att räkna med utspädningsfaktorn då primärmonet bidas. Primärmonet skue i ~å fa ha haft en koncentration a v 0,1-0,2 kg/ m 3. Det är rimigt att anta att en sådan gasbandning fyter ut ö ver marken och bidar en depå a v reativt koncentrerad gas. Från en sådan depå sker en successiv vertika diffusion och utspädning samt en horisonte transport i vindriktningen. Den genomsnittiga koncentrationen i det syniga och brännbara monet bör atså ha egat mean primärmonets koncentration och den nedre antändbarhetsgränsen. Ett värde härför inom intervaet 0,05-0,1 kg/ m 3 förefaer rimigt. På grund av fuktuerande v indriktning och topografiska förhåanden kan stora variationer såvä i tid som rum ha förekommit kring medevärdet. Med hänsyn ti beräkningarna av det syniga monets voym, m 3, och uppskattningen av gaskoncentrationen ti intervaet 0,05-0,1 kg/ m 3 kan mängden propan som förbrändes upp- 3 skattas ti 3-6 ton. Detta motsvarar ungefär 6-12 m propanvätska eer m 3 propangas. Exposionen, som bestod av fera på varandra föjande exposionsartade förbränningsföropp, pågick i högst 30 sekunder, Vittnen hnr e meertid be dömt tiden ti sekunder (se sid 32).

26 22 Jämförese med modeantaganden Enigt gängse uppfattning bidas vid utföde av en kondenserad gas ett kraftigt expanderat primärmon från viket ka och tung gas strömmar ned mot marken. Denna tunga gas driver i vindriktningen och späds ut genom uftinbandning. Mekanismen och föroppet har varit föremå f_ör många teoretiska utr~dningar och förs~g timodeer, men ännu föreigger ingen amänt accepterad mode. Observationerna av primärmonets och det tunga gasmonets utseende i stort bekräftar den amänna förestäningen om tunga gasmons utbredning, som igger ti grund för modeutveckingen. Däremot är den yta som bivit gasbeagd betydigt större än den som beräknas enigt enka modeer. Den stora ytan skue atså kunna antyda ett kraftigare gasutsäpp än det ~om beräknats under förutsättningen att gasedningen redan från början varit avstängd. Modeerna för gasutbredning vid kontinuerigt utsäpp av tung gas förutsätter dock ett stationärt föropp i den meningen att gasen transporteras bort i vindriktningen i samma takt som den astras vid äckan. I det aktuea faet var vindhastigheten mycket åg och med varierande riktning. Troigen var det nära stitje inti marken, och endast de dear av monet, som genom vertika atmosfärisk diffusion nått något högre höjder, har transporterats i vindriktningen. Det kan antas att påfyningen av substans ti monet från äckan varit större än mängden som bortfördes. Därmed sker en ansaming av substans som eder ti en tiväxt av det tunga monets utsträckning. Detta kan förkara den i förhåande ti substans-

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun Lokaa föreskrifter för att skydda människors häsa och mijön för Lia Edets kommun besutade av kommunfumäktige den 14 december 2000 95. Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 mijöbaken (1998:808), 13, 17, 39-40

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning Verksamhetsberättese 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Det ska vara skönt att eva Aa som har bestående och omfattande behov av vård och omsorg, har rätt ti gratis munhäso bedömning och tandvård

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR

REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR REGELBUNDEN INSPEKTION AV SKOLOR SAMARBETE - VAD INSPEKTERAS - HUR FRAMSKRIDER INSPEKTIONEN OCH - HUR FRAMSKRIDER FORTSÄTTNINGSÅTGÄRDERNA Häsoinspektörernas svenskspråkiga skoningsdagar 8.-9.10.2014 Tammerfors

Läs mer

VENNGARN 1:17. Bjerking AB. Uppdrag nr 13U22912 Sida 1 (1 O) Aridtelder Ingenjörer. Uppdragsnamn Venngarn 1:17. Caterina Kullman.

VENNGARN 1:17. Bjerking AB. Uppdrag nr 13U22912 Sida 1 (1 O) Aridtelder Ingenjörer. Uppdragsnamn Venngarn 1:17. Caterina Kullman. Sida 1 (1 O) Aridteder Ingenjörer Uppdragsnamn Venngarn 1:17 Sigtuna kommun Vanngarn 1:17 Caterina Kuman Heimdasgatan 20 19550 Märsta Uppdragsgivare Katarina Kuman Heimdasgatan 20 Vår handäggare Oa Justin

Läs mer

5. Roger Nordén, Ä:.' I

5. Roger Nordén, Ä:.' I ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfuírnäktigo i Timrå kommuns besut den 24 augusti 2015, 112 _.í»-i,,0_. D0k.d 99749 Postadress Besöksadress Teeïon Teefax Expeditionstid Box 314 Backgränd 9 0611-46 06 00 0611-51

Läs mer

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande 7 Motion 1982/83: 697 Thorbjörn Fädin m. f. Ökat sparande Ett omfattande sparande inom den privata sektorn är av avgörande betydese för samhäets kapitabidning och därmed för den ekonomiska tiväxten. Genom

Läs mer

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng REMISS 1 (1) Länsstyresen Skåne 2014-09-19 Dnr 211-23206-2014 Kontaktperson Förvatningsavdeningen Axe Starck 010-2241000 Ängehoms kmjm,~n 2014-09- 2 2 Angående ansökan om tistånd ti kameraövervak n i ng

Läs mer

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr.

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr. r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kaese/underrättese 2014-09-01 Sammanträde med: Barn- och utbidningsnämnden Datum: 2014-09-17 Tid: 13.30 Pats: Astermoskoan Ärende. Upprop Biaga 2. Va av justerare 3. Godkännande

Läs mer

l l l l l l l l l l l l l l l

l l l l l l l l l l l l l l l VD-Förord. "En spännande start och ett spännande sut" Ja så kan man besiva verksamhetsåret 202, där vi i början av året påbörjade den sista deen i "Nordstreamprojektet". Ett arbete som varit mycket framgångsrikt

Läs mer

Får vi störa en liten stund med viktig information?

Får vi störa en liten stund med viktig information? CREATING PROGRESS Får vi störa en liten stund med viktig information? Information om verksamheten vid Scana Steel Björneborg AB, om säkerhetsarbetet, risker och hur allmänheten ska agera i händelse av

Läs mer

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion Mot. 1982/83 1435-1444 Motion 1982183 : 1435 Lars Werner m. f. Inandsbanans upprustning Bakgrund Redan 1975 fattade riksdagen ett positivt besut om inandsbanans upprustning. Den första borgeriga regeringen

Läs mer

Umeå C Utveckling AB, 556867-8279. Byggnaden Lokstallarna pa Umea 7:4

Umeå C Utveckling AB, 556867-8279. Byggnaden Lokstallarna pa Umea 7:4 Hyresavta 2014-10-20 Hyresvärd Hyresgäst Hyresbjekt Tifart m.m. Umeå C Utvecking AB, 556867-8279. Umea Kuturhus Byggnaden Lkstaarna pa Umea 7:4 Ti hyresbjektet hör tifart för i ch urastning med frdn, se

Läs mer

Upphandling av entreprenör för anläggande av VA och väg till Fullerö bostäder

Upphandling av entreprenör för anläggande av VA och väg till Fullerö bostäder 8 SDSBYNDSFÖRVLNNN Handäggare ndersson Martin sp Sven-rik Datum 2015-09-03 Diarienummer SN-2015-1611 atu- och samhäsmijönämnden Upphanding av entreprenör för anäggande av V och väg ti Fuerö bostäder Försag

Läs mer

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs

hela rapporten: www.ls.aland.fi/utbildning_kultur/utbildningsbehov.pbs hea rapporten: www.s.aand.fi/utbidning_kutur/utbidningsbehov.pbs Utbidningsbehov vem vad hur var Nuvarande utbidningsnivå Kort sammanfattning Hur ser åänningarnas framtida utbidningsbehov ut? Vika har

Läs mer

Motion 1986/87 :Skl75

Motion 1986/87 :Skl75 Motion 1986/87 :Sk75 Jan Bergqvist m. f. (s) Försag ti sutig regering av statsbudgeten för budgetåret 1987/88, m. m. (kompetteringsprop.) ( 1986/87: 150) proposition 1986/87:150 (kompetteringsprop.) föreså

Läs mer

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN

BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN .., '... ~ ~. ~-.. '... ~ - -!f>. BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN I SOVJETUNIONEN Av professor CARL-ERIK QUENSEL, Lund DE UPPGIFTER om samhäsutveckingen, som kommit utandet tihanda från Sovjetunionen, ha för det

Läs mer

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning

Redovisning av intern kontroll2012 för kommunstyrelsens förvaltning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOITET 3 (2.3) Sammanträdesdatum 203-0-29 7 Redovisning av intern kontro202 för kommunstyresens förvatning Dnr 202/8 Beredning Biaga KS 203/27/, skrivese 203-0-22 från

Läs mer

------------------------- -------------------- ---------------------------------

------------------------- -------------------- --------------------------------- A.RaVBXBMPLAR Sida: 1 Anm.upptagande p -mynd : STOCKHOLMS LÄN Dnr: Bnhet: 80NC/H Myndighetskod: 0201 Dnr annan p-mynd: AnmAningsdatum: 2010-09-02 k: 20.30 Amnäningssitt: se fritext upptagen av: Pa Thomas

Läs mer

Föreläsning 9. Induktionslagen sammanfattning (Kap ) Elektromotorisk kraft (emk) n i Griffiths. E(r, t) = (differentiell form)

Föreläsning 9. Induktionslagen sammanfattning (Kap ) Elektromotorisk kraft (emk) n i Griffiths. E(r, t) = (differentiell form) 1 Föreäsning 9 7.2.1 7.2.4 i Griffiths nduktionsagen sammanfattning (Kap. 7.1.3) (r, t) E(r, t) = t (differentie form) För en stiastående singa gäer E(r, t) d = d S (r, t) ˆndS = dφ(t) (integraform) Eektromotorisk

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning

Monterings- och bruksanvisning Katherm QK.4 Govkanavärme med EC-motströmsventi Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Kampmann.de/instaation_manuas I476/0/3/ SE I SAP-Nr. 7407 .4 Katherm QK - motströmsfäkt-konvektion med kompakt

Läs mer

jlsocialstyrelsen 2014-03-03 Regler och behörighet/klassifikationer Dnr: 4.2.1-5512/2014 och terminologi

jlsocialstyrelsen 2014-03-03 Regler och behörighet/klassifikationer Dnr: 4.2.1-5512/2014 och terminologi jsociastyresen 204-03-03 Reger och behörighet/kassifikationer Dnr: 4.2.-552/204 och terminoogi Termista samt svarsma Biaga Läkemedessäkerhet (6) Svar ämnat av (kommun, andsting, organisation etc.): Inspektionen

Läs mer

Vi finns i M-huset Onk. kinik mottagning Hissar Hissar Hissar Kassa Entré Information Bomsteraffär Huvudentré Brachybehanding vid prostatacancer Apotek www.orebro.se/uso/onk Postadress: Onkoogiska kiniken

Läs mer

Ansökan om fastighetsreglering och ledningsrätt berörande Västerbodarna 1:317 och Västerbodarna 1:384 i Alingsås kommun.

Ansökan om fastighetsreglering och ledningsrätt berörande Västerbodarna 1:317 och Västerbodarna 1:384 i Alingsås kommun. Ansökan om fastighetsregering och edningsrätt berörande Västerbodarna 1:317 och Västerbodarna 1:384 i Aingsås kommun. Aingsås Kommun, ägare ti Västerbodarna 1 :384, samt Mats och Ewa Lundbad, ägare ti

Läs mer

Bilaga B Uppdragsmodell

Bilaga B Uppdragsmodell Biaga B Uppdragsmode Genere uppdragsmode Uppdragsföde Faser P R O J E K T L E D N I N G Förberedese Genomförande Effekthemtagning Besutspunkter Initiera uppdraget Starta genomförande Överämna resutat och

Läs mer

Detaljplan för Evelund

Detaljplan för Evelund ~ SJ\LJ\ Biaga KS 20131741 ~KOMMUN SALA KOMMUN 1 (4) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Detajpan för Eveund Saa kommun, Västmanands än.. ANSOKAN OM DETALJPLANEUPPDRAG Programområdets äge - -L 1 13 2 -- 5.7 2..

Läs mer

Tentamen i matematisk statistik för MI/EPI/DI/MEI den 19 dec 2012

Tentamen i matematisk statistik för MI/EPI/DI/MEI den 19 dec 2012 Tentamen i matematisk statistik för MI/EPI/DI/MEI den 19 dec 01 Uppgift 1: Ett företag tiverkar säkerhetsutrustningar ti biar. Tiverkningen är föragd ti fyra oika änder, A, B C och D. I and A finns 0%

Läs mer

~, ;, :~. \ 1 l i N ~ -:- ' ~ ANK 2011 -uz- 15. ~,. l VÄRDEUTLÅTANDE. för del av fastigheten. Tegelbruket 11. Ängelholms kommun

~, ;, :~. \ 1 l i N ~ -:- ' ~ ANK 2011 -uz- 15. ~,. l VÄRDEUTLÅTANDE. för del av fastigheten. Tegelbruket 11. Ängelholms kommun ~, ;, :~. \ 1 i N ~ -:- ' ~ C, [ N ANGELhuLvii ANK 2011 -uz- 15 ~,. VÄRDEUTLÅTANDE - för de av fastigheten Tegebruket 11 Ängehoms kommun Det bedömda marknadsvärdet uppgår ti 15 000 000 kr Femton mijoner

Läs mer

Information om brandsäkerhet. för boende i höghus. Ta hand om brandsäkerheten! ä r. a l. r e d o. l t. i d

Information om brandsäkerhet. för boende i höghus. Ta hand om brandsäkerheten! ä r. a l. r e d o. l t. i d Informtion om brndsäkerhet för boende i höghus Stdens brnckre Stdens brnckre T hnd om brndsäkerheten! Stdens brnckre Stdens brnckre Instruktioner för de boende Brndvrnre Vrje våning i bostden smt kärvåningr

Läs mer

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET

IDEOLOGI OCH VERKLIGHET 489 IDEOLOGI OCH VERKLIGHET Av jur. kand. GUSTAF DELIN Högerpartiets programkommie har nu uppösts. Detta betyder ångt ifrån att programarbetet inom partiet kommer att avstanna. Tvärtom kommer man nu på

Läs mer

55% Û 5 Förhandlingsprotokoll

55% Û 5 Förhandlingsprotokoll tagare i arbetsmarknadspoitiska insatser - BEA Parterna träffar detta koektivavta Bestämmeser för arbetstagare i arbetsmarknadspoitiska insatser, BEA. Ti avtaet hör även bestämmeser enigt föjande biagor

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Stiftelsen Kommunhus

Dokumenthanteringsplan för Stiftelsen Kommunhus STIFTELSEN KOMMUNHUS SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL \ 9(f 2009-08-27 51 Dokumenthanteringspan för Stiftesen Kommunhus Ekonom Björn Davidsson informerar om försag ti dokumenthanteringspan~ för stiftesen Kommunhus

Läs mer

DOM. SAKEN Åtgärder med anledning av anmälan öm störningar från måsar ipåvelund, Göteborg. Telefax Telefon

DOM. SAKEN Åtgärder med anledning av anmälan öm störningar från måsar ipåvelund, Göteborg. Telefax Telefon DOM VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Mijödemstoen 2010-12-13 meddead i Vänersborg Må nr M 3260-10 '1 Sid (2) KLAGANDE M.K MOTPART Mijönämnden i Göteborgs Stad Kar Johansgatan 23-25 414 59 Göteborg ÖVERKLAGAT BESLUT

Läs mer

l l l Motion till riksdagen 1988/89: So546 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Förbättrad omvårdnad l l l l l

l l l Motion till riksdagen 1988/89: So546 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Förbättrad omvårdnad l l l l l Motion ti riksdagen 1988/89: av Bengt Westerberg m. f. (fp) Förbättrad omvårdnad Det kan tyckas att en utvecking av den medicinska vården skue medfora mindre krav på omvårdnaden. Så är det dock inte as.

Läs mer

(gg ~~-~-e en tšafr cto 2016-04-29

(gg ~~-~-e en tšafr cto 2016-04-29 Parterna träffar detta koektivavta, Bestämmeser för arbetstagare i utbidningsoch introduktionsanstäning - BUI 16. Ti avtaet hör även bestämmeser enigt föjande biagor a) Bestämmeser för arbetstagare i utbidnings-

Läs mer

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001

Utbildningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Utbidningsprogram Hogia PA-kompetens AB våren 2001 Hogia PA-kompetens AB Kompetens är färskvara. Inte minst inom det personaadministrativa området. Ständig uppdatering är en förutsättning för din framgång

Läs mer

Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking

Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-03 KS-2012/260.109 1 (3) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyresen Återinför namnet Drevviksstrand i stäet för Östra

Läs mer

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända KOMMUNSTYRELSEN Kutur- och fritidsutskottet KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Onsdagen den 16 december 2015 2015, k. 13.30 Pats: Sammanträdesrummet Mien, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande tjänsteman

Läs mer

Information till allmänheten avseende Svenska Lantmännen Spannmål, Norrköping, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende Svenska Lantmännen Spannmål, Norrköping, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende Svenska Lantmännen Spannmål, Norrköping, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789)

Läs mer

Information till allmänheten avseende E.ON Gas Sverige AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Information till allmänheten avseende E.ON Gas Sverige AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. Datum Namn, titel, telefon 2015-08-11 RÖG- Samuel Andersson, Brandingenjör 010-4804012 Information till allmänheten avseende E.ON Gas Sverige AB, enligt 3 kap 6 Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

Läs mer

Övning 7 Diffraktion och upplösning

Övning 7 Diffraktion och upplösning Övning 7 Diffraktion och uppösning Diffraktionsbegränsade system Om man tittar på ett objekt genom ett perfekt (aberrationsfritt) optiskt system avgörs hur små saker man kan se av diffraktionen i insen.

Läs mer

Svenska Spels GRI-profil 2013

Svenska Spels GRI-profil 2013 Svenska Spes GRI-profi 2013 Svenska Spes Håbarhetsredovisning 2013 är en integrerad de av årsredovisningen och pubiceras även på svenskaspe.se. Redovisningen sker enigt GRI, nivå C+. Håbarhets redovisningen

Läs mer

SKÖTSELPLAN 2006-12-18 Dnr: 5114-19228-2006. Skötselplan för naturreservatet Knuthöjdsmossen i Hällefors kommun

SKÖTSELPLAN 2006-12-18 Dnr: 5114-19228-2006. Skötselplan för naturreservatet Knuthöjdsmossen i Hällefors kommun 1 (12) Marie Jonsson Direkt: 019-19 39 52 marie.jonsson@t.st.se Skötsepan för naturreservatet Knuthöjdsmossen i Häefors kommun Föregående skötsepan för Knuthöjdsmossen utarbetades inom Skogsvårdsstyresen

Läs mer

Gaslager Skallen Halmstads kommun

Gaslager Skallen Halmstads kommun Kommunens plan för räddningsinsatser på Gaslager Skallen Halmstads kommun Upprättad: 2008-11-20 Reviderad: 2013-01-11 Räddningstjänsten Kristinehedsvägen 2, 302 44 Halmstad Tel 035-16 00 00 Fax 035-16

Läs mer

Låt ledarskap löna sig!

Låt ledarskap löna sig! Låt edarskap öna sig! Ledarnas Chefsöner rapport 2010, om Ledarna chefsöner 2010 1 Innehå Låt önen spega edarskapets värde 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anstäd är chef 4 Vad bestämmer

Läs mer

Åtgärder vid olyckor under gasoltransporter Järnvägstankvagn - Tankbil

Åtgärder vid olyckor under gasoltransporter Järnvägstankvagn - Tankbil Åtgärder vid olyckor under gasoltransporter Järnvägstankvagn - Tankbil Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. Förord Denna informationsbroschyr

Läs mer

Nr 742. Mot. 1973:742 lo. av fru Eriksson i Stockholm m. fl. angående utfonnrtingen av planerad tenninalbyggnad på Arlanda flygplats.

Nr 742. Mot. 1973:742 lo. av fru Eriksson i Stockholm m. fl. angående utfonnrtingen av planerad tenninalbyggnad på Arlanda flygplats. Mot. 1973:742 O Nr 742 av fru Eriksson i Stockhom m. f. angående utfonnrtingen av panerad tenninabyggnad på Aranda fygpats. En ny utrikes terminabyggnad på Aranda är besutad. Det är i hög grad en fråga

Läs mer

l l l l l l l l l l l Motion till riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskollärarutbildning i Borås

l l l l l l l l l l l Motion till riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskollärarutbildning i Borås Motion ti riksdagen 1988/89: Ub532 av Lennart B runander och Marianne Andersson (båda c) Förskoärarutbidning i Borås Bakgrund Riksdagen fattade under våren 1984 besut om avvecking av förskoäraroch fritidspedagoginjer

Läs mer

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling

l Andel (%) trävirke från certifierat skogsbruk i produkten/andel (%) vegetabiliska naturfibrer från certifierad ekologisk odling Biaga 1A Redovisning av fiberråvara Leverantör: Produkt: Tiverkare/everantör: För dokumentation av fiberråvara: Träsag/växt och geografiskt ursprung (and/destat och region/provins) Mängd (på årsbasis)

Läs mer

Dagens frågor. kontlikterna. Konflikter som leder till arbetsnedläggelse. äventyrar och undergräver vårt förhandlingssvstem."

Dagens frågor. kontlikterna. Konflikter som leder till arbetsnedläggelse. äventyrar och undergräver vårt förhandlingssvstem. Dagens frågor Front mot vida strejker Det goda förhåandet mean parterna på den svenska arbetsmarknaden har varit en nästan egendarisk företeese. Respekten för givna utfästeser har gjort det möjigt att

Läs mer

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers författningssamling ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generaldirektör Dan Hjalmarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers författningssaming ISSN: 2000-2971 Utgivare: Generadirektör Dan Hjamarsson Myndigheten för tiväxtpoitiska utvärderingar och anaysers föreskrifter

Läs mer

Ärende nr 7. ' Arbetet med krisberedskap i Tingsryds kommun

Ärende nr 7. ' Arbetet med krisberedskap i Tingsryds kommun Ärende nr 7. ' Arbetet med krisberedskap i Tingsryds kommun 1 Tingsryds kommun munstyreisens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-08-10 9 (27) J; 238 Arbetet med krisberedskap i Tingsryds kommun Dm

Läs mer

BETONGRÖR - EN PRISVÄRD OCH LÅNGSIKTIG LÖSNING

BETONGRÖR - EN PRISVÄRD OCH LÅNGSIKTIG LÖSNING LAGT RÖR LIGGER S: Eriks rörsysem är en både prisvärd och ångsikig ösning och rörsysem i beong är dessuom överägse bäs ur mijösynpunk. Beong besår nämigen huvudsakigen av väkända naurmaeria som kaksen,

Läs mer

Ungdomslyftet. År 3 2010-2011. svensk konståkning lyfter ungdomar mot framtida världsklass

Ungdomslyftet. År 3 2010-2011. svensk konståkning lyfter ungdomar mot framtida världsklass Ungdomsyftet svensk konståkning yfter ungdomar mot framtida värdskass År 3 2010-2011 Eitkommitten s & p SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET Regina Jensen Jui 2008 Rev. Jui -09 Rev. Jui -10 Bakgrund Svenska konståkningsförbundet

Läs mer

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län LAFA 1:2005 Sex- och samevnadsundervisning i skoan En kartäggning av sex- och samevnadsundervisningen på sju högstadieskoor i Stockhoms än Landstinget förebygger aids (Lafa) är Stockhoms äns andstings

Läs mer

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen 10 Även de som medverkar vid planeringen och projekteringen ska, inom ramen för sina uppdrag, i tillämpliga delar följa det som

Läs mer

l p2628oer: Ansökan om dispens från strandskyddet enligt 7 kap 15 Miljöbalken

l p2628oer: Ansökan om dispens från strandskyddet enligt 7 kap 15 Miljöbalken ANSÖKAN 1 (4) om dispens från strandskydd en. 7 kap 15 Mijöbaken ÄNGELHOLMS KOMMi N Ansökan om dispens från strandskyddet enigt 7 kap 15 Mijöbaken Ansökan skickas ti Kommunstyresen Angehoms kommun 262

Läs mer

Miljökunskap för räddningstjänsten. Från förebyggande till återställning

Miljökunskap för räddningstjänsten. Från förebyggande till återställning Mijökunskap för räddningstjänsten Från förebyggande ti återstäning Boken har tagits fram av en arbetsgrupp inom Räddningsverket (RoMm). I arbetsgruppen medverkade Ceciia Afredsson, Maria Karsson, Michae

Läs mer

Trendspaning i Stockholm

Trendspaning i Stockholm ANNORDIA NEWSLETTER #3 TEMA Trendspaning i Stockhom VD HAR ORDET TEMA HOTELLMARKNAD Med Annordia som rådgivare har Kövern tecknat ett hyresavta med Nordic Choi Hotes för ett nytt hote i Västerås. Hur och

Läs mer

Svensk författningssamling 1988:868

Svensk författningssamling 1988:868 Svensk författningssamling 1988:868 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen. Lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva

Läs mer

Svanenmärkning av Slutna eldstäder

Svanenmärkning av Slutna eldstäder Svanenmärkning av Sutna edstäder Version 3.2 12 oktober 2010 31 oktober 2015 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är en Svanenmärkt suten edstad? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur

Läs mer

LAGSTIFTNING DESSA GÄLLER ALLTID

LAGSTIFTNING DESSA GÄLLER ALLTID LAGSTIFTNING UTGÖRS AV: Lagar Förordningar Föreskrifter TAS FRAM AV: Riksdagen Regeringen Myndigheter DESSA GÄLLER ALLTID Anna Berggren Mobil: 073-50 200 95 Kneippgatan 2 anna.berggren@nitoveskonsulterna.com

Läs mer

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 6 Fara och Olycka

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 6 Fara och Olycka Trafikbestämmelser för järnväg Modul 6 Fara och Olycka TDOK 2015:0309 Giltig från och med 1 mars 2016 2 6 Fara och Olycka TDOK 2016:0044-6 Fara och olycka 3 Detta är modul 6 Fara och olycka i Trafikverkets

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-06-16 VÄLKOMMEN Kommunstyresen i Höganäs kommun kaas ti sammanträde. Datum och tid: 2014-06-16, k 16:00 Pats: Stadshuset, gruvsaen Ledamot som är förhindrad att närvara

Läs mer

BRA LUFT ÄVEN INNE 096MV 145 MV 110 MV. Användarvänlig avancerad ventilationsteknologi. Vallox. Vallox. Vallox

BRA LUFT ÄVEN INNE 096MV 145 MV 110 MV. Användarvänlig avancerad ventilationsteknologi. Vallox. Vallox. Vallox BRA LUFT ÄVEN INNE Användarvänig avancerad ventiationsteknoogi 09MV 110 MV 1 MV VALLOX VENTILATIONSSYSTEM VALLOX VENTILATIONSSYSTEM Ditt hem är en stor och viktig investering det är sjävkart. Med ett ventiationssystem

Läs mer

Olycksundersökning enligt lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778 kap.3 10 )

Olycksundersökning enligt lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778 kap.3 10 ) Olycksundersökning enligt lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778 kap.3 10 ) Inledande uppgifter. Handläggare: Bho Eklund räddningschef Åtvidaberg/Valdemarsviks räddningstjänst. Olycksdatum: 2012-04-24.

Läs mer

Svanenmärkning av Fordonsdäck

Svanenmärkning av Fordonsdäck Svanenmärkning av Fordonsdäck Version 4.0 15 december 2011 31 december 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Vad är ett Svanenmärkt fordonsdäck? 3 Varför väja Svanenmärkning? 3 Vad kan Svanenmärkas? 4 Hur söker

Läs mer

Information till allmänheten i Mjölby och Boxholms kommun avseende sprängningar i bergtäkter.

Information till allmänheten i Mjölby och Boxholms kommun avseende sprängningar i bergtäkter. Information till allmänheten i Mjölby och Boxholms kommun avseende sprängningar i bergtäkter. Verksamhetsutövare: NCC Industry AB Hulterstad 7:1-5-8 ggr/år Spellinge 2:22 2-5 ggr/år Bleckenstad 1:5 2-3

Läs mer

LOKALA ORDNINGSFORESKRIFTER FOR. VALDEMARSVIKs KOMMUN

LOKALA ORDNINGSFORESKRIFTER FOR. VALDEMARSVIKs KOMMUN LOKALA ORDNINGSFORESKRIFTER FOR VALDEMARSVIKs KOMMUN Antagna av kommunfumäktige29mars 2004 10 Reviderade av kommunfumäktige 31 mars 2008 15 VALDEMARSVIKs KOMMUN 2004-03-12 2008-05-22 030001 03 1 00 20084

Läs mer

Chefen & Arbetsmiljön

Chefen & Arbetsmiljön Chefen & Arbetsmijön INNEHÅLL Arbetsmijö vad är det? 4 Varför satsa på arbetsmijön? 5 Arbetsmijö ständigt pågående 7 Måste eer möjighet? 8 När mår vi bra på jobbet? 9 Ledarskapet som arbetsmijöfaktor 10

Läs mer

Kongressguide. En guide för att du ska hitta rätt under ITFs 41:a kongress i Durban, Sydafrika

Kongressguide. En guide för att du ska hitta rätt under ITFs 41:a kongress i Durban, Sydafrika Kongressguide En guide för att du ska hitta rätt under ITFs 41:a kongress i Durban, Sydafrika innehå hur kongressen arbetar mötespats för kongressen poicy beträffande ömsesidig respekt tidpan för kongressen

Läs mer

l l l l Motion till riksdagen 1988/89:Jo803 av El ving Andersson och Rune Thoren (båda c) Havsmiljön i Skagerrak och Kattegatt, m.m.

l l l l Motion till riksdagen 1988/89:Jo803 av El ving Andersson och Rune Thoren (båda c) Havsmiljön i Skagerrak och Kattegatt, m.m. Motion ti riksdagen 1988/89: av E ving Andersson och Rune Thoren (båda c) Havsmijön i Skagerrak och Kattegatt, m.m. Mot. 1988/89-807 Den aktuea mijösituationen i hea Nordsjön och framför at i Skagerrak

Läs mer

Årsrapport Säkerhetstjänst 2006 FÖRSVARSMAKTEN. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST

Årsrapport Säkerhetstjänst 2006 FÖRSVARSMAKTEN. Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST Årsrapport Säkerhetstjänst 2006 FÖRSVARSMAKTEN Miitära underrättese- och säkerhetstjänsten MUST Den miitära säkerhetstjänstens omfattning Säkerhetsunderrättesetjänst Föja hotutveckingen och karägga den

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

RIKTLINJER FöR SOCIALA MEDIER

RIKTLINJER FöR SOCIALA MEDIER PuF338 Riktinjer för sociaa medier RIKTLINJER FöR SOCIALA MEDIER Personaenheten 2 015-11-2 6! (:',L 1 Pu 38 Riktinjer för sociaa medier Inedning Sociaa medier är en sjävkar de av vardagen för mijontas

Läs mer

OPQ Beslutsfattarens Plus Rapport

OPQ Beslutsfattarens Plus Rapport OPQ Profi OPQ Besutsfattarens Pus Rapport Namn Sampe Candidate Datum 25 september 2013 www.ceb.sh.com INLEDNING Den här rapporten är avsedd för injechefer och de som arbetar inom HR. Den innehåer information

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-16. Astrakanen, tisdag 2013-04-16, kl 13:30-17:40 rnj BÅSTADS Sammanträdesdatum 2013-04-16 1(15) Pats och tid: Besutande: Astrakanen, tisdag 2013-04-16, k 13:30-17:40 Åsa Ragnarsson (M), ordförande Uno Johansson (C) Eddie Grankvist (BP) Ingea Stefansson

Läs mer

Rörsystem från Dustcontrol

Rörsystem från Dustcontrol Rörsystem Rörsystem från Dustcontro Rörsystemet transporterar damm och materia från arbetspatserna ti centraenheten. Dammet är vanigtvis sitande varför standardrören är av 1,5 mm stå. I samband med rök

Läs mer

Insatsplaner kem. Rickard Hansen Kiruna räddningstjänst Tfn: 0980-70936 Fax: 0980-10475 E-mail: rickard.hansen@kommun.kiruna.se

Insatsplaner kem. Rickard Hansen Kiruna räddningstjänst Tfn: 0980-70936 Fax: 0980-10475 E-mail: rickard.hansen@kommun.kiruna.se Insatsplaner kem. Vid Kiruna räddningstjänst har vi plockat fram insatsplaner för olika kemikalier som finns i kommunen eller fraktas genom kommunen. Syftet med dessa är att vi i inledningsskedet skall

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Innehå Inedning 3 VAD ÄR ROKS? 3 Roks värdegrund och kvinno- och tjejjourernas unika stäning 4 Vad gör kvinnojourer och tjejjourer? 4 Medemskap i Roks 5 VARFÖR STARTA EN JOUR? 7 Hur ska ni nå ut ti bivande

Läs mer

Brandfarliga varor. Lagstiftning i Sverige. Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Brandfarliga varor. Lagstiftning i Sverige. Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Brandfarliga varor Lagstiftning i Sverige En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om Sveriges lagar. Även regeringen kan besluta om regler som måste följas och dessa kallas förordningar. De

Läs mer

Bilaga A, Terminalprogram

Bilaga A, Terminalprogram Biaga A, Terminaprogram Väkommen ti D Det finns en mängd oika kommunikationsprogram. Det är här tyvärr omöjigt att beskriva dem aa. I vissa fa har det skrivits om dessa program i ABC-Badet. Du kan bestäa

Läs mer

HandledarGuiden. - till dig som tar emot en praktikant år från PraktikService Malmö stad

HandledarGuiden. - till dig som tar emot en praktikant år från PraktikService Malmö stad HandedarGuiden - ti dig som tar emot en praktikant 16-20 år från PraktikService Mamö stad PraktikService är en servicefunktion inom Utbidningsförvatningen Mamö stad som arbetar med att samordna och administrera

Läs mer

Motion till riksdagen 1988/89: So307

Motion till riksdagen 1988/89: So307 Motion ti riksdagen 1988/89: av Göran Magnusson m. f. (s) Häsa får aa år 2000 WHO:s Europaregion presenterade 1984 sin pan for förbärad fokhäsa, Häsa for aa år 2000. Den ingår i e ångsiktigt arbete för

Läs mer

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater

Svanenmärkning av Ljud- och bildapparater Svanenmärkning av Ljud- och bidapparater Version 4.2 15 december 2009 31 oktober 2014 Nordisk Mijömärkning Innehå Sammanfattning 3 Vad kan Svanenmärkas? 3 Hur ansöker man? 4 1 Harmonisering med EU:s mijömärkning

Läs mer

Ett viktigt ansvar. Anders Berg, VD och koncernchef. Lindabs arbete med socialt ansvarstagande, CSR, bygger på följande riktlinjer och styrinstrument:

Ett viktigt ansvar. Anders Berg, VD och koncernchef. Lindabs arbete med socialt ansvarstagande, CSR, bygger på följande riktlinjer och styrinstrument: GRI-index 2015 Utöver ett fuständigt GRI-index för 2015 innehåer denna skrift VD-kommentar, information om Lindabs mijöarbete samt väsentighetsanays och intressentdiaog 1 Ett viktigt ansvar På Lindab tar

Läs mer

Totalkväve. Transport av totalkväve 2004 2013. Kvävetransport. ton/år. Totalkväve, ton/år P12 P13.1

Totalkväve. Transport av totalkväve 2004 2013. Kvävetransport. ton/år. Totalkväve, ton/år P12 P13.1 Kungs back aåns Vat ten vårds för bund Års rap port 213 Totakväve Totakvävekoncentrationen i vattnet ökar successivt ängs oppet från nivån 46 µg N/ i ti 84 µg N/ i.1. Jämfört med 2 har haterna i år ökat

Läs mer

Blå målklasser i skogsbruksplan

Blå målklasser i skogsbruksplan Bå måkasser i skogsbrukspan Mats Bomberg näringspoitisk samordnare Södra Vattenförvatning i skogen Umeå 22-23 jan 2014 Utbidningskampanj - Skogens vatten Utbidningspaket med studieförbundet Vuxenskoan

Läs mer

Arbetsrapport SGC AO l. FORDONST ANKST ATION NATURGAs. Parallellkoppling av 4 st Fuel Makers Kapacitet l O Nm 3 /h. Per Carlsson Göteborg Energi AB

Arbetsrapport SGC AO l. FORDONST ANKST ATION NATURGAs. Parallellkoppling av 4 st Fuel Makers Kapacitet l O Nm 3 /h. Per Carlsson Göteborg Energi AB Arbetsrapport SGC AO FORDONST ANKST ATION NATURGAs Paraekopping av 4 st Fue Makers Kapacitet O Nm 3 /h Per Carsson Göteborg Energi AB Februari 1995 SGC SGch FORDONST ANKSTATION NATURGAS Paraekopping av

Läs mer

TANKSTATIONER FÖR METANGASDRIVNA FORDON. Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1998:5) om tankstationer för metangasdrivna fordon

TANKSTATIONER FÖR METANGASDRIVNA FORDON. Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1998:5) om tankstationer för metangasdrivna fordon TANKSTATIONER FÖR METANGASDRIVNA FORDON Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1998:5) om tankstationer för metangasdrivna fordon Sprängämnesinspektionens författningssamling Sprängämnesinspektionens

Läs mer

INSTALLATIONS- HANDBOK

INSTALLATIONS- HANDBOK SE Garageportöppnare Keasy L / XL INSTALLATIONS- HANDBOK Keasy L / XL 1 Innehåsförteckning Symboer som används i denna handbok...3 För din säkerhet...3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...3 Anvisningar för

Läs mer

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne

Vannaktiviteter. Torsby och Sunne Vannaktiviteter Torsby och Sunne KANOT- OCH FLOTTFÄRD Kanottur Njut av en kanottur på Karäven - en fridfu uppevese för små och stora. Karäven är det perfekta vattendraget för turer på några timmar upp

Läs mer

Er Nattvandrarpärm. Nu är den klar!

Er Nattvandrarpärm. Nu är den klar! Er Nattvandrarpärm Nu är den kar! Här är den nya Nattvandrarpärmen som vi hoppas ska vara ti hjäp i ert arbete med nattvandringen. Vissa uppgifter kommer Ni sjäva få fya i, så som teefonnummer ti akutmottagningar

Läs mer

LEVI MAURITZSSON: Utrikeskrönika

LEVI MAURITZSSON: Utrikeskrönika LEVI MAURITZSSON: Utrikeskrönika Utrikeskrönikan granskar i dag den brittiska tidningsbranschen, närmare bestämt utveckingen på och kring Londons ärevördiga tidningsgata Feet Street. Den nya tekniken gör

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade med xx):

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade med xx): KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Kommstyresen 2012-11-20 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Pats och tid: Asarumssaen, k7.00-18.30 Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare

Läs mer

Råd och. skyddsanvisningar

Råd och. skyddsanvisningar Råd och skydds- Råd anvisningar och skyddsanvisningar för dig som ska arbeta inom Banverkets spårområde för dig som ska arbeta inom Banverkets spårområde Arbetsmiljölagen Utdrag ur arbetsmiljölagen 3 kapitlet

Läs mer

Byggställning. Scaffold

Byggställning. Scaffold Byggstäning För bruk i trappor Scaffod For use in staircases Björn Larsson Högskoeingenjörseamen i maskiningenjör inriktning produktdesign, 10 Nr /008 Byggstäning Scaffod Björn Larsson mittibushen@hotmai.com

Läs mer

Superi mot välfårdssamhället

Superi mot välfårdssamhället PER UNCKEL: Superi mot väfårdssamhäet Btror akohomissbruket på att det är for ätt att {a tag på sprit? Frågan stäs av riksdagsman Ptr Uncke. Han hävdar att det inte kjäper med atr /Orbud. Vi må~ te i stäet

Läs mer

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj

Om- och utbyggnad av Edboskolans kök och lastkaj BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-12 GSN-2013/519.252 1 (4) HANDLÄGGARE Hammarund, Bengt 08-535 360 29 Bengt.Hammarund@huddinge.se Grundskoenämnden Om- och

Läs mer