Ärende nr 7. ' Arbetet med krisberedskap i Tingsryds kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende nr 7. ' Arbetet med krisberedskap i Tingsryds kommun"

Transkript

1 Ärende nr 7. ' Arbetet med krisberedskap i Tingsryds kommun 1

2 Tingsryds kommun munstyreisens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (27) J; 238 Arbetet med krisberedskap i Tingsryds kommun Dm 2015/ Kommunstyresens arbetsutskotts försag ti besut Kommunstyresen föresår kommunfumäktige besuta Kommunfumäktige faststäer bifogat försag ti styrdokument; Arbetet med krisberedskap i Tingsryds kommun, mandatperioden Beskrivning av ärendet Enigt "Lag (2006: 544) om kommuners och andstings åtgärder inför och vid extraordinära händeser ifredstid och höjd beredskap" (LEH) är kommunema åagda vissa uppgifter för att upprätthåa en god krisberedskap. För dessa uppgifter erhåer kommunen via Myndigheten för samhässkydd och beredskap (MSB) en årig ersättning. Sveriges kommuner och andsting har tisammans med MSB gjort en överenskommese för hur korumunemas ersättning ska användas. I överenskommesen finns vikor som kommunema ska uppfya. Det finns även krav på att kommunerna ska föja upp den egna verksamheten samt rapportera tiänsstyresen om de åtgärder som vidtagits och hur åtgärderna påverkat krisberedskapen. Ett av vikoren är att faststäa styrdokument för panering av kommunens arbete med krisberedskap. För Tingsryds de föresås att detta vikor uppfys genom tre separata styrdokument, varav "Arbetet med krisberedskap i Tingsryds kommun, mandatperioden " är ett av dessa. Kommunkansiet har tagit fram ett försag ti ett sådant styrdokument De andra två är "Pan för hantering av extraordinära händeser, mandatperioden " och "Handingsprogram för extraordinära händeser, mandatperioden ". De två senare styrdokumenten behandas som separata ärenden. Besutsunderag Tjänsteskrivese från säkerhetssamordnare Torbjörn Ahgren Rapporten "Arbetet med krisbereskap i Tingsryds kommun mandatperioden " usterare 2

3 Biaga Ks Au T JÄNSTESKRIVELSE 1(1) KommumedningsföJrVaitnin gei Torbjörn Ahgren Dm: 2015/ Kommunstyresens arbetsutskott A rrröe ~~ t m e co~ k rri sberre d s ~i:ap i Tiigsrryds ~t mmtum mai1datperri= dei1 2 0~ 5= Fö rs~ ag 11:i besut: Kommunfumäktige besutar att faststäa bifogat försag ti styrdokument; Arbetet med krisberedskap i Tingsryds kommun, mandatperioden Beskrivning av ärendet Enigt "Lag (2006:544) om kommuners och andstings åtgärder inför och vid extraordinära händeser i fi'edstid och höjd beredskap" (LEH) är kommunerna åagda vissa uppgifter för att upprätthåa en god krisberecskap. För dessa uppgifter erhåer kommunen via Myndigheten för samhässkyde och beredskap (MSB) en årig ersättning. Sveriges kommuner och andsting har tisammans med MSB gjort en överenskommese för hur kommunernas ersättning ska användas. I överenskommesen finns vikor som kommunerna ska uppfya. Det fim1s även krav på att kommunerna ska föja upp den egna verksamheten samt rapportera tiänsstyresen om de åtgärder sorri vidtagits och hur åtgärderna påverkat kris beredskapen. Ett av vikoren är att faststäa styrdokument för panering av kommunens arbete med krisberedskap. För Tings1-yds de föresås att detta vikor uppfys genom tre separata styrdokument, varav "Arbetet med krisberedskap i Tingsryds kommun, mandatperioden " är ett av dessa. Kommunkansiet har här tagit fram ett försag ti ett sådant styrdokument De andra två är "Pan för hantering av extraordinära händeser, mandatperioden " och "Handingsprogram för extraordinära händeser, mandatperioden ". De två senare styrdokumenten behandas som separata ärenden. Kommunfumäktiges besut ska skickas ti Länsstyresen i Kronobergs än. Räddningstjänsten Östra Kronoberg. Samtiga Tingsryds kommuns nämnder och styreser. KOMMUNKANSLIET ' < _/t. t;/ -)t4-t Torbjörn Ahgren säkerhetssamordnare...-,, ~ Tings1 yds kommun Box Tingsryd besöksadress Torggatan 12 Tingsryd teefon fax oo (vx) oo :----- e-post/hemsida V'ww.tingsryd.se

4 Dommenttyp Dommentansvarig Faststäd Pan säkerhetssamordnare Fumäktige Version 1 Senast reviderad Diarienummer 2015/ (9) RSLA g s kom s u n Mandatperioden

5 2 (9) INN HASFäRTECKNING Sid BAKGRUND 3 VILLKOR FÖR ANV ÄNDNJING A V ERSÄ TTNINGEN 3 ÅTGÄRDER Risk- och sårbarhetsanayser Panering Geografiskt områdesansvar Övning och utbidning Övnings- och utbidnings pan för Tingsryds kommun Rappaiering Höj d beredskap ANVÄNDNING A V ERSÄ 'f'fningen

6 3 (9) Bakgrund Myndigheten för samhässkydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och andsting (SKL) har under år 2013 gjort en överenskommese som regerar kommurremas ersättning för de uppgifter kommunema har enigt Lagen (2006:544) om kommuners och andstings åtgärder inför och vid extraordinära händeser i f' edstid och höjd beredskap (LEH). Överenskommesen är en justering av det tidigare avtaet från Ersättningen utgår från den så kaade finansieringsprincipen som innebär att de åtgärder som staten åägger kommunerna också ska finansieras av staten. Kommunen ansvarar för att genomföra uppgiftema enigt LEH och för att den statiga ersättning som utgår för dessa uppgifter används i enighet med de vikor som gäer för användningen av ersättningen. Detta dokument utgör en beshivning av hur Tingsryds kommun avser att fugöra åtagandena i enighet med överenskommesen samt hur ersättningen ska användas. Vikor för användning av ersättningen Föjande vikor utgår från LEH och gäer för den ersättning som kommunen får för genomförandet av uppgifterna i agen: ~:~ Finansierade åtgärder ska kunna häredas ti uppgifterna i kap. 2 och 3 i LEH som består av föjande dear: Risk- och sårbarhetsanayser - Panering Geografiskt områdesansvar Övning och utbidning, - Rapportering Höjd beredskap e e e Finansierade åtgärder ska avse förberedande och förebyggande arbete. Åtgärder för att hantera en inträffad händese ska inte finansieras med ersättningen. De vidtagna åtgärderna ska öka förmågan att kontinuerigt bedriva samhäsviktig verksamhet samt stärka fö1mågan att hantera extraordinära händeser. Ersättningen enigt överenskommesen ska utgöra ett kompement ti kommunens egen finansiering av arbete med krisberedskap. ;;, Kostnader för stora investeringar eer definansiering av sådana åtgärder där kommunerna får andra typer av bidrag från staten (t.ex. stöd ti kommuna edningsförmåga) ska inte bekostas av ersättningen. 6

7 4 (9) Åtgärder~ I överenskommesen finns måbeskrivningar där statens förväntningar på hur uppgifterna ska genomföras för att uppnå syftet med LEH är preciserade. Här föjer en redogörese för vika åtgärder Tingsryds kommun ska genomföra eer har genomfört för att uppnå dessa må. Redogöresen görs för var och en av de verksamheter som överenskommesen dear in LEH i. Överenskommesens måbeskrivning för risk- och sårbarhetsanayserna är att de ska. o o e ge underag för panering och genomförande av åtgärder för att öka förmågan att kontinuerigt bedriva samhäsviktig verksamhet, ge besutsstöd för besutsfattare och verksamhetsansvariga, ge uneerag för information om samhäets risker och sårbarheter ti amänheten samt <> bidra ti att ge en bid över de risker och sårbarheter som finns i samhäet i stmi som kan påverka kommunens verksamhet och samhäsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område. Tingsryds kommuns åtgärder: Risk- och sårbarhetsanays har utfö1is under första havåret 2015 och bedöms uppfya ovan nämnda må. Resutat från tidigare gjorda risk- och sårbarhetsanayser fim1s också med i anaysrappmien. Anayserna har utförts ute på kommunens förvatningar och boag. Åtgärdsförsagen som kommit fram igger ti grund för styrdokumentet "Handingsprogram för extraordinära händeser". Programmet innehåer konkreta åtgärdspunkter där det framgår vem som har ansvaret för genomförandet. Kommunen kommer årigen att föja upp de åtgärder som besutats samt rappaiera resutatet ti änsstyresen. Panering Överenskommesens måbeskrivning är att ta fram ett styrdokument som ska innehåa föjande:. En beskrivning av det arbete och de åtgärder som ska ske uneer mandatperioden för att reducera eer ta bort risker och sårbarheter samt för att öka fönnågan att kontinuerigt bedriva samhäsviktig verksamhet. 2. En beskrivning av hur kommunen avser att fugöra åtaganeen som beskrivs i denna överenskommese samt hur ersättningen ska användas. Här ingår att särskit redovisa hur samverkansersättningen ska användas. 7

8 5 (9) 3. En övnings- och utbidningspan för mandatperioden. 4. En pan för hur kommunen ska hantera extraordinära händeser som beskriver: - hur kommunen ska organisera sig under en extraordinär händese, hur kornmunens organisation för krisedning eder, samordnar, samverkar samt säkerstäer samband för att hantera en extraordinär händese samt, - vika okaer med nödvändig temisk utrustning för edning och samverkan som disponeras vid en extraordinär händese. TingsPyis kommuns åtgärder: Tingsryds kommun har vat att dea upp ovan nämnda må i tre oika styrdokument Aa tre styrdokumenten ska besutas i kommunfumäktige.. Handingsprogram för extraordinära händeser. Handingsprogrammet uppfyer de må som anges i punkt ovan. Programmet är ett resutat av risk- och sårbarhetsanaysen och konkretiserar de åtgärdsförsag som kommit fram under anaysprocessen. 2. Arbetet med krisberedskap i Tings1yds kommun. (Detta dokument.) Dokumentet är en beskrivning av hur Tingsryds kommun avser att fugöra åtagandena i överenskommesen enigt punkt 2 i måen ovan samt inkuderar en övnings- och utbidningspan enig punkt Panför hantering av extraordinära händeser i Tings1yds kommun. Ett i huvudsak operativt styrdokument som ska uppfya måen enigt punkt 4 ovan. Förutori1 dessa tre styrdokument ska det finnas en uppdaterad paridemipan samt att Tingsryds kommuns nämnder och styreser ska ha egna paner för extraordinära händeser. Geografiskt områdesansvar Överenskommesens måbeskrivningför kommunens arbete med det geografiska områdesansvaret: e Kommunen ska ta initiativ ti att aktörer som bedriver samhäsviktig verksam1et inom kommunens geografiska område ges möjighet att samverka i syfte att uppnå samordning av förberedeser inför och åtgärder under en extraordinär händese. 0 Kommunen ska vara sammankaande för ett samverkansorgan i viket representanter för kommunen och aktörer som bedriver samhäsviktig verksamhet inom kornmunens geografiska område bör ingå. e Kommunen ska verka för att information tii amänheten vid en extraordinär händese Kommunen ska ta initiativ ti att en samad ägesbid tas fram i samband med en extraordinär händese. Kommunen ska ta initiativ ti att aktörerna som ska hantera händesen 8

9 6 (9) kan få en samstämd uppfattning om vad som hänt, vika åtgärder som vidtagits och de åtgärder som behöver samordnas. Tingsryas kommuns åtgärder: Kommunen detar i den samverkan mean oika aktörer som sker inom ramen för K.rissamverkan Kronoberg. Här fim1s fera aktörer som är verksamma inom kommunens geografiska område. För arbetet under mandatperioden inom Krissamverkan Kronoberg finns ett särskit uttaat må som vi ska jobba mot: "2018 har vi en upparbetad samverkan och har kargjorda ansvarsförhåanden med privata aktörer och verksamhetsägare. Vi har verkat för att privata aktörers ansvar tydiggörs ji-ån natione nivå. " Privata aktörer som bedriver samhäsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område och som hamnar utanför arbetsramarna för Krissamverkan Kronoberg, ska kommunen ändå försöka få ett samarbete med. Därför fi1ms föjande åtgärdspunkt om detta med i kommunens styrdokument "Handingsprogram för extraordinära händeser": "Skapa diaog med det privata näringsivet ochföreningar inom kommunen i syfte attförbättra samverkan i en krissituation och informera om kommunenspanering inför en extraordinär händese. " Vid en extraordinär händese har kommunen resurser i krisedningsstaben att ta fram en samad ägesbid samt genom en särskid informationsgrupp ge en samordnad inf01mation ti amänheten. Enigt kommunens pan för extraordinära händeser är den prioriterade åtgärden vid sanm1ankaande av krisedningsstaben att snabbt kunna ge angeägen och korrekt infoimation ti massmedia och amänheten. Övning och utbidning Överenskommesens måbeskrivning för kommunens arbete med utbidning och övning: 0 Det ska finnas en regebundet utbidad och övad krisorganisation. Även beredskapsfunktioner inom konmmnateknisk försö1jning, krisstöd m.m. ska vara utbidade och övade. <o Kommunen b.a. utifrån de brister som identifierats i risk- och sårbarhetsanaysen ska genomföra och utvärdera minst två övningar under en mandatperiod. Kommunens krisedningsnämnd ska övas minst en gång per mandatperiod. 0 V mje övning ska utvärderas avseende såvä styrkor som svagheter när det gäer kommunens egen krisberedskap och fönnåga att samverka med andra aktörer. Tings1yds kommuns åtgärder: Övning och utbidning under mandatperioden framgår av nedanstående pan. 9

10 7 (9) Övningsc och utbidnings pan för Tingsryds kommun Övning J> K.rissamverkan Kronoberg panerar för två samverkansövningar under mandatperioden. Tingsryds kommun ska deta i båda dessa övningar med upprättad krisedningsstab. Vid minst en av dessa övningar ska även krisedningsnämnden övas. J> En eer två mindre övningar av typen "tabetop-övning" ska genomföras. J> En uppstartsövning för krisedningsgrupp och krisedningsstab ska genomföras. J> Efter vmje övning ska en utvärdering ske där övningsdetagarna får ämna synpunkter. Synpunktema ska sammanstäas skriftigen. Utbidning J> Krisedningsnänmdens 5 edamöter och 5 ersättare utbidas i bö1jan av vmje mandatperiod. Innehå: Krishanteringssystemet, nämndens ro, kommunens krispanering, samverkan mm. Längd: 3 timmar. Ansvarig: säkerhetssamordnaren J> Regiona samverkanskurs (RSK): Måsättningen är att minst två personer från krisorganisationen genomgår denna kurs varje år. J> Stabschef och stf. stabschefer ska genomgå MSB:s stabschefsutbidning. J> Kurser och kunskapsdagar som anordnas av Krissamverkan Kronoberg eer MSB och andra myndigheter ska erbjudas ti persona och förtroendevada inom krisorganisationen utifrån ämne och viken roman har. Rapportering Överenskommesens måbeskrivningför kommunens arbete med rapportering: 0 Kommunen ska ha förmågan att ta emot och dea information med berörda krisberedskapsaktörer med stöd av den teknik som tiämpas nationet för edning och samverkan i kris. o Kommunen ska ha förmåga att ge änsstyresen en samad rapport om risker och sårbarheter i kommunen och om de okaa krisberedskapsaktörernas förberedeser inför en extraordinär händese. Vidare ska kommunen ha förmågan att ge änsstyresen en samad rappo1i om äget i kommunen vid en extraordinär händese. Tings1yds kornmuns ctgtirder: Kommunen har fera WIS-användare som övats och utbidats för att använda systemet. Vid personaförändringar som i1mebär att WIS-användare sutar kommer nya WIS-användare att rekryteras. Kommunen ska såunda kunna ta emot och dea information med andra aktörer samt ämna ägesrappmier i WIS i en krissituation. 10

11 8 (9) Minst två Rakeabonnemang ska finnas aktiverade för des en stationär enhet och des en mobi enhet. Enhetema finns på kommunedningsförvatningen och är avsedda för krisedningsfunktionen. Det finns utbidade Rakeanvändare i kommunen. Kommunen har därför förmågan att kunna deta i t. ex. samverkanskonferenser via Rake, både i vardagen och vid en extraordinär händese. Kommunen har även videokommunikationssystemet Lync instaerat och har därför möjigheter att deta i eventuea samverkanskonferenser även i detta system. Lync är det system som vats av Krissamverkan Kronoberg att användas för samverkan inom änet. Höjd beredskap Överenskommesens måbeskrivning för kornmunens arbete med höjd beredskapo0 0 Säkerstäa att VMA (Viktigt meddeande ti amänheten) kan sändas via anäggningar för utomhusvarning genom att judsändare underhås. 0 Säkerstäa att krisedningen inom kommunen har grundäggande kunskaper om kommunens uppgifter vid höjd beredskap. Tingsryds kommuns åtgärder: Anäggningar för utomhusvarnare genomjudsändare saknas i Tingsryds kommun. Krisedningen tar de av bestämmesema i LEH om höjd beredskap. Kommunens pan för extraordinära händeser är också känd av krisedningen. Panen är tänkt att kunna anpassas så att den också kan fungera som pan för höjd beredskap. 11

12 9 (9) n v ä n d n i n g a v r s ä t t n i n g e n Tingsryds kornmun använder ersättningen i samband med att aktiviteter enigt överenskommesen utförs. Största deen går tiönekostnader för säkerhetssamordnaren ( =beredskapssarnordnare). Andra kostnader är arbetstid för annan anstäd persona fdn kommunen, resor, kursavgifter och andra omkostnader för utbidning, övning och samverkan. När det gäer samverkansersättningen kan det vara svårt att skija på om det är den eer verksamhetsersättningen som finansierar vissa övningar och utbidningar. Regiona samverkanskurs och samverkansövningar skue kmma faa under båda dessa ersättningar. Ersättningen kommer att användas ti föjande aktiviteter: Beredskapssamordnarem arbetstid Beräknas ti procents tjänst. Process med risk- och sårbarhetsamdys och handingsprogram Arbetstid för kommuna persona. Processen utförs brett ute på förvatningar och boag med många personer invoverade i anayser och besut. Panering Sköts i huvudsak av beredskapssamordnaren men kräver också arbetstid för annan kommuna persona och förtroendevada för förank:ringsprocesser och besut. Här ingår b.a. diskussioner i säkerhetsgruppen, centraa chefsgruppen samt besutsprocesser i kmmnunstyresen och kommunfumäktige. Utbidning Kostnader för kursavgifter, resor och ogi. Arbetstid för kommuna persona och föiroendevada. Övningar Arbetstid för kommuna persona och föiiroendevada samt diverse kringkostnader. Samverkan Kostnader för resor och arbetstid för kommuna persona i samband med nätverksmöten, diskussionsmöten etc. inom Krissamverkan Kronoberg. Kostnader för resor och kringkostnader i samband med beredskapssamordnarmöten och möten med andra aktörer. (Kostnader för regiona samverkanskurs och samverkansövningar.) Annan aktivitet Processen med Styre. 12

13 Ärende nr 8 Pan för hantering av extraordinära händeser för Tingsryds kommun under mandatperioden

14 * Tingsryds kommun ommunstyresens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (27) <6 ~ 239 Pan för hantering av extraordinära händeser för Tingsryds kommun under mandatperioden Dm2015/ Kommunstyresens arbetsutskotts försag ti besut Kommunstyresen föresår kommunfumäktige besuta Kommunfumäktige faststäer bifogat försag ti Pan för hantering av extraordinära händeser i Tingsryds kommun, mandatperioden Beskrivning av ärendet Enigt "Lag (2006:544) om konununers och andstings åtgärder inför och vid extraordinära händeser i fredstid och höjd beredskap" ska kommunen för vmje ny mandatperiod faststäa en pan för hur den ska hantera extraordinära händeser. Kommunkansiet har tagit fram ett försag ti en sådan pan. Gäande pan för hantering av extraordinära händeser faststädes av kommunfumäktige i besut Föreiggande försag ti pan har samma sakinnehå som den nu gäande. Begreppet reserver har tagits bott viket innebär att de som har den benämningen i krisorganisationen faitsättningsvis ska ha beteckningen ersättare. Panen har också anpassats ti organisatoriska förändringar och namnbyten samt att avsnittet om övning och utbidning överfyttats ti ett annat styrdokument På grund av att de textförändringar som föresås i panen inte berör krisorganisationens funktion eer omfattning har kommunkansiet inte ansett det nödvändigt att remittera försaget ti övriga nämnder och styreser. Besutsunderag Skrivese från säkerhetssamordnare Torbjöm Ahgren från Pan för hantering av extraordinära händeser för Tingsryds kommun under mandatperioden usterare 14

15 Biaga Ks Au T JÄNSTESKRIVELSE 1 ( 1) KommunRed ningsförvatningen Torbjörn Ahgren Dm: 2015/ Kommunstyresens arbetsutskott P ~ a 1 förr h a i1 ~e i'n i1 9J a~v e;~~ rratoi'd ii1 äraj h ä i1 de ~ ser ~ö rr T ~ i1gs ryds ~'\o m m ttm mai1d attpei'öode i1 20 '115=20 '11 8 FörsHag mi besut: Kommunfumäktige besutar att faststäa bifogat försag ti Pan för hantering av extraordinära händeser i Tings1-ycs kommun, mandatperioden Beskrivning av ärendet Enigt "Lag (2006:544) mn kommuners och andstings åtgärder inför och vid extraordinära händeser i fredstid och höjd beredskap" ska eonummen för vmje ny mandatperiod faststäa en pan för hur een ska hantera extraordinära händeser. Kommunkansiet har tagit framett försag ti en sådan pan. Gäande pan för hantering av extraordinära händeser faststäees av kommunfumäktige i besut Föreiggande försag ti pan har samma saki1mehå som den nu gäande. Begreppet reserver har tagits bort viket innebär att de som har een benämningen i krisorganisationen fmisättningsvis ska ha beteckningen ersättare. Panen har också anpassats ti organisatoriska förändringar och namnbyten samt att avsnittet om övning och utbidning överfyttats ti ett annat styrdokument Ändringar jämfört med gäande pan har markerats i försaget så att ny text är rödfårgae och borttagen text är överstruken. På grund av att de textförändringar som föresås i panen inte berör krisorganisationens funktion eer omfattning har kommunkansiet inte ansett det nödvändigt att remittera försaget ti övriga nänmcer och styreser. Kommunfumäktiges besut ska skickas ti Länsstyresen i Kronobergs än Räddningstjänsten Östra Kronoberg Samtiga Tingsryds kommuns nämnder och styreser KOMMUNK.ANSLIET (.. - -,--:~~~.. 14t,{,f ~ Vv"!'"-- 1 1/ Torbjöni Ahgren Säkerhetssamorcnare Tingsryds kommun Box Tingsryd besöksadress Torggatan 12 Tingsryd teefon fax oo (vx) oo e-post/ hemsida e

16 Dofmmentty ~o Pan Versio!1 1 Do!mmeniansvarig säkerhetssamordnare Senast revöderad Fasts'i:åid Fumäktige Diarienummer 2015/ g i (18) ~ FÖRSAG an atpericden.2015,

17 2 (18) JrNIJEIDN][N G 3 AN V AR OCH MÅJL Ä 'f'fn][ng 4 Sid JLED NIN G Krisedningsorganisation- bemanning, arbetsuppgifter och ansvar 5 Krisedningsnämnd Kommunchef krisedningsgrupp Krisedningsstab Informationsgrupp Documentations/servicegrupp Resurspersoner POSOM-grupp Förvatningar och kommunaa boag Uthåighet, reserver Samverkan 9 Friviiga resursgrupperna ro&gm;-s Kri sstödgrupper Krissamverkan Kronoberg Övriga Aktivering av krisedningsorganisation vid extraordinär händese O Avvecking av krisedningsorganisation - utvärdering 13 Utbidning och övning 13 JrNFORMATION Må och riktinjer Informationsgruppens uppgifter och arbete ISAK Lokaer KOMPJLETTERANDE DO.KUMEN'f 18 Biagor: - Lag (2006:544) om kommuners och andstings åtgärder inför och vid extraordinära händeser i fredstid och höjd beredskap. - Krisedningsnämndens regemente. 17

18 3 (18) Enigt "Lag (2006:544) om kommuners och andstings åtgärder inför och vid extraordinära händeser ifi, edstid och höjd beredskap" ska kommunen för vmje ny mandatperiod faststäa en pan för hur den ska hantera extraordinära händeser. Denna pan för Tingsryds kommun anger riktinjer för konmmnens edning, information och de nödvändiga åtgärder som initiat behöver göras då kommunen drabbas av en extraordinär händese. Panen innehåer också deegation av befogenheter och besutsrätter ti krisedningsnämnden och vissa befattningshavare i eonummens organisation. En extraordinär händese är en händese som,. avviker från det nom1aa, 2. innebär en avarig störning eer överhängande risk för en avarig stöming i viktiga samhäsfunktioner, 3. kräver skynesamma insatser av kommunen. Tingsryds kommun har i sitt arbete med risk- och sårbarhetsanayser identifierat ett anta tänkbara extraordinära händeser som skue kmma drabba konununen, samt vika konsekvenser händeserna kan få för kommunens oika verksamheter. Här föj er några tänkbara händeser som kommunens förvatningar har anayserat: o Extrema vädersituationer med storm, snö och kya samt isstorm. o Bussoycka med skobarn inbandade. o sjukdomsutbrott genom matförgiftning eer pandemi. o Översvämningar med otjänigt dricksvatten mm som föjd. o Vägtrafikoycka med utsäpp av farigt änme. o Störningar i kommunens IT -system. o Brand på ädreboende, skoa, hyreshus och pubik pats. (j) Sabotage mot viktiga samhäsfunktioner. Värmeböj a Denna pan ska tiämpas i de fa en extraordinär händese inträffar eer är på väg att inträffa i eer utanför Tingsryds konm1un, och som påverkar eer kan påverka emrummen på det sätt som beskrivs i puriet 1-3 ovan. Tiämpiga dear av panen kan användas även vid händeser och kriser av mera indrig karaktär som inte betecknas som extraordinära. Det kan t. ex. uppstå situationer där det räcker med en samad informationsinsats från kommunen eer att det enbart finns behov av psykosocia krishjäp ti drabbade mä1miskor. Vid behov kan dem1a pan kompetteras och anpassas så att den vid ett mmat säkerhetspoitiskt äge också kan vara emrummens pan för höjd beredskap. 18

19 4 (18) Kommunens ansvar och skydigheter inför och vid en extraordinär händese kan sammanfattas i föjande punkter: );> Kommunens ansvar för oika samhäsviktiga uppgifter under normaa förhåanden gäer också under en extraordinär händese. Kommunen måste såedes håa igång oumbärig verksamhet oavsett krisens omfattning och karaktär. );> Kmmnunen har i fråga om extraordinära händeser ett geografiskt områcesansvar. Med detta menas att kommunen inom sitt geografiska område ska verka för att oika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning, både i panerings- och förberedesearbetet och i den direkta krishanteringen. Exempe på andra aktörer är poisen, e- och teeboag, trossamfund, änsstyref.s.en Region Kronoberg, posten, försvarsmakten, etc. );> Kommunen är skydig att håa änsstyresen underrättad om vika förberedeser som vidtagits inför extraordinära händeser, samt att ärrum ägesrappmter och infmmation om händeseutveckingen vid extraordinära händeser. Inför och vid en extraordinär händese har kommunen som måsättning att kara av föjande: );> Kommunens förvatningar och boag ska i största möjiga utsträckning fungera enigt sin ordinarie organisation och kunna kara av sin normaa samhäsviktiga verksamhet. );> Kommunens krisedningsorganisation ska inom 3 timmar efter mmning ha en förmåga att eda, samordna och informera i den utsträcming händesen kräver, samt att upprätthåa dern1a förmåga ti dess att hisedningsnämnden besutar att krisedningsorganisationen ska avveckas. );> Att så snabbt som möjigt efter det att krisedningsstaben sammankaats kunna ge angeägen och korrekt information ti massmedia och amänheten, verksamheter och myndigheter. );> Att efter begäran kunna bistå andra eonummer med hjäp vid hantering av en extraoreinär händese i den mån kommunen har resurser för detta vid dem1a tidpunkt. );> Att vara vä förberedd inför en eventue extraordinär händese genom att se ti att persona och förtroendevada i tiräckig utsträckning övas, utbidas och är medvetna om innehået i dem1a pan, samt att öpande revidera panen så att een hea tiden hås aktue. );> Kommunens förvatningar, stifteser och boag ska utifrån risk- och sårbarhetsanayser m.m. förbereda sig genom att ha en panering för hur deras samhäsviktiga verksamhet ska kunr1a håas igång vid en extraordinär händese. 19

20 5 (18) DNI G Krisedningsorganisation = bemanning, arbetsuppgifter och ansvar Organisationsschema vid extraordinär händese: KOMMUNFULLMÄ~'\TIGE Krisedningsnämnd (KSAU) r------l Socianämnd Barn- och utbidningsnämnd Samhäsbyggnadsnämnd Kisedningsgrupp Sociachef skochef Sam häsbyggnadschef Kommunchef Tingsrydsbostäder Tingsryds Industristiftese TU FAB TEAB ~' ~------~ Dokumentations-/ servicegrupp Dokumentatörer Servicepersöria!T-tekniker Informationsgrupp Krisedningsstab stabschef Stf stabschef Stf stabschef '---+--J~ Dokumentatör Informatörer Webbadministratörer Tokhjäp r ji Informatör r-- ~~ L ::_j Resurspersoner 1 Ersättare i stab IT, VA Räddningstjänst (RÖK) etc. Lägesansvarig Repr. SOF R.epr. BUF Repr. SBF., ~- - POSOM-gruppen Krisstödgrupper 7 st FRG '-- (Friviiga resursgruppen) 20

21 6 (18) KJrisedningsnämnd Krisedningsnämnden utgör kommunens strategiska (och poitiska) edning vid en extraordinär händese och består av de fem ordinarie edamöterna i kommunstyresens arbetsutskott. Ersättare är ersättarna i kommunstyresens arbetsutskott. Krisedningsnämnden ska huvudsakigen inrikta sig på föjande uppgifter: J;> Toka och bedöma den uppkomna situationen samt besuta om de ekonomiska, personea och materiea resurser som krävs för att hantera händesen. J;> Fatta de övergripande och ångsiktiga imiktnings- och prioriteringsbesut som krävs med anedning av händesen. J;> Besuta att öve1ia hea eer dear av övriga nämnders verksamhet i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn ti den extraordinära händesens mi och omfattning. Med verksamhet menas här i första hand personea och materiea resurser. Nämnders och förvatningars samhäsviktiga verksamhet ska så ångt som möjigt utföras inom befintig nämndsorganisation. J;> Besuta om förändringar i kommunens servicenivå inom oika dear av kommunens verksamheter om det krävs med anedning av händesen. J;> Begära hjäp av mman kommun samt besuta om att bistå annan kommun med hjäp om sådan hjäp begärs. J;> Besuta om att ge ekonomiskt stöd ti enskid som drabbats av händesen. J;> Besuta om att krisedningsorganisationen ska upphöra och att kommunen återgår ti norma organisation. Krisedningsnänmdens ordförande, eer då denne fått förhinder, vice ordförande får i brådskande fa då situationen så kräver fatta besut innan krisedningsnämnden har samats. För mer detajerade uppysningar angående krisedningsnämndens uppgifter, se nämndens regemente (Biaga) I<risedningsnänmdens besut ska ann1äas vid närmast föjande fumäktigesammanträde. Kommunchef krisedningsgrupp Tisammans med sociachefen, skochefen och samhäsbyggnadschefen bidar kommunchefen en krisedningsgrupp och utgör kommunens operativa edning vid en extraordinär händese. Gruppen träffas vid behov för att diskutera besutsförsag ti krisedningsnämnden samt direktiv ti krisedningsstaben. Kommunchefen sköter aa kontakterna med krisedningsstaben och är föredragande i krisedningsnämnden. Kommunchefen kan ta vissa besut såsom att begära hjäp från friviiga resursgrupperna och att ge inriktningsdirektiv om vad krisedningsstaben ska jobba med. Kdsedningsstab Krisedningsstaben är beredande organ åt krisedningsnämnden. Staben består av föjande representanter (sammanagt 9 personer) med åtföjande huvudsakiga arbetsuppgifter: J;> Stabschef Leder, samordnar och panerar arbetet i krisedningssta ben. Ska ta vissa besut, t.ex. om det fortöpande arbetet i staben såsom bemmming, skiftgång mm, samt deta i framtagande av besutsförsag ti krisedningsnämnden. J;> Två stäföreträdande stabschefer. När dessa ej tjänstgör som stabschef ansvarar de b. a. för att bereda ärenden ti krisedningsnämnden, göra anayser och bedömningar 21

22 7 (18) av äget, föja upp besut, eda och samordna externa resurser samt att ta fram informationsuncerag. P.. Informatör. Upprättar och formuerar utgående infonnation. Ansvarar för kontakter med massmedia. Leeer och samordnar informationsgruppens arbete. Informatören har två minst fyra ersättare. P.. Dokumentatör. Ska dokumentera stabens inre arbete samt göra ägesrapporter. Leder och samordnar stabens administrativa och praktiska service med hjäp av resurserna i dokumentations- och servicegruppen. Dokumentatören har två minst fyra ersättare. P.. Lägesansvarig Har det övergripande ansvaret att skapa en aktueägesbid genom fortöpande kontakter medänsstyresen och andra myndigheter, andra kommuner, privata aktörer etc. Sca tisammans med de andra i staben göra anayser och bedömningar samt ta fram besuts- och informationsuncerag. Lägesansvarig har två ersättare. P.. Representant för vardera sociaförvatningen, barn- och utbidningsförvatningen samt tef':i8-ktt samhäsbyggnadsförvatningen. Ansvarar för stabens kontakt mot förvatningen och att presentera aktueägesbid på förvatningen. Detar tisammans med de andra i staben i anays- och bedömningsarbetet samt att ta fram besuts- och informationsuncerag. Ska deta i stabsarbetet ifa een egna förvatningen är berörd av händesen. Vmje representant ska ha en ersättare. Informationsgrupp Sca under edning av informatören ta fram och sprida infom1ation på det sätt som är ämpigt med hänsyn ti händesen. I gruppen ingår informatörens Maa ersättare, ytterigare minst två informationssakkunniga, tokhjäp, samt webbredaktörer. Ti gruppen hör också ISAK (se sid. 15). För ISAK:s rämingska det också fim1as minst 2 st. redaktörer och 6 st. kommunikatörer. (Se vidare kapitet "Information"). Dokumentations/servicegmpp Ska förse krisedningsstaben och krisedningsnämnden med service och administrativ hjäp som t.ex. sekreterarskap, utskrifter, kopiering och andra pappersarbeten,!t-service, mat- och fikaeveranser. I gruppei1 fitms cokumentatörens Maa ersättare, ytterigare minsttvå doku mentationssakk<mniga, IT-temiker, samt kontors- och vaktmästeripersonal De som är mutna ti gruppen kan vid en extraordinär händese arbeta som vanigt med sina normaa arbetsuppgifter, men ska vara tigängiga för staben då deras tjänster behövs. Restu-spersoner Här fitms personer från kommunens förvatningar, förbund, stifteser och boag med oika speciaistkunskaper som kan behöva tiföras i stabens arbete med att ta fram besuts- och infonnationsunderag. Det ingår b. a. fym-ersättare för stabsrepresentanter, persona som representerar räddningstjänst (RÖK - Räddningstjänsten Östra Kronoberg (RÖK), mijö- och häsa,!t/teefoni, vatten och avopp, fjärrvärme, fastigheter, kost, skoan, samt sadcmmiga i socia- och personafrågor. De som fitms upptagna som resurspersoner kan arbeta med sina normaa arbetsuppgifter vid en extraordinär händese, men ska vara beredda på att kaas in för tjänstgöring i staben eer att utföra uppdrag åt staben uneer kortare eer ängre perioder. 22

23 8 (18) P'OSOM-grupp, krisstödgrupper POSOM-gruppen (Psykiskt Och Sociat OMhändertagande) är en samordningsgrupp med representanter från kommunens förvatningar, Räddningstjänsten Östra K".J:onoberg, andstinget, kyrkan och poisen. För det direkta krisarbetet har POSOM-gruppen tigång tiokaa krisstödgrupper ute i de oika kommundeama. Mået med verksamheten är att ta hand om och stödja drabbade mä1miskor vid stö1te oyckor och katastrofer för att förebygga psykisk ohäsa. POSOM-gruppen kaas in vid akut händese i eer utanför Tingsryds kommun då personer från kommunen är inbandade och behöver psykosocia hjäp, och då norma organisation bedöms som otiräckig. Det behöver inte vara en extraordinär händese för att POSOM-gruppen ska kunna kaas in. Sociachefen är een som organiserar, eder och samordnar POSOM-gruppens arbete. HaR Sociachefen är också den som sammankaar och aktiverar gruppen. Förutom sociachefen har föjande personer befogenheter att aktivera POSOM-gruppen: }> Kommunchefen }> Tjänstgörande stabschef }> Räddningschef och stf räccningschef, Räddningstjänsten Östra Kronoberg }> säkerhetssamordnaren JFö:rrvatningar och kommunaa företag Kommunens ordinarie verksamhet i förvatningar och företag (boag och stifteser) ska fortsätta -sitt dagiga arbete i norma utsträckning så ångt som det är möjigt med hänsyn ti den uppkomna situationen. Ordinarie förvatningsorganisation består vid en extraordinär händese, även om krisedningsnämnden har besutat att överta hea eer dear av berörda förvatningars resurser. Förvatningama ska atså ges förutsättningar att i första hand kara av sina samhäsviktiga verksamheter såsom drift av anäggningar, vård och omsorg, uneervisning samt viss myndighetsutövning och service. Uthåighet, reserver Måsättningen är att krisedningsorganisationen ska kum1a håas igång, eygnet runt om så krävs, under hea den tidsperiod som är nödvändig med anedning av händesen. För att uppnå detta krävs det att det fim1s tiräckigt med persona som kan bemmma de oika funktionerna. Det är inte nödvändigt att samtiga nio representanter i krisedningsstaben finns på pats hea tiden. Däremot måste de tre funktionema stabschef, informatör och dommentatör atid vara på pats för att staben ska anses vara aktiverad. I krisedningsorganisationenstaben fim1s en ordinarie och två stäföreträdande ersättare f6f respektive stabschefer, en informatör och en dokumentatör. Med tanke på eventuea bortfa på grund av sjukdom, skiftgång eer mmat, är det befogat att det för dessa tre funktioner äver fim1s tiräckigt många ersättare reserver att kaa in om så skue behövas. Reserver Ersättare för stabschefsbefattningen är i första hand stäföreträdande stabschefer, kommunchefen, i andra hand kommunchefen eer någon av förvatningschefema för sociaförvatningen, barnoch utbidningsförvatningen ooh eer samhäsbyggnadsförvatningen. Vem av dessa som kaas in bestäms av viken arbetsbeastning een extraordinära händesen inneburit för respektive förvatning och vem som vid den tidpunkten kan avvaras från sin förvatning. Reserver Ersättare för informatörs- resp. cokumentatörsbefattningen är de informatörer och com mentatörer som romtom ersättarna fim1s upptagna i respektive grupp att arbeta med inforrnat- 23

24 9 (18) ion eer dokumentation. Det kan även vara möjigt för de andra stabsrepresentanterna att tifäigt gå in som informatör eer dommentatör om så skue erfordras. JFd.viiga R esursgmpperna (JFRG) Tingsryds kommun samverkar med Tingsryds Civiförsvarsförening och deras Friviiga ResursGrupper (förkortas FRG). Avta om friviigtjänstgöring finns upprättade med respektive detagare. Syftet med avtaen är att förstärka eonummens organisation med friviiga personea resurser i händese av en krissituation. I första hand kommer detagarna att engageras för ogistik, transport- och informationsuppgifter. För närvarande fim1s avta skrivet med ett tjugota personer. ~ Krisstödgn 1pper I var och en av Tingsryds konm1ms sju församingar fim1s en friviig krisstödgrupp. Dessa står ti POSOM-gruppens förfogande i en krissituation för att förebygga psykisk ohäsa hos drabbade människor. POSOM-gruppen kan besuta att kaa in en eer fera krisstödgrupper om gruppen anser att det behövs, oavsett om händesen är extraordinär eer inte. Krissamverkan Kronoberg I Kronobergs än fi1ms en organiserad samverkan som går under nanmet "Krissamverkan Kronoberg". Det är ett brett nätverk med representanter från oika aktörer, band mmat kommunerna, änsstyresen, poismyndigheten, andstinget, försvarsmakten och SOS Aarm. Både een poitiska nivån och de som operativt arbetar inom krishanteringssystemet är på oika sätt med. Vid en avarig händese upprättas en samverkansstab som fim1s pacerad i Växjö. Samverkansstaben öve1iar adrig något ansvar från respektive organisation utan syftar ti att utgöra ett edningsstöd åt de samverkande organisationerna. Samverkansstaben sm111anstäer en gemensam ägesbid, överbickar det samade resursbehovet, kaar in förstärkningsresurser och anayserar oika scenarier för hur händesen kan utveckas. Vid sammankaandet av en samverkansstab skickar respektive organisation en eer fera representanter. Vem som ska representera Tingsrycs konunun i samverkansstaben besutas av stabschefen utifrån een rådande situationen. Genom ISAK-systemet samverkar änets aktörer med att i en krissituation hantera information ti amänheten. ISAK kan sägas vara en de i Krissamverkan Kronoberg. (Mer information om ISAK fim1s på sid. 15.) Övriga Vid en extraordinär händese kan det bi aktuet att begära hjäp från ytterigare externa aktörer, t.ex. näringsivet eer försvarsmakten. Det är krisedningsnämnden som besutar om att begära sådan hjäp och krisedningsstaben som svarar för den operativa samverkan som kan bi aktue. Andra samverkansparter som kan bi aktuea är änsstyresen Region Kronoberg, poisen, ytterigare friviigorganisationer, föreningar, etc. 24

25 1 o (i 8) Vid en extraordinär händese som berör kommunen måste edningsarbetet startas upp snabbt och på ett strukturerat sätt. Föjande översiktiga födesschema sammanfattar de bedömningar, åtgärder och besut som ska göras i inedningsskedet av en krissituation. A v den efterföjande beskrivningen ti födesschemat framgår b.a. befogenheter för särskida befattningshavare och tigängiga okaresurser. r ' ~ 1 a FÖRVARNING OM HÄNDELSE /.-' \ \ /\,, \ /\.../1 2 3 / \_/~ \/'.... d.. t d. / 1 b ~, Bedömning om ätgärder 13 ~-~mn_ing om a gar _er~~~. HÄNDELSE 'i"- ~---! vid förvarning om '--v-jd_j_nt-ra-ff-ad.---ha_n_d-e-se, {'\//V~ ~ ~-~-~hä~~~~:~~~-~ /Extraordinär -'\ händese ).. -~.: > Bedömning at händesen ej extraordmar\.... 1an.. d e 1 se )~--i'-~ karas 1nom. befi_nt11g... organisatjon. 4 Sammankaande av krisedningsstab ----~---~--- ~~-r~ ~~~-----~-~ 6 Aktivering av <risedningsstab 8 Frågestäningar: 5 Iordningstäande av oka och utrustning 7 Sabens första uppgift: SAMMANSTÄLLA INFORMERA J,: _Ia:se :c:~a:iv~ring av. krisedningsnämnd Sammankaa <risecningsnämnc? ~ Bemanning? e Skiftgang? ~ Samverkan? Sammankaa POSOM-gruppen? '10 Bedömning och besut '=~~~~~~~:~-=~~~==='="::"-,:," i i! w Sammankaande av POSOM-gruppen [ t 25

26 11 (18) a. Förvarning om händese Kommunen får förvarning om en am1akande händese som kan utveckas ti en extraordinär händese i kommunen, t.ex. vädervarning, vaming för höga vattenföden eer sjukdomssmitta (pandemi). b. Händese En händese inträffar i eer utanför kommunen som avviker från det normaa och som kan tänkas innebära en avarig stöming på en eer fera av kommunens verksamheter. 2. Bedömning om åtgärder vid förvarning om händese Kommunchefen eer dennes ersättare informeras om varningen och meddear sedan vidare ti berörda förvatningar så att förberedande åtgärder kan vidtas så ångt det är möjigt. Beroende på varningens art kan det bi aktuet att kommunchefen sammankaar berörda förvatningar ti ett möte för att eiskutera äget och eventuea förberedeser inför händesen, samt om det finns behov av att gå ut med amän och/eer riktad information med anedning av förvarningen. Vid vädervamingar fi n1s särskida rutiner framtagna enigt kompetterande doklmentet "Beredskapsägen - åtgärder vid väcervarningar". När händesen inträffat eer är på väg att inträffa görs bedömning enigt punkt 3. Anteckningar om vamingen, kontakter, åtgärder etc. dokumenteras ämpigen på fö1iryckt antecmingsbad. 3. Bedömning om åtgärder vid inträffad händese Kmmmmchefen och/eer andra personer med befogenheter att sammankaa krisorganisationen bör så snai som möjigt få kännedom om händesen. Efter samråd med berörda förvatningschefer samt räddningschefen och/eer andra personer som kan ha kännedom om händesen, ska en bedömning göras ifa händesen kan betecknas som extraordinär eer inte. Krisedningsnämndens ordförande/vice ordförande bör också vara infmmerad. Om händesen inte är extraordinär kan bedömningen göras att konsekvenserna av händesen kan karas inom befintig organisation, eventuet med förstärkt insats av t. ex. POSOI\ii gruppen krisstödgrupper. Om händesen bedöms som extraordinär ska krisorganisationen aktiveras genom att krisedningsstaben omedebart kaas in. OBS! Om det redan från bö1jan är uppenbart att händesen är extraordinär behövs inget samråd. Då räcker det med att någon av de som har befogenheter att kaa in staben får kännedom om händesen och omedebart aktiverar staben. - Kännetecknande för en extraordinär händese är att kommunen stäs inför en svår ak'ut edningsuppgift med behov av samordning och snabba besut, samt att det föreigger ett stort informations behov. Antecmingar om händesen, kontakter, åtgärder etc. görs ämpigen dokumenteras på förtryckt anteckningsbad. 4. Sammankaande av krisedningsstaben Vid extraordinär händese ska krisedningsstaben kaas samman så snart som möjigt. I inedningsskedet kaas aa tigängiga ordinarie representanter i staben fd personer). Ifa någon inte är tigängig kaas dennes ersättare. Beroende på händesens art kan det även bi aktuet att initiat inkaa någon eer några resurspersoner som har nödvändig speciaistkompetens. Föjande personer har befogenheter att inkaa och aktivera staben: ', )::> Krisedningsnämndens ordförande och vice ordförande ~ Kommunchefen ~ Kansichefen ~ Ekonomichefen ~ Personachefen 26

27 12 (18) ~ säkerhetssamordnaren 5. Iordningstäande av oka och utrustning Samtidigt som kaese går ut ti staben ska hisedningspatsen iordningstäas. Krisedningsstaben disponerar som edningspats sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, 2:a våningen, i Tingsryds samhäe. Aternativ edningspats är räddningstjänstens okaer på Lokgatan 20 i Tingsryds samhäe. Aktueedningspats stäs i ordning med hjäp av materiaet i beredskapsådan som finns i närarkivet på 2:a våningen, Torggatan 12 i Tingsryds samhäe. Båda edningspatsema kan försöjas av reservhaft För krisedningsstabens räening fi1ms 2 st. sateitteefoner samt 2 st. Raketerminaer (en stationär och en mobi) tigängiga. sateitteefonerna förvaras på II-avdeningen, Torggatan 10. Se vidare kompetterande dokument "Checkista för iordningstäande av ecningspats". 6. Aktivering av krisedningsstab Samtiga ordinarie stabsrepresentanter bör fim1as på pats senast 3 timmar efter det att kaesen gått ut. För att staben i sitt fo1isatta arbete ska anses vara aktiv hävs att minst föjande tre stabsrepresentanter fim1s på pats; stabschef, informatör samt dokumentatör. 7. Krisedningsstabens första uppgift Det första som staben ska göra är att sammanstäa det aktuea äget och seean så snart som möjigt ämna information om äget ti kommunanstäca, amänheten och tiänsstyresens samverkansstab om een är upprättad. Riktad information direkt ti verksamheter, företag, myndigheter eer andra kan också behövas beroende på viken händese det rör sig om. 8. Frågestäningar att ta stäning ti initiat Efter den första infmmationsåtgärcen fi1ms ett anta frågestäningar för krisedningsgruppen och krisedningsstaben att ta stäning ti för att avgöra hur arbetet ska drivas vidare. - Ska a'"isedningsnämnden sanunankaas? Kommunchefen ska håa regebunden kontakt med krisedningsnämndens ordförande/vice ordförande för att informera om äget och att samråda om nödvändigheten att uisedningsnämnden sammankaas. - Viken bemanning ska stabenfortsättningsvis ha? Krävs det skiftgång? s tabschefen har befogenheter att kaa in een persona som hävs för arbetet i staben samt att besuta om skiftgång i een omfattning som krävs. - Behövs samverkan med eer hjäp från andra aktörer? Kommunchefen kan besuta om att begära hjäp från friviiga resursgrupperna. -Behöver~ a isstödgrupper kaas in? s tabschefen m.f. har befogenheter att kaa sanm1an POSOM-gruppen som samordnar krisstöcsgrupperna. 9. Inkaese och aktivering av krisedningsnämnd Om kommunchefen och krisedningsnämndens ordförande/vice ordförande kommer fram ti att krisedningsnämnden ska smm11ankaas ska kaese gå ut ti samtiga ordinarie edamöter i nämnden. Om någon edamot inte är tigängig kaas en ersättare. Krisedningsnämndens ordförande och vice ordförande har befogenheter att sammankaa krisedningsnämncen. Krisedningsnänmcen disponerar som edningspats kommunstyresens ordförandes och kommunchefens tjänsterum i kommunakontoret, Torggatan 12, 2:a våningen i Tings1-yds samhäe. 27

28 13 (18) O. Bedömning an g. besut om anpassad organisation Krisedningsnämnden ska vid sitt första sammanträde göra en bedömning av äget och sedan ta stäning ti om och i så fa i viken omfattning nämnden ska öveia besutanderätten över persona från kommunens oika förvatningar. Krisedningsnämnden bör också besuta om riktinjer för hisedningsstabens fmisatta arbete. Avvecking av krisedningsorganisation ~utvärdering Krisedningsnänmden ska bedöma ifaäget är sådant att krisedningsorganisationen ska avveckas. I sådana fa tas besut om att krisedningsnämnden ska upphöra och att kommunen ska återgå ti norma organisation. Ä ven kommunfumäktige får besuta om att krisedningsnämnden ska upphöra. När krisorganisationen avveckas ska a dokumentation från hisedningsnänmdens och stabens arbete samas ihop, systematiseras och arkiveras. Efter en händese där kommunens krisedningsorganisation har varit verksam ska arbetet utvärderas och granskas. Som grundmateria vid utvärderingen används den dokumentation som skett samt övriga synpunkter och uppysningar från berörda förvatningar och personer som varit verksmmna i krisorganisationen. Utvärderingen kan sedan igga ti grund för förbättringar vid revideringar av dem1a pan. säkerhetssamordnaren ansvarar för att utvärderingen utförs. Utbidning och övning Utbidning ska i första hand erbjudas ti krisedningsnämndens ordförm1de och vice ordfö rande samt ti bisedningsstabens ordinarie representanter. Måsättningen är att dessa smnt iga ska kmma erbjudas minst två utbidningstifåen vm:dera under en mm1datperiod. I m1dra hand ska krisedningsnämndens övriga edamöter samt ersättare i krisedningsstaben erbj'c~das utbidning. Kurser och seminarier anordnas b. a. av änsstyresen och andra myndigheter. Vii kenfvika kurser 1nan ska gå bestäms av karsens im1ehå, vem kursen vänder sig ti samt vi ken ro mm1 har i Juisorganisationen. För att se har orgm1isationen fangm ar när det verkigen gäer bör den övas. Måsättningen är att--i--:jö1jan av vmje mandatperiod kanna genomföra en stöne övning med hea krisednings organisationen samt kommunens aa förvatningar och b&ag-inbandade. Den bör genomfö ras efter det att fhmäktige inför vmje ny mandatperiod besatat om konum~nens pan för extraordinära händeser. Dessutom ska mindre omfattande övningm där hea eer dear av kris organisationen medverkar genomföras 2 3 gånger under mandatperioden. 28

29 i 4 (i 8) Må! och riktinjer När händeser inträffar som medför samhässtörningar av oika sag spear informationen kring händesen en mycket viktig ro. Amänhet, näringsiv, organisationer, myndigheter etc. har behov av att kunna få snabb, kone<t och ättförståeig information för att sjäva kunna hantera situationen på bästa sätt. Vid oyckor och katastrofer med mfumiskor inbandade är det också viktigt med snabb och korrekt information för att minska oron hos drabbade och anhöriga och för att förhindra ryktesspridning. Tingsryds kommun har som måsättning att uppfya amänhetens och samhäets aa aktörers krav på snabb, korrekt och ättförståeig information, och att kunna ge informationen kontinuerigt i den utsträckning som hävs med hänsyn ti händesen. Informationen ska därför göras tigängig för aa som är i behov av een, även för de som inte förstår svenska eer på aruiat sätt är svåra att nå ut ti med information. Vid en extraordinär händese där hisedningsorganisationen är aktiverad gäer föjande riktinj er för Tingsryds kmmmms infonnationsinsatser: ):> Krisedningsnämnden öve1iar förvatningarnas infmmationsansvar. ):> Krisedningsstaben ska som första åtgärd prioritera att snabbt få ut korrekt och angeägen infmmation om händesen. ):> K.risecningsstabens infmmationsgrupp uneer edning av informatören sköter a utgående information. Detta för att kmmmmens information ska vara entydig och förhindra att dubba budskap förs ut. ):> Teefonsamta som rör händesen ska så ångt som möjigt tas omhand via ISAKsystemet. Konmmnens växe ska fungera så normat som möjigt. En förstärkning av växens bemmming kan ändå vara nödvändig. Vid en avarig händese som inte bedöms son-i extraordinär kan förvatningschefen för en drabbad förvatning begära hjäp med informationsinsatser från kommunen centrat. Kommunchefen kan då besuta om att sammankaa krisedningsstabens infonnationsgrupp. ~ nforrmatuonsg n.n p pens arbets u ppg ifterr Informationsgruppen har föjande huvudsakiga arbetsuppgifter: ):> Producera information via webben, am1onser, pressmeddeanden, fygbad, interninformation ti kommunens persona, ägesrapporter ti änsstyresen, m.m. ):> Ansvara for öpande kontakter med media. Här ingår att t.ex. förse radion med angeägen information som snabbt måste ut ti kommuninvånarna (VMA (=Viktigt Meddeande ti Amänheten) och myncighetsmeddeancen), samt att anordna och eda presskonferenser. 29

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr.

r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-09-01 6. Svar på skolinspektionens riktade tillsyn i Uppvidinge./. kornmun Dnr. r+1 Uppvidinge \2:1 KOMMUN Kaese/underrättese 2014-09-01 Sammanträde med: Barn- och utbidningsnämnden Datum: 2014-09-17 Tid: 13.30 Pats: Astermoskoan Ärende. Upprop Biaga 2. Va av justerare 3. Godkännande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning

Verksamhetsberättelse 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhälsobedömning Verksamhetsberättese 2010 Uppsökande Verksamhet med Munhäsobedömning Det ska vara skönt att eva Aa som har bestående och omfattande behov av vård och omsorg, har rätt ti gratis munhäso bedömning och tandvård

Läs mer

5. Roger Nordén, Ä:.' I

5. Roger Nordén, Ä:.' I ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfuírnäktigo i Timrå kommuns besut den 24 augusti 2015, 112 _.í»-i,,0_. D0k.d 99749 Postadress Besöksadress Teeïon Teefax Expeditionstid Box 314 Backgränd 9 0611-46 06 00 0611-51

Läs mer

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng

Angående ansökan om tillstånd till kameraövervak n i ng REMISS 1 (1) Länsstyresen Skåne 2014-09-19 Dnr 211-23206-2014 Kontaktperson Förvatningsavdeningen Axe Starck 010-2241000 Ängehoms kmjm,~n 2014-09- 2 2 Angående ansökan om tistånd ti kameraövervak n i ng

Läs mer

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända

l. Upprop 2. Val av justerare 3. Introduktion till föreningsliv/fritidsverksamhet för nyanlända KOMMUNSTYRELSEN Kutur- och fritidsutskottet KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Onsdagen den 16 december 2015 2015, k. 13.30 Pats: Sammanträdesrummet Mien, Torggatan 12, Tingsryd Ärende Föredragande tjänsteman

Läs mer

Krisledningsplan 2011 2014

Krisledningsplan 2011 2014 Burlövs kommun Kommunfullmäktige Krisledningsplan 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19, 144 1. Händelse! 2. SOS 4. Larmfunktionen återkopplar beslut om åtgärd till SOS Räddningstjänst, Lst,

Läs mer

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Kylesten Anders Hagström Ingela Asp Hanna Datum 2015-04-16 Diarienummer KSN-2015-0305 Kommunstyrelsen Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering

Läs mer

Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking

Återinför namnet Drevviksstrand i stället för Östra Skogås svar på medborgarförslag väckt av Lars Andersson, Björn Engman, Bo Lundberg och Kim Wiking KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM DIARIENR SIDA 2014-11-03 KS-2012/260.109 1 (3) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyresen Återinför namnet Drevviksstrand i stäet för Östra

Läs mer

Lagen om extraordinära händelser. Helen Kasström, MSB

Lagen om extraordinära händelser. Helen Kasström, MSB Lagen om extraordinära händelser Helen Kasström, MSB Vad är en extraordinär händelse i fredstid? Enligt lagens definition: En händelse som avviker från det normala Innebär en allvarlig störning eller risk

Läs mer

Detaljplan för Evelund

Detaljplan för Evelund ~ SJ\LJ\ Biaga KS 20131741 ~KOMMUN SALA KOMMUN 1 (4) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Detajpan för Eveund Saa kommun, Västmanands än.. ANSOKAN OM DETALJPLANEUPPDRAG Programområdets äge - -L 1 13 2 -- 5.7 2..

Läs mer

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab 1 (6) Krisledningsorganisation Katrineholms kommun Ledning För att säkerställa samordning och information vid extraordinära händelser i fredstid har kommunen en krisledningsorganisation som ansvarar för

Läs mer

Krissamverkan Gotland

Krissamverkan Gotland Version 2015-06-04 Frida Blixt, Länsstyrelsen i Gotlands län Krissamverkan Gotland samverkansorgan i Gotlands län Innehåll Inledning... 2 Grundläggande nationella principer... 3 Samhällets skyddsvärden...

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade med xx):

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade med xx): KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 342 (371) Kommstyresen 2012-11-20 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Pats och tid: Asarumssaen, k7.00-18.30 Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare

Läs mer

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande

Motion 1982/83: 697. Thorbjörn Fälldin m. fl. Ökat sparande 7 Motion 1982/83: 697 Thorbjörn Fädin m. f. Ökat sparande Ett omfattande sparande inom den privata sektorn är av avgörande betydese för samhäets kapitabidning och därmed för den ekonomiska tiväxten. Genom

Läs mer

Krisberedskapsplan 2015-2018

Krisberedskapsplan 2015-2018 Krisberedskapsplan 2015-2018 PLAN 2 (16) Innehållsförteckning Håbo kommun... 1 Innehållsförteckning... 2 Förord... 3 1. Åtgärdsplan för mandatperioden 2015-2018... 4 Sammanfattning... 4 1.1 Ny krisledningsorganisation...

Läs mer

Krislednings- och informationsplan

Krislednings- och informationsplan Krislednings- och informationsplan för Nora kommuns verksamheter vid en extraordinär händelse och vid höjd beredskap. Antagen av kommunfullmäktige 2006-04-26, 49 Reviderad 2007, 59 KRISLEDNINGSPLAN...

Läs mer

Kommunens uppgifter i samhällets krisberedskapssystem

Kommunens uppgifter i samhällets krisberedskapssystem 1 (7) Räddningstjänsten Kommunens uppgifter i samhällets krisberedskapssystem Utgångspunkter Det nuvarande beredskapssystemet för kommunerna regleras i lagen (1994:1720) om civilt försvar. Det kom till

Läs mer

PLAN KRISER 2012-08-31

PLAN KRISER 2012-08-31 PLAN FÖR HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER, STORA OLYCKOR OCH ANDRA KRISER 2012-08-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 KOMMUNORGANISATION... 3 RISKER OCH SÅRBARHETER I KOMMUNEN... 4 INFORMATIONSBEREDSKAP...

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-06-16 VÄLKOMMEN Kommunstyresen i Höganäs kommun kaas ti sammanträde. Datum och tid: 2014-06-16, k 16:00 Pats: Stadshuset, gruvsaen Ledamot som är förhindrad att närvara

Läs mer

Krishanteringsprogram

Krishanteringsprogram 1 [13] 2015-05-13 Krishanteringsprogram Botkyrka kommuns program för hantering av allvarliga händelser, extraordinära händelser, höjd beredskap och pandemier. Dokumenttyp: Styrdokument Beslutad av: Kommunfullmäktige

Läs mer

Central krisledningsplan för Örebro kommun

Central krisledningsplan för Örebro kommun 2013-12-17 Ks 953/2013 Central krisledningsplan för Örebro kommun Handlingsplan för organisation och ledning vid kriser, extraordinära händelser och höjd beredskap Innehållsförteckning Inledning...3 Uppdrag...3

Läs mer

Ledningsplan vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Vimmerby kommun

Ledningsplan vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Vimmerby kommun Ledningsplan vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-08-29 175 Innehållsförteckning Sida Syfte med ledningsplanen 3 Fastställande

Läs mer

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. på sju högstadieskolor i Stockholms län LAFA 1:2005 Sex- och samevnadsundervisning i skoan En kartäggning av sex- och samevnadsundervisningen på sju högstadieskoor i Stockhoms än Landstinget förebygger aids (Lafa) är Stockhoms äns andstings

Läs mer

Lägg konstgräs på grusplanen (kaninburen) vid Dagsvärmarens förskola - medborgarförslag

Lägg konstgräs på grusplanen (kaninburen) vid Dagsvärmarens förskola - medborgarförslag BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-26 FSN-2015/32.389 1 (2) HANDLÄGGARE Lundin, Tina tina.undin@huddinge.se Förskoenämnden Lägg konstgräs på gruspanen (kaninburen)

Läs mer

Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och större krishändelser, POSOM, i Vetlanda kommun

Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och större krishändelser, POSOM, i Vetlanda kommun 2012-05-21 Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och större krishändelser, POSOM, i Vetlanda kommun Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2012-06-14 143 Innehåll Inledning 3

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2)

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-11-02 Vår referens Pia Oredsson Birgersson Informationschef Pia.Oredsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Krisledningsplan

Läs mer

l l l l l l l l l l l l l l l

l l l l l l l l l l l l l l l VD-Förord. "En spännande start och ett spännande sut" Ja så kan man besiva verksamhetsåret 202, där vi i början av året påbörjade den sista deen i "Nordstreamprojektet". Ett arbete som varit mycket framgångsrikt

Läs mer

Ett viktigt ansvar. Anders Berg, VD och koncernchef. Lindabs arbete med socialt ansvarstagande, CSR, bygger på följande riktlinjer och styrinstrument:

Ett viktigt ansvar. Anders Berg, VD och koncernchef. Lindabs arbete med socialt ansvarstagande, CSR, bygger på följande riktlinjer och styrinstrument: GRI-index 2015 Utöver ett fuständigt GRI-index för 2015 innehåer denna skrift VD-kommentar, information om Lindabs mijöarbete samt väsentighetsanays och intressentdiaog 1 Ett viktigt ansvar På Lindab tar

Läs mer

Policy. Handlingsplan för samhällsstörning. Sida 1/7

Policy. Handlingsplan för samhällsstörning. Sida 1/7 Sida 1/7 Handlingsplan för samhällsstörning Detta dokument beskriver hur Kungsbacka kommun ska hantera samhällsstörningar som går utanför de vardagshändelser som man normalt är förberedd på. I händelse

Läs mer

RIKTLINJER POSOM HÖGANÄS KOMMUN

RIKTLINJER POSOM HÖGANÄS KOMMUN RIKTLINJER POSOM HÖGANÄS KOMMUN 1 POSOM I HÖGANÄS KOMMUN Bakgrund POSOM är en ledningsgrupp för samverkan kring psykiskt och socialt omhändertagande vid bland annat större olyckor och katastrofer. Riskerna

Läs mer

Krisledningsplan. Inför och vid särskilda och extraordinära händelser. Socialförvaltningen. Diarienummer: Krisledningsplan

Krisledningsplan. Inför och vid särskilda och extraordinära händelser. Socialförvaltningen. Diarienummer: Krisledningsplan Krisledningsplan Inför och vid särskilda och extraordinära händelser Socialförvaltningen Dokumenttyp: Beslutad av: Socialnämnden Gäller för: Socialförvaltningen Dokumentnamn: Krisledningsplan Beslutsdatum:

Läs mer

Er Nattvandrarpärm. Nu är den klar!

Er Nattvandrarpärm. Nu är den klar! Er Nattvandrarpärm Nu är den kar! Här är den nya Nattvandrarpärmen som vi hoppas ska vara ti hjäp i ert arbete med nattvandringen. Vissa uppgifter kommer Ni sjäva få fya i, så som teefonnummer ti akutmottagningar

Läs mer

Ärende 8. Tillfälliga uppställningsplatser för farligt gods inom Tingsryds l(ommun

Ärende 8. Tillfälliga uppställningsplatser för farligt gods inom Tingsryds l(ommun Ärende 8 Tifäiga uppstäningspatser för farigt gods inom Tingsryds (ommun 45 ~Tingsryds ~kommun Samhäsbyggnadsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (54) 2015-10-05 SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET 145 Dm: 2015 1355

Läs mer

Bilaga 2. POSOM-plan

Bilaga 2. POSOM-plan STYRDOKUMENT Sida 1(6) Bilaga 2 POSOM-plan Område Styrning och ledning Fastställd KF 2015-12-07 150 Program Program för skydd och säkerhet Plan Riktlinje Krisledningsplan, bilaga Posom-plan Tjänsteföreskrift

Läs mer

l iootterdotterdotterdotterbolag

l iootterdotterdotterdotterbolag Intresseboa Dotterboa et AB ÖviksHem Dotterdotterboa ootterdotterboaa 2008 Intresseboa Dotterdotterboa /kommun omsködsviks J Moderboag: Rodret i Örnsködsvik AB o otterföretaa Ovik Eneroi AB ootterdotterboaq

Läs mer

Kommunövergripande riktlinjer för säkerhet och krisberedskap i Östra Göinge kommun mandatperioden 2015-2018

Kommunövergripande riktlinjer för säkerhet och krisberedskap i Östra Göinge kommun mandatperioden 2015-2018 Ansvarig namn Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Riktlinjer säkerhetsarbete Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum

Läs mer

Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper

Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper Svanenmärkning av Kopierings- och tryckpapper Version 4.1 22 juni 2011 30 juni 2016 Nordisk Mijömärkning Innehå Innehå 2 Vad är ett Svanenmärkt kopierings- och tryckpapper? 3 Varför väja Svanenmärkning?

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Stiftelsen Kommunhus

Dokumenthanteringsplan för Stiftelsen Kommunhus STIFTELSEN KOMMUNHUS SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL \ 9(f 2009-08-27 51 Dokumenthanteringspan för Stiftesen Kommunhus Ekonom Björn Davidsson informerar om försag ti dokumenthanteringspan~ för stiftesen Kommunhus

Läs mer

... 9... 10... 11 ... 26... 27

... 9... 10... 11 ... 26... 27 ... 3... 4... 6... 7... 7... 8... 9... 10... 11... 11... 13... 14... 15... 16... 17... 26... 27... 28 2 Malmö stad strävar efter ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart Malmö - ett samhälle där

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA Ledamöter kallas Ersättare underrättas

FÖREDRAGNINGSLISTA Ledamöter kallas Ersättare underrättas KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid Måndagen den 31 augusti 2015, kl. 18.30 Plats Rävemåla bygdegård l. Upprop 2. Val av justerare (Justering äger

Läs mer

l l l Motion till riksdagen 1988/89: So546 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Förbättrad omvårdnad l l l l l

l l l Motion till riksdagen 1988/89: So546 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Förbättrad omvårdnad l l l l l Motion ti riksdagen 1988/89: av Bengt Westerberg m. f. (fp) Förbättrad omvårdnad Det kan tyckas att en utvecking av den medicinska vården skue medfora mindre krav på omvårdnaden. Så är det dock inte as.

Läs mer

KRISINFORMATIONSPLAN PLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER ELLER SVÅR PÅFRESTNING I EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 69

KRISINFORMATIONSPLAN PLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER ELLER SVÅR PÅFRESTNING I EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 69 KRISINFORMATIONSPLAN PLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER ELLER SVÅR PÅFRESTNING I EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 69 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ansvar... 3 Informationsstabens uppgifter...

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 1/8 Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun 2015-2018, enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 2/8 Styrdokument för kommunens krisberedskap 2015-2018 Överenskommelsen om kommunernas

Läs mer

Styrdokument. Kommunal krisberedskap. Styrdokument för kommunal krisberedskap enligt kraven i kommunöverenskommelsen om kommuners krisberedskap.

Styrdokument. Kommunal krisberedskap. Styrdokument för kommunal krisberedskap enligt kraven i kommunöverenskommelsen om kommuners krisberedskap. Styrdokument för kommunal krisberedskap enligt kraven i kommunöverenskommelsen om kommuners krisberedskap. Styrdokument Kommunal krisberedskap Antagen av Kommunfullmäktige 2016-01-25 4 Diarienr: 2015.0379.168

Läs mer

SFS 2006:544 LAG OM KOMMUNERS OCH LANDSTINGS ÅTGÄRDER INFÖR OCH VID EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER I FREDSTID OCH HÖJD BEREDSKAP

SFS 2006:544 LAG OM KOMMUNERS OCH LANDSTINGS ÅTGÄRDER INFÖR OCH VID EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER I FREDSTID OCH HÖJD BEREDSKAP LAG OM KOMMUNERS OCH LANDSTINGS ÅTGÄRDER INFÖR OCH VID EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER I FREDSTID OCH HÖJD BEREDSKAP Gäller från 1 september 2006 Detta särtryck är utgivet av Informationsbolaget 2006. Med reservation

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun

Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun Styrdokument för kommunens krisberedskap Arboga kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 25 februari 2016, 23 1. Inledning Kommunen ska ha en planering för vilka åtgärder som ska genomföras under

Läs mer

Yttrande över Strategi för regional samordning. och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlans län.

Yttrande över Strategi för regional samordning. och inriktning av krisberedskap och räddningstjänst i Södermanlans län. Kommunstyrelsen Datum Diarienummer Kommunledningskontoret 2015-09-02 2015:421 Demokrati och välfärd Katarina Reigo, 016-7108718 1 (2) Yttrande över Strategi för regional samordning och inriktning av krisberedskap

Läs mer

Krishanteringsplan i föreningen

Krishanteringsplan i föreningen Krishanteringsplan i föreningen Målet med att arbeta med detta material är att ni ska ta fram en krishanteringsplan för er förening. På sista sidan finns en förtryckt mall där ni bara kan föra in det ni

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap

Styrdokument för kommunens krisberedskap Verksamhetsstöd - Kommunkansli Reinhold Sehlin, 0485-476 15 reinhold.sehlin@morbylanga.se POLICY Datum 2015-10-19 Beslutande Kommunfullmäktige 214 2015-12-21 Sida 1(7) Dnr 2015/000694-161 Nummer i författningssamlingen

Läs mer

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor / LSO Statlig / kommunal räddningstjänst

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor / LSO Statlig / kommunal räddningstjänst Lagar: Lag (2003:778) om skydd mot olyckor / LSO Statlig / kommunal räddningstjänst Lag (2006:554) om kommuners och landstings åtgärder inför och extra ordinära händelseri fredstid och beredskap / LEH

Läs mer

OPQ Beslutsfattarens Plus Rapport

OPQ Beslutsfattarens Plus Rapport OPQ Profi OPQ Besutsfattarens Pus Rapport Namn Sampe Candidate Datum 25 september 2013 www.ceb.sh.com INLEDNING Den här rapporten är avsedd för injechefer och de som arbetar inom HR. Den innehåer information

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys för Osby kommun

Risk- och sårbarhetsanalys för Osby kommun risk- och sårbarhetsanalys Sid 1 (12) Risk- och sårbarhetsanalys för Osby kommun Innehållsförteckning 1. Förord...2 2. Samhällsviktig verksamhet...3 3. Extraordinära händelser inom kommunen...6 4. Sårbarheter

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018 Styrdokument för krisberedskap Ragunda kommun 2015-2018 Innehåll Termer... 3 1. Inledning... 4 1.1 Mål med styrdokumentet enligt överenskommelsen... 4 2. Krav enligt lagen om Extraordinära händelser...

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Lunnamöllan, Ängelholm Munka Ljungby 8:23 med en areal om 4235 kvm registrerad 2014-07-29, bilaga l.

KÖPEKONTRAKT. Lunnamöllan, Ängelholm Munka Ljungby 8:23 med en areal om 4235 kvm registrerad 2014-07-29, bilaga l. KÖPEKONTRAKT Köpare: Ragnar Steen (19480913Lyckahörnsvägen 14,262 91 Ängehom AfCarsson (19530409 ÖsterVärn 31,266 33 Munka Ljungby ) 50% ) 50% Säjare: Ängehoms kommun 262 80 Ängehom Fastighet: Lunnamöan,

Läs mer

Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser

Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser Laholms kommuns krisberedskap med ledningsplan för extraordinära händelser 2016-2019 Diarienr: 2015-000542 Antagen av Kommunfullmäktige den 29 mars 2016 35 1 Innehåll Krisberedskapen i Laholms kommun...

Läs mer

(gg ~~-~-e en tšafr cto 2016-04-29

(gg ~~-~-e en tšafr cto 2016-04-29 Parterna träffar detta koektivavta, Bestämmeser för arbetstagare i utbidningsoch introduktionsanstäning - BUI 16. Ti avtaet hör även bestämmeser enigt föjande biagor a) Bestämmeser för arbetstagare i utbidnings-

Läs mer

Vårt samhälle behöver ett civilt försvar för en bättre krisberedskap både till vardags och vid hot mot rikets säkerhet

Vårt samhälle behöver ett civilt försvar för en bättre krisberedskap både till vardags och vid hot mot rikets säkerhet P 1 Det här vill Civilförsvarsförbundet: Vårt samhälle behöver ett civilt försvar för en bättre krisberedskap både till vardags och vid hot mot rikets säkerhet I Inledning Inför uppbyggnaden av ett nytt

Läs mer

55% Û 5 Förhandlingsprotokoll

55% Û 5 Förhandlingsprotokoll tagare i arbetsmarknadspoitiska insatser - BEA Parterna träffar detta koektivavta Bestämmeser för arbetstagare i arbetsmarknadspoitiska insatser, BEA. Ti avtaet hör även bestämmeser enigt föjande biagor

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018

Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018 Bostadsförsörjningsprogram Torsby kommun 2014-2018 Antagen av kommunfumäktige 2014-01-20 5 Besöksadress ya Torget 8, Torsby Torsby kommun 1. Kommunstyresen 685 80 Torsby direkt 0560-160 00 växe 0560-160

Läs mer

Tillgänglighetsåtgärder i Tomtbergaskolan

Tillgänglighetsåtgärder i Tomtbergaskolan BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 20140316 GSN2014/145.252 1 (2) HANDLÄGGARE Hammarund, Bengt 08535 360 29 Bengt.Hammarund@huddinge.se Grundskenämnden Tigängighetsåtgärder

Läs mer

Plan för krisledningsnämnden i Landstinget Blekinge 2014-2018. Antagen av landstingsfullmäktige 2015-XX-XX

Plan för krisledningsnämnden i Landstinget Blekinge 2014-2018. Antagen av landstingsfullmäktige 2015-XX-XX Plan för krisledningsnämnden i Landstinget Blekinge 2014-2018 Antagen av landstingsfullmäktige 2015-XX-XX Innehållsförteckning 1 Inledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1.1 Mål... Fel! Bokmärket

Läs mer

Plan för krisstödssamordning POSOM Mullsjö kommun

Plan för krisstödssamordning POSOM Mullsjö kommun Drabbad Anhöriga Vänner Arbetskamrater Arbetsgivare. Samhälle Plan för krisstödssamordning POSOM Mullsjö kommun Denna plan ingår i Delprogram Krisberedskap antagen av kommunfullmäktige 2013-12-17 130 Ks

Läs mer

Krisberedskap - Älvsbyns kommun

Krisberedskap - Älvsbyns kommun 1(6) 2016-02-10 Krisberedskap - Älvsbyns kommun 2016-2019 Enligt överenskommelsen mellan staten (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Sveriges Kommuner och Landsting om kommunernas krisberedskap

Läs mer

Ledningsplan vid större samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun

Ledningsplan vid större samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, kanslienheten Ulrika Thorell, 0531-52 60 02 ulrika.thorell@bengtsfors.se POLICY 2012-11-13 Antagen av KF, rev av KS 1(11) 29/2011, rev 300/12 Ledningsplan vid större samhällsstörning,

Läs mer

STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING. Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet

STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING. Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 1 Januari 2008 DNR 420-17/2008 Revisionsrapport STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet

Läs mer

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Lysekils Kommun Dokumentnamn: Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Dnr: LKS 2013-184 Handläggare: Christer

Läs mer

Försvarsdepartementet. 103 33 Stockholm. Landstingens uppgifter vid extraordinära händelser i fred. Uppdraget

Försvarsdepartementet. 103 33 Stockholm. Landstingens uppgifter vid extraordinära händelser i fred. Uppdraget Sid 1(7) 0774/2004 2004-09-13 Er ref: Fö2004/1404/CIV Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm Landstingens uppgifter vid extraordinära händelser i fred Uppdraget Regeringen beslutade den 17 juni 2004, dnr.

Läs mer

Mall. Katastrofmedicinsk. för primärvården. Förvaltning Vårdcentral Sjukvårdsrådgivning. November 2011 Reviderad 2012-03-20

Mall. Katastrofmedicinsk. för primärvården. Förvaltning Vårdcentral Sjukvårdsrådgivning. November 2011 Reviderad 2012-03-20 Mall Katastrofmedicinsk plan för primärvården Förvaltning Vårdcentral Sjukvårdsrådgivning November 2011 Reviderad 2012-03-20 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 3 1. INLEDNING 4 1.1. Lagar, föreskrifter och

Läs mer

Anvisning vid väpnat våld i skolmiljöer

Anvisning vid väpnat våld i skolmiljöer Anvisning vid väpnat våld i skolmiljöer Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Anvisning vid väpnat våld i skolmiljöer Anvisning, instruktion 2015-02-03 Kommunchefen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

100 %, 50 %, 25 % och 75 %

100 %, 50 %, 25 % och 75 % arbetsbad 8:1 100 %, 50 %, 25 % och 75 % > > Måa 100 % av figuren. > > Måa 50 % av figuren. > > Måa 25 % av figuren. > > Måa 75 % av figuren. > > Måa 50 % av figuren. Måa 25 % av figuren. Hur många procent

Läs mer

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion

Mot. 1982/83 1435-1444 Motion Mot. 1982/83 1435-1444 Motion 1982183 : 1435 Lars Werner m. f. Inandsbanans upprustning Bakgrund Redan 1975 fattade riksdagen ett positivt besut om inandsbanans upprustning. Den första borgeriga regeringen

Läs mer

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell

MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell MER-styrning - Lekeberg kommuns styrmodell Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-11 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer: 13KS231 Program

Läs mer

Dagens frågor. kontlikterna. Konflikter som leder till arbetsnedläggelse. äventyrar och undergräver vårt förhandlingssvstem."

Dagens frågor. kontlikterna. Konflikter som leder till arbetsnedläggelse. äventyrar och undergräver vårt förhandlingssvstem. Dagens frågor Front mot vida strejker Det goda förhåandet mean parterna på den svenska arbetsmarknaden har varit en nästan egendarisk företeese. Respekten för givna utfästeser har gjort det möjigt att

Läs mer

Styrdokument Krisberedskap Utvecklings- och säkerhetsstrategens förslag till beslut Kommunstyrelsen antar förslag till styrdokument för krisberedskap.

Styrdokument Krisberedskap Utvecklings- och säkerhetsstrategens förslag till beslut Kommunstyrelsen antar förslag till styrdokument för krisberedskap. TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Diarienummer 2015-12-18 Maria Fast Utvecklings- och säkerhetsstrateg Kommunledningsförvaltningen Styrdokument Krisberedskap Utvecklings- och säkerhetsstrategens förslag till

Läs mer

VENNGARN 1:17. Bjerking AB. Uppdrag nr 13U22912 Sida 1 (1 O) Aridtelder Ingenjörer. Uppdragsnamn Venngarn 1:17. Caterina Kullman.

VENNGARN 1:17. Bjerking AB. Uppdrag nr 13U22912 Sida 1 (1 O) Aridtelder Ingenjörer. Uppdragsnamn Venngarn 1:17. Caterina Kullman. Sida 1 (1 O) Aridteder Ingenjörer Uppdragsnamn Venngarn 1:17 Sigtuna kommun Vanngarn 1:17 Caterina Kuman Heimdasgatan 20 19550 Märsta Uppdragsgivare Katarina Kuman Heimdasgatan 20 Vår handäggare Oa Justin

Läs mer

Krisledningsnämnden. Plan för extraordinära händelser. Landstinget Dalarna Landstingsstyrelsen 29 maj 2006

Krisledningsnämnden. Plan för extraordinära händelser. Landstinget Dalarna Landstingsstyrelsen 29 maj 2006 Krisledningsnämnden Plan för extraordinära händelser Landstinget Dalarna Landstingsstyrelsen 29 maj 2006 Bilagor Bilaga 1a Åtgärdsplan för ordförande i KLN Bilaga 1b Åtgärdsplan för övriga medlemmar i

Läs mer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 TRYGGHET OCH SÄKERHET I BORLÄNGE, FALUN, SÄTER OCH GAGNEF Innehåll 1. Brottsförebyggande arbete Samverkansavtal mellan kommun och polis 2. Skydd mot olyckor Brandförebyggande

Läs mer

Revidering av Reglemente för Krisledningsnämnden. Kommunstyrelsen har idag ett reglemente för krisledningsnämnden som behöver uppdateras.

Revidering av Reglemente för Krisledningsnämnden. Kommunstyrelsen har idag ett reglemente för krisledningsnämnden som behöver uppdateras. Tjänsteutlåtande 0 Österåke Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-04-21 Dnr KS2015/0173 Till Kommunstyrelsen Revidering av Reglemente för Krisledningsnämnden Sammanfattning Kommunstyrelsen har idag ett reglemente

Läs mer

Extrema vädersituationer i Stockholms län Risk- och sårbarhetsanalys samt förmågeanalys

Extrema vädersituationer i Stockholms län Risk- och sårbarhetsanalys samt förmågeanalys 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Regionala enheten för Kris- och katastrofberedskap 2008-12-11 LS 0801-0055 Bilaga 2 Extrema vädersituationer i Stockholms län Risk- och sårbarhetsanalys samt förmågeanalys

Läs mer

1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Styrdokument

1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap Styrdokument 1(14) Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap 2016-2019 Styrdokument 2(14) Styrdokument Dokumenttyp Styrdokument Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-12-16 11 Dokumentansvarig Reviderad av 3(14)

Läs mer

Finansieringsprinciper

Finansieringsprinciper Föredragande Samråd Godkänd av enhetschef Charlott Thyrén Helena Bunner Mona Matsson Finansieringsprinciper Anslag 2:4 Krisberedskap Villkor för användning av anslagsmedel De satsningar som finansieras

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Flik Innehållsförteckning 1 2 3 4 5 6 7 Telefonlistor Adress, kontaktuppgifter och kartor Information om POSOM Stab och ledningsgrupp Information till resurspersoner Checklistor Ledningsplan för extraordinära

Läs mer

Superi mot välfårdssamhället

Superi mot välfårdssamhället PER UNCKEL: Superi mot väfårdssamhäet Btror akohomissbruket på att det är for ätt att {a tag på sprit? Frågan stäs av riksdagsman Ptr Uncke. Han hävdar att det inte kjäper med atr /Orbud. Vi må~ te i stäet

Läs mer

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN LEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER, HÖJD BEREDSKAP OCH ANDRA ALLVARLIGA HÄNDELSER Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2011 Dnr KS/2011:691 Innehåll 1 Inledning...5

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt säkerhetsarbete och säkerhetsorganisation för Malung-Sälens kommun.

Riktlinjer för systematiskt säkerhetsarbete och säkerhetsorganisation för Malung-Sälens kommun. Riktlinjer för systematiskt säkerhetsarbete och säkerhetsorganisation för Malung-Sälens kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 11 mars 2014, 29. 1. INLEDNING Malung-Sälens kommun ska, på demokratisk grund,

Läs mer

Upphandling av entreprenör för anläggande av VA och väg till Fullerö bostäder

Upphandling av entreprenör för anläggande av VA och väg till Fullerö bostäder 8 SDSBYNDSFÖRVLNNN Handäggare ndersson Martin sp Sven-rik Datum 2015-09-03 Diarienummer SN-2015-1611 atu- och samhäsmijönämnden Upphanding av entreprenör för anäggande av V och väg ti Fuerö bostäder Försag

Läs mer

la] BÅSTADS ~ KOMMUN Kallelse till Välfärdsutskottet Datum: Tisdagen den 15 april 2014 Tid: Plats: Besluts- Handläggare instans Sida Ärendemening

la] BÅSTADS ~ KOMMUN Kallelse till Välfärdsutskottet Datum: Tisdagen den 15 april 2014 Tid: Plats: Besluts- Handläggare instans Sida Ärendemening a] BÅSTADS ~ KOMMUN 1 (2) Kaese ti Väfärdsutskottet Datum: Tisdagen den 15 apri 2014 Tid: Pats: k. 10.00 Astrakanen Ärendemening 1. Upprop 2. Protokojustering: I tur att justera: Eddie Grankvist Ersättare:

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap

Styrdokument för krisberedskap Styrdokument för krisberedskap Landskrona Stad 2015-2018 Antaget av kommunstyrelsen 2016-02-11 Termer... 4 1. Inledning... 5 1.1 Mål med styrdokumentet enligt överenskommelsen... 5 2. Krav enligt lagen

Läs mer

Följa upp, utvärdera och förbättra

Följa upp, utvärdera och förbättra Kapitel 3 Följa upp, utvärdera och förbättra Det tredje steget i tillsynsprocessen är att följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten och det fjärde steget är förbättringar. I detta kapitel beskrivs båda

Läs mer

Svenska Spels GRI-profil 2013

Svenska Spels GRI-profil 2013 Svenska Spes GRI-profi 2013 Svenska Spes Håbarhetsredovisning 2013 är en integrerad de av årsredovisningen och pubiceras även på svenskaspe.se. Redovisningen sker enigt GRI, nivå C+. Håbarhets redovisningen

Läs mer

1 Bakgrund Syfte Krisberedskapen i Nybro kommun Krisledningsnämnd Risk- och sårbarhetsanalyser

1 Bakgrund Syfte Krisberedskapen i Nybro kommun Krisledningsnämnd Risk- och sårbarhetsanalyser 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Krisberedskapen i Nybro kommun... 3 3.1 Krisledningsnämnd... 4 3.2 Risk- och sårbarhetsanalyser... 4 3.2.1 Ambitionsmål för risk- och sårbarhetsanalysen... 4 3.3 Planering...

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun. Inledning. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240

Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun. Inledning. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 11 1 (9) Styrdokument för krisberedskap i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-10-06, 240 Inledning Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid

Läs mer

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Plan för extraordinära händelser 2011-2014 Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte och målsättning 3 2 KOMMUNENS ANSVAR 5 2.1 Risk- och sårbarhetsanalys 5 2.2 Geografiska

Läs mer

2013-09-17. Plan för krisberedskap - lednings- och informationsplan. Dnr KS 2012-354

2013-09-17. Plan för krisberedskap - lednings- och informationsplan. Dnr KS 2012-354 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-09-17 271 Plan för krisberedskap - lednings- och informationsplan. Dnr KS 2012-354 KS, KF Beslut

Läs mer

MÄLARDALENS HÖGSKOLA HANDLINGSPLAN VID SÄRSKILD HÄNDELSE

MÄLARDALENS HÖGSKOLA HANDLINGSPLAN VID SÄRSKILD HÄNDELSE Sida 1 av 7 CF-P 1.10.2 2009/222 MÄLARDALENS HÖGSKOLA HANDLINGSPLAN VID SÄRSKILD HÄNDELSE Denna handlingsplan är senast reviderad 2015-05-06 Besöksadress: Drottninggatan 12 Besöksadress: Högskoleplan 1

Läs mer

Bilder Med tillstånd av http://www.utryckning-uppsala.se (Utryckning Uppsala). Fickr.com, Creative Commons-licensed, Waldo-Jaquith.

Bilder Med tillstånd av http://www.utryckning-uppsala.se (Utryckning Uppsala). Fickr.com, Creative Commons-licensed, Waldo-Jaquith. Kurskatalog 2013 1 Bilder Med tillstånd av http://www.utryckning-uppsala.se (Utryckning Uppsala). Fickr.com, Creative Commons-licensed, Waldo-Jaquith. 2 Kurser Grundläggande ledningsmetodik Datum: 11 april

Läs mer

Posom-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer

Posom-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer Posom-plan Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer 1 Innehåll Krishanteringssystemet... 3 Psykiskt och socialt omhändertagande - POSOM... 4 När och hur skall planen användas...

Läs mer

Krisledningsplan för Hässleholms kommun

Krisledningsplan för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Krisledningsplan för Hässleholms kommun Program och handlingsplaner Diarienummer: 2015/376 170 Fastställt den: 2004-12-31 185 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar:

Läs mer