Kommunfullmäktiges sammanträde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktiges sammanträde"

Transkript

1 Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: måndag 7 mars, kl Plats: Medborgarhuset Park Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet ska snarast kontakta kansliet (Christina Grahn ) som kallar ersättare för tjänstgöring. Hjo den 25 februari 2011 Michael Kihlström Ordförande Edvin Ekholm Sekreterare Ärendelista Ärende 1. Upprop Förslag till beslut 2. Val av protokolljusterare och fastställande av tid för protokolljustering 3. Fastställande av dagordning Lars-Erik Sondell (C) och Inga-Lill Aidi (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Ersättare Rune Larsson (M) och Roger Krona (S). Justeringstid: onsdag 9 mars 2011, kl Frågestund 5. Information från revisionen 6. Tekniska utskottet informerar om sitt arbete 7. Allmänpolitisk debatt 8. Plan vid extraordinära händelser Politiskt föredragande: kommunstyrelsens ordförande Catrin Hulmarker (M) Kommunfullmäktige beslutar att: - Anta reviderad plan vid extraordinära händelser för Hjo kommun, samt - Anta, enligt särskild förteckning, till

2 Sida 2 9. Hjo kommuns avgiftstaxa för vård och omsorg Politiskt föredragande: omvårdnadsutskottets ordförande Ewa F Thorstenson (M) 10. Remiss från länsstyrelsen gällande ansökan om miljöfarlig verksamhet, gruppstation för vindkraftverk väster om Norra Fågelås Politiskt föredragande: kommunstyrelsens ordförande Catrin Hulmarker (M) planen bilagda handlingar i befintligt skick Kommunfullmäktige beslutar att anta förvaltningens förslag till reviderad avgiftstaxa för vård ochomsorg. Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka etableringen av vindkraftparken på Hökensås i Norra Fågelås, i Hjo kommun. 11. Nya motioner att anmäla 12. Ev anmälningsärenden

3

4

5

6

7 Plan vid extraordinära händelser Hjo kommun 2011-xx-xx

8

9 3 (12) Innehållsförteckning 1 Inledning Definition av en extraordinär händelse Grundförutsättningar Mål Planens ikraftträdande Larmlista över krisledningsorganisationen Larmning av krisledningsorganisationen Organisation och ansvar/befogenheter Krisledningsnämnd Krisledningsgrupp Informationsgruppen Servicegrupp Förvaltningsorganisationen Hjälp och samverkan Samverkan med externa aktörer under en extraordinär händelse Hjälp till/från andra kommuner samt stöd till enskilda Skriftlig rapportering till länsstyrelsen och andra medverkande aktörer Resurser Kostnader Lokaler Avveckling av krisledningsorganisationen Utvärdering och uppföljning av en extraordinär händelse Bilagor... 12

10 4 (12) 1 Inledning Plan vid hantering av extraordinära händelser anger riktlinjer för kommunens hantering av de händelser som inte kan bemästras med kommunens normala rutiner utan kräver snabba beslut av en samlad kommunal krisledningsorganisation krisledningsnämnd, krisledningsgrupp, informationsgrupp och servicegrupp. För händelser som inte svarar mot kommunens normala rutiner och inte kan lösas inom det ordinarie lagrummet, kommunallagen, gäller lag (2006:544) om kommunernas och landstingens åtgärder för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (bilaga 1). 1.1 Definition av en extraordinär händelse Med en extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting ( 4 1 kap 2006:544). En extraordinär händelse kan föreligga då en eller flera av följande kriterier är uppfyllda; ordinarie rutiner för ledning inte svarar mot situationens krav flera verksamhetsområden berörs och behovet av samordning är stort stort informationsbehov stort behov av samverkan med andra organisationer Vid indikationer och varningar i verksamheten som, efter en konsekvensanalys, befaras kunna uppfylla kriterierna och/eller definitionen av en extraordinär händelse skall planen för extraordinära händelser tillämpas. 1.2 Grundförutsättningar Kommunens uppgift är att värna befolkningen, trygga livsnödvändig försörjning samt verka för att de viktigaste samhällsfunktionerna upprätthålls. Kommunens ansvar vid en extraordinär händelse grundas på det geografiska områdesansvaret samt principerna om ansvar, likhet och närhet. Områdesansvar Kommunens geografiska områdesansvar innebär att kommunen inom de egna geografiska gränserna ansvarar för att samordna arbetet mellan olika aktörer i krishanteringssystemet, såväl vid planering och vid en inträffad händelse.

11 5 (12) Ansvarsprincipen Den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden skall ha motsvarande ansvar även under krissituationer och under höjd beredskap. Likhetsprincipen En verksamhets organisering och lokalisering skall så långt som möjligt överensstämma i fred, kris och under höjd beredskap. Närhetsprincipen En kris skall hanteras så nära krisen som möjligt. Risk och sårbarhetsanalyser Kommunen är enligt lag (2006:544) om kommunernas och landstingens åtgärder inför extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap skyldig att upprätta risk och sårbarhetsanalyser. Syftet med analyserna är att öka medvetandet och kunskapen om risker och sårbarheter hos beslutsfattare och verksamhetsansvariga, ge underlag för planering, samt att utveckla förmågan att hantera inträffade kriser. Planeringen inför extraordinära händelser skall grunda sig på dessa risk- och sårbarhetsanalyser. Utbildning och övning För utbildning och övning av krisledningsorganisationen ansvarar säkerhetssamordnaren. En övnings- och utbildningsplan skall av säkerhetssamordnaren lämnas för beslut i ledningsgruppen. Verksamheterna förbinder sig att delta i de utbildningar och övningar som ledningsgruppen beslutar om. 1.3 Mål Kraven på Sveriges kommuner enligt samhällets krishanteringssystem kan sammanfattas i följande målbild. Kommunen har god kunskap om risker och sårbarhet, som kan påverka kommunens verksamhet. Konsekvenser för den egna verksamheten har analyserats. Kommunen har en planering för hur risker och sårbarhet skall undanröjas eller minskas. Kommunen har också en planering för hur den ska hantera konsekvenserna av en extraordinär händelse. Kommunen har god förmåga att hantera en extraordinär händelse, d.v.s. att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa samhällsviktig verksamhet som måste upprätthållas och att ge invånare och media tillräcklig och korrekt information om händelsen. Kommunen har en samlad bild av risker, sårbarhet och förberedelser för krishanteringen inom kommunens geografiska område.

12 6 (12) Kommunen verkar för samordning av all krishantering i det förberedande arbetet och det akuta skedet, som berörda aktörer inom det geografiska området ansvarar för. Hjo kommuns krav på krishantering Det svenska krishanteringssystemets målbild kan brytas ned i följande krav på Hjo kommuns krishantering: Kommunens verksamheter skall så långt det är möjligt kunna bedrivas i samma utsträckning och omfattning som under en normal situation. Verksamheterna skall vid planläggandet prioritera vilka verksamheter som måste kunna upprätthållas. Hjo kommun skall ha en övad och utbildad krisledningsorganisation. Samtliga verksamheter och kommunala bolag skall ha en utbildad och övad krisorganisation med rutiner för krishantering. Hjo kommun skall ha förmåga att snabbt kunna informera allmänheten, media, myndigheter och beslutsfattare om det aktuella läget i kommunen och de åtgärder som vidtas utifrån kommunens lägesbild. Hjo kommun skall, efter begäran, kunna bistå närliggande kommuner med hjälp vid hanteringen av en extraordinär händelse. 2 Planens ikraftträdande Krisledningsnämndens ordförande eller dess ersättare bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden [krisledningsnämnden] skall träda i funktion ( 3 2 kap 2006:544). Kommunchefen, eller dess ersättare beslutar, efter samråd med berörda chefer eller chefsgruppen, att planen skall tillämpas delvis eller i sin helhet för verksamhetsorganisationen. Kommunchefen, eller dess ersättare, ansvarar för att informera krisledningsnämndens ordförande om läget av olika händelser för att denne skall kunna fatta beslut om en extraordinär händelse medför att krisledningsnämnden skall träda i funktion. Det åligger alla medarbetare i Hjo kommun att informera/meddela misstanke om eller förändringar i en extraordinär händelse uppåt i organisationen. 2.1 Larmlista över krisledningsorganisationen Larmlista över krisledningsorganisationen finns i växeln. Respektive gruppansvarig (ansvarig för krisledningsgrupp, krisledningsnämnd, informationsgrupp, servicegrupp) i krisledningsorganisationen ansvarar för att rätt

13 7 (12) personer finns uppförda på larmlistan i växeln. Respektive person som ingår i krisledningsorganisationen och finns med på larmlistan ansvarar för att meddela förändringar i kontaktuppgifterna till växeln. Växeln ansvarar för att det finns en sammanställd larmlista över Hjo kommuns krisledningsorganisation. Växeln ansvarar också för att en uppdaterad version av larmlistan vid förändringar meddelas personerna på larmlistan via e-post. Säkerhetssamordnaren ansvarar för att larmlistan efter uppdatering sänds till de myndigheter som begär detta. 2.2 Larmning av krisledningsorganisationen Kommunchefen eller dennes ersättare ansvarar för larmning av krisledningsnämndens ordförande. Krisledningsgruppen ansvarar för att larma in varandra enligt krisledningsgruppens instruktion. Informatör och servicegruppsansvarig har för krishanteringen en avgörande roll och skall larmas snarast vid behov av att starta upp krisledningsorganisationen. Förvaltningarna, informationsgruppen, och servicegruppen ansvarar själva för sin larmning och att larmlistor hålls aktuella. Ansvaret för hur larmning sker och av vem följer med verksamhetsansvaret. Grupperna organiserar sig efter larmning i respektive aktuell lokal. 3 Organisation och ansvar/befogenheter Vid extraordinära händelser upprättas en krisledningsorganisation. Den består av krisledningsnämnden, krisledningsgruppen, informationsgruppen samt servicegruppen. Krisledningsorganisationen upprättas för att kunna effektivisera ledningsprocesserna och underlätta och stödja förvaltningsorganisationen så att denna så långt det är möjligt kan bedriva sin verksamhet med minimerat antal avbrott och störningar. Organisationen utgår från likhetsprincipen. 3.1 Krisledningsnämnd Ytterst ansvarig för kommunens krishantering vid en extraordinär händelse är krisledningsnämnden. Det är av vikt att skilja på krisledningsnämndens politiska ansvar och krisledningsgruppens tjänstemannaansvar. Krisledningsnämndens arbete styrs av krisledningsnämndens reglemente (bilaga 2). Krisledningsnämnden har rätt att överta uppgifter och beslutsbefogenheter från de ordinarie nämnderna. Alla beslut som tas i krisledningsnämnden skall efter händelsen redovisas för kommunfullmäktige. I de ordinarie nämndernas reglemente skall det finnas inskrivet information om krisledningsnämnden och vad detta innebär för den ordinarie nämnden.

14 8 (12) Krisledningsnämnden utgörs av kommunstyrelsens presidium samt utskottsordförandena och ordföranden i facknämnden. Krisledningsnämndens ordförande eller dess ersättare har i akuta lägen delegation att utöva krisledningsnämndens ansvar vid en extraordinär händelse. Krisledningsnämnden skall: ange inriktning för krishanteringen besluta om förändringar i servicenivåer besluta om omfördelning av kommunens resurser vid behov begära bistånd utifrån, Krisledningsnämnden har rätt att besluta om de ekonomiska resurser som denna bedömer erforderliga för att kommunen ska kunna lösa ifrågavarande uppgifter med anledning av den extraordinära händelsen. 3.2 Krisledningsgrupp Krisledningsgruppen leds av kommunchefen eller dennes ersättare. Kommunchefen, eller dennes ersättare, har rätt att utöva krisledningsgruppens ansvar. I krisledningsgruppen ingår verksamhetschefer, stabschefer, säkerhetssamordnare, VD för Hjo energi, chef för servicegruppen, sakkunniga från aktuella kommunalförbund (bilaga 11), samt vid behov adjungerade externa aktörer. Krisledningsgruppens främsta uppgifter är fånga framtiden (agera inte reagera) konsekvensanalys (vad är det värsta som kan hända och vad innebär detta och vad måste göras då) besluta lägesbild resursplanering, samordning av kommunens resurser personalfrågor, bemanning samverkan med andra aktörer övergripande informationsfrågor Krisledningsgruppen har för stöd krisledningsgruppens instruktion (bilaga 4).

15 9 (12) 3.3 Informationsgruppen Informationsgruppen arbetar enligt informationsinstruktionen (bilaga 3). Informationsgruppen ansvarar för att producera en lägesbild för beslut i krisledningsgruppen samt informera beslutad lägesbild till medborgare, media och övriga som krisledningsgruppen beslutar om. Arbetet leds av informationschefen (informationsledning) och organiseras i en informationscentral med ansvar för informationsinhämtning/bearbetning/analys, produktion och en upplysningscentral samt kommunväxeln. Respektive grupp arbetar under en gruppansvarig som ansvarar för det interna arbetet i grupperna. Till informationschefens hjälp finns en koordinator som samordnar arbetet mellan grupperna. För att arbetet skall kunna bedrivas så ändamålsenligt som möjligt krävs att det finns en direktkontakt mellan förvaltningarna och informationsgruppen. Förvaltningarna ansvarar för att tillhandahålla en sådan kontakt till informationsgruppen. Informationsgruppens uppgifter är producera och informera en lägesbild att upprätta och bemanna en upplysningscentral informationsinhämtning, bearbetning, mediebevakning, omvärldsbevakning producera information till media, webben, allmänhet m fl. 3.4 Servicegrupp Servicegruppen tillhandahåller service åt krisledningsnämnd, krisledningsgrupp och informationsgrupp. Kostchefen ansvarar för servicegruppen. Servicegruppen arbetar på kommunchefens uppdrag. Servicegruppens uppgifter är telestöd IT-stöd Mat Lokalvård transporter repro, mm

16 10 (12) 3.5 Förvaltningsorganisationen Förvaltningarnas primära uppgift är att så långt som det är möjligt av egen förmåga och med stöd av krisledningsorganisationen kunna bedriva sin verksamhet med minimerat antal störningar och avbrott. För att underlätta krishanteringsarbetet skall förvaltningarna tillhandahålla en direktkontakt till informationsgruppen. Förvaltningarna arbetar utifrån respektive förvaltningsinstruktion (bilagor 5). 4 Hjälp och samverkan Kommunen har genom det geografiska områdesansvaret ett brett ansvar att verka för samordning och samverkan av de olika aktörernas insatser och information vid en extraordinär händelse inom kommunens geografiska område. Kommunen ska både i planeringsskedet och vid en händelse ta initiativ till samverkan och samordning. 4.1 Samverkan med externa aktörer under en extraordinär händelse Under en extraordinär händelse krävs samverkan mellan olika aktörer för att situationen skall kunna hanteras på ett tillfredsställande sätt. POSOM finns till för det psykosociala omhändertagandet i kommunen då kommunens ordinarie resurser inte räcker till. POSOM-ansvarig beslutar om en aktivering av gruppen. Ansvarig för POSOM-gruppen är chefen för IFO. Gruppen arbetar enligt POSOM-gruppens instruktion. Kommunchefen skall snarast informeras om POSOM-gruppens insatser. Extern samverkan med andra aktörer under en extraordinär händelse följer nedanstående huvuddrag; Samverkan med andra myndigheter, räddningstjänst och övriga aktörer: kontaktvägar är beroende av händelsens art. Vid behov av hjälp från försvarsmakten skall en hemställan om detta göras hos VB Länsstyrelsen. Samverkan med andra kommuner: kontaktvägarna är beroende av händelsen art. Frivilligorganisationer: krisledningsnämnden beslutar efter samråd med den krisledningsgruppen om huruvida frivilliga behöver kallas in för att stärka kommunens egna resurser och öka uthålligheten. Kontakterna med frivilligorganisationer handhas i först hand av säkerhetssamordnaren. Kommunchefen ansvarar för att berörda aktörer kontaktas, informeras och vid behov deltar i krisledningsgruppens möten. Representant för kommunen kan också delta i de övriga aktörernas interna möten vid behov och efter förfrågan.

17 11 (12) 4.2 Hjälp till/från andra kommuner samt stöd till enskilda Krisledningsnämnden beslutar om hjälp till andra kommuner och/eller enskilda vid en extraordinär händelse. Då krisledningsnämnden ej är i funktion beslutar kommunstyrelsen om hjälp till annan kommun. Beslutet skall redovisas kommunfullmäktige. Kostnader i samband med hjälpen debiteras den drabbade kommunen i efterhand om inte annat finns överenskommet. Det är krisledningsnämnden, eller då denna ej är i funktion kommunstyrelsen, som beslutar om kommunen skall begära eller acceptera hjälp från utomstående kommun vid en extraordinär händelse. Rutiner för hur hjälp till/från andra kommuner och stöd till enskilda bokförs och dokumenteras beslutas och hanteras av ekonomienheten. 4.3 Skriftlig rapportering till länsstyrelsen och andra medverkande aktörer Utgångspunkten för kommunens skriftliga rapportering är kommunens lägesbild. Denna rapporteras till länsstyrelsen och andra medverkande aktörer. På förfrågan från länsstyrelsen och andra medverkande aktörer rapporteras i annan form och/eller andra och/eller utvecklande uppgifter som efterfrågas i det specifika fallet. 5 Resurser I första hand ska kommunens egna resurser användas avseende både materiel och personal. När dessa är uttömda eller ej finns att tillgå begärs hjälp från andra myndigheter/kommuner eller så köps de resurser in som krävs på den öppna marknaden. Kommunens personal kan vid krissituationer användas i andra verksamhetsområden än där de normalt verkar. Kommunchefen har rätt att besluta om en sådan omflyttning. Kommunchefen ska snarast informera kommunstyrelsens/krisledningsnämndens ordförande om detta och vid nästkommande möte i kommunstyrelsen eller krisledningsnämnden redovisa anledningen till omflyttningen och konsekvenserna av den. 6 Kostnader En tydlig dokumentation om kostnader och om vem som fattat beslutet skall göras så att inga oklarheter uppstår i efterhand. Krisledningsnämnden fattar beslut om händelsens ekonomiska ramar då denna är i funktion. Ekonomienheten ansvarar för att rutiner finns över hur kostnader skall bokföras och redovisas.

18 12 (12) 7 Lokaler I första hand nyttjas nedan lokaler i kommunhuset för respektive grupper. Vid behov av reservlokaler måste sådana först utses och iordningställas, vilket innebär en längre uppstartstid innan krisledningsorganisationen är helt igång. Vilka reservlokaler som kan tas i anspråk beror på händelsens art och dessa är därför inte utsedda på förhand. Ett arbete har därför initierats att inrätta reservlokaler i Hjo Energi. Krisledningsnämnden samlas vid behov på krisledningsnämndens ordförandes kontor. Krisledningsgruppens möteslokal är harren. Informationsgruppen bygger upp sin funktion i öringen. Servicegruppen samlas vid behov på kontoret till servicegruppsansvarig (kostchefen). Övriga verksamheter samlas i enlighet med respektive instruktion. 8 Avveckling av krisledningsorganisationen Krisledningsnämnden beslutar om avveckling av krisledningsorganisationen. Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen har enligt lag om kommunernas och landstingens åtgärder för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2 kap :544) rätt att besluta att krisledningsnämndens verksamhet ska avvecklas. 8.1 Utvärdering och uppföljning av en extraordinär händelse Efter en händelse där kommunens krisledningsorganisation varit verksam skall arbetet utvärderas och granskas. Kommunchefen, eller dennes ersättare, tillsammans med säkerhetssamordnaren tar initiativ och ansvarar för att utvärderingen kommer till stånd. 9 Bilagor Bilagorna till denna plan (se bilageförteckningen) skall uppdateras vid behov och ses över minst en gång årligen. Säkerhetssamordnaren ansvarar för uppdateringen. Samtliga chefer och gruppansvariga har ett ansvar att meddela eventuella förändringar i bilagorna till säkerhetssamordnaren.

19 1 (1) Förteckning över bilagor till plan vid extraordinär händelse: 1) Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 2) Krisledningsnämndens reglemente 3) Informationsinstruktion 4) Instruktion krisledningsgrupp 5) Verksamhetsinstruktioner 6) Uppstartstrappan 5a Verksamhetsinstruktion Barn och Utbildning 5b Verksamhetsinstruktion Individ- och familjeomsorgen 5c Verksamhetsinstruktion Vård och Omsorg 5d Verksamhetsinstruktioner Samhällsutveckling 7) Exempel på arbetsordning/stabsarbetsplan 8) Time-out principen 9) Kommunikationer vid kris 10) Pandemiplan 11) Kommunalförbundens planer 11a Räddningstjänsten Östra Skaraborg 11b Miljösamverkan Östra Skaraborg 11c Avfallshantering Östra Skaraborg

20 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap SFS nr: 2006:544 Departement/myndighet: Försvarsdepartementet Utfärdad: kap. Inledande bestämmelser Lagens syfte Bilaga 1 1 Bestämmelserna i denna lag syftar till att kommuner och landsting skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Kommuner och landsting skall därigenom också uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar. 2 Vad som sägs i denna lag om landsting gäller också kommuner som inte ingår i något landsting. 3 Vad som sägs i denna lag gäller inte om annat följer av elberedskapslagen (1997:288). Definition 4 Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. 2 kap. Förberedelser för och verksamhet under extraordinära händelser i fredstid Analys och planering 1 Kommuner och landsting skall analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen respektive landstinget och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet skall värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. Kommuner och landsting skall vidare, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de skall hantera extraordinära händelser. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om risk- och sårbarhetsanalyser samt planer för hanteringen av extraordinära händelser. Krisledningsnämnd 2

21 I kommuner och landsting skall det finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid (krisledningsnämnd). Närmare bestämmelser om krisledningsnämnden finns i detta kapitel. I övrigt tillämpas kommunallagens (1991:900) bestämmelser. Krisledningsnämndens verksamhet 3 Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden skall träda i funktion och beslutar i sådana fall att så skall ske. Ordföranden får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall därefter snarast anmälas till nämnden. Har ordföranden i krisledningsnämnden förhinder träder vice ordföranden i dennes ställe. 4 Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen eller landstinget i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. När förhållandena medger det skall krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder skall återgå till ordinarie nämnd. 5 Krisledningsnämndens beslut skall anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde. Fullmäktige beslutar om omfattningen av redovisningen och formerna för denna. 6 Kommun- respektive landstingsstyrelsen får, när krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av den extraordinära händelsen inte längre behövs, besluta att verksamheten skall upphöra. Om styrelsen fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd. Ett sådant beslut om att krisledningsnämndens verksamhet skall upphöra kan även fattas av fullmäktige. Geografiskt områdesansvar 7 Kommuner skall inom sitt geografiska område i fråga om extraordinära händelser i fredstid verka för att: 1. olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet, 2. de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse samordnas, och 3. informationen till allmänheten under sådana förhållanden samordnas. Utbildning och övning

22 8 Kommuner och landsting skall ansvara för att förtroendevalda och anställd personal får den utbildning och övning som behövs för att de skall kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid. Rapportering 9 Kommuner och landsting skall hålla den myndighet som regeringen bestämmer informerad om vilka åtgärder som vidtagits enligt detta kapitel och hur åtgärderna påverkat krisberedskapsläget. Kommunen och landstinget skall vid en extraordinär händelse i fredstid ge den myndighet som regeringen bestämmer lägesrapporter och information om händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om vidtagna och planerade åtgärder. 3 kap. Förberedelser för och verksamhet under höjd beredskap Förberedelser 1 Kommuner och landsting skall vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap (beredskapsförberedelser). Ledningsansvar 2 Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av den del av det civila försvaret som kommunen skall bedriva. Under höjd beredskap ansvarar landstingsstyrelsen för ledningen av den civila hälso- och sjukvården samt den övriga verksamhet för det civila försvaret som landstinget skall bedriva. Lokal kristidsverksamhet 3 Kommunen skall under höjd beredskap eller när ransoneringslagen (1978:268) i annat fall tillämpas, i den omfattning som regeringen i särskilda fall beslutar, 1. vidta de åtgärder som behövs för försörjningen med nödvändiga varor, 2. medverka vid allmän prisreglering och ransonering, och 3. medverka i övrigt vid genomförandet av åtgärder som är viktiga för landets försörjning. Geografiskt områdesansvar 4 Kommunstyrelsen skall under höjd beredskap verka för att den verksamhet som bedrivs i kommunen av olika aktörer samordnas och för att samverkan kommer till stånd mellan dem som bedriver verksamheten. Rapportering 5 Kommuner och landsting skall under höjd beredskap hålla den myndighet som regeringen bestämmer informerad om beredskapsläget och de övriga förhållanden som har betydelse för det civila försvaret i kommunen respektive landstinget.

23 4 kap. Bistånd mellan kommuner och landsting samt stöd till enskilda Bistånd mellan kommuner och landsting 1 Kommuner och landsting får på begäran lämna hjälp till andra kommuner och landsting som drabbats av en extraordinär händelse i fredstid. Om hjälp har lämnats har kommunen eller landstinget rätt till skälig ersättning av den andra kommunen eller landstinget. Bestämmelser om kommuners och landstings möjlighet att hjälpa annan kommun eller annat landsting med hälso- och sjukvårdsresurser vid extraordinär händelse finns i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). När en enskild persons vistelse i en kommun är föranledd av en extraordinär händelse i fredstid, har vistelsekommunen rätt till ersättning från den kommun som drabbats av den extraordinära händelsen. 2 Om en kommun eller ett landsting har en för totalförsvaret viktig uppgift och denna blir oskäligt betungande till följd av krigsskada eller andra utomordentliga förhållanden som orsakats av krig eller krigsfara, är andra kommuner och landsting skyldiga att lämna hjälp. Omfattningen av hjälpen beslutas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Stöd till enskilda 3 Kommuner och landsting får under en extraordinär händelse i fredstid lämna begränsat ekonomiskt stöd till en enskild som drabbats av händelsen. 5 kap. Statlig ersättning 1 Kommunerna och landstingen skall få ersättning av staten för kostnader för förberedande uppgifter som de utför enligt 2 och 3 kap. Uppgifter som rör extraordinära händelser i fredstid berättigar till ersättning endast i den mån verksamheten är till nytta för hanteringen av sådana mycket omfattande och svåra extraordinära händelser som allvarligt kan påverka kommunens respektive landstingets verksamhet. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om ersättningens storlek. 6 kap. Skyldighet att lämna upplysningar m.m. om krigsfångar och andra skyddade personer 1 Enligt Genèvekonventionerna den 12 augusti 1949 rörande skydd för offren i internationella väpnade konflikter och tilläggsprotokollen till konventionerna skall uppgifter om identitet, vistelseort, hälsotillstånd och liknande förhållanden som avser krigsfångar och andra skyddade personer som är i Sveriges våld lämnas till en officiell nationell upplysningsbyrå. Varje kommun och landsting som har sådana uppgifter skall, under tid när den nationella upplysningsbyrån är upprättad, lämna dessa uppgifter i fråga om krigsfångar till Totalförsvarets pliktverk och i fråga om andra skyddade personer till Migrationsverket.

24 Totalförsvarets pliktverk och Migrationsverket skall vidarebefordra uppgifterna till den nationella upplysningsbyrån. Varje kommun och landsting skall också till Totalförsvarets pliktverk respektive Migrationsverket lämna uppsamlade värdeföremål och handlingar, som kvarlämnats av skyddade personer eller som efterlämnats av avlidna skyddade personer, om värdeföremålen eller handlingarna är av vikt för de närmast anhöriga. Uppgift skall även lämnas om var avlidna skyddade personers gravar är belägna. Totalförsvarets pliktverk och Migrationsverket skall lämna vidare uppsamlade värdeföremål och handlingar samt vidarebefordra uppgifter om gravars belägenhet till den nationella upplysningsbyrån. 2 På begäran av Svenska Röda Korset skall varje kommun och landsting, som i krig eller under neutralitet kan få sådan information som avses i 1, i fred hjälpa Svenska Röda Korset med att förbereda den nationella upplysningsbyråns verksamhet. 7 kap. Tystnadsplikt 1 Den som deltar eller har deltagit i en kommuns eller ett landstings verksamhet med beredskap för eller åtgärder under extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon därigenom har fått veta om 1. förhållanden av betydelse för att förebygga och hantera fredstida kriser, 2. förhållanden av betydelse för totalförsvaret eller rikets säkerhet i övrigt, 3. en enskild persons ekonomiska förhållanden, eller 4. ett företags affärs- eller driftsförhållanden. 2 Den som deltar eller har deltagit i verksamhet hos den nationella upplysningsbyrå som avses i 6 kap. 1 får inte obehörigen röja vad han eller hon i sin verksamhet har fått veta om en krigsfånge eller annan skyddad person som avses i Genèvekonventionerna den 12 augusti 1949 rörande skydd för offren i internationella väpnade konflikter och tilläggsprotokollen till konventionerna, såvitt gäller vistelseort, hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Trots tystnadsplikten får den som deltar i verksamhet hos den nationella upplysningsbyrån till Central Tracing Agency vid Internationella rödakorskommittén i Genève vidarebefordra sådana uppgifter som avses i 6 kap. 1 och motsvarande uppgifter som lämnats till den nationella upplysningsbyrån av statliga myndigheter. 8 kap. Överklagande av beslut 1 En statlig myndighets beslut om ersättning enligt 5 kap. 1 får överklagas hos regeringen. 2 Beslut som meddelats i frågor enligt 3 kap. 3 får inte överklagas.

25 Hjo kommun Reglemente Reglemente för krisledningsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 118/07 Reviderad av kommunfullmäktige 84/10 Gäller tillsvidare

26

27 3 (6) Reglemente för krisledningsnämnden Utöver det som föreskrivs om krisledningsnämnd i lag om kommunernas och landstingens åtgärder för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) samt i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Krisledningsnämndens uppgifter 1 I kommunen skall finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser (krisledningsnämnd). Med en extraordinär händelse avses sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller landsting. Krisledningsnämnden träder i funktion först i samband med den extraordinära händelsen. Planeringen inför en extraordinär händelse är en uppgift för den normala organisationen. Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen. I vilken utsträckning som krisledningsnämnden övertar verksamhet beslutar nämnden med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. Om det är möjligt bör krisledningsnämnden samråda med berörd nämnd innan beslut om övertagande fattas. I vissa fall kan kraven på skyndsamhet göra samråd omöjligt. Nämnd som blir fråntagen verksamhetsområden eller delar därav skall dock skyndsamt informeras om detta. Krisledningsnämndens ikraftträdande 2 Ordföranden i krisledningsnämnden, eller vid förhinder för denne, vice ordföranden, bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden skall träda i funktion. Krisledningsnämndens beslut om att överta verksamhetsansvar och beslutskompetens kan överklagas enligt 10 kap kommunallagen. Övriga beslut överklagas enligt bestämmelser i aktuell lagstiftning.

28 4 (6) Brådskande beslut 3 Ordföranden i krisledningsnämnden, eller om han eller hon har förhinder, vice ordföranden, får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall därefter snarast anmälas till nämnden. Återgång till normal verksamhet 4 När förhållandena medger det skall krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder skall återgå till ordinarie nämnd. Fullmäktige får besluta att krisledningsnämndens verksamhet skall upphöra. Om fullmäktige fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd. Anmälan av beslut 5 Krisledningsnämndens beslut skall anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde på motsvarande sätt som gäller när fullmäktige delegerat en uppgift till en nämnd enligt 3 kap 15 KL. Det är fullmäktige som beslutar om omfattningen och formerna för redovisningen. Bistånd 6 Nämnden får under en extraordinär händelse lämna begränsat ekonomisk stöd till en enskild drabbad. Sekretess 7 Vid en extraordinär händelse övertar krisledningsnämnden en ordinär nämnds verksamhet och har då tillgång till den ordinarie nämndens sekretessbelagda handlingar, varvid offentlighets- och sekretesslagens tillämpas. Utöver offentlighets- och sekretesslagen gäller de sekretessbestämmelser som fastslås i lag om kommunernas och landstingens åtgärder för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544)

29 5 (6) Krisledningsnämndens arbetsformer Sammansättning 8 Kommunstyrelsens presidium tillsammans med utskottens och facknämndens ordföranden utgör kommunens krisledningsnämnd nämnden består av 7 ledamöter. Ersättare för ordföranden 9 Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, får nämnden välja ny ersättare för ordföranden. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. Sammanträdena 12 Tidpunkt Krisledningsnämnden sammanträder på dag och tid som ordföranden bestämmer. 13 Kallelse Ordföranden ansvarar för att ledamöterna kallas till sammanträdena. När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta. Justering av protokoll 14 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Krisledningsnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. Reservation 15 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

30 6 (6) Undertecknande av handlingar 16 Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av krisledningsnämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne vice ordföranden och kontrasigneras av kommunchefen och vid förfall för denne annan anställd som nämnden bestämmer. Närvarorätt 17 Ordföranden kan med stöd av 6 kap. 19 KL kalla anställda hos kommunen att närvara vid ett sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Den som har kallats till ett sammanträde får delta i överläggningarna men inte i besluten

31 Informationsinstruktion Bilaga 3 till plan vid extraordinära händelser för Hjo kommun

32

33 3 (12) Innehållsförteckning Vem sköter krisinformationen?... 4 Extraordinär händelse... 5 Mål... 5 Grundprinciper... 5 Roller och ansvar... 6 Informationsgruppens organisation och arbetsuppgifter... 7 Checklista informationsledning... 8 Checklista informationscentral... 9 Checklista upplysningscentralen Checklista kommunväxel/reception Tänk på!... 12

34 4 (12) Vem sköter krisinformationen? En krissituation kan drabba alla från en enskild person till ett helt samhälle. Vem och hur många som än drabbas finns hjälp och bistånd att få från olika instanser i samhället. Vid en krissituation är, förutom direkt hjälp, även korrekt information en viktig faktor. Den/de som drabbats måste få veta vad som händer, vad som är nästa steg, vart de ska vända sig etc. Frågorna är ofta väldigt många och måste snabbt bemötas med korrekta och begripliga svar. Information skapar lugn, tystnad skapar oro. Tänk på att alla berörda har ansvar att ta initiativ till informationssamverkan. Var tydlig med vilken verksamhet som ansvara för vilken information rollfördelning. Tag alltid god tid på dig att säkerställa att det budskap som förmedlas ut från kommunen är korrekt. I Hjo kommun agerar flera grupper i olika typer av krissituationer. Dessa grupper hanterar informationsfrågan på olika sätt. Olyckshändelse, brand med mera Vid en händelse som faller inom Lag om skydd mot olyckor, till exempel brand, trafikolycka eller akut situation där människor eller egendom kan skadas, är insatsens räddningsledare ansvarig för att rätt information sprids på rätt sätt till rätt målgrupp. På räddningsledarens begäran kan Hjo kommuns informationschef förstärka räddningstjänstens informationsarbete. Medmänskligt stöd I vissa fall kan Individ och familjeomsorg i Hjo kommuns bistå med hjälp då enskilda människor råkat illa. Vid större insatser som inte kan hanteras inom Individ och familjomsorgs ordinarie resurser träder POSOM-gruppen i kraft. Det är chefen för Individ och familjomsorg som beslutar om POSOM ska aktiveras. Inte sällan är Individ och familjeomsorgs arbete även av intresse för medierna. Generellt sett ansvarar de som arbetat med aktuellt fall även för informationen till medierna. På Individ och familjeomsorg begäran kan Hjo kommuns informationschef stötta och förstärka informationsarbetet. Situation i den dagliga verksamheten som inte faller under Lag om skydd mot olyckor Dagligen händer större och mindre olyckor/situationer i kommunal verksamhet som inte är av sådan art att räddningstjänsten behöver kallas in. I dessa situationer är det närmaste chef, t ex rektor om olyckan/situationen uppstår på en skola, som har informationsansvaret. Om denne/denna anser sig behöva stöd i sitt arbete träder berörd verksamhetschef in. På verksamhetschefens begäran kan kommunens informationschef stötta och förstärka informationsarbetet.

35 5 (12) Större ovanlig händelse, större olycka, svår påfrestning eller krig (extraordinär händelse) Situationer som drabbar delar av eller hela samhället och som i ett första skede faller under Lag om skydd mot olyckor är räddningstjänstens ansvar. I nästa skede övergår ansvaret till kommunens krisledning och informationsgruppen aktiveras. Extraordinära händelser som inte faller under Lag om skydd mot olyckor hanteras direkt av den kommunala krisorganisationen. Extraordinär händelse Mål Hjo kommun ska i samband med en extraordinär händelse ge information som ska bidra till att alla aktörer i krisen, medier och befolkning i övrigt får en så riktig och uppdaterad bild av händelsen som möjligt. Aktörerna ska på det sättet få förståelse av situationen och dess konsekvenser, vilket i sin tur ska ge goda förutsättningar till att fatta beslut och agera inom de områden som man har ansvar för eller berörs av. Informationen ska: - vara lättbegriplig och upprepas - lämnas regelbundet och utan dröjsmål - vara korrekt och entydig Grundprinciper Interninformation Interninformation är väsentlig för att lägesbilden skall kunna behållas genom hela organisationen. Den som har arbetsledarfunktion ansvarar för att förmedla information till samtliga anställda i sin verksamhet. Varje enskild anställd är också skyldig att själv söka information som denne kan tänkas behöva i sitt yrkesutövande. Externinformation Kommunens information ska i största möjliga mån, om inte annat sägs, lämnas via den informationsgrupp som är knuten till kommunens krisledningsgrupp. Informationen ska vid behov samordnas mellan kommunen och övriga krisaktörer. Informationen ska vid behov riktas direkt till grupper med särskilda behov.

36 6 (12) Roller och ansvar I enlighet med Lag om kommuners och landstings åtgärder för extraordinär händelse i fredstid och höjd beredskap (2006:544) skall kommunen inom sitt geografiska område verka för att 1. olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet, 2. de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse samordnas, och 3. informationen till allmänheten under sådana förhållanden samordnas. Kommunchefen ansvarar för informationsverksamheten och fattar beslut om att informationsinstruktionen eller delar av den ska tillämpas. Kommunens informationschef deltar i krisledningsgruppen och ansvarar för det strategiska informationsarbetet. Informationschefen ansvarar för informationsgruppen. Informationsgruppen är uppdelad i en informationscentral, en upplysningscentral och växel/reception. För att samordna arbetet mellan grupperna finns en informationskoordinator knuten till informationschefen. Dessa utgör tillsammans informationsledningen.

37 7 (12) Informationsgruppens organisation och arbetsuppgifter Informationsledning Informationscentral Upplysningscentral Växel/reception Befattningar Krisinformationschef, Informationskoordinator Gruppansvarig Webbredaktör Informatörer Gruppansvarig Telefoninformatörer Receptionist Telefonist Uppgift Strategisk kommunikation Media Infoinhämtning, produktion av lägesbild, bearbetning, analys, webb, pressmeddelande, informationsblad Sammanställning av FAQ Ta emot och lämna upplysningar per telefon Koppla samtal rörande krisen till upplysningscentralen. Upprätthålla ordinarie service ut mot medborgarna

38 8 (12) Checklista informationsledning Efter samråd med kommunchef aktiveras informationsinstruktionen. - Larma övriga deltagare i informationsledningen enligt larmlista. - Gå igenom larmning med gruppansvariga och se till att dessa larmar hela informationsgruppen för en gemensam samling och information om läget. - Meddela servicegruppen om att informationsgruppen aktiveras. - Gemensam samling med informationsgruppen. Första lägesbild Stämma av arbetstiden med gruppansvariga Informera om stabsarbetsplanen Påminna om loggning Genomgång av krismateriel - Se till att växelpersonal aktiverar kristelefonsvarare samt kristelefonummer. Mer information om det finns i instruktion för växeln. - Aktivera kommunens krishemsida. - Aktivera kommunens krismail - Formulera en informationsstrategi för händelsen baserad på stabsarbetsplanen - Koordinera informationsgruppen - Koordinera och ansvara för mediakontakter. - För loggbok. Detaljerad information finns i Informationsledningens pärm.

39 9 (12) Checklista informationscentral 1. Mediebevakning/omvärldsbevakning. 2. Inhämta och ta emot information från övriga aktörer. 3. Dokumentera händelseförloppet 4. Producera lägesbild för krisledningsgruppen utifrån ovan nämnda dokumentation. 5. Producera interninformation utifrån uppdrag från krisledningsgruppen. 6. Uppdatera kommunens kriswebb. 7. För loggbok över informationscentralen arbete. Detaljerad information finns i Informationscentralens pärm.

40 10 (12) Checklista upplysningscentralen 1. Svara på frågor utifrån lägesbild och ta emot upplysningar via telefon från allmänheten. 2. För vidare inkommande upplysningar för verifiering i informationscentralen. 3. Följ upp vilka frågor som ställts av anhöriga och allmänhet, vad som oroar samt om och hur informationen har uppfattats av berörda målgrupper. (FAQ) 4. Föra loggbok över upplysningscentralens arbete Detaljerad information finns i upplysningscentralens pärm.

41 11 (12) Checklista kommunväxel/reception 1. Larma in övriga deltagare i informationsgruppen efter instruktion från informationsledningen. Se kontaktuppgifter i larmlistan. 2. Aktivera kristelefonnummer 3. Vidarekoppla krissamtal till upplysningscentralen 4. Hänvisa samtal om saknade, skadade och omkomna till sjukvård eller polis enligt speciell telefonlista. 5. Avstämning - Frekvens på krissamtal. - Bedömning om växeln behöver hållas öppen utöver ordinarie arbetstid. Detaljerad information finns i växel/reception pärm.

42 12 (12) Tänk på! Krishantering och krisinformation ska ske enligt principen att den som har ansvaret under normala förhållanden också har det under en kris. Ex. Om elförsörjningen är helt utslagen i stora delar Hjo tätort, så är det Hjo energi som är ansvarig informationslämnare. Vi kan dock t.ex. meddela via upplysningscentralen att Hjo energi har för avsikt att få igång elförsörjningen till samtliga hushåll tisdagen den xx januari kl.0800 men sedan hänvisa till deras webbsida. Ansvaret för krishantering och krisinformation finns alltid hos ansvarig myndighet. Ex. När det finns skadade får vi aldrig uppge en patiens status dvs. lindrigt eller allvarligt skadad. Hänvisa alltid till sjukvården och ge gärna hänvisningsnummer. Efter samverkan på informationssidan med berörda myndigheter kan vi i ett senare skede i händelsen gå ut med mer information. Alla berörda myndigheter har ansvar för att utbyta information före, under och efter krisen.

43 Instruktion krisledningsgrupp Hjo kommun

44 Alla är ansvariga för att informera och meddela eventuella krisfrön till krisledningsgruppen. Det är bättre att informera en gång för mycket än en gång för lite. Alla är ansvariga för att ha en uppdaterad larmlista tillgänglig. Tänk på att alltid meddela växeln om du byter eller får nytt telefonnummer. Vid upptäckt krisfrö ska kommunchef eller dennes ersättare alltid meddelas. Kommunchefen ska alltid ha en ersättare. Vem ersättaren är ska informeras i organisationen. Hjo kommuns krisledningsorganistion bygger på plan vid extraordinära händelser som säkerhetssamordnaren ansvarar för. Så här larmar vi Ansvarig verksamhetschef, säkerhetssamordnare, stabschef eller motsvarande skall alltid informera kommunchef eller ersättare. Kommunchef eller ersättare beslutar om larmning eller information. Vid Larmning Möte i Krisledningsgruppen Tid Plats Åtgärd vid förhinder för deltagare i krisledningsgruppen Vid Information Sammanfatta läget och skicka ut via e-post Avisera information på SMS Begär leveranskvitto Information ej klar förrän leveranskvitto inkommit från alla deltagare

45 Dagordning för första mötet efter larmning Närvarokontroll Syftet med mötet Nollställa lägesbild/lägesuppfattning och/eller konsekvensanalys och/eller fatta beslut) Läget i stort - vad vet vi nu Verksamhetsvisa rapporter nu-läge, framtidsbedömning, förslag på åtgärder Frågestund diskussion, analys, beslut Sammanfattning av läget beslut av lägesbild Ekonomi och personal hur bokförs händelsen, personalplanering Information behov, beslut, direktiv Direktiv för fortsatt verksamhet upprättande/justering av stabsarbetsplan Tid för nästa möte Att tänka på! Glöm inte att logga det du gör!!!!! Se framåt, lyft blicken från det rena nu-läget till vad som kan hända sen? Analys och planering ska hålla för några dygn framåt. Vad måste lösas gemensamt? Håll korta möten. Uppstartstrappa - se sista sidan. Vilka delar av organisationen måste ställas på fötter. Information, information, information. Time-out principen (Gör vi rätt saker, gör vi saker rätt, stanna upp och tänk efter). Upprätta arbetsplan (stabsarbetsplan).

46 Uppstartstrappan Ledningsnivåer Gul nivå beslutas av kommunchefen i samråd med informationschef, berörd verksamhetschef och säkerhetssamordnare. Orange nivå beslutas av kommunchef. Röd nivå beslutas av kommunstyrelsen ordförande. Grön nivå Normalläge Gul nivå Informationsledning/-central startar inhämtning, bearbet ning, analys, produktion/ distribution. Larmlistor ses över av vx. Servicegruppen förbereder uppstart. Gemensam lägesbild skapas. Förbereder uppstart av hela informationsgruppen. KS-ordförande informeras. Kommunchefen informerar krisledningsgruppen. Rapportering till länsstyrelsen påbörjas vid behov. Orange nivå Informationsgruppen startar upp sin verksamhet i sammanträdesrum Öringen. Krisledningsgruppen samlas för bedömning av extra ordinär händelse, Harren. KS-ordförande hålls ständigt informerad. Förbereder krisledningsnämnd. Gemensam stabsarbetsplan utarbetas av kommunchef. Regelbunden interninformation delges alla anställda. Rapportering till Länsstyrelsen påbörjas eller fortsätter vid behov. Röd nivå Krisledningsnämnden startar upp. Hela krisledningsorganisationen är helt uppstartad. Förstärkningspersonal larmas för att kunna lösa av eller förstärka ledningsfunktioner. Hjo kommun november 2010 Hjo kommun Hjo Tfn

SFS 2006:544 LAG OM KOMMUNERS OCH LANDSTINGS ÅTGÄRDER INFÖR OCH VID EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER I FREDSTID OCH HÖJD BEREDSKAP

SFS 2006:544 LAG OM KOMMUNERS OCH LANDSTINGS ÅTGÄRDER INFÖR OCH VID EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER I FREDSTID OCH HÖJD BEREDSKAP LAG OM KOMMUNERS OCH LANDSTINGS ÅTGÄRDER INFÖR OCH VID EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER I FREDSTID OCH HÖJD BEREDSKAP Gäller från 1 september 2006 Detta särtryck är utgivet av Informationsbolaget 2006. Med reservation

Läs mer

Kommunal Författningssamling Reglemente Nr 2013:2

Kommunal Författningssamling Reglemente Nr 2013:2 Kommunal Författningssamling Reglemente Nr 2013:2 Reglemente för krisledningsnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 13 juni 2013 Gäller fr.o.m. den 14 juni 2013 Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

Krisledningsplan 2011 2014

Krisledningsplan 2011 2014 Burlövs kommun Kommunfullmäktige Krisledningsplan 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19, 144 1. Händelse! 2. SOS 4. Larmfunktionen återkopplar beslut om åtgärd till SOS Räddningstjänst, Lst,

Läs mer

Krislednings- och informationsplan

Krislednings- och informationsplan Krislednings- och informationsplan för Nora kommuns verksamheter vid en extraordinär händelse och vid höjd beredskap. Antagen av kommunfullmäktige 2006-04-26, 49 Reviderad 2007, 59 KRISLEDNINGSPLAN...

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden

Reglemente för krisledningsnämnden Sala kommun Kommunal författningssamling Reglemente för krisledningsnämnden KFS 042 revision 02 REGLEMENTE ANTAGEN: 2012-12-17 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2012-12-20 ERSÄTTER: 366/2004 Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Krishanteringsprogram

Krishanteringsprogram 1 [13] 2015-05-13 Krishanteringsprogram Botkyrka kommuns program för hantering av allvarliga händelser, extraordinära händelser, höjd beredskap och pandemier. Dokumenttyp: Styrdokument Beslutad av: Kommunfullmäktige

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

Ledningsplan vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Vimmerby kommun

Ledningsplan vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Vimmerby kommun Ledningsplan vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-08-29 175 Innehållsförteckning Sida Syfte med ledningsplanen 3 Fastställande

Läs mer

Ledningsplan vid större samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun

Ledningsplan vid större samhällsstörning, extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret, kanslienheten Ulrika Thorell, 0531-52 60 02 ulrika.thorell@bengtsfors.se POLICY 2012-11-13 Antagen av KF, rev av KS 1(11) 29/2011, rev 300/12 Ledningsplan vid större samhällsstörning,

Läs mer

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab

Krisledningsnämnd. Strategisk Krisledning. Krisledningsstab 1 (6) Krisledningsorganisation Katrineholms kommun Ledning För att säkerställa samordning och information vid extraordinära händelser i fredstid har kommunen en krisledningsorganisation som ansvarar för

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2)

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-11-02 Vår referens Pia Oredsson Birgersson Informationschef Pia.Oredsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Krisledningsplan

Läs mer

PLAN KRISER 2012-08-31

PLAN KRISER 2012-08-31 PLAN FÖR HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER, STORA OLYCKOR OCH ANDRA KRISER 2012-08-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 KOMMUNORGANISATION... 3 RISKER OCH SÅRBARHETER I KOMMUNEN... 4 INFORMATIONSBEREDSKAP...

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) B. 7 REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN KRISLEDNINGSNÄMNDEN OCH DESS UPPGIFTER 1 Kommunstyrelsen utgör kommunens krisledningsnämnd. Nämnden har befogenhet att, med de begränsningar

Läs mer

Kommunens uppgifter i samhällets krisberedskapssystem

Kommunens uppgifter i samhällets krisberedskapssystem 1 (7) Räddningstjänsten Kommunens uppgifter i samhällets krisberedskapssystem Utgångspunkter Det nuvarande beredskapssystemet för kommunerna regleras i lagen (1994:1720) om civilt försvar. Det kom till

Läs mer

Plan för hantering av samhällsstörning och extraordinära händelser i Grästorps kommun

Plan för hantering av samhällsstörning och extraordinära händelser i Grästorps kommun Grästorps kommun Plan för hantering av samhällsstörning och extraordinära händelser i Grästorps kommun Lednings- och informationsplan 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 2015-10-19 Innehåll Inledning...

Läs mer

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Kylesten Anders Hagström Ingela Asp Hanna Datum 2015-04-16 Diarienummer KSN-2015-0305 Kommunstyrelsen Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering

Läs mer

Krisledningsnämnden. Plan för extraordinära händelser. Landstinget Dalarna Landstingsstyrelsen 29 maj 2006

Krisledningsnämnden. Plan för extraordinära händelser. Landstinget Dalarna Landstingsstyrelsen 29 maj 2006 Krisledningsnämnden Plan för extraordinära händelser Landstinget Dalarna Landstingsstyrelsen 29 maj 2006 Bilagor Bilaga 1a Åtgärdsplan för ordförande i KLN Bilaga 1b Åtgärdsplan för övriga medlemmar i

Läs mer

Central krisledningsplan för Örebro kommun

Central krisledningsplan för Örebro kommun 2013-12-17 Ks 953/2013 Central krisledningsplan för Örebro kommun Handlingsplan för organisation och ledning vid kriser, extraordinära händelser och höjd beredskap Innehållsförteckning Inledning...3 Uppdrag...3

Läs mer

Lagen om extraordinära händelser. Helen Kasström, MSB

Lagen om extraordinära händelser. Helen Kasström, MSB Lagen om extraordinära händelser Helen Kasström, MSB Vad är en extraordinär händelse i fredstid? Enligt lagens definition: En händelse som avviker från det normala Innebär en allvarlig störning eller risk

Läs mer

Styrdokument Krisberedskap Utvecklings- och säkerhetsstrategens förslag till beslut Kommunstyrelsen antar förslag till styrdokument för krisberedskap.

Styrdokument Krisberedskap Utvecklings- och säkerhetsstrategens förslag till beslut Kommunstyrelsen antar förslag till styrdokument för krisberedskap. TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Diarienummer 2015-12-18 Maria Fast Utvecklings- och säkerhetsstrateg Kommunledningsförvaltningen Styrdokument Krisberedskap Utvecklings- och säkerhetsstrategens förslag till

Läs mer

Revidering av Reglemente för Krisledningsnämnden. Kommunstyrelsen har idag ett reglemente för krisledningsnämnden som behöver uppdateras.

Revidering av Reglemente för Krisledningsnämnden. Kommunstyrelsen har idag ett reglemente för krisledningsnämnden som behöver uppdateras. Tjänsteutlåtande 0 Österåke Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-04-21 Dnr KS2015/0173 Till Kommunstyrelsen Revidering av Reglemente för Krisledningsnämnden Sammanfattning Kommunstyrelsen har idag ett reglemente

Läs mer

KRISINFORMATIONSPLAN PLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER ELLER SVÅR PÅFRESTNING I EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 69

KRISINFORMATIONSPLAN PLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER ELLER SVÅR PÅFRESTNING I EMMABODA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 69 KRISINFORMATIONSPLAN PLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER ELLER SVÅR PÅFRESTNING I EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 69 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ansvar... 3 Informationsstabens uppgifter...

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

Bilaga 2. POSOM-plan

Bilaga 2. POSOM-plan STYRDOKUMENT Sida 1(6) Bilaga 2 POSOM-plan Område Styrning och ledning Fastställd KF 2015-12-07 150 Program Program för skydd och säkerhet Plan Riktlinje Krisledningsplan, bilaga Posom-plan Tjänsteföreskrift

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2011 2014 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering och

Läs mer

Övergripande kommunal ledningsplan

Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Fastställd

Läs mer

Anvisning vid väpnat våld i skolmiljöer

Anvisning vid väpnat våld i skolmiljöer Anvisning vid väpnat våld i skolmiljöer Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Anvisning vid väpnat våld i skolmiljöer Anvisning, instruktion 2015-02-03 Kommunchefen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

KRISINFORMATIONSPLAN. för Lycksele kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2011-02-21 17

KRISINFORMATIONSPLAN. för Lycksele kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2011-02-21 17 KRISINFORMATIONSPLAN för Lycksele kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2011-02-21 17 Inledning Krisinformationsplanens giltighet och delar Planen gäller kommunledningens och förvaltningarnas/bolagens

Läs mer

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun 1 Krisledning vid extraordinära händelser Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och

Läs mer

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor / LSO Statlig / kommunal räddningstjänst

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor / LSO Statlig / kommunal räddningstjänst Lagar: Lag (2003:778) om skydd mot olyckor / LSO Statlig / kommunal räddningstjänst Lag (2006:554) om kommuners och landstings åtgärder inför och extra ordinära händelseri fredstid och beredskap / LEH

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 3.9

Laholms kommuns författningssamling 3.9 Laholms kommuns författningssamling 3.9 Reglemente för barn- och ungdomsnämnden; antaget av kommunfullmäktige den 16 december 2014, 196 1. Inledning Fullmäktiges uppgifter Kommunallagen (1991:900) ger

Läs mer

Delprogram krisberedskap. Ingår i handlingsprogram trygghet och säkerhet

Delprogram krisberedskap. Ingår i handlingsprogram trygghet och säkerhet Delprogram krisberedskap. Ingår i handlingsprogram trygghet och säkerhet Ks 2013:365 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Delprogram krisberedskap. Ingår i handlingsprogram trygghet

Läs mer

Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och större krishändelser, POSOM, i Vetlanda kommun

Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och större krishändelser, POSOM, i Vetlanda kommun 2012-05-21 Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och större krishändelser, POSOM, i Vetlanda kommun Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2012-06-14 143 Innehåll Inledning 3

Läs mer

Reglemente. för. Byggnadsnämnden

Reglemente. för. Byggnadsnämnden Reglemente för Byggnadsnämnden 2014-03-01 Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-30, 5 Innehållsförteckning Byggnadsnämndens övergripande uppgifter... 3 Beslutsbefogenheter under kommunal krishantering...

Läs mer

Välkommen till Krisberedskapsmyndighetens utbildningspaket Krishantering i kommuner och landsting

Välkommen till Krisberedskapsmyndighetens utbildningspaket Krishantering i kommuner och landsting Krishanteringssystemet Verksamhet Krisledning Stöd Övrigt Välkommen till Krisberedskapsmyndighetens utbildningspaket Krishantering i kommuner och landsting I dokumentet Instruktioner.pdf finns information

Läs mer

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun 1 (8) Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun Utöver vad som är föreskrivet om Kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har att i samverkan

Läs mer

Reglemente för nämnden för individ- och familjeomsorg

Reglemente för nämnden för individ- och familjeomsorg Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från : 1 januari 2015 Antagen: KF 120/2014 Reglemente för nämnden för individ- och familjeomsorg Utöver vad som föreskrivs i Kommunallagen (1991:900)

Läs mer

Krisplan Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning 2013-2016

Krisplan Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning 2013-2016 Dnr 2.4-969/2014 Krisplan 2013-2016 1. Om krisplanen Krisplanen beskriver hur s krisorganisation är formad, vilket ansvar krisorganisationen har och vilka resurser den har att tillgå. Krisplanen beskriver

Läs mer

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Lysekils Kommun Dokumentnamn: Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Dnr: LKS 2013-184 Handläggare: Christer

Läs mer

Reglemente för arbetsutskottet

Reglemente för arbetsutskottet Antagen av Förbundsstyrelsen 2012-11-07, 98 DNR: 12RV0382 1 Allmänna bestämmelser I förbundsordningen anges att förbundsstyrelsen utser inom sig ett arbetsutskott och ett kollektivtrafikutskott. De ärenden

Läs mer

Krisberedskapsplan 2015-2018

Krisberedskapsplan 2015-2018 Krisberedskapsplan 2015-2018 PLAN 2 (16) Innehållsförteckning Håbo kommun... 1 Innehållsförteckning... 2 Förord... 3 1. Åtgärdsplan för mandatperioden 2015-2018... 4 Sammanfattning... 4 1.1 Ny krisledningsorganisation...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Gällande från den 28 september 2015 Fastställt av kommunfullmäktige den 21 september 2015, 124 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Utöver vad som föreskrivs om kommunstyrelse

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad 1 av 7 Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad Det gemensamma reglementet innehåller grundläggande bestämmelser om arbetsformer för Vaxholms stads nämnder. Det gemensamma reglementet

Läs mer

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lagstadgad plan 2011-06-20 Plan för hantering av extraordinära händelser Diarienummer KS-345/2011 Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Ersätter Program för hantering av extraordinära händelser,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reviderat 2009-02-17 Kommunfullmäktige 2009-08-31 46 SOCIALNÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

Läs mer

Posom-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer

Posom-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer Posom-plan Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer 1 Innehåll Krishanteringssystemet... 3 Psykiskt och socialt omhändertagande - POSOM... 4 När och hur skall planen användas...

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2015/262 003 KFS 2015:6 Reglemente för kommunstyrelsen (Antagen av kommunfullmäktige den 2015-08-31, 88) (Gäller från och med 2015-09-01) Utöver det

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16. Ändringar 1995-11-27, 1997-04-28, 1998-02-09, 1998-08-17, 1998-11-02, (kommunstyrelsen) 1998-10-29, 1998-11-02, 1999-12-13, 2000-06-13,

Läs mer

Malung-Sälens kommuns plan för att ha en god förmåga att hantera informationen vid krissituationer i fred.

Malung-Sälens kommuns plan för att ha en god förmåga att hantera informationen vid krissituationer i fred. Bilaga 1 Malung-Sälens kommuns plan för att ha en god förmåga att hantera informationen vid krissituationer i fred. Bilaga till plan för extraordinära händelser. Innehållsförteckning Inledning Sid 3 Krisinformationsenhet

Läs mer

ÄLMHULTS KOMMUN ARBETSORDNING 1 (5)

ÄLMHULTS KOMMUN ARBETSORDNING 1 (5) ÄLMHULTS KOMMUN ARBETSORDNING 1 (5) ARBETSORDNING FÖR STYRELSER OCH NÄMNDER I ÄLMHULTS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-01-31, 9. Utöver det som föreskrivs om nämnder och styrelser i kommunallagen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(5) Antaget av kommunfullmäktige 2014-09-25, 142 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och skollagen m.m. gäller bestämmelserna i detta reglemente Verksamhetsområden

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt säkerhetsarbete och säkerhetsorganisation för Malung-Sälens kommun.

Riktlinjer för systematiskt säkerhetsarbete och säkerhetsorganisation för Malung-Sälens kommun. Riktlinjer för systematiskt säkerhetsarbete och säkerhetsorganisation för Malung-Sälens kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 11 mars 2014, 29. 1. INLEDNING Malung-Sälens kommun ska, på demokratisk grund,

Läs mer

Kommunikationsplan vid kris

Kommunikationsplan vid kris Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2002, 82 Reviderad av kommunfullmäktige 13 februari 2009, 4 Reviderad kommunfullmäktige 25 oktober 2012, 145 Innehåll 1 Kommunikationsplan för Arboga kommun 5 1.1

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I MORA, IS/IT

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I MORA, IS/IT REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I MORA, IS/IT Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av

Läs mer

STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING. Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet

STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING. Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 1 Januari 2008 DNR 420-17/2008 Revisionsrapport STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet

Läs mer

Krissamverkan Gotland

Krissamverkan Gotland Version 2015-06-04 Frida Blixt, Länsstyrelsen i Gotlands län Krissamverkan Gotland samverkansorgan i Gotlands län Innehåll Inledning... 2 Grundläggande nationella principer... 3 Samhällets skyddsvärden...

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2015-01-01 Antagen: KF 337/2010, rev KF 37/2013, rev KF 327/2014. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Utöver vad som föreskrivs

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till Vuxen- och omsorgsnämndens reglemente Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Vuxen- och omsorgsnämndens reglemente Reglemente 2015-09-28 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser

KRISLEDNINGSPLAN. Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser KRISLEDNINGSPLAN Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser enl. lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Sollentuna Antagen av fullmäktige 1992-04-27, 38 Reviderad 1994-03-21, 28 Reviderad 2003-05-19, 65 Reviderad 2003-11-17, 142 ( 5 och 22) Reviderad 2006-02-06, 29

Läs mer

Krisplan för Nacka kommun

Krisplan för Nacka kommun 2012-03-15 KFKS 2012/83-012 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167 Innehåll

Läs mer

Reglemente. Servicenämnden. Antagen av kommunfullmäktige KF 4/2012-02-27. Reviderat av kommunfullmäktige KF 45/2014-04-28

Reglemente. Servicenämnden. Antagen av kommunfullmäktige KF 4/2012-02-27. Reviderat av kommunfullmäktige KF 45/2014-04-28 Reglemente Servicenämnden Antagen av kommunfullmäktige KF 4/2012-02-27 Reviderat av kommunfullmäktige KF 45/2014-04-28 Reglemente för servicenämnden i Degerfors kommun ALLMÄNT 1 Kommunallagen (1991:900)

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Gullspångs kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-08-25

Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Gullspångs kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-08-25 Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Gullspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2008-08-25 Innehållsförteckning Inledning Syfte Mål Genomförande Organisation och ansvar Riskhanteringsgrupp Säkerhetssamordnaren

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden

Reglemente för överförmyndarnämnden Åstorps kommuns Reglemente för överförmyndarnämnden Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-11-17 197 Dnr 2014/292 2(8) Innehåll 1 VERKSAMHETER... 3 2 NÄMNDSPECIFIKA UPPGIFTER:... 3 3 NÄMNDGEMENSAMMA UPPGIFTER:...

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Upprättad av Johan Adolfsson, koncernstaben Godkänd av Tomas Storm, tf kommunikationsdirektör 2010-02-09 Fastställd av Carina Clemin, beredskapschef, 2010-02-09 Reviderad den Version Dnr kommunikationsinsatser

Läs mer

Svedala Kommuns 4:26 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:26 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden antaget av kommunfullmäktige 2014-11-10, 144 Gäller från 2015-01-01 För kultur- och fritidsnämnden gäller vad som föreskrivs i kommunallagen,

Läs mer

Innehåll. Chef sektor barn och utbildning är ansvarig för reglementet.

Innehåll. Chef sektor barn och utbildning är ansvarig för reglementet. Innehåll BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHET... 2 1 Nämndens ansvarsområden och uppgifter... 2 2 Generella uppgifter och bemyndiganden för nämnden... 2 3 Delegering från kommunfullmäktige... 3 4 Planering,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik Titel Reglemente för kommunstyrelsen i Melleruds kommun

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik Titel Reglemente för kommunstyrelsen i Melleruds kommun Ersätter Utbytt den Sign 1:16 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kommunstyrelsens uppgifter... 3 Allmänt om kommunstyrelsen uppgifter... 3 Lednings- och styrfunktion... 3 Allmänt om lednings- och styrfunktionen...

Läs mer

Krisledningsplan. Inför och vid särskilda och extraordinära händelser. Socialförvaltningen. Diarienummer: Krisledningsplan

Krisledningsplan. Inför och vid särskilda och extraordinära händelser. Socialförvaltningen. Diarienummer: Krisledningsplan Krisledningsplan Inför och vid särskilda och extraordinära händelser Socialförvaltningen Dokumenttyp: Beslutad av: Socialnämnden Gäller för: Socialförvaltningen Dokumentnamn: Krisledningsplan Beslutsdatum:

Läs mer

Arbetsordning för styrelse och nämnder

Arbetsordning för styrelse och nämnder Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 72, 2011-05-02 Utöver vad som föreskrivs om nämnder och styrelser i kommunallagen gäller bestämmelserna i denna

Läs mer

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2014-12-11 238 Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Miljö- och

Läs mer

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 Landstingsfullmäktiges arbetsordning Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 2014-10-29--30 14LS2977 2(14) ARBETSORDNING FÖR LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND Utöver

Läs mer

PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING

PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING Reviderad 2015-01-20 av Mia Lindblom ANTAGEN AV KF 7/12 PLAN FÖR LEDNING OCH SAMORDNING av kommunens verksamhet vid större olyckor, extraordinära händelser i fred, svåra påfrestningar och under höjd beredskap

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (10) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-09, 267 Reviderad 1993-08-10, 210 Reviderad 1994-12-12, 311 Reviderad 1998-04-06--07, 77 Reviderad 1999-12-13, 281 Reviderad

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun 2015-02-05 1(13) Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun Arbetsordningen har antagits av kommunfullmäktige 2014-11-26, 244. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i kommunallagen,

Läs mer

Reglemente för Bygg- och Miljönämnden

Reglemente för Bygg- och Miljönämnden REGLEMENTE 1 (6) Reglemente för Antaget av kommunfullmäktige 2006-12-11 92 Dnr 2006.195 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden skall fullgöra

Läs mer

Informationsplan. Informationsplan vid kris och extraordinär händelse. Informationsavdelningen maj 2013. Informationsplan Falköpings kommun 1

Informationsplan. Informationsplan vid kris och extraordinär händelse. Informationsavdelningen maj 2013. Informationsplan Falköpings kommun 1 Informationsplan vid kris och extraordinär händelse Informationsavdelningen maj 2013 1 Innehållsförteckning Informationsbehov vid kris 3 Mål 3 Syfte 3 Organisation 3 Informationsavdelningen 4 Informationsgruppen

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.5 Kommunikationsplan för Kungsörs kommun vid kris Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-10, 83 KS-handling nr 30/2012 Planen ersätter tidigare antagen plan från 2005-09-26, 109 senast reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Ljungby kommun (2016) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2016-01-25 19 2 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Utöver det som står skrivet om nämnder i kommunallagen

Läs mer

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Plan för extraordinära händelser 2011-2014 Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte och målsättning 3 2 KOMMUNENS ANSVAR 5 2.1 Risk- och sårbarhetsanalys 5 2.2 Geografiska

Läs mer

Plan för krisledningsnämnden i Landstinget Blekinge 2014-2018. Antagen av landstingsfullmäktige 2015-XX-XX

Plan för krisledningsnämnden i Landstinget Blekinge 2014-2018. Antagen av landstingsfullmäktige 2015-XX-XX Plan för krisledningsnämnden i Landstinget Blekinge 2014-2018 Antagen av landstingsfullmäktige 2015-XX-XX Innehållsförteckning 1 Inledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1.1 Mål... Fel! Bokmärket

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige FÖRFATTNING 1.1 Antagen av Kommunfullmäktige 101/08 Arbetsordning för kommunfullmäktige Denna arbetsordning tillsammans med kommunallagen innehåller bestämmelser som styr kommunfullmäktiges arbete. Därutöver

Läs mer

Reglemente för omsorgs- och socialnämnden från och med 2015-01-01

Reglemente för omsorgs- och socialnämnden från och med 2015-01-01 Reglemente 1(8) Omsorgs- och socialförvaltningen Fastställt av kommunfullmäktige: 2008-05-20 62 Reviderat: 2009-12-15 142 2014-12-16 142 Reglemente för omsorgs- och socialnämnden från och med 2015-01-01

Läs mer

Plan för krisstödssamordning POSOM Mullsjö kommun

Plan för krisstödssamordning POSOM Mullsjö kommun Drabbad Anhöriga Vänner Arbetskamrater Arbetsgivare. Samhälle Plan för krisstödssamordning POSOM Mullsjö kommun Denna plan ingår i Delprogram Krisberedskap antagen av kommunfullmäktige 2013-12-17 130 Ks

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Innehåll Antalet ledamöter... 2 Ordförande och vice ordförande... 2 Presidiets

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ljusdals kommun

Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ljusdals kommun Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ljusdals kommun Antaget av kommunfullmäktige 21 november 2011, 258 Allmänt 1 Kommunallagen ger de grundläggande reglerna om ansvar och beslutanderätt i en

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsinriktning

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsinriktning 1(8) Antaget av fullmäktige 2010-11-24. Reviderat av fullmäktige 2011-06-22, Kf 107, Kf 109 Reviderat av fullmäktige 2011-11-30, Kf 136 Reviderat av fullmäktige 2012-02-22, Kf 151, 154 Reviderat av fullmäktige

Läs mer

Policy. Handlingsplan för samhällsstörning. Sida 1/7

Policy. Handlingsplan för samhällsstörning. Sida 1/7 Sida 1/7 Handlingsplan för samhällsstörning Detta dokument beskriver hur Kungsbacka kommun ska hantera samhällsstörningar som går utanför de vardagshändelser som man normalt är förberedd på. I händelse

Läs mer

Sida STYRDOKUMENT 1(18) Datum 2013-10-04. Samhällsbyggnad. Krisledningsplan. Styrdokument

Sida STYRDOKUMENT 1(18) Datum 2013-10-04. Samhällsbyggnad. Krisledningsplan. Styrdokument STYRDOKUMENT 1(18) Samhällsbyggnad Krisledningsplan Styrdokument 2(18) Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-09-25, 135 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(18) Innehållsförteckning

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om valnämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om valnämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. MÖNSTERÅS KOMMUN 1 REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om valnämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. VALNÄMNDENS UPPGIFTER 1 Valnämnden är kommunens organ för

Läs mer

2013-09-17. Plan för krisberedskap - lednings- och informationsplan. Dnr KS 2012-354

2013-09-17. Plan för krisberedskap - lednings- och informationsplan. Dnr KS 2012-354 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-09-17 271 Plan för krisberedskap - lednings- och informationsplan. Dnr KS 2012-354 KS, KF Beslut

Läs mer

Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse

Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse Fastställd av Kommunfullmäktige 2015-04-27, 119 och är gällande för mandatperioden 2015-2018. Ängelholms kommun 262

Läs mer

Reglemente för valnämnden

Reglemente för valnämnden Reglemente Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktiges 133 2015-09-22 1(5) Beteckning KST 2015/000443-003 Författningssamling MBLAFS 2015:21 Reglemente för valnämnden m:\policy styrdok - beslutade\reglemente för

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X Reglemente för beredningen för skolfrågor; HebyFS 2011:16 Infördes i författnings -samlingen den 26 oktober 2011 Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 2 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunfullmäktige 2013-XX-XX Att gälla från och med 2013-01-01 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen

Läs mer

Utöver vad som dels föreskrivs om nämnder i kommunallagen, dels föreskrivs i speciallagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som dels föreskrivs om nämnder i kommunallagen, dels föreskrivs i speciallagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente. FÖRFATTNINGSSAMLING (3.2.1) Antagen av Kommunfullmäktige 2010-12-16 153 (KS/2010:1162) Reviderad av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-02-21 37 (MBN/2011:24) Sid 1 (5) REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Reglemente för lokal nämnd i Region Halland

Reglemente för lokal nämnd i Region Halland Reglemente för lokal nämnd i Region Halland Beslutat av Regionfullmäktige den 5 november 2014 108 Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och andra författningar gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Läs mer