Krislednings- och informationsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Krislednings- och informationsplan"

Transkript

1 Krislednings- och informationsplan för Nora kommuns verksamheter vid en extraordinär händelse och vid höjd beredskap. Antagen av kommunfullmäktige , 49 Reviderad 2007, 59

2 KRISLEDNINGSPLAN INLEDNING BAKGRUND SYFTE KOMMUNENS ANSVAR KOMMUNENS GEOGRAFISKA OMRÅDESANSVAR VERKSAMHETSANSVAR KOMMUNENS ANSVAR VID EN EXTRAORDINÄR HÄNDELSE KOMMUNENS ANSVAR FÖR CIVILT FÖRSVAR LEDNINGSPLAN KRITERIER FÖR ATT LEDNINGSPLANEN SKA GÄLLA KRISLEDNINGSNÄMNDEN Krisledningsnämndens ansvar Fel! Bokmärket är inte definierat KRISLEDNINGSGRUPPEN Krisledningsgruppens arbetsuppgifter POSOM PSYKISKT OCH SOCIALT OMHÄNDERTAGANDE POSOM S ORGANISATION POSOM-LEDNINGSGRUPP POSOMs stödpersoner SAMVERKANDE ORGANISATIONER CIVILFÖRSVARSFÖRENINGENS RESURSGRUPPER MÅL MÅL FÖR LEDNING AV DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN VID EN EXTRAORDINÄR INRIKTNINGSMÅL FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER OCH VID HÖJD BEREDSKAP EFFEKTMÅL FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER OCH VID HÖJD BEREDSKAP INFORMATIONSPLAN INLEDNING SYFTE MÅL INFORMATION AVVECKLING OCH UPPFÖLJNING ÖVRIGT... 11

3 KRISLEDNINGSPLAN 1 Inledning 1.1 Bakgrund Lagen, 2002:833, om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting reglerar kommunens organisation och befogenheter vid extraordinära händelser i fredstid. Vid höjd beredskap ska istället lagen, 1988:97, om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara mm samt lagen, 1994:1720, om civilt försvar tillämpas. Vid de flesta olyckor, så kallade vardagsolyckor, kan och ska räddningstjänsten hantera situationen utan kommunledningens inblandning. Det finns dock situationer där samhällsviktiga funktioner slås ut och räddningstjänstens resurser inte räcker till. Skulle en sådan situation uppkomma och leda till en extraordinär händelse måste kommunen ha en krisledningsplan, där det framgår hur kommunen ska leda och organisera den uppkomna situationen. En extraordinär händelse kännetecknas av att den: 1. avviker från det normala, 2. innebär allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner eller överhängande risk för sådana störningar, 3. kräver skyndsamma insatser av kommunen. Till kommunens uppgifter hör även att vara den högsta civila totalförsvarsmyndigheten på lokal nivå. Det innebär att den kommunala organisationen har det övergripande operativa ansvaret för områdesledningen av det civila försvaret inom kommunens geografiska område. De formella kraven är desamma under ett normalt tillstånd som vid en extraordinär händelse. Det är viktigt att poängtera att reglerna i kommunallagen fortfarande gäller i en krissituation. Endast under höjd beredskap finns det möjlighet att göra undantag från kommunallagens regler gällande kommunens organisation och beslutsfattande. 1.2 Syfte Denna plan innehåller riktlinjer för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser. Syftet är att samordna de kommunala ledningsinsatserna och att klargöra kommunens organisation och dess uppgifter i händelse av en extraordinär händelse eller i vid höjd beredskap. 2 Kommunens ansvar 2.1 Kommunens geografiska områdesansvar Kommunens geografiska områdesansvar innebär att kommunen ska: 1

4 göra en samlad analys av sådana risker och sådan sårbarhet i kommunens geografiska område som kan leda till en extraordinär händelse och göra denna analys känd för berörda aktörer verka för att de lokala krisaktörernas förberedelser och åtgärder för hantering av extraordinär händelser samordnas verka för att informationen till allmänheten vid en extraordinär händelse samordnas mellan alla aktörer kunna lämna en samlad information till Länsstyrelsen om läget i kommunen i fråga om risker och sårbarhet och om de lokala krisaktörernas förberedelser för hanteringen av en extraordinär händelse kunna ge Länsstyrelsen en samlad rapport om läget i kommunen vid en extraordinär händelse och om de lokala krisaktörernas vidtagna och planerade åtgärder med anledning av händelsen. 2.2 Verksamhetsansvar I varje nämnds verksamhetsansvar finns ett ansvar att ta fram en risk- och sårbarhetsanalys. Denna ska utgöra underlag för verksamhetens planering, samt visa vilka uppgifter som kan komma att överlåtas på krisledningsnämnden under en extraordinär händelse. Oavsett vad som föreskrivs om beslutanderätt i reglementet gäller att krisledningsnämnden endast tar över beslutanderätten i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till den specifika händelsen. 2.3 Kommunens ansvar vid en extraordinär händelse Läget vid en extraordinär händelse kännetecknas av att betydande värden i samhället blir hotade. Det kan innebära att människor, egendom och miljö påverkas i olika grad. Beslutsfattarna måste i detta läge kunna ta snabba och oförberedda beslut som normalt inte kan tas i den ordinarie kommunala organisationen. Det är troligt att flera verksamheter inom kommunen kommer att beröras vilket innebär ett behov av samordning mellan verksamheterna. Även andra former av samverkan med aktörer inom kommunen och länet kan komma att behövas. Krishanteringssystemets tre grundprinciper är följande: 1. Ansvarsprincipen: Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden skall ha motsvarande ansvar under kris- och krigssituationer. 2. Likhetsprincipen: En verksamhets organisation och lokalisering skall så långt som möjligt överensstämma i fred, kris och krig. 3. Närhetsprincipen: Kriser skall hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället. För kommunen innebär detta att krisorganisationen ska vara så lik den ordinarie organisationen som möjligt och att man så långt som möjligt själv ska hantera den uppkomna krisen. 2

5 Det innebär också att länsstyrelsen inte kommer att ta över en kris förrän i ett sent skede - om än alls. Länsstyrelsens roll är att i första hand samordna och stötta krisverksamheten innan en kris uppstår. 2.4 Kommunens ansvar för civilt försvar Under höjd beredskap är det kommunstyrelsen som är högsta verkställande organ och som ansvarar för den övergripande ledningen av den kommunala delen av civilförsvaret. Det är regeringen som tillkännager när höjd beredskap råder. Länsstyrelsen ska hållas underrättad om kommunens beredskapsläge under höjd beredskap. Kommunstyrelsen ska, genom dess arbetsutskott: svara för ledningen av den egna verksamheten. ange övergripande inriktning och göra prioriteringar. samordna verksamheter. samordna informationen. följa upp och utvärdera. Till kommunstyrelsens uppgifter hör även att verka för samordning av berörda myndigheters verksamheter, i den omfattning det behövs. För att uppnå största möjliga försvarseffekt bör samordningen ske mellan civila statliga myndigheter, landstinget, försvarsmakten, trossamfund samt organisationer och företag. 3. Ledningsplan 3.1 Kriterier för att ledningsplanen ska gälla Ledningsplanen gäller när ordföranden i krisledningsnämnden eller, om denne har förhinder, vice ordföranden, gjort bedömningen att en extraordinär händelse föreligger och att ordinarie rutiner för ledning inte svarar mot situationens krav. En extraordinär händelse kännetecknas av att flera verksamhetsområden berörs, samt att det föreligger ett stort behov av samordning, information och samverkan mellan berörda aktörer. Planen gäller också vid höjd beredskap. 3.2 Krisledningsnämnden Vid en extraordinär händelse är krisledningsnämnden den politiska ledningsgruppen i kommunen och består av kommunstyrelsens arbetsutskott. Som adjungerad ingår även kommunchefen samt en assistent som fortlöpande för protokoll över alla beslut och vidtagna åtgärder. 3

6 En larmlista för krisledningsnämnden finns, bilaga 1. Krisledningsnämnden larmas på begäran av räddningsledaren (RCB), eller krisledningsgruppens ordförande. Krisledningsnämnden sammanträder i Christinarummet i Tingshuset. I rummet finns telefon. Nämnden har det övergripande ansvaret för att samordna kommunens resurser för att stödja räddningstjänsten, för att upprätthålla livsviktig försörjning samt för att upprätthålla de viktigaste samhällsfunktionerna under en extraordinär händelse. Nämnden har också de samlade politiska beslutsbefogenheterna samt ansvaret för prioriteringar, extraordinära resurser och informationen. Oftast är händelseförloppet mycket snabbt och det är svårt att överblicka situationen. I och med detta krävs det att den kommunala organisationen tar snabba beslut, särskilt i krisens inledningsskede. I vissa fall kan en centralisering av beslutanderätten vara nödvändig för att möjliggöra ett snabbt och enkelt beslutsfattande. Det innebär att i brådskande fall kan kommunstyrelsens ordförande vidta förvaltningsuppgifter för nämndens räkning. För övrigt gäller samma ansvarsoch rollfördelning gällande beslutanderätt och verkställighet mellan de förtroendevalda å ena sidan och kommunchefen med stab å andra sidan, som i den ordinarie verksamheten Krisledningsnämndens ansvar Krisledningsnämndes ansvar är att: besluta i frågor som rör den kommunala organisationen besluta i frågor som berör större grupper av människor besluta i frågor som rör ställningstaganden som påkallas av grannkommuner, länsstyrelsen och andra myndigheter, m fl. prioritera och samordna resurser. samordna ledningen samordna den interna och externa informationen och företräda kommunen utåt och ge en samlad bild av läget I brådskande fall har krisledningsnämnden befogenhet att, enligt lag (2003:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting, ta över beslutanderätt från övriga nämnder. Rätt att överta beslutanderätt från andra nämnder rörande: nyttjande av lokaler, utrustning och personal beordra om stängning och utrymning av verksamheter aktivera övriga nämnders beredskapsplaner överta informationsansvaret i de delar som berör händelsen. När förhållandena medger det, ska krisledningsnämnden besluta, att de uppgifter som övertagits från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd. De beslut som övertagits från annan 4

7 nämnd ska snarast anmälas så snart nämnden samlats. Krisledningsnämndens beslut ska även anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde. Ett reglemente för nämnden finns, bil Krisledningsgruppen Ledningsgruppen är beredande organ åt krisledningsnämnden och har också det operativa ansvaret. I ledningsgruppen ingår kommunchefen (sammankallande och chef för gruppen) förvaltningschefer, avdelningschefer enligt larmlista, Informationschefen i informationsgruppen, beredskapssamordnaren samt en assistenten som för dagboksanteckningar över alla beslut och vidtagna åtgärder. En larmlista för krisledningsgruppen finns, bilaga 2. Krisledningsgruppen larmas på begäran av räddningsledaren, krisledningsnämnden eller kommunchefen. Krisledningsgruppen sammanträder i Nostrarummet i Tingshuset. I rummet finns telefon. Kommunchefen eller kommunchefens ställföreträdare fungerar som operativ chef och ansvarar för den operativa ledningen av kommunen. Beroende på situationen kan annan personal komma ifråga. Det är kommunchefen som gör bedömningen om vilken personal som erfordras. Kommunens växeltelefonister genomför, på begäran av kommunchefen, en kallelse efter upprättad larmlista och muntliga instruktioner Krisledningsgruppens arbetsuppgifter Gruppens uppgift är att stå till krisledningsnämndens förfogande. Den har till uppgift att lösa specifika uppgifter inom berörda verksamheter. När det gäller beslutanderätt och verkställighet gäller samma ansvars- och rollfördelning mellan de förtroendevalda å ena sidan och kommunchefen med stab å andra sidan, som i den ordinarie kommunala verksamheten. Krisledningsgruppen har till uppgift att: leda och samordna det operativa arbetet efter direktiv och beslut från krisledningsnämnden informera växeltelefonisten och utöka med fler telefonister bedöma vilka insatser som är aktuella och i vilken ordning insatserna ska prioriteras bedöma behovet av personal informera samverkansaktörerna i kommunen. Dessa är i första hand räddningstjänst, polis, primärvård och kyrka rapportera till länsstyrelsen ge aktuell information till massmedia och allmänhet enligt informationsplanen. 5

8 4 POSOM psykiskt och socialt omhändertagande 4.1 POSOM s organisation En larmlista för POSOM-ledningsgrupp finns, bilaga 3. Larmning av POSOM`s ledningsgrupp sker av räddningsledaren via SOS Alarm, som i sin tur kontaktar samordnaren i POSOM. POSOM kan även aktiveras genom polisinsatschef, sjukhusens PKL-grupper (Psykologiskpsykiatrisk katastrofledningsgrupp) eller annan kommuns POSOM-grupp. POSOM står för Psykiskt Och Socialt OMhändertagande. Gruppens uppgift är att socialt, fysiskt och psykiskt ta hand om drabbade vid en olycka eller kris. Ett gott omhändertagande i en akut situation har betydelse för att minska stressreaktioner och förebygga framtida sjukdomstillstånd. I Nora kommun består POSOM av en ledningsgrupp och ett antal stödpersoner för omhändertagande av människor. Gruppen kallas in vid akuta kriser men även vid olyckor både inom och utanför kommunen där Norabor är inblandade. Vid en extra ordinär händelse är POSOM underordnad krisledningsnämnden POSOM-ledningsgrupp I POSOM s ledningsgrupp ingår personal från kommunens olika förvaltningar, polisen, vårdcentralen och kyrkan. En kommuntjänsteman är samordnare och har till uppgift att leda och sammankalla gruppen. Samordnaren sammankallar gruppen efter det behov som har uppstått. Gruppen sammanträder i räddningscentralen. I lokalen finns tillgång till telefoner. POSOM`s ledningsgrupp har till uppgift att: se till att nödvändiga resurser finns tillgängliga. upprätta stödcenter vid behov. sammankalla stödpersoner vid behov. upprätta ett regelbundet samband mellan kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen för information om läget. ansvara för egna gruppens och stödpersonernas utbildning/fortbildning. rekrytera och utbilda stödpersoner POSOMs stödpersoner Stödpersonerna består av intresserade personer inom olika verksamhetsområden inom kommunen. Deras uppgift är att i första hand ta hand om praktiska göromål vid en omhändertagandeinsats. Det kan innebära tröst och medmänsklighet, men också utspisning och praktisk vägledning och stöd till de drabbade. 6

9 5 Samverkande organisationer 5.1 Civilförsvarsföreningens resursgrupper Nora Civilförsvarsförening utbildar frivilliga resursgrupper (FRG). Dessa består av frivilliga personer som ställer sig till kommunens förfogande vid t ex extraordinära händelser, eller vid andra kriser och utsatta lägen. Inom varje FRG samlas olika förmågor och kunskaper från olika frivilliga försvarsorganisationer, enskilda organisationer och/eller privatpersoner.. Medlemmarna i resursgrupperna har god lokalkännedom vilket kan nyttjas vid olika situationer. Resursgrupperna skall kunna bistå kommunen med olika uppgifter där det behövs armar och ben, t ex vid en evakuering av ett bostadsområde. De frivilliga resursgrupperna kan även vara informationsbärare vid el- och teleavbrott till personer som inte bor i tätorten. Gruppernas personal kan även hjälpa nödställda med första hjälpen. En FRG har tidigare funnits i Nora men diskussioner pågår om att slå ihop norra länsdelen till en grupp. För närvarande finns därför ingen FRG i Nora. 7

10 6 Mål 6.1 Mål för ledning av den kommunala organisationen vid en extraordinär händelse och vid höjd beredskap Det är av största vikt att kommunen har en helhetssyn på ledningen vid extraordinära händelser, under höjd beredskap och under krig. De mål som kommunen antar ska fungera som styrning och är ett underlag för kommunens åtaganden och ageranden. Det finns inte någon inbördes prioritering mellan målen. Kontroll av de uppsatta målen görs genom övningar, scenarier och praktikfall. Lärdomar ska dras från andra kommuners erfarenheter. Inriktningsmålen är allmänt formulerade och anger den allmänna inriktningen för verksamheten. Inriktningsmålen skall spegla en gemensam grundsyn och är inte tidsbestämda. Effektmålen anger en kvantitet och sätter en tid då målet ska vara uppnått. Dessa effektmål ska vara konkreta och mätbara Inriktningsmål för extraordinära händelser och vid höjd beredskap Kommunen ska ha förmåga att omedelbart leda och samordna kommunens verksamheter. Krisledningsnämnden och krisledningsgruppen ska ha tillräckliga kunskaper för att kunna utöva ledning. Ledning och samordning ska kunna bedrivas från en ledningsplats med säkra telekommunikationer samt möjlighet till radiokommunikation. Kommunstyrelsens Au ska i egenskap av krisledningsnämnd inrikta och samordna verksamheter inom hela kommunen så att de mest angelägna verksamheterna prioriteras. Till de verksamheter som är prioriterade hör el-, vatten- och värmeförsörjning samt kollektivtransporter. Vid behov ska tillgängliga resurser omfördelas med hänsyn till krisens art. Kommunen ska särskilt uppmärksamma ett ökat behov inom barn- och äldreomsorgen, samt behovet av vård av funktionshindrade och psykiskt störda. Smittskyddet skall särskilt uppmärksammas. Kommunen skall även kunna sköta väghållningen på de vägar kommunen är väghållare för. Kommunen ska samverka med regionala och lokala myndigheter, kommunala bolag samt andra organisationer och företag. Kommunen ska i kristider kunna administrera ransoneringar och regleringar enligt gällande författningar. Kommunen ska även i krigstid kunna bedriva grundskola enligt skollagen och skolskjutsar ska tillhandahållas. 8

11 6.1.2 Effektmål för extraordinära händelser och vid höjd beredskap Kommunens krisledningsnämnd ska organiseras inom fyra timmar från det att den extraordinära händelsen har inträffat. Detta gäller även när telefonförbindelsen inte fungerar. Krisledningsnämndens ordförande och krisledningsnämndens vice ordförande ska alltid kunna nås via telefon när telefonförbindelserna fungerar. Kommunens krisledningsgrupp ska kunna organiseras inom två timmar från det att den extraordinära händelsen har inträffat Krisledningsnämnden och krisledningsgruppen ska alltid ha tillgång till aktuella krishanterings-/beredskapsplaner från samtliga förvaltningars verksamheter. Kommunstyrelsen ska vid en extraordinär händelse samt under höjd beredskap hålla länsstyrelsen underrättad om läget. Kommunen ska kunna ge kommuninvånarna tillgång till aktuell information tre gånger per dygn. Kommunen ska vid kris och krigstider kunna ta emot flyktingar motsvarande 5 % av kommunens befolkning. Kommunen ska kunna inkvartera evakuerade hemlösa och utsatta kommuninvånare. Vidare ska kommunen kunna ge kommuninvånarna tillgång till varma lokaler för vila under minst 6 timmar per dygn. Krisledningsnämnden skall genomgå en grundlig utbildning om krisledning en gång per mandatperiod, och därutöver vid behov, t ex vid förändringar i lagstiftningen. 9

12 7 Informationsplan 7.1 Inledning Lagen (2003:833) om extraordinära händelser i fredstid reglerar kommunens organisation och befogenheter vid extraordinära händelser i fredstid. Med extraordinära händelser avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen. Det är krisledningsnämnden som beslutar om när informationsgruppen ska startas upp och uppdrar åt informationschefen att aktivera denna plan. 7.2 Syfte Syftet med informationsplanen är att inventera behov, säkerställa resurser och fastställa samverkansformer för informationsverksamheten vid större olyckor och kriser. Allmänheten och massmedia kommer att ställa mycket stora krav på information vid en större olycka eller krissituation. Därför är det viktigt att ha en väl fungerande informationsorganisation som kommer igång snarast efter kännedom om inträffad händelse. 7.3 Mål Vid svåra påfrestningar på samhället som större olycka/katastrof, extraordinär händelse och höjd beredskap ska kommunens information: lämnas snabbt vara korrekt och entydig, samt vara lättbegriplig och upprepas 7.4 Information Informationsgruppens (bil 4) placering kommer att vara i Hjernet, där gruppen har tillgång till telefoner och datorer. All information kommer att utgå från kommunens krisledningsgrupp till informationsgruppen och vice versa. Informationschefen ingår också i krisledningsgruppen. Kommunens växel och webbsidan ska kontinuerligt uppdateras. Kommunens information i samband med en extraordinär händelse syftar till att ge alla en så korrekt information som möjligt, så snabbt som möjligt och på ett så bra sätt som möjligt. Därför ska kommunens information samordnas så att kommunen går ut med ett budskap. Det är ordföranden i krisledningsnämnden som är kommunens ansikte utåt och som leder presskonferenserna, biträdd av informationschefen. Så länge räddningsinsatser pågår är det räddningstjänsten som är informationsansvarig. Det är därför viktigt att denna information samordnas med övrig information från kommunen. Bemanning och utrustning vid informationscentralen ska anpassas så att verksamheten kan bedrivas dygnet runt. 10

13 Det är viktigt att all information översätts till våra större invandrargrupper. 7.5 Avveckling och uppföljning När beslut har fattats om att kommunen ska återgå till normala verksamhetsformer ska följande ske: All dokumentation samlas in Beslut och åtgärder följas upp Material samlas ihop och återställas Tid för återsamling och utvärdering bestämmas En första analys av ledningsarbetet göras En gemensam uppföljning ska därefter göras tillsammans med krisledningsnämnden och krisledningsgruppen Utvärderingen av händelsen ska dokumenteras och initieras av kommunchefen. 7.6 Övrigt En detaljerad informationsplan finns upprättad och den finns tillgänglig i Lotus Notes för, förutom informationsgruppen, krisledningsnämnden och krisledningsgruppen. Dessutom finns viss information från planen inlagd på kommunens hemsida. I lokalerna på Hjernet finns planen dessutom i en pärm, beredskapssamordnaren ansvarar för att dessa hålls aktuella. Därutöver ansvarar varje person för att man har en egen uppdaterad pärm. 11

14 Expediering och revidering av krislednings- och informationsplan Nora kommuns krislednings- och informationsplan ska revideras och antas av kommunfullmäktige en gång per mandatperiod. Bilagda larmlistor ska revideras årligen av beredskapssamordnaren. Varje pärm ska hållas aktuell av respektive mottagare. Krisledningsplanen expedieras till följande: krisledningsnämnden och dess ersättare, krisledningsgruppen vd Norabostäder förbundschef för BKT va-chef BKT kommunens växel länsstyrelsen i Örebro län beredskapssamordnaren. 12

Krisledningsplan 2011 2014

Krisledningsplan 2011 2014 Burlövs kommun Kommunfullmäktige Krisledningsplan 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19, 144 1. Händelse! 2. SOS 4. Larmfunktionen återkopplar beslut om åtgärd till SOS Räddningstjänst, Lst,

Läs mer

Ledningsplan vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Vimmerby kommun

Ledningsplan vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Vimmerby kommun Ledningsplan vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-08-29 175 Innehållsförteckning Sida Syfte med ledningsplanen 3 Fastställande

Läs mer

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Kylesten Anders Hagström Ingela Asp Hanna Datum 2015-04-16 Diarienummer KSN-2015-0305 Kommunstyrelsen Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering

Läs mer

Ledningsplan vid större samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun

Ledningsplan vid större samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, kanslienheten Ulrika Thorell, 0531-52 60 02 ulrika.thorell@bengtsfors.se POLICY 2012-11-13 Antagen av KF, rev av KS 1(11) 29/2011, rev 300/12 Ledningsplan vid större samhällsstörning,

Läs mer

Krishanteringsprogram

Krishanteringsprogram 1 [13] 2015-05-13 Krishanteringsprogram Botkyrka kommuns program för hantering av allvarliga händelser, extraordinära händelser, höjd beredskap och pandemier. Dokumenttyp: Styrdokument Beslutad av: Kommunfullmäktige

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab 1 (6) Krisledningsorganisation Katrineholms kommun Ledning För att säkerställa samordning och information vid extraordinära händelser i fredstid har kommunen en krisledningsorganisation som ansvarar för

Läs mer

PLAN KRISER 2012-08-31

PLAN KRISER 2012-08-31 PLAN FÖR HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER, STORA OLYCKOR OCH ANDRA KRISER 2012-08-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 KOMMUNORGANISATION... 3 RISKER OCH SÅRBARHETER I KOMMUNEN... 4 INFORMATIONSBEREDSKAP...

Läs mer

Krisledningsnämnden. Plan för extraordinära händelser. Landstinget Dalarna Landstingsstyrelsen 29 maj 2006

Krisledningsnämnden. Plan för extraordinära händelser. Landstinget Dalarna Landstingsstyrelsen 29 maj 2006 Krisledningsnämnden Plan för extraordinära händelser Landstinget Dalarna Landstingsstyrelsen 29 maj 2006 Bilagor Bilaga 1a Åtgärdsplan för ordförande i KLN Bilaga 1b Åtgärdsplan för övriga medlemmar i

Läs mer

Central krisledningsplan för Örebro kommun

Central krisledningsplan för Örebro kommun 2013-12-17 Ks 953/2013 Central krisledningsplan för Örebro kommun Handlingsplan för organisation och ledning vid kriser, extraordinära händelser och höjd beredskap Innehållsförteckning Inledning...3 Uppdrag...3

Läs mer

Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och större krishändelser, POSOM, i Vetlanda kommun

Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och större krishändelser, POSOM, i Vetlanda kommun 2012-05-21 Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och större krishändelser, POSOM, i Vetlanda kommun Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2012-06-14 143 Innehåll Inledning 3

Läs mer

Kommunens uppgifter i samhällets krisberedskapssystem

Kommunens uppgifter i samhällets krisberedskapssystem 1 (7) Räddningstjänsten Kommunens uppgifter i samhällets krisberedskapssystem Utgångspunkter Det nuvarande beredskapssystemet för kommunerna regleras i lagen (1994:1720) om civilt försvar. Det kom till

Läs mer

Bilaga 2. POSOM-plan

Bilaga 2. POSOM-plan STYRDOKUMENT Sida 1(6) Bilaga 2 POSOM-plan Område Styrning och ledning Fastställd KF 2015-12-07 150 Program Program för skydd och säkerhet Plan Riktlinje Krisledningsplan, bilaga Posom-plan Tjänsteföreskrift

Läs mer

Övergripande kommunal ledningsplan

Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Fastställd

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2)

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-11-02 Vår referens Pia Oredsson Birgersson Informationschef Pia.Oredsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Krisledningsplan

Läs mer

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Fastställd av: Kommunfullmäktige 2016-06-21 115 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Mål

Läs mer

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor / LSO Statlig / kommunal räddningstjänst

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor / LSO Statlig / kommunal räddningstjänst Lagar: Lag (2003:778) om skydd mot olyckor / LSO Statlig / kommunal räddningstjänst Lag (2006:554) om kommuners och landstings åtgärder inför och extra ordinära händelseri fredstid och beredskap / LEH

Läs mer

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Lysekils Kommun Dokumentnamn: Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Dnr: LKS 2013-184 Handläggare: Christer

Läs mer

Krissamverkan Gotland

Krissamverkan Gotland Version 2015-06-04 Frida Blixt, Länsstyrelsen i Gotlands län Krissamverkan Gotland samverkansorgan i Gotlands län Innehåll Inledning... 2 Grundläggande nationella principer... 3 Samhällets skyddsvärden...

Läs mer

Delprogram krisberedskap. Ingår i handlingsprogram trygghet och säkerhet

Delprogram krisberedskap. Ingår i handlingsprogram trygghet och säkerhet Delprogram krisberedskap. Ingår i handlingsprogram trygghet och säkerhet Ks 2013:365 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Delprogram krisberedskap. Ingår i handlingsprogram trygghet

Läs mer

Krisledningsplan. Inför och vid särskilda och extraordinära händelser. Socialförvaltningen. Diarienummer: Krisledningsplan

Krisledningsplan. Inför och vid särskilda och extraordinära händelser. Socialförvaltningen. Diarienummer: Krisledningsplan Krisledningsplan Inför och vid särskilda och extraordinära händelser Socialförvaltningen Dokumenttyp: Beslutad av: Socialnämnden Gäller för: Socialförvaltningen Dokumentnamn: Krisledningsplan Beslutsdatum:

Läs mer

Plan för hantering av samhällsstörning och extraordinära händelser i Grästorps kommun

Plan för hantering av samhällsstörning och extraordinära händelser i Grästorps kommun Grästorps kommun Plan för hantering av samhällsstörning och extraordinära händelser i Grästorps kommun Lednings- och informationsplan 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 2015-10-19 Innehåll Inledning...

Läs mer

SFS 2006:544 LAG OM KOMMUNERS OCH LANDSTINGS ÅTGÄRDER INFÖR OCH VID EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER I FREDSTID OCH HÖJD BEREDSKAP

SFS 2006:544 LAG OM KOMMUNERS OCH LANDSTINGS ÅTGÄRDER INFÖR OCH VID EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER I FREDSTID OCH HÖJD BEREDSKAP LAG OM KOMMUNERS OCH LANDSTINGS ÅTGÄRDER INFÖR OCH VID EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER I FREDSTID OCH HÖJD BEREDSKAP Gäller från 1 september 2006 Detta särtryck är utgivet av Informationsbolaget 2006. Med reservation

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun 1 Krisledning vid extraordinära händelser Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och

Läs mer

Anvisning vid väpnat våld i skolmiljöer

Anvisning vid väpnat våld i skolmiljöer Anvisning vid väpnat våld i skolmiljöer Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Anvisning vid väpnat våld i skolmiljöer Anvisning, instruktion 2015-02-03 Kommunchefen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING

PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING Reviderad 2015-01-20 av Mia Lindblom ANTAGEN AV KF 7/12 PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING av kommunens verksamhet vid större olyckor, extraordinära händelser i fred, svåra påfrestningar och under höjd beredskap

Läs mer

Lagen om extraordinära händelser. Helen Kasström, MSB

Lagen om extraordinära händelser. Helen Kasström, MSB Lagen om extraordinära händelser Helen Kasström, MSB Vad är en extraordinär händelse i fredstid? Enligt lagens definition: En händelse som avviker från det normala Innebär en allvarlig störning eller risk

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser 1 Plan för hantering av extraordinära händelser Antagen av KF 5 2(12) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Mål...3 2. Organisation, larmning, start...5 2.1 Kriterier

Läs mer

Styrdokument Krisberedskap Utvecklings- och säkerhetsstrategens förslag till beslut Kommunstyrelsen antar förslag till styrdokument för krisberedskap.

Styrdokument Krisberedskap Utvecklings- och säkerhetsstrategens förslag till beslut Kommunstyrelsen antar förslag till styrdokument för krisberedskap. TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Diarienummer 2015-12-18 Maria Fast Utvecklings- och säkerhetsstrateg Kommunledningsförvaltningen Styrdokument Krisberedskap Utvecklings- och säkerhetsstrategens förslag till

Läs mer

Krisberedskapsplan 2015-2018

Krisberedskapsplan 2015-2018 Krisberedskapsplan 2015-2018 PLAN 2 (16) Innehållsförteckning Håbo kommun... 1 Innehållsförteckning... 2 Förord... 3 1. Åtgärdsplan för mandatperioden 2015-2018... 4 Sammanfattning... 4 1.1 Ny krisledningsorganisation...

Läs mer

Plan för krisledningsnämnden i Landstinget Blekinge 2014-2018. Antagen av landstingsfullmäktige 2015-XX-XX

Plan för krisledningsnämnden i Landstinget Blekinge 2014-2018. Antagen av landstingsfullmäktige 2015-XX-XX Plan för krisledningsnämnden i Landstinget Blekinge 2014-2018 Antagen av landstingsfullmäktige 2015-XX-XX Innehållsförteckning 1 Inledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1.1 Mål... Fel! Bokmärket

Läs mer

KRISINFORMATIONSPLAN PLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER ELLER SVÅR PÅFRESTNING I EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 69

KRISINFORMATIONSPLAN PLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER ELLER SVÅR PÅFRESTNING I EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 69 KRISINFORMATIONSPLAN PLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER ELLER SVÅR PÅFRESTNING I EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 69 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ansvar... 3 Informationsstabens uppgifter...

Läs mer

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser 1 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser Antagen av kommunfullmäktige 2 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Gullspångs kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-08-25

Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Gullspångs kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-08-25 Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Gullspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2008-08-25 Innehållsförteckning Inledning Syfte Mål Genomförande Organisation och ansvar Riskhanteringsgrupp Säkerhetssamordnaren

Läs mer

RIKTLINJER POSOM HÖGANÄS KOMMUN

RIKTLINJER POSOM HÖGANÄS KOMMUN RIKTLINJER POSOM HÖGANÄS KOMMUN 1 POSOM I HÖGANÄS KOMMUN Bakgrund POSOM är en ledningsgrupp för samverkan kring psykiskt och socialt omhändertagande vid bland annat större olyckor och katastrofer. Riskerna

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Plan för extraordinära händelser 2011-2014 Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte och målsättning 3 2 KOMMUNENS ANSVAR 5 2.1 Risk- och sårbarhetsanalys 5 2.2 Geografiska

Läs mer

Kf 2004-12-14, 322 Blad 1(5)

Kf 2004-12-14, 322 Blad 1(5) RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR MARKS KOMMUN Underlag för att skapa en trygg och säker kommun 1. Sammanfattning Kf 2004-12-14, 322 Blad 1(5) Arbetet med kommunens risk- och sårbarhetsanalys har bedrivits

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser 1 (8) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2013-11-13, 147 Uppdateras: 2015 Plan för hantering av extraordinära händelser Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Syfte 3. Risk-

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Dnr: 2014 000094 KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Antagen av Ronneby Kommunfullmäktige 2015 02 26, rev 2016 03 21 Dnr: 2014 000094 Innehåll 1.

Läs mer

~\~GA LS b1 B KATASTROF OCH BEREDSKAP REGIONAL PLAN KATASTROF OCH BEREDSKAP LANDSTINGET DALARNA. Den tidigare planen fastställdes 2006

~\~GA LS b1 B KATASTROF OCH BEREDSKAP REGIONAL PLAN KATASTROF OCH BEREDSKAP LANDSTINGET DALARNA. Den tidigare planen fastställdes 2006 ~\~GA LS b1 B KATASTROF OCH BEREDSKAP I III Landstinget REGIONAL PLAN KATASTROF OCH BEREDSKAP LANDSTINGET Den tidigare planen fastställdes 2006 Revidering av 2006 års upplaga Den regionala planen är en

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014

KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014 STRÖMSTADS KOMMUN KRISBEREDSKAP KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014 LEDNINGSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-17, reviderad av Kommunfullmäktige 2013-04-25. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2011 2014 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering och

Läs mer

Steget före. Landstingets krisberedskap. Säkerhet & beredskap

Steget före. Landstingets krisberedskap. Säkerhet & beredskap Steget före Landstingets krisberedskap Säkerhet & beredskap Text: Ing-Mari Johansson och Agneta Carlsson, Säkerhet/beredskap Produktion: GA Information Foto: Hans Runesson, Tomas Asp, Holmatro, IStockphoto,

Läs mer

KRISINFORMATIONSPLAN. för Lycksele kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2011-02-21 17

KRISINFORMATIONSPLAN. för Lycksele kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2011-02-21 17 KRISINFORMATIONSPLAN för Lycksele kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2011-02-21 17 Inledning Krisinformationsplanens giltighet och delar Planen gäller kommunledningens och förvaltningarnas/bolagens

Läs mer

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige Krisledningsplan Österåkers Kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-09-19 Österåkers kommuns krisledningsplan Österåkers kommun arbetar i först hand med att förebygga och minimera risker i syfte att

Läs mer

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun för Oxelösunds kommun Del 1 Övergripande beskrivning och åtgärdsplan Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Förvaring Dnr Säkerhetsstrateg kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

2013-09-17. Plan för krisberedskap - lednings- och informationsplan. Dnr KS 2012-354

2013-09-17. Plan för krisberedskap - lednings- och informationsplan. Dnr KS 2012-354 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-09-17 271 Plan för krisberedskap - lednings- och informationsplan. Dnr KS 2012-354 KS, KF Beslut

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5 Kommunikationsplan för Kungsörs kommun vid kris Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-10, 83 KS-handling nr 30/2012 Planen ersätter tidigare antagen plan från 2005-09-26, 109 senast reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Välkommen till Krisberedskapsmyndighetens utbildningspaket Krishantering i kommuner och landsting

Välkommen till Krisberedskapsmyndighetens utbildningspaket Krishantering i kommuner och landsting Krishanteringssystemet Verksamhet Krisledning Stöd Övrigt Välkommen till Krisberedskapsmyndighetens utbildningspaket Krishantering i kommuner och landsting I dokumentet Instruktioner.pdf finns information

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser

KRISLEDNINGSPLAN. Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser KRISLEDNINGSPLAN Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser enl. lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: måndag 7 mars, kl 18.30 Plats: Medborgarhuset Park Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet ska snarast kontakta kansliet

Läs mer

POSOM-plan Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar

POSOM-plan Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar POSOM-plan Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar Antagen av kommunstyrelsen 2008-12-02 295 Revidering antagen av kommunstyrelsen 2012-12-04 290

Läs mer

Krishanteringsplan. Antagen av kommunstyrelsen den 23 november

Krishanteringsplan. Antagen av kommunstyrelsen den 23 november Krishanteringsplan Ledningsplan för hur Ljusnarsbergs kommun skall hantera extraordinära händelser samt beredskapsförberedelser enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2015 2018 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering

Läs mer

Posom-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer

Posom-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer Posom-plan Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer 1 Innehåll Krishanteringssystemet... 3 Psykiskt och socialt omhändertagande - POSOM... 4 När och hur skall planen användas...

Läs mer

Vårt samhälle behöver ett civilt försvar för en bättre krisberedskap både till vardags och vid hot mot rikets säkerhet

Vårt samhälle behöver ett civilt försvar för en bättre krisberedskap både till vardags och vid hot mot rikets säkerhet P 1 Det här vill Civilförsvarsförbundet: Vårt samhälle behöver ett civilt försvar för en bättre krisberedskap både till vardags och vid hot mot rikets säkerhet I Inledning Inför uppbyggnaden av ett nytt

Läs mer

Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse

Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse Fastställd av Kommunfullmäktige 2015-04-27, 119 och är gällande för mandatperioden 2015-2018. Ängelholms kommun 262

Läs mer

Plan för krisstödssamordning POSOM Mullsjö kommun

Plan för krisstödssamordning POSOM Mullsjö kommun Drabbad Anhöriga Vänner Arbetskamrater Arbetsgivare. Samhälle Plan för krisstödssamordning POSOM Mullsjö kommun Denna plan ingår i Delprogram Krisberedskap antagen av kommunfullmäktige 2013-12-17 130 Ks

Läs mer

Krishanteringsplan. Styrdokument 1(13) 2013-03-06 KS 2013/169

Krishanteringsplan. Styrdokument 1(13) 2013-03-06 KS 2013/169 Styrdokument 1(13) 2013-03-06 KS 2013/169 Krishanteringsplan Ledningsplan för hur Kumla kommun ska hantera extraordinära händelser samt beredskapsförberedelser enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings

Läs mer

Kommunikationsplan vid kris

Kommunikationsplan vid kris Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2002, 82 Reviderad av kommunfullmäktige 13 februari 2009, 4 Reviderad kommunfullmäktige 25 oktober 2012, 145 Innehåll 1 Kommunikationsplan för Arboga kommun 5 1.1

Läs mer

STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING. Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet

STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING. Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 1 Januari 2008 DNR 420-17/2008 Revisionsrapport STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet

Läs mer

Mall. Katastrofmedicinsk. för primärvården. Förvaltning Vårdcentral Sjukvårdsrådgivning. November 2011 Reviderad 2012-03-20

Mall. Katastrofmedicinsk. för primärvården. Förvaltning Vårdcentral Sjukvårdsrådgivning. November 2011 Reviderad 2012-03-20 Mall Katastrofmedicinsk plan för primärvården Förvaltning Vårdcentral Sjukvårdsrådgivning November 2011 Reviderad 2012-03-20 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 3 1. INLEDNING 4 1.1. Lagar, föreskrifter och

Läs mer

MÄLARDALENS HÖGSKOLA HANDLINGSPLAN VID SÄRSKILD HÄNDELSE

MÄLARDALENS HÖGSKOLA HANDLINGSPLAN VID SÄRSKILD HÄNDELSE Sida 1 av 7 CF-P 1.10.2 2009/222 MÄLARDALENS HÖGSKOLA HANDLINGSPLAN VID SÄRSKILD HÄNDELSE Denna handlingsplan är senast reviderad 2015-05-06 Besöksadress: Drottninggatan 12 Besöksadress: Högskoleplan 1

Läs mer

Kommunal krisledningsplan

Kommunal krisledningsplan Kommunal krisledningsplan vid extraordinära händelser i Värnamo kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-08-30, 119 Kommunal krisledning Denna plan äger tillämpning för kommunens ledning vid extraordinära

Läs mer

Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014

Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014 Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-13, 53 Dnr 2011/512 KS.052 Innehållsförteckning

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt säkerhetsarbete och säkerhetsorganisation för Malung-Sälens kommun.

Riktlinjer för systematiskt säkerhetsarbete och säkerhetsorganisation för Malung-Sälens kommun. Riktlinjer för systematiskt säkerhetsarbete och säkerhetsorganisation för Malung-Sälens kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 11 mars 2014, 29. 1. INLEDNING Malung-Sälens kommun ska, på demokratisk grund,

Läs mer

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 40, 2010-05-31 Register INLEDNING OCH BAKGRUND 3 DEFINITION AV EXTRAORDINÄR HÄNDELSE ENLIGT 4 1 KAP 2006:544 3 RISK- OCH

Läs mer

SOSFS 2013:22 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Katastrofmedicinsk beredskap. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2013:22 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Katastrofmedicinsk beredskap. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2013:22 (M) Föreskrifter och allmänna råd Katastrofmedicinsk beredskap Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

Krisledningsplan för Hässleholms kommun

Krisledningsplan för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Krisledningsplan för Hässleholms kommun Program och handlingsplaner Diarienummer: 2015/376 170 Fastställt den: 2004-12-31 185 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar:

Läs mer

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lagstadgad plan 2011-06-20 Plan för hantering av extraordinära händelser Diarienummer KS-345/2011 Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Ersätter Program för hantering av extraordinära händelser,

Läs mer

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV ÅSTORPS KOMMUNS OCH REGION SKÅNES ÅTGÄRDER OCH SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV ÅSTORPS KOMMUNS OCH REGION SKÅNES ÅTGÄRDER OCH SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV ÅSTORPS KOMMUNS OCH REGION SKÅNES ÅTGÄRDER OCH SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER Bengt Sebring, ordf Tord Sturesson, 1:ev ordf. Stig Andersson, 2:e v ordf Nils

Läs mer

Policy. Handlingsplan för samhällsstörning. Sida 1/7

Policy. Handlingsplan för samhällsstörning. Sida 1/7 Sida 1/7 Handlingsplan för samhällsstörning Detta dokument beskriver hur Kungsbacka kommun ska hantera samhällsstörningar som går utanför de vardagshändelser som man normalt är förberedd på. I händelse

Läs mer

... 9... 10... 11 ... 26... 27

... 9... 10... 11 ... 26... 27 ... 3... 4... 6... 7... 7... 8... 9... 10... 11... 11... 13... 14... 15... 16... 17... 26... 27... 28 2 Malmö stad strävar efter ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart Malmö - ett samhälle där

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys

Risk- och sårbarhetsanalys Risk- och sårbarhetsanalys Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 62 sidan 1 av 15 Innehållsförteckning Allmänt... 2 Vara kommun... 3 Arbetsprocess och metod... 4 Samhällsviktig verksamhet... 5 Risker,

Läs mer

Krisplan Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning 2013-2016

Krisplan Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning 2013-2016 Dnr 2.4-969/2014 Krisplan 2013-2016 1. Om krisplanen Krisplanen beskriver hur s krisorganisation är formad, vilket ansvar krisorganisationen har och vilka resurser den har att tillgå. Krisplanen beskriver

Läs mer

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN LEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER, HÖJD BEREDSKAP OCH ANDRA ALLVARLIGA HÄNDELSER Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2011 Dnr KS/2011:691 Innehåll 1 Inledning...5

Läs mer

Legala aspekter - dispostion

Legala aspekter - dispostion Legala aspekter - dispostion Hot och risker en tillbakablick Styrande regler på regional och nationell nivå Krishanteringssystemet Lagen om skydd mot olyckor Exempel på andra viktiga författningar Civil

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2008-12-02 295. POSOM Psykiskt Och Socialt OMhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar

Antagen av kommunstyrelsen 2008-12-02 295. POSOM Psykiskt Och Socialt OMhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar Antagen av kommunstyrelsen 2008-12-02 295 POSOM Psykiskt Och Socialt OMhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar Innehållsförteckning: 1. Inledning...3 2. Mål...3 3. Organisation...4

Läs mer

Kommunal Författningssamling Reglemente Nr 2013:2

Kommunal Författningssamling Reglemente Nr 2013:2 Kommunal Författningssamling Reglemente Nr 2013:2 Reglemente för krisledningsnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 13 juni 2013 Gäller fr.o.m. den 14 juni 2013 Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-05 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Krisberedskap i Lunds kommun... 4 Grundprinciper i krishantering...

Läs mer

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Psykiskt och socialt omhändertagande Del 1 1(11) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Värmdö kommuns krisledningsorganisation... 3 2.1 Krisledningsnämnd...

Läs mer

Handlingsplan POSOM. Gäller fr.o.m. 2010-06-01. Antagen av kommunstyrelsen 2010-05-05, 53

Handlingsplan POSOM. Gäller fr.o.m. 2010-06-01. Antagen av kommunstyrelsen 2010-05-05, 53 Handlingsplan POSOM Gäller fr.o.m. 2010-06-01 Antagen av kommunstyrelsen 2010-05-05, 53 Innehållsförteckning Inledning... 1 Uppdrag... 1 Aktivering... 1 POSOM:s organisation... 1 Befogenheter... 2 POSOM:s

Läs mer

PLAN FÖR ALLVARLIG SAMHÄLLS- STÖRNING

PLAN FÖR ALLVARLIG SAMHÄLLS- STÖRNING LILLA EDETS KOMMUN kommunledningsförvaltningen 2012/KS0213 Dpl 018 PLAN FÖR ALLVARLIG SAMHÄLLS- STÖRNING Ledning och information Fastställd av fullmäktige 2012-12-12, 83 Reviderad 2012-12-12 1. Inledning

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun

Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun 2008-02-10 Sid 2 (8) Plan för Syftet med denna plan är att ge vägledning i hur Sala kommun ska ledas under s.k. extraordinära händelser. Definitionen

Läs mer

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN

Dnr: KRISKOMMUNIKATIONSPLAN 2015 03 26 Dnr: 2014 000094 KRISKOMMUNIKATIONSPLAN Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Ansvarsprincipen... 2 Bemanning och inkallning av informationsorganisationen... 2 Lokaler... 3 Kommunikationsarbete

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Upprättad av Johan Adolfsson, koncernstaben Godkänd av Tomas Storm, tf kommunikationsdirektör 2010-02-09 Fastställd av Carina Clemin, beredskapschef, 2010-02-09 Reviderad den Version Dnr kommunikationsinsatser

Läs mer

Sida STYRDOKUMENT 1(18) Datum 2013-10-04. Samhällsbyggnad. Krisledningsplan. Styrdokument

Sida STYRDOKUMENT 1(18) Datum 2013-10-04. Samhällsbyggnad. Krisledningsplan. Styrdokument STYRDOKUMENT 1(18) Samhällsbyggnad Krisledningsplan Styrdokument 2(18) Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-09-25, 135 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(18) Innehållsförteckning

Läs mer

LEDNINGSPLAN Vid kriser och extraordinära händelser Kommunledningsförvaltningen Februari 2016

LEDNINGSPLAN Vid kriser och extraordinära händelser Kommunledningsförvaltningen Februari 2016 LEDNINGSPLAN Vid kriser och extraordinära händelser Kommunledningsförvaltningen Februari 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-17 Innehåll INLEDNING... 3 KRISHANTERINGENS GRUNDPRINCIPER... 3 REVIDERING...

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

Plan för Psykisk Och Socialt OMhändertagande (POSOM) vid extraordinära händelser och andra allvarliga händelser

Plan för Psykisk Och Socialt OMhändertagande (POSOM) vid extraordinära händelser och andra allvarliga händelser Plan för Psykisk Och Socialt OMhändertagande (POSOM) vid extraordinära händelser och andra allvarliga händelser Antagen av kommunstyrelsen 2006-06-26 1 1. Allmänt POSOM är en ledningsfunktion för ledning

Läs mer

Riktlinjer för Umeå kommuns övergripande krishantering

Riktlinjer för Umeå kommuns övergripande krishantering Riktlinjer för Umeå kommuns övergripande krishantering Dokumentansvarig: Brandförsvar och säkerhet Godkänd av: Jonas Jonsson Riktlinjer för Umeå kommuns övergripande krishantering Version: [1.0] Dokumentdatum:

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SÄKERHETSPOLICY. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-10-28 90

STRÖMSTADS KOMMUN SÄKERHETSPOLICY. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-10-28 90 STRÖMSTADS KOMMUN SÄKERHETSPOLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2010-10-28 90 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Bakgrund 3 2. Inriktningsmål 3 3. Riktlinjer för att uppnå målen 3 3.1 Inriktning 4 3.1.1 Attityder

Läs mer

Revidering av Reglemente för Krisledningsnämnden. Kommunstyrelsen har idag ett reglemente för krisledningsnämnden som behöver uppdateras.

Revidering av Reglemente för Krisledningsnämnden. Kommunstyrelsen har idag ett reglemente för krisledningsnämnden som behöver uppdateras. Tjänsteutlåtande 0 Österåke Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-04-21 Dnr KS2015/0173 Till Kommunstyrelsen Revidering av Reglemente för Krisledningsnämnden Sammanfattning Kommunstyrelsen har idag ett reglemente

Läs mer

Krishanteringsplan 2015-2018

Krishanteringsplan 2015-2018 Krishanteringsplan 2015-2018 1 (19) Planförfattare och revideringar Version: Datum: Sammanställd av: Granskad/godkänd av: Version 1.1 Jonas Svensson Säkerhetssamordnare Inledning Syftet med krishanteringsplanen

Läs mer

Kommunövergripande riktlinjer för säkerhet och krisberedskap i Östra Göinge kommun mandatperioden 2015-2018

Kommunövergripande riktlinjer för säkerhet och krisberedskap i Östra Göinge kommun mandatperioden 2015-2018 Ansvarig namn Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Riktlinjer säkerhetsarbete Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum

Läs mer